Результати пошуку:

На запит «історія» знайдено записів: 4760.
Показано першу 1000 записів.


Бібліографічний опис Вибрати
1 63.3(0)5я73-1
Г61

Головченко, В. І.

        Нова історія Азії та Африки: колоніальний Схід (кінець XIХ - друга третина XX cт.) [Текст] : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / В. І. Головченко, В. А. Рубель ; голов. ред. С. В. Головко. - К. : Либідь, 2010. - 520 с.

Рубрики: Історія світова - Новітня історія Азії та Африки

Ключові слова (ненормовані): історія Японії -- історія Китаю -- історія Монголії -- історія Сіам -- історія Туреччини -- історія Ірану -- історія Афганістану -- історія

Анотація:   У посібнику висвітлюється другий етап Нової історії країн Азії та Африки, сутність якого зумовлювалася розвитком східних народів в умовах колоніального поневолення. Розкривається загальна специфіка соціоеволюційного процесу в афро-азійських країнах у період існування Світової колоніальної системи. Аналізуються трансформаційні наслідки колоніалізму на Сході. Хронологічні межі означеного історичного етапу узгоджуються із загалноєвропейськими критеріями поняття Нової історії (Modern History).

 
2 63.3(0)31
У45

Українка, Л.

        Стародавня історія східних народів / Л. Українка ; уклад., авт. прим. : О. Огнєвої, Н. Сташенко. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. - 256 с.

Рубрики: Історія Стародавнього Сходу - Східні народи

Ключові слова (ненормовані): історія Індусів -- первісні Арійці -- Закон Ману -- браманська громада -- буддізм -- історія Медійців -- історія Персів -- царство Перське

Анотація:   Праця Лесі Українки (1871-1913) "Стародавня історія східних народів", що створювалися 1890-1891 рр. для навчання молодшої сестри, була видана Ольгою Косач-Кривинюк 1918 року. Вона має неперебутню вартість як основа поглядів Лесі Українки на всесвітню історію та історичний процес, а також як свідчення широти інтересів письменниці, її педагогічних здібностей. Талановито написані "історичні запаски" стали першим українським підручником про життя, культуру народів Давнього Сходу. Вивчення Лесею Українкою сходознавчих досліджень, осмислення історії, вірувань, звичаїв східних народів поглибили орієнтальну тематику в її поетичній та драматичній творчості, спонукали до перекладцької діяльності. Леся Українка - єдина жінка у вітчизняній культурі, яка сягнула таїни перекладацького мистецтва однієї з найдавніших пам'яток людства - Рігведи, окрім якої до книги увійшли перекази Джатак, Багагавад-Гіти, Законів Ману, Авести.

 
3 63.3(5)я4
М33

Матвєєва, Л. В.

        Нариси з історії сходознавства / Л. В. Матвєєва ; відп. ред. О. Б. Бубенок. - К. : Стилос, 2008. - 400 с.

Рубрики: Історія всесвітня

Ключові слова (ненормовані): історія Крима -- візантинознавство Кулаковського -- військове мистецтво Візантії -- історія Афінської демократії -- слов'янознавство -- історія Сходу

Анотація:   Нариси складаються з циклу статей , об'єднаних однією ідеєю, яка відкриває мало відомі сторінки історії сходознавства. До нарисів увійшли дослідження з життя та діяльності сходознавців, які працювали в Україні: славетного А Кримського, невідомого раніше Ю. Кулаковського, В. Бузескула, В. Перетца, М. Луніна. Своїми працями вчені зробили великий внесок в скарбницю сходознавчої науки. Ю. Кулаковський, ім'я якого тривалий час не згадувалось на шпальтах історії - класичний історик та філолог; візантолог. Він вперше написав історію Візантії, відкриваючі нові грані її тисячолітнього існування, наголошуючи, що візантинознавства тісно пов'язане зі сходознавством - орієнталістикою. "Нариси з історії сходознавства" мають стати важливим джерелом для дослідників з питань історії України, історії Візантії, Сходу, історії науки, історіографії.

 
4 22.1(0)я73-5
Б36

Бевз, В. Г.

        Практикум з історії математики [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Бевз. - К. : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2004. - 312 с.

Рубрики: Історія математики

Ключові слова (ненормовані): історія арифметики -- ісмторія алгебри -- історія геометрії -- історія математичного аналізу -- математика в Україні -- семінарські заняття

Анотація:   В навчальному посібнику "Практикум з історії математики" пропонуються розробки таких навчальних тем як історія арифметики; історія алгебри; історія геометрії; історія математичного аналізу; історія окремих розділів математики; розвиток математики в Україні; використання історичного матеріалу в шкільному курсі математики. Матеріал до кожної з тем містять план проведення заняття, список рекомендованої літератури, короткі теоретичні відомості, історичні задачі, запитання для самоконтролю.

 
5 63.3(0)31
У45

Українка, Л.

        Стародавня історія східних народів / Л. Українка. - Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2008. - 164 с.

Рубрики: Історія всесвітня - Стародавній схід

Ключові слова (ненормовані): історія індусів -- історія медійців -- зороастр -- історія персів -- історія єгиптян -- історія асірійців -- історія вавілонців -- історія фінікійців

Анотація:   Праця Л. Українки "Стародавня історія східних народів" була видана сестрою письменниці лише у 1918 році окремим друком і з тих пір жодного разу не передавалась. Не друкувалась вона і серед вибраних творів Лесі. Виникає справедливе питання чому цю працю спіткала участь твору І. Франка "Створення світу" - тотальне замовчування і в царській Росії, і в Радянському Союзі і в "незалежній" Україні? Сподіваємось, що неупереджений читач, ознайомившись з цією працею, сам знайде відповідь на поставлене питання.

 
6 74.266.3я73-1
П55

Пометун, О. І.

        Методика навчання історії в школі [Текст] : [посібник] / О. І. Пометун, Г. О. Фрейман. - К. : Генеза, 2009. - 328 с.

Рубрики: Методика навчання історії у школі

Ключові слова (ненормовані): освіта -- види пізнавальних умінь -- пізнавальні процеси у навчанні історії -- інтерактивне навчання історії -- урок з історії

Анотація:   Перший в Україні за часів незалежності посібник "Методика навчання історії в школі" відомих вчених-фахівців з методики історії та суспільствознавчих дисциплін. У посібнику викладено основи теорії та методики навчання історії, міститься значна кількість принципово нових авторських положень щодо теорії навчання історії, велика кількість методичних порад і прикладів уроків, методів і технологій навчання, прийомів, пізнавальних завдань тощо. Особливістю посібника є викладення авторами основ інтерактивного навчання історії в школі, опис відповідних технологій.

 
7 63.3(0)6юя4
З41

        Збірник документів з новітньої історії країн Європи та Америки [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. університет ім. В. Винниченка. - Кіровоград : Авангард, 2013. - 112 с.

Рубрики: Історія світова - Новітня історія Європи та Америки

Ключові слова (ненормовані): історія Німеччини -- історія Велико Британії -- історія Франції -- історія Італії -- історія США -- історія Іспанії -- історія Угорщини

Анотація:   Збірник документів розрахований для студентів денної та екстернатної форми навчання. Текстові джерела, статистичні матеріали, таблиці, уривки зі спогадів, спрямовано на самостійне і свідоме осмислення студентами змісту, закономірностей, провідних тенденцій історичного розвитку країн Європи та Америки 1918 - 1945 рр. Структура збірника відповідає навчальній програмі курсу "Новітня історія країн Європи та Аменрики. Частина 1".

 
8 80кр
В53

Корецька, М.

        Жанрові особливості "повістей-історій" Анатолія Дімарова ("Сільські історії", "Містечкові історії", "Міські історії") / М. Корецька. -

Рубрики: Дімаров А. - про нього український письменник
Історія української літератури - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): жанрова специфіка творів -- повість -- ритуальна міфологічна картина буття

 
9 63.3(0)
Б33

Башлер, Ж.

        Нарис загальної історії [Текст] : пер. з фр. / Ж. Башлер, Є. Марічева ; наук. ред. : М. Порицького. - К. : Ніка-Центр, 2005. - 390 с.

Зміст:
  Світ палеоліту. - С. 14-45
  Неолітичне перетворення. - С. 46-88
  Імперії. - С. 89-124
  Ієрократії. - С. 125-159
  Суспільства. - С. 160-198
  Незнайдена європейська імперія. - С. 199-258
  Європейський шлях. - С. 259-305
  Модерне перетворення. - С. 306-368

Рубрики: Башлер Ж.
Історія світова
Франція

Ключові слова (ненормовані): природна історія -- світ палеоліту -- неолітичне перетворення -- традиційні історії -- модерна історія -- модерна історія

Анотація:   Книга французького історика й соціолога, члена Французької академії, професора Сорбонни Жана Башлера (нар. 1937) належить до рідкісного тепер жанру - це "загальна теорія всього". Якими шляхами людський вид став тим, чим він є нині? Для відповіді на це запитання автор звертається до археології, етнографії, історії та порівняльної соціології. Його книжка, що спирається на знання життя виду, відтворює в усьому її багатстві тривалу біографію Hoto sapiens від його найдавніших витоків. У книзі показано, що попри всі злигодні давніх і модерних суспільств, одна й та сама людська природа виробляла найрізноманітніші історії. У ній описано виникнення великих традиційних цивілізацій і дається аналіз їхнього тисячолітнього розвитку. На прикладі історії Китаю автор простежує перехід від племені до імпереії, тоді як інші цивілізації більшою чи меншою мірою відхилилися від цього шляху. Так, Європа якимись непередбачуваними, але зрозумілими вивертами не зазнала імперського об'єднання. З іншого боку, вона випробувала всі політичні можливості, щоб досягнути свого модерного стану - з наукою, демократією, індивідуалізмом, в якому ми й перебуваємо нині.

 
10 63.3р30
П78

        Проблеми дидактики історії [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 1 / М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І.Огієнка. - Кам'янець-Поділ. : Видавництво К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2009. - 168 с.

Зміст:
  Мисан В.  "Методика викладання історії" - базова дисципліна в підготовці майбутніх учителів історії. (Додатки. Зміст і програма курсу, структура лекції, план семінарських занять, практичні завдання) / В. Мисан. - С. 7-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Копилов С.  Про викладання курсу джерелознавства нової і новітньої історії Європи і Америки / С. Копилов. - С. 22-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ганаба С.  Історична освіта у контексті викликів сучасності / С. Ганаба. - С. 30-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гон М.  Викладання історії Голокосту у вищій школі: здобутки, проблеми, перспективи / М. Гон. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білецька Т.  Використання проблемного методу навчання та мультимедійних засобів при вивченні курсу "Громадянське суспільство" (з досвіду роботи професора С. Г. Рябова) / Т. Білецька, В. Нечитайло. - С. 52-56. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибак І.  Кейсовий метод вивчення новітньої історії Росії радянської доби / І. Рибак. - С. 57-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Боровець І.  Інтерактивні методи навчання на семінарських заняттях курсу "Новітня історія країн Європи і Америки (1918-1945 рр.)" / І. Боровець. - С. 63-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хоптяр Ю.  Інтерактивні методи навчання у викладанні історичних дисциплін: з досвіду роботи / Ю. Хоптяр. - С. 67-70. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Юга О.  З досвіду проведення семінарських занять з нової історії країн Європи і Америки (на прикладі вивчення дипломатичної історії франко-прусської війни) / О. Юга. - С. 71-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Троян С.  Проблеми викладання міжнародних відносин у шкільному курсі сучасної історії / С. Троян. - С. 77-94. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мицик Ю.  Нове чи призабуте старе: міркування про книжку "Шкільна історія очима істориків-науковців" / Ю. Мицик. - С. 95-103. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Присакар В.  Особистісно орієнтовний підхід при вивченні історії у старших класах загальноосвітньої школи / В. Присакар. - С. 104-112. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Верстюк В.  Проблеми змісту шкільної історичної освіти (загальнотеоретичний аспект) / В. Верстюк. - С. 112-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левдер А.  І.П. Крип'якевич - автор навчального посібника "Історія України" / А. Левдер. - С. 118-123. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Курдибайло В.  Система розвивальних завдань з історії на уроках систематизації та узагальнення знань, умінь і навичок у 5-6 класах / В. Курдибайло. - С. 124-132. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Люлька І.  Особливості використання експонатів шкільного музею в процесі викладання історії / І. Люлька. - С. 133-139. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дробна І.  Новий підручник з історії: обговорення проблеми українськими і російськими науковцями / І. Дробна. - С. 140-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Григорчук П.  Рецензія / П. Григорчук. - С. 147-148
  Перелік підручників, посібників та інших видань з проблем дидактики історії, виданих науково-педагогічними працівниками історичного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з 1991 по 2008 рр.. - С. 149-163

Рубрики: Методика навчання історії у школі

Ключові слова (ненормовані): історична освіта -- підготовка вчителя історії

Анотація:   У першому випуску збірника розглядаються актуальні проблеми методики викладання суспільних дисциплін у ВНЗ, питання методології та джерелознавства нової і новітньої історії зарубіжних країн, окремі аспекти методики навчання історії у загальноосвітній школі, подаються рецензії на новітні публікації. Видання розраховане на науковців, викладачів суспільних наук і студентів.

 
11 63.3(4Укр)
П27

        Наукові записки з української історії [Текст] : Вип. 19 / заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії та культури України. - Т. : Астон, 2007. - 536 с.

Зміст:
  Роздобутько М.  Бронзова шестипелюсткова розетка із кіммерійським знаком / М. Роздобутько, О. Якименко. - С. 38-41
  Колибенко О.  Вали дитинця Середньовічного Переяслава (до історії нищення археологічної пам'ятки) / О. Колибенко, С. Павленко. - С. 42-52
  Журухіна О.  Намистини київського подолу / О. Журухіна. - С. 53-61
  Павленко С.  Дослідження В. М. Щербаківським давньоруських курганних могильників Переяслава у 1914 році / С. Павленко. - С. 62-75
  Вовкодав С.  Методика моделювання давніх комунікаційних мереж шляхом ГІС - аналізу / С. Вовкодав. - С. 76-82
  Юрченко О.  Некрополі Переяслава XVII - XVIII / О. Юрченко. - С. 83-88
  Кобиленко О.  Археологічні дослідження Переяслав-Хмельницького педагогічного університету (1993 - 2005 рр.) / О. Кобиленко, О. Кобиленко. - С. 89-102
  Котлярова Л.  Діяльність радянської влади по знищенню традиційної обрядовості на Переяславщині у другій половині ХХ ст. / Л. Котлярова. - С. 103-107
  Лоха В.  Козацькі полковники Переяслава XVII - XVIII ст.: походження, привілеї, права / В. Лоха. - С. 108-118
  Войтенко Ю.  Основні засади функціонування цивільної служби в Російській імперії на кінець xviii - першій третині ХІХ століття / Ю. Войтенко. - С. 119-123
  Щербак Н.  Процес русифікації Правобережної України у другій чверті ХІХ століття / Н. Щербак. - С. 124-128
  Дудар В.  Громадсько-політична діяльність духовенства Почаївської Свято-Успенської лаври в ХІХ ст. / В. Дудар. - С. 129-133
  Михальченко А.  Реформа міського самоврядування та її особливості / А. Михальченко. - С. 134-140
  Вєтрова Г.  Діяльність промислової буржуазії Херсонської губернії в другій половині ХІХ ст. / Г. Вєтрова. - С. 141-148
  Соловйова Т.  Становлення і діяльність комерційного училища в Переяслові на початку ХХ ст. / Т. Соловйова, О. Ткаченко. - С. 149-151
  Опанащук П.  Газета "Рада" як осередок українського національно-культурного руху (1906 - 1914 рр. ) / П. Опанащук. - С. 152-158
  Демуз І.  Націокультурний аспект діяльності Б.Д. Грінченка в історичній ретроспективі: історіографія проблеми / І. Демуз. - С. 159-165
  Коцур А.  Спроби обговорення "Українського питання" під час парламентських дебатів державної думи (1906 - 1917 рр.) / А. Коцур, В. Дмитрушко. - С. 166-170
  Білецький Б.  Подвижник українського православ'я (до 125 - річчя від дня народження І. І. Огієнка) / Б. Білецький, Г. Коцур. - С. 171-178
  Лисенко А.  Антирадянський виступ бригади О. Богунського / А. Лисенко. - С. 179-184
  Розовик Д.  Культурно-освітня робота громадських організацій Київщини у роки національно-демократичної революції (1917 - 1920) / Д. Розовик. - С. 185-191
  Хмельницька Л.  Ставлення державних та партійних установ УСРР до російської національної меншини в умовах українізації / Л. Хмельницька. - С. 192-196
  Тарапон О.  Розвиток освіти на Переяславщині в 20 - 30-х рр. ХХ ст. / О. Тарапон, О. Лукашевич. - С. 197-208
  Товкун Л.  Академік О. В. Корчак-Чепурківський - основоположник кафедри народного здоров'я, гігієни і санітарії при ВУАН / Л. Товкун. - С. 209-214
  Зленко А.  Комсомол в культурному будівництві України 1920-х років. Історіографія / А. Зленко. - С. 215-221
  Коцур В.  Національна свідомість селянства 20 - 30-х рр. ХХ ст. в контексті української історіографії / В. Коцур, Л. Хмельницька. - С. 222-229
  Пшеничний Т.  Протестний рух колективізації в Україні 1930 - 1931 рр. (на матеріалах Південно-Східних областей України) / Т. Пшеничний. - С. 230-234
  Сацький П.  Міжнародний статус УРСР на початку Другої світової війни у процесі зміцнення безпеки СРСР на західних кордонах / П. Сацький. - С. 235-240
  Потапенко Я.  Переяславщина у період радянсько-німецької війни 1941 - 1945 / Я. Потапенко. - С. 241-248
  Гончаренко О.  Антисемітизм у післявоєнній Україні: міфи та реалії ( за документами радянських спецслужб) / О. Гончаренко, О. Тарапон. - С. 249-254
  Нікітчин О.  Академік В. Є. Лошкарьов - основоположник інформаційних технологій в Україні у галузі транзисторної елементарної бази засобів обчислювальної техніки / О. Нікітчин. - С. 255-259
  Левчук К.  Становлення та розвиток ветеранських організацій України в 90-і роки ХХ ст. / К. Левчук. - С. 259-269
  Дем'яненко В.  Політичні аспекти ментальності українців / В. Дем'яненко. - С. 270-277
  Максимова М.  Проблеми історичного джерелознавства у науковій спадщині професора П. В. Голубовського / М. Максимова. - С. 278-284
  Мареш Т.  Переяслав в истории польского государства - обзор польских учебников по истории / Т. Мареш. - С. 285-295
  Яценко Л.  Гендерні теорії: історико-педагогічний аналіз / Л. Яценко. - С. 296-303
  Метелиця О.  Волонтерський рух в Україні: наступність і сучасний стан (1990-ті рр. - поч. ХХІ ст.) / О. Метелиця. - С. 304-309
  Горденко С.  Науково-освітня діяльність Анастаса Єгоровича Зайкевича (1842 - 1931) / С. Горденко. - С. 310-314
  Костенко О.  Стан загальної освіти Київщини у першій половині ХІХ ст. / О. Костенко. - С. 315-321
  Коцур Н.  Внесок учених-гігієністів у розвиток соціальної гігієни в Україні (кінець ХІХ - ХХ ст.) / В. Коцур. - С. 322-336
  Коцур В.  Глобальний вимір російського тероризму в контексті історичного розвитку людства / В. Коцур. - С. 332-336
  Гаврилко М.  Історіографія непу в період сталінського тоталітарного режиму (кінець 1920-х - перша половина 1950-х років) / М. Гаврилко. - С. 337-350
  Коцур В.  Висвітлення непу в суспільно-політичний та історико-економічній літературі 1920-х років / В. Коцур. - С. 351-382
  Гуз А.  Всеукраїнська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення: напрями та результати роботи (1990 - 2005 рр.) / А. Гуз. - С. 383-389
  Котломанітова Г.  До питання підготовки вчительства початкових народних шкіл 2-ї половини ХІХ століття / Г. Котломанітова, Н. Ігнатенко. - С. 390-396
  Ігнатенко Н.  Історіографія проблеми релігійного виховання в системі шкільної освіти 2-ї половини ХІХ - початку ХХ ст. / Н. Ігнатенко, Г. Котломанітова. - С. 397-405
  Ігнатенко М.  Відтворення ринкових трансформацій економіки України на інвестиційний процес у сільскому господарстві / М. Ігнатенко. - С. 406-415
  Чорномаз Б.  Проблема усної історії в сучасних дослідженнях історії України / Б. Чорномаз. - С. 416-417
  Нагайко Т.  Джерела усної історії: проблеми та перспективи використання на сучасному етапі / Т. Нагайко. - С. 418-423
  Пастушенко Т.  Створення української асоціації усної історії / Т. Пастушенко. - С. 424-430
  Кісь О.  Усна історія: теоретичні засади та методика автобіографічного дослідження / О. Кісь. - С. 431-439
  Лукашевич О.  Переяславщина в 1930-х рр. (на матеріалах усних свідчень) / О. Лукашевич. - С. 440-446
  Рибченко Л.  Історія Карпатської Січі у спогадах рядового вояка (за матеріалами підготовки музейної експозиції) / Л. Рибченко, Я. Пасічко. - С. 447-451
  Лисенко О.  Українські "остарбайтери" як предмет соціальної і усної історії / О. Лисенко. - С. 452-457
  Гончаренко О.  Свідчення учасників ліквідаційних акцій цивільного населення окупованої нацистами України як історичне джерело / О. Гончаренко. - С. 458-463
  Лапан Т.  Особливості спогадів жителів Західної України про рабську та примусову працю в нацистській Німеччині / Т. Лапан. - С. 464-473
  Дацюк Г.  Тема визвольних змагань у контексті усної історії. Жіночій досвід / Г. Дацюк. - С. 474-480
  Грінченко Г.  Примусова праця у третьому Рейху: усні свідчення очевидців / Г. Грінченко. - С. 481-488
  Гуркіна С.  Особливості проекту усної історії інституту історії церкви "образ сили духу: жива історія підпільного життя Української греко-католицької церкви, 1946 - 1989" / С. Гуркіна. - С. 489-494
  Бондар Г.  "Рустикалізація" Львова: міжнаціональні взаємини мешканців міста в 1950 - 1980-х рр. / Г. Бондар. - С. 495-502

Рубрики: Історія України - Наукові записки

Анотація:   Збірник присвячено 20 - річному ювілею заснування Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. До нього увійшли матеріали з історії вузу та історичного факультету, а також наукові статті з різноманітних проблем української етнографії, археології, історії України з історичного минулого Переяславщини. Окремим розділом представлено матеріали науково-практичного семінару "Метод усної історії: теорія та практика застосування", що став одним з перших в україні наукових зібрань, присвячених проблема усної історії.

 
12 22.1г(0)
Б36

Бевз, В. Г.

        Історія математики у фаховій підготовці майбутніх учителів [Текст] : [монографія] / В. Г. Бевз. - К. : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. - 360 с.

Рубрики: Історія математики

Ключові слова (ненормовані): елементи історії математики -- вища математика -- методична система навчання історії математики -- математика в Україні

Анотація:   У монографії розглядаються проблеми, пов'язані з визначенням місця, функцій і значення історії математики у фаховій підготовці майбутнього вчителя математики. Подається характеристика історії математики як науки, навчального предмета та інтеграційної основи навчання дисциплін математичного циклу. Розкривається методична система навчання історії математики. Детально висвітлюються особливості вивчення історії вітчизняної математики. Подаються конкретні рекомендації щодо пропедевтичного вивчення історії математики.

 
13 63.1(4Укр)
І90

        Історіографічні дослідження в Україні [Текст] : доп. та матеріали Міжнар. наук. конф., м. Київ, 20-21 жовтня 2011 року. Вип. 22 Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття / НАН України, Ін-т історії України. - К. : Інститут історії України НАН України, 2012. - 736 с.

Зміст:
  Смолій В.  Історія інститутська, історія українська (ювілейні роздуми з академічної проблематики) / В. Смолій, О. Удод, О. Ясь. - С. 5-42
  Зайцева З.  Українські історики у контексті академізації української науки на початку XX ст. / З. Зайцева. - С. 45-58
  Козак С.  Український науковий інститут у Варшаві (1930-1939) / С. Козак. - С. 59-68
  Старовойт С.  Доля Інституту історії України через призму загальної історії АН УРСР у 1941-1945 рр.: трансформація структури, зміна науково-дослідних пріоритетів, кадри / С. Старовойт. - С. 69-84
  Луцький О.  Львівський відділ Інституту історії України АН УРСР: від створення до ліквідації / О. Луцький. - С. 85-114
  Бажан О.  Під пильним контролем КДБ / О. Бажан. - С. 115-134
  Музичко О.  Співпраця одеських істориків та співробітників Інституту історії АН УРСР наприкінці 1940-х - 1980-х років / О. Музичко. - С. 135-150
  Крих С.  Быть марксистом: крест советского историка / С. Крих. - С. 153-176
  Яремчук В.  Хто писав український радянський історичний наратив? (деякі міркування про сутність українського радянського історіописання) / В. Яремчук. - С. 177-188
  Хлынина Т.  Украинизация как политика и проблема современной историографии / Т. Хлынина, И. Васильев. - С. 201-214
  Метель О.  Дискуссии начала 1930-х гг. в Коммунистической академии как фактор становления советской модели изучения первоначального христианства / О. Метель. - С. 215-228
  Салата О.  Українська академічна історична наука в період Другої світової війни: історики в еміграції / О. Салата. - С. 229-246
  Кринко Е.  Институционализация памяти: научно-организационные формы и практики изучения Великой Отечественной войны в советской и постсоветской историографии / Е. Кринко. - С. 247-264
  Попова Т.  Историография в человеческом измерении / Т. Попова. - С. 265-292
  Острянко А.  Наукові історичні школи в Україні: фантоми української історіографії / А. Острянко. - С. 293-310
  Блануца А.  Литуаністичні студії в Інституті історії України (1936-2011 рр.): основні тенденції / А. Блануца. - С. 313-328. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Молчанов В.  Проблема добробуту населення України в другій половині XIX - на початку XX ст. в наукових творах учених Інституту історії України / В. Молчанов. - С. 329-350
  Усенко П.  Перші чорноморські кампанії Великої війни у міжнародному контексті й регіональному аспекті (1914-1915 рр.) / П. Усенко. - С. 351-370
  Корольов Г.  Академічний дискурс дослідження історії Української революції 1917-1921 років (90-ті р. XX ст. - початок XXI ст.) / Г. Корольов. - С. 371-384
  Білоконь С.  Справа "Спілки визволення України" й перспективи її дальшого вивчення / С. Білоконь. - С. 385-442
  Левченко В.  Біоісторіографічні дослідження в українській історіографії на зламі XX-XXI століть: регіональний аспект / В. Левченко, Г. Левченко. - С. 443-462. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Головко В.  Розвиток вітчизняних фінансово-промислових груп на рубежі XX-XXI століть: погляд українських істориків / В. Головко. - С. 463-482
  Тельвак В.  Грушевськіана на сторінках "Українського історичного журналу" / В. Тельвак. - С. 483-498
  Маньковська Р.  Музей у дослідженнях Інституту історії України НАН України / Р. Маньковська. - С. 499-518
  Кисельова В.  Нова бібліографічна база історичних досліджень та внесок Інституту історії України у розвиток сучасної історичної бібліографії / В. Кисельова. - С. 519-528
  Суздаль М.  Фрейм-сценарій власного життя Миколи Цертелєва. Лист до сина / М. Суздаль. - С. 531-540
  Гирич І.  Венедикт М'якотін і українська історіографія / І. Гирич. - С. 541-564
  Ясь О.  Монументальний проект великого наративу М. Грушевського у світлі його дослідницьких стратегій / О. Ясь. - С. 565-664. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стариков Г.  Зачистка ідеологічної території напередодні заснування Інституту історії АН УРСР. Д. І. Баглій і більшовицька репресивна машина в останні роки життя / Г. Стариков. - С. 665-680
  Андрєєв В.  В. Петров: кар'єра українського радянського академічного вченого та відносини з владою (1920-ті - 1941 рр.) / В. Андрєєв. - С. 681-712
  Кондратенко О.  До біографії та наукової діяльності члена-кореспондента Серафима Юшкова / О. Кондратенко. - С. 713-732

Рубрики: Історіографія України

Ключові слова (ненормовані): історія Інституту історії НАН України -- історія академічної історичної науки -- теорія історичної науки -- наукова діяльність та

Анотація:   Висвітлюються актуальні питання української історіографії, зокрема з обсягу історії Інституту історії України НАН України, а також з теорії, методології й історії історичної науки, біоісторіографії, проблемної та інституціональної історіографії та ін. розглядаються наукова спадщина та історичні погляди відомих учених, у т. ч. М. Грушевського та ін.

 
14 63.3(4Укр)624р30
П78

        Проблеми впровадження новітніх наукових розробок у навчальний процес при вивченні історії України періоду Другої Світової війни (1939-1945 рр.) [Текст] : зб. наук. пр. / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т історичної освіти [та. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2011. - 153 с.

Зміст:
  Сушко О. О.  Вступне слово / О. О. Сушко. - С. 6-9
  Вєдєнєєв Д. В.  Формування цілісної наукової концепції історії України періоду Другої світової війни: до проблеми методології дослідження / Д. В. Вєдєнєєв, О. Є. Лисенко. - С. 10-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потильчак О. В.  Український вимір Другої світової: про періодизацію вітчизняної історії війни та її відображення в шкільних підручниках з історії України / О. В. Потильчак. - С. 20-29. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Король В. Ю.  Ціна Перемоги у Другій світовій війні як історична проблема та її відображення у навчальній літературі з вітчизняної історії / В. Ю. Король. - С. 29-40. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кучер В. І.  Пропаганда та агітація в Червоній Армії: через призму класової боротьби / В. І. Кучер. - С. 40-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стецкевич В. В.  Наукове осягнення та відтворення в підручниках української історії 1939-1945 рр.: окремі фрагменти проблеми / В. В. Стецкевич. - С. 65-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вєтров І. Г.  До проблеми організації управління економікою СРСР у період Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) / І. Г. Вєтров. - С. 74-83. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сегеда С. П.  Преса Української Повстанської Армії і часописи українських збройних формувань 1917-1921 рр.: наступність мети і традицій / С. П. Сегеда. - С. 83-91. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кочерга Л. К.  Бойова діяльність військ протиповітряної оборони Радянських Збройних сил по захисту неба України в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. / Л. К. Кочерга. - С. 91-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Царьов М. А.  Військова історія і сучасність: актуальність проблеми / М. А. Царьов. - С. 98-103
  Камбалова Я. М.  "Друга світова війна (1939-1945 рр.)": контраверсійні аспекти, уразливі питання теми й методичні рекомендації щодо їх викладання в загальноосвітніх школах України / Я. М. Камбалова. - С. 104-112. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Салата О. О.  Інтелектуальні інформаційні технології як сучасний метод висвітлення подій Другої світової війни / О. О. Салата. - С. 112-120. - Бібліогр. наприкінці ст.ї
  Пастушенко Т. В.  Застосування методу усної історії в навчальному процесі вузів для дослідження історії України періоду Другої світової війни: світовий та вітчизняний досвід / Т. В. Пастушенко. - С. 120-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ємчук О. І.  Питання ефективного залучення архівних документів у навчальний процес при вивченні історії України періоду Великої Вітчизняної війни (на прикладі документів особового архівного фонду С. І. Маслова в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) / О. І. Ємчук. - С. 127-133. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голиш Г. М.  Педагогічна доцільність включення до шкільних підручників з історії України сюжетів щодо становища неповнолітніх громадян України періоду Другої світової війни / Г. М. Голиш. - С. 133-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сидоров С. В.  Деякі особливості використання новітніх технологій освіти у викладанні історичних дисциплін (з досвду Національної академії оборони України) / С. В. Сидоров, М. В. Гребенюк. - С. 143-150. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Історія України - Друга світова війна
Україна

Анотація:   До збірника ввійшли наукові праці вітчизняних дослідників теоретичних проблем історії Другої Світової та Великої Вітчизняної війни, відомих істориків-методистів, що склали основу доповідей і повідомлень Всеукраїнського круглого столу "Проблеми впровадження новітніх наукових розробок у навчальний процес при вивченні історії України періоду Другої Світової війни (1939-1945 рр.)", організованого і проведеного Інститутом історичної освіти НПУ ім. М. П. Драгоманова 23 грудня 2009 р. У статтях висвітлюються як теоретичні проблеми так і питання методики викладання історії війни в курсі вітчизняної історії середньої школи та вищих навчальних закладів.

 
15 63.3(4Укр-4Чек)
М74

Мовчан, В. П.

        Криві Коліна крізь терни і роки. В історії села - історія України [Текст] : іст-краєзнавча, худож.-публіц. оповідь / В. П. Мовчан, І. А. Нерубайський, В. Й. Олійник. - К. : КВІЦ, 2010. - 711 с.

Рубрики: Черкащина - Історія
Тальнівський район

Ключові слова (ненормовані): трипільська культура -- колективізація -- Голодомор -- 1932-1933 -- спогади Кривоколінців -- українське селянство -- окупація Тальнівщини -- тальнівські підпільники -- голод

Анотація:   "Криві Коліна крізь терни і роки. В історії села - історії України. Історико-краєзнавча, художньо-публіцистична оповідь" - це науково-популярне видання, яке чи не вперше в Україні являє собою таку велику за обсягом і розлогу історію села, що переплітається з історією всієї України. Крім того, книга висвітлює багато інших цікавих тем, порушує ряд загальнонаціональних проблем. А такий багатющий матеріал, що викладений у розділі "Наша мова українська - батьківська, материнська", та хронологія духовного і фізичного винищення української нації, подана в розділі "На шляху до незалежності", стануть знахідкою не лише для вчителів - словесників та істориків.

 
16 63.3(4Укр)я729
А47

Алексєєв, Ю. М.

        Історія України [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Алексєєв; А. Г. Вертегел, В. М. Даниленко. - К. : Каравела, 2004. - 256 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): ІСТОРІЯ УКРАЇНИ -- НАЙДАВНІШІ ЧАСИ -- КИЇВСЬКА РУСЬ -- ФЕОДАЛЬНА РОЗДРОБЛЕНІСТЬ РУСІ -- ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО -- РІЧ ПОСПОЛИТА -- ВИЗВОЛЬНИЙ

Анотація:   Мета книги, яка містить виклад основних положень нової програми курсу історії, контрольно-тренувальні питання, коротку хронологію історії, а також методичні поради тим, хто готується до екзамену або тестування - допомогти абітурієнтам і студентській молоді в підготовці до іспиту з історії. Матеріал подається стисло і лаконічно, завдяки чому за короткий час читачі мають змогу відновити і систематизувати знання з історії. Насичена новим фактичним матеріалом книга буде корисною всім, хто цікавиться історією.

 
17 63.3(4Укр)
У45

Бунятян, К. П.

        На світанку історії / К. П. Бунятян, В. Ю. Мурзін, О. В. Симоненко ; ред. В. Баранов. - К. : 1998. - 336 с.

Рубрики: Історія України - Доба скіфсько-антична

Ключові слова (ненормовані): історія народів України -- мисливці кам'яного віку -- неоліт -- давні хлібороби -- населення України за скіфських часів

Анотація:   Кожний том цього 15 - томного видання має однакову структуру і приблизно однаковий обсяг. Деякі томи охоплюють цілі століття, інші присвячують кільком рокам. Адже поді сивої давнини ми знаємо незіставно гірше, ніж історію Останніх століть. До всього, новітня історія викликає у громадськості більший інтерес, що цілком зрозуміло. Нарешті, в історії України є короткі періоди, що характеризуються справді революційними змінами.

 
18 63.3(4Укр)-282.2
У45

        Український селянин [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 13 / НАН України, Ін-т історії України НАН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 248 с.

Зміст:
  Реєнт О. П.  Українське XIX століття: сучасні проблеми дослідження / О. П. Реєнт. - С. 5-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Герінбург О. В.  Вивчення земськими статистиками Херсонської губернії професійного складу населення / О. В. Герінбург. - С. 15-17
  Гоцуляк В. В.  Дослідження радянської моделі аграрної історії селянства в сучасній українській історіографії: методологічний аспект / В. В. Гоцуляк. - С. 17-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іващенко В. А.  Українська діаспорна історіографія податкової політики національних урядів в українському селі періоду революції 1917-1921 рр. / В. А. Іващенко. - С. 23-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іржавська А. П.  Політика і практика нацистського фізичного терору проти східних слов'ян у роки Другої світової війни / А. П. Іржавська. - С. 24-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крилова А. М.  Описово-статистичні джерела дослідження землеволодіння та землекористування в Північному Приазов'ї (друга половина XIX - початок XX ст.) / А. М. Крилова. - С. 28-31
  Мельниченко В. М.  Висвітлення життя повоєнного села в районній пресі (1943-1950 рр.) / В. М. Мельниченко. - С. 31-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михайлюк Ю. М.  Українське селянство в XV - першій половині XVI ст. у візії М. Довнар-Запольського та П. Клепатського / Ю. М. Михайлюк. - С. 33-36. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тараненко О. М.  Аграрна політика П. Скоропадського: критерії та історіографічна періодизація / О. М. Тараненко. - С. 36-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чорний М. І.  Земельні володіння домініканських монастирів у Центрально-Східній Європі у XIII-XV ст.: за матеріалами судових документів / М. І. Чорний. - С. 37-40
  Шевченко В. М.  Мобілізація земельної власності в Російській імперії другої половини XIX - початку XX ст.: стан розробки та перспективи дослідження / В. М. Шевченко. - С. 40-43
  Щетніков В. П.  Матеріальні збитки, заподіяні сільському господарству Півдня України у 1941-1944 роках: проблема джерельного забеспечення / В. П. Щетніков. - С. 43-45
  Білан С. О.  Роль хат-лабораторій у піднесенні рівня аграрної культури / С. О. Білан. - С. 46-48
  Губицький Л. В.  Церковне життя села Жежелів (кінець XVIII - початок XX століття) / Л. В. Губицький. - С. 48-51
  Драч О. О.  Соціальний склад курсисток вищої школи в Російській імперії: перманентна революція поч. XX ст. / О. О. Драч. - С. 51-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єрмілов В. С.  Організація лиманного лікування селян Херсонської губернії / В. С. Єрмілов. - С. 55-56
  Захарченко М. В.  Особливості кінофікації українського села в другій половині 20-х рр. XX ст. / М. В. Захарченко. - С. 56-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нікілєв О. Ф.  Школи майстрів колгоспного виробництва: сподівання та результати діяльності / О. Ф. Нікілєв. - С. 59-62
  Ніколаєва А. В.  Придорожній хрест у традиції українського селянства / А. В. Ніколаєва. - С. 62-64
  Новікова О. М.  Сільські жінки Радянської України в освітянських програмах 30-х рр. XX ст. / О. М. Новікова. - С. 64-66. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рубин В. А.  Памятные места и сооружения Восточного Оренбужья в ракурсе государственной социальной культурной политики / В. А. Рубин. - С. 66-69
  Сухова О. А.  Проблемы властно-политического регулирования в содержании массовых настроений российского крестьянства в 1920-е гг. / О. А. Сухова. - С. 69-72
  Темченко А. І.  Культурно-міфологічна семантика числа дев'ять (на матеріалі замовлянь) / А. І. Темченко. - С. 72-74. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Івангородський К. В.  Козацтво у системі соціально-економічних відносин на теренах Південної Київщини (до середини XVII ст.): етносоціальний вимір проблеми / К. В. Івангородський. - С. 75-81. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Малиновська Т. В.  Виконавчо-розпорядча діяльність виборних старшин у колоніях іноземців на території Російської імперії (друга половина XVIII - початок XIX ст.) / Т. В. Малиновська. - С. 81-83
  Скрипник А. Ю.  Виконання військових повинностей селянами Правобережної України наприкінці XVIII - на початку XIX ст. / А. Ю. Скрипник. - С. 83-85
  Степанчук Ю. С.  Обмеження царським урядом прерогатив гетьмансько-старшинського управління козацьким військом у другій половині XVII-XVIII ст. / Ю. С. Степанчук. - С. 85-90
  Жук О. М.  Особливості сільських поселень Волині (кінець XV перша половина XVI ст.) / О. М. Жук. - С. 90-92
  Берестовий А. І.  Утворення та діяльність податкових інспекцій в українському селі Російської імперії у другій половині XIX - на початку XX ст. / А. І. Берестовий, О. М. Федьков. - С. 93-97
  Верховцева І. Г.  Селянське самоврядування в Ізмаїльському повіті Бессарабії (кінець XIX - початок XX ст.) / І. Г. Верховцева. - С. 97-99
  Волос О. В.  З історії приватного кіннозаводства Херсонської губернії (II половина XIX - початок XX століття) / О. В. Волос. - С. 99-102
  Герасименко О. В.  Соціально-економічні передумови активізації селянського руху в Лівобережній Україні на початку XX ст. / О. В. Герасименко. - С. 102-106
  Грабар М. М.  Організація управління маєтками Карла Лянцкоронського у Східній Галичині в другій половині XIX - на початку XX століття / М. М. Грабар. - С. 106-109
  Демешко Ю. О.  Діяльність купецького стану в комерційних судах Російської імперії в дореформенний період / Ю. О. Демешко. - С. 109-111
  Ильиных В. А.  Социальные аспекты миграционных процессов в Сибири в начале XX века / В. А. Ильиных. - С. 112-114. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крупенко О. В.  Природнокліматичні особливості Полтавської губернії та їх вплив на специфіку господарської діяльності селянства у другій половині XIX - на початку XX ст. / О. В. Крупенко. - С. 114-116
  Михайлюк О. В.  Голод в Російській імперії як соціально-економічне явище (друга половина XIX - початок XX ст.) / О. В. Михайлюк. - С. 116-118
  Олійник І. В.  Участь селянства Правобережної України у торгівлі землею у другій половині XIX - на початку XX ст. / І. В. Олійник. - С. 119-122
  Приймак О. М.  Соціальний образ селянства Південної України кінця XIX - початку XX століть / О. М. Приймак. - С. 122-124
  Бундак О. А.  Аграрне питання в матеріалах з'їздів Всеросійського селянського союзу у роки Першої російської революції / О. А. Бундак. - С. 124-127
  Врадій Є. А.  Анархо-комуністичний рух на Півдні України (1905-1910): селянський вимір / Є. А. Врадій. - С. 127-130
  Ковальова Н. А.  "Аграрна ревоюція" в оцінці її учасників (за спогадами мешканців села Глодоси Херсонської губернії) / Н. А. Ковальова. - С. 130-132
  Корновенко С. В.  Заходи Особливої наради з інтенсифікації сільського господарства територій, що перебували під управлінням головнокомандувача Збройними силами Півдня Росії (1919 р.) / С. В. Корновенко. - С. 132-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лозовий В. С.  Ставлення селянства до інтелігенції в період української революції 1917-1921 рр. / В. С. Лозовий. - С. 134-137
  Марочко В. І.  Соціальні та економічні завдання більшовицької земельної реформи в Україні 1917-1922 рр. / В. І. Марочко. - С. 137-141
  Масненко В. В.  Хліборобський клас Наддніпрянської України початку XX ст. у державницькій концепції В'ячеслава Липинського / В. В. Масненко. - С. 141-144. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пасічна Ю. Г.  Аграрний законопроект С. Л. Маслова (жовтень 1917 р.) / Ю. Г. Пасічна. - С. 145-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рынков В. М.  Аграрная политика совесткой власти в "сибревкомовской" Сибири в 1920 г.: преемственность и новации / В. М. Рынков. - С. 146-149
  Сафонов Д. А.  Высылка украинских крестьян в Оренбургскую губернию после революции 1905-1907 гг. / Д. А. Сафонов. - С. 149-151
  Священко З. В.  Аграрні ініціативи комісії Особливої наради О. Стишинського та Міжвідомчої особливої наради з переселенської справи А. Куломзина / З. В. Священко. - С. 151-155
  Вісин В. В.  Політико-правові умови функціонування української сільськогосподарської кооперації у Волинському воєводстві в 30-х роках XX ст. / В. В. Вісин. - С. 156-158
  Земзюліна Н. І.  Становлення світового жіночого кооперативного руху (перша третина XX ст.) / Н. І. Земзюліна. - С. 158-161. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Морозов А. Г.  Спроби протидії селянства наступу держави на демократичну сутність сільськогосподарської кооперції (1921-1929 рр.) / А. Г. Морозов, О. М. Абразумова. - С. 161-165. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Оніпко Т. В.  Особливості торговельної діяльності споживчої кооперції / Т. В. Оніпко. - С. 165-167
  Фареній І. А.  З нагоди півторастолітнього ювілею Олександра Давидовича Черненка: слово про "відомого діяча сільських кооперативів" та історіографію кооперативного руху / І. А. Фареній. - С. 167-171. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Андреенков С. Н.  Меры государства по увеличению производства продукции животноводства в 1953-1964 гг. в Сибири / С. Н. Андреенков. - С. 172-174
  Білик О. А.  Дискреційний характер податкової системи в українському селі першої половини 1920-х рр. / О. А. Білик. - С. 174-177
  Боковня В. М.  Хрущовські аграрні ініціативи / В. М. Боковня. - С. 177-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горло Н. В.  Особливості громадянського будівництва у період спорудження водосховищ Дніпровського гідрокаскаду (50-70-ті рр. XX ст.) / Н. В. Горло. - С. 180-182
  Дудяк О. А.  Аграрний сегмент у соціальній структурі єврейського населення м. Львова за даними перепису 1931 р. / О. А. Дудяк. - С. 182-184
  Каденюк О. С.  Диференціація селянських господарств України у 20-х роках XX століття / О. С. Каденюк. - С. 184-187
  Калінкіна С. А.  Фіскальна політика радянського уряду і становище українського селянства у 30-х рр. XX ст. / С. А. Калінкіна. - С. 187-189
  Кантемирова Р. М.  Впровадження радянською владою нової економічної політики як відповідь викликам постреволюційного суспільства / Р. М. Кантемирова. - С. 190-191. - 
  Киридон П. В.  Колгоспні управлінці в комуністичній номенклатурній системі повоєнних років / П. В. Киридон. - С. 191-194. - 
  Козоріз В. П.  Соціальний конфлікт 1929 р. у центрально-українському селі (на прикладі с. Великий Хутір та х. Нова Бірючка) / В. П. Козоріз, О. З. Силка. - С. 194-197. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Костюкова О. М.  Проблеми здійснення реорганізації комітетів незалежних селян у громадське об'єднання: 1925-1926 роки / О. М. Костюкова. - С. 197-202. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лазуренко В. М.  Динаміка розвитку заможнього селянського господарства товарного типу в період розквіту НЕПУ (1924-1927 рр.) / В. М. Лазуренко. - С. 202-206. - 
  Мартинюк Я. М.  Особливості та результати проведення виборів до сільських самоуправ на Волині у 1927 році / Я. М. Мартинюк. - С. 206-208
  Мовчан О. М.  Ставлення робітників УСРР до сталінської аграрної революції / О. М. Мовчан. - С. 208-210
  Перехрест О. Г.  Демографічні наслідки війни 1941-1945 рр. для українського села / О. Г. Перехрест. - С. 211-217
  Рибак І. В.  Продуктивне тваринництво на Поділлі в добу НЕПу: кількісна та якісна характеристика / І. В. Рибак, О. М. Свідерська. - С. 217-219
  Романець Н. Р.  Курс на "організаційно-господарське зміцнення колгоспів" і репресії / Н. Р. Романець. - С. 219-222
  Сушик І. В.  Соціально-економічний розвиток волинського села у перше повоєнне десятиріччя / І. В. Сушик. - С. 222-224
  Чеберяко О. В.  Становлення сільських бюджетів в УСРР 1920-х рр. / О. В. Чеберяко. - С. 224-226
  Шевельков А. И.  Проблемы модернизации аграрного производства нечерноземной зоны РСФСР во второй половине XX века / А. И. Шевельков. - С. 226-229
  Якименко І. А.  Проблема сирітства на селі та способи її вирішення у перші повоєнні роки (1943-1945) / І. А. Якименко. - С. 229-231
  Бутенко О. І.  Проблеми вирішення продовольчої безпеки в Україні / О. І. Бутенко, Р. К. Бутенко. - С. 232-234. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лубко І. М.  Стан і перспективи вдосконалення національного аграрного законодавства / І. М. Лубко. - С. 234-237. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Милосердов В. В.  Причины продовольственного кризиса в России / В. В. Милосердов. - С. 237-239
  Федоренко Я. А.  Соціальні перетворення у сучасному українському селі: перспективи та проблеми / Я. А. Федоренко. - С. 239-242
  Шауренко А. В.  Культурний розвиток українського села в 90-х рр. XX ст. / А. В. Шауренко. - С. 242-244

Рубрики: Історія України - Аграрні відносини

Ключові слова (ненормовані): історія середньовіччя -- новий час української історії -- українське село -- історіографія аграних відносин -- дослідження історії селянства -- кооперативний

Анотація:   Науковий збірник містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми аграрної історії України. Автори статей розкривають різні аспекти історії селянства, зокрема роль видатних постатей, проблеми історіографії, джерелознавства та методології досліджень, а також історичний розвиток селянства на основних етапах історії України. Для широкого кола науковців, викладачів, студентів й усіх, хто цікавиться аграрною історією.

 
19 74.263.1
Б77

Бойко, Н. І.

        Сучасний урок історії та методика його проведення [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф-ту / Н. І. Бойко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 76 с.

Рубрики: Методика навчання історії в школі

Ключові слова (ненормовані): урок історії -- шкільний підручник з історії -- нетрадиційні уроки історії -- позакласна робота з історії -- інтерактивні технології

Анотація:   У навчально-методичному посібнику подано тематику семінарських занять з курсу "Методика викладання історії" та методичні вказівки до їх підготовки, проблематику рефератів та рекомендовану літературу. У ньому вміщено зразки конспектів окремих типів уроків та інтерактивні технології навчання, схеми аналізу підручника історії та аналізу уроку.

 
20 78.34(4Укр)751.1
Б59

        Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність [Текст] : зб. статей / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. - К. : Науково-видавничий центр Національної бібіотеки України ім. В. І. Вернадського, 2007. - 253 с.

Зміст:
  Онищенко О.  Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: історія, сучасний стан, проблеми та завдання / О. Онищенко. - С. 5-25
  Вилегжаніна Т.  Національна парламентська бібліотека України: шляхами розвитку / Т. Вилегжаніна. - С. 26-40
  Павленко Р.  Національна наукова медична бібліотека України в системі охорони здоров'я / Р. Павленко. - С. 41-57
  Кобзаренко А.  Історичні аспекти розвитку Національної бібліотеки України для дітей / А. Кобзаренко. - С. 58-70
  Вергунов В.  Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук - скарбниця національного виміру / В. Вергунов. - С. 71-96
  Рогова П.  Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: історія і сучасність / П. Рогова. - С. 97-114
  Виноградова О.  Державна історична бібліотека України - перлина національної культури / О. Виноградова, О. Михайлова, А. Скорохватова. - С. 114-131
  Височіна Г.  Формування інформаційного потенціалу Державної науково-технічної бібліотеки України / Г. Височіна. - С. 132-149
  Войцехівська Г.  З літопису Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного / Г. Войцехівська. - С. 150-172
  Саприкін Г.  Нескінченна молодість Державної бібліотеки для юнацтва / Г. Саприкін. - С. 173-190
  Ботушанська О.  Скарбниці культури -175 / О. Ботушанська. - С. 191-210
  Танько О.  Історія та сьогодення Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка / О. Танько. - С. 211-231
  Кириленко О.  Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка: короткий історичний нарис / О. Кириленко. - С. 232-241
  Бурчак О.  Центральна спеціалізована бібліотека для сліпих ім. М. Островського українського товариства сліпих: становлення та розвиток / О. Бурчак. - С. 242-249

Рубрики: Бібліотечна справа - Бібліотечна мережа України

Ключові слова (ненормовані): національні бібліотеки -- найбільші бібліотеки України -- історія бібліотек -- наукова діяльність -- бібліографічна робота -- фонди бібліотек

Анотація:   У збірнику вміщені матеріали, які висвітлюють історію становлення та розвитку найбільших бібліотек України як головних бібліотечно - інформаційних структур багатьох міністерств і відомств, важливу складову культурного будівництва держави. Відомості подано у нерозривному зв'язку з історією держави, використано багатий фактографічний матеріал, який раніше не був опублікований. Автори статей багато уваги приділяють характеристиці та історії формування унікальних фондів, висвітлюють роль їх засновників, осмислюють сучасні інноваційні процеси у діяльності бібліотек. Видання адресоване працівникам бібліотек, архівів, музеїв, студентам і викладачам бібліотечних закладів, усім тим, хто цікавиться історією національної культури.

 
21 74.263.1-21
К65

        Концепція та програми викладання історії України в школі (проект): матеріали ІV та V Робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України / упорядкув. та ред. : Н. Яковенко, Л. Ведмідь ; сист. перебігу дискусій над прогр. Л. Ведмідь. - К. : Стилос, 2009. - 126 с.

Рубрики: Методика навчання історії в школі

Ключові слова (ненормовані): програми викладання історії України

Анотація:   Збірник підготовлений за результатами засідань IV та V Робочих нарад з моніторингу шкільних підручників історії України при Українському інституті національної пам'яті та містить проекти концепції й програми викладання історії України в середній школі.

 
22 63.3(0)я73-1
І90

        Історія сучасного світу: соціально-політична історія XV-XX століть [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. А. Горбань [та ін.] ; за ред. Ю. А. Горбаня. - К. : Знання, 2007. - 440 с.

Рубрики: Історія всесвітня

Ключові слова (ненормовані): історії -- Версальсько-Вашингтонська система -- Друга світова війна -- 1939-1945 -- геополітичні зміни -- крах системи соціалізму -- глобалізація

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлюються найважливіші події світової історії від початку індустріальної епохи до наших днів. Головний предмет вивчення - суспільно-політичні та соціально-економічні трансформації людських спільнот, їх багатовіковий культурно-цивілізаційний поступ, міжнародні та міждержавні відносини з їх зумовленістю та конкретними наслідками, етнонаціональні відносини. Посібник дає широкомаштабне концептуальне бачення найважливіших проблем світової історії і буде сприяти формуванню у студентів навичок історичного мислення.

 
23 95.4
П52

        Полтавський краєзнавчий музей : маловідомі сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам'яток [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 4 Кн. 2 / Упр. культури Полтавської облдержадміністрації. - Полтава : Дивосвіт, 2008. - 472 с.

Зміст:
  Бабенко Л.  Релігійна обрядовість у суспільному житті повоєнної Полтавщини / Л. Бабенко. - С. 3-13
  Кривошея В.  До церковної історії Опішні / В. Кривошея. - С. 14-22
  Кузьменко Н.  Церковні печатки з колекції Полтавського краєзнавчого музею / Н. Кузьменко, Т. Кондратенко. - С. 22-27
  Павленко В.  Пам'ятка про святкування 200-річного ювілею Полтавської битви в м. Полтаві / В. Павленко. - С. 28-33
  Власенко І.  Духовні пастирі Полтавського регіону / І. Власенко. - С. 33-48
  Павленко П.  Історія Святопокровського храму (церква Петра Калнишевського) у м. Полтава / П. Павленко. - С. 49-65
  Галян Г.  Катерина Кричевська-Росандіч (до 80-ліття з дня народження) / Г. Галян. - С. 66-79
  Єрмак О.  До біографії О. Я. Імшенецького / О. Єрмак. - С. 79-84
  Пістоленко І. О.  Про деякі аспекти наукової діяльності братів Борисових та М. В. Остроградського / І. О. Пістоленко. - С. 85-91
  Пісцова М.  Постать Віри Болсунової в контексті народного мистецтва Полтавщини в I пол. XX ст. / М. Пісцова. - С. 91-97
  Павлов В.  Олексій Дмитрович Бутовський - апостол олімпійського руху сучасності / В. Павлов. - С. 97-101
  Циганюк В.  Художник Віталій Шаховцов / В. Циганюк. - С. 102-107
  Пістоленко І.  Юрій Олександрович Побєдоносцев і Полтава / І. Пістоленко, А. Тюнін. - С. 107-115
  Коротенко В.  Животовські (матеріали родоводу) / В. Коротенко, В. Мокляк. - С. 116-127
  Мокляк В.  Матеріали до родоводу родини Скрипників / В. Мокляк. - С. 127-132
  Пусепліна Н.  Взаємодія музею й вищого педагогічного закладу освіти в системі підготовки майбутніх учителів / Н. Пусепліна. - С. 142-150
  Халимон О.  Садиба В. Г. Короленка. Тематична дендрологічна екскурсія / О. Халимон. - С. 151-174
  Яремченко В.  Пилип Орлик - гетьман України у вигнанні / В. Яремченко. - С. 174-202
  Фролова О.  Методичні аспекти ознайомлення молодших школярів із компонентами українського народного одягу (на прикладі плахти) (методичні рекомендації для вчителів шкільних та позашкільних навчальних закладів освіти) / О. Фролова. - С. 202-209
  Супрун Т.  Орнаменти століть (з історії колекції килимів Полтавського краєзнавчого музею) / Т. Супрун, К. Фесик. - С. 209-220
  Кондратенко Т.  Особисті печатки відомих полтавців із колекції Полтавського краєзнавчого музею / Т. Кондратенко, Н. Кузьменко. - С. 221-228
  Лавріненко А.  Залишки викопних оленів у зібранні Полтавського краєзнавчого музею / А. Лавріненко, В. Старченко. - С. 228-242
  Супрун Т.  найсвященніший раритет (з історії колекції Полтавського краєзнавчого музею) / Т. Супрун, К. Фесик. - С. 242-249
  Жогонова Ю.  Альбом Й. Хмелевського "Губернский земский дом в Полтаве" з колекції Полтавського краєзнавчого музею / Ю. Жогонова. - С. 249-251
  Несен Л.  Серія гербових значків "Родовід М. В. Гоголя" / Л. Несен. - С. 252-258
  Кондратенко Т.  Трофей у подарунок (експонат із колекції зброї Полтавського краєзнавчого музею) / Т. Кондратенко, Н. Кузьменко, О. Тітков. - С. 259-264
  Шумейко Н.  З нових надходжень до колекції Полтавського краєзнавчого музею / Н. Шумейко. - С. 264-268
  Парасочка О.  Чарівний світ порцеляни Івана Віцька / О. Парасочка. - С. 268-271
  Кучеренко Г.  Виставка художника Володимира Дерябіна в Полтавському краєзнавчому музеї / Г. Кучеренко. - С. 271-274
  Кучеренко І.  Виставка художника Станіслава Георгійовича Ремчукова в Полтавському краєзнавчому музеї / І. Кучеренко. - С. 274-282
  Ханко В.  З історії спорудження будинку Полтавського земства / В. Ханко. - С. 282-293
  Белько О.  Черепичне виробництво на Полтавщині на поч. XX ст.: використання досвіду земства в сучасних умовах / О. Белько. - С. 293-298

Анотація:   Пропонований увазі читача збірник наукових праць є підсумком наукової діяльності Полтавського краєзнавчого музею за 2006-2007 рр. та продовженням започаткованого 2003 р. щорічного видання музею, до якого включені не лише матеріали досліджень працівників музею, а й кращих науковців Полтавщини. Розвідки, опубліковані в збірнику, стосуються проблем історії Полтавщини, у т. ч. природничих наук, археології, історії козацтва, нової та новітньої історії Полтавщини, історії церкви та релігієзнаввства, життя й діяльності визначних полтавців, питань музеєзнавства.

 
24 63.3(4Укр)
П78

        Проблеми історії України: факти, судження, пошуки [Текст] : в 2 ч. : міжвідомчий зб. наук. пр. : на пошану д-ра іст. наук, проф. С. В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наук. праці. Вип. 16 Ч. 1 / Ін-т історії України НАН України. - К : Видавництво Інституту історії України, 2007. - 487 с.

Зміст:
  Котляр М.  "Розвідка" на Русі в ХІІ-ХІІІ ст. / М. Котляр. - С. 50-60
  Карамзіна М.  Європейське тло російської антиєврейської політики (кінець XVIII-ХІХ ст.) / М. Карамзіна [и др.]. - С. 61-74
  Ісаєвич Я.  Ювілеї міст: Львів, Київ і знову Львів / Я. Ісаєвич. - С. 75-87
  Реєнт О.  Україна в Першій світовій війні: сучасні науково-методологічні акценти / О. Реєнт. - С. 88-103
  Віднянський С.  Проблема самовизначення і розв'язання питання про державну приналежність Закарпаття після Першої світової війни / С. Віднянський. - С. 104-115
  Верастюк В.  М. П. Василенко: ходіння у владу (громадсько-політична та урядова діяльність 1917-1918 рр.) / В. Верастюк. - С. 116-133
  Єфіменко Г.  6 липня як "червоний день" календаря: Причини появи сталінського міфу про дату створення СРСР та потреба його деконструкції / Г. Єфіменко. - С. 134-153
  Винар Л.  Олег Кандиба-Ольжич у листуванні Лева Шанковського (100-ліття народження археолога, поета і революціонера) / Л. Винар. - С. 154-165
  Рубльов О.  У пошуках правди історії: Інститут історії України НАН України: друге двадцятиріччя (1957-1977 рр.) / О. Рубльов. - С. 166-199
  Ковальчук О.  Солідарність української діаспори Північної Америки з українським народом (20-30-ті рр. ХХ ст.) / О. Ковальчук, Т. Марусик. - С. 200-225
  Гирич І.  Страсті навколо підручників з історії: підручник як головний засіб будівництва держави / І. Гирич. - С. 243-252
  Верменич Я.  Урбанізаційні процеси в УРСР як об'єкт дослідження у системі локальної історії / Я. Верменич. - С. 253-269
  Марочко В.  Визнання Голодомору 1932-1933 рр. в Україні - геноцидом: історичний факт політичного самоутвердження та морального зцілення нації / В. Марочко. - С. 270-276
  Васильєв В.  Еволюція поглядів С. Кульчицького на голод 1932-1933 рр. у контексті новітніх тенденцій української історіографії / В. Васильєв. - С. 277-286
  Гриневич Л.  Ціна сталінської "революції згори": українське селянство в очікуванні на війну / Л. Гриневич. - С. 287-306
  Бем Н.  Відображення суспільних настроїв у взаєминах українського селянства та інтелігенції (1928 - 1930 рр.) / Н. Бем. - С. 307-315
  Веселова О.  До питання історіографії голоду 1946-1947 рр. в Україні / О. Веселова. - С. 316-335
  Шаповал Ю.  Голод 1946-1947 років в Росії та в Україні: потреба порівняльного аналізу / Ю. Шаповал. - С. 337-349
  Михайлуца М.  Румунське православ'я і сектантство в Південній Бессарабії і "Трансністрії" (кінець 1930-х - 1944 рр.) / М. Михайлуца. - С. 350-359
  Баран В.  Проблеми соціально-економічного розвитку України 1943-1945 рр. / В. Баран. - С. 360-369
  Косик В.  Українсько-польське протистояння під час німецької окупації / В. Косик. - С. 370-383
  Лисенко О.  Українсько-польський конфлікт / О. Лисенко. - С. 384-393
  Ільюшин І.  Актуальні проблеми методології та історіографії українсько-польських відносин ХХ століття / І. Ільюшин. - С. 395-404
  Гриневич В.  Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни: історіограічні нотатки / В. Гриневич. - С. 405-434
  Примаченко Я.  Пацифікації Західної України у 1944-1949 рр. (в контексті розвитку північноамериканської історіографії другої половини ХХ ст.) / Я. Примаченко. - С. 435-444
  Дорошенко М.  Ротація керівних кадрів у радянській тоталітарній державі у 1920 - 1930-ті роки: український "досвід" / М. Дорошенко. - С. 445-455
  Нікольський В.  Національні аспекти політичних репресій 1930-1936 рр.на Донеччині / В. Нікольський. - С. 456-465
  Лихолобова З.  "Великий терор" 1937-1938 років у Донбасі: втрати інтелігенції / З. Лихолобова. - С. 466-480

Рубрики: Історія України

Анотація:   Збірник наукових праць підготовлений на пошану завідуючого відділу історії України 20 - 30-х рр. ХХ століття, заступника директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України Станіслава Кульчицького, складається із статей, що присвячені переважно темам, якими так захоплений вчений, - історії української революції та історичного поступу України у міжвоєнну добу, Другої світової війни, повоєнної та новітньої української історії, історіографічних процесів сьогодення.

 
25 79.04(4Укр)
З41

        Збережена спадщина. Українському товариству охорони пам'яток історії та культури 40 років [Текст] : зб. матер. та док. / Укр. т-во охорони пам'яток історії та культури, Центр пам'яткознавства НАН України. - К. : Аспект-Поліграф, 2007. - 278 с.

Рубрики: Охорона пам'яток історії та культури

Ключові слова (ненормовані): історія Українського товариства охорони пам'яток історії та культури -- постанови Українського товариства охорони пам'яток

Анотація:   Пропонований збірник містить добірку матеріалів і документів із історії Українського товариства охорони пам'яток історії і культури, а також бібліографію видань, що відображає сорокарічний поступ цієї громадської організації у справі збереження й охорони історико-культурної спадщини в Україні протягом другої половини XX ст.

 
26 63.3(4Укр)64
К28

Касьянов, Г. В.

        Україна 1991-2007: нариси новітньої історії / Г. В. Касьянов ; пер. : О. Гейко. - К. : Наш час, 2007. - 428 с.

Рубрики: Історія України - Державотворення
Україна

Ключові слова (ненормовані): суверенітет -- незалежність України -- становлення структур державної влади -- побудов анації -- проблеми прав людини -- політична криза -- 2002

Анотація:   Книга "Україна 1991-2007: нариси новітньої історії" подає широку панораму фактів та подій історії України після здобуття незалежності. Головні сюжетні лінії - зрушення в політичній системі, становлення структур державної влади, побудова нації, проблеми прав людини, масштабні зміни в економіці, соціальній сфері, в моделях соціальної поведінки. Стиль викладу поєднує науковий аналіз і доступність формулювань і висновків, що робить книгу доступною не лише фахівцям, а й значно ширшому колу читачів. Автор - відомий як в Україні, так і поза її межами фахівець з історії України ХХ - ХХІ ст., завідувач відділом новітньої історії та політики Інституту історії України НАН України Г. В. Касьянов.

 
27 63.3(0)я2
Г93

Губарев, В. К.

        Довідник школяра і студента. Всесвітня історія / В. К. Губарев ; пер. з рос. Б. М. Губаревої. - Донецьк : БАО, 2009. - 496 с.

Рубрики: Історія всесвітня - Довідник

Ключові слова (ненормовані): історія Стародавньої ГРеції -- історія Стародавнього Риму -- історія Середніх віків -- Візантійська імперія -- Франкська імперія -- епоха вікінгів

Анотація:   Пропонуємо читачам довідник із всесвітньої історії. Він стане незамінним помічником для учнів загальноосвітніх шкіл та ліцеїв, студентів вищих навчальних закладів, викладачів і всіх, хто цікавиться історією. Довідник укладений відповідно до нової навчальної програми Міністерства освіти і науки України.

 
28 63.3(4Укр)6-38г
К59

Козерод, О. В.

        Історіографічні проблеми єврейської історії і філософії [Текст] : монографія / О. В. Козерод. - К. : Радуга, 2014. - 192 с.

Рубрики: Історіографія України

Ключові слова (ненормовані): історіографія єврейської історії України -- єврейське жіноцтво України -- англомовна історіографія -- світова європейська думка

Анотація:   Пропонована наукова праця містить аналіз актуальних історіографічних проблем єврейської історії і філософії. Основну увагу автор приділяє питанню історіографії єврейської історії України в період 20-х років ХХ ст., та сучасного періоду, а також розвитку світової історіографії проблем єврейської ідентичності, філософії, історії і культури. У підсумку зроблені висновки щодо сучасного стану історіографії єврейської історії і філософії в Україні та світі. Книга розрахована на політологів, історків, студентів гуманітарних спеціальностей та всіх, хто цікавиться проблемаи української іудаїки.

 
29 М82

Москаленко, А. М.

        Історія педагогіки [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. М. Москаленко. - Київ : Київський університет, 2014. - 240 с.

Рубрики: Історія педагогіки

Ключові слова (ненормовані): семінари з історії педагогіки -- тестові завдання з історії вітчизняної педагогіки -- тестові завдання з історії зарубіжної педагогіки

Анотація:   Запропоновано навчапльну й робочу програми з дисципліни "Історія педагогіки". Указано можливі форми організації навчання, розкрито особливості підготовки до проведення лекцій, семінарів, індивідуальних занять, консультацій, організації самостійної роботи студентів, контролю їхніх знань. Наведено завдання для самостійної роботи студентів, плани семінарських занять, що включають питання для обговорення, тематику рефератів, курсових робіт, тестові завдання для контролю засвоєння матеріалу з історії вітчизняної та зарубіжної педагогіки.

 
30 22.1г(0)я73-1
Б36

Бевз, В. Г.

        Історія математики [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Бевз ; голов. ред. : І. С. Маркова. - Х. : Основа, 2006. - 172 с.

Рубрики: Історія математики

Ключові слова (ненормовані): історія арифметики -- історія алгебри -- числа -- алгебраїчні структури -- історія геометрії -- історія математичного аналізу -- векторне числення -- теорія

Анотація:   У посібнику розглядаються методологічні та історичні питання математики. Висвітлюються: сутність математики як науки, особливості її структури, взаємозв'язки з іншими науками та дійсним світом. Детально розглядається історія розвитку окремих галузей математики: арифметики, алгебри, геометрії, математичного аналізу.

 
31 76.11
Н35

        Національна книжкова та рукописна культура: історія, методологія, джерельна база [Текст] : матеріали міжнар. наук. конф., Львів, 29-30 квіт. 2009 р. / НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Від-ня "Наукова бібліографія. - Л. : Видавництво ЛНБ ім. В. Стефаника, 2009. - 138 с.

Зміст:
  Визначено пріоритети наукових досліджень. - С. 3-4
  Ковальчук Г.  Книжкова культура українських стародруків / М. Пономаренко. - С. 5-7
  Антоник О.  Культура читання як фундамент інформаційної культури особистості / В. Пасічник. - С. 8-12
  Качур І.  Французька книга в Галичині у II пол. XVIII ст.: історіографічний аспект / В. Здановська. - С. 13-16
  Олексв І.  Дослідження сербських видань в Україні: історіографічний огляд / В. Здановська. - С. 16-18
  Рудюк О.  Літературно-мистецький журнал "Ми" (1933-1939): загальна характеристика / Н. Марціняк. - С. 19-21
  Падюка Н.  Українська етнокартографія міжвоєнного періоду / Н. Марціняк. - С. 21-23
  Козлюк Л.  Українські землі на картографічних творах "Ksiaznica-atlas" в 1920-30-х рр. (за матеріалами ЛННБУ ім. В. Стефаника) / О. Зінько. - С. 23-25
  Палюх О.  Книговидавничий Львів 1920-х рр. (за матеріалами газети "Діло") / О. Зінько. - С. 26-28
  Передирій В.  Українська періодика для жінок міжвоєнного періоду: тематично-проблемні особливості публікацій / Л. Дзендзелюк, Л. Льода. - С. 28-31
  Головата Л.  "Українське видавництво" у Кракові-Львові (1939-1945): ключові моменти історії, пріоритети створення книжкового репертуару / Л. Дзендзелюк, Л. Льода. - С. 31-35
  Осадця О.  Періодика Галичини XIX - першої половини XX ст. як об'єкт музичного джерелознавства / Г. Сварник. - С. 35-37
  Зубко Н.  Апарат навчального видання як показник його культури (на прикладі шкільних підручників з хімії) / С. Захаркін. - С. 37-41
  Осадця Н.  Музично-театральна та оперна критика на сторінках галицьких часописів XIX - початок XX ст. / С. Захаркін. - С. 42-44
  Білокінь С.  Історична обумовленість концепцій національної бібліографії / В. Дудко. - С. 45-46
  Рибчинська Н.  Бібліографічна комісія наукового товариства імені Шевченка у Львові (1909-1939): персональний склад і засади створення / В. Дудко. - С. 47-48
  Кужель Л.  Друковані і рукописні бібліографічні матеріали наукового товариства імені Шевченка як джерело до бібліографії західноукраїнської книги 1914-1939 рр. / Є. Пшеничний. - С. 49-50
  Ільницька Л.  Неопублікований лист Зенона Кузелі до наукового товариства імені Шевченка (1908 р.) як програма створення українознавчої бібліографії / Л. Ільницька, М. Ільницька. - С. 51-53
  Кульчицька Т.  Друкарня та книгарня наукового товариства імені Шевченка в контексті книговидавничого процесу у Львові I пол. XX ст. / Р. Голик. - С. 53-55
  Вальо М.  З епістолярної спадщини членів бібліографічної комісії наукового товариства імені Шевченка: Івана Кревецького, Володимира Дорошенка, Михайла Возняка, Марії Деркач / Р. Голик. - С. 55-57
  Дубова Т.  Оцінка історичних матеріалів "Кіевской старины" (1882-1906) в "Записках наукового товариства імені Шевченка" / Р. Голик. - С. 57-58
  Колосовська О.  Праця на благо науки: діяльність Богдана Барвінського в науковому товаристві імені Шевченка / Л. Головата. - С. 58-60
  Литвин Т.  Участь Івана Крип'якевича в роботі комісій наукового товариства імені Шевченка у Львові / Т. Гуцаленко. - С. 60-64
  Когут С.  "Матеріали до бібліографії Січових Стрільців" Івана Шендрика у контексті історичної бібліографії / М. Романюк. - С. 64-65
  Стефанишин Т.  Культурологічна діяльність Миколи Голубця періоду Першої світової війни та визвольних змагань 1918-1919 рр. / М. Романюк. - С. 66-67
  Кривенко М.  Бібліотека Перемиської греко-католицької капітули: ліквідаційний етап (за архівними матеріалами м. Любліна) / М. Романюк. - С. 68-72
  Дзюбан Р.  Бібліотека "Народного дому" у Львові та її втрати в роки Другої світової війни / М. Романюк. - С. 74-78
  Надрага М.  Друковані каталоги Державної центральної педагогічної бібліотеки у контексті культури міжвоєнного Львова / М. Романюк. - С. 78-81
  Пономаренко М.  Перші видання Львівської філії АН УРСР (1940-1941): наука чи ідеологія? / М. Романюк. - С. 81-84
  Пасічник В.  Дарчі написи на книгах бібліотеки Володимира Гошовського як відображення його наукових контактів / М. Романюк. - С. 84-87
  Здановська В.  До питання вивчення особових книгозбірень учених у фондах бібліотек науково-дослідних установ Національної адакемії наук України / М. Романюк. - С. 88-91
  Марціняк Н.  Питання культури книги на сторінках газети "Друг читача" (1960-1992) / М. Романюк. - С. 91-94
  Зінько О.  Р. Я. Луцик - організатор фондів відділу рідкісної книги Львівської наукової бібліотеки ім. Стефаника АН УРСР (1950-1974) / Т. Гуцаленко. - С. 94-96
  Дзендзелюк Л.  Давні кодекси, спроби їх атрибуції при виконанні реставраційних заходів / М. Романюк. - С. 97-100
  Сварник Г.  Архів товариства "Просвіта": історія, формування, сучасний стан / Р. Голик. - С. 102-106
  Захаркін С.  Середа чи Страхов? Про авторство однго хрестоматійнго зображення Тараса Шевченка. - С. 106-108
  Дудко В.  Листування Василя Білозерського як джерело до історії журналу "Основа". - С. 108-110
  Пшеничний Є.  Клим Ганкевич про Юрія Федьковича (аналіз одного епістолярного джерела 1898 р.). - С. 111-113
  Ільницька Л.  Листи Івана Копача до Івана Франка (1897-1906). - С. 114-116
  Голик Р.  "Літопис Бойківщини" у міжвоєнному Самборі: книги, ідеї і стереотипи Галицької провінції XX ст.. - С. 116-119
  Головата Л.  Журнал "Нова доба" (1941) - нездійсненний науковий проект української еміграції у Кракові. - С. 119-122
  Гуцаленко Т.  Задум і реалізація "Історії української літератури" М. Возняка у документальних свідченнях його архіву. - С. 124-128
  Романюк М.  Петро Федун ("Полтава") - організатор видавничої діяльності збройного підпілля ОУН та УПА. - С. 128-129

Рубрики: Книгознавство - Історія книговидання

Ключові слова (ненормовані): історія книги -- історія періодичних видань -- історія видавничої справи -- джерелознавство

Анотація:   Видання містить матеріали міжнародної наукової конференції, в яких окреслено широкий спектр проблем друкованої і рукописної книги. Розглянуто актуальні питання книгознавчих і джерелознавчих досліджень, історії видавничої справи, формування і функціонування бібліотек, історичних колекцій, персоналіїї діячів книги. Низку публікацій присвячено 100-річчю створення Бібліографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка. Збірник розраховано на книгознавців, джерелознавців, істориків, філологів, культурологів.

 
32 63.3(0)5я73-1
П57

Поп, Ю. І.

        Нова історія країн Азії і Африки (XVI - поч. ХХ ст.) [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. І. Поп. - К. : Академія, 2012. - 374 с.

Рубрики: Історія Азії

Ключові слова (ненормовані): історія Східних країн -- історія Китаю -- історія Японії -- історія Індії -- історія Ірану -- Осьманська імперія -- Чорна Африка

Анотація:   Повноцінний діалог цивілізацій і культур потребує знань про історичний шлях, стиль життя і думання великих груп народів, вирізених географічно і об'єднаних близькими системами цінностей. Європейцям завжди була цікава східна цивілізація, а в сучасному глобальному світі знання її - важливий чинник успішної співпраці в різних напрямах. Одним із джерел такої інформації є пропонований підручник, у якому розкрито основні ознаки східної цивілізації, історичні події у країнах Сходу у XVI - на початку ХХ ст., а також становлення в них сучасних форм політичного та культурного життя.

 
33 87.632 я73-1
Б77

Бойченко, І. В.

        Філософія історії [Текст] : підручник для студ. навч. закл. / І. В. Бойченко. - К. : Знання, 2000. - 723 с.

Рубрики: Філософія історії

Ключові слова (ненормовані): класична філософія історії -- некласична філософія історії

Анотація:   У підручнику не тільки у вітчизняній, а й у зарубіжній літературі на новій концептуальній основі дається системний аналіз проблем формування, розвитку та функціонування філософії історії. З"ясовуються її предмет, структура і функції, співвідношення з іншими галузями пізнання та соціальної практики. Розглянуто найважливіші напрями та етапи розвитку класичної, некласичної філософії історії. В кінці розділів наводяться контрольні завдання та питання і списки використаної літератури. Підручник устатковано також програмою курсу "Філософія історії", планами семінарських занять, списком рекомендованих тем курсових робіт, прекрасним словником персоналій і термінів та академічною бібліографією.

 
34 63.3(4Укр)5-8
І90

        Історія України-Русі у листуванні Миколи Аркаса з Василем Доманицьким. 1906-1909 роки / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К. : Темпора, 2009. - 344 с.

Рубрики: Аркас М. - про нього
Історія України

Ключові слова (ненормовані): Аркас М. -- Доманський В. -- епістолярій -- епістолярна спадщина Аркаса -- історія книговидавництва -- 1906-1909

Анотація:   У книзі вперше друкується корпус взаємного листування автора відомої науково-популярної праці початку ХХ ст: "Історія України-Русі" М. Аркаса з її редактором - літературознавцем і публіцистом В. Доманським. Він нараховує 61 одиницю епістолярних джерел, охоплює період 1906-1909 рр. та є непересічним джерелом для відтворення історії першого видання праці, а також підготовчих заходів щодо 2-го видання. Останні були ініційовані В. Доманським і відбувалися в основному в Закопаному та Кракові. У листах детально відображений видавничий процес, що відбувася у Петербузі під доглядом В. Доманського, зафіксований час появи книжки, схвальні і критичні відгуки на неї, отримані від читачів, намір редактора і автора щодо перевидання "Історії", конкретні заходи в цьому напрямі: залучення до співпраці відомих істориків і художників, підбір ілюстрацій, проведення В. Доманським з'їзду у Закопаному та ін. Другу частину книги становлять додатки, в яких зібрано 15 рецензій та відгуків на працю М. Аркаса, що друкувалися у різних тогочасних періодичних виданнях Галичини і Наддніпрянщини, листи до автора і редактора відомих скчасників із сюжетами, прсвяченами "Історії України-Русі". Вони допомогають глибше зрозуміти зміст основного корпусу епістолярію.

 
35 65.03(0)я73-1
Б75

Боєв, Ю. О.

        Економічна історія : Західна Європа, Японія, США [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Ю. О. Боєв, С. Ю. Боєва ; ред. : І. В. Туз. - К. : Вища школа, 2004. - 175 с.

Рубрики: Економічна історія

Ключові слова (ненормовані): історія Західної Європи -- економічна історія Японії -- економічна історія США -- типи докапіталістичного господарства -- тенденції розвитку капіталізму

Анотація:   Докладно висвітлено предмет економічної історії, п'ять етапів економічної історії Західної Європи, Японії, США, типи докапіталістичного господарства, генезис, характерні риси і тенденції розвитку капіталізму. Виявлено причинно-наслідкові зв'язки між рівнем розвитку господарства і соціально-політичною структурою суспільства. Детально проаналізовано динаміку розвитку капіталістичних країн у другій половині XX ст., сучасне світове господарство, генезис економіко-політичних взаємовідносин країн Заходу з країнами, що розвиваються.

 
36 63.3(4Укр)я2
Н73

        Новий довідник: Історія України / упоряд.: С. Крупчан, Т. Крупчан, О. Скопченко, О. Іванюк. - К. : Казка, 2008. - 736 с.

Рубрики: Історія України - Словник

Ключові слова (ненормовані): історія України -- Середньовічна історія України -- монголо-татарська навала на українські землі -- Галицько-Волинська держава -- українські

Анотація:   "Новий довідник: Історія України" подає відомості з історії нашої Вітчизни від найдавніших часів до сьогодення. Завдяки стислому, зрозумілому текстові та оригінальній структурі користувачі зможуть швидко знайти вичерпну відповідь на багато питань з історичної проблематики. Довідник можа використовувати як для вивчення окремих тем, так і для повторення вже пройденого.

 
37 83.3(4Укр)
Г91

        Історія української літератури в 6 т., 9 кн. / авт. передм. : П. П. Кононенко ; прим. : Л. Ф. Дунаєвської. - : 1993. - 391 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): фольклор український

Анотація:   Академік М. С. Грушевський - автор "Історії України-Руси" - був одночасно і видатним дослідником історії української літератури. За життя він видав п'ять томів "Історії української літератури", шостий зберігся в рукописі. Перший том обіймає історію найдавнішого фольклору. Величезний фактичний матеріал, глибина аналізу явищ літературного процесу - усе це дає змогу оцінити працю вченого як видатну пам'ятку української науки, а також як прекрасний посібник для студентів-філологів, які вивчають історію літератури та культури українського народу.

 
38 91.322
А69

        Анотований покажчик дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України Національної академії наук України (1991-2011 рр.) [Текст] : Бібліографія / НАН України, Ін-т історії України. - К. : Інститут історії України НАН України, 2011. - 442 с.

Рубрики: Бібліографічні покажчики

Ключові слова (ненормовані): кандидатські дисертації з історії -- докторські дисертації з історії

Анотація:   Бібліогафічний покажчик містить відомості про захищені у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України НАН України за 1991 - 2011 рр. дисертації на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора історичних наук за трьома спеціальностями: 07.00.01 - "Історія України", 07.00.02 - "Всесвітня історія", 07.00.06 - "Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни".

 
39 63.3(4Укр)я73-1
К66

Кормич, Л. І.

        Історія України [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Кормич, В. В. Багацький. - К. : Алерта, 2004. - 408 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): історія українських земель -- виникнення кримського ханства -- виникнення українського козацтва -- козацька держава -- Україна у складі Російської

Анотація:   Підручник з історії України є вже четвертим виданням такого типу в Одеській національній юридичній академії. Автори цього підручника складали його з урахуванням сучасних досягнень в історичній науці як в Україні, так і в світі. Предмет історії - це суспільство в усій його повноті, взаємозв'язку, взаємообумовленості його компонентів - матеріального, економічного, соціального життя та людини - в природному, соціальному, історичному контексті. Глибоке професійне вивчення історії стало нагальною потребою. Однією з найважливіших функцій вітчизняної історії є формування світогляду громадянина, патріота своєї батьківщини. В підручнику розглянуто основні періоди формування території, суспільства і держави України та політичні, економічні, соціальні і духовні проблеми її розвитку.

 
40 63.3(4Укр)я2
Н73

        Новий довідник: Історія України / упоряд.: С. Крупчан, Т. Крупчан, О. Скопненко [та ін.]. - К. : Казка, 2006. - 736 с.

Рубрики: Історія України - Довідник

Ключові слова (ненормовані): історія України -- Середньовічна історія України -- монголо-татарська навала на українські землі -- Галицько-Волинська держава -- українські

Анотація:   "Новий довідник: Історія України" подає відомості з історії нашої Вітчизни від найдавніших часів до сьогодення. Завдяки стислому, зрозумілому текстові та оригінальній структурі користувачі зможуть швидко знайти вичерпну відповідь на багато питань з історичної проблематики. Довідник можа використовувати як для вивчення окремих тем, так і для повторення вже пройденого.

 
41 63.3(4Укр)-01
С30

Семенюк, С.

        Історія українського народу / С. Семенюк. - Л. : Апріорі, 2010. - 606 с.

Рубрики: Історія України - Історія українського народу

Ключові слова (ненормовані): етнічна історія українознавства -- етногенез -- Київська Русь -- історія Угорської Русі -- Біла Хорватія

Анотація:   Ця книга - перше в українській історіографії дослідження, яке присвячене навіть не стільки історії самої України, скільки глобальній історії українського етносу з моменту його зародження і до сучасності, загальним закономірностям розвитку українства, концепції Великої України як територіального та етнічного феномену світової історії, видатним діячам центральної та Східної Європи українського походження.

 
42 63.3(4Укр)
І90

        Історія України. Маловідомі імена, події, факти [Текст] : (зб. статей). Вип. 8 / НАН України, Ін-т історії України. - К. : Рідний край, 1999. - 494 с.

Зміст:
  Толочко П. П.  Охорона історико-культурної спадщини на зламі тисячоліть / П. П. Толочко. - С. 3-6
  Реєнт О. П,  Погляд у третє тисячоліття. (Перспективи розвитку суспільних наук української держави) / О. П, Реєнт. - С. 6-14
  Савченко О. Я.  Стан краєзнавчої роботи в школах України та шляхи підвищення її ефективності / О. Я. Савченко. - С. 14-18
  Акуленко В. І.  Термінологічні колізії у пам'яткоохоронній сфері (міжнародні стандарти і внутрішнє законодавство) / В. І. Акуленко. - С. 19-23
  Федорук О.  Проблема реституції в контексті демократичної державності / О. Федорук. - С. 24-28
  Кот С. І.  До питання про мистецьку спадщину Михайлівського Золотоверхого Собору / С. І. Кот, Ю. А. Коренюк. - С. 29-36
  Лавренюк В.  До питання про повернення в Україну культурних цінностей (За матеріалами Тернопільського краєзнавчого музею) / В. Лавренюк. - С. 36-40
  Вечерський В. В.  Проблема відтворення визначних пам'яток історико-архітектурної спадщини України / В. В. Вечерський. - С. 40-46
  Ленченко В.  Програма відтворення видатних пам'яток історії і культури України / В. Ленченко. - С. 46-48
  Горбик В. О.  Проблеми і завдання підготовки багатотомного "Зводу пам'яток історії та культури України" / В. О. Горбик. - С. 48-53
  Андерс Г.  Актуальні проблеми практичного застосування пам'яткоохоронного законодавства в Україні / Г. Андерс. - С. 53-59
  Григор'єва Т. Ф.  З історії створення та діяльності Тимчасового комітету по розшуку старожитностей Києва / Т. Ф. Григор'єва. - С. 59-66
  Юренко С. П.  XI Археологічний з'їзд та його значення у вивченні і збереженні археологічної спадщини України / С. П. Юренко. - С. 66-71
  Нестуля О.  До історії створення Польського товариства охорони пам'яток старовини в Україні (1917 р.) / О. Нестуля. - С. 71-75
  Нестуля С.  Всеукраїнський археологічний комітет (1921-1933 рр.) / С. Нестуля. - С. 75-81
  Заремба С.  Злочин проти української церковної культури / С. Заремба. - С. 81-85
  Титова О. М.  Хронологія неолітичних пам'яток Середнього Подніпров'я / О. М. Титова. - С. 85-90
  Рак А. М.  Броварщина в давнину / А. М. Рак. - С. 90-96
  Охріменко Ю. М.  Хто мінував Успенський собор? / Ю. М. Охріменко. - С. 96-101
  Дятлов В. А.  Історія відкриття пам'яток Києво-Гнилецького монастиря / В. А. Дятлов. - С. 101-104
  Мельник Н. І.  З історії Флорівського (Вознесенського) жіночого монастиря Києва / Н. І. Мельник. - С. 104-109
  Крішевський С. Б.  Релігійні храми та їх місце в історії Бердичева / С. Б. Крішевський, Т. Г. Соболь. - С. 109-113
  Мірошник Н. С.  До питання про дослідження та реставрацію соборних храмів / Н. С. Мірошник. - С. 113-119
  Колосок Б.  До реконструкції кафедрального костьолу св. Трійці у Луцьку / Б. Колосок. - С. 120-126
  Ієвлева В. П.  Споруди київської залізниці XIX - поч. XX ст. та їх значення на сучасному етапі розвитку міста / В. П. Ієвлева. - С. 127-133
  Кокошко Н. В.  Дослідження пам'яток періоду Великої вітчизняної війни (1941-1945 рр.) - один з важливих етапів роботи над заводом пам'яток історії і культури / Н. В. Кокошко. - С. 133-135
  Журавель Г. Г.  Дослідження пам'яток Другої світової війни на Полтавщині / Г. Г. Журавель, В. А. Андрієць. - С. 136-138
  Данилюк Ю. З.  Ствердження негативних тенденцій у пам'яткоохоронній роботі в другій половині 40-х - першій половині 60-х рр. / Ю. З. Данилюк. - С. 139-144
  Корнілова В. О.  Українське краєзнавство в меморіальних дошках Харкова / В. О. Корнілова, Т. Л. Степаненко. - С. 145-149
  Кучерова О.  Суспільна роль жінки на теренах України в дохристиянську добу / О. Кучерова. - С. 149-154
  Гудченко З. С.  Духовно-обрядовий аспект вивчення української народної архітектури / З. С. Гудченко. - С. 154-159
  Щербина І. В.  Сучасний стан вивчення та збереження весільної пісенної традиції на Слобожанщині / І. В. Щербина. - С. 159-163
  Петрова Н. О.  Деякі аспекти вивчення коровайних обрядів в українському весіллі Одещини / Н. О. Петрова. - С. 163-168
  Шевчук О. В.  Музично-побутовий аспект культури галицького духовенства в другій половині XIX ст. / О. В. Шевчук. - С. 168-174
  Денисенко О. А.  Роль бібліотек і музеїв у збереженні історико-культурної спадщини в українській державі (1918 р.) / О. А. Денисенко. - С. 175-179
  Маньковська Р. В.  Підготовка музейних кадрів в Україні (20-30-ті рр.) / Р. В. Маньковська. - С. 179-183
  Бонь О. І.  Діяльність Музею українських діячів науки та мистецтва по збереженню нерухомих пам'яток (20-30-х рр. XX ст.) / О. І. Бонь. - С. 184-191
  Константинов В. О.  З історії створення одного з перших музеїв Лисичанська / В. О. Константинов. - С. 191-197
  Федорів Т. Ф.  Музей Степана Бандери / Т. Ф. Федорів. - С. 198-200
  Данилюк А. Г.  З досвіду відбору архітектурних експонатів у Львівському скансені / А. Г. Данилюк. - С. 201-204
  Водзинський Є. Є.  До питання розвитку заповідника "Стародавній Київ" / Є. Є. Водзинський. - С. 205-210
  Кепін Д. В.  Внесок І. Я. Франка в розвиток музейної справи України / Д. В. Кепін. - С. 201-214
  Павлухіна В. Ф.  Музеї та бібліотеки Донецької області як історико-краєзнавчі осередки (1990-ті роки) / В. Ф. Павлухіна. - С. 214-219
  Крук О. І.  Негативні тенденції в українському музейництві (кінець 50-х - перша половина 60-х рр.) / О. І. Крук. - С. 219-224
  Швидько Г. К.  Краєзнавство на Дніпропетровщині на сучасному етапі / Г. К. Швидько. - С. 225-230
  Гетьман В. І.  Антропогенізація природних територій Степового Придніпров'я в початкові етапи заселення / В. І. Гетьман. - С. 230-237
  Стороженко І. С.  Жовтоводська битва в контексті краєзнавства Дніпропетровщини / І. С. Стороженко. - С. 238-243
  Тригуб О. П.  Перші архієпископи Херсонської єпархії (1775-1800 рр.) / О. П. Тригуб. - С. 244-248
  Шевченко В. О.  Подорож О. С. Пушкіна до Катеринослава / В. О. Шевченко, Е. Л. Бондаренко. - С. 249-254
  Абросимова С. В.  Джерелознавчий аспект історико-краєзнавчих досліджень (за матеріалами Дніпропетровського історичного музею) / С. В. Абросимова. - С. 255-259
  Лазебник В. І.  Історія і історики міста Дніпропетровська / В. І. Лазебник. - С. 259-265
  Степанович Є.  Першій Гірничій академії сто років (створення та перші роки діяльності) / Є. Степанович. - С. 265-271
  Мороз В. С.  Особливості заселення Присамар'я (Новосергіївська фортеця - село Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області) / В. С. Мороз. - С. 271-276
  Швидько Г.  Єпископ Феодосій Макаревський - дослідник історії Катеринославщини / Г. Швидько. - С. 276-282
  Заруба В. М.  Антін Синявський і Катеринославська вчена архівна комісія / В. М. Заруба. - С. 282-287
  Нестерцова С. М.  Роль земств у створенні бібліотечної мережі в Катеринославській губернії на рубежі XIX-XX століть / С. М. Нестерцова. - С. 287-290
  Морозова Н. Г.  Благоустрій Катеринослава (XIX - поч. XX ст.) / Н. Г. Морозова. - С. 291-295
  Андреєва Л. В.  Місце Катеринослава в проекті Чорноморсько-Балтійського водного шляху / Л. В. Андреєва. - С. 295-298
  Голуб А. І.  Маловідомі сторінки діяльності українських соціал-демократів Катеринославщини у роки Першої світової війни / А. І. Голуб. - С. 299-302
  Гончаренко М.  "Наша робота" як історичне джерело до вивчення Дніпропетровщини / М. Гончаренко. - С. 303-305
  Мицик Ю.  Юрій Семенко - український літератор з Криворіжжя / Ю. Мицик. - С. 305-310
  Чабан М.  Микола Богуславський "кобзарський батько" / М. Чабан. - С. 311-315
  Ченцов В. В.  Деякі аспекти політичного терору проти національних меншин України у 1937-38 рр. / В. В. Ченцов, Д. В. Архірейський. - С. 317-322
  Шейміна Н. М.  Трагічні форми протесту в історії дисидентського руху на Україні в 60-70-ті роки / Н. М. Шейміна. - С. 322-325
  Бажан О. Г.  Дисидентський рух на Дніпропетровщині в 1960-80-х рр. / О. Г. Бажан. - С. 326-332
  Куделко С. М.  Методи історичного дослідження в краєзнавстві / С. М. Куделко. - С. 335-337
  Петреченко І. Є.  Нововиявлений опис "О продуктах и произведениях" Чернігівського намісництва 1875 р. / І. Є. Петреченко. - С. 337-344
  Демченко Т.  Чернігівщина початку XX ст. на сторінках української мемуаристики / Т. Демченко, В. Онищенко. - С. 344-348
  Рахно О.  Діяльність Олександра Русова на півдні України / О. Рахно. - С. 348-352
  Коваленко О.  Чернігівський інститут краєзнавства / О. Коваленко. - С. 352-356
  Острянко А.  Ніжинське наукове товариство краєзнавства (1925-1930 рр.) / А. Острянко. - С. 357-361
  Фельбаба М.  Нездійснений проект: з історії підготовки скрипніковської "Української Радянської Енциклопедії" / М. Фельбаба. - С. 362-370
  Даниленко В. М.  Проблеми "українізації" робітників південних промислових регіонів УСРР (1920-ті роки) / В. М. Даниленко, П. М. Бондарчук. - С. 370-375
  Подкур Р. Ю.  Особові справи працівників ВУНК-ДПУ-НКВС, резидентів та інформаторів: класифікація та загальна характеристика / Р. Ю. Подкур. - С. 376-381
  Очеретянко В. І.  Цензура підготовки і видання суспільно-політичної літератури (20-30 рр.) / В. І. Очеретянко. - С. 381-386
  Антипова О. М.  Становище української національної меншини в повоєнній Польщі / О. М. Антипова. - С. 386-394
  Білошицький С.  Практика відкритих судових процесів в 20-30-х роках як засіб запровадження однопартійної політичної системи / С. Білошицький. - С. 394-402
  Рубльова Н. С.  РКЦ і світська влада в Україні - боротьба за вплив у сфері шкільної освіти (перша третина XX ст.) / Н. С. Рубльова. - С. 402-407
  Панкова Є. В.  До 140-річчя першої недільної школи у Києві / Є. В. Панкова. - С. 407-411
  Беліков Ю. А.  Харьківська міська дума: формування і склад (70 - поч. 90-х рр. XIX ст.) / Ю. А. Беліков, В. М. Духопельников. - С. 411-417
  Бакуменко О. О.  Історія земства в регіональних дослідженнях порадянського періоду / О. О. Бакуменко. - С. 417-421
  Добрунова Л. Е.  Деякі аспекти політичного життя Харкова у 1917 році / Л. Е. Добрунова. - С. 422-426
  Каніщев Г. Ю.  Історія робітничо-селянської інспекції в системі краєзнавчих досліджень / Г. Ю. Каніщев. - С. 426-430
  Радіон С. М.  Наша збройна боротьба у світлі спогадів / С. М. Радіон. - С. 431-439
  Грибанова С. В.  Екскурсійна діяльність російського військово-історичного товариства в Києві / С. В. Грибанова. - С. 439-445
  Дмитрієнко М.  Паперові грошові знаки місцевих та приватних емісій як історичне джерело / М. Дмитрієнко. - С. 446-450
  Нагорняк Т. Л.  Дослідження Донбасу в контексті історичного краєзнавства / Т. Л. Нагорняк. - С. 451-454
  Павлова О. Г.  Наталівська колекція П. І. Харитоненка / О. Г. Павлова. - С. 454-460
  Андрощук О. В.  Селянський рух на Поділлі в 1917 - квітні 1918 рр. / О. В. Андрощук. - С. 460-465
  Гунько О. В.  Становлення історико-правничої науки в системі Всеукраїнської академії наук (20-30-ті роки XX ст.) / О. В. Гунько. - С. 466-468
  Очеретянко С. І.  Згортання німецької національної освіти в Україні та посилення репресій серед освітян в 30-х роках XX ст. / С. І. Очеретянко. - С. 468-472
  Ткачук В. Б.  Розробка союзних законодавчих актів щодо адміністративних висилок в контексті репресивної політики потики партійно-державного керівництва СРСР в першій половині 20-х рр. XX ст. / В. Б. Ткачук. - С. 473-475
  Мона Ж. Н.  Софія Олександрівна Нелепинська-Бойчук в контексті української культури першої третини XX ст. / Ж. Н. Мона. - С. 475-477
  Гальчак С.  Опір та боротьба "остарбайтерів" - подолян у фашистській неволі / С. Гальчак. - С. 477-482
  Ставицька Н. П.  Згортання в Україні політики коренізації та його негативні наслідки для національних меншин / Н. П. Ставицька. - С. 483-486

Анотація:   У збірнику на основі широкого кола джерел розкриваються маловідомі сторінки в історії України, аналізується внесок української інтелігенції у збереження та популяризацію багатовікових народних традицій, розвиток науки і культури, висвітлюються найбільш визначні події Другої світової війни, публікуються документи з архівів колишніх спецслужб.

 
43 74.263.1-21
Ш66

        Шкільна історія очима істориків-науковців [Текст] : матеріали робочої наради з моніторингу шк. підруч. історії України / Укр. ін-т нац. пам'яті. - К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. - 127 с.

Зміст:
  Запис дискусій Робочої наради з моніторингу підручників історії України для середніх шкіл. - С. 8-42
  Підсумковий протокол Робочої наради з моніторингу шкільних підручників історії України. - С. 43-45
  Список підручників, проаналізованих учасниками наради. - С. 46
  Баханов К.  Проблема ідейної та понятійної послідовності у підручниках. - С. 47-65
  Зашкільняк Л.  Історія і соціальне замовлення (на прикладі шкільних підручників з історії). - С. 66-83
  Касьянов Г.  Підручники з історії України у світлі критеріїв Міжнародної мережі дослідження підручників. - С. 84-89
  Мудрий М.  Тема "колоніального статусу" України у підручниках з історії. - С. 90-107
  Удод О.  Шкільний підручник як історіографічне явище / О. Удод. - С. 108-118
  Яковенко Н.  "Образ себе" - "образ Іншого" у шкільних підручниках з історії / Н. Яковенко. - С. 119-127

Рубрики: Методика навчання історії України - Підручники

Ключові слова (ненормовані): шкільний підручник з історії

Анотація:   Збірник містить запис дискусії щодо сучасних шкільних підручників з історії України, яка була організована за ініціативою Українського інституту національної пам'яті 19-20 жовтня 2007 року; доповнюють цей текст кілька статей написаних у розвиток висловлених на дискусії точок зору. Учасники дискусії, дванадцять відомих істориків з різних міст і наукових середовищ, проаналізувавши тексти понад десяти шкільних підручників із грифом Міністерства освіти і науки України, прийшли до невтішного висновку: навчальна література з історії не відповідає ані станові сучасної історичної науки, ані європейським критеріям історичної дидактики, ані врешті, теперішнім потребам українського суспільства.

 
44 63.3(0)
А43

        Актуальні питання всесвітньої історії та методика їх викладання [Текст] : матеріали доповідей і повідомлень Четвертого Всеукраїнського наук.-практ. семінару (27-28 берез. 2007 р.) / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. - Полтава : [АСМІ], 2007. - 350 с.

Зміст:
  Кравченко П.  Шлях до історії / П. Кравченко. - С. 5-23
  Папенко Н.  Про критерії західноєвропейського абсолютизму та абсолютної монархії / Н. Папенко. - С. 23-40
  Грінчеко Г.  Усна історія: дослідницькі можливості та особливості методу / Г. Грінчеко. - С. 40-60
  Пащенко В.  Війна з вітряками, або компартійна пропоганда та Ватикан / В. Пащенко. - С. 60-71
  Бабенко Л.  Сучасна російська історіографія про взаємовідносини радянських органів державної влади та церкви у 1920-х роках / Л. Бабенко. - С. 71-83
  Рибачук В.  Критика афінської демократії у творчій спадщині Платона / В. Рибачук. - С. 83-92
  ШвецьЛ.  Розвиток гунського суспільства у IV-V століттях / ШвецьЛ., О. Швець. - С. 92-100
  Цебрій І.  Духовне життя й освіта Західної Європи в періоди перших "варварських" відроджень / І. Цебрій. - С. 100-110
  Год Н.  Еразм Роттердамський і Реформація / Н. Год. - С. 110-124
  Цехмістро Н.  Палацові перевороти як явище російської історії другої чверті XVIII століття / Н. Цехмістро. - С. 124-137
  Год Б.  Політична боротьба під час прийняття американської конституції 1787 року та проблема поділу влади / Б. Год, А. Мартинов. - С. 137-153
  Вільховий Ю.  Суспільно-політична думка США в період війни за незалежність і зародження перших політичних течій (1775-1783 роки) / Ю. Вільховий, О. Гайдар. - С. 154-167
  Лахно О.  Національно-культурне відродження у Сербії та Чорногорії упродовж XVIII-XIX століть і його вплив на Україну / О. Лахно. - С. 167-186
  Каковкіна О.  Славістичні студії Т. Д. Флоринського у Київському університеті / О. Каковкіна. - С. 186-198
  Троян С.  Слов'янство в австрійській суспільно-політичній думці початку XX століття / С. Троян. - С. 198-212
  Бака М.  Конституційні основи політичної системи Німеччини веймарського періоду / М. Бака. - С. 212-223
  Левченко Ю.  Політичний розвиток Сербії та Чорногорії після розпаду Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії / Ю. Левченко. - С. 223-238
  Тронько Т.  Політико-економічні процеси в країнах Балтії (1988-2006 роки) / Т. Тронько. - С. 238-254
  Бесєдіна Н.  Суспільно-політичний розвиток Індії: історія і сучасність / Н. Бесєдіна. - С. 254-276
  Лахижа М.  Польський досвід реформування діяльності публічної адміністрації на основі принципів європейського адміністративного простору / М. Лахижа. - С. 276-288
  Демиденко Т.  Нетрадиційні форми навчання у підготовці майбутнього вчителя історії / Т. Демиденко. - С. 288-298
  Кульчій О.  Використання інформаційних технологій у викладанні історичних дисциплін / О. Кульчій. - С. 298-308
  Бандровський О.  Від "еволюції" до "цивілізації" (вузлові проблеми викладання історії стародавнього світу в середніх школах) / О. Бандровський. - С. 308-322
  Лахно В.  Європейський досвід використання усної історії в системі гуманітарних досліджень / В. Лахно
  Левченко Ю.  Проблеми повоєнного облаштування світу (1918-1922 роки): методичні рекомендації до вивчення теми студентами-істориками / Ю. Левченко. - С. 336-345

Рубрики: Історія всесвітня

Ключові слова (ненормовані): методологія історії -- історія культури -- методика викладання -- дискусійні проблеми

Анотація:   До збірника увійшли матеріали доповідей і повідомлень, виголошені учасниками семінару з актуальних питань всесвітньої історії від найдавніших часів до наших днів.

 
45 63.3(4Укр)я73-1
Л37

Левицька, Н. М.

        Історія України. Україна в світі: історія і сучасність [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Левицька. - К. : Кондор, 2011. - 416 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): революція -- 1917-1921 -- колективізація -- Друга світова війна -- економічний розвиток незалежної України -- плани семінарських занят з історії

Анотація:   Навчальний посібник містить системний виклад визначальних подій української історії, подає науково виважені й коректні оцінки подій і явищ, розкриває місце і роль України в сучасному світі. Зміст посібника і його структура подані у відповідності з вимогами Болонського освітнього простору і кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У додатках наведено змістовну інформацію, яка збагачує модулі посібника.

 
46 63.3(4Укр)
І90

        Історія повсякденності: теорія та практика [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф., 14-15 травня 2010 р. / Ін-т історії України НАН України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельницький : Видавництво ДПУ ім. Григорія Сковороди, 2010. - 246 с.

Зміст:
  Лисенко О.  Історія повсякденності як галузь наукового знання. (Повсякденна історія війни: методологічні нотатки) / О. Лисенко. - С. 11-19
  Удод О.  Історія повсякденності: питання історіографії / О. Удод. - С. 19-23
  Коляструк О.  Проблематика історії повсякденності в сучасній українській історіографії / О. Коляструк, О. Коляструк. - С. 23-33
  Заболотна Т.  Історія повсякденності - "панацея від усіх хвороб" чи пастка для історика? / Т. Заболотна. - С. 38-43
  Нагайко Т.  Історія повсякденності: погляд на проблему / Т. Нагайко. - С. 43-48
  Зінчук М.  Історія повсякденності як новий напрям гуманітарних досліджень / М. Зінчук. - С. 48-51
  Головко В.  Повсякденність та історичний час в контексті української історії 1930-х років: постановка проблеми / В. Головко. - С. 54-56
  Єфіменко Г.  Особливості дослідження повсякдення міжвоєнного періоду / Г. Єфіменко. - С. 56-58
  Гогохія Н.  Практики повсякденної життєдіяльності українського суспільства в умовах формування тоталітаризму: соціальна адаптація селянства / Н. Гогохія. - С. 58-62
  Аверіна-Лугова Д.  Міждисциплінарні зв'язки історії міської повсякденності / Д. Аверіна-Лугова. - С. 62-64
  Яценко Л.  Проблеми гендерної диференціації в "історії жінок": зарубіжний досвід / Л. Яценко. - С. 66-71
  Блануца А.  Литовська метрика як джерело дослідження повсякденності у Великому князівстві Литовському / А. Блануца. - С. 73-76
  Матяш Н.  "Денні записки" генерального підскарбія Якова Марковича як джерело до історії повсякденності / Н. Матяш. - С. 76-79
  Казьмирчук М.  Джерела з історії повсякденності Київської губернії (1867-1917) у Російському державному історичному архіві Санкт-Петербурга / М. Казьмирчук. - С. 79-81
  Сердюк І.  Щоденник Миколи Ханенка як джерело для вивчення світоглядних уявлень про малолітню дитину в українському ранньомодерному суспільстві / І. Сердюк. - С. 81-84
  Демуз І.  Епістолярій П. Я. Стебницького як одне з ключових джерел вивчення повсякденності початку XX ст. / І. Демуз. - С. 84-86
  Лукашевич Ю.  Матеріали санітарно-демографічних обстежень як джерело вивчення історії повсякденності / Ю. Лукашевич. - С. 90-92
  Меленчук М.  Пам'ять про досвід примусової праці: офіційний радянський та індивідуальний рівні / М. Меленчук. - С. 95-98
  Примаченко Я.  Проблеми формування історичної пам'яті в сучасній Україні (на прикладі конфлікту довкола питання визнання ОУН і УПА воюючою стороною в Другій світовій війні) / Я. Примаченко. - С. 98-100
  Мільчев В.  Повсякденність запорозьких гайдамаків-здобитчиків на Новій Січі / В. Мільчев. - С. 107-109
  Молчанов В.  Життєвий рівень правоохоронців та освітян м. Києва у другій половині XIX ст. / В. Молчанов. - С. 11-114
  Нестеренко Л.  Переселення як явище повсякденного життя українського села першої половини XIX ст. (на прикладі Чернігівської губернії) / Л. Нестеренко. - С. 114-117
  Жам О.  Виробничий травматизм на парових борошномельних млинах Правобережної України 2-ї пол. XIX ст. / О. Жам. - С. 117-119
  Дудар В.  Вплив духовенства Почаївського монастиря на повсякденне життя населення Волині (друга половина XIX - початку XX століття) / В. Дудар. - С. 119-121
  Аскерова Л.  Релігія у повсякденному житті Чернігова XIX - на початку XX ст. / Л. Аскерова. - С. 121-124
  Панасюк Р.  Агітаційна діяльність УНС та її вплив на настрої українського населення (1918 р.) / Р. Панасюк. - С. 124-126
  Даниленко О.  Українська радянська дипломатія 1920-х рр.: умови функціонування та повсякденність / О. Даниленко. - С. 126-129
  Розовик Д.  Вплив кооперації на повсякденне життя сільського населення (на матеріалах кооперативного руху Переяславщини у 1920-х рр.) / Д. Розовик. - С. 129-131
  Лахач Т.  Історія шлюбно-сімейних відносин у радянській Україні 1920-х років в умовах повсякденності / Т. Лахач. - С. 131-133
  Савчук Т.  Повсякденність православного духовенства в 1920-30-х рр.: проблеми та перспективи дослідження / Т. Савчук. - С. 133-135
  Непотенко І.  Азартні ігри в Чернігові в 1920-1930-х рр. / І. Непотенко. - С. 135-137
  Борисенко М.  Побутова техніка та домашнє начиння в господарстві міських мешканців України в 20-30-х роках XX ст. / М. Борисенко. - С. 137-140
  Булгакова А.  Залучення жінок до сільськогосподарських курсів в кінці 20-х - початку 30-х рр. XX ст. як фактор зміни повсякденного життя сільського населення України / А. Булгакова. - С. 140-142
  Лукашевич О.  До питання повсякденного життя сільського жіноцтва у 1930-х рр. / О. Лукашевич. - С. 142-145
  Коцур В.  Харчування сільського населення України у 20-30-х рр. XX ст. / В. Коцур, О. Тарапон. - С. 145-148
  Гончаренко О.  Повсякденне життя українського населення крізь призму документів судочинства органів цивільної адміністрації Райхскомісаріату "Україна" (1941-1944 рр.) / О. Гончаренко. - С. 151-153
  Гедз В.  Музеї Києва під час нацистської окупації / В. Гедз. - С. 153-155
  Капась І.  Умови життя та побут радянських партизанів на території Наддніпрянської України у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. / І. Капась. - С. 156-158
  Сіропол В.  Питання повсякденності як аспект вивчення діяльності санітарно-медичної служби радянської армії в роки Великої Вітчизняної війни / В. Сіропол. - С. 158-161
  Кухарєва Н.  Репатріація остарбайтерів: умови повернення додому / Н. Кухарєва. - С. 161-163
  Пастушенко Т.  Паспортний режим у повоєнному Києві: випадок репатріанта / Т. Пастушенко. - С. 163-167
  Пронь Т.  Департовані з Польщі на тлі повоєнного повсякденного життя колгоспників східних областей Української РСР / Т. Пронь. - С. 171-174
  Гонтар Т.  Адаптація українських переселенців з Польщі у південних областях України у 1944--1946 рр. з позиції історії повсякденності / Т. Гонтар. - С. 174-176
  Янковська О.  Повсякденне життя громадян УРСР як втілення політики держави (1945-1953 рр.) / О. Янковська. - С. 176-178
  Дробіна Л.  Роль огородньої кампанії в житті міського та сільського населення західних областей України у післявоєнні роки / Л. Дробіна. - С. 178-180
  Ісайкіна О.  Побут міського населення України в повоєнний період (1945-1955 рр.) / О. Ісайкіна. - С. 181-184
  Лук'янець О.  Система харчування міського населення Української РСР у 1951-1955 рр. / О. Лук'янець. - С. 184-185
  Крупина В.  Професійна діяльність партійної верхівки УРСР у повсякденному вимірі (друга половина 1940-х - середина 1950-х рр.) / В. Крупина. - С. 185-187
  Прохоренко О.  Характерні риси та особливості повсякденного життя науково- педагогічної інтелігенції 40-х - 50-х рр. XX ст. / О. Прохоренко. - С. 187-189
  Булгакова О.  Повсякденне життя наукової інтелігенції доби "відлиги" / О. Булгакова. - С. 189-191
  Хоменко Н.  Колективне дозвілля як спосіб контролю за студентською повсякденністю / Н. Хоменко. - С. 191-193
  Кагальна М.  Організація культурного життя на селі в перше постсталінське десятиліття / М. Кагальна. - С. 193-195
  Комар Я.  Повсякденне життя болгар в умовах міського середовища в другій половині 50-х років XX ст. / Я. Комар. - С. 195-198
  Бондарчук П.  Особливості релігійної свідомості населення України (середина 1940-х - середина 1980-х років) / П. Бондарчук. - С. 199-201
  Радченко О.  Повсякденне життя радянських людей в УРСР у 60-80-х рр. XX ст. очима іноземних туристів / О. Радченко. - С. 201-203
  Гордіна Н.  Вплив політики гласності на формування настроїв населення УРСР (1986-1991): окремі аспекти / Н. Гордіна. - С. 204-205
  Чебан О.  Особливості пострадянського побуту в житловому просторі одеситів / О. Чебан. - С. 208-210
  Кучменко Н.  Сучасна трудова міграція українців до Португалії - об'єктивна реальність сьогодення / Н. Кучменко. - С. 210-212
  Андросович О.  Вплив глобалізації на повсякдення жінки в мусульманському світі / О. Андросович. - С. 212-214
  Коцур В.  Тероризм у сучасному світі: соціально-психологічні особливості терористів / В. Коцур. - С. 214-216
  Гавадзин В.  Календарна обрядовість як важливий аспект історії повсякденності (на матеріалах гуцульської масляної) / В. Гавадзин. - С. 217-218
  Коваленко О.  Гончарні вироби в побуті заможного міщанства: зміни другої половини XVIII століття / О. Коваленко. - С. 218-221
  Дем'яненко Н.  Народні ляльки в іграшковій культурі Середньої Наддніпрянщини / Н. Дем'яненко. - С. 221-223
  Федчиняк А.  Формування емоційно-оцінних суджень учнів у навчанні історії повсякденності нового часу / А. Федчиняк. - С. 223-226
  Алексашкіна Л.  Дмитро Іванович Яворницький як історик козацької повсякденності / Л. Алексашкіна. - С. 226-228
  Булгаков Ю.  Культурна приналежність Павла Скоропадського: дискусія в сучасній українській історіографії / Ю. Булгаков. - С. 230-232
  Юсов С.  Вплив екстремальних і девіантних чинників повсякденності на наукову діяльність вченого (на прикладі історика В. Голобуцького) / С. Юсов. - С. 232-234
  Ругаль В.  В. С. Петров: від офіцера до живої легенди / В. Ругаль. - С. 234-236
  Васенко О.  Життєвий і творчий шлях М. М. Щербака в контексті розгляду історії повсякденності / О. Васенко. - С. 238-240

 
47 63.3(4Укр)я73-1
Л37

Левицька, Н. М.

        Історія України. Україна в світі: історія і сучасність [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Левицька. - К. : Кондор, 2014. - 424 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): революція -- 1917-1921 -- колективізація -- Друга світова війна -- економічний розвиток незалежної України -- плани семінарських занят з історії

Анотація:   Навчальний посібник містить системний виклад визначальних подій української історії, подає науково виважені й коректні оцінки подій і явищ, розкриває місце і роль України в сучасному світі. Зміст посібника і його структура подані у відповідності з вимогами Болонського освітнього простору і кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У додатках наведено змістовну інформацію, яка збагачує модулі посібника.

 
48 74.20
І90

        Історична освіта в полікультурному суспільстві: виклики та перспективи для України [Текст] : матеріали міжнар. круглого столу, Київ, 14 лип. 2010 р. / Міжнар. фонд "Відродження", Ін-т історії України НАН України. - К. : Інститут історії України НАН України, 2011. - 150 с.

Рубрики: Педагогіка середньої школи

Ключові слова (ненормовані): історія освіти -- школа толерантності

Анотація:   Книга є збіркою матеріалів (стенограма та розширені тексти окремих виступів) міжнародного круглого столу "Школа толерантності. Історична освіта в полікультурному суспільстві: виклики та перспективи для України", який відбувася 14 липня 2010 р. у Києві з ініціативи та за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та Інституту історії України НАН України. В роботі круглого столу взяли участь українські та закордонні науковці (історики, соціологи, політологи, культурологи), викладачі вищих навчальних закладів, вчителі історії, учителі-методисти, студенти, аспіранти. У виступах учасників обговорювались проблеми сучасної історичної освіти: шкільна історія та конфлікти довкола неї, образ Іншого на сторінках шкільних підручників, стан справ з викладанням історії в Україні з погляду проблем і перспектив у вихованні культурної, етнічної та гендерної толерантності, образ українців в шкільному курсі історі, шкільні програми з історії та їх відповідність сучасним вимогам, світовий досвід викладання історії в школі.

 
49 63.3(4Укр)я73-1
Л37

Левицька, Н. М.

        Історія України. Україна в світі: історія і сучасність [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Левицька. - К. : Кондор, 2012. - 423 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): революція -- 1917-1921 -- колективізація -- Друга світова війна -- економічний розвиток незалежної України -- плани семінарських занят з історії

Анотація:   Навчальний посібник містить системний виклад визначальних подій української історії, подає науково виважені й коректні оцінки подій і явищ, розкриває місце і роль України в сучасному світі. Зміст посібника і його структура подані у відповідності з вимогами Болонського освітнього простору і кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У додатках наведено змістовну інформацію, яка збагачує модулі посібника.

 
50 63.3(4Укр)624
С82

        Сторінки воєнної історії України [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 9 Ч. 3 / НАН України, Ін-т історії України. - К. : 2005. - 396 с.

Зміст:
  Андрухів І. О.  Релігійна ситуація на Прикарпатті в 1944-1945 рр.: історико-правовий аналіз / І. О. Андрухів. - С. 8-18
  Дудка Л. О.  Спілка войовничих безвірників України: стан і діяльність у роки Великої Вітчизняної війни / Л. О. Дудка. - С. 19-27
  Довбня В. А.  Дивізія міліції військ НКВС: особливості використання особового складу міліції окупованих областей України у період Великої Вітчизняної війни (1941-1943 рр.) / В. А. Довбня. - С. 28-33
  Зима В. Ф.  Роль российского менталитета в войне 1941-1945 годов / В. Ф. Зима. - С. 34-42
  Іваньков І. В.  Історико-правовий аналіз діяльності органів та установ виконання кримінальних покарань у роки Великої Вітчизняної війни / І. В. Іваньков. - С. 43-47
  Калюк О. М.  Основні напрямки діяльності військ НКВС на території України в умовах війни (червень 1941-жовтень 1944 р.) / О. М. Калюк. - С. 48-53
  Нестеренко В. А.  Сценічне мистецтво у військовій зоні України в 1941-1943 рр. / В. А. Нестеренко. - С. 54-60
  Роговий В.  Допомога українському студентству в еміграції під час Другої Світової війни / В. Роговий. - С. 61-69
  Стефанюк Г.  Соціальне і матеріальне становище освітян Західної України в 1941-1944 рр. / Г. Стефанюк. - С. 70-78
  Алексєєва-Процюк Д. О.  Стаціонарно-медичне забезпечення військовополонених фашистських армій в Україні під час Другої Світової війни та в перші повоєнні роки / Д. О. Алексєєва-Процюк. - С. 79-84
  Вєтров І. Г.  Хижацько-колоніальна деструктивна роль німецьких монополій та військово-економічного апарату на окупованій території України (1941-1943 рр.) / І. Г. Вєтров. - С. 85-99
  Гальченко С. І.  Забезпечення населення України продовольчими товарами в роки Великої Вітчизняної війни / С. І. Гальченко. - С. 100-109
  Левикін В. В.  Деякі аспекти працевикористання іноземних військовополонених у Радянському Союзі (1944-1950 роки) / В. В. Левикін. - С. 110-113
  Потёмкина М. Н.  Украина и Урал в годы Великой Отечественной войны: эвакуация как переплетение судеб / М. Н. Потёмкина. - С. 114-122
  Пастушенко Т. В.  Репатріація українських "остарбайтерів" на батьківщину: 1944-1947 рр. / Т. В. Пастушенко. - С. 123-136
  Перехрест О. Г.  Нищення житла в українському селі в період німецько-радянської війни 1941-1945 рр. / О. Г. Перехрест. - С. 137-155
  Салата О. О.  Діяльність ремонтно-відновлювальних стаціонарних майстерень як фактор успішної діяльності радянських військово-повітряних сил (1941-1943 рр.) / О. О. Салата. - С. 156-162
  Чернега П. М.  Підготовка робітничих кадрів у промисловості України в роки Другої Світової війни / П. М. Чернега. - С. 163-177
  Чиж М. М.  Заходи правоохоронних органів України по забезпеченню роботи залізничного транспорту в 1942-1943 рр. / М. М. Чиж. - С. 178-190
  Хойнацька Л. М.  Соціальне становище працівників важкої промисловості у воєнні та перші повоєнні роки / Л. М. Хойнацька. - С. 191-205
  Буцько О. В.  Створення і діяльність радянських органів репатріації 1944-1946 рр. / О. В. Буцько. - С. 206-212
  Голиш Г. М.  Основні напрямки політики владних структур Української РСР у сфері охорони дитинства на початковому етапі відбудови (1943-1950 рр.) / Г. М. Голиш. - С. 213-226
  Голиш Л. Г.  Функціонування дитячих будинків на територіях Наддніпрянської та Східної України в 1943-1950 рр. / Л. Г. Голиш. - С. 227-243
  Іонова Т. Б.  Історія створення залізничних мостів через Дніпро в районі Києва у 1943-1944 роках (за матеріалами колекції Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років") / Т. Б. Іонова. - С. 244-258
  Лобода М. К.  Мобілізація некваліфікованих робітників на відбудову важкої промисловості України: соціальний аспект / М. К. Лобода. - С. 259-268
  Мазило І. В.  Особливості відбудови і роботи залізничного транспорту України в 1943-1945 рр. / І. В. Мазило. - С. 269-274
  Марчук В.  Духовна опозиція і руйнування церковно-релігійного комплексу ГКЦ (1944-1949 рр.) / В. Марчук, І. Цепенда. - С. 275-282
  Потильчак О. В.  До питання про чисельність іноземних військовополонених та інтернованих, померлих і похованих в Україні у 1943-1945 рр. / О. В. Потильчак. - С. 283-287
  Перехрест І. В.  Реформування медичних закладів в Україні (1947-1950 рр.) - один із напрямків подалання медико-санітарних наслідків війни та окупації / І. В. Перехрест. - С. 288-292
  Савченко Г. П.  Підготовка населення України до протиповітряної оборони (1943-1945 рр.) / Г. П. Савченко. - С. 293-302
  Терещенко Т. В.  Електрифікація у контексті розвитку соціальної сфери села в післявоєнний період відбудови народного господарства (на матеріалах центральних областей України) / Т. В. Терещенко. - С. 303-313
  Шевченко А. Є.  Співробітники органів внутрішніх справ Києва у роботі зі злочинністю на транспортних комунікаціях у 1943-1945 роках / А. Є. Шевченко. - С. 314-318
  Янковська О. В.  До питання про долю українських репатріантів Великої Вітчизняної війни / О. В. Янковська. - С. 319-324
  Гуржій О. І.  Специфіка соціальних рухів у Гетьманщині в першій половині XVIII ст. (на матеріалах Стародубщини та Чернігівщини) / О. І. Гуржій, Л. П. Дешевенко. - С. 325-339
  Кабачинський М. І.  Охорона державного кордону прикордонними військами України на шляхах міжнародних сполучень у 1991-2003 рр. / М. І. Кабачинський. - С. 340-356
  Пилявець Р. І.  Причини та передумови війни в Іраку 2003 р. / Р. І. Пилявець. - С. 357-364
  Сокульський А. Л.  Раннє козацтво: процес виникнення та еволюція / А. Л. Сокульський. - С. 365-385
  Трохименко Л. М.  Легендарний генерал до 100-річчя з дня народження К. М. Дерев'янка / Л. М. Трохименко. - С. 386-395

Рубрики: Військова історія - Військові конфлікти
Україна

Ключові слова (ненормовані): історії -- соціокультурні процеси воєнної історії -- соціально-економічне життя у воєнний час -- післяокупаційний період -- військова історія

Анотація:   До збірника увійшли матеріали міжнародної наукової конференції "Незабутні сторінки історії нашого народу" (до 60-річчя звільнення України від гітлерівських загарбників), а також статті, присвячені 60-річчю Перемоги над нацизмом.

 
51 63.3(0)-7я73-2
Т33

        Теорія та історія світової і вітчизняної культури [Текст] : курс лекцій / Бичко А. Д., Гнатенко П. І., Феоктистов А. М. та ін.. - К. : Либідь, 1992. - 392 с.

Зміст:
  Предмет і методологія теорії та історії світової і вітчизняної культури. - С. 7-64
  Світова культура в історичному контексті. - С. 65-162
  Історична типологія культури. - С. 163-310
  Мистецтво: історія, теорія та проблеми розвитку. - С. 311-384
  Соціокультурний контекст викладання твору (замість післямови). - С. 385-389

Рубрики: Історія культури

Ключові слова (ненормовані): основні етапи розвитку культури -- історія та теорія мистецтва

Анотація:   Це один з перших навчальних посібників, присвячених питанням теорії та історії світової і вітчизняної культури. Послідовно викладаються основні етапи розвитку культури, розглядаються специфіка класичних та сучасних її теорій. Значна увага приділяється питанням історії української культури, соціальної зумовленості її тематичного та жанрового розвитку. Окремий розділ присвячений історії та теорії мистецтва. Представлені нові уявлення філософів та мистецтвознавців щодо напрямів і способів подальшого розвитку мистецтва.

 
52 63я21 кр
Г74

Гоцуляк, В. В.

        Всесвітня історія і історична наука, історія України, історіографія, архівознавство, музеєзнавство та бібліографія [Текст] : термінологічний, понятійний словник-довідник : навч. посіб. / В. В. Гоцуляк. - Черкаси : Гордієнко Є. І., 2015. - 616 с.

Рубрики: Історичні дисципліни - Архівознавство

Анотація:   Навчальний посібник містить терміни, визначення, поняття, факти з всесвітньої історії і історичної науки, історії України, історіографії, архівознавства, музеєзнавства та бібліографії.

 
53 63.3(4Укр)5
П78

        Проблеми історії України XIX - початку ХХ ст. [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 3 / НАН України; Ін-т історії України; редкол.: О. П. Реєнт (голова) та ін.. - К. : 2001. - 320 с.

Зміст:
  Казьмирчук Г. Д.  Декабристи в Україні: досягнення і перспективи вивчення / Г.Д. Казьмирчук. - С. 7-21
  Киянская О. И.  Присоединение Общества соединенных славян к Южному обществу (к вопросу о методах "партийного строительства" декабристов / О.И. Киянская. - С. 21-30
  Реєнт О. П.  Погляди членів таємних товариств на принципи взаємин між народами і державами / О.П. Реєнт. - С. 30-35
  Баженов Л.  Польський національно-визвольний рух 20-х років XIX ст. і декабристи України / Л. Баженов. - С. 36-41
  Вербовий О.  Повстання Чернігівського піхотного полку у науковій спадщині В. М. Базилевича / О. Вербовий. - С. 41-48
  Губицький Л.  Декабристський рух у науковому доробку членів Історичного товариства Нестора-літописця / Л. Губицький. - С. 48-55
  Дмитрієва М.  Особистісний фактор у реалізації цілей декабристського руху / М. Дмитрієва. - С. 55-61
  Дмитриенко М.  Столетний юбилей декабристов в Украине и украинская историография последующих лет (1925-1975 гг.) / М. Дмитриенко. - С. 62-77
  Жаркевич Н.  Современные подходы к изучению творчества декабристов (на материале российской филологической периодики 90-х гг.) / Н. Жаркевич. - С. 78-86
  Казакевич Л.  Об одном взгляде на идеологию декабристов / Л. Казакевич. - С. 87-91
  Казьмирчук М.  Декабристи і Шевченко / М. Казьмирчук. - С. 91-98
  Ляпіна О.  Декабристи в Україні чи українські декабристи: історіографія проблеми / О. Ляпіна. - С. 99-104
  Рибакова О.  Взгляд сквозь целое столетие: декабристская тема в свете поэтики символизма (о романе Д.С. Мережковского "14 декабря") / О. Рибакова. - С. 104-117
  Рудик М.  Наші славні земляки. Академік М.В. Нечкіна, або роздуми в кімнаті-музеї нашої землячки / М. Рудик. - С. 118-122
  Сілкін А.  Питання історії товариства об'єднаних слов'ян у працях В.І. Семевського / А. Сілкін. - С. 122-127
  Слюдикова Т.  Київська спадщина К.Ф. Рилєєва / Т. Слюдикова. - С. 127-132
  Улюра А.  "Жена, следуя за мужем своим..." / А. Улюра. - С. 132-138
  Хрещик М.  Запорозьке козацтво в творчій спадщині історика-декабриста В.Д. Сухорукова / М. Хрещик. - С. 138-155
  Чепусов Є.  Рух декабристів на сторінках путівника "Київ" (1930 р.) Ф.Л. Ернста / Є. Чепусов. - С. 155-157
  Кривошея І. І.  Поміщики Уманського повіту між польськими повстаннями (30-50-ті рр. XIX ст.) / І.І. Кривошея. - С. 158-170
  Лобас Т. В.  Діяльність земських закладів щодо піднесення агротехнічного рівня сільського господарства (на матеріалах земств Полтавської, Харківської, Чернігівської губерній) / Т.В. Лобас. - С. 170-181
  Машкін О. М.  Основні тенденції розвитку харчосмакової промисловості Східної Наддніпрянщини у 1796-1825 рр. / О.М. Машкін. - С. 181-198
  Срібняк І. В.  Культурно-просвітницька і організаційна діяльність Союзу Визволення України у багатонаціональних таборах царської армії в Австро-Угорщині та Німеччині (1914-1917 рр.) / І.В. Срібняк. - С. 198-221
  Степанович Є. П.  Студентські товариства при Київському комерційному інституті / Є.П. Степанович. - С. 221-233
  Сулига І. Г.  Південно-Західні комітети Всеросійського земського союзу в Україні на початку Першої світової війни / І.Г. Сулига. - С. 234-239
  Петренко Є. Д.  Боротьба російських військ і козацтва з горцями Закубання й Туреччиною та заселення українськими козаками прикубанських степів 1792-1812 рр. / Є.Д. Петренко. - С. 240-264
  Євсєєва Т. М.  Екуменічний аспект міжцерковних стосунків в Україні 1914-1921 рр. / Т.М. Євсєєва. - С. 264-278
  Лобас Т. В.  Формування бюджетів земських укладів Лівобережної й Слобідської України / Т.В. Лобас. - С. 278-285
  Копилов С. А.  Т.Д. Флоринський у науковому й громадському житті України (1880-1919 рр.) / С.А. Копилов. - С. 286-299
  Опанасенко В. В.  Джерелознавча база генеалогічних досліджень дворянських родів Чернігівської губернії / В.В. Опанасенко. - С. 300-306
  Павко А. І.  Дореволюційна історіографія про політичні партії та організації в Україні наприкінці XIX - на початку ХХ ст. / А.І. Павко. - С. 306-317

Рубрики: Історія України - Рух декабристів

Анотація:   Пропонований збірник наукових статей є третім випуском відділу історії України ХІХ - початку ХХ ст. Інституту історії України НАНУ. До видання увійшли матеріали ряду вітчизняних й російських дослідників, присвячені 175-річчю повстання декабристів, яке відіграло суттєву роль в суспільно-історичних процесах в Україні та у розвитку вітчизняної суспільно-політичної думки. Збірник об'єднує також ряд студій вітчизняної історії ХІХ - початку ХХ ст. Ряд статей висвітлює економічну історію України вказаного періоду. Він продовжує традицію публікацій результатів наукових досліджень співробітників, аспірантів та пошукачів відділу.

 
54 63.3(4Укр)
П78

        Проблеми історії України: факти, судження, пошуки [Текст] : в 2 ч. : міжвідомчий зб. наук. пр. : на пошану д-ра іст. наук, проф. С. В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50-річчя наук. праці. Вип. 16 Ч. 2 / Ін-т історії України НАН України. - К : Видавництво Інституту історії України, 2007. - 481 с.

Зміст:
  Бикова Т.  Кримські крайові уряди 1918-1919 рр. / Т. Бикова. - С. 4-15
  Свистович С.  Система радянських громадських об'єднань Української СРР в 20-30-ті роки ХХ століття / С. Свистович. - С. 16-26
  Калініченко В.  Оренда землі в українському селі в роки непу / В. Калініченко. - С. 27-43
  Коростіль Н.  Соціальне становище українських аграріїв Східної Галичини у 20-30-ті рр. ХХ ст. / Н. Коростіль. - С. 44-51
  Капустян Г.  Радянська цінова політика 1920-х років у селянському повсякденні / Г. Капустян. - С. 52-59
  Ганжа О.  "Селянські настрої" серед робітництва, в Червоній армії та партії / О. Ганжа. - С. 60-67
  Мовчан О.  Товаропостачання робітників УСРР в умовах переходу до форсованої індустріалізації. 1928-1929 рр. / О. Мовчан. - С. 68-96
  Кравченко А.  Радянська влада і нова буржуазія / А. Кравченко. - С. 97-106
  Нізова Л.  Створення Центроспілки - вирішальний наступ радянської влади на дрібного власника / Л. Нізова. - С. 107-118
  Коляструк О.  Підтримка здоров'я та організації відпочинку інтелігенції УСРР у 1920-і рр. / О. Коляструк. - С. 119-128
  Вітринська О.  Юдейські заклади освіти в контексті радянської політики боротьби з релігією в 1920-30-х роках в Україні / О. Вітринська. - С. 129-141
  Мандрик Я.  Навчання дорослого населення в селах радянської України на початку 30-х років ХХ ст. / Я. Мандрик. - С. 142-146
  Прилуцький В.  Участь студентства УСРР в суспільно-політичному та культурному житті в 1920-ті роки / В. Прилуцький. - С. 147-162
  Галенко О.  Радянські бенкети та пиятики у перспективі євразійської історії / О. Галенко. - С. 163-184
  Якубова Л.  Мовна проблема та її місце серед етнокультурних проблем етнічних меншин УСРР (друга половина 20-х - 30-і рр. ХХ ст.) / Л. Якубова. - С. 185-202
  Зарецька Т.  Політика радянської влади щодо створення польських національних районів в УСРР / Т. Зарецька. - С. 203-219
  Киридон А.  Шлях до "Собору самопізнання": До 80-ї річниці Другого Всеукраїнського Православного Церковного Собору УАПЦ / А. Киридон. - С. 220-234
  Євсєєва Т.  Повсякденне життя, побут і соціальна адаптація православного духовенства. 1920-1930-і рр. / Т. Євсєєва. - С. 235-251
  Пилипів І.  До питання про міжконфесійні взаємини "великих" церков у ІІ Речі Посполитій / І. Пилипів. - С. 252-260
  Постельжук О.  Соціальна база українських угодовських партій Західної України (1918-1939 рр.) / О. Постельжук. - С. 261-269
  Водотика С.  Наукові історичні школи і провідні тенденції розвитку української історичної науки на початку ХХ ст. / С. Водотика. - С. 270-290
  Савенок Л.  Вчений-історик і суспільство в УСРР часів непу: характер і наслідки взаємодії / Л. Савенок. - С. 291-307
  Стоян Т.  Радянська система політичної цензури 1920-1930-х рр.: порівняльний аналіз сучасної російської та української історіографії / Т. Стоян. - С. 308-317
  Ткаченко В.  Форми наукових контактів учених України із вченими інших республік СРСР у 1920-1930-і рр. / В. Ткаченко. - С. 317-326
  Юркова О.  "Україна" на історичному фронті: від наукового часопису українознавства до журналу циклу наук історичних / О. Юркова. - С. 327-355
  Юсова Н.  Перша нарада з питань етногенезу і створення спеціальної комісії з проблематики походження народів у контексті актуалізації етногенетичних досліджень в СРСР (кігнець 1930-х рр.) / Н. Юсова. - С. 356-369
  Юсов С.  Генезес світоглядних уявлень В. Голобуцького і шляхи отримання "путівки до життя" / С. Юсов. - С. 370-389
  Бажан О.  Мовне питання в Українській РСР у дзеркалі ХХ з'їзду КПРС / О. Бажан. - С. 390-396
  Подкур Р.  Формування та функціонування обласної управлінської мережі в середині 1950-х - на початку 1960-х рр. (на матеріалах Віницького обкому КП України) / Р. Подкур. - С. 397-415
  Костилєва С.  Роль друкованих засобів масової інформації України у здійсненні соціально-економічних перетворень в умовах перебудови / С. Костилєва. - С. 416-430
  Ковпак Л.  Проблеми збереження довкілля в Україні (1991-2006 рр.): Програма поліпшення екологічного стану ріки Дніпро та якості питної води / Л. Ковпак. - С. 431-443
  Лавер О.  Втрати населення СРСР, країн СНД та українського народу у війнах та етнічних конфліктах 1945-2005 рр. / О. Лавер. - С. 443-476

Рубрики: Історія України

Анотація:   Збірник наукових праць, підготовлений на пошану завідуючого відділу історії України 20 - 30-х рр. ХХ століття, заступника директора з наукової роботи Інституту історії України НАН України Станіслава Кульчицького, складається із статей, що присвячені переважно темам, якими так захоплений вчений, - історії української революції та історичного поступу України у міжвоєнну добу. Другої світової війни, повоєнної та новітньої української історії, історіографічних процесів сьогодення.

 
55 63.3(0)3я73-3
Х91

        Хрестоматія з історії Стародавнього світу [Текст] : [у 3 т.] : пер. з рос. Т. 3 Стародавній Рим / ред. : В. В. Струве ; уклад. : М. О. Машкін, Є. С. Голубцова. - К. : Радянська школа, 1955. - 250 с.

Рубрики: Історія стародавнього світу - Стародавній Рим

Ключові слова (ненормовані): виникнення римської держави -- заснування Карфагену -- битва під Каннами -- союзницька війна -- повстання Спартака -- Мутінська війна -- громадянські

Анотація:   Третій том хрестоматії з історії стародавнього світу "Стародавній Рим" містить в собі переважно документи з соціально-економічної і політичної історії Риму. У ньому включено значну кількість літературних і епіграфічних джерел, які вперше публікуються українською мовою. У цьому виданні, на відміну від попередніх, є розділ з історії Північного Причорномор'я. Щоб полегшити користування рядом документів, перед кожним розділом хрестоматії подано методичний вступ. Хрестоматія призначається для семінарських занять студентів історичних факультетів вузів і викладачів історії в середній школі.

 
56 63.3(4Укр)5ю
П42

        "Повітова столиця." Літопис історії Бердянська очима кореспондентів "Одеського Вісника" (1876-1893 рр.) / Бердянський осередок Запорізького наук. т-ва ім. Я. Новицького, Бердянський держ. пед. ун-т, Невинномиський. - Бердянськ-Невинномиськ : Тандем-У, 2007

Рубрики: Краєзнавство Запоріжжя

Ключові слова (ненормовані): статті "Одеського Вісника" -- історія Бердянська -- Бердянськ у місцевій пресі

Анотація:   До книги увійшли публікації найпопулярнішої свого часу на просторах від Молдови до Кавказу регіональної газети "Одеський Вісник", в яких зафіксовані найважливіші, найцікавіші події історії Бердянська і його повіту 1876-1893 років. Опублікований комплекс є цінним джерелом з соціальної, економічної, духовної історії, історії повсякденності тощо.

 
57 63.3(4Укр)я72-1
С87

Струкевич, О. К.

        Історія України. 8 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / О. К. Струкевич, І. М. Романюк, Т. П. Пірус. - К. : Грамота, 2008. - 272 с.

Рубрики: Історія України
Україна

Ключові слова (ненормовані): Хмельницького Б. -- гетьманування Івана Виговського -- повстання Мазепи -- Правобережна Україна -- підручник історії -- підручник для 8 класу

Анотація:   Підручник містить навчальний матеріал з історії нашої Батьківщини, починаючи від XVI до кінця XVIII століття. Основний навчальний матеріал поданий згідно з чинною програмою "Історія України" Міністерства освіти і науки України. Він супроводжується рубриками "Історичний факт", "На думку вчених", "Історичне джерело", у яких наведені додаткові дані з відповідних тем. Глибше осягнути багатовікову історію нашої держави допоможуть уривки з історичних документів, численні ілюстрації, мапи, схеми.

 
58 83.3(4Укр)5-117
М91

Муромцева, О. Г.

        З історії української літературної мови [Текст] : вибрані праці / О. Г. Муромцева. - Х. : Сучасний Друк, 2008. - 229 с.

Зміст:
  Григорій Квітка-Основ'яненко в історії української літературної мови. - С. 9-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Г. Ф. Квітка-Основ'яненко - мініатюрист (лінгвістичний аспект). - С. 25-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марко Вовчок. - С. 32-46. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мова роману "Люборацькі" Анатолія Свидницького. - С. 47-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мова прозових творів П. Куліша. - С. 86-95
  П. Куліш як оновлювач і творець української літературної мови. - С. 96-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лексичні засоби експресії у мові байок Л. Глібова. - С. 105-116
  Роль прози Юрія Федьковича в становленні української літературної мови на Буковині (60-70-ті рр. ХХ ст.). - С. 117-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Панас Мирний в історії української літературної мови. - С. 125-148
  Іван Нечуй-Левицький в історії української літературної мови. - С. 149-161
  З історії українського фейлетону: О. Маковей (лінгвостилістичний аспект). - С. 162-175. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іван Франко (мова прозових творів). - С. 176-195. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Про мову Ганни Барвінок (до 170-річчя з дня народження). - С. 196-203
  Роль мовної практики О. Кобилянської в збагаченні схемантичної структури слова. - С. 204-213. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Квітка-Основ'яненко Г. - про нього
Історія української літератури - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): Левицький І. -- фейлетони Маковея О. -- Франко І. в літературі -- Барвінок Г. -- Кобилянська О. -- історія літературної мови

Анотація:   До збірника увійшли праці, присвячені історії української літературної мови як історії еволюції стилів. Спостереження грунтуються на зразках ідіостилю окремих письменників (А, Свидницького, І. Франка, І. Нечуя-Левицького, Ю. Федьковича, Панаса Мирного та ін.), але в сукупності становлять дослідження явища як цілості, у його перебігу й наслідках.

 
59 63.3(4Укр)я73-1
Р33

Реєнт, О. П.

        Історія України у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. для вузів і шкіл / О. П. Реєнт, В. М. Шевченко. - К. : Інститут історії України НАН України, 2005. - 162 с.

Рубрики: Історія України - Графічний виклад

Ключові слова (ненормовані): державотворення -- визвольна боротьба -- трипільська культура -- схеми історії України -- таблиці історії України

Анотація:   У даному виданні вперше в схемах і таблицях відображено історію українського народу від найдавніших часів до сучасності. Схематично висвітлені у хронологічному порядку найважливіші аспекти економічного, соціально-політичного та культурного розвитку на різних етапах української історії. Особливу увагу приділено ключовим проблемам національно-визвольного руху в Україні та українського державотворення.

 
60 74.263.5
Г51

Гирич, І.

        Історія України нового часу в сучасній шкільній освіті / І. Гирич. - К. : Стилос, 2009. - 64 с.

Рубрики: Методика навчання історії

Ключові слова (ненормовані): шкільний підручник історії -- українська ідея -- державотворення -- національне виховання

Анотація:   Збірник містить три статті: "Деякі концептуальні проблеми викладання в школі історії України", "Підручник як головний засіб побудови держави" та "Від глухого кута етноцентризму до концепції засвоєння "чужого" як "свого", автором яких є відомий історик Ігор Гирич. На сторінках видання порушено актуальні питання, пов'язані зі створенням популярної української історії та викладанням історії України у середніх загальноосвітніх закладах.

 
61 81.2Ан-923.0кр
М34

        Матеріали до семінарів з курсу "Історія англійської мови" [Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Мова і література" (англійська) / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Вертикаль, 2009. - 196 с.

Рубрики: Мова англійська - Історія мови

Ключові слова (ненормовані): германські мови -- періодизація історії англійської мови -- мова староанглійського періоду -- мова середньоанглійського періоду -- мова новоанглійського періоду

Анотація:   Цей навчальний посібник призначено для студентів денної та заочної форми навчання університетів, які вивчають курс "Історія англійської мови". Метеріали, які охоплюють такі теми як Індоєвропейські мови, Германські мови, Предмет історії англійської мови, Періодизація історії англійської мови, Мова староанглійського періоду, Мова середньоанглійського періоду, Мова новоанглійського періоду, Розвиток словникового складу мови та Розвиток мови у майбутньому, організовано за питаннями, що висвітлюються на семінарських заняттях.

 
62 74.583(4Укр)
М34

        Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету [Текст] : Т. 3 Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920 - 1935 роки) / Бердянський держ. пед. ун-т. - К. : Освіта України, 2008. - 569 с.

Рубрики: Освіта вища - Вищі навчальні заклади

Ключові слова (ненормовані): Бердянські педтехнікуми -- педагогічні кадри -- історія Бердянського педтехнікуму

Анотація:   Книга включає матеріали з історії Бердянських педкурсів та педтехнікуму і є продовженням археографічних видань "Бердянська чоловіча гімназія (остання третина XIX століття)// Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І" та "Бердянська чоловіча гімназія (1901-1919 роки)// Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІ". До наукового обігу вводиться представницький комплекс джерел, серед яких абсолютну більшість становлять архівні документи.

 
63 63.3(4Укр)
І90

        Історія України. Маловідомі імена, події, факти [Текст] : (зб. статей). Вип. 7 / НАН України, Ін-т історії України. - К. : Рідний край, 1999. - 462 с.

Зміст:
  Нікольченко Ю. М.  Імпорт грецьких речей до Погориння (за матеріалами літописного Дрогобужа) / Ю. М. Нікольченко. - С. 3-8
  Шестак О. І.  Передумови боротьби українського народу за свою державність у 1635-1638 роках в географічному аспекті / О. І. Шестак. - С. 8-13
  Криженко К. О.  Життя та побут запорожців / К. О. Криженко. - С. 13-19
  Дунець В. О.  Суди Києва за часів Гетьманщини / В. О. Дунець. - С. 19-24
  Мороз Л. П.  До обставин Конотопської битви / Л. П. Мороз. - С. 24-29
  Кроль М. Б.  Кирило Розумовський - останній гетьман України / М. Б. Кроль. - С. 29-33
  Бойко А. В.  Ярмаркова торгівля Південної України ост. чверті XVIII - поч. XIX ст. / А. В. Бойко. - С. 33-39
  Новикова С. В.  Особенности развития сельского хозяйства в Мариупольском уезде в XIX в. / С. В. Новикова. - С. 39-44
  Рощина Л.  Церковні справи Азовського козацького війська / Л. Рощина. - С. 44-50
  Олашин М. В.  Вітчизняні історики про становище західноукраїнського селянства в першій половині XIX ст. / М. В. Олашин. - С. 50-55
  Волошин Ю.  Старообрядці Харківської губернії у I пол. XIX ст. / Ю. Волошин. - С. 55-59
  Сарбей В. Г.  Південь України на початку українського національного відродження XIX ст. / В. Г. Сарбей. - С. 59-64
  Довжук І. В.  Деякі аспекти промислового розвитку Донецького басейну у 60-80-х роках XIX ст. / І. В. Довжук. - С. 64-67
  Прищепа О. П.  Демографічні зміни в урбанізаційному процесі на Волині (II-а пол. XIX - початок XX ст.) / О. П. Прищепа. - С. 68-72
  Геде А. В.  Земская политика в области народного образования на Мариупольщине (конец XIX - начало XX вв.) / А. В. Геде. - С. 73-77
  Духлій Є. В.  Життя та діяльність Ю. Кондратюка (О. Шаргея) / Є. В. Духлій. - С. 78-81
  Іванов С. М.  Становлення неслов'янського етнокультурного елементу на території Донбасу (XIX-XX ст.) / С. М. Іванов. - С. 81-86
  Волошин Ю. А.  Проблемы сохранения этнической идентичности (на примере самоуправления в греческих общинах Приазовья) / Ю. А. Волошин. - С. 86-89
  Гузенко Ю. І.  Миколаївське "Товариство взаємодопомоги" (1904-1913 рр.) / Ю. І. Гузенко. - С. 90-93
  Ревегук В.  Встановлення радянської влади в Полтаві / В. Ревегук, Н. Кочерга. - С. 94-98
  Пархоменко В. А.  Українські військові формування П. Скоропадського на півдні України / В. А. Пархоменко. - С. 98-102
  Олійник З.  Територіальне питання на українсько-російських переговорах 1918 р. / З. Олійник. - С. 102-109
  Скляренко Д. Є.  Е. Й. Квірінг - учасник переговорів і підписання Ризького мирного договору / Д. Є. Скляренко. - С. 109-114
  Рудий Г. Я.  Товариства "Просвіта" та їх роль у національному відродженні (за матеріалами періодичних видань 1917-1920 рр.) / Г. Я. Рудий. - С. 114-120
  Шпекторенко І. В.  Німецький фактор в експортній політиці УНР у 1918 р. / І. В. Шпекторенко. - С. 120-123
  Кротік Н. В.  Будівництво єврейської національної школи на Поділлі у 20-х- 30-х рр. XX ст. / Н. В. Кротік. - С. 123-127
  Обидьонова О. В.  Національні меншини в промисловості Донбасу (20-30 рр. XX ст.) / О. В. Обидьонова. - С. 127-132
  Шевченко А. Є.  Діяльність міліції України в перший період Великої Вітчизняної війни (1941-1942 рр.) / А. Є. Шевченко. - С. 132-136
  Слободянюк М. А.  Вплив окупаційної політики на настрої селян України в 1941-1944 рр. (за матеріалами південних областей) / М. А. Слободянюк, О. Ф. Нікілєв. - С. 137-141
  Друмов В. І.  Українське підпілля у 1941-1944 рр. на Миколаївщині / В. І. Друмов. - С. 141-145
  Вільховий Ю. В.  До питання про об'єднання п'ятидесятників із союзом євангельських християн-баптистів (II пол. 40-х - середина 50-х рр.) / Ю. В. Вільховий. - С. 145-151
  Войналович В. А.  Римо-католицькі громади України у вимірах державної релігійної політики (II пол. 40-х - 50-ті роки XX ст.) / В. А. Войналович. - С. 151-158
  Панчук Г. М.  Склад населення Донецької області (за даними перепису 1989 р.) / Г. М. Панчук. - С. 159-162
  Шевчук Ж. А.  Політика русифікації (60-80 рр. XX ст.) та становлення громадського руху за збереження рідної мови / Ж. А. Шевчук. - С. 162-167
  Сминтина О. В.  Економічні основи відтворення регіональної історії / О. В. Сминтина. - С. 167-171
  Посохова Л. Ю.  Філософсько-богословська освіта в Харківському колегіумі / Л. Ю. Посохова. - С. 171-175
  Амоскин А. С.  Роль Харьковского коллегиума в развитии братских связей русского и украинского народов / А. С. Амоскин. - С. 175-180
  Посохов С. І.  Попечителі Харківського учбового округу / С. І. Посохов. - С. 180-185
  Шевченко Л. В.  М. І. Пирогов - прихильник демократизації освіти / Л. В. Шевченко. - С. 185-190
  Волос О. В.  Організація сільськогосподарської освіти на півдні України (70-ті рр. XIX - поч. XX ст.) / О. В. Волос. - С. 190-195
  Назаренко Є. Д.  Перша згадка про школу в Староконстянтинові / Є. Д. Назаренко. - С. 195-198
  Войналович О.  Державна політика Центральної Ради у шкільній освіті для національних меншин / О. Войналович. - С. 198-202
  Богуславська В. Г.  Розвиток народної освіти в Україні за часів Гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) / В. Г. Богуславська. - С. 202-208
  Липинський В. В.  Система підготовки національних педагогічних кадрів в Україні в 20-ті роки / В. В. Липинський. - С. 208-214
  Стремецька В. О.  Діяльність вузів півдня України по впровадженню української мови в 20-30 рр. XX ст. / В. О. Стремецька. - С. 214-219
  Гриневич О. В.  Розвиток національної школи на Миколаївщині в 20-30-ті роки / О. В. Гриневич. - С. 219-223
  Богінська І. В.  Відтворення національних педагогічних кадрів у ході проведення політики українізації в Донбасі (1923-1933) / І. В. Богінська. - С. 223-228
  Шевченко С. І.  Кіровоградський педагогічний університет ім В. К. Винниченка у міжнародних зв'язках 1960-1990-х рр. / С. І. Шевченко. - С. 229-233
  Довгань Н. Ю.  Козацькі й місцеві спортивні традиції та їх використання у фізичному вихованні студентської молоді / Н. Ю. Довгань. - С. 234-238
  Шкварець В. П.  Відродження миколаївської "Просвіти" / В. П. Шкварець. - С. 239-243
  Томюк О. І.  Українські молодіжні організації діаспори / О. І. Томюк. - С. 244-248
  Телячий Ю. В.  Степан Постернак і його вклад в розбудову національної освіти в період української державності (1917-1920 рр.) / Ю. В. Телячий. - С. 248-252
  Скляренко Є. М.  Реалізація державної програми підготовки серії книг "Реабілітовані історією" / Є. М. Скляренко. - С. 253-259
  Жезицький В. Й.  Політичні репресії у першій половині 20-х рр. як засіб формування однопартійності в Україні / В. Й. Жезицький. - С. 259-263
  Петренко В. І.  Про причини масових виступів подільських селян проти радянської влади у 1921 році / В. І. Петренко. - С. 263-266
  Шитюк М. М.  Репресії на території Миколаївщини у 1921-1923 / М. М. Шитюк. - С. 266-270
  Капустян Г. Т.  Радянська таємна служба про політичні події і настрої в українському селі у 1921-1927 рр. (за матеріалами архіву ОДПУ Чорнухинського району, Полтавської області) / Г. Т. Капустян. - С. 271-275
  Соболь П. І.  Нищення інтелектуальної еліти півдня України: 30-ті роки / П. І. Соболь. - С. 276-281
  Місінкевич Л. Л.  Антиколгоспні заворушення 1930 року серед національних меншин Поділля / Л. Л. Місінкевич. - С. 281-288
  Савчук О. В.  Учителі польських шкіл Поділля в лещатах репресій 20-30-х рр. XX ст. / О. В. Савчук. - С. 288-294
  Лихачова Л. Б.  Коренізація греків та німців Донбасу у 1920-30-х рр. / Л. Б. Лихачова, К. М. Брага. - С. 294-298
  Рибак І. В.  Типологія антиколгоспних виступів на Поділлі у період: "колективізаторської лихоманки" (грудень 1929 - березень 1930 рр.) / І. В. Рибак. - С. 298-302
  Найдьонова К. В.  Розгром генетики та наслідки лисенківщини на Україні / К. В. Найдьонова. - С. 302-306
  Бут О. М.  Недосліджена доля - І. О. Фесенко / О. М. Бут, Є. В. Зозуля. - С. 306-312
  Ситник А. А.  Доля спадкового краєзнавця / А. А. Ситник, О. Г. Бажан. - С. 312-317
  Іщенко М. Є.  Самоспалення Олекси Гірника в контексті дисидентського руху 60-70-х років / М. Є. Іщенко. - С. 317-321
  Дмитрук В. І.  Зростання негативних настроїв в середовищі політичної еліти України в зв'язку з подіями 1968 р. в Чехословаччині (на прикладі кримінальної справи М. С. Ліхцова) / В. І. Дмитрук. - С. 322-326
  Подоплелова Н.  Голодомор 1932-1933 років / Н. Подоплелова. - С. 326-331
  Веселова О. М.  Сумщина в голодні 1946-1947 роки / О. М. Веселова. - С. 331-336
  Ткачук В. П.  Примусова колективізація на Волині в перше повоєнне десятиріччя (1944-1954 рр.) / В. П. Ткачук, П. Д. Ткачук. - С. 336-342
  Бут О. М.  Богадиця П. І. - грек? Ні, син українського народу / О. М. Бут, Є. В. Зозуля. - С. 342-348
  Нікольський В. М.  Політичні репресії 1937-1938 рр. на залізницях Донбасу / В. М. Нікольський. - С. 349-353
  Мацях Д. М.  Теоретико-методичні основи вивчення міських поселень / Д. М. Мацях, М. М. Мацях. - С. 354-357
  Прищепа Б. А.  Пересопниця в X-XII ст. / Б. А. Прищепа. - С. 358-362
  Бренчук О. І.  З історії міста Рожище (XII-XIX ст.) / О. І. Бренчук. - С. 362-365
  Апросіна О. В.  Українські міста у хроніці В. Коховського / О. В. Апросіна. - С. 366-370
  Безрукова Т. М.  До питання про історію села Буди Харківської області / Т. М. Безрукова. - С. 371-375
  Скрипник П. І.  Територія і населення міста Києва в стародавні часи і тепер / П. І. Скрипник. - С. 375-381
  Шишкін М. Г.  Краєзнавчі розвідки з історії селища міського типу Бабинці Бородянського району Київської області (за матеріалами шкільної краєзнавчої конференції) / М. Г. Шишкін, О. В. Куліда. - С. 381-385
  Виноградська Л. І.  Поселення канівського узбережжя XV-XVIII ст. / Л. І. Виноградська. - С. 385-391
  Степенькін С. Ю.  Місто Корсунь наприкінці XVI - початку XVIII століття / С. Ю. Степенькін. - С. 391-396
  Кравець І. М.  Легенди, їх значення для вивчення історії рідного краю (До питання про час виникнення села Мишарівки на Поділлі) / І. М. Кравець. - С. 396-401
  Пащук І. Г.  Внесок краєзнавців-церковників у вивчення історії древнього Острога / І. Г. Пащук. - С. 401-405
  Шпитальова Г. Г.  Літня форпостна служба Запорізького війська в період російсько-турецької війни 1768-1774 рр. / Г. Г. Шпитальова. - С. 405-411
  Дяченко С. А.  З історії заснування Херсона / С. А. Дяченко. - С. 411-418
  Товстенко Т. Д.  Фортеці історичних міст України - Миргорода та Гадяча / Т. Д. Товстенко, М. Ю. Тямін. - С. 418-422
  Серединський О. В.  Заселення Чорноморських адміралтійських поселень у кінці XVIII - на початку XIX ст. / О. В. Серединський. - С. 422-426
  Воронов В. І.  Історія міст і сіл Лівобережної України в працях О. М. Лазаревського / В. І. Воронов. - С. 427-431
  Пірко В. О.  З приводу дискусії про час заснування деяких міст Донеччини / В. О. Пірко. - С. 431-436
  Дуднік В. М.  Західноукраїнські міста у 1940-1941 рр. / В. М. Дуднік. - С. 436-440
  Бесєдіна Н.  З історії підготовки полтавського тому "Історії міст і сіл Української РСР" / Н. Бесєдіна. - С. 440-444
  Каньоса А. М.  Проблеми підготовки літопису населених пунктів України на сторінках "Українського історичного журналу" (початок 60-х -серед. 70-х рр. XX ст.) / А. М. Каньоса. - С. 445-450
  Дмитрієва В. А.  Застосування комп'ютерних технологій у дослідженнях історії міст і сіл України / В. А. Дмитрієва, Ю. А. Святець. - С. 450-455

Анотація:   У збірнику на основі широкого кола джерел розкриваються маловідомі сторінки в історії України, аналізується внесок української інтелігенції у збереження та популяризацію багатовікових народних традицій, розвиток науки і культури, висвітлюються найбільш визначні події Другої світової війни, публікуються документи з архівів колишніх спецслужб.

 
64 87.8
Т23

Татаркевич, В.

        Історія шести понять: Мистецтво. Прекрасне. Форма. Творчість. Відтворництво. Естетичне переживання / В. Татаркевич ; пер. з пол. В. Корнієнка ; ред. Л. Жупанська. - К. : Юніверс, 2001. - 368 с.

Рубрики: Естетика - Теорія мистецтва

Ключові слова (ненормовані): мистецтво і поезія -- прекрасне -- форма -- відтворництво -- історія поняття -- мистецтво і природа -- мистецтво і правда -- естетичне переживання

Анотація:   Пропонована читачеві книжка В. Татаркевича, польського філософа зі світовим ім'ям, є історією шести понять чи навіть більшої їхньої кількості, бо побічно також накреслено історію понять чару, вишуканості, піднесеності, класичності, романтичності й ще кількох інших. Загалом же це історія "понять естетичних".

 
65 63.3(0)63я72-1
Л15

Ладиченко, Т. В.

        Всесвітня історія. 11 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / Т. В. Ладиченко. - К. : Грамота, 2011. - 223 с.

Рубрики: Історія всесвітня - Шкільний курс 11 кл.

Ключові слова (ненормовані): війна -- США -- історія країн Західної Європи -- СРСР -- демократична революція -- міжнародні відносини -- розвиток науки -- розвиток культури

Анотація:   Підручник містить навчальний матеріал із всесвітньої історії другої половини ХХ - початку ХХІ ст. для 11 класу, який поданий відповідно до чинної програми "Всесвітня історія". Глибше осягнути цей складний і насичений багатьма подіями період всесвітньої історії допоможуть ілюстрації, мапи, схеми, запитання та завдання для самоперевірки, обговорення на дискусій.

 
66 63.3(4Укр)
Т19

Тарасов, В. В.

        "Білі плями" вітчизняної історії на сторінках публіцистики, 1989-1991 рр.: історіографічний та методологічний аспекти / В. В. Тарасов. - Х. : Курсор, 2007. - 146 с.

Рубрики: Історіографія України - Історична наука періоду перебудови

Ключові слова (ненормовані): публіцистична історіографія -- голодомор 1932-1933 -- ОУН -- УПА -- Друга світова війна -- дослідження "білих плям" в історії

Анотація:   Запропоноване дослідження є першою спробою у вітчизняній історіографії синтезувати проблематику "білих плям" історії із джерельним зрізом публіцистичних письменств 1989-1991 рр. На концептуальному рівні дана проблематика не розроблена ні в українській, ні в зарубіжній історіографії. Автором поставлені наступні завдання: визначити роль і місце публіцистичних письменств часів горбачовської перебудови в проблематиці дослідження "білих плям" вітчизняної історії; всебічно дослідити основні методологічні та історіографічні аспекти теми в контексті вітчизняної та зарубіжної історіографії; виокремити внесок т.зв. "публіцистичної історіографії" кін. 1980-х - поч. 1990-х рр. у розробку основних "білих плям" історії України.

 
67 84(4Укр)6-4
Н40

Невидайло, М. Г.

        Нариси з історії України - від прадавніх літ до сучасності. Буквар патріота України. Публіцистика / М. Г. Невидайло. - Ужгород : Графіка, 2013. - 151 с.

Рубрики: Українська художня література - Публіцистика

Ключові слова (ненормовані): Скіфи -- Етруски -- Київська Русь -- козаччина -- національно-визвольна боротьба -- історія Незалежної України -- українська нація -- українська писемність

Анотація:   Третя книжка М. Г. Невидайла "Нариси з історії України - від прадавніх літ до сучасності. Буквар патріота України. Публіцистика" містить в собі три аспекти розвитку визвольної боротьби українців: "Нариси з прадавньої історії русів-українців", "Буквар патріота Украхни" і публіцистичні статті останніх 20 років нашої новітньої історії сстановлення незалежної, самостійної, демократичної держави України.

 
68 83.3(4Укр)6р30я73-1
С40

Сиротенко, В. П.

        Історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання [Текст] : навч. посіб. / В. П. Сиротенко, Р. Ф. Суровцева. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 391 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): методика викладання української літератури -- Відродження -- шістдесятництво -- модернізм

Анотація:   Посібник "Історія української літератури ХХ ст. Навчальний посібник рекомендовано МОН України" - Сиротенко В.П. носить комплексний характер, складаючись із двох великих блоків: історія української літератури ХХ сторіччя та методика її викладання. Відповідно кожен з блоків розбито на модулі, як-от: „Формування модерністських напрямків у літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття”, „Українське літературне Відродження”, „Методика викладання української літератури як наука ”, „Література ХХ століття як шкільний предмет” тощо. Отже, матеріал з історії української літератури охоплює період від зародження модерністської літератури до 80-х років включно, відповідно і методична частина висвітлює методичні підходи до вивчення творчості українських письменників саме цього історико-літературного відтинку. Автори, особливо коли йдеться про питання дискусійного характеру, намагаються висловити власні думки і судження, водночас не подаючи їх як єдино можливі і правильні. Це сприятиме виробленню в реципієнтів посібника власних оцінок, стимулюватиме розвиток творчого самостійного мислення. Посібник розраховано на студентів гуманітарних спеціальностей, викладачів історії літератури та її методики у ВНЗ, учителів загальноосвітніх шкіл та старшокласників, усіх, хто цікавиться українською літературою ХХ сторіччя.

 
69 63.3(4Укр)я73-1
К66

Кормич, Л. І.

        Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Кормич, В. В. Багацький; відп. за вип. С. В. Карплюк. - Х. : Одіссей, 2004. - 480 с.

Рубрики: Історія України

Анотація:   Навчальний посібник з історії України є вже другим виданням такого типу в Одеській національній юридичній акдемії. Автори цього посібника складали його з урахуванням сучасних досягнень ів історичній науці як в Україні, так і в світі. Предмет історії- це суспільство в усій його повноті, взаємозв'язку, взаємообумовленості його компонентів- матеріального, економічного, соціального життя та людини - в природному, соціальному, історичному контексті. Глибоке і професійне вивчення історії стало нагальною потребою. Однією з найважливіших функцій вітчизняної історії є формування світогляду громадянина, патріота своєї батьківщини. У посібнику розглянуті основні періоди формування території, суспільства і держави України та політичні, економічні, соціальні і духовні проблеми її розвитку.

 
70 63.3(4Укр)
Л84

        Лукомор'я: археологія, етнологія, історія Північно-Західного Причорномор'я [Текст] : Вип. 1 / Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - О. : Паллада, 2007. - 341 с.

Зміст:
  Дзиговський О. М.  До сарматського сакрального матеріалознавства / О. М. Дзиговський, А. С. Островерхов. - С. 11-42
  Мартиненко А. І.  Деякі аспекти розвитку Ніконія та варварських поселень Нижнього Подністров'я у середині IV ст. до н. е. / А. І. Мартиненко. - С. 43-49
  Квилинкова Е. Н.  Этнорегиональные особенности гагаузской календарной обрядности / Е. Н. Квилинкова. - С. 50-64
  Кушнір В. Г.  Українське населення Буджака за даними Ізмаїльського архіву / В. Г. Кушнір. - С. 65-79
  Папцова А. К.  Архаические черты религиозности гагаузов / А. К. Папцова. - С. 80-87
  Петрова Н. О.  Ігри та розваги в системі дошлюбного спілкування молоді на Одещині (осінньо-зимовий цикл) / Н. О. Петрова. - С. 88-91
  Степанов В. П.  Проблема сохранения этнических и гражданских ценностей в учебных заведениях полиэтнической республики Молдова трансформационного периода (на примере украинского населения) / В. П. Степанов. - С. 92-107
  Чижов Г. П.  К проблеме изучения динамики численности гагаузов Украины / Г. П. Чижов. - С. 108-113
  Шабашов А. В.  Центральноазиатские древности Буджака (к вопросу о соотношении родоплеменного состава ногайцев Буджакской орды и государства кочевых узбеков) / А. В. Шабашов. - С. 114-131
  Бачинська О. А.  Формування та розвиток української громади в місті Аккерман у XIX ст. / О. А. Бачинська. - С. 132-143
  Вінцковський Т. С.  Українська Губерніальна рада Херсонщини: організаційне становлення між двома Губерніальними з'їздами (червень-жовтень 1917 р.) / Т. С. Вінцковський. - С. 144-150
  Гончарук Т. Г.  Проекти влаштування транзитної торгівлі через територію Кримського півострова в кінці XVIII - першій половині XIX ст. / Т. Г. Гончарук. - С. 151-161
  Григоров Г.  Начало гагаузской литературы / Г. Григоров. - С. 162-173
  Дорошенко О. М.  Громадська діяльність Скаржинських на теренах Південної України в XIX столітті / О. М. Дорошенко. - С. 174-178
  Дружкова І. С.  Торгові будинки як підвалини формування приватних кредитних установ у Херсонській губернії (перша половина XIX ст.) / І. С. Дружкова. - С. 179-185
  Котляр Ю. В.  Кримськотатарські повстання (1917-1919 рр.) / Ю. В. Котляр. - С. 186-190
  Михайлуца М. І.  Православні храми Одеси: хто руйнував і хто відбудовував (1930-ті - 1940-ві рр.)? / М. І. Михайлуца. - С. 191-198
  Циганенко Л. Ф.  Еволюція стосунків між центральною владою і молдавським боярством в Бессарабії в першій третині XIX ст. / Л. Ф. Циганенко. - С. 199-216
  Щетников В. П.  Оборона Одессы в контексте Второй мировой войны. Часть 1. / В. П. Щетников. - С. 217-232
  Бажан О. Г.  Одеська область у дзеркалы радянських спецслужб / О. Г. Бажан. - С. 233-244
  Балушок В. Г.  Проблема спадку трипільської культури і питання індоєвропейської прабатьківщини / В. Г. Балушок. - С. 245-256
  Гарелин В. О.  Похороны в Калаглие или эпизоды обряда, которые шокируют неподготовленные урбанизированные умы / В. О. Гарелин. - С. 257
  Градун Е. Ю.  Дмитрій Синєводської битви 1362 р. - хан чи князь? / Е. Ю. Градун. - С. 258-260
  Старовойтенко І. М.  Листи Миколи Аркаса до видавця щоденної української газети "Рада" Євгена Чикаленка / І. М. Старовойтенко. - С. 261-275
  Хатлас Е.  Современные культурные и политические отношения между республикой Польшей и Республикой Молдовой на польских сайтах в сети Интернет / Е. Хатлас, М. Жиромский. - С. 275-277
  Шкварець В. П.  Миколаївці - активні учасники українських революційних та визвольних змагань / В. П. Шкварець. - С. 278-285
  Щербань О.  Гончарство в Колегіумі мистецтв у Опішному / О. Щербань. - С. 286-290
  Бузейчук В. М.  Маловідомі сторінки життя професора А. В. Музички / В. М. Бузейчук. - С. 291-293
  Музичко О. Є.  Історик Одеси Д. Г. Атлас: нові риси до незавершеного історіографічного портрету / О. Є. Музичко. - С. 294-301
  Попова Г. С.  Борщак І. Л.: історіографія спадщини / Г. С. Попова. - С. 304-308
  Cинявська О. О.  Сторінки життєпису видатного вченого / О. О. Cинявська. - С. 309-312

Рубрики: Музичка А. В. - про нього

Анотація:   Науковий часопис висвітлює питання археології, етнології та історії Північно-Західного Причорномор'я, що включає землі північно-західного узбережжя від пониззя Дніпра до дельти Дунаю, які заселялись людьми з сивої давнини. Цей край увібрав в себе історію та культуру багатьох народів континенту. Всі вони залишили помітний слід в історії нашого краю. Дане видання сприяє науковому висвітленню історії і особливостей культури унікального регіону. Це видання має сприяти гармонізації міжетнічних і міжконфесійних відносин у нашій державі, а також позитивно впливати на діалог України з країнами-сусідами.

 
71 63.3(4Укр)6р30я73-1кр
З51

Земзюліна, Н. І.

        Новітня історія України [Текст] : навч.-метод. посіб. з орг. самостійної роботи студентів / Н. І. Земзюліна, А. Г. Морозов, В. К. Мотуз. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 196 с.

Рубрики: Історія України новітня

Ключові слова (ненормовані): контрольні роботи з історії -- теми рефератів історії україни

Анотація:   Представлені у посібнику завдання тематично і хронологічно охоплюють події вітчизняної історії від початку ХХ століття до сьогодення. Видання містить тематику контрольних робіт і рефератів, методичні вказівки до їх виконання та списки рекомендованої літератури, які покликані допомогти студентам-історикам самостійно опанувати базові положення курсу "Новітня історія України".

 
72 74.583(4Укр)
М34

        Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету [Текст] : Т. 5 Бердянський (Осипенківський) державний педагогічний інститут (1953 - 1991 роки) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердянський держ. пед. ун-т. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. - 638 с.

Рубрики: Освіта вища - Вищі навчальні заклади

Ключові слова (ненормовані): історія Бердянського державного педагогічного інституту

Анотація:   Книга є продовженням археографічних видань "Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХІХ століття) // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І", "Бердянська чоловіча гімназія (1901 - 1919 року) // "Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920 - 1935 роки) // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІІ", "Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932 - 1953 роки) // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том IV". Том вміщує представницький комплекс неопублікованих раніше джерел, що охоплюють період з вересня 1953 р., коли Осипенківський державний учительський інститут згідно із наказом Міністерства освіти УРСР бувв реорганізований у державний педагогічний інститут, і до серпня 1991 роки, коли було підписано Акт проголошення незалежності України.

 
73 65.03(0)я73-2
Л22

Лановик, Б. Д.

        Економічна історія [Текст] : курс лекцій / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович. - К. : Вікар, 2006. - 406 с.

Рубрики: Економічна історія

Ключові слова (ненормовані): історія світу -- господарство стародавнього світу -- економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя -- світова економіка

Анотація:   Посібник створено на основі підручника "Економічна історія України і світу" за ред. Б.Д. Лановика (Київ: Вікар, 2002), рекомендованого Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів. Цей підручник визнано фахівцями кращим виданням з даної тематики. Найважливіші переваги посібника - лаконічна форма подання матеріалу і відповідність програмі курсу "Економічна історія". Наводиться також тематика і плани семінарських занять, індивідуальні завдання з цього курсу для студентів заочників та методичні рекомендації до їх написання, перелік питань для підготовки до екзаменів, короткий словник основних термінів і список рекомендованої літератури. Це робить посібник зручним у користуванні й доступним для кожного студента.

 
74 63.3(4Укр-4Чек)кр
Г75

Грабовецький, В.

        Моринці. Сторінки історії села Тараса Шевченка та вшанування Кобзаря [Текст] : до 200-річчя з дня уродин / В. Грабовецький, В. Неумитий ; наук. ред. І. Я. Райківський ; ред. Р. М. Савчук. - Івано-Франківськ : [б. в.], 2007. - 344 с.

Рубрики: Шевченко Т. Г. - про нього
Черкащина - Історія
Звенигородський район

Ключові слова (ненормовані): Шевченко Т. -- історія села Моринці -- історія родини Шевченків -- музична Шевченкіана композиторів

Анотація:   У книзі на основі першоджерел і літератури розкриваються сторінки історії села Моринці - батьківщини Тараса Шевченка, 200-річчя з дня народження якого буде відзначати Україна 2014 року. Крім літопису оселі з початку її заснування і до середини ХІХ ст., у праці йде мова про вшанування Кобзаря ХІХ - ХХ ст. та перевидання деяких книг з історії встановлення пам'ятників пророку.

 
75 87.3(0)я73-1
Б95

Бичко, А. К.

        Історія філософії [Текст] : підручник / А. К. Бичко, І. В. Бичко, В. Г. Табачковський. - К. : Либідь, 2001. - 408 с.

Рубрики: Історія філософії

Ключові слова (ненормовані): історія зарубіжної філософії -- історія філософії україни -- світова філософська думка

Анотація:   У підручнику дається систематичний виклад історії зарубіжної та вітчизняної філософії. Відмовившись від однобічно-ідеологічного, конфліктного протиставлення відмінних філософських позицій, автори пропонують консенсус поглядів, плюралітично-поліфонічне, діалогічне відтворення історії й сьогодення світової філософської думки, орієнтують на використання всього розмаїття філософської методології-діалектики, феноменології, герменевтики та ін.

 
76 63.3(4Укр)я72-1
С24

Свідерський, Ю. Ю.

        Історія України [Текст] : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ю. Ю. Свідерський, Т. В. Ладиченко, Н. Ю. Романишин. - К. : Грамота, 2007. - 272 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): підручник історії для 7 класу

Анотація:   Підручник містить навчальний матеріал з історії нашої Батьківщини, починаючи від середини І тисячоліття і до кінця XV Століття. Основний навчальний матеріал поданий згідно із чинною програмою Міністерства освіти і науки з історії України. Матеріал супроводжується рубриками "Історичні цікавинки", "Історичні джерела", у яких наведені дані про давньоруські міста, історичні особи. Глибше осягнути багатовікову історію нашої держави допоможуть уривки з історичних документів, численні ілюстрації, карти, схеми.

 
77 74.03(0)я73-1
Л37

Левківський, М. В.

        Історія педагогіки [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. В. Левківський. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 370 с.

Рубрики: Історія педагогіки

Ключові слова (ненормовані): історія зарубіжної педагогіки -- історія вітчизняної педагогіки -- педагогічна система Сухомлинського В.

Анотація:   Матеріали підручника вміщують набутки з історії освіти й виховання з позицій соціокультурного підходу у відповідності з програмою "Історія педагогіки" для ВНЗ. Враховуючи авторський досвід щодо специфіки пізнавальної діяльності студентів у напрямі особистіно орієнтованого навчання за модульно-рейтинговою системою, розроблені види практичних, проблемних і творчих завдань та тестів для самоконтролю.

 
78 63.3(4)
І90

        Історія європейської цивілізації. Рим / під ред. Умберто Еко ; пер. з італ.: Л. Д. Ципоренко, Г. В. Рудницької, О. С. - Х. : Фоліо, 2014. - 1104 с.

Рубрики: Історія Європи

Ключові слова (ненормовані): Стародавній Рим -- Римська республіка -- Пунічна війна -- доба Гракхів -- Август -- економіка Риму -- війна у Римі -- ігри

Анотація:   Проект "Історія європейської цивілізації" охоплює період від античних часів до XX століття і поділений на три основних блоки: Античність (3 томи - Близький Схід, Греція, Рим), Середньовіччя (4 томи - Раннє середньовіччя, Високе середньовіччя, Пізнє середньовіччя, XV століття) і Сучасність (5 томів - XVI - XX століття). При створенні цього надзвичайного проекту його упорядник - видатний італійський вчений-філософ, літературний критик, письменник Умберто Еко - керувався мультидисциплінарним принципом: Історія, Філософія, Міфологія та релігія, Образотворче мистецтво, Література, Наука і техніка, Музика. Статті до дисциплін написані провідними італійськими фахівцями у кожній галузі. "Історія європейська цивілізації. Рим" - сучасний підручник історії Європи, в якому представлена повна картина політичного, військового та культурного світу Стародавнього Риму. Ця грандіозна праця охоплює період античності від середини VIII ст.до н. е. (з часів першої урбанізації) і до падіння Римської імперії у V ст. н. е.

 
79 63.3(4Укр-4Чек)кр
Л17

Лазуренко, В. М.

        Історія Чигиринщини (з найдавніших часів до сьогодення) [Текст] : навч. посіб. / В. Лазуренко. - Черкаси : Ваш дім, 2004. - 456 с.

Рубрики: Черкащина - Історія Чигиринщини
Чигиринський район

Ключові слова (ненормовані): гетьманство -- Коліївщина -- Українська народно-демократична революція -- друга світова війна -- краєзнавство Черкащини -- сьогодення Чигиринщини -- історія Чигиринщини

Анотація:   Навчальний посібник присвячений подіям, що відбулися на території Чигиринщини з найдавніших часів до сьогодення. У ньому йде мова про найдавнішу історію краю, залишки стародавніх культур, наводяться перші письмові згадки про населені пункти району, висвітлюється середньовічна історія, визвольна боротьба місцевого населення у різні періоди його історії, розвиток економіки, освіти, культури. Подаються біографії знаних в Україні та за її межами людей, уродженців Чигиринщини, та тих, чиє ім'я пов'язане з краєм. Особливу увагу приділено історичним подіям ХХ століття: Холодноярській та Чигиринській республікам 1918-1921 рр., голодомору 1932-1933 рр., політичним репресіям 1937-1939 рр., показано трагічні події років Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр., повоєнна відбудова народного господарства району. Остання частина посібника розглядає сучасні політичні, економічні та національно-культурні процеси краю.

 
80 63.3(4Укр)2я73-1
З23

Залізняк, Л. Л.

        Первісна історія України [Текст] : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закладів освіти / Л. Л. Залізняк; Ін-т українознавства КНУ ім. Т. Шевченка. - К. : Вища школа, 1999. - 263 с.

Рубрики: Історія України - Первісний період

Ключові слова (ненормовані): походження людини -- мисливці прильодовикової європи -- доба північного оленя -- лісові мисливці -- устрій мисливського суспільства -- землероби неоліту

Анотація:   Висвітлено маловідомі, проте актуальні проблеми стародавньої історії нашої батьківщини на широкому тлі історії Європи: від появи найдавніших людських істот на теренах України до постання держави Київська Русь. Значну увагу приділено проблемам походження людини, способу життя прильодовикових мисливців, ролі трипільської культури в передісторії України, етногенезу та розселенню індоєвропейських народів, витокам слов'янства та історії формування українського народу. етнічним процесам у київській русі, культурно-історичному місцю України в історії Європи.

 
81 87я73-1
В17

Вандишев, В. М.

        Філософія. Екскурс в історію вчень і понять [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Вандишев. - К. : Кондор, 2005. - 471 с.

Рубрики: Філософія загальна

Ключові слова (ненормовані): історія філософії -- філософська релігійна система брахманізму -- йога -- філософія будизму -- даосизм -- конфуціанство -- філософія у Стародавній Греції

Анотація:   Розглянуто основну проблематику вузівського курсу філософії, яка включає розділи з історії філософії, філософську антропологію і соціологію, ряд напрямів сучасної західної філософії, а також історію вітчизняної філософії. Вважаючи важливим цілісне бачення змісту філософії, автор розглядає філософію окультизму, а також грунтовно подає матеріал з історії української філософсько-культурної спадщини XV-XVIII ст.

 
82 63.3(0)3я72-1
Ш18

Шалагінова, О. І.

        Історія Стародавнього світу [Текст] : підруч. для 6 кл. загальноосвітніх навч. закл. / О. І. Шалагінова, Б. Б. Шалагінов. - К. : Педагогічна преса, 2006. - 288 с.

Рубрики: Історія стародавнього світу
Візантія

Ключові слова (ненормовані): давні слов'яни та їхні сусіди -- життя людини за первісних часів -- ранньовізантійська держава

Анотація:   Історія людства в первісну добу та часи існування перших держав розкривається у руслі "антропологічного орієнтованої історії". Соціально- економічні відносини, політична історія і духовна культура розглядаються як єдиний і неподільний процес розвитку стародавнього суспільства. В основу навчальної книжки покладено видання, що в моніторингу якості підручників, проведеному МОН України, отримало найвищу оцінку серед усіх 17 підручників з предмета "Історія" (2004р.).

 
83 63.3(4Укр)я73-2
С24

Свідерський, Ю. Ю.

        Курс лекцій з історії України [Текст] : у 2 ч. Ч. 1. Від найдавніших часів до останньої чверті XVII ст. / Ю. Ю. Свідерський, В. М. Окаринський ; редкол. : П. С. Коріненко, М. В. Бармак, П. А. - Тернопіль : Іщенко Ю. В., 2010. - 399 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): історія України -- середньовічна Україна -- найдавніші люди -- давні слов'яни -- східні слов'яни -- Київська Русь -- Галицько

Анотація:   В "Курсі лекцій з історії України" від найдавніших часів до останньої чверті XVII ст. автори узагальнили досвід викладання вітчизняної історії на історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, висвітлили нові підходи сучасної історіографії щодо вузлових проблем давньої, середньовічної історії України.

 
84 63.3(0)5р30я73-1кр
І79

Іржавська, А. П.

        Методичні рекомендації до контрольних робіт з курсу "Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу" для студентів заочної форми навчання / А. П. Іржавська. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 99 с.

Рубрики: Історія всесвітня - Новий час

Ключові слова (ненормовані): історії країн Азії -- контрольні роботи з історії країн Африки -- контрольні роботи з історії Латинської Америки

Анотація:   На основі директивних, нормативних та методичних документів подані рекомендації до виконання та оформлення контрольних робіт з курсу "Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу" .

 
85 74.263.3я73-1
Л15

Ладиченко, Т. В.

        Викладання всесвітньої історії в 6 класі [Текст] : метод. посіб. для вчителів / Т. В. Ладиченко, Я. М. Камбалова, Т. В. Теремецька. - К. : Аконіт, 2006. - 448 с.

Рубрики: Історія всесвітня - Історія давнього світу

Анотація:   Методичний посібник розроблено у відповідності до нової програми інтегрованого курсу історії стародавнього світу. Велика кількість різноманітних форм, методів та інноваційних технологій навчання історії, запропонованих авторами посібника, допоможе вчителю оптимально організувати роботу учнів на уроці, залучити їх до активної участі в навчальному процесі та сприятиме розвиткові історичного мислення щколярів. Посібник включає методичні розробки 70 уроків (з них 12 - уроки узагальнення, 7 - уроки тематичного оцінювання). Для кожного з них визначено мету, цільові завдання та очікувані результати 9передбачуваний обсяг знань та вмінь, якими учні можуть оволодіти на даному уроці). Крім стандартних типів уроку (комбінованих, уроків засвоєння нових знань та тематичного оцінювання), автори пропонують розробки недрадиційних уроків. Зокрема, уроки узагальнювального повторення пропонується проводити у формі уявних подорожей, змагань знавців історії стародавнього світу, прес-конференцій, рольових ігор тощо. Такі форми роботи дають змогу розкрити творчі здібності учнів, формують у них вміння застосовувати отримані знання в новій навчальній ситуації, викликають інтерес до вивчення історії.

 
86 87.632 я73-2
Я99

Ящук, Т. І.

        Філософія історії [Текст] : курс лекцій: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. І. Ящук. - К. : Либідь, 2004. - 536 с.

Рубрики: Філософія соціальна - Філософія історії

Ключові слова (ненормовані): німецька класична філософія -- ідея поступу в історії -- лінійні моделі історії -- циклічні моделі історії -- філософія Відродження

Анотація:   Нова книжка доктора філософських наук, професора Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка Т.І. Ящук - це розроблений та апробований курс, у якому питання філософії історії авторка розглядає як у загальнофілософському й історичному аспекті, так і проблемно, аналізуючи доробок найвідоміших і найзнаковіших постатей переважно європейських та американських філософів від часів античності до сьогодення.

 
87 63.3(4Укр)
Р32

        Регіональна історія України [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 4 / Ін-т історії України НАН України, Сектор теоретико-методолог. проблем іст. регіоналістики. - К. : Інститут історії України НАН України, 2010. - 274 с.

Зміст:
  Верменич Я.  Історична локалістика у пошуках дослідницького об'єкта: міська і сільська історії / Я. Верменич. - С. 9-26
  Зіневич Н.  Локальна історія: виклики і перспективи / Н. Зіневич. - С. 27-46
  Авраменко А.  Кубань как историко-географический регион / А. Авраменко. - С. 47-80
  Водотика Т.  Історія Слов'яносербії в контексті історичної регіоналістики / Т. Водотика, Л. Савенок. - С. 81-93
  Нагорна Л.  Реінкарнація імперії у наукових дискурсах: криза територіальних типологізацій чи геополітичний синдром? / Л. Нагорна. - С. 97-112
  Корольов Г.  Між Україною і Польщею: Галичина у федералістській концепції Михайла Грушевського / Г. Корольов. - С. 113-122
  Бабюх Ю.  Утворення Молдавської АСРР: геополітичні та етнічні аспекти / Ю. Бабюх. - С. 123-134
  Служинська І.  Геополітичні й екологічні проблеми Тузли / І. Служинська. - С. 135-146
  Сосса Р.  Картографування адміністративно-територіального устрою радянської України у міжвоєнний період / Р. Сосса. - С. 149-166
  Сагач О.  Зміни в адміністративно-територіальному поділі УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст. / О. Сагач. - С. 167-176
  Архипова С.  Адміністративно-територіальні поділи Києва в ХХ ст. / С. Архипова. - С. 177-190
  Рыженко В.  Исследователь в современном междисциплинарном пространстве: возможности изучения образов и пространства города советской эпохи / В. Рыженко. - С. 193-216
  Бабюх В.  Регіональні особливості відзначення ювілеїв міст / В. Бабюх. - С. 217-226
  Звіряка А.  Культурний ландшафт у формуванні території м. Києва / А. Звіряка. - С. 227-236
  Чорновол І.  Історіографія Австралії у світлі тези Тернера / І. Чорновол. - С. 239-248
  Романцов О.  Інститут київських військових губернаторів: джерельна база дослідження / О. Романцов. - С. 249-260
  Казьмирчук М.  Соціально-регіональні аспекти системи вербування робітників у Київській губернії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / М. Казьмирчук. - С. 261-270

Рубрики: Історія України - Регіональна історія України

Анотація:   Збірник присвячений висвітленню міждисциплінарних підходів до осмислення теоретико-методологічних проблем регіональної історії, пошуку сучасних стратегій дослідження соціокультурних та геополітичних аспектів вітчизняної локальної історії, історичної урбаністики та історії прикордоння.

 
88 63.1(0)
З39

Зашкільняк, Л.

        Методологія історії від давнини до сучасності / Л. Зашкільняк. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 1999. - 228 с.

Зміст:
  Початки історичної свідомості. Антична історіографія.. - С. 9-36
  Теологічна історія європейського середньовіччя. - С. 37-61
  Історіографія європейського ренесанса: критична історія (15-16 ст.). - С. 62-82
  Історична думка Бароко і Просвітництва (17-18 ст.): філософська історія. - С. 83-109
  Світ ідей романтичної історіографії. - С. 110-123
  Позитивізм і соціологічна історія. - С. 124-132
  Історична соціологія К. Маркса. - С. 133-135
  Німецька класична історіографія. - С. 136-140
  Інтелектуальний перелом на рубежі століть. (XIX-XX ст.). - С. 141-145
  Соціологічна історія Макса Вебера. - С. 146-148
  Історико-соціологічні теорії початку XX ст.. - С. 148-151
  Марксизм і історія. - С. 152-162
  Школа "Аннали" - 1: "нова історична наука". - С. 163-167
  Філософія історії у XX столітті. - С. 168-188
  Нові тенденції у розвитку науки. - С. 189-190
  Марксизм і неомарксизм в історії. - С. 191-195
  Школа "Аннали" - 2: "глобальна історія". - С. 196-198
  "Нова наукова історія". - С. 199-205
  Школа "Аннали" - 3: антропологічна історія. - С. 206-207
  Історія та інформатика. - С. 208-209
  Структурна антропологія та історія. - С. 210-211
  Нарративна філософія історії. - С. 212-215
  Замість епілога: кінець історії?. - С. 216-218

Рубрики: Історіографія - Методи дослідження

Анотація:   Вперше у вітчизняній історичній літературі зроблено спробу подати узагальнену картину формування і розвитку історичної думки від її зародження до кінця 20 століття, окреслити її взаємозв'язок з різними формами суспільної свідомості на конкретних етапах еволюції суспільства та її членів. На сторінках книжки читач зустрінеться з маловідомими в Україні теоритичними течіями і школами західноєвропейської та американської історіографії, знайде пізнавальний матеріал для розуміння процесу вивчення історіі у попередні часи, а також проблем, які доводиться розв'язувати сучасним історикам в Україні й за кордоном. У підсумку це дозволить скласти власне враження про загальний стан історичної науки у світі на передодні 20 століття.

 
89 63.3(4Укр)
І90

        Історична пам'ять [Текст] : зб. наук. пр. № 2 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : АСМІ, 2004. - 224 с.

Зміст:
  Кравченко П. А.  Епістемологічне значення культурологічного потенціалу історії (стаття друга) / П. А. Кравченко. - С. 4-19. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Киридон А. М.  Джерела з історії Української православної церкви (1930-1936 роки): спроба реконструкції / А. М. Киридон. - С. 20-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пащенко В. О.  Православна церква в тоталітарній державі напередодні 1000-ліття хрещення Русі / В. О. Пащенко. - С. 39-54. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Жук В. Н.  Мужній борець європейського руху Опору / В. Н. Жук. - С. 55-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сидоренко О. В.  До проблеми "остарбайтерів": міжнародний і регіональний аспекти / О. В. Сидоренко. - С. 62-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко О. В.  Історична топографія Соборного майдану міста Полтави XVII-XVIII століть / О. В. Коваленко. - С. 69-79. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нарадько А. В.  Благодійна справа в Україні (друга половина XIX - початок ХХ століття) / А. В. Нарадько. - С. 80-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стрілець В. В.  Сучасна вітчизняна історіографія Української радикально-демократичної партії / В. В. Стрілець. - С. 91-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овчаренко Л. М.  З історії Макаровоярівської керамічної кустарно-промислової школи / Л. М. Овчаренко. - С. 100-113. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васильчук Г. М.  Основні акти правової підтримки українізаційного процесу в Україні (1923-1927 роки) / Г. М. Васильчук. - С. 114-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Федоренко С. А.  Освітня та благодійницька діяльність церковних братств на Полтавщині / С. А. Федоренко. - С. 122-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Медалієва О. З.  Полтавщина у науковій спадщині історичних товариств Наддніпрянської України (остання чверть XIX - початок ХХ століття) / О. З. Медалієва. - С. 131-139. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лахач Т. О.  Шлюбно-сімейні відносини початку ХХ століття: окремі нововведення під впливом політичних процесів / Т. О. Лахач. - С. 140-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лахно О. П.  Один рік з історії протистояння між органами радянської влади та Спілкою Церков євангельських християн-баптистів / О. П. Лахно. - С. 147-155. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Васильчук В. М.  Життя етнічних німців на Півдні України у XVIII-XIX століттях / В. М. Васильчук. - С. 156-167
  Грищенко Т. А.  З. Бжезінський та концептуально-теоретичне розмежування з питань зовнішньої політики в лавах адміністрації президента Дж. Картера в 1977 році / Т. А. Грищенко. - С. 168-178. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ольшанська Ю. В.  Особливості державної політики щодо архітектурних пам'яток культового призначення в Україні у 60-х роках ХХ століття / Ю. В. Ольшанська. - С. 179-186. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Білоусько О. А.  Оригінал-макет експозиції музею історії Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка / О. А. Білоусько, О. П. Єрмак. - С. 187-209
  Год Б. В.  З педагогічної династії (Лариса Леонідівна Безобразова) / Б. В. Год. - С. 210-217
  Нагорна Т. В.  Рецензія / Т. В. Нагорна. - С. 217-219
  Киридон А. М.  Рецензія / А. М. Киридон, П. В. Киридон. - С. 220-221

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): історії -- історія Української Православної Церкви -- національні меншини в Україні -- охорона пам'яток історії і культури

Анотація:   Черговий випуск збірника присвячений проблемам культури, освіти, релігії, етнології, історії та історіографії України та зарубіжних країн. Основна увага приділена краєзнавству Полтавщини. Видання розраховане на широке коло читачів: науковців, краєзнавців, студентів і всіх тих, хто цикавиться історією та сьогоденням України і, зокрема, Полтавського краю.

 
90 63.3(0)4я73-2
К85

Крижановська, О. О.

        Історія середніх віків. Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / О. О. Крижановська, О. П. Крижановський. - К. : Либідь, 2006. - 368 с.

Рубрики: Історія середніх віків

Ключові слова (ненормовані): франки -- господарський розвиток -- державно-правовий устрій -- середньовічні війни -- дипломатія -- хрестові походи -- культура

Анотація:   Навчальний посібник є першим україномовним курсом лекцій, присвячений найважливішим питанням історії західноєвропейського Середньовіччя. Розкривається перехід від античності до середньовічної цивілізації Західної Європи, особливості її господарського, соціального, політичного, духовного, культурного розвитку.

 
91 85.126.6
Ф51

Філановський, Г. Ю.

        Костюм. ХХ століття [Текст] : наук.-худ. кн. для серед. і стар. шк. віку / Г. Ю. Філановський, О. Супрун ; худ. І. О. Ком'яхова. - К. : Веселка, 1990. - 127 с.

Рубрики: Мистецтво декоративно-прикладне - Костюм

Ключові слова (ненормовані): історія бавовни -- шовк -- історія шкіряного одягу -- історія взуття -- історія пояса -- національні костюми -- історія спідниці -- штани

Анотація:   Ця книжка вводить читачів у розмаїтий і цікавий світ костюма. Автори простежують, як народжується наш одяг, від чого залежить його елегентність, зручність, краса.

 
92 63.3(4Укр)
У45

        Україна модерна і сучасна (історія, історіографія, джерелознавство) [Текст] : матеріали наук. читань, присвяч. Засл. діячу науки і техніки України, доктору іст. наук, проф. Г. К. Швидько, 6 трав. 2004 р. / МОН України, Нац. гірничий ун-т, Ін-т гуманітарних проблем. - Д. : НГУ, 2004. - 176 с.

Зміст:
  Ковальова І. Ф.  От сердца к сердцу / І. Ф. Ковальова. - С. 3-5
  Світленко С. І.  Проблеми історії України XVI-XVIII ст. у творчій спадщині Г. К. Швидько: постанова теми / С. І. Світленко. - С. 5-9. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Савчук В. С.  Краєзнавче покликання професора Г. К. Швидько / В. С. Савчук. - С. 9-20. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поух А. В.  До питання про етнічне походження сіверів та чорних клобуків / А. В. Поух. - С. 21-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Близняк М.  Дослідження соціально-економічних проблем історії України другої половини XVII- XVIII ст. проф. В. А. Дядиченка в історіографічній інтерпретації проф. Г. К. Швидько / М. Близняк. - С. 27-32. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ченцова Н. В.  Питання історії козаччини і Гетьманської України на сторінках "Гуманітарного журналу" (1999-2004 рр.) / Н. В. Ченцова. - С. 32-38. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харлан О. В.  Самарський Пустельно-Миколаївський монастир. Формування архітектурного ансамблю в XVIII ст. / О. В. Харлан. - С. 38-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Литвинова Т. Ф.  Теоретико-методологічні проблеми дослідження історії дворянства та селянства Лівобережної України кінця XVIII - першої половини XIX ст. / Т. Ф. Литвинова. - С. 45-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Посунько О. М.  До історії поміщицького землеволодіння на Півдні України у другій половині XVIII - на початку XIX ст. / О. М. Посунько. - С. 51-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Двуреченська О. С.  Інформаційні можливості фонду "Катеринославська міська дума і управа міста Катеринослава" / О. С. Двуреченська. - С. 56-62
  Лиман І. І.  Імперська влада і розвиток системи освіти на території Катеринославської єпарїії (перша чверть XIX ст.) / І. І. Лиман. - С. 63-68. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Непомнящий А. А.  Відомий та маловідомий Антон Ашик / А. А. Непомнящий. - С. 68-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Луняк Є. М.  Чи був Олексій Петров свідомим провокатором у Кирило-Мефодіївському товаристві? / Є. М. Луняк. - С. 81-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Земський Ю. С.  Передреформенні, середини XIX століття, ініціативи тверезості на Поділлі / Ю. С. Земський. - С. 85-91
  Єгорова О. В.  Юридична наука України в період дії університетського статуту 1863 р. / О. В. Єгорова. - С. 92-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кочергін І. О.  Остання справа О. М. Поля в Катеринославському губернському земстві / І. О. Кочергін. - С. 105-110
  Петров О. О.  Соціально-економічні процеси в південноукраїнських губерніях у другій половині XIX - початку XX ст. (за матеріалами земської статистики) / О. О. Петров. - С. 111-117. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вергун О. В.  Деякі аспекти історії виникнення монополій в металургійній промисловості України (80-ті рр. XIX ст.) / О. В. Вергун. - С. 117-123. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Темірова Н. Р.  Соціально-економічна еволюція поміщиків України на межі XIX-XX ст. / Н. Р. Темірова. - С. 124-128
  Ігнатуша О. М.  Рух за модернізацію православної церкви в Україні (1905-1914 рр.) / О. М. Ігнатуша. - С. 128-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Потульницький В. А.  Династична політика Павла Скоропадського: історіософія проблеми / В. А. Потульницький. - С. 134-140. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бородай П. Й  Павло Скоропадський: штрихи до політичного портрету / П. Й Бородай, В. А. Басов. - С. 140-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Турченко Г. Ф.  Терор голодом на Півдні України у 1921-1923 рр. / Г. Ф. Турченко. - С. 149-155. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткаченко В. Г.  Будівництво та реконструкція промислових міст України в 20-30-ті роки XX століття / В. Г. Ткаченко. - С. 155-161. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пиркова М. О.  Відомий та невідомий Фрідріх Горенштейн: письменник і сценарист / М. О. Пиркова. - С. 161-164. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колісник Л. О.  Росіяни центральної Наддніпрянщини: історико-соціологічний аналіз / Л. О. Колісник. - С. 164-168
  Полторак І. С.  Соціальні орієнтири формування майбутнього фахівця (за результатами соціологічних досліджень) / Л. О. Колісник. - С. 169-172

Рубрики: Швидько Г. К. - про неї український історик, історіограф, джерелознавець, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки
Історіографія України - Персоналії

Анотація:   У виданні представлені матеріали наукових читань, присвячених відомому історику, історіографу і джерелознавцю Г. К. Швидько, доктору історичних наук, професору Національного гірничого університету. У збірнику вміщені статті, в яких висвітлюється історія України з давніх часів до сьогодення, а також історіографічні та джерелознавчі дослідження. Видання розраховане на широке коло читачів: науковців, краєзнавців, студентів і всіх тих, хто цикавиться історією України.

 
93 63.3(4Укр)
І90

        Історична пам'ять [Текст] : наук. зб. № 1 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : АСМІ, 2008. - 186 с.

Зміст:
  Реєнт О. П.  Український національно-визвольний рух ХІХ-ХХ століть: проблеми методології та історичної пам'яті / О. П. Реєнт. - С. 4-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бесєдіна Н. В.  Індійська демократія: особливості синтезу й симбіозу традиційних і сучасних елементів політичної культури / Н. В. Бесєдіна. - С. 11-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пащенко В. О.  Світла в кінці тунелю не видно, або Невизначеність українського православ'я: 1996-1997 роки / В. О. Пащенко. - С. 28-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Москалюк М. М.  Економічна політика держави в контексті промислового розвитку України у другій половині XIX - на початку XX століття / М. М. Москалюк. - С. 44-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Киридон П. В.  Реакція населення Полтавщини на усунення від влади Лаврентія Берія 1953 року / П. В. Киридон. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Приходько С. М.  Євроатлантична інтеграція як чинник демократизації України / С. М. Приходько. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Белько О. О.  Банківський кредит Полтавського губернського земства для підтримки кустарних промислів (на прикладі гончарства) / О. О. Белько. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іващук В. М.  Мас-медіа галицьких політичних сил про петлюрівщину в період "нормалізації" у другій половині 1930-их років / В. М. Іващук. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овчаренко Л. М.  Проблеми гончарної освіти на території Лівобережної України наприкінці XIX - на початку XX століття на прикладі діяльності Постав-Муцької земської гончарної навчальної майстерні / Л. М. Овчаренко. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Асауленко О. А.  Полтавська духовна консисторія (1803-1920 роки) / О. А. Асауленко. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сітарчук Р. А.  Виникнення адвентизму в Харківській губернії / Р. А. Сітарчук. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гура О. А.  Репатріація поляків Західної України та її вплив на етноконфесійну ситуацію регіону (середина 40-их років XX століття) / О. А. Гура. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Рибачук В. О.  Суспільно-політичні цінності афінської демократії / В. О. Рибачук. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цехмістро Н. Я.  Процес утворення централізованих держав у Московії та країнах Західної Європи: порівняльно-історичний аналіз / Н. Я. Цехмістро. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Уткін О. І.  Мілітаризм і війна: планетарно-екологічні оцінки / О. І. Уткін. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Петренко І. М.  Метричні книги як джерело історії шлюбно-сімейних відносин у Російській імперії XVIII століття (за матеріалами фонду Полтавської духовної консисторії) / І. М. Петренко. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колесник О. В.  Некрополістика як джерело вивчення історії православної церкви (за матеріалами часопису "Полтавские епархиальные ведомости") / О. В. Колесник. - С. 161-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Год Б. В.  Четвертий всеукраїнський науково-практичний семінар зі всесвітньої історії у Полтаві (Полтава, 27-28 березня 2007 р.) / Б. В. Год. - С. 171-173
  Бабенко Л. Л.  Друга світова: сучасне бачення (Всеукраїнська наукова конференція "Маловідомі сторінки історії Другої світової війни в Україні та на Полтавщині\" / Полтава. - С.  23-24 травня 2007 р.)\"
  Єрмак О. П.  Ювілейна конференція (Полтава, 19 вересня 2007 р.) / О. П. Єрмак. - С. 174-175
  Шупта Д. Р.  Рецензія / Д. Р. Шупта. - С. 176-179
  Єрмак О. П.  Рецензія / О. П. Єрмак. - С. 180-182

Рубрики: Краєзнавство історичне - Полтавщина

Ключові слова (ненормовані): історія Полтавщини -- історія зарубіжних країн

Анотація:   Черговий випуск збірника присвячений проблемам культури, освіти, релігії, етнології, історії та історіографії України та зарубіжних країн. Основна увага приділена краєзнавству Полтавщини: історії, культурі, традиціям краю і його видатним постатям. Видання розраховане на широке коло читачів: науковців, краєзнавців, студентів і всіх тих, хто цикавиться історією та сьогоденням України і, зокрема, Полтавського краю.

 
94 63.3(4Укр)кр
А43

        Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського межиріччя [Текст] : зб. наук. пр. / держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Ін-т історії України НАН України [та ін.]. - Умань : Жовтий О. О., 2012. - 474 с.

Зміст:
  Сокирська В.  Власна історія дослідника історії (Життєвий шлях та наукова спадщина Григорія Юхимовича Храбана (1902-1990 рр.)) / В. Сокирська. - С. 10-19
  Карасевич А.  Життя та діяльність Г. Ю. Храбана: історіографічний аспект проблеми / А. Карасевич. - С. 20-26
  Ахметгалеева Н.  Обработанная кость верхнепалеолитической стоянки Анетовка-2 (по материалам производственного участка) / Н. Ахметгалеева, А. Главенчук. - С. 36-41
  Болтрик Ю.  Ремісниче виробництво жителів Северинівського городища за новими даними / Ю. Болтрик, О. Лійфантій, О. Шелехань. - С. 42-50
  Шевченко І.  Кременеві вироби мезолітичної стоянки Давидівка / І. Шевченко. - С. 50-52
  Гаскевич Д.  Неоліт долини ріки Тікич: призабуте відкриття поселення Добрянка / Д. Гаскевич. - С. 53-59
  Овчинніков Е.  До питання про виділення тарного посуду в кукутень - Трипіллі / Е. Овчинніков. - С. 59-65
  Чабанюк В.  Археологічні дослідження на поселенні Аполянка / В. Чабанюк. - С. 65-69
  Шиянова Г.  Обробка кераміки в польових умовах / Г. Шиянова. - С. 69-73
  Ситий Ю.  Донжон як складова укріплень середньовічних замків (на прикладі археологічних матеріалів Любеча) / Ю. Ситий. - С. 73-80
  Руденко С.  Дослідження пам'яток черняхівської культури на Чигиринщині / С. Руденко. - С. 80-82
  Ласінська М.  Проблеми вивчення історії досліджень археологічних пам'яток регіону Нижнього Побужжя в науковій літературі / М. Ласінська. - С. 82-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тупчієнко М.  Перспективи використання результатів археологічних досліджень в етнологічних студіях реконструкції етнокультурних впливів у формуванні металургійних знань у населення Східної Європи доби енеоліту - бронзи / М. Тупчієнко. - С. 92-99
  Заворотна Г.  Місце домашніх промислів у господарській структурі зрубного суспільства / Г. Заворотна. - С. 99-104
  Магомедов Б.  Чотири сезони досліджень Черняхівського могильника у с. Легедзине (2008-2011 рр.) / Б. Магомедов, С. Діденко. - С. 104-111
  Дудин А.  Погребальный обряд ранних кочевников Степного Побужья первой трети I тыс. до н. э. (анализ на социинформативность) / А. Дудин. - С. 11-118
  Головко І.  Татари - етнос, якого не було: втрачене розуміння / І. Головко, М. Руднєва. - С. 118-123
  Харсун О.  Участь населення міст Центральної України у гайдамацькому русі / О. Харсун. - С. 123-129
  Чухліб Т.  "Уманська різня\" / "уманська трагедія" чи "уманська перемога"?\". - С. Т. Чухліб. - 130-135,
  Макушина Г.  Правотворчість козацтва Гетьманщини у XVIII ст. як складова правової культури / Г. Макушина. - С. 136-140
  Маркевич О.  Канцелярія волинського губернатора першої половини XIX століття: склад, структура, повноваження / О. Маркевич. - С. 147-154
  Карпенко В.  Промисловий розвиток України у XIX ст. та участь у ньому родини Симиренків / В. Карпенко. - С. 154-158
  Вовчук Л.  Захист інтересів іноземних громадян консулами Південної України (кін.XIX - поч.XX ст.) / Л. Вовчук. - С. 158-165
  Крічкер О.  Окремі аспекти духовного життя єврейського містечка Правобережної України на зламі XIX - на початку XX століття / О. Крічкер. - С. 165-170
  Марочко В.  Майнове становище "колишніх" поміщиків в УСРР 1920-х років / В. Марочко. - С. 171-180
  Молоткіна В.  Роль видавництв Радянської України у формуванні світогляду читацької аудиторії в 20-ті рр. XX ст. / В. Молоткіна. - С. 180-184
  Погромський В.  Південь України в у контексті українсько-аргентинських зв'язків 1919-1939 рр. / В. Погромський. - С. 184-187
  Архімандрит Арсеній (Бочкарь А. О.)  Древні права предстоятелів Української Православної Церкви / Арсеній (Бочкарь А. О.) Архімандрит. - С. 187-194
  Шишко О.  Реакція на гетьманський переворот в Одесі / О. Шишко. - С. 194-198
  Чорна Л.  Повсякдення київської інтелігенції (1920-1930-і рр.) / Л. Чорна, Л. Чорна. - С. 198-203
  Гордієнко В.  Релігійне життя в Радянській Україні напередодні Другої світової війни / В. Гордієнко. - С. 203-210
  Тищенко В.  Оформлення антигітлерівської коаліції / В. Тищенко. - С. 210-214
  Мариніна Ю.  Радянсько-англійські протиріччя з проблеми відкриття другого фронту в Європі / Ю. Мариніна. - С. 214-218
  Скрипник О.  Особливості удосконалення технологічних процесів в хімічній промисловості УРСР (1960-1980 рр.) / О. Скрипник. - С. 218-224
  Шауренко А.  Матеріальний добробут населення України в 90-х рр. XX ст. / А. Шауренко. - С. 224-229
  Гордієнко Г.  Стан наукової розробки проблеми соціального забезпечення інвалідів Вітчизняної війни в Україні / Г. Гордієнко. - С. 229-234
  Кукуруза А.  Вихід України на міжнародну арену в складі СРСР у 1945-1946 рр. / А. Кукуруза. - С. 234-238
  Красівський О.  Українсько-польські стосунки: витоки, реалії, перспективи / О. Красівський. - С. 238-241
  Радік Т.  Юридичні науки в контексті сучасних глобалізаційних процесів / Т. Радік. - С. 241-247
  Мельниченко В.  Становлення краєзнавчого руху на Черкащині (перша чверть XX ст.) / В. Мельниченко. - С. 248-255
  Морозов А.  Геодетермінічні чинники цивілізаційного прогресу на території давньої Черкащини / А. Морозов. - С. 255-260
  Верховцева І.  Базові чинники соціокультурного розвитку Українського Подунав'я / І. Верховцева. - С. 260-264
  Харсун О.  Проблема методології досліджень історії міст Центральної України у складі Речі Посполитої у XVIII ст. / О. Харсун. - С. 265-270
  Капустін К.  Демографічний розвиток Канівського мікрорегіону у другій половині XIII -XV ст. / К. Капустін. - С. 270-279
  Геннадій М.  Житомир і Житомирщина у контексті формування нової соціальної верстви - козацтва у XV - XVI століттях / М. Геннадій. - С. 280-286
  Кукса Н.  Чигиринські старожитності в альбомах Домініка П'єра де ля Фліза / Н. Кукса. - С. 287-292
  Кузнець Т.  Сторінки двохсотлітньої історії Уманського Свято-Миколаївського Собору / Т. Кузнець. - С. 292-303
  Семенчук О.  Православне духовенство Уманщини XIX ст.: родина Молчановських / О. Семенчук. - С. 303-307
  Тацієнко Н.  Селянство Уманщини в демографічній статистиці XIX - початку XX століття / Н. Тацієнко. - С. 307-313
  Кривошея І.  Культурне життя поляків в Умані (кінець XVIII - початок XX ст.) / І. Кривошея, Т. Солощенко. - С. 313-318
  Цимбровська Л.  Родовід Потоцьких на сторінках видання "Теплицко-Ситковецкое заповедное имение графа К. К. Потоцкого Киевской и Подольской губернии" / Л. Цимбровська. - С. 318-320
  Марцинішин Ю.  Сергій Андрійович Подолинський - геніальний син Черкащини / Ю. Марцинішин. - С. 321-326
  Колеснікова В.  Уманський краєзнавчий музей: історія створення в особах / В. Колеснікова, І. Черновол. - С. 326-331
  Горохівський П.  П. П. Курінний - історик, археолог, один з видатних організаторів пам'яткоохоронної справи в україні у 20-30-х роках XX ст. / П. Горохівський. - С. 331-339
  Чабан А.  Дослідження історії України XX століття: проблеми та перспективи / А. Чабан. - С. 340-345
  Чорномаз Б.  Історична наука і проблеми методології в контексті досліджень історії України / Б. Чорномаз. - С. 345-351
  Бочкарь А. О. (Архімандрит Арсеній)  Основні завдання сучасної української історичної церковної науки / А. О. (Архімандрит Арсеній) Бочкарь. - С. 356-359
  Шманько О.  Літописні населені пункти межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра: історіографія питання / О. Шманько. - С. 360-367
  Кучеренко С.  Чужинець про країну козаків / С. Кучеренко. - С. 367-371
  Сердюк І.  Знання власного віку в соціумі Гетьманщини та проблема верифікації історичних джерел XVIII ст. / І. Сердюк. - С. 372-376
  фицик І.  Спогади Тадеуша Бобровського як історичне джерело про суспільно-політичне життя шляхетського стану Правобережної України / І. фицик. - С. 376-380
  Підвальна Ю.  Олексій Андрієвський - дослідник та літературний критик творчості Тараса Шевченка і Г. Квітки-Основ'яненка / Ю. Підвальна
  Клименко Т.  До історії міста Черкаси (за документальними матеріалами Державного архіву Черкаської області) / Т. Клименко. - С. 386-390
  Корчак А.  Епіграфічні дослідження пам'ятників старого цвинтаря в с. Ясенів на Брідщині в процесі вивчення предметів краєзнавства та історії Галичини / А. Корчак, Т. Зварич. - С. 390-396
  Священко З.  Мета і засоби реалізації Столипінської аграрної реформи: сучасна історіографія проблеми / З. Священко. - С. 396-400
  Тригуб О.  Інституційний розкол РПЦ в Україні (1922-1939 рр.): джерельна база / О. Тригуб. - С. 401-406
  Гайдай О.  Характеристика основних етапів розвитку та становлення часопису "Український історичний журнал" / О. Гайдай, І. Тененко. - С. 417-423
  Полєхіна В.  Педагогічне краєзнавство як парадигмальна основа підготовки майбутніх соціальних педагогів / В. Полєхіна. - С. 424-429
  Барвінок О.  Меценатська та доброчинна діяльність Болєслава Потоцького на Поділлі / О. Барвінок, І. Кривошея. - С. 429-433
  Прокопенко С.  Розвиток Катеринославської класичної гімназії в 50-х - 60-х рр. XIX ст. / С. Прокопенко. - С. 433-438
  Василевич А.  Підготовка кораблебудівників у Миколаєві (кінець XVIII -початок XX ст.) / А. Василевич. - С. 439-443
  Матрос О.  Педагогічне краєзнавство Черкащини у підготовці видатних освітян: І. В. Лучицький / О. Матрос. - С. 444-448
  Кравченко О.  Пролеткульт як соціально-культурний рух 20-х рр. XX ст. / О. Кравченко. - С. 448-455
  Войтова Л.  Історіографія і джерельна база дослідження розвитку шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20-30-ті роки XX століття) / Л. Войтова. - С. 455-461
  Корчак А.  Пошуково-дослідницька робота учнів Бродівської гімназії ім І. Труша в процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Приклад власного досвіду / А. Корчак. - С. 462-468

Рубрики: Краєзнавство історичне - Черкащина

Анотація:   У збірнику матеріалів конференції на основі аналізу різноманітних джерел та використання широкої методологічної основи висвітлено питання археології. історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського межиріччя.

 
95 63.3(4Укр-4Він)я4
Б24

        Бар. Барська земля - крізь призму століть [Текст] : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Бар, 17 травня 2008 / М-во освіти і науки України, Ін-т історії, Ін-т археології. - Бар : Видавництво Барського гуманітарно-правового коледжу, 2008. - 448 с.

Зміст:
  Баженов Л.  Історія міста Бара Вінницької області в дослідженнях науковців і краєзнавців XIX - початку XXI століття / Л. Баженов. - С. 10-15
  Голиш Г.  З досвіду комплексного історико-краєзнавчого дослідження сільского району (на прикладі створення нарису історії та сьогодення Золотоніського району на Черкащині) / Г. Голиш. - С. 15-21
  Степанков В.  Розвиток подій Національно-визвольної війни на території Поділля влітку 1648 року / В. Степанков. - С. 21-35
  Баженов Л.  Історія та духовне життя міста Бара в працях Миколи Яворовського (До 165-річчя вченого Поділля) / Л. Баженов, С. Баженова. - С. 35-39
  Wisniewski B.  Bar nad rzeka row / B. Wisniewski. - С. 39-40
  Рибак І.  Заштатне місто Бар на початку XX ст. у оглядах Подільської губернії / І. Рибак. - С. 40-43
  Кошель О.  Місто Бар у дослідження подільського історика XIX ст. Михайла Орловського (До 145-річчя публікації праці про м. Бар) / О. Кошель. - С. 43-48
  Прокопчук В.  Посол Барської конфедерації (Життєвий шлях і політична діяльність Стефана Маковецького - маршалка подільської шляхти) / В. Прокопчук. - С. 49-52
  Даниляк П.  Барська конфедерація: хід подій та наслідки / П. Даниляк. - С. 53-65
  Трембіцький А.  Праці Є. Сіцінського і В. Січинського - цінне наративне джерело вивчення історії Барського краю / А. Трембіцький. - С. 65-74
  Стрельбіцька Н.  До історії діяльності органів міського самоврядування міста Бар в XVI - на початку XX ст. / Н. Стрельбіцька. - С. 74-80
  Бакалець О.  Галузінські та Йолтуховські: шляхетські роди Барської околичної шляхти XV-XXI ст. (генеалогічний аспект) / О. Бакалець. - С. 80-87
  Соломонова Т.  Книга у Бару XVI-XVII ст. / Т. Соломонова. - С. 87-90
  Меснянкін Є.  Історичний центр Бара: події і люди / Є. Меснянкін. - С. 90-106
  Попельницька О.  Балабухи, Григоровичі-Барські, Гудими, Киселівські та Рибальські: найбільші землевласники Київського Подолу XVII-XVIII ст. (топографічний та генеалогічний аспекти) / О. Попельницька. - С. 106-115
  Хіхлач Б.  Василіанський монастир святого Іоанна Хрестителя м. Бар (XVII-XXI ст.) / Б. Хіхлач. - С. 115-120
  Рудь В.  Археологічні пам'ятки Барського району на Вінниччині: історія виявлення та дослідження / В. Рудь. - С. 121-127
  Комісарчук М.  Непроста доля древнього міста / М. Комісарчук. - С. 128-131
  Восколуп В.  Археологічні дослідження Черняхівського поселення біля с. Гармаки Барського району Вінницької області / В. Восколуп. - С. 131-137
  Каюмов М.  Роль Бони Сфорци в історії Бара / М. Каюмов. - С. 138-140
  Бакалець О.  Барські скарби монет XVI-XVIII століть / О. Бакалець. - С. 141-152
  Філіпова О.  Наш край в XVI столітті / О. Філіпова. - С. 153-157
  Кілівнік Т.  Герой визвольної війни українського народу, наш земляк, брацлавський полковник - Данило Нечай / Т. Кілівнік. - С. 157-162
  Дан О.  Козацькі полки Брацлавщини у військовій історії України / О. Дан. - С. 162-164
  Йолтуховський М.  Події визвольних змагань у Барському старостві / М. Йолтуховський. - С. 164-166
  Мороз М.  Брати Григоровичі-Барські / М. Мороз. - С. 166-170
  Січко Т.  Кераміка Бара XIX-XX ст. / Т. Січко. - С. 170-177
  Кльоц І.  Школа отців Василіанів у місті Барі / І. Кльоц. - С. 177-182
  Паніматченко А.  Навчання Михайла Коцюбинського в Барській народній школі / А. Паніматченко. - С. 182-185
  Пасічник І.  Мудрець, навік повінчаний з наукою чисел (В. Я. Буняковський) / І. Пасічник. - С. 185-189
  Ясинецька Л.  Барські старообрядці XVIII-XIX століть (за матеріалами Подільських єпархіальних відомостей) / Л. Ясинецька. - С. 189-192
  Подусівська Б.  Життя та молоді роки М. Коцюбинського в Барі та Шаргороді / Б. Подусівська. - С. 193-205
  Куліш Н.  Ватажок селянських мас Поділля / Н. Куліш. - С. 205-210
  Чорнописький М.  Козацьки полки, на прикладі Брацлавського і Барського / М. Чорнописький. - С. 210-213
  Навроцький С.  Юліуш Словацький - співець Поділля / С. Навроцький. - С. 213-218
  Солдатенко В.  М. Грушевський і розробка концепції Української революції / В. Солдатенко. - С. 219-224
  Зінько Ю.  Поділля і поділлєзнавство як історико-географічний фактор у творчості М. С. Грушевського / Ю. Зінько, І. Романюк. - С. 224-228
  Білик С.  Михайло Грушевський і витоки української державності / С. Білик. - С. 229-234
  Романюк Р.  На порозі наукової зрілості. М. С. Грушевський - магістрант Київського університету / Р. Романюк, Б. Романюк. - С. 234-238
  Лозовий В.  Діяльність Михайла Грушевського у кам'янець-подільський період (1919 р.) / В. Лозовий. - С. 238-242
  Завальнюк К.  Маловідомий кореспондент Михайла Грушевського А. М. Станевич / К. Завальнюк, Т. Стецюк. - С. 243-244
  Придиус О.  "Барське староство" - магістерська дисертація М. С. Грушевського / О. Придиус. - С. 245-249
  Міщук Я.  Методологічні погляди Михайла Грушевського на українську історію / Я. Міщук, Л. Шевчук. - С. 249-253
  Харитонова І.  З історії сіл Барщини у "Барському стростві" Михайла Грушевського / І. Харитонова. - С. 253-259
  Мороз М.  Проблеми культурно-національного відродження України XIX - початку XX століття в поглядах Михайла Грушевського / М. Мороз, І. Харитонова. - С. 259-265
  Харитонова І.  "Барське староство" - на допомогу історикам-краєзнавцям / І. Харитонова. - С. 265-268
  Бакалець О.  "Барське староство. Історичні нариси XV-XVIII ст." М. Грушевського як джерело для вивчення грошового обігу в Барському старостві в період пізнього середньовіччя / О. Бакалець, І. Павліна. - С. 269-275
  Демченко О.  Досвід використання науково-педагогічної спадщини Михайла Грушевського під час вивчення історії педагогіки / О. Демченко. - С. 276-281
  Гонтар М.  Михайло Грушевський і Бар / М. Гонтар. - С. 281-282
  Гонтар М.  М. С. Грушевський та його зв'язки із краєзнавцями Поділля / М. Гонтар. - С. 283-286
  Йолтуховський М.  Грушевський і його сподвижники-подоляни / М. Йолтуховський. - С. 286-288
  Крушельницький В.  Використання праці Михайла Грушевського "Барське староство" на уроках, факультативах та гуртковій роботі під час вивчення курсу "Історія України" / В. Крушельницький. - С. 288-290
  Кілівнік Т.  Багатотомна праця "Історія України-Руси" відомого історика М. С. Грушевського - важливе джерело для вивчення історії України / Т. Кілівнік. - С. 290-306
  Комарніцький О.  Містечка Барщини у добу Української революції 1917-1920 рр. / О. Комарніцький. - С. 306-312
  Козловська М.  Українсько-польські відносини 1919-1921 рр.: перспективи, протистояння, спільні плани / М. Козловська. - С. 312-316
  Мельничук І.  Події голоду 20-30-40-х років XX ст. в Барському краї (на матеріалах Державного архіву Вінницької області) / І. Мельничук. - С. 316-321
  Меснянкін Є.  З історії повоєнного Бара / Є. Меснянкін. - С. 321-329
  Антонишин А.  Ялтушківське повстання 1918 року / А. Антонишин. - С. 329-332
  Лисий А.  З історії барського спиртзаводу (1941-1944) / А. Лисий. - С. 332-337
  Черняк В.  Адміністративно-територіальний устрій Барського району у 60-90-ті роки XX століття / В. Черняк. - С. 338-341
  Мамай О.  Барщина в роки Другої світової війни. Герої Барщини / О. Мамай. - С. 341-345
  Крисько В.  Проблеми та успіхи органів місцевого самоврядування в Барському районі на сучасному етапі / В. Крисько. - С. 345-350
  Jaroch S.  10 lat wspolpracy miast Rybnik i Bar geneza i dalszeperspektywy jej rozwoju / S. Jaroch. - С. 350-354
  Савчук П.  Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського в історії міста Бар / П. Савчук. - С. 354-358
  Кирилюк Л.  Комунальний заклад "Барська районна бібліотека". Бібліотека в контексті життя громади / Л. Кирилюк. - С. 359-361
  Дяченко Г.  Барське письменство: сьогодні і завжди / Г. Дяченко. - С. 361-364
  Каюмов М.  Славиться місто духовними скарбницями своїми / М. Каюмов. - С. 364-370
  Лебединська Т.  Розвиток книговидавничої справи у контексті історії Поділля / Т. Лебединська. - С. 370-374
  Хілінська Л.  Обласний гуманітарний ліцей: традиції, здобутки, перспективи / Л. Хілінська. - С. 374-381
  Федик О.  З історії НВК "Загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 - гімназія" м. Бара / О. Федик. - С. 381-388
  Ганюк А.  Місто Бар у публікаціях українських та місцевих краєзнавців (короткий огляд) / А. Ганюк. - С. 388-396
  Маліновський Ю.  Досягнення та перспективи розвитку освіти в Барському районі / Ю. Маліновський. - С. 396-403
  Пастернак О.  Роль Вінницького регіону в становленні україно-італійських зв'язків / О. Пастернак. - С. 403-406
  Меснянкін Є.  Філателія і філателісти-барчани / Є. Меснянкін. - С. 406-410
  Сторожук А.  Весільний обрядоспів Східного Поділля (Барщини) / А. Сторожук. - С. 410-415
  Павич С.  БАДТ - традиції, досягення, перспективи / С. Павич. - С. 415-421
  Мосунов М.  Від аналізу уроків історії до побудови стратегії розвитку Барського субрегіону / М. Мосунов, О. Крижанівський. - С. 421-425
  Гуцал А.  Археологія Барщини / А. Гуцал. - С. 426-428
  Подолинний А.  "Сей період життя найбільш для мене важний...". Місто Бар у житті М. Коцюбинського / А. Подолинний. - С. 429-430
  Романець Л.  Характеристика становища вчителів Барського району в другій половині 40-х - поч. 50-х рр. XX ст. / Л. Романець. - С. 431-433
  Виноградська Л.  Історико-археологічні дослідження Барської фортеці / Л. Виноградська. - С. 433-439
  Степанчук Ю.  Політичне загравання та військове протистояння з Росією гетьмана І. Виговського (старости Барського) / Ю. Степанчук. - С. 440-443
  Відомості про авторів. - С. 444-447

Анотація:   У збірнику наукових праць розглядаються джерела та наукові дослідження з історії міста Бар Вінницької області і Барщини від найдавніших часів до сьогодення, міжнародні зв'язки Бара. В збірці представлені статті, присвячені 607-й річниці міста Бар та 80-річчю Барського району. Матеріали конференції розраховані на науковців, архівних, музейних, бібліотечних працівників, викладачів вузів, аспірантів і студентів вузів гуманітарного профілю, краєзнавців.

 
96 63.3(4Укр)
П27

        Наукові записки з української історії [Текст] : Вип. 24 / заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії та культури України. - Переяслав-Хмельниц. : 2009. - 294 с.

Зміст:
  Колибенко О.  "Чему хотелъ еси сестри Переяславли" / О. Колибенко, О. Колибенко. - С. 3-9
  Губочкін М.  Старшина Кропивнянського козацького полку: Филон Джалалій (Джеджалій) / М. Губочкін. - С. 10-18
  Щербань А.  Опішнянське селітроваріння у Переяславському полку / А. Щербань. - С. 19-22
  Непорожня Г.  магдебурзьке місто і цехове ремесло XV - першої половини XVII ст. / Г. Непорожня. - С. 23-27
  Моторнюк С.  Правові засади торговельно-комерційної діяльності та громадське життя бессарабського купецтва (кінець XVIII-XIX ст.) / С. Моторнюк. - С. 28-34
  Ткаченко Т.  До історії давнього українського роду Галаганів / Т. Ткаченко, М. Ткаченко. - С. 35-39
  Соловйова Т.  Дореволюційна статистика про становище сільського господарства Київської губернії у другій чверті XIX століття / Т. Соловйова, О. Ткаченко. - С. 40-45
  Ревега В.  Історія Полтавського Єлизаветинського інституту шляхетних дівчат / В. Ревега. - С. 46-49
  Потапенко Я.  Фольклорні елементи в історіософській парадигмі Тараса Шевченка: проблеми інтерпретації / Я. Потапенко, Н. Лизогуб. - С. 50-55
  Коцур В.  Видавнича діяльність "Просвіти" та її вплив на популяризацію проблем державознавства / В. Коцур, Г. Коцур. - С. 56-70
  Біліченко А.  Київське меценатство XIX ст.: факти, події, персоналії / А. Біліченко. - С. 71-75
  Балицький О.  Особливості міського самоврядування в Бессарабії в 70-80-ті роки XIX ст. / О. Балицький. - С. 76-83
  Гончарова Н.  Ідейні засади формування національної самосвідомості студентської молоді в Україні на початку 90-х рр. XIX ст. / Н. Гончарова. - С. 84-95
  Дудар В.  "Союз русского народа" як засіб політизації духовенства Почаївського монастиря на початку XX століття / В. Дудар. - С. 96-100
  Панасюк Р.  Створення та діяльність філій Українського національного союзу на Чернігівщині (1918-1919 рр.) / Р. Панасюк. - С. 101-105
  Лисенко А.  Одна із спроб керівництва УРСР узагальнити способи боротьби з українським повстанством (на прикладі одного документу) / А. Лисенко. - С. 106-112
  Молоткіна В.  Культурно-масова робота в діяльності громадських організацій України в умовах нової економічної політики (1921-1929 рр.) / В. Молоткіна. - С. 113-117
  Тарапон О.  Голодомори в Україні як вияв репресивної політики радянської влади / О. Тарапон. - С. 118-123
  Гончаренко О.  Українські поліційні формування в системі гітлерівського окупаційного режиму на теренах Райхкомісаріату "Україна": організаційна структура та службова компетенція (1941-1944 рр.) / О. Гончаренко. - С. 124-130
  Красножон Н.  Діяльність педагогічних кадрів у повоєнному шкільництві України: соціальний аспект (1943-1953 рр.) / Н. Красножон, О. Костенко. - С. 131-137
  Гордіна Н.  Суспільно-політичні настрої української молоді в період "перебудови" (1985-1991 рр.) / Н. Гордіна. - С. 138-143
  Войтенко Ю.  Українське конституціотворення: історичний досвід та політичні реалії / Ю. Войтенко. - С. 144-149
  Горбаченко Ю.  Канівський козацький полк у новітній українській історіографії / Ю. Горбаченко. - С. 150-156
  Стеценко В.  Вітчизняна війна 1812 р.: історіографія / В. Стеценко. - С. 157-161
  Якушик С.  Еволюція американсько-японської військово-політичної співпраці (1946-1979 рр.) / С. Якушик. - С. 162-166
  Демуз І.  Наддніпрянська "Просвіта" початку XX ст. у висвітленні очевидців, радянських дослідників і представників діаспори / І. Демуз. - С. 167-175
  Тарапон О.  Джерела вивчення суспільно-політичного життя Переяславщини кінця 1918 - початку 1920-х рр. / О. Тарапон, О. Лукашевич. - С. 176-185
  Зленко А.  Відображення діяльності молодіжних організацій УСРР 1920-х рр. в історіографічному вимірі / А. Зленко. - С. 186-192
  Трускавецька І.  Становлення Й. К. Пачоського як особистості та науковця / І. Трускавецька. - С. 193-197
  Хмельницька Л.  Організація сільськогосподарської дослідної справи в контексті науково-педагогічної та культурно-просвітницької діяльності С. М. Богданова / Л. Хмельницька. - С. 198-204
  Коцур Н.  Професор В. Я. Підгаєцький - засновник наукової школи гігієністів праці в Україні (20-ті рр. XX ст.) / Н. Коцур. - С. 205-213
  Годун Н.  Академік О. І. Душечкін (1874-1956) про внесок видатних учених у розвиток сільського господарства ( за матеріалами особистого архіву вченого) / Н. Годун. - С. 218-223
  Кратко О.  Наукова та організаційна робота професора О. П. Маркевича в Інституті ім. І. І. Шмальгаузена / О. Кратко. - С. 224-229
  Карпенко М.  Науково-дослідна робота академіка В. І. Скока в Інституті фізіології ім О. О. Богомольця в другій половині XX ст. / М. Карпенко. - С. 234-239
  Курок О.  Формування вчення про зональність грунтів у контексті розвитку грунтознавства / О. Курок. - С. 240-244
  Бокшиц О.  Мережа сільськогосподарських дослідних установ Наддніпрянщини (друга половина XIX ст. - 1917 рік) / О. Бокшиц. - С. 245-250
  Логвинюк Т.  Журнал "Наука і суспільство" - джерело вивчення розвитку науки про космос в 1950-1960 рр. / Т. Логвинюк. - С. 251-258
  Чернов Б.  Психолого-педагогічні умови розвитку методів навчання в країнах Східної Європи / Б. Чернов. - С. 259-266

Анотація:   Збірник уміщує статті, присвячені розгляду актуальних проблем суспільно-політичної, соціально-економічної історії України XII-XXI ст. У другому розділі аналізуються проблеми загальної історії, джерелознавства та окремі історіографічні проблеми. До третього розділу увійшли матеріали з історії науки і техніки.

 
97 63.3(0)4я73-2
К85

Крижановська, О. О.

        Історія середніх віків. Вступ до історії західноєвропейського Середньовіччя [Текст] : курс лекцій / О. О. Крижановська; О. П. Крижановський. - К. : Либідь, 2004. - 368 с.

Рубрики: Історія середніх віків

Ключові слова (ненормовані): франки -- хрестові походи

Анотація:   Навчальний посібник є першим україномовним курсом лекцій, присвячений найважливішим питанням історії західноєвропейського Середньовіччя. Розкривається перехід від античності до середньовічної цивілізації Західної Європи, особливості її господарського, соціального, політичного, духовного, культурного розвитку.

 
98 72я20
В42

        Видатні наукові відкриття / авт.- упоряд.: В. М. Скляренко, Т. В. Іовлєва, О. Ю. Очкурова ; худ. Л. Д. Киркач. - Х. : Фоліо, 2008. - 319 с.

Рубрики: Історія науки - Енциклопедія

Ключові слова (ненормовані): історія математики -- історія фізики -- історія астрономії -- історія хімії -- історія біології -- геологія -- видатні фізики -- видатні хіміки

Анотація:   У школі вам розкажуть про способи рішення інтегралів, про те, як виглядає бензольне кільце й скільки літрів крові перекачує серце. Але це лише сухі факти, за кожним з яких стоїть набагато більше: щасливі випадки й багаторічна завзята праця, провали й нескінченні експерименти тисяч учених. Багато відкриттів стали для людства доленосними. Як і коли були зроблені найвагоміші відкриття в історії цивілізації, хто були їхні автори, та ще про безліч маловідомих, але дуже цікавих подробиць "наукової кухні" ви й дізнаєтеся з енциклопедії "Видатні наукові відкриття".

 
99 63.3(4Укр)46
С91

Сушинський, Б. І.

        Козацька Україна: "Хмельниччина" [Текст] : збірник / Б. І. Сушинський. - О. : ВМВ, 2004. - 560 с.

Зміст:
  Богдан Хмельницький. - С. 5-544
  Тінь великої руїни. - С. 544-550
  Академік Богдан Сушинський. - С. 550-554

Рубрики: Історія України - Козацька доба
Україна

Ключові слова (ненормовані): запорізькі козаки

Анотація:   "Козацька Україна: Хмельниччина"-це глибоке, аналітичне осмислення великої кількості документальних джерел, свідчень хроністів, очевидців та літописців; багатьої вітчизняних та зарубіжних досліджень, пов'язаних з однією із наславетніших і, водночас, найтрагічніших сторінок української історії, відомої під назвою "Хмельниччина". Це-перша праця, в який всеосяжно і правдиво-відкидаючи будь-яку класову, національну, релігійну чи політичну заангажованість-відтворено особистість самого Богдана Хмельницького; проаналізовано і розкрито "Хмельниччину" не лише як певний період, пов'язаний із Визвольною війною (1648-1654) та діяльністю Б. Хмельницького, але й як певне явище, як прояв національної психології, національного характеру, отієї української бездержавно-політичної традиції, грозове відлуння якої сягає наших днів. Автору цього грунтовного дослідження, академіку Богдану Сушинському, належать понад 50 книг, серед яких такі відомі праці, як "Козацькі вожді України","Історія Чорноморського козацтва","Історія українського лицарства","Всесвітня історія лицарства","Гетьман Виговський: погляд ХХІ століття", "Гетьман Мазепа: повернення до Батурина","Історія Скиту Манявського ХVІІ-ХХІ століть..." Він-лауреат Міжнародних літаратурних премій ім. О. Дюма, І. Мазепи, премії Українського козацтва "Лицарське перо"... "Козацька Україна: "Хмельниччина"-перша книга із задуманої автором багатотомної історії України з циклу "Козацька Україна". Вже зараз підготовлені до друку праці присвячені добі П. Сагайдачного, І. Мазепи, І. Виговського та аристократичного роду Вишневецьких. Ця книга має велике пізнавальне значення.

 
100 63.2
С71

        Вченим-колегам з нагоди 70-річчя з дня заснування Інституту історії України НАН України присвячуємо [Текст] : у 2 ч. Ч. 2 / упоряд.: Л. П. Маркітан [та ін.]. - : 2006. - 392 с.

Зміст:
  Попельницька О.  Десятинна церква та її довкілля у ХV - XVIII ст. за писемними, картографічними та археологічними джерелами (історико-топографічний нарис) / О. Попельницька. - С. 4-36
  Барановська Н.  Фахова періодика та засоби масової інформації як важливе джерело вивчення Чорнобильської проблеми / Н. Барановська. - С. 37-55
  Мищак І.  Програмні документи УНФ як джерело з історії суспільно-політичної думки українського національно-визвольного руху / І. Мищак. - С. 56-67
  Демченко Т.  Документи Чернігівської міської думи як джерело до вивчення революції 1905-1907 рр. / Т. Демченко. - С. 68-85
  Сиротенко С.  Листівки як джерело вивчення історії анархістського руху в Україні (1903-1904 р.) / С. Сиротенко. - С. 86-96
  Орлик В.  Єгор Канкрін і фіскальна політика Російської імперії в Правобережній Україні в другій чверті ХІХ ст. / В. Орлик. - С. 97-110
  Качан Р.  Засновники Успенського собору Києво-Печерської лаври: історіографія питання / Р. Качан, С. Хведченя. - С. 112-126
  Закринична І.  Історіографія вивчення наукової творчості Михайла Марченка / І. Закринична. - С. 127-138
  Севрюк С.  До проблеми вивчення інституту гетьманства у творчості Володимира Замлинського / С. Севрюк. - С. 139-151
  Єловських У.  Загальнотеоретичні питання вивчення мемуарів як історичного джерела: історіографія проблеми / У. Єловських. - С. 152-161
  Буряк Л.  Українська історична фемінологія ХІХ - початку ХХ ст. в контексті історіографічного аналізу / Л. Буряк. - С. 162-176
  Синельник І.  Колекції культових предметів у збірці Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського: з історії формування та вивчення / І. Синельник. - С. 178-188
  Радченко Н.  Колекція народного костюма Луганського обласного краєзнавчого музею як джерело вивчення культури регіону / Н. Радченко. - С. 189-200
  Перкун В.  Греко-католицькі печатки Правобережної Україні ХVIII- ХХ ст. / В. Перкун. - С. 202-206
  Бездрабко В.  З історії архівної справи в Болгарії: конституювання ідеї центрального державного архіву / В. Бездрабко. - С. 208-240
  Іваненко О.  До питання про використання особових архівних фондів для вивчення культурних зв'язків Франції та України у першій половині ХІХ ст. / О. Іваненко. - С. 241-250
  Ладига Л.  Архівні джерела про створення національних судових камер в Україні за часів коренізації / Л. Ладига. - С. 251-259
  історія окупаціїБогдашина О.  Архівні джерела з історії окупаційного режиму у Харкові (за матеріалами фондів Державного архіву Харківської області) / О. Богдашина, В. Жигло. - С. 260-270
  Славутич Є.  Службовий одяг і мундирне забезпечення військової музики в Лівобережній Гетьманщині / Є. Славутич. - С. 272-320
  Скржинская М.  Животные - спутники и атрибуты богов в античных государствах Северного Причерноморья / М. Скржинская. - С. 322-340
  Іщенко Я.  Орден Й. Сталіна: нездійснений проект / Я. Іщенко. - С. 342-346

Рубрики: Спеціальні історичні дисципліни

Анотація:   Черговий, тринадцятий випуск періодичного видання відділу спеціальних історичних дисциплін Інституту історії України Національної академії наук України "Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики", присвячений науковцям Інституту історії України з нагоди 70-річчя від дня його заснування. Збірка вміщує статті і рецензії з актуальних проблем архівознавства, біографістики, боністики та нумізматики, геортології, генеалогії, джерелознавства, історіографії, епістології, музеєзнавства, фалеристики, символіки та емблематики, сфрагістики, уніформології. Серед авторів видання - відомі фахівці в галузі дослідження спеціальних дисциплін, молоді вчені, докторанти і аспіранти з багатьох міст України.

 
101 84(4Укр)6-4
Б61

Білкун, М.

        Історії з історії [Текст] : гумор та сатира / М. Білкун. - К. : Радянський письменник, 1987. - 268 с.

Рубрики: Українська художня література - Проза

Ключові слова (ненормовані): українська сатира

Анотація:   Відомий письменник-сатирик Микола Білкун, подаючи на суд читачів свою книгу апокрифів, робить спробу нового творчого осмислення цього сатирично-гумористичного жанру. Тут поряд з біблійними та історичними травестіями представлені давні й сучасні літературні сюжети, легенди, бувальщини, історія в них дістає актуальний вихід на сьогоденні проблеми.

 
102 95.4
З32

        Суди й судовий процес Старої України [Текст] : нарис історії. Ч. 5 / Я. Падох. - Нью-Йорк : [Видавництво НТШ у Америці], 1990. - 128 с.

Рубрики: Історія права України - Судочинство

Ключові слова (ненормовані): судовий устрій -- судовий процес -- судочинство звичаєве -- судочинство грунтовне -- судочинство духовне

Анотація:   У книжці розглядається історія давнього українського судівництва - від княжої доби до Гетьманщини. Вона винятково вартісна для всіх тих, хто цікавиться правовою й інституційною спадщиною багатовікової історії України, бо робота, проведена в галузі історії давнього українського права і судівництва на Україні і в українській діаспорі - зовсім недостатня. Історія права і судівництва - рівночасно галузь правознавства і науки історії, хоч її звичайно вивчають лише майбутні юристи. З уваги на свій спеціальний характер, а особливо правничу термінологію, вона нелегка до вивчення, проте дуже потрібна, бо головна тема цієї дисципліни - вічне вселюдське прагнення до справедливості. Твір професора Падоха можна порівняти з кращими працями західноєвропейських та північноамериканських авторів. Він переконливо показує, що правовоінституційна спадщина української історії - цікава і не гірша від спадщини інших країн: Польщі або Росії, Німеччини, Франції або Англії.

 
103 76.120.8(4Укр)5
М69

Михайлин, Г. Л.

        Історія української журналістики. Період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики / Г. Л. Михайлин. - Х. : Прапор, 2004. - 320 с.

Зміст:
  Масово-інформаційна діяльність у стародавньому світі. Явища пражурналістики. - С. 4-29
  Передумови виникнення журналістики. - С. 30-54
  Національні джерела української журналістики та методологічні проблеми вивчення її історії. - С. 55-74
  Початковий етап виникнення журналістики в Україні. Перші періодичні видання. - С. 75-83
  Харьковский Демокрит. - С. 84-94
  Украинский вестник. - С. 95-121
  Украинский домовод\" / "Харьковские известия" і "Украинский журнал"\". - 122-141,
  Харківська школа романтиків і початки її видавничої діяльності. - С. 142-154
  Утренняя звезда і "Русалка Дністровая". - С. 155-167
  Альманах Є.Гребінки "Ластівка". - С. 167-181
  Харківські альманахи О.Корсуна "Сніп" та І.Бецького "Молодик". - С. 182-206
  Альманах "Киевлянин" М.Максимовича. - С. 207-218
  Южный русский сборник А. Метлинського. - С. 219-225

Рубрики: Історія журналістики

Ключові слова (ненормовані): українська журналістика -- перші періодичні видання -- харківська журналістика -- Харьковский Демокрит -- Украинский вестник -- Украинский домовод -- Харьковские известия

Анотація:   У книзі викладено історію розвитку української журналістики ХІХ століття від початків її зародження в 1770-х роках у Львові до її заборони Валуєвським циркуляром в Російській державі в 1863 році. Розглянуто історичні передумови виникнення та національні джерела української журналістики, історію харківських часописів 1820-1820-х років, альманахову журналістику українських романтиків, історію журналу "Основа" та газети "Черниговский листок".

 
104 63.3(4Укр)я20
І90

        Історія України / авт.-уклад. А. Г. Чередниченко. - Х. : Фоліо, 2004. - 319 с.

Зміст:
  Давня історія України
  Київська Русь
  У складі Польщі та Литви
  Часи Гетьманщини
  Під владою двох імперій
  Бурхливе XX століття
  Незалежна Україна

Рубрики: Довідкові видання - Енциклопедія з історії України

Анотація:   Наша енциклопедія надає юному читачеві найбільш повну й докладну інформацію стосовно історії України з давніх часів аж до сучасності. Особливістю цього видання є те, що історія України подається у контексті світової історії.

 
105 74.480.278кр
А43

        Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2014" [Текст] : зб. матеріалів XVI Всеукр. наук. кронф. молдодих вчених; 24 -25 квітня 2014, м. Черкаси. Серія Історія. Філософія / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Брама-Україна, 2014. - 238 с.

Зміст:
  Бакунець Я. О.  Схоластика і містика як провідні напрями середньовічної філософії / Я. О. Бакунець, О. В. Бобир. - С. 8-10
  Борисенко Н. М.  Заходи Міністерства народної освіти Російської імперії в сфері народної освіти у пореформений період (60-70-і рр.) / Н. М. Борисенко. - С. 11-13
  Будова К. В.  Розгортання суфражистського руху в Англії наприкінці XIX - початку XX ст. / К. В. Будова. - С. 14-16
  Вака В. В.  Джордж Вашингтон та масони / В. В. Вака, Т. Б. Легоняк. - С. 17-19
  Велика М. М .  Битва при Церськосу масиві (серпень 1914 р.) / М. М . Велика. - С. 20-22
  Воскобойник О. А.  Феномен жінки в середньовічній культурі Європи / О. А. Воскобойник, К. В. Будова. - С. 23-25
  Гончар А. М.  Військово-стратегічні плани Росії напередодні Першої світової війни / А. М. Гончар. - С. 26-28
  Гора І. В.  Витоки ірано-іракського конфлікту / І. В. Гора, Р. О. Сліпокоєнко. - С. 29-31
  Горбатовська О. О.  Битви при Мартінічах і Крусах в історії Чорногорії / О. О. Горбатовська. - С. 32-34
  Гуненко Ю. М.  Ідеї власної держави в поглядах албанських ппосвітників кінця XIX - початку XX століття / Ю. М. Гуненко. - С. 35-37
  Десятніков М. А.  Вежі Азінеллі і Гарізенда - символи Болоньї / М. А. Десятніков. - С. 38-39
  Єгоров Б. А.  Фактор природи в духовній еволюції людини / Б. А. Єгоров. - С. 40-42
  Захарченко О. В.  Військово-стратегічні плани Німеччини напередодні Першої світової війни / О. В. Захарченко. - С. 43- 45
  Зінчук В. М.  Слов'янський з'їзд у Празі 1848 року / В. М. Зінчук. - С. 46-48
  Ключник Б. В.  Діяльність єврейської військової організації "Хагана" / Б. В. Ключник. - С. 49-52
  Коберник М. П.  Соціально-політичний зміст опричнини / М. П. Коберник. - С. 53-57
  Коберник М. П.  Територіальне розширення США в XIX ст. / М. П. Коберник, А. В. Малнацька. - С. 57-59
  Компанієць А. В.  Феномен морського кочівництва як невід'ємна риса критської таласократії / А. В. Компанієць. - С. 60-63
  Корецька В. В  Просвітницька діяльність Кирила і Мефодія в Болгарії / В. В Корецька. - С. 64-65
  Корсун Ю. В.  Утворення та функціонування військового кордону на Балканах / Ю. В. Корсун. - С. 66-68
  Костецька О.  Евакуація сербів на острів Корфу 1915-1916 рр. / О. Костецька. - С. 69-71
  Краснопьоров В. М.  Створення таємної польової поліції вермахту, склад і структура її підрозділів у військовій зоні окупації України / В. М. Краснопьоров. - С. 72-73
  Майоренко О. О.  Зародження і становлення японського класичного театру / О. О. Майоренко, Н. С. Божко. - С. 74-76
  Низенко Н. С.  Епоха вікінгів / Н. С. Низенко, А. І. Обженська. - С. 77-79
  Пархоменко Ю. М.  Юстиніан I Великий - святий та правомірний імператор Візантійської імперії / Ю. М. Пархоменко. - С. 80-82
  Пастух Р. Р.  Боротьба за незалежність Болгарської церкви в XIX ст. / Р. Р. Пастух. - С. 83-85
  Пащук І. П.  П'ята колона в Третьому Римі: колізії у взаєминах Української православної церкви з урядом Російської імперії / І. П. Пащук. - С. 86-87
  Січкар Є. А.  Особливості архітектури народів майя / Є. А. Січкар. - С. 88-89
  Сліпокоєнко Р. О.  Щодо етимологізації терміну "франки" / Р. О. Сліпокоєнко. - С. 90-92
  Точена Ю. І.  Проблема діяльності паризької комуни в історіографії / Ю. І. Точена. - С. 93-94
  Точена Ю. І.  Розселення і повсякденне життя ассирійців на території України в XX ст. (на пркладі громади атураїв м. Золотоноша Черкаської області) / Ю. І. Точена, В. В. Руденко. - С. 95-97
  Федоренко О. П.  Політична криза в Московській державі початку XVII ст. в історіографії / О. П. Федоренко. - С. 98-100
  Цимай С. М.  Італійсько-албанські відносини в першій половині XX ст. / С. М. Цимай, С. С. Голосій. - С. 101-103
  Чернишенко О. І.  Замки Японії / О. І. Чернишенко. - С. 104-105
  Чернушенко М. М.  Основні напрямки зовнішньої політики Сербії у 1903-1908 рр. / М. М. Чернушенко. - С. 106-108
  Чупілка І. М.  Трактат Костянтина Багрянородного "Про управління імперією" як джерело з вивчення історії сербів / І. М. Чупілка. - С. 109-111
  Шаматова А. Р.  Постать Жанни Д'Арк в контексті легенд / А. Р. Шаматова, Т. В. Слободяник. - С. 112-114
  Швець В. В.  Віхи життя та військово-адміністративна діяльність генерала М. О. Домонтовича / В. В. Швець. - С. 115-117
  Амеліна О. С.  Пріорітетний напрямок козацького здобичництва другої половини XV - XVI ст. / О. С. Амеліна. - С. 119-121
  Божко Н. С.  Освітня сфера Білозір'я в роки війни та окупації / Н. С. Божко. - С. 122-124
  Бойко М. О.  Родина-невід'ємна складова базової системи цінностей старшинської верстви / М. О. Бойко, Є. В. Гуртова. - С. 125-127
  Голубнича Ю. В.  Діяльність Yong Men Christian Association у таборах інтернованої Армії УНР у Польщі (1920-1921 рр.) / Ю. В. Голубнича. - С. 128-129
  Гуртова Є. В.  Освітній рівень козацької старшини кінця XVII - початку XVIII століття - невід'ємна складова соціокультурного портрету / Є. В. Гуртова. - С. 130-132
  Демішкевич А. А.  Внесок Д. Яворницького у розвиток музейної справи в Україні / А. А. Демішкевич. - С. 133-134
  Денисенко Я. А.  Зародження графіки в Україні та період її розквіту / Я. А. Денисенко. - С. 135-136
  Денисенко Я. А.  Поет природи і гармонії. Іван Павлович Похітонов / Я. А. Денисенко. - С. 137-138
  Каюк А. О.  Умови розвитку української культури у повоєнний період / А. О. Каюк. - С. 139-141
  Каюк А. О.  Драбівський район в період нацистської окупації / А. О. Каюк, Я. Романенко. - С. 142-144
  Ключник Б. В.  "Помаранчева революція" на сторінках іноземних видань / Б. В. Ключник, О. Ю. Карабін. - С. 145-147
  Краснопьорова Л. О.  Характеристика груп житлового фонду на Донеччині (1943-1964 рр.) / Л. О. Краснопьорова. - С. 148-150
  Кузьменко А. В.  Державний прапор України: історія становлення та утвердження / А. В. Кузьменко. - С. 151-152
  Курило І. П.  Прибутки українців у період хрущовської "відлиги\" / як важлива складова матеріального добробуту\". - С. І. П. Курило. - 153-154,
  Мачуська І. Г.  Архетип світового дерева в традиційній культурі України / І. Г. Мачуська. - С. 155-157
  Мельник О. О.  Особливості джерельної бази дослідження традиційних українських вірувань у відьму / О. О. Мельник. - С. 158-160
  Плішило М. Ю.  Образ минулого у Львівській неформальній пресі кінця 80-х - початку 90-х років XX століття / М. Ю. Плішило. - С. 161-162
  Пустовойт А. С.  Історичне село Вільшана на туристичних маршрутах по шевченківських місцях Черкащини / А. С. Пустовойт. - С. 163-165
  Рак В. Ю.  Куцівська церква Різдва Богородиці / В. Ю. Рак. - С. 166-167
  Романенко Я. С.  Культурно-освітній розвиток українського села в 1930-х рр. / Я. С. Романенко. - С. 168-170
  рубан В. С.  До питання про формування традицій меценатства на Слобожанщині / В. С. рубан. - С. 171-172
  Руденко В. В.  Спасо-Преображенська церква в Чигирині / В. В. Руденко. - С. 173-175
  Слободяник Т.  Тактика і стратегія морського козацького бою / Т. Слободяник. - С. 176-179
  Шакірова Д. Ф.  Відображення початкового етапу української революції 1917-1920-х рр. у листуванні В. Винниченка з Є. Чекаленком / Д. Ф. Шакірова. - С. 180-182
  Шаматова А. Р.  Соціальна реалізація "нової жінки" на прикладі О. Коллонтай / А. Р. Шаматова. - С. 183-185
  Шарпінський С. С.  Київ очима іноземців XVI ст. / С. С. Шарпінський. - С. 186-188
  Шевченко М. М.  Отаман Чорний Ворон / М. М. Шевченко. - С. 189-191
  Шкрибайло А. П.  Оцінка М. Шаповалом колоніальних засад радянської присутності в Україні / А. П. Шкрибайло. - С. 192-194
  Велика М. М.  Культурологічна концепція Ф. Ніцше / М. М. Велика, О. О. Костецька. - С. 196-197
  Горда Д. Ю.  Проблема спасіння в контексті світових релігій / Д. Ю. Горда. - С. 198-199
  Добринська Я. С.  Фалесова натурфілософія та сучасність / Я. С. Добринська. - С. 200-201
  Заволоко Ю. К.  Вплив релігії на духовний розвиток суспільства / Ю. К. Заволоко. - С. 202-203
  Івко О. С.  Проблема трактування євангелійського образу Ісуса Христа / О. С. Івко. - С. 204-205
  Калініна О. В.  Релігійний контекст життя козаків на Запорізькій Січі / О. В. Калініна. - С. 206-207
  Копицяк Ю. І.  Світоглядні основи слов'янської міфології / Ю. І. Копицяк. - С. 208-209
  Кравченко К. Ю.  "Буття" - центральна категорія онтології / К. Ю. Кравченко. - С. 210-212
  Матвієнко О. О.  Буддизм і світоглядні орієнтації сучасної західної людини / О. О. Матвієнко. - С. 213-214
  Мишенко І. М.  Вербальні символічні конструкції в "Дао-де-цзин" / І. М. Мишенко. - С. 215-216
  Носоченко О. О.  Проблема свободи вибору між добром і злом у вченні Аврелія Августина / О. О. Носоченко. - С. 217-219
  Нужна І. Г.  Принцип ідеальної краси у моді та живописних канонах доби середньовіччя / І. Г. Нужна. - С. 220-221
  Педан А. О.  Пошук "внутрішньої людини" у філософії Г. Сковороди / А. О. Педан, В. А. Гончаренко. - С. 222-223
  Петрушко О. А.  Концепт любові у філософських поглядах Е. Фромма / О. А. Петрушко, В. А. Гончаренко. - С. 224-225
  Слинько Ю. І.  Причини сновидінь у трактуванні З. Фройда / Ю. І. Слинько. - С. 226-227
  Ткач І. С.  Страх як культурофілософська категорія / І. С. Ткач. - С. 228-230
  Шинкаренко А. О.  Проблема сутності душі у філософських поглядах Тертуліана / А. О. Шинкаренко. - С. 231-232
  Магльована В. П.  Критика теорії врожденних ідей в філософії Дж. Локка / В. П. Магльована, А. С. Малишева. - С. 233-235
  Малишева А. С.  Інформаційна революція в контексті проблематики реальності / А. С. Малишева. - С. 236-237

Рубрики: Освіта вища - Наукові роботи студентів

Ключові слова (ненормовані): історія всесвітня -- історія України -- філософські науки

Анотація:   У збірнику матеріалів представлені наукові праці молодих науковців в галузі філософії та історії за напрямами: всесвітня історія, історія України, філософія.

 
106 63.3(4Укр)5
П78

        Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 5 / Ін-т історії України НАН України. - К : Видавництво Інституту історії України, 2003. - 210 с.

Зміст:
  Молчанов В.  Огляд джерельної бази та історіографії проблеми життєвого рівня міського населення Правобережної України в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. / В. Молчанов. - С. 5-16
  Скрипник А.  Державні установи Подільської губернії у ХІХ - на початку ХХ ст. : історіографія проблеми / А. Скрипник. - С. 17-24
  Усенко П.  Маріупольщина середини ХІХ ст. у висвітленні Г. Калері / П. Усенко. - С. 25-30
  Довжук І.  До питання про діяльність Донецько-Юр'ївського металургійного заводу наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / І. Довжук. - С. 31-35
  Орлик В.  Поземельна подать і проблеми реформування податкової системи Російської імперії в ХІХ ст. / В. Орлик. - С. 36-41
  Присяжнюк Ю.  Сервітутне право у "картині світу" пересічного українського селянина (на матеріалах Правобережної України початку ХХ ст.) / Ю. Присяжнюк. - С. 42-48
  Студінський В.  Акціонерні товариства у целюлозно-паперовій промисловості України другої половини ХІХ - потатку ХХ ст. / В. Студінський. - С. 49-53
  Волковинський В.  "Чорна сотня" та її "хрещені батьки" в Україні на початку ХХ ст. / В. Волковинський. - С. 54-65
  Машкін О.  Демократичний терор на східному Подніпров'ї та в Криму у лютому - березні 1917 р. / О. Машкін. - С. 66-81
  Осташко Т.  Меморіал В'ячеслава Липинського до українського інформаційного комітету / Т. Осташко. - С. 82-92
  Павко А.  Політичні партії й організації у Східній Галичині та Наддніпрянщині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. : повчальний досвід історії / А. Павко. - С. 93-99
  Шип Н.  Джерела з історії вищої духовної освіти в Україні (ХІХ - початок ХХ ст.) / Н. Шип. - С. 100-104
  Хмельовський П.  Ідея рідної школи в національному русі західних українців у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / П. Хмельовський. - С. 105-111
  Добржанський О.  Російські консульства на західноукраїнських землях та українці Галичини і Буковини у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / О. Добржанський. - С. 112-122
  Стецюк А.  Національно-визвольна боротьба слов'янських народів Турецької імперії і східна політика європейських держав на сторінках буковинської сатиричної газети "Лопата" 1876 р. / А. Стецюк. - С. 123-127
  Прищепа О.  Правові та економічні аспекти розвитку приватновласницьких міст Волині у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / О. Прищепа. - С. 128-131
  Гузенко Ю.  Благодійні товариства Миколаївщини наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. / Ю. Гузенко. - С. 132-141
  Зайцева З.  Вчені архівні комісії - складова частина української науки кінця ХІХ - початку ХХ ст. / З. Зайцева. - С. 142-153
  Майстренко О.  Стан доземської системи охорони народного здоров'я в Російській імперії 1857-1863 рр. / О. Майстренко. - С. 154-158
  Степаненко Г.  З історії православних духовних семінарій Півдня України (ХІХ - початок ХХ ст.) / Г. Степаненко. - С. 159-168
  Церенюк О.  Роль комітетів Товариства піклувального про тюрми у розвитку пенітенціарної системи Наддніпрянської України ХІХ ст. / О. Церенюк. - С. 169-183
  Дмитрієнко М.  "Бутырский вестник" як історичне джерело / М. Дмитрієнко. - С. 184-192
  Машкін О.  Матеріали фонду Малоросійського губернського правління ЦДІАК як джерело з історії економічної діяльності іноземців в Україні наприкінці XYIII - на початку ХІХ ст. / О. Машкін. - С. 193-203
  Фареній І. А.  З історії діяльності "артільного батька" Миколи Левитського у період становлення кооперативного руху (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / І. А. Фареній. - С. 204-208

Рубрики: Історія України

Анотація:   Пропонований збірник є п'ятим випуском досліджень співробітників, аспірантів та пошукачів відділу історії України XIX - початку XX cт. У виданні об'єднано ряд наукових та науково-популярних статей, присвячених соціально-економічним, політичним і культурологічним питанням вітчизняної історії. Ряд студій висвілтює також результати джерелознавчих та біографічних розвідок вітчизняних дослідників.

 
107 63.3(4Укр)кр
Б79

        Шості Богданівські читання [Текст] : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 415-річчя від дня народж. гетьмана Б. Хмельницького; м. Черкаси, 10 груд. 2010 р. / ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студентське наук. т-во. - Черкаси : Вертикаль, 2011. - 332 с.

Зміст:
  Антонюк-Кисіль П.  Антикозацька міфологема польської романтичної історіографії / П. Антонюк-Кисіль. - С. 9-11
  Бесараб Є.  Постать Богдана Хмельницького у дослідженнях Михайла Максимовича / Є. Бесараб. - С. 11-13
  Василенко Д.  Класифікація універсалів Богдана Хмельницького за типовою ознакою / Д. Василенко, В. Маслак. - С. 14-16
  Желєзко Р.  Ніжинський козацький полк у 1649-1652 рр. / Р. Желєзко. - С. 16-18. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Івангородський К.  "A obrony z nich zadney niemasz" (жовніри як чинник українсько-польських етносоціальних конфліктів першої половини XVII ст.) / К. Івангородський. - С. 19-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крапив'янський С.  Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького в шкільних підручниках зі всесвітньої історії Республіки Білорусь / С. Крапив'янський. - С. 22-24
  Кукса Н.  Данило Виговський: нотатки до історичного портрета / Н. Кукса. - С. 25-27
  Масненко В.  Міфологізація образу Богдана Хмельницького в українській історичній думці та національній свідомості ХХ - початку ХХІ ст. / В. Масненко. - С. 27-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Подгайко М.  Гетьманські універсали як джерело з історії самоврядування Ніжинської грецької громади / М. Подгайко. - С. 32-34
  Присяжнюк Ю.  Богдан Хмельницький "під захистом" російських істориків (з досвіду історіописання ХІХ ст.) / Ю. Присяжнюк. - С. 34-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Соловйова Г.  Перший етап Визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького 1648-1658 рр. у листах папських уній / Г. Соловйова. - С. 37-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щербаков М.  Монархічна ідея у державотворчих проектах Богдана Хмельницького / М. Щербаков. - С. 39-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Алексашкіна Л.  Черкащина в епістолярній спадщині Д. І. Яворницького / Л. Алексашкіна. - С. 43-45. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бабкова Н.  Козацькі клейноди на паперових грошах та пам'ятних могилах / Н. Бабкова. - С. 45-48
  Барановський О.  Документи до історії боротьби Нової Січі з гайдамацьким рухом у матеріалах внутрішнього діловодства Запорожжя / О. Барановський. - С. 48-49. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гарнага В.  Археологічні дослідження в Римі у ХІХ ст.: внесок М. П. Драгоманова в історіографію проблеми / В. Гарнага. - С. 50-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горб Є.  Адам Керстен - видатний польський історик / Є. Горб. - С. 52-55. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гоцуляк В.  Деякі історіографічні аспекти сучасного прочитання української історії і впливу шестидесятництва на розвиток історичної думки (друга половина 1950-х - 1960-ті рр.) / В. Гоцуляк. - С. 55-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гудзь В.  Дискусія щодо оцінки характеру голоду 1932-1933 років в Україні на сучасних міжнародних форумах / В. Гудзь. - С. 58-60. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Залєвський В.  До питання про літературний запис у мемуарах радянських ветеранів Другої світової війни / В. Залєвський. - С. 60-63. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковальчук С.  Газета "Одесские новости" як джерело дослідження діяльності партії конституційних демократів в Одесі у революційні 1905-1907 роки / С. Ковальчук. - С. 63-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисенко Т.  Німецька книга у приватних українських бібліотеках XVIII ст. / Т. Лисенко. - С. 65-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лукашук В.  "Волынские епархиальные ведомости" і формування історичного краєзнавства на Волині (друга половина XIX - початок ХХ ст.) / В. Лукашук. - С. 67-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Максименко Є.  Типові помилки в сучасних міських гербах Донбасу / Є. Максименко. - С. 70-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Молочко Є.  Палацово-паркові комплекси південного берега Криму як пам'ятки історії та культури у науково-популярному нарисі Є. Л. Маркова / Є. Молочко. - С. 72-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Моргунова І.  Н. Д. Полонська-Василенко як дослідниця історії Росії / І. Моргунова. - С. 75-77
  Нітченко А.  Сучасний стан дослідження історії виконавчих комітетів громадських організацій 1917 р. у російській історіографії / А. Нітченко. - С. 77-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пасічна Ю.  Соціально-економічне становище населення Наддніпрянської України у роки Першої світової війни: сучасна історіографія проблеми / Ю. Пасічна. - С. 80-82
  Сараєва О.  Джерела з історії земств Донбасу (кінець XIX - початок XX ст.) / О. Сараєва. - С. 82-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сокур Л.  Історіографія становлення державної політики України у сфері діловодства (XX - початок XXI ст.) / Л. Сокур. - С. 85-87
  Таборанский С.  Особливості секційного поділу на міжнародних конгресах історичних наук другої половини XX ст. / С. Таборанский. - С. 87-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Токарська Н.  Слов'янський світ у "Хроніці" Тітмара Мерзебурзького / Н. Токарська. - С. 90-92
  Чернік С.  Балканські війни 1912-1913 рр. в оцінці кореспондента газети "Голос Юга" / С. Чернік. - С. 93-95. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шамара С.  Чи потрібен історичній освіті антропологічний підхід? / С. Шамара. - С. 95-98
  Якобчук Н.  Епістолярна спадщина І. М. Каманіна як джерело дослідження становища архівної справи в Україні на початку ХХ ст. / Н. Якобчук. - С. 99-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Якобчук С.  Листування Ф. П. Матушевського як джерело дослідження діяльності київського видавництва "ВІК" / С. Якобчук. - С. 101-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вінтонів Х.  Віртуальна архівна україніка Канади: класифікація, структура, інформаційне наповнення / Х. Вінтонів. - С. 105-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гайда Л.  Музейна педагогіка України: пошук оптимальної моделі / Л. Гайда. - С. 107-110
  Касян А.  Історична семантика поняття "волость" / А. Касян. - С. 110-112
  Козир І.  Пам'ятка періоду Золотої Орди на р. Синюха / І. Козир, К. Панченко. - С. 113-115
  Крижанівський В.  До проблеми системного вивчення архівних матеріалів з історії міського самоврядування підросійської України у 1870-1917 рр. / В. Крижанівський. - С. 115-117
  Куштан Д.  Нові дослідження пам'яток археології козацької доби у Чигирині та Суботові / Д. Куштан. - С. 117-119
  Микитчук С.  Етнографічна діяльність вчених губернських архівних комісій Наддніпрянської України (кінець XIX - 10-ті XX ст.) / С. Микитчук. - С. 119-122. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Морозова А.  Науково-видавнича діяльність державного архіву Чернігівської області в 1943-1960 рр. / А. Морозова. - С. 122-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сіренко С.  Рибальські знаряддя лову на Черкащині (за матеріалами експедиції 2009 р.) / С. Сіренко. - С. 125-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мар'ян Л.  Скарбошукацтво у Київській губернії у XIX - на початку XX ст. / Л. Мар'ян. - С. 127-130. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Хомова Н.  Гойдалки у Великодній обрядовості українців Степового та Лісостепового порубіжжя (на матеріалах Красноокнянського району Одеської області) / Н. Хомова. - С. 130-132. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Балицький О.  Розміщення українського етносу в містах Бессарабії наприкінці XIX ст. / О. Балицький. - С. 133-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Батов І.  Глибоководні дослідження Чорного моря експедиціями Новоросійського товариства природознавців у 1891-1892 рр. / І. Батов. - С. 135-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горбатюк К.  Реформування українського війська як основний аспект діяльності П. Конашевича-Сагайдачного / К. Горбатюк. - С. 137-140
  Єлесін П.  Бібліотека сільського священника: до питання просвітницької діяльності православного духовенства у другій половині XIX ст. / П. Єлесін. - С. 140-143. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єлесіна К.  Медична справа у Смілянському маєтку графів Бобринських (друга половина XIX - початок XX ст.) / К. Єлесіна. - С. 143-146
  Кізлова А.  "Хранителі гробу" при мощах св. вмц. Варвари (кінець XVIII - середина XIX ст.) / А. Кізлова. - С. 146-147
  Котиченко А.  Соціальна палітра української шляхти (перша половина XVII ст.) / А. Котиченко. - С. 147-150
  Лопатіна О.  Духовний розвиток Гуляйпільщини (кінець XVIII - середина XX ст.) / О. Лопатіна. - С. 150-152. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Людоровська Т.  Відновлення солеваріння в Донбасі на початку XIX ст. / Т. Людоровська. - С. 153-154
  Опанчук Н.  Земельне питання у внутрішній політиці київських князів (середина XIV-XV ст.) / Н. Опанчук. - С. 155-156
  Перерва В.  Протоієрей о. Петро Лебединцев та проект виселення українського православного духовенства в 60-х рр. XIX ст. / В. Перерва. - С. 157-161
  Потапенко С.  "И тако нам, яко полковым старшинам, ниже его, сотника, подписовать по делам не следует и обидно" (зауваги до реконструкції ментальності Слобідської козацької старшини другої половини XVIII ст.) / С. Потапенко. - С. 161-164. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Приймак О.  Маловідомі сторінки біографії: В. К. Липинський на військовій службі / О. Приймак. - С. 164-166
  Романенкова Ю.  Історико-політичне підгрунтя синтезу традицій в українській культурі постренесансової доби / Ю. Романенкова. - С. 166-168
  Роменський О.  До питання про русько-візантійські відносини в 987-989 рр. / О. Роменський. - С. 168-170. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Руденко О.  Навчальна екскурсія Сімферопольської чоловічої гімназії по історичним пам'ятникам Севастополя і його околицям (1886 р.) / О. Руденко. - С. 170-173
  Савчук О.  З історії Личківської паланки Нової Січі / О. Савчук. - С. 173-175
  Сидорович О.  Взаємодія споживчої кооперації Лівобережжя з іншими формами кооперативного руху у світлі постанов з'їздів і нарад (початок XX ст.) / О. Сидорович. - С. 175-177
  Столбіна О.  Благодійність та меценатство у сфері дитячої медицини в українських губерніях (кінець XIX - початок XX ст.) / О. Столбіна. - С. 177-180. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цубенко В.  Вплив військових поселенців Київської і Подільської губерній на економічний розвиток краю у XIX ст. / В. Цубенко. - С. 180-182. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Абразумова О.  Реорганізація комнезамів у контексті політичних вимог українського селянства 1920-х років / О. Абразумова. - С. 183-185
  Богатікова О.  Основні етапи проведення "грецької операції" НКВС (на прикладі сіл Володарського району Донецької області) / О. Богатікова. - С. 185-188
  Владикін В.  Українські заклади освіти в Республіці Казахстан / В. Владикін. - С. 188-193
  Гладюк Т.  Участь клерикальної партії Українська народна обнова (УНО) у підготовці Всеукраїнського національного конгресу (ВНК) / Т. Гладюк. - С. 193-195
  Кагальна М.  Функціонування механізмів влади в повсякденному житті селянства України в 1953-1964 рр. / М. Кагальна. - С. 195-198. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Киданюк А.  Участь західноукраїнських селян у збройних формуваннях ОУН, УПА як форма соціального опору радянізації та колективізації краю (1944-1950 рр.) / А. Киданюк. - С. 198-200. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирилюк О.  Підпільні організації міста Первомайська у 1941-1944 рр. / О. Кирилюк. - С. 201-203
  Кузьменко Ю.  Становище української партійно-радянської номенклатури напередодні перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР 1990 р. / Ю. Кузьменко. - С. 203-206. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лисак В.  Вияви соціального протесту українського селянства у 1950-1960-х рр. / В. Лисак. - С. 206-208
  Литвиненко О.  "Homo sovieticus" сучасної України в контексті культурної антропології / О. Литвиненко. - С. 209-211
  Лубкович Н.  Діяльність євгена Храпливого в НТШ (30-40-ві рр. ХХ ст.) / Н. Лубкович. - С. 211-213
  Майстренко Р.  Створення та участь у бойових діях на території України винищувальних батальйонів (літо 1941 - зима 1942 рр.) / Р. Майстренко. - С. 213-215
  Мануілова К.  Українізація державного апарату в єврейських національно-адміністративних районах та сільрадах (1920-1930-ті рр.) / К. Мануілова. - С. 215-218. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мариніна Ю.  Політика українських націоналістів у 1939-1945 рр. щодо євреїв: сучасна історіографія проблеми / Ю. Мариніна. - С. 218-220. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Місько В.  Боротьба польської поліції з Першотравневими акціями в Західній Україні (1927-1939 рр.) / В. Місько. - С. 220-223
  Молдован Я.  Життєвий шлях Андрія Жука як джерело ідейних мотивів і світоглядних засад його суспільної діяльності / Я. Молдован. - С. 223-225
  Нагорна Н.  О. В. Пілацька: штрихи політичної біографії / Н. Нагорна. - С. 225-227
  Парибик С.  Всевелике Військо Донське у зовнішній політиці Української Держави 1918 р. / С. Парибик. - С. 228-230
  Ругаль В.  Життєвий шлях двічі Героя Радянського Союзу генерал-полковника В. С. Петрова (1922-2003 рр.) / В. Ругаль. - С. 230-232. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сазонова І.  До проблеми визначення хронологічних меж Інституту червоної професури / І. Сазонова. - С. 232-234
  Сергєєва М.  Професійні свята інженерно-технічних кадрів важкої промисловості Донбасу (1965-1980-тв рр.) / М. Сергєєва. - С. 235-237. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сімон О.  Повсякдення українського міста під час революції 1917-1921 рр. (на матеріалі мемуарних джерел) / О. Сімон. - С. 237-240
  Черніговець Н.  До історії маловідомих сторінок американо-українських відносин: створення трудових комун з іммігрантів і реемігрантів в Україні 1920-х років / Н. Черніговець. - С. 240-242
  Шимко О.  Політика держави щодо купівельної спроможності населення та її реалізація у Донецькій області у 1965-1985-х роках / О. Шимко. - С. 243-245
  Беляєва А.  Антиросійські ідеї пан-європейського проекту Р. Куденхове-Калергі у міжвоєнний період / А. Беляєва. - С. 246-248
  Боримський В.  Формування арміє Андерса на території СРСР (1941-1942 рр.) / В. Боримський. - С. 248-250
  Бородіна О.  Російські дипломати про товарообіг у відкритих портах Японії (60-ті - початок 70-х рр. XX ст.) / О. Бородіна. - С. 251-253
  Бузань В.  Позиція США щодо Суецької кризи 1956 р. / В. Бузань. - С. 253-256. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вар'ян О.  Елітарність пайдейї у світлі уявлень давніх греків про "ідеальну особистість" / О. Вар'ян. - С. 256-258
  Литвиненко О.  "Дивна війна" в контексті міжнародних відносин 1939-1940 рр. та її наслідки / О. Литвиненко. - С. 258-261. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мариніна Ю.  Спогади Ш.-М. Талейрана як джерело дослідження Французької революції / Ю. Мариніна. - С. 261-263
  Матюха В.  Політичні дебати на Конституційному конвенті з питання організації виконавчої влади (проблема посади президента в американській політичній думці) / В. Матюха. - С. 264-266
  Мочалов Є.  Суспільно-політичні та ідеологічні джерела формування американського неоконсерватизму і діяльність неоконсерваторів (середина 1930-х - середина 1970-х рр.) / Є. Мочалов. - С. 266-269
  Озеров П.  Англійська система управління колоніями в Африці XIX ст. / П. Озеров. - С. 269-271
  Осипович І.  Політичний сіонізм на шляху створення Ерец-Ісраель (1897-1917 рр.) / І. Осипович. - С. 272-274
  Передерко Л.  Проблема безпеки Західної Європи в стратегіях Г. Кіссінджера 1960-х рр. / Л. Передерко. - С. 274-276
  Петренко К.  Кольорова сакральна тріада в повсякденному житті мусульман / К. Петренко. - С. 276-279. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Разумович Д.  Храми Ісіди Александрії Єгипетської за даними нумізматики / Д. Разумович. - С. 279-281
  Різник Ю.  "Негритянський чинник" у Громадській війні в США 1861-1865 рр. / Ю. Різник. - С. 282-283
  Сіверс В.  Загальносвітові тенденції розвитку культури на зламі XX та XXI століть / В. Сіверс. - С. 284-286
  Цвіркун М.  Республіканська ідея в політичній спадщині М. Робесп'єра / М. Цвіркун. - С. 286-289
  Щвець В.  Якобінський клуб та процес Людовіка XVI / В. Щвець. - С. 289-291
  Щвець С.  Поняття "Ворог народу" та його тлумачення в контексті Французької революції кінця XVIII ст. / С. Щвець. - С. 291-293
  Варецька І.  Жіноча гімназійна освіта в Російській імперії другої половини XIX - початку XX ст.: погляди та оцінки дівочої молоді / І. Варецька. - С. 294-296
  Калінчик В.  Відродження польської державності в 1918 р. та розробка попередніх проектів Конституції (січень - червень 1919 р.) / В. Калінчик. - С. 296-299. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ковальська Г.  Російсько-шведські відносини у другій половині XVII ст. / Г. Ковальська. - С. 299-302. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кожухівська А.  Державний переворот у Королівстві сербів, хорватів і словенців у 1929 р. / А. Кожухівська. - С. 302-304
  Константинова Ю.  Шлюбно-сімейні відносини в Російській імперії другої половини XIX - початку XX ст. (на прикладі дворянства Південної України) / Ю. Константинова. - С. 305-310
  Моторна М.  План Маршалла і зовнішня політика СРСР / М. Моторна. - С. 310-312
  Ніколаєнко О.  Особливості зародження польського жіночого руху в південно-західних губерніях Російської імперії наприкінці XIX - початку XX ст. / О. Ніколаєнко. - С. 312-315. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Піскунова В.  Аграрна політика Польщі щодо українських земель у міжвоєнний період / В. Піскунова. - С. 315-318
  Роговий Є.  Еволюція суспільно-політичної думки у Словацькій державі в 1943 р. / Є. Роговий. - С. 318-319
  Семенов Д.  Формування латиноамериканського напрямку зовнішньої політики Російської Федерації у 1992-1999 роках / Д. Семенов. - С. 320-322
  Скіба В.  Хозарська данина у контексті слов'яно-хозарських взаємовідносин / В. Скіба. - С. 322-325
  Чаїнський Ю.  Велика Британія і Франція та становлення кордонів II Речі Посполитої у 1923 р. / Ю. Чаїнський. - С. 325-327. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): історичні дисципліни -- археологія -- етнологія -- архівознавство -- музеєзнавство -- давня історія України -- нова історія України -- історія слов'ян

Анотація:   Збірник містить виклад основних положень доповідей, виголошених на пленарному та секційних засіданнях Всеукраїнської наукової конференції "Шості Богданівські читання", яка відбулася в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького 10 грудня 2010 р. Широкий спектр наукових проблем дає змогу знайомитися з результатами нових досліджень постаті Б. Хмельницького, козаччини, а також із доробком у царині політики, економіки, національного та культурного розвитку. Окреслено деякі здобутки й проблемні вузли історіографії, джерелознавства і спеціальних історичних дисциплін. Окремі розвідки присвячено історичним особам.

 
108 65.5
Т50

Тоді, Ф.

        Нарис історії Европейського Союзу / Ф. Тоді; пер. з англ. М. Марченко. - К. : Аналітично-дослідний центр "АНОД", 2001. - 136 с.

Зміст:
  Історія. - С. 21-44
  Організація та органи влади. - С. 45-63
  Базові принципи. - С. 64-81
  Суперечки. - С. 82-98
  Валюти і влада. - С. 99-131

Рубрики: Економіка світова - Європейська інтеграція

Ключові слова (ненормовані): політична історія європейської інтеграції -- становлення Європейського Союзу

Анотація:   Це хронологічно викладена політична історія європейської інтеграції від 1950-х років. Автор подає також контекстуальний огляд історії Європи з 17 ст., виявляє спільне підгрунтя світових політичних процесів. В книзі доступно викладені головні історичні, економічні та політичні події, які супроводжували становлення Європейського Союзу.

 
109 63.3(4Укр)
П78

        Проблеми історії України: факти, судження, пошуки [Текст] : зб. наук. пр. на пошану С. В. Кульчицького (з нагоди 45-річчя наук. діяльн. та 65-річчя від дня народж.). Вип. 6 / НАН України, Ін-т історії. - К. : Інститут історії України НАН України, 2002. - 567 с.

Зміст:
  Юркова О.  Науковий шлях Станіслава Кульчицького / О. Юркова. - С. 6-11
  Марочко В.  Концептуальні підвалини теорії "трансформаційного процесу" Бухаріна: шляхи модернізації суспільства перехідного періоду 1920-1930-х років / В. Марочко. - С. 12-16
  Шейко В.  Методологічні засади історико-культурологічного процесу / В. Шейко. - С. 16-32
  Савенок Л.  Методологічні традиції та новації сучасного історико-правового знання: здобутки і втрати мультипарадигмальності / Л. Савенок. - С. 33-40
  Симоненко Р.  Доповідь англійського віце-консула в Києві про земельні передбачення ІІІ Універсалу Центральної Ради / Р. Симоненко. - С. 41-46
  Нікольський В.  Статистика політичних репресій 1918-1980-х рр. у Донбасі / В. Нікольський. - С. 46-60
  Ігнатуша О.  До характеристики архівних джерел з історії православної церкви та міжцерковних відносин в Україні: 20-30-ті роки XX ст. / О. Ігнатуша. - С. 60-69
  Таран Л.  Французська революція кінця XVIII ст. в світлі дискусій початку ХХІ ст. / Л. Таран. - С. 70-81
  Михненко А.  Історія Донбасу 1921-1941 років в історичній літературі / А. Михненко. - С. 81-89
  Ільюшин І.  Армія Крайова й українсько-польське протистояння в Західній Україні 1939-1945 рр. в світлі вітчизняної та зарубіжної історіографії / І. Ільюшин. - С. 90-101
  Юсова Н.  Погляди істориків УРСР 30-х - початку 40-х рр. на етнічні процеси в історії східних слов'ян доби Київської Русі / Н. Юсова. - С. 101-111
  Верменич Я.  Поняття "регіональна історіографія" в сучасному українознавстві: зміст, структура, дослідницькі методи / Я. Верменич. - С. 112-120
  Водотика С.  Наукові історичні школи й провідні тенденції розвитку історичної науки / С. Водотика. - С. 121-137
  Верба І.  Арешт Михайла Грушевського у 1914 році / І. Верба. - С. 138-144
  Юркова О.  До питання про створення інституту історії України АН УРСР в липні 1936 року / О. Юркова. - С. 144-150
  Костилєва С.  Зміни друкованих ЗМІ України після спроби державного перевороту в серпні 1991 р. / С. Костилєва. - С. 150-156
  Котляр М.  З історії міжкнязівських відносин на Русі доби удільної роздробленості / М. Котляр. - С. 157-167
  Гуржій О.  Пошта Гетьманщини в другій половині XVII-XVIII ст. / О. Гуржій. - С. 167-181
  Гедьо А.  Формування грецького населення Приазов'я (за архівними джерелами) / А. Гедьо, Н. Терентьєва. - С. 182-192
  Бачинська О.  Українське населення міст Придунайських земель в кінці XVIII - на початку XIX ст. / О. Бачинська. - С. 192-204
  Борисенко В.  Піднесення революційного руху українських вчителів у 1905 р. / В. Борисенко, Г. Непорожня. - С. 204-217
  Самойлов Ф.  Новоросійський університет в березні-жовтні 1917 р. / Ф. Самойлов. - С. 217-223
  Матвієнко В.  Налагодження українсько-польських стосунків у 1918 році: проблема Холмщини і Підляшшя / В. Матвієнко. - С. 223-230
  Рудий Г.  Охорона історико-культурної спадщини за доби Центральної Ради (на матеріалах української преси) / Г. Рудий. - С. 230-236
  Головченко В.  Оксен Лола: однодумець Леніна чи український патріот? / В. Головченко, М. Дорошко. - С. 236-244
  Бикова Т.  Голод 1921-1923 років у Криму / Т. Бикова. - С. 244-251
  Кривко І.  Селянські організації в Україні у першій чверті ХХ ст. / І. Кривко, С. Лях. - С. 251-255
  Морозов А. Г.  Робота кредитної кооперації щодо забезпечення технікою сільського господарства України (1921-1929 рр.) / А. Г. Морозов. - С. 255-263
  Нізова Л.  Дрібна власність в Україні (на прикладі розвитку кустарно-ремісничого виробництва кінця ХІХ-ХХ ст.) / Л. Нізова. - С. 264-267
  Пиріг О.  Ринкові відносини в контексті НЕПу / О. Пиріг. - С. 267-273
  Прилуцький В.  Опір молоді тоталітарному режиму в УСРР (1920-1927 рр.) / В. Прилуцький. - С. 273-284
  Ковальчук О.  Українці в СРСР: піднесення національно-культурного руху (друга половина 20-х - початок 30-х років ХХ ст.) / О. Ковальчук. - С. 284-297
  Віднянський С.  Закарпаття у складі Чехословацької Республіки: формування державних структур і громадсько-політичне життя в краї у 20-х - першій половині 30-х років ХХ ст. / С. Віднянський. - С. 297-318
  Рубльов О.  Галицькими маршрутами ГУЛАГу: західноукраїнська інтелігенція у таборах СРСР, 1930-ті роки / О. Рубльов. - С. 319-341
  Ганжа О.  Громадські організації в суспільно-політичному житті доколгоспного села України / О. Ганжа. - С. 341-350
  Шаповал Ю.  ІІІ конференція КП(б)У : пролог трагедії голоду / Ю. Шаповал. - С. 350-360
  Мовчан О.  Організація та діяльність Істпрофу ВУРПС 1925-1930 рр. / О. Мовчан. - С. 360-369
  Мандрагеля В.  Розвиток воєнно-стратегічних концепції у міжвоєнний (1921-1938 рр.) період / В. Мандрагеля. - С. 369-379
  Гриневич Л.  "Школа соціалізму": політичне виховання й політичні настрої особового складу УВО (1921-1938 рр.) / Л. Гриневич. - С. 379-392
  Євсєєва Т.  Боротьба міністерства ісповідань уряду УНР Директорії за визнання української церкви у всеправославному та всехристиянському контексті / Т. Євсєєва. - С. 393-405
  Єфіменко Г.  Значення літератури і мистецтва у національній політиці більшовиків (1932-1938) / Г. Єфіменко. - С. 405-420
  Сергійчук В.  Відновлення Української держави 30 червня 1941 р. / В. Сергійчук. - С. 420-439
  Гриневич В.  До питання про сепаратні контакти між СРСР і Німеччиною в роки Другої світової війни / В. Гриневич. - С. 439-457
  НІкілєв О.  Сільське господарство повоєнної України в контексті аграрної політики держави(1945-1950 рр.) / О. НІкілєв. - С. 457-467
  Шитюк М.  Останній сталінський удар: післявоєнні репресії на Півдні України / М. Шитюк. - С. 468-489
  Лихолобова З.  Етапи історичного шляху вугільного Донбасу (1950-1991 рр.) / З. Лихолобова. - С. 489-500
  Бажан О.  Політико-правові засади карально-репресивної політики в Україні другої половини 1950-1980-х років / О. Бажан. - С. 500-506
  Даниленко В.  Релігійне життя в Україні у 1990-ті роки / В. Даниленко. - С. 507-518
  Веселова О.  До питання створення асоціації дослідників голодоморів в Україні: передісторія і установчий з'їзд (1983-1992 рр.) / О. Веселова. - С. 519-535
  Ковпак Л.  Проблеми екології в Україні (90-ті роки ХХ ст.) / Л. Ковпак. - С. 536-551
  Барановська Н.  Закриття ЧАЕС як політична і соціально-економічна проблема України та світової спільноти / Н. Барановська. - С. 551-563

Рубрики: Історія України

Анотація:   Збірник наукових праць присвячений відомому історику України Станіславу Владиславовичу Кульчицькому з нагоди 45-річчя наукової діяльності та 65-річчя від дня народження. Висвітлюється творчий шлях вченого, його науковий доробок, актуальні проблеми методології, джерелознавства, історіографії, історії України. Наукові статті, вміщені у збірнику, охоплюють різноманітні проблеми методології, джерелознавства, історіографії, історії України. Особливістю даного випуску збірника є участь у ньому як багатьох відомих учених з різних регіонів України, так і наукової молоді. Відповідальним редактором видання є визначний учений-історик, академік Валерій Смолій, членами редколегії - 5 докторів та 1 кандидат історичних наук.

 
110 87
Ф56

        Філософія. Історія культури. Освіта [Текст] : Доповіді та повідомлення Третього Міжнар. конгресу україністів, Харків, 26-29 серпня 1996 р. / Міжнар. асоц. україністів, НАН України та ін.. - Х. : Око, 1996. - 408 с.

Зміст:
  Горський В.  Історико-філософське українознавство: роздум з приводу сучасного стану / В. Горський. - С. 3-9
  Бичко І.  Онтологія української духовності / І. Бичко. - С. 9-15
  Головко Б.  Українська антропологіічна думка / Б. Головко. - С. 15-17
  Карась А.  Олександр Кульчицький: до питання про український персоналізм / А. Карась. - С. 17-24
  Цехмістро І.  Поняття український народ як державотворчий чинник у соціокультурній і правовій сфері / І. Цехмістро. - С. 24-26
  Никитюк В.  Феноменологія національного (методологічний аспект) / В. Никитюк. - С. 26-32
  Депенчук Л.  Національна ідея на тлі європейської історії / Л. Депенчук. - С. 37-40
  Вовканич С.  Національні еліти та українознавство: епістеміологічний аспект / С. Вовканич. - С. 40-45
  Росоха І.  Про національні корені української філософії / І. Росоха. - С. 45-49
  Новельська-Гордєєва О.  Самовизначення як філософська проблема / О. Новельська-Гордєєва. - С. 49-50
  Литвинов В.  Уявлення про людину ранніх українських гуманістів / В. Литвинов. - С. 50-56
  Стратій Я.  Деякі особливості розвитку філософії в Києво-Могилянській академії / Я. Стратій. - С. 56-62
  Кашуба М.  Бароко і філософія Києво-Могилянської академії / М. Кашуба. - С. 62-66
  Марченко О.  Герменевтика субъекта у Григория Сковороды / О. Марченко. - С. 66-69
  Цяпало Р.  Ключові платонічні та неоплатонічні елементи у філософській думці Григорія Сковороди / Р. Цяпало. - С. 69-70
  Окара А.  Паїсій Величковський та Григорій Сковорода у контексті духовної культури XVIII століття / А. Окара. - С. 70-77
  Шудрик І.  Філософська думка в Слобідській Україні / І. Шудрик. - С. 77-80
  Михед П.  Народна сміхова культура України і мовне відродження кінця XVIII-початку XIX століття / П. Михед. - С. 80-84
  Шаповал А.  Олександр Лотоцький: джерела українського церковного права / А. Шаповал. - С. 84-90
  Цехмистро В.  філософія і патріотизм / В. Цехмистро. - С. 90-91
  Миллер А.  Влияние внешних факторов на формирование национальной идентичности галицких русинов / А. Миллер. - С. 91-95
  Круглашов А.  Політичні аспекти розвитку слов'янської ідеї в Україні (друга половина XIX століття) / А. Круглашов. - С. 95-101
  Кирилюк О.  Культурні універсалії в українській культурі / О. Кирилюк. - С. 101-105
  Розумний М.  Ідея нації в європейській суспільній свідомості і нового часу / М. Розумний. - С. 105-112
  Грица С.  Регіоналізм, етнографізм: за і проти / С. Грица. - С. 112-115
  Лисий І.  Українці: амбівалентність менталітету і дуальність культури / І. Лисий. - С. 115-121
  Попова Н.  Національна ментальність: психолого-етнокультурний аспект / Н. Попова, М. Фурса. - С. 121-125
  Андрусів С.  Психоаналіз:тоталітарна присутність у культурі ХХ століття. Український варіант / С. Андрусів. - С. 125-131
  Біленко Т.  Слово. мова, розуміння (до діалектики загальнолюдського та національного) / Т. Біленко. - С. 131-136
  Ястребицкая А.  Историческая мысль и исследовательское сознание ХХ века / А. Ястребицкая. - С. 136-141
  Загрійчук І.  Маргінальність культури в контексті державотворення / І. Загрійчук. - С. 141-142
  Ременяка О.  Доля культури в пограниччі (до проблеми культури Холмщини і Підляшшя) / О. Ременяка. - С. 142-154
  Пенько В.  Самостійність української культури / В. Пенько. - С. 145-149
  Александрович В.  Основні етапи розвитку українського мистецтва до кінця XVIII століття / В. Александрович. - С. 149-155
  Пуцко В.  Український духовний портрет: загальна конкуренція розвитку / В. Пуцко. - С. 155-162
  Корній Л.  Національна специфіка давньоукраїнської церковної монодії (до постановки проблеми) / Л. Корній. - С. 162-167
  Пилипчук Р.  Театр у контексті першого українського національно-культурного відродження (кінець XVI- поч. XVII століття) / Р. Пилипчук. - С. 167-174
  Чернова З.  Тоталітаризм та українське мистецтво 1930-х років: статус митця, уніфікація творчості / З. Чернова. - С. 180-186
  Бондар С.  Про деякі характерні риси та особливості релігійно-духовного і життя Київської доби / С. Бондар. - С. 186-192
  Забашта Р.  До генези багатоголових/ багатоличинних сакральних зображень слов'ян-язичників / Р. Забашта. - С. 192-198
  Андрощук Ф.  Сучасне розуміння історичного підходу і проблема археологічних інтерпретацій / Ф. Андрощук. - С. 198-203
  Демчук Р.  Семантичні аспекти розпису башт Софії Київської / Р. Демчук. - С. 205-210
  Нікітенко Н.  Історичні сюжети розпису башт Софії Київської / Н. Нікітенко. - С. 203-205
  Герасимова - Персидська Н.  Музика як літопис історії України / - Персидська Н. Герасимова. - С. 210-215
  Сирзова О.  Апокаліпсис Богородиці в українських рукописах / О. Сирзова. - С. 221-227
  Козак С.  Христологічно-есхатологічний вимір в історіософії Кирило-Мефодіївців / С. Козак. - С. 227-235
  Окара А.  Выбранные места...Гоголя та культура барокко / А. Окара. - С. 235-239
  Курдюмова Д.  Морально-етична концепція української барокової драми / Д. Курдюмова. - С. 239-245
  Валявко І.  Дмитро Чижевський: епоха барокко в духовному житті України / І. Валявко. - С. 245-253
  Йосипенко С.  Данило Туптало й українська традиція / С. Йосипенко. - С. 253-257
  Жигулин Е.  Спектакли Киево-могилянській коллегии как возможные источники театра святителя Дмитрия Ростовского / Е. Жигулин. - С. 257-259
  Ростовские духовные свойства святителя Дмитрия Саввича. - С. 259-262
  Величко О.  На роздоріжжі. Два життєві виміри, два шляхи, дві культури / А. Цьось. - С. 262-268
  Юрчишин О.  Розвиток візантійської іконографічної традиції в українських антимінсах XVII cтоліття / Л. Шеремет. - С. 268-273
  Асеева Н.  До історії українсько-австралійських мистецьких контактів у XIX- на початку ХХ століття / Г. Васьківська. - С. 273-277
  Ботунова Г.  Український народний театр у Харкові в контексті літературно-мистецького та політичного життя 20-х рр. / С. Черепанова. - С. 277-283
  Протас М.  Преодоление дитохимии "символ-концепт" украинским искусством 1990-х в контексте новой антропологии / Б. Головко. - С. 283-288
  Веселовська Г.  Український експресіоністичний театр в системі модерної культури / А. Северьянова. - С. 288-294
  Зінкевич О.  музикознавство та державна ідеологія: досвід, втрати, проблеми / Ф. Медвідь. - С. 294-305
  Черкащина М.  Українська опера і влада (1959-1988) / О. Тягло, І. Пасисниченок. - С. 305-315
  Сюта Б.  Технологічний прогрес як один із чинників оновлення системи музично-виразових засобів в українській музиці / Є. Бистрицький. - С. 315-318
  Булат Т.  Силуети чи постаті? / В. Шевченко. - С. 318-320
  Залеська-Онишкевич Л.  Пошуки та інтерпретації Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса, або театру Володимира Кучинського / Д. Тхоржевський. - С. 320-327
  Корнієнко Н.  Сучасний театр і синдром Таїті / О. Красильникова. - С. 327-332
  Чечель Н.  До питання про ігрову полістилістичну природу українського театру / Л. Танюк. - С. 332-337
  Танюк Л.  Репресовані спроби нового театру у 60-х р. ХХ століття. - С. 337-342
  Красильникова О.  Менталітет українського театру. - С. 342-348
  Тхоржевський Д.  наукові основи національної свідомості. - С. 348-354
  Шевченко В.  Концепція гуманітарної освіти і реформування вищої школи в України. - С. 354-360
  Бистрицький Є.  Ідея університету в системі національної освіти. - С. 360-365
  Тягло О.  Проблема реформування філософської освіти в Україні: зміна парадигм і орієнтацій. - С. 368-372
  Медвідь Ф.  Становлення та трансформація освіти в Україні: зміна парадигм і орієнтацій. - С. 368-372
  Северьянова А.  Украинская национальная школа в России. - С. 372-375
  Головко Б.  Гуманістичний потенціал сучасної філософії освіти. - С. 375-379
  Черепанова С.  Діалог культур як філософсько-гуманістична традиція вітчизняної освіти. - С. 2379-381
  Васьківська Г.  Українська народна творчість в системі сучасної освіти. - С. 381-387
  Шеремет Л.  До історії шкільництва в Галичині кінця XIX-початку ХХ століття на матеріалах газети "Діло". - С. 387-390
  Цьось А.  Фізичне виховання як складова частина національної культури українців. - С. 390-395
  Селіверстова К.Т.  Бібліотечний фонд України: проблеми і перспективи. - С. 305-399
  Бондаренко Л.І.  З історії психоаналізу в Україні. - С. 399-403

Рубрики: Історія освіти

Ключові слова (ненормовані): історія філософії -- філософська думка України

Анотація:   До тому ввійшли доповіді та повідомлення з актуальних проблем розвитку філософської думки України, історії культури та освіти.

 
111 63.3(4Укр)-282.2кр
У45

        Український селянин [Текст] : праці науково-дослідного інституту селянства. Вип. 3 Спеціальний: Матеріали ІІІ Всеукраїнського симпозіумі з проблем аграрної історії 17-18 травня 2001 року (Черкаси-Мліїв) / Ін-т історії України НАН України, НДІ селянства. - Черкаси : 2001. - 368 с.

Зміст:
  Кульчицький С. В.  НЕП в загальноісторичному контексті / С. В. Кульчицький. - С. 7-9
  Панченко П. П.  Проблема історіографії аграрних відносин в контексті державотворення в Україні / П. П. Панченко. - С. 9-15
  Лях Р. Д.  Напрямки вивчення історії колгоспів / Р. Д. Лях. - С. 15-16
  Тригуб П. М.  Господарське життя південноукраїнського села у перше повоєнне десятиліття 1946-1955 рр.) / П. М. Тригуб. - С. 16-22
  Романцов В. М.  Українське селянство у добу утворення козацької держави: висвітлення проблеми у працях М. Костомарова / В. М. Романцов. - С. 22-26
  Рахно О. Я.  Олександр Русов- дослідник українського пореформенного села / О. Я. Рахно. - С. 26-32
  Крот В. А.  Аграрне питання в публіцистиці М. С. Грушевського / В. А. Крот. - С. 32-34
  Олашин М. В.  Проблема соціальних рухів у західноукраїнському селі другої половини ХІХ століття у новій вітчизняній історіографії / М. В. Олашин. - С. 34-37
  Вінтонів О. О.  Професор Дмитро Леонідович Похилевич- засновник львівської школи аграрної історії / О. О. Вінтонів. - С. 37-40
  Водотика С. Г.  Особливості менталітету вчених-істориків УРСР 20-х років ХХ століття / С. Г. Водотика. - С. 40-47
  Дровозюк С. І.  Духовне життя українського селянства в умовах утвердження тоталітарного ладу: історіографія проблеми / С. І. Дровозюк. - С. 47-52
  Герасименко О. В.  Методичні аспекти вивчення селянського руху другої половини ХІХ-початку ХХ століття у науковій спадщині М. Н. Лещенка / О. В. Герасименко. - С. 52-55
  Серікова О. В.  Історія розвитку наукових сільськогосподарських бібліотек України / О. В. Серікова. - С. 55-57
  Кірпаль З. П.  Відображення історії аграрної науки України в архівних фондах / З. П. Кірпаль. - С. 57-58
  Басун Н. Ф.  Архівний фонд науково-дослідних установ УААН як основа джерелознавчих досліджень з розвитку аграрної науки (до питань комплектування) / Н. Ф. Басун. - С. 58-59
  Пірко В. О.  Топографічні описи Харківського намісництва кінця XVIII століття як джерело до історії культури селян Слобожанщини / В. О. Пірко. - С. 59-64
  Рогальчук Л. Ю.  Періодичні видання сільськогосподарської тематики: статистичний аналіз / Л. Ю. Рогальчук. - С. 64-65
  Анікіна О. П.  Періодичні видання сільськогосподарських товариств в Україні кінця ХІХ- початку ХХ століття як джерелознавча база наукових досліджень / О. П. Анікіна. - С. 65-66
  Щиголь А. С.  "Южно-Русская сельскохозяйственная газета" (1896-1920) -видання Харківського товариства сільського господарства як джерело вивчення розвитку сільського господарства та сільськогосподарської бібліографії / А. С. Щиголь. - С. 66-67
  Капустян Г.  Часопис "Радянський селянин"- як історичне джерело для дослідження суспільно-політичного життя українського села 1920-х рр. / Г. Капустян. - С. 67-71
  Маслак О. Г.  Висвітлення суспільно-економічних ідеалів селянства сучасної України в іноземній літературі / О. Г. Маслак. - С. 71-72
  Гриценко Н. Ф.  Інформаційні потреби читачів ЦНСГБ УААН / Н. Ф. Гриценко. - С. 72
  Світайло В. К.  Предметний каталог ЦНСГБ УААН як засіб задоволення тематичних запитів користувачів: сучасний стан і перспективи / В. К. Світайло. - С. 72-73
  Дермеленко Т. Ф.  Створення української аграрної біографістики як складової частини аграрної історії та національної сільськогосподарської бібліографії / Т. Ф. Дермеленко ; Т. Ф. Дермеленуо. - С. 73-75
  Зінченко Л. О.  Український репертуар сільськогосподарської книги у фонді ЦНСГБ УААН: проблема та перспективи дослідження / Л. О. Зінченко, С. О. Сова. - С. 75-77
  Сиволап М. П.  Коротка характеристика Середньодніпровських пам'яток ямної культурно-історичної області / М. П. Сиволап. - С. 77-80
  Рассамакін Ю. Я.  Біля витоків землеробства Північного Причорномор'я / Ю. Я. Рассамакін. - С. 80-83
  Бурдо Н. Б.  Ранній етап землеробського суспільства між Дністром та Дніпром (Трипілля А) / Н. Б. Бурдо. - С. 83-84
  Рижов С. М.  Особливості ідеологічних уявлень трипільських племен за матеріалами святилища поселення Конівка / С. М. Рижов. - С. 84-86
  Відейко М. Ю.  Розвиток раннього землеробства та шлях до цивілізації межиріччі Південного Буга та Дніпра / М. Ю. Відейко. - С. 86-87
  Романчук Л. О.  Сільськогосподарські функції ландшафтів у давньо-слов'янський час / Л. О. Романчук. - С. 87-88
  Готун І. А.  Дослідження сільських пам'яток епохи Київської Русі в Україні / І. А. Готун, О. П Моця. - С. 88-92
  Михайлюк Ю. М.  Сільська община Середнього Подніпров'я в контексті державотворчих процесів на Русі у IX-першій половині XІV століття / Ю. М. Михайлюк. - С. 92-97
  Бодрухін В. М.  Зміни в сільськогосподарському виробництві напередодні удільної доби: стан наукової розробки проблеми / В. М. Бодрухін. - С. 97-100
  Івангородський К. В.  Селянство Середнього Подніпров'я в кінці XV-першій половині XVII століття як етносоціальний елемент / К. В. Івангородський. - С. 100-108
  Вирський Д. С.  Світова економічна система та Козацька революція середини XVII століття / Д. С. Вирський. - С. 108-106
  Пиріг П. В.  З історії землеволодіння на Чернігівщині в другій половині XVII століття / П. В. Пиріг. - С. 106-110
  Гоцуляк В. В.  Земельне законодавство та система судочинства в Україні часів Гетьманщини / В. В. Гоцуляк. - С. 110-113
  Ластовський В. В.  Особливості аграрно- економічного стану чорного духовенства на Лівобережній Україні у XVII столітті / В. В. Ластовський. - С. 113-115
  Кожолянко Г. К.  Землеволодіння та землекористування на Буковині в кінці XIX ст. / Г. К. Кожолянко, А. Г. Кожолянко. - С. 115-118
  Бундак О. А.  Селянське землеволодіння і землекористування дореформенної Волині / О. А. Бундак. - С. 118-121
  Левченко Л. Л.  Межування земель в Миколаївсько-Севастопольському військовому губернаторстві в першій чверті XIX ст. / Л. Л. Левченко. - С. 121-126
  Мельниченко М. В.  Винокурна промисловість Правобережної України у дореформенний період / М. В. Мельниченко. - С. 126-127
  Шевченко В. М.  Реформа 1861 р: незавершеність чи досягнення мети? / В. М. Шевченко. - С. 127-131
  Якименко М. А.  Економічна ефективність індивідуального селянства (фермерського) госпродарства Лівобережної України в епоху утвердження і розвитку ринкових відносин (1861-1917 рр.) / М. А. Якименко. - С. 131-136
  Краснікова О. М.  Кредитна система сільськогосподарського виробництва на Полтавщині в епоху вільного підприємництва (1861-1917 рр.) / О. М. Краснікова. - С. 136-140
  Малєєва Т. І.  Особистості розвитку промислів з обробки шкіри у Полтавській губернії (1880-1910) / Т. І. Малєєва. - С. 140-146
  Крамарчук Т. Д.  Становище українських селян-переселенців у Башкирії наприкінці ХІХ- на початку ХХ століття / Т. Д. Крамарчук. - С. 146-151
  Довжук І. В.  Селянство як резерв формування промислового робітництва Наддніпрянської України (кінець ХІХ-початку ХХ ст.) / І. В. Довжук. - С. 151-153
  Гандиш А. М.  Чернігівське земство і сільськогосподарська освіта / А. М. Гандиш. - С. 153-155
  Горбаньов В. В.  Становище в аграрному секторі Харківської губернії на початку ХХ ст. / В. В. Горбаньов. - С. 155-158
  Мудрук О. С.  До питання історії плуга на початку ХХ століття / О. С. Мудрук. - С. 158-159
  Метка Л.  Гончарство у селянських господарствах на рубежі ХІХ-ХХ століть / Л. Метка. - С. 159-163
  Росновський М. Т.  Технологія вирощування луб'яних культур в селянських господрствах України кінця ХІХ- початку ХХ століття в контексті сучасних методів господарювання / М. Т. Росновський, М. І. Пустовий. - С. 163-166
  Гайдай Л. І.  Використання агрономії в селянських господарствах Правобережної України (1906-1914 рр.) / Л. І. Гайдай. - С. 166-170
  Рудакова І. В.  Огляд релігійності українських селян на загальноконфесійному фоні Правобережної України другої половини ХІХ століття / І. В. Рудакова. - С. 170-173
  Присяжнюк Ю. П.  Вплив ринкової трансформації суспільства на ментальні імперитиви українських хліборобів посткріпосницької епохи / Ю. П. Присяжнюк. - С. 173-177
  Мойсієнко В. М.  Характерні риси правового статусу селянства в пореформенний період / В. М. Мойсієнко. - С. 177-179
  Драч О. О.  Створення мережі початкових шкіл в українських губерніях Російської імперії в другій половині ХІХ століття / О. О. Драч. - С. 179-181
  Тронько Т. В.  Зміни в організації жіночої середньої освіти в Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ століття / Т. В. Тронько. - С. 181-186
  Цибуленко Л. О.  Аграрний сектор муніципальної економіки Одеси, Миколаєва і Херсона в кінці ХІХ- на початку ХХ століття як форма поєднання громадського землеволодіння та приватного землекористування / Л. О. Цибуленко. - С. 186-190
  Цибуленко Г. В.  Роль кредитспілок Херсонської губернії у перетворенні дрібного виробника на повноправного суб'єкта ринкового простору / Г. В. Цибуленко. - С. 190-196
  Фареній І. А.  Вплив просвітницької діяльності кооперації та соціальний та культурний розвиток українського селянства (початок ХХ століття) / І. А. Фареній. - С. 195-199
  Коваленко С. Д.  Професор П. В. Будрін-організатор дослідних робіт з проблем селекції польових культур на Україні / С. Д. Коваленко. - С. 199-200
  Темірова Н. Р.  Сільськогосподарське виробництво у великих поміщицьких маєтках Правобережної України на початку ХХ століття / Н. Р. Темірова. - С. 200-208
  Дудка В.  Безземельні господарства на Полтавщині напередодні революції 1917-1920 років / В. Дудка. - С. 203-205
  Земзюліна Н. І.  Аграрне питання в програмних документах українських національних партій на початку ХХ століття / Н. І. Земзюліна. - С. 205-209
  Павко А. І.  З історії Української селянської партії / А. І. Павко. - С. 209-211
  Ковальова Н. А.  Соціально-економічний аспект аграрної політики українських урядів періоду революції 1917-1921 рр. / Н. А. Ковальова. - С. 211-215
  Волошко О. О.  "Всеросійський союз безземельних власників" на захисті принципу приватної власності (літо-осінь 1917 р.) / О. О. Волошко. - С. 215-219
  Берестовий А. І.  Політичні ідеали селянства в роки української революції (за часів Директорії) / А. І. Берестовий. - С. 219-221
  Михайлюк О. В.  Революція та загострення соціокультурного антагонізму між містом і селом / О. В. Михайлюк. - С. 221-224
  Богуславська В. Г.  Розробка концептуальних основ народної освіти та перші кроки її організації в Україні за доби Центральної Ради (березень- квітень 1918 років) / В. Г. Богуславська. - С. 224-227
  Костенко Р. В.  Основні тенденції розвитку сільського господарства в Україні 20-і на початку 30-х рр. / Р. В. Костенко. - С. 227-228
  Маленко В. В.  НЕП в сільському господарстві Одещини 1921-1929 роки / В. В. Маленко. - С. 228-230
  Корновенко С. В.  Трансформація податкової політики радянської влади в українському селі на початку НЕПу / С. В. Корновенко, А. Г. Морозов. - С. 230-236
  Лазуренко В. М.  Особливості участі заможного селянства України у виборчому процесі в 1921-1923 рр. / В. М. Лазуренко. - С. 236-240
  Шевченко С. І.  Перший радянський голод на Україні і допомога міжнародних організацій (на прикладі Єлисаветградського повіту, весна-літо 1922 р.) / С. І. Шевченко. - С. 240-244
  Філіппов К. В.  Досвід сільськогосподарської кооперації в ринковій трансформації аграрного сектора економіки України в 20-ті роки ХХ століття / К. В. Філіппов. - С. 244-247
  Звірковський І. В.  Напрямки державного регулювання розвитку селянського господарства в період НЕПу на Україні / І. В. Звірковський. - С. 247-250
  Шевченко О. І.  Знайома незнайомка: образ селянки Катеринославщини періоду НЕПу (1921-1925 рр.) / О. І. Шевченко. - С. 250-253
  Бабенко Л. Л.  Більшовицька політика в галузі торгівлі на селі у 20-х на початку 30-х років в Україні / Л. Л. Бабенко. - С. 253-256
  Святець Ю. А.  Статистичний аналіз економічної ефективності і селянських господарств України на початку НЕПу: компаративний аспект / Ю. А. Святець. - С. 256-260
  Костюкова О. М.  Здійснення культурно-політосвітньої роботи серед селянства засобами екскурсій в 20-х роках ХХ століття на Україні / О. М. Костюкова. - С. 260-263
  Мусієнко В. Є.  Зміцнення колгоспів України у другій половині 30-х рр.: історична закономірність чи ідеологічна догма? / В. Є. Мусієнко. - С. 263-267
  Рибак І. В.  Рух за перебудову соціальної сфери села у часи" колгоспного неонепу": форми та наслідки (1934-1936) / І. В. Рибак. - С. 267-271
  Прилуцький В. І.  Участь молоді в житті українського села під час проведення насильницької колективізації / В. І. Прилуцький. - С. 271-276
  ЕФіменко Г. Г.  Становище селян Старобільщини у 1930-і рр. / Г. Г. ЕФіменко. - С. 276-281
  Міщанин В.  Як знищували господаря-власника на Полтавських чорноземах у 1920-х-1930-х роках (Деякі сторінки з історії села Глинського Зіньківського району Полтавської області) / В. Міщанин. - С. 281-287
  Голиш Г. М.  Колгоспна Чапаєвка 30-х років, як міфологізована модель радянської модернізації українського села / Г. М. Голиш. - С. 287-290
  Вергунов В. А.  Проблема організації сільськогосподарської дослідної справи на Україні в 20-30-х роках ХХ століття / В. А. Вергунов. - С. 290-291
  Кабачій Р.  Діяльність сталінського та гітлерівського тоталітаризму, як чинник суспільного розколу українського селянства (на прикладі Херсонщини) / Р. Кабачій. - С. 291-294
  Веселова О. М.  Післявоєнний сталінський голодомор (1946-1947 рр.) / О. М. Веселова. - С. 294-298
  Нікілєв О. Ф.  Керівна ланка матеріального виробництва українського села: особливості формування і функціонування у повоєнний період (середина 40-х- перша половина 50-х років ХХ століття) / О. Ф. Нікілєв. - С. 298-302
  Овчаренко О. І.  Деякі аспекти аграрної реформи в Польщі 1945-1960 рр. / О. І. Овчаренко, О. В. Сухушина. - С. 302-305
  Марчук В. В.  До проблеми визначення етапів державної політики щодо особистих підсобних господарств сільського населення в 1955-1965 роках / В. В. Марчук, С. М. Тимченко. - С. 305-310
  Гаврилов В. М.  Селянська реприватизація землі та боротьба з нею радянської влади / В. М. Гаврилов. - С. 310-316
  Лубко І. М.  Суб'єктивний фактор в аграрних перетвореннях середини 50-х- початку 60-х рр. / І. М. Лубко. - С. 316-319
  Романюк І. М.  Спроби реформування сільського господарства у 1950-х - на початку 1960-х рр. / І. М. Романюк. - С. 319-322
  Ковпак Л. В.  Участь України в реалізації проекту освоєння цілинних земель (1954-1961 рр.) / Л. В. Ковпак. - С. 322-324
  Москальов Б. Г.  Проблеми ефективного використання сільськогосподарської техніки в період "розвинутого соціалізму" / Б. Г. Москальов. - С. 324-327
  Кузнецов О. А.  Агропромисловий комплекс України в 70-х- першій половині 80-х років ХХ століття: соціально-демографічний аналіз / О. А. Кузнецов. - С. 327-330
  Яніцька С. П.  Трансформації аграрних відносин в українському селі в контексті історизму (80-і роки ХХ століття) / С. П. Яніцька. - С. 330-333
  Білан С. О.  Демографічні аспекти життєдіяльності сільськогосподарських товаровиробників в сучасній Україні / С. О. Білан. - С. 333-336
  Гончарук Н. Б.  Правові засади утвердження приватної власності в аграрному секторі економіки України / Н. Б. Гончарук. - С. 36-343
  Кропивко О. М.  Зміни в соціальному статусі сільського населення в процесі реформування аграрного сектора економіки України / О. М. Кропивко. - С. 343-348
  Лавонюк Л. П.  Зростання ролі місцевого самоврядування у соціально-економічному розвитку сучасного українського села / Л. П. Лавонюк. - С. 348-351
  Масненко В. В.  Аграрна складова української національної свідомості: теоретичне осмислення та реальна історична практика / В. В. Масненко. - С. 351-357
  Поплавська С. Х.  Кооперація в Україні: історія відродження / С. Х. Поплавська. - С. 357-358
  Хурманець Г. Г.  Кооперація у міжнародному економічному співробітництві / Г. Г. Хурманець. - С. 358-359
  Хвіст В. О.  Особливості міграції населення України в 1990-х роках / В. О. Хвіст. - С. 359-360
  Шатохін А. М.  Соціально-психологічні особливості колективної та індивідуальної сільськогосподарської праці / А. М. Шатохін, О. І. Здоровцев. - С. 360-363
  Шоботенко О. А.  Стан екології меліорованих земель українського Полісся / О. А. Шоботенко. - С. 363-366

Рубрики: Історія України - Аграрні відносини

Ключові слова (ненормовані): аграрна історія

Анотація:   До випуску включені доповіді і повідомлення учасників ІІІ Всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії, який був проведений 17-18 травня 2001 року (Черкаси-Мліїв) Інститутом історії України НАН України, Черкаським державним університетом імені Богдана Хмельницького, Науково-дослідним інститутом селянства та Науковим товариством істориків-аграрників. Матеріали згруповані в тематичні рубрики і подані згідно хронологічної послідовності висвітлених в них проблем.

 
112 74.263.1-28я729
Т36

        Тести : Всесвітня історія. 6-11 кл. [Текст] : посібник / авт.-уклад. : Л. М. Мицик, Р. А. Дудка, О. В. Желіба [та ін.] ; за ред. - К. : Академія, 2007. - 367 с.

Рубрики: Всесвітня історія - Тести

Ключові слова (ненормовані): тестові завдання всесвітньої історії -- всесвітня історія 6-11 клас

Анотація:   Тестові завдання посібника складено за чинними програмами Міністерства освіти і науки України з вивчення всесвітньої історії в загальноосвітніх навчальних закладах. У ньому вміщено тести відкритої і закритої форм, які охоплюють різні рівні складності відповідно до індивідуальних і вікових особливостей учнів. Використання їх дасть змогу вчителеві системно проконтролювати рівень знань учнів, забезпечити об'єктивне їх оцінювання, навички репродуктивної, аналітичної, інтелектуальної роботи.

 
113 76.116(4Укр)
Т41

Тимошик, М. С.

        ЇЇ величність- книга: Історія видавничої справи Київського університету,1834-1999 [Текст] : монографія / М. С. Тимошик ; передм. : В. В. Скопенка. - К. : Наша культура і наука, 1999. - 306 с.

Зміст:
  Історичні витоки українського наукового книговидання (Княжа доба - XVII ст.). - С. 15-32
  Зачатки університетського друкарства в Києві (1658-1840). - С. 33-62
  Михайло Максимович і національна книга (1834-1850). - С. 63-100
  Примноження набутків києво-печерських друкарів (1851-1915). - С. 101-134
  "Университетские известия" як скарбниця наукової думки (1861-1919). - С. 135-150
  В лабетах імперської цензури (1835-1917). - С. 151-184
  Між двома світовими війнами (1914-1945). - С. 185-210
  Шляхом "переможного" поступу соціалізму (1946-1972). - С. 211-236
  В ідеологічних шорах і під партійним диктатом (1973-1989). - С. 237-260
  На порорзі третього тисячоліття (1990-1999). - С. 261-286

Рубрики: Історія видавничої справи

Ключові слова (ненормовані): історія друку -- Максимович М. -- національна книга -- цензура

Анотація:   Маловідомим сторінкам цікавої, повчальної і захоплюючої історії книговидавничої справи в Київському університеті, до творення якої були причетні десятки різних за суспільними, політичними, науковими і просто людськими якостями особистостей, присвячене це видання. Непроста доля вітчизняної наукової книги подається тут у контексті історичних подій конкретної доби на тлі тисячолітнього поступу української книги і "перепущена" через конкретні долі видатних постатей української історії.

 
114 87.3(4) я73-2
Г96

Гусев, В. І.

        Історія західноєвропейської філософії XV-XVII ст. [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. для студ. вузів / В. І. Гусев. - К. : Либідь, 1994. - 253 с.

Рубрики: Історія філософії - Філософія Нового часу
Західна Європа

Ключові слова (ненормовані): історія філософії Нового часу -- західноєвропейська філософія -- філософія Ренесансу

Анотація:   У посібнику розглядається історія філософської думки одного з найбільш важливих і цікавих періодів у історії європейської філософії, коли закладалися основи сучасної західної цивілізації. Досліджується філософія Ренесансу і Нового часу.

 
115 74.583(4Укр)
М34

        Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету [Текст] : Т. 4 Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932-1953 роки) / Бердянський держ. пед. ун-т. - К. : Освіта України, 2009. - 782 с.

Рубрики: Освіта вища - Вищі навчальні заклади

Ключові слова (ненормовані): педагогічні кадри -- Бердянський педагогічний інститут

Анотація:   Книга є продовженням археографічних видань "Бердянська чоловіча гімназія ( остання третина ХІХ століття) // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том І". Бердянська чоловіча гімназія (1901 - 1919 роки) // Матеріали з історії Бердянського державного університету. Том ІІ" і " Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум ( 1920 - 1935 року) // Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том ІІІ". Публікується представницький комплекс джерел, що стосуються Бердянського державного інституту соціального виховання, Бердянського державного педагогічного інституту, Бердянського (Осипенківського) державного учительського інституту (серпень 1932 - вересень 1953 років).

 
116 63.3(4Укр)6
Д40

        Джерела з історії Південної України [Текст] : Т. 9 Мемуари та щоденники Ч. 2 / Запорізьке наук. т-во ім. Я. Новицького, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. Грушевського. - Запоріжжя : Тандем-У, 2006. - 631 с.

Зміст:
  Лях С.  Мемуари Дмитра Захаровича Ляха / С. Лях. - С. 8-9
  Мільчев В.  "Нащадок четвертого покоління": життя та творчість І. І. Штерева / В. Мільчев, Г. Дімітрова. - С. 9-15
  Андрєєв В.  Й. Н. Векслер та його мемуари "Херсон и его жители" / В. Андрєєв. - С. 15-17
  Волониць В.  Делієва Олександра Агафонівна і її мемуари "1848-1998 р. 150 років з життя родини Делієвих" / В. Волониць, А. Гедьо. - С. 17-21
  Демченко Т.  Драма українського відродження: рефлексія сільського інтелігента / Т. Демченко. - С. 22-26
  Мільчев В.  Ренесанс та репресії: болгари Таврії у два перші десятиріччя радянської влади (1920-1939 рр.) / В. Мільчев, Ж. Пєєва. - С. 27-81
  Андрєєв В.  "Свій - чужий" в єврейській культурі Півдня України: самоідентифікація та подвійна лояльність / В. Андрєєв. - С. 82-95
  Бойко А.  Археографічні осбливості мемуарів / А. Бойко, В. Мільчев. - С. 96-102
  Лях Д. З.  Спогади про життя моє / Д. З. Лях. - С. 103-159
  Штерев І. І.  Очерковая история предков семьи Штеревых / І. І. Штерев. - С. 160-509
  Векслер И. Н.  Херсон и его жители / И. Н. Векслер. - С. 510-550
  Делієва А. А.  150 лет из жизни семьи Делиевых (1848-1998 г.) / А. А. Делієва. - С. 551-573

Рубрики: Історія України - Історія Південної України
Південна Україна

Анотація:   В книзі публікується наратив Південної України - мемуари і щоденник - які були виявлені в 2001-2005 роках під час археорграфічних польових експедицій Запорізького відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та Запорізького наукового товариства ім. Я. Новицького. Даний комплекс є цінним джерелом у різних галузях гуманітарного циклу і пропонується усім, хто цікавиться історією України XVIII-XX ст., зокрема історією Степової України, розвитком міждисциплінарних досліджень у царині вивчення побутового приватного життя, менталітету, гендеру, соціальної історії, мікроісторії тощо.

 
117 63.3(2Ук)1
Я22

Яворницький, Д. І.

        Історія запорозьких козаків [Текст] : у 3 т. Т. 1 / Д. І. Яворницький ; передм. В. А. Смолій ; комент. Г. Я. Сергієнко ; редкол.: П. С. Сохань. - К. : Наукова думка, 1990. - 577 с.

Рубрики: Історія України - Козацька доба
Україна

Ключові слова (ненормовані): історії -- життя та побут козаків -- природні умови запорізької Січі -- запорізькі Ради -- суди у запорізьких козаків

Анотація:   Тритомна "История запорожских козаков" видатного українського історика, етнографа і фольклориста, археолога, письменника, лексикографа, академіка АН УРСР Д.І. Яворницького (1885-1940), надрукована в 1892-1897 рр, є однією з найцінніших пам'яток вітчизняної дореволюційної історіографії, важливим джерелом для вивчення історії українського казацтва. В першому томі висвітлюються питання соціально- економічної історії, суспільного устрою, життя та побуту запорозького козацтва, описані теорія та кордони, природні умови Запорізької Січі.

 
118 63.3(0)5я72-1
Б64

Бірюльов, І. М.

        Всесвітня історія. Нові часи XVI-кінець XVIII ст. [Текст] : підруч. для 8-го кл. загальноосвітніх навч. закл / І. М. Бірюльов. - К. : Генеза, 2003. - 200 с.

Рубрики: Історія всесвітня - Шкільний курс

Ключові слова (ненормовані): історія всесвітня 16-18 ст. -- XVI-XVIII -- історія всесвітня 8 клас

Анотація:   Підручник складено відповідно до програми зі всесвітньої історії для 8-х класів загальноосвітніх закладів. У ньому систематизовано і викладено істричні події першого періоду нового часу (ХVI-кінець XVIII ст.)

 
119 67.3(0)я73-1
С83

Страхов, М. М.

        Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. М. Страхов. - К. : Ін-Юре, 2003. - 584 с.

Рубрики: Історія права зарубіжних країн

Ключові слова (ненормовані): давньосхідна держава -- феодальна держава і право -- буржуазна держава -- громадянська війна -- 1861-1865 -- еволюція державного ладу

Анотація:   У підручнику, відповідно до програми курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" і з урахуванням останніх досягнень історико-правової науки, висвітлюється історія виникнення, розвитку і функціонування державно-правових систем Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часів. Детально аналізується зміст державно-правових процесів, розкриваються як загальні закономірності державно-правового розвитку, так і специфічні риси історії окремих держав або систем права.

 
120 63.3(4Укр)-01
М12

Магочій, П. Р.

        Народ нізвідки : ілюстрована історія карпаторусинів / П. Р. Магочій ; пер. з англ. : С. Біленький, Н. Кушко ; сюжетні ком. до ілюстр. : В. - Ужгород : Падяк В., 2006. - 119 с.

Рубрики: Історія України
Україна

Ключові слова (ненормовані): географічне положення Карпатської Русі -- політика карпаторусинів -- релігія карпаторусинів -- національна самосвідомість -- історія карпаторусинів -- русинське національне відродження

Анотація:   На читача чекає захоплююча подорож крізь століття історії карпатських русинів - історії, насиченої драматичними подіями, маловідомими фактами, вражаючими відкриттями. Ця книга - про народ, який із давніх давен обрав колискою свого існування на Землі божественної краси Карпати та на своєму шляху в сучасний світ витримав чимало випробувань долі, подекуди жорстоких та трагічних, але й сьогодні зберігає вірність заповітам пращурів.

 
121 63.3(4Укр)1-8
С91

Сушинський, Б. І.

        Козацькі вожді України: Історія України в образах її вождів та полководців XV - XIX століть [Текст] : Іст. есе у 2 т. Т. 1 / Б. І. Сушинський. - О. : ВМВ, 2004. - 592 с.

Зміст:
  Богдан Глинський. - С. 18-21
  Костянтин Острозький. - С. 21-26
  Михайло Глинський. - С. 26-32
  Предслав Лянцкоронський. - С. 32-35
  Остафій Дашкевич. - С. 35-41
  Дмитро Вишневецький. - С. 41-54
  Остафій Ружинський. - С. 41-54
  Венжик Хмельницький. - С. 54-59
  Михайло Вишневецький. - С. 62-70
  Іван Свирговський. - С. 70-75
  Богдан Ружинський. - С. 75-85
  Павлюк. - С. 85-87
  Сава Ганжа. - С. 87-90
  Нечай. - С. 90-94
  Іван Підкова. - С. 94-98
  Яків Шах. - С. 98-101
  Ян Оришевський. - С. 101-105
  Самійло Зборовський. - С. 105-111
  Богдан Миклшинський. - С. 111-115
  Михайло Ружинський. - С. 115-119
  Гаврило Голубок. - С. 119-122
  Василь-Костянтин Острозький. - С. 122-127
  Захар Кулага. - С. 127-129
  Криштоф Косинський. - С. 129-133
  Лук'ян Чорнинський. - С. 133-136
  Войтих Чановицький. - С. 136-138
  Северин Наливайко. - С. 138-144
  Григорій Лобода. - С. 144-153
  Матвій Саула. - С. 153-157
  Стефан Кремпський. - С. 157-161
  Каспар Підвисоцький. - С. 161-166
  Кирик Ружинський. - С. 166-170
  Христофор Нечковський. - С. 170-172
  Гнат Василевич. - С. 172-174
  Федір Полоус. - С. 174-177
  Тихін Байбуза. - С. 177-179
  Семен Скалозуб. - С. 179-182
  Самійло Кішка. - С. 182-187
  Гаврило Крутневич. - С. 187-189
  Григорій Ізапович. - С. 189-192
  Іван Куцкович. - С. 192-194
  Іван Косий. - С. 194-196
  Роман Ружинський. - С. 196-199
  Кернозицький. - С. 199-201
  Олевченко. - С. 201-205
  Михайло Нацманович. - С. 205-211
  Григорій Тискиневич. - С. 211-213
  Петро Сагайдачний. - С. 213-226
  Петро Одинець. - С. 226-234
  Дмитро Барабаш. - С. 234-236
  Петро Жицький. - С. 236-238
  Яцко Бородавка. - С. 238-243
  Оліфер Голуб. - С. 243-247
  Оліфер Шафран. - С. 247-250
  Марко Жмайло. - С. 250-254
  Михайло Дорошенко. - С. 254-259
  Андрій Діденко. - С. 259-262
  Дорошенко. - С. 262-264
  Тарас Трясило. - С. 264-269
  Тиміш Орендаренко. - С. 269-271
  Іван Петражицький-Кулага. - С. 271-276
  Андрій Гаврилович. - С. 276-279
  Григорій Чорний. - С. 279-282
  Левко Іванович. - С. 282-284
  Іван Заруцький. - С. 284-288
  Семен Перев'язка. - С. 288-291
  Іван Сулима. - С. 291-298
  Василь Томиленко. - С. 298-301
  Сава Кононович. - С. 301-304
  Павло-Павлюк. - С. 304-307
  Михайло Татаринов. - С. 307-310
  Ілляш Караімович. - С. 310-313
  Яків Остряниця. - С. 313-316
  Дмитро Гуня. - С. 316-319
  Карпо Скидан. - С. 319-321
  Павло Носковський. - С. 321-325
  Карпо Півторакожуха. - С. 325-328
  Гулак Максим. - С. 328-331
  Барабаш Іван. - С. 331-336
  Богдан Хмельницький. - С. 336-410
  Іван Виговський. - С. 410-423
  Кривоніс Максим. - С. 423-432
  Богун Іван. - С. 432-438
  Филон Джалалія. - С. 438-443
  Тиміш Хмельницький. - С. 443-450
  Матвій Гладкий. - С. 450-456
  Мартин Небаба. - С. 456-461
  Станіслав Морозенко. - С. 461-465
  Іван Золотаренко. - С. 465-472
  Филон Гаркуша. - С. 472-478
  Кіндрат Бурляй. - С. 478-481
  Нестеренко Максим. - С. 481-484
  Степан Пободайло. - С. 484-488
  Яків Томило. - С. 488-490
  Лаврін Капуста. - С. 490-495
  Федір Лютай. - С. 495-498
  Данило Нечай. - С. 498-502
  Семен Височан. - С. 502-525
  Худолій. - С. 529-532
  Іван Ганжа. - С. 532-536
  Йосип Глух. - С. 536-541
  Іван Сірко. - С. 541-556
  Іван Стягайло. - С. 556-564
  Іван Нечай. - С. 564-567
  Юрій Хмельницький. - С. 567-573
  Григорій Лісницький. - С. 573-583
  Іван Ковалевський. - С. 583-586

Рубрики: Глинський Б.
Історія України - Козацька доба
Україна

Ключові слова (ненормовані): Запорізькі козаки

Анотація:   " Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців ХV-ХІХ ст."- унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих, маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу-всього 205 імен!-військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і , водночас, славну півтисячолітню історію нашої Вітчизни. Характерною ознакою есе є те, що письменник відходить від традиційних "виразно класових", а отже, упереджених оцінок діянь багатьох українських полководців. Об'єктивно аналізуючи військову та політичну ситуацію, в яких їм доводилося діяти, автор нерідко вступає в полеміку з деякими істориками, знімаючи неприпустимий тон зверхності при оцінці ролі в нашій історії окремих її постатей. Автором цих есе є відомий письменник та історик, автор понад п'ятидесяти художніх та сторико-публіцистичних книжок, академік Богдан Сушинський. Майже всі есе публікуються в періодиці і викликали значний громадський та читацький інтерес, котрий засвідчує, що книга ця має велике пізнавальне значення.

 
122 87.3(4Укр)я73-1
Ф33

Федів, Ю. О.

        Історія української філософії [Текст] : навч. посібник / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. - К. : Україна, 2000. - 510 с.

Зміст:
  Міфо-релігійні уявлення східних слов'ян - передісторія української філософської думки. - С. 6-14
  Історичні джерела та характерні особливості формування філософської культури Київської Русі. - С. 14-21
  Філософські ідеї у творчості давньоруських книжників та в пам'ятках літератури. - С. 22-35
  Українське передвідродження (друга половина XVIII -XV ст.). - С. 64-67
  Становлення раннього гуманізму в Україні (XV - перша половина XVI ст.). - С. 67-72
  Реформаційні та ренесансно-гуманістичні ідеї в Україні (друга половина XVI - початок XVII ст.). - С. 72-81
  Ідеї гуманізму і реформації у творах діячів братського руху та вченого гуртка друкарні Києво-Печерської Лаври. - С. 81-94
  Києво-Могилянська академія - визначний центр українського просвітництва - та її роль у розвитку духовної культури слов'янських народів. - С. 112-114
  Філософія Просвітництва в Києво-Могилянській академії. - С. 115-127
  Антропологічна спрямованість філософії Г.Сковороди. - С. 127-135
  Соціально-культурна ситуація в Україні першої половини XIX ст.. - С. 202-203
  Філософські ідеї у творчості українських вчених-романтиків. - С. 204-210
  Романтичне спрямування філософських та суспільно-політичних поглядів українських письменників: М.Гоголь, Кирило-Мефодіївці, Т.Шевченко. - С. 211-226
  Феномен професійно-академічної філософії: її духовний та університетський напрями. - С. 254-277
  Духовно-академічна філософія XIX ст.: традиція та новації. - С. 277-335
  Університетська філософія в Києві кінця XIX - початку ХХ ст.. - С. 336-357
  Філософські та суспільно-політичні ідеї у творчості українських письменників та вчених другої половини XIX - початку ХХ ст.. - С. 390-408
  Філософія в Україні в 20-90-х роках ХХ ст.. - С. 408-411
  Філософська думка в українській діаспорі. - С. 411-428

Рубрики: Історія філософії України
Україна

Ключові слова (ненормовані): історія української філософії

Анотація:   У навчальному посібнику з позицій нового осмислення історії укр. народу, його духовної культури послідовно викладаються основні етапи історії української філософії, показується закономірність її становлення та розвитку, її специфічні риси і характерні особливості.

 
123 63.3(4Укр-4Дон)
Н73

        Нові сторінки історії Донбасу [Текст] : зб. ст. Кн. 13/14 / М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т. - Донецьк : ДонНУ, 2007. - 400 с.

Зміст:
  Шайкан В. О.  До проблеми колаборації періоду ІІ світової війни. Міркування з приводу монографії М. І. Семиряги "Колабораціонізм". Природа, типологія і прояви в роки Другої світової війни" / В. О. Шайкан. - С. 14-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарнавський І. С.  Прояви колабораціонізму на Донеччині в роки Другої світової війни / І. С. Тарнавський. - С. 33-51. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Титаренко Д. М.  Спогади остарбайтерів Донбасу як історичне джерело ( заматеріалами Вестфальського музею промисловості) / Д. М. Титаренко. - С. 52-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бистра М. О.  Функціонування системи професійної освіти в Донбасі в умовах нацистської окупації / М. О. Бистра. - С. 61-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стяжкіна О. В.  Пересічна людина Донбасу на початку 1920-х років: в пошуках слова, простору і часу / О. В. Стяжкіна. - С. 76-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Остапчук О. Г.  Розвиток машинобудування у Донбасі (друга половина ХХ-початок ХХІ ст.): історіографія проблеми / О. Г. Остапчук. - С. 99-108. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Нікітенко К. В.  Висвітлення проблем недержавного сектору промисловості України в умовах НЕПу в історіографії 1920-х рр. / К. В. Нікітенко. - С. 108-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пилипенко Д. В.  Про термінологічну адекватність виразу "Дике поле" / Д. В. Пилипенко. - С. 115-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лихолобова З. Г.  Увічнена в пам'ятках: техніка Великої Вітчизняної війни в меморіальних спорудах Донеччини / З. Г. Лихолобова, А. В. Заболоцький. - С. 126-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Абуков С. Н.  Огляд сучасної російської літератури з проблеми аграрного приватного сектора в Російській імперії, зокрема - Україна на межі XIX-ХХ ст. / С. Н. Абуков. - С. 135-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Романуха О. М.  Співробітництво Донецької області з регіонами Російської Федерації у сфері освіти і культури (1991-2005 рр.) / О. М. Романуха. - С. 142-153. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чаплик М. М.  Кількісний та якісний склад росіян в Україні у 1989-2001 рр. (на прикладі Донецької області) / М. М. Чаплик. - С. 153-167. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пенькова О. Б.  Формування нової офіційної весільної обрядовості в Донбасі у 1960-1985 рр. / О. Б. Пенькова. - С. 167-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стуканова Ю. Р.  Матеріально-технічне та кадрове забезпечення театрів Донбасу в 1953-1964 роках / Ю. Р. Стуканова. - С. 179-193. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Саржан А. О.  Розвиток рослинництва в Донбасі (початок 50-х - перша половина 60-х років ХХ ст.) / А. О. Саржан. - С. 209-218. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Герасимова М. С.  Дозвілля в повсякденному житті населення Донбасу в 1945-1953 рр. / М. С. Герасимова. - С. 218-235. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Соловей М. О.  Кадри дитячих будинків Сталінської області в 1943-1958 рр. / М. О. Соловей. - С. 235-251. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Алфьоров М. А.  Демографічний та економічний розвиток Донбасу в 1950-ті роки / М. А. Алфьоров. - С. 251-260. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Струченков О. В.  Умови праці інженерно-технічних спеціалістів промисловості Донбасу в добу радянської модернізації (кінець 1920-х - 1930-і роки) / О. В. Струченков. - С. 260-274. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Малярчук Н. Г.  Створення російських національних адміністративно-територіальних одиниць в Донбасі в 20-х на початку 30-х рр. ХХ ст. / Н. Г. Малярчук. - С. 274-291. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мовчан А. В.  Реалізація моделі виховання радянської дитини (за матеріалами періодичної преси Донбасу 1920-х рр.) / А. В. Мовчан. - С. 291-304. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Добров Е. В.  Медичне обслуговування шахтарів Донбасу на початку ХХ ст. / Е. В. Добров. - С. 304-311. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гончаров В. В.  До питання формування єврейської громади у Донбасі (к. XVIIІ - п. XX ст.) / В. В. Гончаров. - С. 311-325. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пірко В. О.  Про витоки архівної справи в Донбасі / В. О. Пірко. - С. 325-332. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Литвиненко Р. О.  До відносної хронології культур середньої-пізньої бронзи басейна Сіверського Дінця (пропозиції щодо розв'язання проблеми) / Р. О. Литвиненко. - С. 332-356. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гриб В. К.  Нові матеріали відносно розвитку землеробства у господарській діяльності населення Хазарського каганату / В. К. Гриб. - С. 356-364. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевченко-Панталеоні Н. М.  З досвіду реструктуризації вугільної промисловості у ФРН (1950-1990 рр.) / Н. М. Шевченко-панталеоні. - С. 364-372. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коломоец А. К.  Образ Донбасса в сознании жителей Донецкой области / А. К. Коломоец. - С. 372-385. - Библиогр. в конце ст.
  Дынгес А. А.  Этническая самоидентификация немцев Донецкой области в начале ХХІ в. / А. А. Дынгес. - С. 385-394. - Библиогр. в конце ст.
  Кузіна К. В.  Матеріали експертного опитування працівників шахти "Добропольська" Донецької області / К. В. Кузіна. - С. 394-398. - профспілки

Рубрики: Історія України - Історія Донецької області
Донецька область

Анотація:   Тринадцята-чотирнадцята книга щорічника "Нові сторінки історії Донбасу" продовжує висвітлення невивчених та маловивчених питань історії регіону. Вперше вводяться у науковий обіг документи, почерпнуті в архівних фондах, запроваджуються нові напрямки досліджень, переосмислюються з позицій сучасної методології відомі вже факти. Рубрику "Оговорення гострих проблем" представлено новими матеріалами з історії України (Донбасу) часів фашитської окупації. Підсумки соціологічних опитувань загруповано у рубриці "До питання самоіндентифікації населення Донбасу".

 
124 63.3(0)я73-1
О66

Орлова, Т. В.

        Історія сучасного світу (XV-XXI) [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. В. Орлова. - К. : Вікар, 2008. - 552 с.

Рубрики: Історія всесвітня
Схід

Ключові слова (ненормовані): історія -- дихотомія Захід-Схід -- динаміка еволюції культури -- феномен ідеології -- політичний прогрес -- трансформація міжнародних відносин -- війни

Анотація:   Це перша книга в Україні, в якій висвітлюється глобальна історія від кінця XV ст. до наших днів. У проблемно-хронологічному плані простежуються головні тенденції в життєдіяльності людства на етапах індустріального і постіндустріального суспільства у духовних сферах, політиці, міжнарордних відносинах, економіці, соціосфері та ін. Окремо розглядається дихотомія Захід - Схід і особливості її прояву на прикладах конкретних країн. Заключна частина присвячена проблемам глобалізації, місцю і ролі України в сучсному світі.

 
125 63.3(4Укр-4Харк)л6
Н40

        Невичерпне джерело духовності: (нариси про діяльність музеїв історії вищих навчальних закладів м. Харкова) [Текст] : збірник / Гол. упр. освіти і науки Харківська облдержадм., Харківський гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад.". - Х. : НУА, 2003. - 140 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): історія україни -- музей історії -- вищі навчальні заклади

Анотація:   У нарисах висвітлено історію створення музеїв, різноманітні форми їх наукової, просвітницької та виховної діяльності, показано роль музеїв у розв'язанні гостроактуальних питань формування громадянськості студентської молоді.

 
126 63.3(4Укр)5
П78

        Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 11 / Ін-т історії України НАН України. - К : Видавництво Інституту історії України, 2006. - 345 с.

Зміст:
  Реєнт О.  Духовні й культурні підстави соборності України в ХІХ ст. та на початку ХХ ст. / О. Реєнт. - С. 8-17
  Коляда І.  Формування етносоціальної свідомості українського народу наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.: історіософський аспект / І. Коляда. - С. 18-27
  Шандра В.  Історія повсякдення як науковий підхід для вдосконалення досліджень історії України ХІХ - початку ХХ століття / В. Шандра, О. Крижанівська, О. Вільшанська. - С. 28-39
  Дзира І.  Праці зі східнослов'янського літописання у рецензіях Михайла Грушевського / І. Дзира. - С. 40-63
  Кіян О.  Історіографічні студії В. Б. Антоновича / О. Кіян. - С. 64-84
  Орлик В.  Фінансова політика Російської імперії в українських губерніях у ХІХ ст. (історіографія проблеми) / В. Орлик. - С. 85-95
  Юсова Н.  Питання києво-руської спадщини та етногенезу східнослов'янських народів у працях О. Преснякова / Н. Юсова. - С. 96-123
  Борисевич С.  Доля і законодавчі підстави існування поєзуїтських маєтків у Правобережній Україні в ХІХ ст. / С. Борисевич. - С. 124-141
  Довжук І.  Зовнішня торгівля підросійської України у післяреформенний період / І. Довжук. - С. 142-153
  Донік О.  Купецьке промислове підприємництво в Україні (ХІХ - початок ХХ ст.) / О. Донік. - С. 154-168
  Фареній І. А.  Зародження споживчої кооперації у Наддніпрянській Україні (1860-ті - перша половина 1890-х рр.) / І. Фареній. - С. 169-178
  Шевченко А.  Розбудова залізничного транспорту в Південній Україні та його роль у поширенні зернового експорту в ІІ половині ХІХ ст. / А. Шевченко. - С. 179-186
  Волковинський В.  Занепад народовольського тероризму / В. Волковинський. - С. 187-205
  Гальчак С.  Історичні аспекти становлення й розвитку місцевого самоврядування у Східному Поділлі в дорадянський період / С. Гальчак. - С. 206-217
  Жерноклєєв О.  Боротьба національних секцій австрійської соціал-демократії початку ХХ ст. за вплив на профспілки Галичини й Буковини / О. Жерноклєєв. - С. 218-234
  Калініч Т.  Початковий етап інкорпорації Правобережної України до складу Російської імперії (кінець XVIII - початок ХІХ ст.) / Т. Калініч. - С. 235-247
  Соловйова В.  Зародження української дипломатичної служби (1914-1917 рр.) / В. Соловйова. - С. 248-256
  Курінна Т. М.  З витоків благодійності й освіти єврейських громад в Україні у ХІХ - на початку ХХ ст. / Т. М. Курінна. - С. 257-267
  Кучерявенко І.  Історія і сучасність старообрядницького іконопису / І. Кучерявенко. - С. 268-272
  Лисенко О.  П. Столипін й український національний рух (початок ХХ ст.) / О. Лисенко. - С. 273-287
  Хобта Л.  Благодійність і меценатство в Україні та Росії за часів Російської імперії / Л. Хобта. - С. 288-297
  Пістоленко І.  О. Д. Засядько - воїн, винахідник, людина / І. Пістоленко. - С. 298-306
  Синицький П.  "Спогади" Надії Суровцової (1896-1985) як джерело з історії Центрально-Східної Європи 1920-х років / П. Синицький. - С. 307-322
  Мех Н.  Роздуми про велич та трагедію Івана Франка / Н. Мех. - С. 323-330
  Янишин Б.  Націоналізм та соціалізм у політичних концепціях Івана Франка (до 150-річчя від дня народження) / Б. Янишин. - С. 331-340

Рубрики: Історія України

Анотація:   Пропоноване видання є одинадцятим випуском збірника наукових статей відділу історії України XIX - початку XX ст. Інституту історії України НАНУ. Видання продовжує традицію публікації науково-дослідницької діяльності співробітників, аспірантів та здобувачів відділу, науковців провідних вітчизняних наукових установ та викладачів вищих навчальних закладів України. У збірнику висвітлюється широке коло актуальних та дискусійних проблем соціально-економічного, суспільно-політичного, культурного та релігійного життя українських земель у XIX - на початку XX ст., національного руху українського народу у вказаний період. Наукові студії , що увійшли до збірника, можуть бути корисними не лише науковцям, викладачам та студентам вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, а й усім не байдужим до минулого України.

 
127 63.3(4Укр)6
У75

        Усна історія Степової України / редкол. т. : А. Бойко (голов. ред.), О. Лазько, Н. Швайба [та ін.]. - : 2009. - 390 с.

Рубрики: Історія України
Дніпропетровська область

Ключові слова (ненормовані): звичаї -- обряди

Анотація:   Сьомий том Усної історії Степової України репрезентує продовження матеріалів експедиції до села Сурсько-Михайлівка Дніпопетровської області здійснену Запорізьким науковим товариством ім. Я. Новицького, Міжнародною громадською організацією "Інституту україніки", Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та Інститутом усної історії Запорізького національного університету в червні 2009 року. Важливість і унікальність видання полягає в тому, що, по-перше, старовинне козацьке село було засновано легендарним запорожцем М. Коржем, а по-друге, усна історія є вагомим чинником історичного буття, значущим елементом відносин - побутових, економічних, суспільних і, що головне, - визначальним механізмом передачі історичної пам'яті і, як наслідок, - елементом ідентичності тієї чи іншої суспільної, соціальної, етнічної групи.

 
128 63.3(4Укр)ю
І90

        Історія України: Джерельний літопис / упоряд. : В. І. Червінський, М. І. Обушний, Т. Ю. Горбань [та ін.] ; за ред. В. - К. : Дирекція ФВД, 2008. - 799 с.

Рубрики: Історія України - Документи і матеріали

Ключові слова (ненормовані): історії України -- документальні (актові) пам'ятки -- юридично-правові акти -- генеалогічні таблиці князів -- статистичні таблиці -- хронологія

Анотація:   Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні матеріали. Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних карт із праць відомих істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців.

 
129 63.3(4Укр)-282.2кр
У45

        Український селянин [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 12 / НАН України, Ін-т історії України НАН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 346 с.

Зміст:
  Фареній І. А.  Десять років діяльності Наукового товариства істориків-аграрників / І. А. Фареній. - С. 6-8. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бондар В. В.  Наукове товариство істориків-аграрників / В. В. Бондар. - С. 8-10. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бушин М. І.  Секція Наукового товариства істориків-аграрників в Черкаському державному технологічному університеті / М. І. Бушин. - С. 10-12
  Земзюліна Н. І.  Секція гендерних проблем села (гендерного паритету українського суспільства) / Н. І. Земзюліна. - С. 12-13
  Мельниченко М. В.  Секція з аграрної історії Черкащини / М. В. Мельниченко. - С. 13-14
  Реєнт О. П.  Світовий сільськогосподарський ринок і сільське господарство України (1861-1917 рр.): сучасне бачення проблеми / О. П. Реєнт. - С. 15-17
  Герінбург О. В.  Вивчення сезонного "уходництва" сільськогосподарських працівників земськими статистиками Херсонської губернії / О. В. Герінбург. - С. 17-20
  Гоцуляк В. В.  Дослідження аграрної і соціальної історії пореформеного селянства та деяких аспектів інституціоналізації як форми організації наукових досліджень в сучасній історіографії / В. В. Гоцуляк. - С. 20-24. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Захарченко М. В.  Основні тенденції вивчення радянськими істориками освіти на селі в Українській СРР в 20-х рр. ХХ ст. / М. В. Захарченко. - С. 24-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Крайсвітня Ю. В.  Дослідження юридичних аспектів Столипінської аграрної реформи у дорадянській історіографії / Ю. В. Крайсвітня. - С. 26-28. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Масненко В. В.  "Пасічник" або"кращий землероб" історичної ниви: аграрні сюжети наукової спадщини Віталія Підгаєцького / В. В. Масненко. - С. 28-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мельниченко В. М.  Історія сіл у краєзнавчих дослідженнях (на прикладі Черкащини) / В. М. Мельниченко. - С. 31-33. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Морозов А. Г.  Селянин-власник часів НЕПу: хто він? З історії формування класового жупеля "куркуль" / А. Г. Морозов, В. М. Лазуренко. - С. 33-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Степанчук Ю. С.  Тема державності України другої половини XVII-XVIII ст. у публікаціях "Українського історичного журналу" на межі 1980-1990-х рр. / Ю. С. Степанчук. - С. 37-39
  Тарарненко О. М.  Історіографія аграрної політики П. Скоропадського: стан наукового вивчення та періодизація / О. М. Тарарненко. - С. 39-44. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шаравара Т. О.  Дорадянська історіографія соціально-економічних наслідків аграрних реформ другої половини ХІХ ст. / Т. О. Шаравара. - С. 44-47. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Велигорский В. Н.  Репрессии ученых-аграрников в Среднем Поволжье в 30-е гг. ХХ в. / В. Н. Велигорский. - С. 48-49
  Волос О. В.  Агрономічна діяльність земців Херсонської губернії / О. В. Волос. - С. 49-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глазунов Г. О.  Міністерська доля як момент істини / Г. О. Глазунов. - С. 52-56
  Завадська І. М.  Інтеграція ідеї громадської агрономії в сільському господарстві України в першій чверті ХХ ст. / І. М. Завадська, М. І. Палилюлько. - С. 56-59. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Каденюк О. С.  Засади діяльності громадської агрономії в західноукраїнському селі Східної Галичини у міжвоєнний період (1919-1939 рр.) / О. С. Каденюк. - С. 59-62. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Костенко О. О.  Внесок вчених-аграріїв Київщини у становлення сільськогосподарської науки та освіти в Україні (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) / О. О. Костенко. - С. 62-65
  Лук'яненко О. В.  Освітяни Потавщини: на межі сільської практики та господарської теорії (1956-1957 рр.) / О. В. Лук'яненко. - С. 65-67
  Орлик В. М.  Микола Бржеський - дослідник оподаткування селянства в Російській імперії / В. М. Орлик. - С. 67-69. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пащенко В. В.  "Продовольство з України" (діяльність Олександра Шліхтера по вивезенню продовольства з українського села до РРФСР) / В. В. Пащенко. - С. 69-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тригуб П. М.  Трагічна доля директора радгоспу / П. М. Тригуб. - С. 72-75
  Біда О. А.  Удосконалення вищої педагогічної освіти в системі наукових досліджень лабораторії "проблеми сільської початкової школи" / О. А. Біда, Л. І. Прокопенко. - С. 76-78
  Венгерська В. О.  Селяни Правобережної України: регіональні особливості пошуку національної ідентичності / В. О. Венгерська. - С. 78-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Голиш Г. М.  Розвиток освіти українського села в період нової економічної політики 1921-1929 рр. (на матеріалах історії Чапаєвської (Богушковослобідської) школи Золотоніського району Черкаської окруни) / Г. М. Голиш. - С. 80-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Драч О. О.  Вища жіноча освіта у внутрішній політиці уряду Російської імперії у другій половині ХІХ ст. / О. О. Драч. - С. 82-85. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Книга М. Д.  Типы женских сельскохозяйственных школ в конце XIX - начале ХХ вв. / М. Д. Книга. - С. 85-87. - Библиогр. в конце ст.
  Кучеренко Г. В.  Організація освіти сільської молоді у повоєнний період (1943-1950 рр.) / Г. В. Кучеренко. - С. 87-90. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лахач Т. О.  Політика радянської влади щодо моралі та світогляду селянських родин у Радянській Україні 1930-х рр. / Т. О. Лахач. - С. 91-92. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лозовий В. С.  Сприйняття селянством більшовиків та радянської влади в період Директорії УНР / В. С. Лозовий. - С. 92-95. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мазуркевич А. В.  Рівень розвитку закладів культури як показник якості життя сільського населення України в 60-х - 80-х рр. ХХ ст. / А. В. Мазуркевич. - С. 95-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михайлюк О. В.  Взаємини між селянством і владою в українських губерніях Російської імперії на початку ХХ ст. / О. В. Михайлюк. - С. 98-102. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Опря Б. О.  Господарська діяльність православного парафіяльного духівництва в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (на матеріалах Правобережної України) / Б. О. Опря. - С. 102-105. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Петренко І. М.  Чернецтво як привід для розлучення подружжя серед сільського населення XVIII ст. / І. М. Петренко. - С. 105-107. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Портнова Т. В.  Лихо з розуму: проблема впливу освіти на селянську культуру в українській суспільній думці другої половини XIX ст. / Т. В. Портнова. - С. 107-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Приймак О. М.  Традиційні архетипи самоорганізації південноукраїнського селянства наприкінці XIX - початку XX ст. / О. М. Приймак. - С. 109-112
  Ситник О. М.  Ідеологічна політика більшовиків стосовно українського селянства упродовж 1920-х - початку 1930-х рр. / О. М. Ситник. - С. 112-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Темченко А. І.  Семантика просторово-тілесних розташувань / А. І. Темченко. - С. 117-119. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тупчієнко М. П.  Семантичні паралелі технологій обробки конопель та заліза в народних уявленнях східних слов'ян / М. П. Тупчієнко. - С. 120-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тхоржевська Т. В.  Побратимство / посередництво в українському селі: "хлібні сестри" та "горілчані брати" (друга половина XX - початок XXI ст.) / Т. В. Тхоржевська. - С. 121-123
  Якиминська Л. В.  Влада у світоглядних уявленнях українців (за матеріалами фольклорних текстів Степового Побужжя) / Л. В. Якиминська. - С. 123-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Івангородський К. В.  Селянський чинник у генезі українського козацтва / К. В. Івангородський. - С. 126-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кочерга В. А.  Соціальна політика гетьмана І. Мазепи / В. А. Кочерга, М. Г. Шамрай. - С. 131-134
  Милешина Н. А.  Экономические проблемы помещичьего хозяйства во второй половине XVIII ст. / Н. А. Милешина. - С. 134-136. - Библиогр. в конце ст.
  Михайлюк Ю. М.  Татарські набіги на землі Південної Київщини в останній чверті XV - першій половині XVI ст. / Ю. М. Михайлюк. - С. 136-139. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овсінський Ю. В.  Методи та окремі рецепти фільваркової ветеринарії в Подільському воєводстві Речі Посполитої у першій половині XVIII ст. / Ю. В. Овсінський. - С. 139-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Чорний М. І.  Млини церковної власності в межах передмість і приміських земель Львова у XIV - першій половині XIX ст. / М. І. Чорний. - С. 142-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Берестовий А. І.  Законодавче забезпечення повноважень податкового інспектора в Російській імперії у другій половині XIX ст. / А. І. Берестовий, О. М. Федьков. - С. 147-149. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бундак О. А.  Розвиток транспорту на Волині та його роль для економіки краю (друга половина XIX - початок XX ст.) / О. А. Бундак. - С. 149-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Буравченко Р. В.  Розвиток цукрової промисловості на українських землях в 1861-1914 рр. / Р. В. Буравченко. - С. 154-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гордуновський О. М.  Купецтво як основний суб'єкт торгівлі хлібом на Півдні України в XIX ст. / О. М. Гордуновський. - С. 157-161. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гусс К. С.  До питання про виникнення фабрично-трудового законодавства в Російській імперії у післяреформенний період / К. С. Гусс. - С. 161-163
  Дем'янюк О. Й.  Волинське селянство у початковий період Української революції 1917-1921 рр. / О. Й. Дем'янюк. - С. 163-166. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Десятніков І. В.  Захворюваність і травматизм сільськогосподарських працівників в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) / І. В. Десятніков. - С. 166-169. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єрмілов В. С.  Проблема оплати медичної допомоги сільському населенню земств в останній третині XIX ст. / В. С. Єрмілов. - С. 169-171
  Іващенко В. А.  Податкова політика гетьманського уряду в українському селі (квітень-листопад 1918 р.) / В. А. Іващенко. - С. 171-173
  Калиняк Л. Д.  Стронніцтво людове - організатор селянського страйку 1937 року в Західній Україні / Л. Д. Калиняк. - С. 173-175
  Корновенко С. В.  "Декларація генерала Денікіна з земельного питання": її суспільно-політичний резонанс / С. В. Корновенко. - С. 176-179. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мойсієнко В. М.  Теоретико-історичні аспекти правового регулювання земельного сервітуту на території України (друга половина XIX - початок XX ст.) / В. М. Мойсієнко. - С. 180-182. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овчаренко О. І.  Аграрне питання в Боснії і Герцоговині напередодні та під час повстання 1875-1878 рр. / О. І. Овчаренко, О. В. Сухушина. - С. 183-186. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник І. В.  Моделі успішної модернізації селянських господарств Правобережної України на початку XX ст. / І. В. Олійник. - С. 186-189
  Передерій І. Г.  Український хліборобський рух в умовах суспільно-політичних процесів 1917-1918 рр. / І. Г. Передерій. - С. 189-191. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Посадский А. В.  Крестьянство периода модернизации: аспекты трансформации / А. В. Посадский. - С. 191-194. - Библиогр. в конце ст.
  Рачковський Г. В.  Розвиток мережі сільських поселень Середнього Полісся у кінці XIX - середині XX ст. / Г. В. Рачковський. - С. 194-197. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Суханова Н. И.  Аграрная политика добровольческой армии на Ставрополье / Н. И. Суханова. - С. 197-200. - Библиогр. в конце ст.
  Вісин В. В.  Соціально-економічні умови відродження та розвитку української сільськогосподарської кооперації у Волинському воєводстві в 20-х рр. ХХ ст. / В. В. Вісин. - С. 201-203. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Власенко В. М.  Кооперативний досвід міжвоєнної української політичної еміграції в Румунії / В. М. Власенко. - С. 203-206. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Глушан О. В.  "Історія кооперації" С. В. Бородаєвського як пам'ятка української кооперативної думки / О. В. Глушан. - С. 206-208. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дулгерова О. М.  Діяльність сільськогосподарської кооперації з розвитку насінництва / О. М. Дулгерова. - С. 208-211
  Земзюліна Н. І.  Міжнародний і вітчизняний досвід кооперативних об'єднань: питання теорії та практики / Н. І. Земзюліна. - С. 211-215. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лазуренко В. М.  Селянські господарства України заможного (фермерського) типу у системі радянської сільськогосподарської кооперації в добу НЕПу / В. М. Лазуренко. - С. 215-220. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олянич В. В.  Розвиток кустарно-ремісничої та кооперативної промисловості на Лівобережній Україні у 20-х рр. XX ст. / В. В. Олянич. - С. 220-226. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пятницькова І. В.  Благодійна діяльність кооперативних товариств Південної України у кінці XIX - на початку XX ст. / І. В. Пятницькова. - С. 226-228. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Романюк І. М.  Господарська діяльність спеціалізованого Всеукраїнського кооперативного товариства "Кооптах" у середині 20-х рр. XX ст. / І. М. Романюк, Б. І. Романюк. - С. 228-230. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Барабаш Ю. В.  Проблеми сільської охорони здоров'я в Донбасі у 20-х рр. XX ст. / Ю. В. Барабаш. - С. 231-232
  Білик О. А.  Економічне підгрунтя становлення радянської влади в українському селі на початку 20-х рр. XX ст. / О. А. Білик. - С. 232-235
  Верховцева І. Г.  Село Південної Бессарабії в умовах українізації краю / І. Г. Верховцева. - С. 235-238. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гальчак С. Д.  Репатріанти як важливе джерело трудових ресурсів Поділля / С. Д. Гальчак. - С. 238-240. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гальченко С. І.  Диференційоване забезпечення населення УРСР згідно з картковою системою у завершальний період Великої Вітчизняної війни / С. І. Гальченко. - С. 241-243
  Гончаренко О. М.  Сільські управи в системі окупаційного апарату влади райхскомісаріату "Україна": організаційна структура, компетенція та досвід функціонування (1941-1944 рр.) / О. М. Гончаренко. - С. 243-247. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горбатюк О. С.  Десятирічний план будівництва електростанцій в УРСР (1951-1960 рр.) / О. С. Горбатюк. - С. 247-249
  Горло Н. В.  Особливості переселення пільгових категорій населення у період будівництва Дніпровського гідрокаскаду (50-70-ті рр. XX ст.) / Н. В. Горло. - С. 249-252. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горох М. В.  Цінова політика "Торгсину" як показник ставлення держави до власних громадян (на прикладі Чернігівської облконтори) / М. В. Горох. - С. 252-254. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Десятніков О. В.  Медичне обслуговування найманих робітників у сільському господарстві України в добу непу / О. В. Десятніков, А. Г. Морозов. - С. 254-256. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кантемирова Р. М.  Сільські кустарні промисли в період нової економічної політики / Р. М. Кантемирова. - С. 256-258
  Капустян С. С.  Початок сталінської "революції згори" в українському селі / С. С. Капустян. - С. 258-259
  Кузин В. Н.  Зарождение основ системы продовольственной безопасности в СССР в период нэпа / В. Н. Кузин. - С. 260-262. - Библиогр. в конце ст.
  Кунев С. Н.  Отношение крестьянства Мордовии к политике свертывания НЭПа в деревне / С. Н. Кунев. - С. 262-263
  Латишева О. В.  Особливості здійснення окладного страхування в сільському господарстві УСРР (1928-1933 рр.) / О. В. Латишева. - С. 263-267. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лехан Л. Б.  Відсторонення селянина-колгоспника від управління виробництвом (30-ті рр. XX ст.) / Л. Б. Лехан, Т. К. Дацюк. - С. 267-269
  Лісовська О. В.  Матеріально-технічне забезпечення електрифікації сільського господарства в Українській РСР (друга половина 60-х рр. XX ст.) / О. В. Лісовська. - С. 269-271. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лобач К. В.  Сільськогосподарські переселення в Україну (1933-1934 рр.) / К. В. Лобач. - С. 271-274
  Лубко І. М.  Вплив політики ціноутворення на зміст аграрних перетворень (50-ті рр. XX ст.) / І. М. Лубко. - С. 274-277. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мазило І. В.  Внесок залізничників у відродження і розвиток сільського господарства України (1943-1950-ті рр.) / І. В. Мазило. - С. 277-281
  Мельничук О. Ю.  "Селяни" і "Торгсин": система заготівель побутового золота в УСРР (1932-1936 рр.) / О. Ю. Мельничук. - С. 282-284
  Мельничук О. А.  Соціальний захист сільських робітників в Україні в 20-30-ті рр. XX ст. / О. А. Мельничук. - С. 284-286. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Михайлик А. О.  Нестеровецька "волинка" 1931 року / А. О. Михайлик. - С. 286-289. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мотревич В. П.  Динамика валовой продукции сельского хозяйства Украины в 1940-е - начале 1950-х гг. / В. П. Мотревич. - С. 289-290
  Надькин Т. Д.  Голод 1946-1947 годов в Среднем Поволжье (по материалам Мордовии) / Т. Д. Надькин. - С. 290-292
  Нечипоренко З. В.  "Українізація" і забезпечення прав національних меншин Півдня України в 1920-х - на початку 1930-х рр. / З. В. Нечипоренко. - С. 292-295. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Олійник О. С.  Запровадження радянської моделі соціально-побутової інфраструктури у західноукраїнському селі (1945-1955 рр.) / О. С. Олійник, І. В. Рибак. - С. 295-297. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Отземко О. В.  Розподіл земельного фонду в Донецькій губернії (1920-1925 рр.) / О. В. Отземко. - С. 297-300. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Перехрест О. Г.  Відбудова матеріальної бази сфери освіти в сільській місцевості в 1943-1945 рр.: проблеми та наслідки / О. Г. Перехрест. - С. 300-304. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Петрова А. І.  Основні напрямки аграрної політики окупаційної влади на території Поділля в 1942-1944 рр. / А. І. Петрова. - С. 304-307
  Романець Н. Р.  Боротьба з "порушеннями революційної законності" в українському селі у постголодоморний період / Н. Р. Романець. - С. 307-309
  Свідерська О. М.  Сільськогосподарські райони Поділля та Південно-Східної Волині у добу нової економічної політики (1921-1929 рр.) / О. М. Свідерська. - С. 309-312
  Скрипник О. М.  Хімізація сільського господарства України та проблеми модернізації хімічної індустрії в другій половині 1950-х - 1980-ті рр. / О. М. Скрипник. - С. 312-315. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сушик І. В.  Колективізація Волині: насилля і спротив повоєнних років / І. В. Сушик. - С. 315-318. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сыпченко А. В.  Политический процесс по делу ""Волжской контрреволюционной организации "Трудовой крестьянской партии" / А. В. Сыпченко. - С. 318-321
  Фільваркова А. В.  Винуватці трагедії (більшовицька політика в українському селі 1928-1933 рр.) / А. В. Фільваркова. - С. 321-323
  Фрей Л. В.  Політика радянської влади щодо заможного селянства України в період колективізації (1929-1932 рр.) / Л. В. Фрей. - С. 323-326. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цибуленко Г. В.  Друга колективізація на Херсонщині у 1944-1947 рр. / Г. В. Цибуленко. - С. 326-333. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Черемісін О. В.  Проблеми розвитку агропромислового комплексу Херсонської області у 2000-2010 рр. / О. В. Черемісін. - С. 333-335. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шевельков А. И.  К истории начала и некоторых итогах развития сельского хозяйства нечерноземной зоны РСФСР во второй половине ХХ века / А. И. Шевельков. - С. 335-338

Рубрики: Історія України - Історія селянства

Анотація:   Матеріали пропонованого збірника охоплюють традиційне коло проблем аграрної історії України. Автори статей розкривають різні аспекти історії селянства, зокрема роль видатних постатей в аграрній історії, проблеми історіографії, а також історичний розвиток селянства на основних етапах історії України.

 
130 88.(0)я73-1
Р70

Роменець, В. А.

        Історія психології єпохи прсвітництва [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. А. Роменець ;наук. ред.: П . Л. Пироженко. - К. : Вища школа, 1993. - 568 с.

Рубрики: Психологія соціальна - Історична психологія

Ключові слова (ненормовані): періодизація історії психології -- бунтівний індивідуалізм -- психологія і революція -- самопізнання людини і людства -- феноменологія самодержавства

Анотація:   Висвітлено шляхи розвитку психологічної науки в 18 ст..Розглядаеться історія психології як західних, так і східних країн. Особливу увагу приділено розвиткові психології в Україні. Розроблено теоретичні засади історії психології: культурологічний підхід, рушійні сили розвитку психологічних знань, періодизацію.

 
131 63.3(4Укр-4Чек)кр
П76

Приліпко, М. В.

        Чорнобаївщина. Нариси історії населених пунктів (від найдавніших часів до сьогодення) [Текст] : 60-річчю Черкаської обл. та 90-річчю Чорнобаївського р-ну присвяч. : [краєзнавче іст.-докум. дослідж.]. Кн. 1 / М. В. Приліпко ; редкол.: О. І. Боровик [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 652 с.

Рубрики: Черкащина - Історія міст і сіл
Чорнобаївський район

Ключові слова (ненормовані): Чорнобаїв -- Богодухів -- Васютинці -- Велик бурімка -- Велики канівці -- Вереміївка -- Веселий хутір -- Жовнино -- Іркліїв -- Кліщинці

Анотація:   Краєзнавче історико-документальне дослідження "Чорнобаївщина. Нариси історії населених пунктів" є продовженням праці автора книги "Чорнобаївщина. Велична історія рідного краю" (2008) і акцентує увагу читача на дослідженні історії кожного населеного пункту Чорнобаївщини з найдавніших часів до сьогодення на основі архівних матеріалів, документів, стародруків про відомих людей краю, досліджень багатьох вчених: істориків, археологів, етнографів, краєзнавців. В книзі широко представлений матеріал обласного, районого, сільських краєзнавчих музеїв.

 
132 63.3(4Укр)я73-1
С24

Світлична, В. В.

        Історія України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Світлична. - К. : Каравела, 2008. - 400 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): історія України -- давньоруський період -- козацько-гетьманська війна -- національно-демократична революція -- Україна у міжвоєнний період -- Україна

Анотація:   Огляд історії України подається з позицій сучасної концепції вітчизняної історії у відповідності з навчальною програмою курсу. В організації самостійної роботи з посібником допоможуть наведені в кожному розділі фрагменти фактологічно цінних документальних джерел. Стиль викладу матеріалу та його композиція сприяють ефективнішому засвоєнню студентами матеріалу при відсутності безпосередніх контактів з викладачем. Вправи з відповідями на них дають можливість здійснювати самооцінку та самоконтроль у процесі навчання.

 
133 83.3(4Укр)4
Б61

        Українська паломницька проза. Історія. Поетика. Постаті [Текст] : монографія. - : 2012. - 392 с.

Рубрики: Історія української літератури

Ключові слова (ненормовані): історія паломництва -- історія паломницького жанру -- Паломник Д. -- Досифей -- Солунський А. -- Варсофоній -- Борискевич І. -- барокова доба

Анотація:   До третього тому вибраних праць із медієвістики увійшло монографічне дослідження, у якому вперше в українському літературознавстві подається синтетична історія паломницького жанру - одного із найстабільніших жанрів у давній літературі, що розвивалася протягом XI- XVIII ст. Автор уводить у науковий обіг чимало літературних фактів та явищ, розглядає поетику жанру та з'ясовує його місце в системі жанрів давнього українського письменства.

 
134 63.3(0)5я72-1
Л65

Ліхтей, І. М.

        Всесвітня історія. Новий час (XV-XVIIІ ст.). 8 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / І. М. Ліхтей. - К. : Грамота, 2008. - 264 с.

Рубрики: Історія всесвітня - Новий час

Ключові слова (ненормовані): географічні відкриття європейців -- реформація -- контрреформація -- Західноєвропейські держави -- XVI -- культура Західної Європи -- XVI -- польська держава -- Московське

Анотація:   Підручник містить навчальний матеріал із всесвітньої історії, починаючи від кінця XV ст. до кінця XVIII ст. включно. Основний навчальний матеріал, поданий згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки України із всесвітньої історії, супроводжується рубриками "Історична цікавинка", "Вивчаємо джерела", у яких наведено дані про держави, міста, історичних осіб раннього Нового часу та першого періоду Нового часу. Глибше осягнути багатовікову історію світу допоможуть уривки з історичних документів, численні ілюстрації, карти, схеми.

 
135 63.3(4Укр)6
У75

        Усна історія Степової України / редкол. т. : А. Бойко (голов. ред.), О. Лазько, Н. Швайба [та ін.]. - : 2010. - 362 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): звичаї Сурсько-Михайлівки -- обряди

Анотація:   Восьмий том Усної історії Степової України репрезентує продовження матеріалів експедиції до села Сурсько-Михайлівка Дніпопетровської області здійснену Запорізьким науковим товариством ім. Я. Новицького, Міжнародною громадською організацією "Інституту україніки", Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та Інститутом усної історії Запорізького національного університету в червні 2009 року. Важливість і унікальність видання полягає в тому, що, по-перше, старовинне козацьке село було засновано легендарним запорожцем М. Коржем, а по-друге, усна історія є вагомим чинником історичного буття, значущим елементом відносин - побутових, економічних, суспільних і, що головне, - визначальним механізмом передачі історичної пам'яті і, як наслідок, - елементом ідентичності тієї чи іншої суспільної, соціальної, етнічної групи.

 
136 63.3(4Укр)я73-1
С24

Світлична, В. В.

        Історія України [Текст] : навч. посіб. / В. В. Світлична ; за ред. Ю. М. Алексєєва. - К. : Каравела, 2005. - 405 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): історія України -- давньоруський період -- козацько-гетьманська війна -- національно-демократична революція -- Україна у міжвоєнний період -- Україна

Анотація:   Огляд історії України подається з позицій сучасної концепції вітчизняної історії у відповідності з навчальною програмою курсу. В організації самостійної роботи з посібником допоможуть наведені в кожному розділі фрагменти фактологічно цінних документальних джерел. Стиль викладу матеріалу та його композиція сприяють ефективнішому засвоєнню студентами матеріалу при відсутності безпосередніх контактів з викладачем. Вправи з відповідями на них дають можливість здійснювати самооцінку та самоконтроль у процесі навчання.

 
137 76.123(4Укр)я73-1
В57

Владимиров, В. М.

        Історія української журналістики (1917-1991) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Владимиров. - К. : МАУП, 2007. - 174 с.

Рубрики: Історія журналістики

Ключові слова (ненормовані): історія української преси -- преса Західної України -- селянська преса Галичини -- жіноча преса Прикарпаття -- преса Північної Буковини

Анотація:   У навчальному посібнику дається широкий огляд історії вітчизняної преси, зокрема, вперше робиться спроба неупередженого грунтовного дослідження як негативного, так і позитивного досвіду партійно-радянської преси України. У посібнику об'єднано та систематизовано багатоплановий матеріал наукових розвідок багатьох авторів з історії преси, передусім на теренах України, а також і в діаспорі, вміщено численні матеріали, віднайдені та опрацьовані автором самостійно.

 
138 63.3(4Укр)624
С82

        Сторінки воєнної історії України [Текст] : зб. наук. ст. Вип. 6 / НАН України, Ін-т історії України. - К. : 2002. - 320 с.

Зміст:
  Лисенко О. Є.  Ідеологічні аспекти початкового періоду війни: реалії та їх відлуння / О. Є. Лисенко. - С. 6-9
  Коваль М. В.  Міф про превентивну війну Гітлера / М. В. Коваль. - С. 9-12
  Невежин В. А.  Незавершенная политико-идеологическая кампания в СССР накануне войны с Германией (май-июнь 1941 г.) / В. А. Невежин. - С. 12-16
  Сенявский А. С.  Советская идеология в годы Великой Отечественной войны: стабильность и элементы трансформации / А. С. Сенявский. - С. 16-19
  Стецкевич А. С.  Історія України в роки війни 1941-1945 рр.: теоретичний контекст осмислення (деякі аспекти проблеми) / В. В. Стецкевич. - С. 25-31
  Сато Т.  Новые тенденции в освещении истории участия Японии во Второй мировой войне / Т. Сато. - С. 33-35
  Морозов А. Г.  О характере стратегического развертывания Киевского Особого военного округа накануне войны с Германией / А. Г. Морозов. - С. 42-47
  Гоцуляк В. В.  Історіографічні аспекти вивчення початку етапу Другої світової та Великої Вітчизняної війн / В. В. Гоцуляк. - С. 47-54
  Марущенко О. В.  Сучасна вітчизняна історіографія участі українців у збройних формуваннях воюючих сторін в роки Другої світової війни / О. В. Марущенко. - С. 54-62
  Терещенко Т. В.  До питання оцінки ролі СРСР, США і Великобританії в розгромі фашистської Німеччини в радянській та західній історіографії в часи "холодної війни" / Терещенко Т. В.. - С. 62-66
  Калитко С. Л.  Сучасна українська історіографія про українсько-польські відносини в Західній Україні в роки Другої світової війни / С. Л. Калитко. - С. 66-68
  Дмитрієнко М. Ф.  Епістолярій періоду Великої Вітчизняної війни як джерело інформації та об'єкт джерелознавчого дослідження / М. Ф. Дмитрієнко, І. Н. Войцехівська. - С. 68-70
  Пастушенко Т. В.  Листи як джерело вивчення проблеми українських "остарбайтерів" періоду Другої світової війни / Т. В. Пастушенко. - С. 70-77
  Маркітан Л. П.  Кінофотодокументи - наочне джерело історії Великої Вітчизняної війни / Л. П. Маркітан. - С. 77-80
  Мельниченко В. М.  Україномовна преса на території Черкащини в період фашистської окупації / В. М. Мельниченко. - С. 81-82
  Кривенко С. І.  Документи фонду "Видавництво "Українська думка\" / орган Черкаської районної управи. 1941-1943 рр." як складова частина джерельної бази з вивчення історії періоду німецько-фашистської окупації Черкащини\". - С. С. І. Кривенко. - 83-86,
  Барильченко І. М.  Документи Державного архіву Черкаської області як складова частина джерельної бази з вивчення історії Великої Вітчизняної війни (1941 - 1945 рр.) / І. М. Барильченко. - С. 86-87
  Васильева О. Ю.  Русская православная церковь в Великой Отечественной войне как новый объект исследования в современной российской историографии / О. Ю. Васильева. - С. 88-91
  Тищенко Л. В.  Нові підходи до вивчення теми "Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.)" в середній загальноосвітній школі / Л. В. Тищенко. - С. 91-95
  Левітас Ф. Л.  Напад нацистської Німеччини на СРСР очима генералів вермахту / Ф. Л. Левітас. - С. 96-99
  Муковський І. Т.  Використання людських резервів України для поповнення Червоної Армії в 1941-1945 рр. / І. Т. Муковський. - С. 99-103
  Король В. Ю.  До питання про військові втрати України у роки Другої світової війни / В. Ю. Король. - С. 104-108
  Буцько О. В.  Начало Великой Отечественной войны и первые немецкие военнопленные / О. В. Буцько. - С. 108-111
  Кабачинський М. І.  Прикордонники в боях з загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни / М. І. Кабачинський. - С. 111-114
  Биструхін Г. С.  Діяльність спецпідрозділів органів державної безпеки у Великій Вітчизняній війні та використання їх досвіду в сучасних "гарячих точках" / Г. С. Биструхін. - С. 114-119
  Семидетко В. А.  Истоки поражения в Белоруссии (Западный особый военный округ к 22 июня 1941 г.) / В. А. Семидетко. - С. 119-125
  Іщенко В. М.  Канівський плацдарм 1941 року / В. М. Іщенко, І. В. Звірковський. - С. 126-128
  Мінгазутдінов А. Ф.  Битва за Дніпро: героїзм і трагедія / А. Ф. Мінгазутдінов. - С. 129-132
  Кочерга Л. К.  Війська протиповітряної оборони в період вигнання німецько-фашистських окупантів з Лівобережної України (1943-1944 рр.) / Л. К. Кочерга. - С. 132-135
  Колєчкін В. П.  Авіація в боях під Кіровоградом в січні 1944 р. / В. П. Колєчкін. - С. 135-147
  Карасевич А. О.  Умансько-Ботошанська операція 2-го Українського фронту (перший етап - 5-10 березня 1944 року) / А. О. Карасевич. - С. 147-149
  Страшевич В. Б.  Роль Пінської військової флотилії в обороні України від німецько-фашистських загарбників у червні-жовтні 1941 року / В. Б. Страшевич. - С. 149-154
  Русак А. В.  Изначально обреченный поход (союзники-добровольцы: французы, хорваты, испанцы, украинцы в рядах вермахта "Ваффен-СС" в 1941-1945 гг.) / А. В. Русак. - С. 154-159
  Шевченко О. Т.  Червона армія і рейхсвер: 1920-1933 роки / О. Т. Шевченко. - С. 159-163
  Сенявская Е. С.  Героические символы как феномен общественного сознания (на примере Великой Отечественной войны) / Е. С. Сенявская. - С. 164-167
  Галаган В. Я.  До питання про внесок жінок - представниць творчих професій в перемогу над фашизмом / В. Я. Галаган. - С. 168-170
  Кондратенко Л. В.  Деякі аспекти діяльності Одеського порту та Чорноморського пароплавства під час евакуації людей та матеріальних цінностей на початку Великої Вітчизняної війни / Л. В. Кондратенко. - С. 170-173
  Бутенко Р. К.  До питання про становище церкви в період Великої Вітчизняної війни / Р. К. Бутенко, Л. Д. Статі. - С. 174-176
  Зінько Ю. А.  Освітні заклади Вінничини у роки німецько-фашистської окупації (1941-1944 рр.) / Ю. А. Зінько, В. В. Гінда. - С. 176-179
  Давиденко Ю. М.  Національно-культурне життя на Ніжинщині в період фашистської окупації (1941-1943 рр.) / Ю. М. Давиденко. - С. 179-180
  Заіка В. М.  Нагородна система в СРСР в роки Великої Вітчизняної війни / В. М. Заіка. - С. 180-186
  Крамаренко Ю. В.  Військово-патріотичне виховання та військове навчання молоді - основа захисту батьківщини / Ю. В. Крамаренко. - С. 186-190
  Вронська Т. В.  До питання про мораль воєнного часу / Т. В. Вронська. - С. 191-193
  Шевченко В. Ф.  Фашистський окупаційний режим - ворог українського народу / В. Ф. Шевченко. - С. 194-197
  Вєтров І. Г.  Боротьба українського народу проти економічної експансії фашистської Німеччини / І. Г. Вєтров. - С. 197-201
  Романюк І. М.  Українське село в роки німецької окупації / І. М. Романюк. - С. 201-203
  Дубик М. Г.  Нацистские лагеря на оккупированной советской территории: проблемы терминологии / М. Г. Дубик. - С. 203-206
  Іржавська А. П.  Особистості найвідоміших виконавців нацистської політики геноциду щодо слов'янських народів / А. П. Іржавська. - С. 206-209
  Гальчак С.  Нацистський геноцид на Вінниччині / С. Гальчак. - С. 209-214
  Олійник Ю. В.  Німецький окупаційний режим на Хмельниччині: економічне пограбування і спроба земельної реформи (1941-1944 рр.) / Ю. В. Олійник. - С. 215-217
  Титаренко Д. М.  Умови функціонування окупаційної преси Харківщини (1941-1943 рр.) / Д. М. Титаренко. - С. 218-221
  Іванова Н. В.  Жіночий рух на Поділлі в 1941-1943 рр. (за матеріалами окупаційної преси) / Н. В. Іванова. - С. 221-226
  Шайкан В. О.  Колабораціонізм та його зміст / В. О. Шайкан. - С. 226-230
  Кучер В. І.  Національно-визвольна боротьба в Україні в роки Другої світової війни / В. І. Кучер. - С. 231-236
  Руденко Н. М.  До питання про участь українців і вихідців з України в партизанській боротьбі на території Ленінградської області РРФСР / Н. М. Руденко. - С. 237-241
  Моціяка П. П.  Підготовка УШПР кадрів для партизанської боротьби в Словаччині напередодні національного повстання 1944 року / П. П. Моціяка. - С. 241-245
  Сергієнко Г. М.  Шляхи та засоби створення партизанської розвідки в роки Великої Вітчизняної війни (деякі аспекти дослідження) / Г. М. Сергієнко. - С. 245-248
  Голиш Г. М.  Участь дітей і підлітків Центральної України у боротьбі з нацистським окупаційним режимом в роки Великої Вітчизняної війни / Г. М. Голиш. - С. 248-252
  Воловик В. П.  Антифашистський рух у Вінниці в роки окупації, 1941-1944: спроба узагальнення / В. П. Воловик, С. Л. Калитко, І. В. Мазило. - С. 252-254
  Ільюшин І. І.  Епілог акції "Бужа" на західноукраїнських землях та доля Армії Крайової у Львові в 1944 році в світлі радянських документів / І. І. Ільюшин. - С. 254-257
  Кукурудза І. І.  Економічна система Радянського Союзу в роки Великої Вітчизняної війни / І. І. Кукурудза. - С. 258-262
  Бушин М. І.  Евакуація матеріальних ресурсів та населення України на початку Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) / М. І. Бушин, І. В. Перехрест. - С. 263-266
  Перехрест О. Г.  Евакуація ресурсів сільського господарства України на початку Великої Вітчизняної війни : здобутки і витрати / О. Г. Перехрест. - С. 262-273
  Суюсанов Л. І.  Відродження Донбасу: кадрове питання (1943-1945 рр.) / Л. І. Суюсанов. - С. 273-277
  Хойнацька Л. М.  Соціально-економічні та науково-технічні засади відбудовних робіт у машинобудівній індустрії України (1943-1950 рр.) / Л. М. Хойнацька. - С. 277-283
  Тарнавський І. С.  Спроби налагодження і використання окупаційною владою місцевої промисловості та впровадження приватної ініціативи в Донбасі (1941 - 1943 рр.) / І. С. Тарнавський. - С. 283-287
  Чернега П. М.  Участь профспілок України в забезпеченні трудящих житлом і створенні побутових умов життя в роки Другої світової війни / П. М. Чернега. - С. 287-292
  Сухушина О. В.  Економічні наслідки Другої світової війни для слов'янських країн Центральної та Південно-Східної Європи / О. В. Сухушина. - С. 292-295
  Фицик І. Д.  Дипломатичні приготування гітлерівської Німеччини до війни з СРСР / І. Д. Фицик, Л. А. Фицик. - С. 296-297
  Овчаренко О. І.  Польща в політиці СРСР (вересень 1939 р.) / О. І. Овчаренко. - С. 297-300
  Олійник М. П.  Дипломатія СРСР в початковий період Другої світової війни / М. П. Олійник. - С. 300-302
  Головко М. Л.  Проблема "переміщених осіб" та українські громадські об'єднання зарубіжжя після Кримської конференції / М. Л. Головко. - С. 303-306
  Шевченко С. І.  Кіровоградці-визволителі Югославії / С. І. Шевченко. - С. 306-310
  Волинець В. В.  Україна на завершальному етапі Другої світової війни та в перші повоєнні роки: соціально-економічні проблеми на фоні загострення міжнародних відносин / В. В. Волинець. - С. 310-313
  Перехрест О. Г.  Всесвітньо-історичне значення перемоги народів СРСР над фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр. / О. Г. Перехрест. - С. 313-317

Рубрики: Військова історія

Анотація:   До збірника включено статті та повідомлення, які були виголошені на міжнародній науковій конференції "Актуальні проблеми історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр" (до 60-річчя початку Великої Вітчизняної війни), що відбулася 21-23 червня 2001 року в м.Черкаси. У статтях науковців України, Росії, Польщі, Бєларусі, Японії, викладачів та аспірантів вузів, ветеранів війни досліджуються актуальні, але недостатньо розроблені в науковій літературі або суперечливі питання історії цього періоду. Матеріали збірника висвітлюють вагому роль народів СРСР, України та інших країн антигітлерівської коаліції у війні, відбивають плюралізм думок та концепцій, неднозначних оцінок і поглядів, що існують в історичній науці на сучасному етапі ії розвитку.

 
139 65.03(0)я73-2
Е45

        Економічна історія [Текст] : лекції / Н. О. Тимочко [и др.] ; рец. : О. В. Ткаченко. - : Видавництво КНЕУ, 2000. - 268 с.

Рубрики: Економічна історія

Ключові слова (ненормовані): економіка України -- феодально-кріпосницька система -- мануфактурний період -- економіка стародавнього світу

Анотація:   Лекції розкривають історію світвої економіки з найдавніших часів до наших днів. Розглядаються не лише загальні тенденції економічного розвитку, але й історія становлення різних господарських систем в окремих країнах (Англії, Франції, Німеччині, США, Японії). Велику увагу приділено економічній історії України, починаючи від господарства стародавніх слов'ян і Київської Русі та закінчуючи основними тенденціями економічного розвитку самостійної України.

 
140 63.3(4Укр)6я73-2
К93

        Курс лекцій з історії України ХХ - початку ХХІ століття [Текст] : у 2 ч. Ч. 1 Початок ХХ ст. - 1939 р. / П. С. Коріненко, М. В. Бармак, В. В. Фартушняк [та ін.]. - Тернопіль : Іщенко Ю. В., 2010. - 375 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): історії України -- українська національно-демократична революція -- 1917-1920 -- Перша світова війна -- 1910-1914 -- міжвоєнний період

Анотація:   У Курсі лекцій викладено події, що відбувалися в Україні у 1900-1939 рр. Автори узагальнили досвід викладання даного курсу вітчизняної історії на історичному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; врахували здобутки новітньої історіографії щодо Української національно-демократичної революції та міжвоєнного періоду вітчизняної історії.

 
141 79.33(4Укр)я73-1
Н28

        Нариси історії архівної справи в Україні [Текст] : навч. посіб. для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл. / С. В. Амбросимова, В. В. Бездрабко, В. В. Болдирєв та ін.; за заг. ред. : І. - К. : Академія, 2002. - 609 с.

Рубрики: Історія архівної справи - Архівознавство
Україна

Ключові слова (ненормовані): історіографія архівної справи -- архіви Київської Русі -- архіви Галицько-Волинської держави -- архіви литовсько-польської доби -- організація

Анотація:   У посібнику на підставі широкого кола історичних джерел висвітлено історію архівної справи в Україні від найдавніших часів до сьогодення. Історія архівів подається у тісному зв'язку з історією державних установ.

 
142 63.3(4Укр)я2
М67

Мітягін, В. Ю.

        УСЕ. Історія України [Текст] : довідник / В. Ю. Мітягін ; за ред. С. В. Кульчицького. - К. : Майстер-клас, 2009. - 240 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): історія України -- середньовічна історія України -- національно-визвольна війна -- Гетьманщина -- українські землі -- Українська Національна революція -- Україна

Анотація:   Пропонований посібник являє собою стислий огляд подій історії України з найдавніших часів до сьогодення. Матеріал подано у зручній та доступній формі хронологічних таблиць з короткими коментарями. Також кожна глава містить вступну та заключну статті, у яких надаються найважливіші загальні відомості щодо певного періоду розвитку країни та розкривається історичне значення описаних подій.

 
143 65.03(4Укр)я73-1
Д22

Лановик, Б. Д.

        Економічна історія України і світу [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич , Р. М. Матейко. - К. : Вікар, 1999. - 737 с.

Рубрики: Економічна історія
Україна

Ключові слова (ненормовані): економіка стародавніх цивілізацій -- господарство середньовіччя -- світове господарство -- господарство Запорізької Січі -- економічна політика України -- фінанси і

Анотація:   На основі новітніх досягнень історичної науки висвітлено історію господарства України та провідних держав світу. Дослідження економічної історії України у зіставленні з історією розвитку господарства інших країн світу дає змогу узагальнити досвід господарського розвитку наших предків, зрозуміти сучасний стан економіки, визначити її ціннісні орієнтири, варіантні та альтернативні шляхи розвитку на майбутнє.

 
144 63.3(4Укр-4Чек)кр
П76

Приліпко, М. В.

        Чорнобаївщина. Велична історія рідного краю (Від найдавніших часів до сьогодення) / М. В. Приліпко ; редкол. : М. В. Томенко (голова) [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 538 с.

Рубрики: Черкащина - Історія Чорнобаївщини
Чорнобаївський район

Ключові слова (ненормовані): історія Чорнобаївщини -- Українська революція -- 1917-1920 -- 1932-1933 -- голодомор -- Чорнобаївщина в роки Великої Вітчизняної війни

Анотація:   У краєзнавчому історико-документальному дослідженні на основі архівних матеріалів, документів, стародруків, публікацій багатьох відомих вчених України, монографій, енциклопедичних видань подано матеріал про розвиток Чорнобаївського краю з давніх часів до сьогодення в контексті історії України. Матеріал дослідження викладений так, що може бути використаний вчителями, учнями, студентами при вивченні курсу історії рідного краю.

 
145 84(4Фр)-4
А14

Абеляр, П.

        Історія моїх страждань. Утішне послання до друга. Листування Абеляра й Елоїзи. Ісповідь віри Елоїзі [Текст] : Біографія (Автобіографія) / П. Абеляр; пер. з латин. : Р. Паранько; ред. В. Мартинюк. - Л. : Літопис, 2004. - 132 с.

Рубрики: Абеляр Г.
Французька художня література - Проза
Франція

Ключові слова (ненормовані): католицизм -- філософія і віра -- філософія середньовіччя

Анотація:   П'єр Абеляр (бл. 1079 - бл. 1142) - одна з тих особливих постатей у світовій культурі, які стали "живими символами" своєї доби, водночас її випереджуючи. Для сучасного наукового світу Абеляр - це передусім філософ, до того ж філософ-новатор. Однак і в середньовіччі, і в наші часи Абеляр славився завдяки іншій грані свого складного життєпису - історії трагічного кохання. Цей мотив домінує в своєрідній автобіографії - "Історії моїх страждань", - залишаючись чи не єдиною темою в "листуванні Абеляра й Елоїзи". Саме як славетні коханці увійшли Абеляр та Елоїза до культурної пам'ятки європейської цивілізації, ставши в один ряд із такими парами, як Трістан та Ізольда чи Ромео і Джульєтта. Постійний конфлікт - зовнішній і внутрішній - є головною рушійною силою творів. Ця незвична для свого часу, дуже "модерна" гострота і зробила "Історію" та "Листування" визначним надбанням світового письменства.

 
146 63.3(4)4я73-3
І90

        Історія західноєвропейського середньовіччя [Текст] : хрестоматія: навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / упоряд. М. О. Рудь ; голов. ред. С. В. Головко ; ред. Т. Янголь. - К. : Либідь, 2005. - 656 с.

Рубрики: Історія Західної Європи
Західна Європа

Ключові слова (ненормовані): Історія франків" Григорія Турського -- життя Карла Великого -- Каролінзька епоха -- Хрестові походи в оцінці сучасників -- Західноєвропейське

Анотація:   Хрестоматія вміщує основні джерела з пріоритетної проблематики західноєвропейського Середньовіччя, призначені для вивчення на семінарських заняттях із нормативної дисципліни " Історія Середніх віків". При доборі матеріалів враховано вимоги нового компонування медієвістичних джерел у зв'язку із сучасними підходами до висвітлення всесвітньої історії. Тексти писемних пам'яток супроводжуються джерелознавчим коментарем, наводиться їхня стисла характеристика.

 
147 63.3(0)я73-1
Г61

Голованов, С. О.

        Всесвітня історія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. О. Голованов. - К. : Каравела, 2007. - 272 с.

Рубрики: Історія всесвітня

Ключові слова (ненормовані): родова община -- первісне суспільство -- стародавні цивілізації Сходу -- антична цивілізація Стародавньої Греції -- держава Македонського О. -- елліністичні

Анотація:   Історія, як жодна інша наука чи навчальна дисципліна, сприяє інтелектуальному розвитку, поповненню ерудиції, поширенню кола поглядів. Не випадково історія як навчальна дисципліна входить до навчальних планів усіх гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів. Даний посібник являє собою курс лекцій з дисципліни "Всесвітня історія" для студентів неісторичних факультетів. Він охоплює історичний розвиток людства від часів виникнення людини і людського суспільства до нашого часу.

 
148 74.263.1-28
М74

Мокрогуз, О. П.

        Зовнішнє оцінювання (підготовка). Всесвітня історія. 10 клас [Текст] : тести для тематичного оцінювання / О. П. Мокрогуз, А. О. Єрмоленко. - Х. : Веста, 2006. - 48 с.

Рубрики: Методика навчання всесвітньої історії в школі

Ключові слова (ненормовані): тести зі всесвітньої історії

Анотація:   Тести зі всесвітньої історії складені аналогічно до тестів, які були запропоновані для зовнішнього тестування. Роботи, подані у двох варіантах, відповідають чинній програмі зі всесвітньої історії для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам вступних екзаменів до вищих навчальних закладів.

 
149 63.3(4Укр-4Чек)я6
К42

Кіппа, Б. О.

        Рідне село. Історія села Крутьки Чорнобаївського району Черкаської області [Текст] : до 50-річчя Черкаської області / Б. О. Кіппа. - Черкаси : Інлес, 2003. - 168 с.

Рубрики: Черкащина - Історія Чорнобаївщини
Чорнобаївський район

Ключові слова (ненормовані): почесні громадяни Крутьок -- історія села Чехівка -- історія села Дубинка -- історія села Червоне (Панське) -- 1941-1945

Анотація:   Використовуючи матеріали архівів і музеїв Полтави, Черкас, Києва енциклопедичні матеріали, історичну та документальну літературу, розповіді старожилів та приватні архіви автор відібрав те, що стосується села, праці людей, боротьби за незалежність рідної землі, звичаїв, культури.

 
150 63.3(4Укр)4я72-1
В58

Власов, В. С.

        Історія України. 8 кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов ; за ред. : Ю. А. Мицика. - К. : Генеза, 2008. - 303 с.

Рубрики: Історія України
Україна

Ключові слова (ненормовані): Люблінська унія -- Берестейська унія -- Запорізька Січ -- козацькі повстання -- козацькі походи -- національно-визвольна боротьба -- Гетьманщина

Анотація:   Підручник з історії України для 8 класу відповідно до чинної програми з історії України для 12-річної школи охоплює навчальний матеріал курсу від другої половини 16 до кінця 18 ст. Текстові (основний текст, історичні документи, невеликі художньо-образні замальовки) та позатекстові (апарат організації засвоєння та контролю, ілюстративний матеріал) компоненти підручника реалізують засади компетентнісно-орієнтованого навчання історії, сприяють формуванню у щколярів історичного мислення.

 
151 63.3(4Укр)я73-1
С24

Світлична, В. В.

        Історія України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Світлична. - К. : Каравела, 2008. - 400 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): історія України -- Київська Русь -- Галицько-Волинське князівство -- Литовсько-польська доба -- козацтво -- українська національно-визвольна війна

Анотація:   Огляд історії України подається з позицій сучасної концепції вітчизняної історії у відповідності з навчальною програмою курсу. В організації роботи з посібником допоможуть наведені в кожному розділі фрагменти фактологічно цінних документальних джерел. Стиль викладу матеріалу та його композиція сприяють ефективнішому засвоєнню студентами матеріалу при відсутності безпосередніх контактів з викладачем.

 
152 63.3(4Фін)
М45

Мейнандер, Г.

        Історія Фінляндії: лінії, структури, переломні моменти / Г. Мейнандер ; пер. з швед. Н. Іваничук ; літ. ред. М. Прихода. - Л. : Піраміда, 2009. - 213 с.

Рубрики: Історія Фінляндії

Ключові слова (ненормовані): вікінги -- зародження княжої держави -- північна монархія -- Густавіанська епоха -- Фінська війна -- Фінляндія у складі Росії -- національна

Анотація:   В книзі професора історії Хельсинського університету викладена історія Фінляндії з найдавніших часів до наших днів, шляхи знаходження національної ідентичності і державності. В полі зору автора - соціально-економічний, політичний і культурний розвиток країни, що перебуває у постійній і часто суперечливій взаємодії з суспільним розвитком інших країн Балтійського регіону, Європи та світу загалом. Особливу увагу приділено такаж сучасній історії Фінляндії та її членству в Європейському союзі.

 
153 87.3(0) я73-1
Х18

Хамітов, Н.

        Історія філософії. Проблема людини та її меж [Текст] : навч. посіб. / Н. Хамітов, Л. Н. Гармаш, С. А. Крилова; ред. Н. В. Хамітов. - К. : Наукова думка, 2000. - 272 с.

Рубрики: Історія філософії - Філософська історична антропологія

Ключові слова (ненормовані): філософія самотності -- українська класична філософія -- російська класична філософія

Анотація:   Автор більшості лекцій-доктор філософських наук, професор Н.В. Хамітов. Він широко відомий телеглядачам і слухачам своїми програмами з проблем особистісної реалізації людини,її самотності й любові та багатьом читачам своїми книгами "Філософія самотності","Самотність у людському бутті" та ін. Лекції висвітлюють основні етапи історії міркувань про людину та її межі-від прозрінь давньосхідніх й античних релігій та філософій до філософських концепцій й античної релігій та філософій до філософських концепцій сучасності. Одна з лекцій присвячена зустрічі Сходу і Заходу в українській і російській класичній філософії. Перевага посібника в наступному: -доступний і динамічний стиль викладу,окремі лекції читаються як філософський роман; -підхід до історії філософії як до комунікативної системи; -виклад філософських ідей у контексті культури; -не тільки культурно-історичний, а й методологічний принцип періодизації історії філосувань про людину.

 
154 63.3(4Укр)5я72-1
С87

Струкевич, О. К.

        Історія України. 9 кл. / О. К. Струкевич ; відп. Р. І. Євтушенко. - К. : Грамота, 2009. - 288 с.

Рубрики: Історія України - Шкільний курс 9 кл.

Ключові слова (ненормовані): українська нація -- українські землі -- національний рух -- Кирило-Мефодіївське братство -- культурне життя України -- громадський рух -- селянська

Анотація:   Підручник містить навчальний матеріал з історії нашої Батьківщини кінця XVIII-XIX ст. Основний навчальний матеріал поданий згідно з чинною програмою "Історія України" Міністерства освіти і науки України. Він супроводжується рубриками "Історичний факт", "Історичне джерело", "На думку вчених", у яких наведені додаткові дані з відповідних тем. Глибше осягнути багатовікову історію нашої держави допоможуть уривки з історичних документів, численні ілюстрації, мапи.

 
155 63.3(4Укр)я73-1
С13

Савченко, Н. М.

        Історія України: модульний курс [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Савченко, М. К. Подольський ; рец. : М. М. Олійник, В. М. Скляр. - К. : ІНКОС, 2006. - 543 с.

Рубрики: Історія України
Україна

Ключові слова (ненормовані): історії України -- українська національно-визвольна війна -- гетьманщина -- українська національно-демократична революція -- XVII -- соціально економічний розвиток

Анотація:   В даному посібнику в хронологічному порядку висвітлені події вітчизняної історії від найдавніших часів до сьогодення. Основна увага приділена викладенню суспільно-економічних аспектів історії України на основі досягнень сучасної української історіографії з використанням різноманітних джерел інформації. В організації самостійної роботи студентів допоможуть наведені до кожного модуля питання для самостійного вивчення, тематика доповідей і рефератів, список літератури та методичні рекомендації, що включають схеми, карти, таблиці, термінологічний словник, історичні довідки, стислий зміст законодавчих актів, а також завдання для самостійної роботи.

 
156 74.03(0)я73-1
С42

Скільський, Д.

        Історія зарубіжної педагогіки [Текст] : посібник / Д. Скільський. - К. : Смолоскип, 2011. - 376 с.

Рубрики: Історія зарубіжної педагогіки

Ключові слова (ненормовані): педагогіка європейських країн -- педагогічна теорія Коменського -- педагогіка Англії -- педагогіка Франції -- педагогіка Швейцарії -- освіта Німеччини -- утопічна

Анотація:   Посібник Дмитра Скільського "Історія зарубіжної педагогки" охоплює найбільш суттєві аспекти історії практичної і теоретичної педагогіки зарубіжних країн відповідно до програми "Історія педагогіки" для вищих педагогічних навчальних закладів України. Його вперше достатньо широко ілюстровано фотографіями, малюнками, структурно-логічними схемами, уривками з педагогічних творів та документів. У виданні також уперше встановлено, де це можливо, взаємозв'язки зарубіжної та української педагогіки.

 
157 74.03(0)я73-1
І90

        Історія педагогіки [Текст] : навч. посіб. для пед. ін-тів / за ред. М. С. Гриценка. - К. : Вища школа, 1973. - 447 с.

Рубрики: Історія педагогіки

Ключові слова (ненормовані): історія зарубіжної школи -- марксистська педагогіка -- історія вітчизняної школи -- педагогіка Росії -- Ушинський К. Д.: педагог -- педагогічна

Анотація:   Навчальний посібник з історії педагогіки для педагогічних інститутів Української РСР написано у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти СРСР та Міністерством УРСР.

 
158 63.3(4Укр)5
П78

        Проблеми історії України XIX - початку ХХ ст. [Текст] : зб. наук. ст. Вип. ІV / НАН України; Ін-т історії України; редкол.: О. П. Реєнт (гол. редкол.) та ін.. - К. : 2002. - 258 с.

Зміст:
  Реєнт О. П.  Перша світова війна й Україна: історико-теоретичні аспекти вивчення проблеми / О.П. Реєнт. - С. 5-11
  Лисенко О. В.  Вплив Першої світової війни на хід модернізації української нації / О.В. Лисенко. - С. 12-22
  Вівсяна І. А.  Національно-культурне єднання галичан і наддніпрянців у роки Першої світової війни / І.А. Вівсяна. - С. 23-39
  Лисенко О. В.  Проблеми взаємостосунків між західними та східними українцями під час Першої світової війни / О.В. Лисенко. - С. 40-44
  Любченко В. Б.  Нереалізований проект створення на південному Кавказі "Галицького козацтва" як один із способів розв'язання проблеми біженців, породженої весняно-літніми 1915 р. поразками російської армії на Південно-Західному фронті / В.Б. Любченко. - С. 45-51
  Волковинський В. М.  Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни / В.М. Волковинський. - С. 52-69
  Овсієнко О. Ф.  Австро-німецька розвідка в Україні напередодні Першої світової війни / О.Ф. Овсієнко. - С. 70-83
  Лазанська Т. І.  Німці-виселенці українських губерній у роки Першої світової війни / Т.І. Лазанська. - С. 84-110
  Сердюк О. В.  Біженство в Україні під час Першої світової війни / О.В. Сердюк. - С. 111-132
  Степаненко А. В.  Благотворительность православной церкви в Украине в период Первой мировой войны / А.В. Степаненко. - С. 133-154
  Донік О. М.  Діяльність громадських організацій і товариств у справі допомоги військовим та цивільному населенню в Україні у роки Першої світової війни (1914-1918 рр.) / О.М. Донік. - С. 155-182
  Філоретова Л.  Діяльність української учнівської організації "Юнацька спілка" в роки Першої світової віни / Л. Філоретова. - С. 183-195
  Шляховий К. В.  Генерал О. В. Самсонов. Від Таненберга до Якимівки / К.В. Шляховий. - С. 196-202
  Крижанівська О. О.  Російсько-німецькі відносини напередодні Першої світової війни в баченні правомонархістами / О.О. Крижанівська. - С. 203-219
  Машкін О. М.  Легітимістський рух на Східній Наддніпрянщині в лютому-жовтні 1917 р.: нариси української радянської історіографії / О.М. Машкін. - С. 220-256

Рубрики: Історія України - Перша світова війна

Ключові слова (ненормовані): Перша світова війна -- модернізація української нації -- військові розвідки -- громадські організації -- благодійність церкви -- проблема біженців

Анотація:   Пропонований збірник наукових статей є черговим випуском відділу історії України ХІХ - початку ХХ ст. Інституту історії України НАНУ. Видання об'єднує ряд досліджень вітчизняних науковців, присвячених теоретичним, національним, військовим, соціальним і громадським проблемам історії Першої світової війни в Україні. У збірнику розміщені біографічні та історіографічні студії цього періоду.

 
159 67.401.02(4Укр) я73-1
Ч49

Черноног, Є. С.

        Державна служба: історія, теорія і практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. С. Черноног. - К. : Знання, 2008. - 458 с.

Рубрики: Право адміністративне - Державна служба
Україна

Ключові слова (ненормовані): історія державної служби -- історія державного управління -- теорія державного управління -- 1917-1991 -- державна влада -- керування державною

Анотація:   У посібнику розкриваються теоретичні основи державної служби як важливої складової державного управління, розглядаються історія її виникнення та розвитку, моделі та види державної служби в інших країнах, завдання, організація та правове регулювання практики державної служби, основні напрями її реформування. До кожного розділу додається запитання та завдання для самоконтролю.

 
160 63.0
К60

Колінгвуд, Р.

        Ідея історії / Р. Колінгвуд ; упоряд. та перед. Я. Дуссена ; пер. з англ. О. Мокровольський. - К. : Основи, 1996. - 615 с.

Рубрики: Філософія історії

Ключові слова (ненормовані): лекції Колінгвуда

Анотація:   "Ідея історії" - найвідоміша праця видатного оксофордського філософа, історика й археолога Р. Дж. Колінгвуда, вперше видана посмертно 1946 року. ЇЇ було відтворено за авторськими рукописами, переважна більшість яких на сьогодні втрачена. Колінгвуд розглядає, як ідея історії розвивається від доби Геродота аж до ХХ сторіччя, і пропонує власний погляд на те, що таке історія.

 
161 85.101(4Укр)л6
Н35

        Національний музей історії України [Текст] : у 2 т. Т. 1. / Н. Г. Ковтанюк (кер. авт. кол.), Л. В. Строкова [та ін.] ; передм. С. М. Чайковського. - К. : Мистецтво, 2011. - 320 с.

Рубрики: Мистецтво образотворче - Охорона пам'яток художнього музея

Ключові слова (ненормовані): золотарське мистецтво -- археологічна колекція Національного музею історії України -- статер -- дідрахма -- прикраси -- кубок хіоський

Анотація:   Перший том двотомного видання знайомить з історією формування колекцій, рідкісними археологічними предметами, значна частина яких має світове значення, та унікальними пам'ятками золотарського мистецтва Національного музею історії України та його філії - Музею історичних коштовностей України. Серед них - відомі артефакти, які можна вважати візитівкою не лише музею, а й всієї України, зокрема золота пектораль (середина IV ст. до н.е.), златник Володимира Великого та ін.

 
162 П81

Проніков, О. К.

        Історія педагогіки [Текст] : курс лекцій / О. К. Проніков. - Київ : Слово, 2015. - 440 с.

Рубрики: Історія педагогіки

Ключові слова (ненормовані): історія зарубіжної школи -- освіта Стародавної Греції -- педагогічна думка у Стародавньому Римі -- схоластика -- педагогічна система -- шкільництво

Анотація:   В підручнику викладено курс лекцій відповідно з вимогами навчальної програми "Історія педагогіки" для студентів бакалаврату педагогічних вищих навчальних закладів України. Враховано особливості та специфіку їх підготовки до педагогічної роботи з дітьми.

 
163 75.3(0)я73-1
П16

Пангелова, Н. Є.

        Історія фізичної культури [Текст] : навч. посіб. / Н. Є. Пангелова. - К. : Освіта України, 2007. - 288 с.

Рубрики: Історія фізичної культури і спорту

Ключові слова (ненормовані): за часів СРСР -- 1917-1941 -- фізична культура у повоєнні роки -- 1946-1991 -- історія Олімпійських ігор

Анотація:   Пропонований посібник - один із перших навчально-методичних комплексів, створених спеціально для роботи за кредитно-модульною системою організації навчального процесу при вивченні дисципліни "Історія фізичної культури". Розділи посібника охоплюють весь курс історії фізичної культури і містять повний набір матеріалів, потрібних для організації повноцінної аудиторної та самостійної роботи студентів: теоретичний матеріал, завдання для самостійної роботи, добірки тестових запитань для модульного контролю.

 
164 74.263.1-28
М74

Мокрогуз, О. П.

        Зовнішнє оцінювання (підготовка). Історія України. 11 клас [Текст] : тести для тематичного оцінювання / О. П. Мокрогуз, А. О. Єрмоленко. - Х. : Веста, 2006. - 40 с.

Рубрики: Методика навчання історії в школі

Ключові слова (ненормовані): тести з історії України

Анотація:   Тести зі історії України складені аналогічно до тестів, які були запропоновані для зовнішнього тестування. Роботи, подані у двох варіантах, відповідають чинній програмі з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів та вимогам вступних екзаменів до вищих навчальних закладів.

 
165 63.3(4Укр)я72-1
М65

Мисан, В. О.

        Вступ до історії України. 5кл. [Текст] : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / В. О. Мисан. - К. : Генеза, 2010. - 175 с.

Рубрики: Історія України - Шкільний курс 5 кл.

Ключові слова (ненормовані): Київська Русь -- козацька Україна -- освіта в Україні -- XIX -- Друга світова війна -- сучасна Україна

Анотація:   "Вступ до історії України" - навчальна книжка з початкового пропедевтичного курсу історії. Інформація про найважливіші події української історії подана за тематичними розділами у вигляді невеличких оповідань. Зміст параграфів-оповідань допоможуть школярам вивчити, зрозуміти та засвоїти навчальний матеріал курсу.

 
166 78.33(4Укр)
М99

Мяскова, Т. Є.

        Бібліотека імператорського університету св. Володимира з історії комплектування (1834-1927 рр.) [Текст] : [монографія] / Т. Є. Мяскова ; наук. ред. О. С. Онищенко. - К. : 2005. - 184 с.

Рубрики: Історія бібліотечної справи - Бібліотека імператорського університету св. Володимира

Ключові слова (ненормовані): Ярковський П.: бібліограф -- комплектування колекційними фондами -- бібліотека Імператорського університету св. Володимира

Анотація:   Монографія присвячена питанням історії та комплектування бібліотеки Імператорського університету св. Володимира. Визначені основні етапи розвитку бібліотеки у взаємозв'язку з історією Університету. На основі комплексного дослідження архівних джерел вивчено історію, особливості формування бібліотеки, перелік та склад колекцій, що надійшли до фондів упродовж 1834 - 1917 рр. Встановлено основні джерела комплектування бібліотеки, а також принципи відбору наукової літератури. Показано роль бібліотекарів та їхніх помічників у формуванні фондів бібліотеки та створенні каталогів. Висвітлено сучасний стан колекцій бібліотеки колишнього Імператорського університету св. Володимира.

 
167 63.3(4Укр-2к)
Г51

Гирич, І.

        Київ в українській історії [Текст] : [зб. ст. і матеріалів з історії Києва] / І. Гирич. - К. : Смолоскип, 2011. - 302 с.

Рубрики: Історія України - Київ

Ключові слова (ненормовані): Києво-Печерська лавра -- Михайлівський Золотоверхий монастир -- Музей переходової доби

Анотація:   Ця книжка є збірником статей і матеріалів з історії Києва, написаних істориком-дослідником протягом 1990-х - 2000-х років. Головною їх темою є значення Києва та його святинь в історії національно-визвольного руху ХІХ - початку ХХ ст. Читач знайде тут також дослідницького характеру статті з історичної топографії Печерська, діяльності Київського товариства охорони пам'яток історії та мистецтва (1910), Музею переходової доби (1942), документи про потерпілі від більшовицьких обстрілів у січні 1918 р. київські церкви.

 
168 74.483(4Укр-4Чек)кр
П50

Поліщук, В. Т.

        Майже столітня історія... Кафедра української літератури в Черкасах: історичний шлях і персоналії [Текст] : до 95-річчя ЧНУ ім. Б. Хмельницького / авт.-уклад. В. Т. Поліщук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 182 с.

Рубрики: Освіта вища - Персоналії

Ключові слова (ненормовані): історія ЧНУ -- кафедра української літератури -- Бондаренко А. І. -- Яценко В. Ф. -- Кашуба М. Ф. -- Аврахов

Анотація:   У книжці відтворено основні віхи історії кафедри української літератури вищого навчального закладу в Черкасах (інституту народної освіти - інституту соціального виховання - педагогічного інституту - державного ініверситету - національного університету), згадано викладачів кафедри в минулому та сьогоденні, показано сфери їхньої діяльності і здобутки, а також означено атмосферу праці викладачів і студентів-філологів у різні періоди майже столітньої історії.

 
169 63.3)4Укр)6-38
Д75

Дрозд, Р.

        Історія українців у Польщі в 1921-1989 роках [Текст] : [монографія] / Р. Дрозд, Р. Гальчак, І. Мусієнко ; пер. з пол.: І. Мусієнко. - Х. : Золоті сторінки, 2013. - 270 с.

Рубрики: Історія України - Україно-польські відносини

Ключові слова (ненормовані): українське населення Речі Посполитої -- Україна в добу нацистської окупації -- Україна в добу радянської окупації -- українське

Анотація:   Монографія присвячена аналізу становища української етнічної меншини у Польщі в найбільш кризові та переламні періоди історії країни ХХ ст., проблемам конструювання та збереження її ідентичності, культурі та історії українсько-польського порубіжжя. Особливу увагу автори приділяють вивченню маловідомих та контроверсійних сторінок спільної історії України та Польщі, спростуванню деяких історичних міфів та стереотипів взаємного сприйняття обох народів, подолання яких сприятиме подальшим глибоким позитивним змінам у відносинах між двома країнами, що геополітично приречені бути стратегічними партнерами.

 
170 63.3(4Укр)ю
І90

        Історія України [Текст] : джерельний літопис / за ред.: В. І. Червінського, М. І. Обушного. - К. : КВІЦ, 2012. - 832 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): історії України -- документальні (актові) пам'ятки -- юридично-правові акти -- генеалогічні таблиці князів -- статистичні таблиці -- хронологія

Анотація:   Вміщено документи і матеріали, які висвітлюють найважливіші події в історії України з найдавніших часів до сьогодення, методику їх використання та інші дидактичні матеріали. Подано найрізноманітніші типи джерел: уривки з літописних свідоцтв, юридично-правових документів, генеалогічних таблиць княжих династій, фольклорних матеріалів, історико-географічних карт із праць відомих істориків, спогадів учасників подій, свідчень іноземців.

 
171 63.211(4Укр)я73-1
Д58

Довгопол, В. М.

        Джерелознавство історії Української РСР [Текст] : навч. посіб. для студ. іст.ф-тів вищ. навч. закл. / В. М. Довгопол, М. А. Литвиненко, Р. Д. Лях ; ред. : Ф. П. Шевченко. - К. : Вища школа, 1986. - 239 с.

Рубрики: Історичні дисципліни - Джерелознавство

Ключові слова (ненормовані): історії -- джерела епохи феодалізму -- джерела епохи капіталізму -- джерела епохи соціалізму -- документи державних установ -- законодавчі акти

Анотація:   У навчальному посібнику в відповідності з програмою одноіменного спецкурсу розглядаються джерела історії України від найдавніших часів до наших днів. Висвітлюються питання практичного джерелознавства. Виходячи з загальноприйнятої класифікації джерел історії нашої країни, автори дають не тільки загальну оцінку типів і видів джерел, а й наводять багаточисленні приклади відбору, а також аналізу документів і матеріалів.

 
172 63.3(4Укр-4Чек)кр
П76

Приліпко, М. В.

        Чорнобаївщина. Нариси історії населених пунктів (від найдавніших часів до сьогодення) [Текст] : 60-річчю Черкаської обл. та 90-річчю Чорнобаївського р-ну присвяч. : [краєзнавче іст.-докум. дослідж.]. Кн. 2 / М. В. Приліпко ; редкол.: М. А. Бурган [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 566 с.

Рубрики: Черкащина - Історія Чорнобаївщини

Ключові слова (ненормовані): Красенівська сільська рада -- Комінтернівська сільська рада -- Крутьківська сільська рада -- Ленінська сільська рада -- Лихолітська сільська рада

Анотація:   Тритомне видання історико-документальне дослідження "Чорнобаївщина. Нариси історії населених пунктів" є продовженням праці автора книги "Чорнобаївщина. Велична історія рідного краю" (2008). Перша частина дослідження вийшла друком 2012 року. Вона містить нариси історії 20-и населених пунктів, які належать до 9-и сільських рад. Матеріалом для написання книги стали архівні матеріали, стародруки, енцеклопедичні видання, числені публікації в періодиці, спогади про відомих людей краю, дослідження багатьох істориків, археологів, етнографів, краєзнавців.

 
173 63.3(0)5р30я73-1кр
І79

Іржавська, А. П.

        Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. заочн. форми навч. / А. П. Іржавська ; наук. ред. О. Г. Перехрест. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 116 с.

Рубрики: Історія світова - Новітня історія
Азія

Ключові слова (ненормовані): семінарські заняття з всесвітньої історії

Анотація:   На основі директивних, нормативних та методичних документів укладено навчально-методичний посібник з дисципліни "Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу" для студентів ННІ історії і філософії Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.

 
174 63.3(4Укр)я2
Г51

Гісем, О. В.

        Історія України [Текст] : довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. - Х. : Ранок, 2010. - 480 с.

Рубрики: Історія України - Довідник

Ключові слова (ненормовані): історія України -- скіфи -- сармати -- Київська Русь -- Галицько-Волинська держава -- українські землі -- національно-визвольна війна -- україно

Анотація:   Довідник містить докладний огляд подій історії України від найдавніших часів до сьогодення. Значна увага приділяється висвітленню історії ХХ - ХХІ ст. та характеристиці особливостей політичного, економічного та культурного розвитку України.

 
175 67.1(0)я73-1
О72

Осауленко, О. І.

        Історія вчень про державу і право [Текст] : [посіб. для підготов. до іспитів] / О. І. Осауленко, А. О. Осауленко, В. К. Гіжевський. - К. : Ліпкан О. С., 2010. - 194 с.

Рубрики: Історія правових вчень

Ключові слова (ненормовані): історії вчень про державу і право -- міфологічні уявлення про державу і право -- державно правова думка

Анотація:   У навчальному посібнику розглянуті питання юридичної дисципліни історико-теоретичного циклу - історії вчень про державу і право. Ця наука досліджує розглядає теорії, концепції, доктрини, у яких порушуються проблеми виникнення, становлення і розвитку світової державно-правової думки. Названі теми передбачені навчальною програмою курсу "Історія вчень про державу і право" для вищих закладів освіти.

 
176 63.3(4Укр-4Чек)кр
Н54

Нераденко, Т.

        Відділення історії Черкаського обласного територіального відділення Малої академії наук України (з досвіду роботи) / Т. Нераденко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 380 с.

Рубрики: Краєзнавство історичне

Ключові слова (ненормовані): організація краєзнавчої роботи -- учнівська краєзнавча школа МАН

Анотація:   У виданні подано методичні розробки викладачів секцій "Історії України" та "Історичного краєзнавства", навчальні програми "Археологічне краєзнавства" і "Історія рідного краю", краєзнавчі матеріали викладачів відділення, а також на допомогу вчителям і учням МАН - вимоги до написання науково-дослідницьких робіт, контрольні завдання з історії України II обласного етапу, списки тем і тези науково-дослідницьких робіт у всіх секціях III фінального етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН за кілька років.

 
177 63.0я73-1кр
Г74

Гоцуляк, В. В.

        Історія, її методологія і історіографія як наукові та навчальні дисципліни / В. В. Гоцуляк. - Черкаси : Третяков О. М., 2016. - 732 с.

Рубрики: Історіографія України

Ключові слова (ненормовані): Всесвітня історія -- методологія освіти -- історія України -- НТШ

Анотація:   Навчальний посібник містить інтелектуальне та дидактичне осягнення історії, її методології та історіографії у світовому та українському вимірі. Увага також звернута на сучасну світову та українську історіографію. Наведені основи курсів, навчальні програми та література до них.

 
178 72.3(4Укр)
Ю75

Юркова, О. В.

        Документи про створення і перші роки діяльності Інституту історії України АН УРСР [Текст] : 1936-1941 / О.В. Юркова; НАН України, Ін-т історії України. - К. : 2001. - 210 с.

Рубрики: Історія науки - Наукові інститути
Україна

Ключові слова (ненормовані): Інститут історії України -- історія наукових інститутів

Анотація:   Документи, представлені у даному дослідженні розповідають про час створення та перші роки функціонування Інституту історії України НАН України. Це маловивчений і найбільш трагічний період діяльності провідної науково-дослідної установи історичного профілю в Україні. В збірнику також наводяться короткі біографічні дані про перших наукових співробітників Інституту, подається бібліографія їхніх праць за 1936-1941 рр.

 
179 65.03(4Укр)я73-1
Л22

Лановик, Б. Д.

        Економічна історія України і світу [Текст] : підручник для студентів вищ. навч. закладів / Б. Д. Лановик ; Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко. - К. : Вікар, 2002. - 477 с.

Рубрики: Економічна історія

Анотація:   На основі новітніх досягнень історичної науки висвітлено історію господарства України та провідних держав світу. Дослідження економічної історії України у зіставленні з історією розвитку господарства інших країн світу дає змогу узагальнити досвід господарського розвитку наших предків, зрозуміти сучасний стан економіки, визначити її ціннісні орієнтири, варіантні та альтернативні шляхи розвитку на майбутнє. Четверте видання підручника виправлене, доповнене аналізом господарювання в останнє десятиліття і повністю відповідає програмі курсу економічного факультету.

 
180 63.3(4Укр)5ю
Ю51

        Юне місто. Літопис історії Бердянська очима кореспондентів "Одеського Вісника" (1827-1860 рр.) / Бердянський осередок Запорізького наук. т-ва ім. Я. Новицького, Бердянська міська рада, Бердянський держ. пед. - Бердянськ : Тандем-У, 2007. - 358 с.

Рубрики: Краєзнавство Запоріжжя
Бердянськ

Ключові слова (ненормовані): історія Бердянська -- історія української преси -- економіка Бердянська -- Бердянський порт -- закордонна торгівля Бердянська -- міське самоврядування -- культура

Анотація:   До археографічного видання увійшли публікації найпопулярнішої у ХІХ столітті на просторах від Молдови до Кавказу регіональної газети "Одеський Вісник", які стали своєрідною хронікою перших 33-х років історії Бердянська. У них висвітлена діяльність Бердянського потру, закордонна торгівля Бердянська, діяльність органів міського самоврядування, стан економіки міста, будівництво найважливіших міських споруд, духовне, культурне життя населення, розвиток освіти, охорони здоров'я в місті, будівництво найважливіших міських споруд, духовне, культурне життя в Бердянську, реакція міста на міжнародні події тощо.

 
181 63.3(4Укр)я73-1
С24

Світлична, В. В.

        Історія України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Світлична. - К. : Каравела, 2012. - 384 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): історія України -- давньоруський період -- козацько-гетьманська війна -- національно-демократична революція -- Україна у міжвоєнний період -- Україна

Анотація:   Огляд історії України подається з позицій сучасної концепції вітчизняної історії у відповідності з навчальною програмою курсу. В організації самостійної роботи з посібником допоможуть наведені в кожному розділі фрагменти фактологічно цінних документальних джерел. Стиль викладу матеріалу та його композиція сприяють ефективнішому засвоєнню студентами матеріалу при відсутності безпосередніх контактів з викладачем. Вправи з відповідями на них дають можливість здійснювати самооцінку та самоконтроль у процесі навчання

 
182 63.3(4Укр)
І90

        Історична пам'ять [Текст] : наук. зб. № 2 / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : АСМІ, 2008. - 208 с.

Зміст:
  Діптан І. І.  "Полонофільство" Івана Виговського: міфи та реальність / І. І. Діптан. - С. 4-31. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ревегук В. Я.  Більшовицька продовольча розкладка в Україні (1919 - перша половина 1921 років) / В. Я. Ревегук. - С. 32-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пащенко В. О.  Особливості міжправославного протистояння в Україні напередодні 2000-ліття Різдва Христового / В. о. Пащенко. - С. 49-65. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Футала В. П.  Діяльність "Просвіти" Західної України у 1920-1930-их роках: сучасний стан і перспективи досліджень / В. П. Футала. - С. 66-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Радько П. Г.  Геополітичні ідеї академіка Степана Рудницького в контексті сучасного державотворення / П. Г. Радько. - С. 73-80. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Макарець С. В.  Ринок продукції тваринництва на Полтавщині епохи вільного підприємництва (кінець XIX - початок XX століття) / С. В. Макарець. - С. 81-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Данілова І. Ю.  Протидія віруючих протестантів антирелігійним заходам радянської влади у 1945-1955 роках / І. Ю. Данілова. - С. 87-93. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тарасевич Н. М.  Динаміка виховного колективу колонії імені Максима Горького / Н. М. Тарасевич. - С. 94-98. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Єрмак О. П.  Увічнений у бронзі і граніті / О. П. Єрмак. - С. 99-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Белько О. О.  Організація навчання гончарного ремесла в Опішненській гончарній майстерні Полтавського губернського земства / О. О. Белько. - С. 102-110. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тєвікова О. В.  Зміст і характер книговидавничої справи в Україні в умовах десталінізації (1953-1964 роки) / О. в. Тєвікова. - С. 111-118. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Петренко І. М.  Духовні суди про незаконні шлюби православного населення Слов'янської і Херсонської та Катеринославської єпархій в останній чверті XVIII століття / І. М. Петренко. - С. 119-127. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сітарчук Р. А.  Становлення і перші роки діяльності Дзензелівської громади адвентистів / Р. А. Сітарчук. - С. 128-135. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бездрабко В. В.  Історія та документознавство: інвазії методик вивчення історичного джерела, документа / В. в. Бездрабко. - С. 136-143. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сердюк І. О.  Румянцевський опис Малоросії як джерело вивчення демографічних характеристик міст Гетьманщини / І. О. Сердюк. - С. 144-152. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гавриш П. Я.  Початок накопичення знань про Більське городище у XVIII - першій половині XIX століття / П. Я. Гавриш. - С. 152-159. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дацків І. Б.  Дипломатичні відносини між країнами Антанти та представниками Української держави гетьмана Павла Скоропадського у працях українських дослідників / І. Б. Дацків. - С. 159-165. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Янко А. Л.  Про статус етруських "пенестів" / А. Л. Янко. - С. 166-176. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Цебрій І. В.  Особливості соціокультурного розвитку чеських земель в добу раннього та класичного Середньовіччя / І. В. Цебрій. - С. 177-184. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бесєдіна Н. В.  Ататюркізм - ідеологія розбудови нової турецької державності / Н. В. Бесєдіна. - С. 184-193. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тронько Т. В.  П'ятий Всеукраїнський науково-практичний семінар зі всесвітньої історії у Полтаві (Полтава, 26-27 березня 2008 р.) / Т. В. Тронько. - С. 194-196
  Демиденко Т. П.  Міжнародна наукова конференція "Гадяцька унія 1658 року: контроверсії минулого і сучасність" (Полтава, 4-5 вересня, Гадяч, 16-17 вересня 2008 р.) / Т. П. Демиденко. - С. 196-198
  Аляєв Г. Є.  Рецензія / Г. Є. Аляєв. - С. 199-201
  Єрмак О. П.  Рецензія / О. П. Єрмак. - С. 202-203
  Жук Віра Ніканорівна. - С. 204-205

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): історія Полтавщини -- історія зарубіжних країн

Анотація:   Черговий випуск збірника присвячений проблемам культури, освіти, релігії, етнології, історії та історіографії України та зарубіжних країн. Основна увага приділена краєзнавству Полтавщини: історії, культурі, традиціям краю і його видатним постатям. Видання розраховане на широке коло читачів: науковців, краєзнавців, студентів і всіх тих, хто цикавиться історією та сьогоденням України і, зокрема, Полтавського краю.

 
183 63.3(0)6я73-1
О66

Орлова, Т. В.

        Історія нових незалежних держав: Postsovieticum [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Орлова. - К. : Знання, 2010. - 487 с.

Рубрики: Історія всесвітня

Ключові слова (ненормовані): пострадянські держави -- історія СРСР -- причини краху СРСР -- нові незалежні пострадянські держави

Анотація:   Пропонована книга - перший не тільки в Україні, а й на всьому пострадянському просторі навчальний посібник, у якому розглядається історія нових незалежних держав (колишніх республік СРСР) від зародження протестних настроїв та рухів до сьогодення. На основі аналізу політичних, економічних, соціальних та інших процесів показано провідні тенденції, досягнення і проблеми становлення і розвитку цих країн. Висвітлено роль особистісного фактора в історії нових незалежних держав. Окремо проаналізовано історичну спадщину Імперії та Союзу в житті кожної з держав, простежуються спільні риси в їхньому розвиткові та причини відмінностей, підсумовано майже 20-річне незалежне існування.

 
184 63.3(0)5р30я73-1кр
І79

Іржавська, А. П.

        Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. П. Іржавська, Т. В. Терещенко ; наук. ред. О. Г. Перехрест. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 416 с.

Рубрики: Історія світова - Новітня історія
Азія

Ключові слова (ненормовані): семінарські заняття з всесвітньої історії

Анотація:   На основі директивних, нормативних та методичних документів укладено навчально-методичний посібник з дисципліни "Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки нового часу" для студентів ННІ історії і філософії Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.

 
185 63.3(4Укр)6я73-1
І90

        Історія України: новітня доба [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Литвин, В. Ф. Колесник, А. Г. Слюсаренко та ін.] ; за ред. В. М. - К. : Академвидав, 2012. - 480 с.

Рубрики: Історія України - Доба Центральної Ради

Ключові слова (ненормовані): Українська національна революція -- 1917-1921 -- УНР -- внутрішня політика ЗУНР -- економічна політика вУкраїнській СРР -- національно-культурна

Анотація:   Навчальний посібник написаний колективом кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка на основі багаторічного досвіду наукових досліджень проблем української історії та викладання курсу "Новітня історія України". У ньому із сучасних методологічних позицій осмислюється значний фактичний матеріал, узагальнюються здобутки історіографії, а також нові факти суспільного життя.

 
186 9(3)
К90

Кулаковський, В. М.

        Цікава історія (стародавній світ) / В. М. Кулаковський. - К. : Радянська школа. - 72 с.

Рубрики: Історія Стародавнього світу

Ключові слова (ненормовані): Стародавній Єгипет -- Межиріччя -- Стародавня Греція -- Стародавній Рим -- Індія -- Китай -- римські легенди

Анотація:   У книзі вміщено шаради, ребуси, кросворди, чайнворди, вікторини та ігри з історії стародавнього світу. Складається вона з п`яти розділів: чотири розділи присвячено історії стародавнього Єгипту, Межиріччя, Індії, Китаю, Греції і Риму, у п`ятому розділі вміщено ігри-змагання з усього шкільного курсу стародавньої історії. В кінці книги подано відповіді на вміщені шаради, ребуси, кросворди і вікторини.

 
187 63.3(0)4я73-1
Р82

Рубель, В. А.

        Історія Середньовічного Сходу [Текст] : підручник для студентів гуманітарних спец. вищ. навч. закладів / В. А. Рубель. - К. : Либідь, 2002. - 733 с.

Зміст:
  Рубель В.А.  Китай (періоду середньовіччя) / В.А. Рубель. - С. 23-88
  Рубель В.А.  Корея (період середньовіччя) / В.А. Рубель. - С. 89-123
  Рубель В.А.  В'єтнам (період середньовіччя) / В.А. Рубель. - С. 124-155
  Рубель В.А.  Японія (періоду середньовіччя) / В.А. Рубель. - С. 156-212
  Рубель В.А.  Великий Євразійський степ (періоду середньовіччя) / В.А. Рубель. - С. 213-273
  Рубель В.А.  Тибет (періоду середньовіччя) / В.А. Рубель. - С. 274-294
  Рубель В.А.  Держава Сасанідів (Еран-шахр) в період середньовіччя / В.А. Рубель. - С. 295-324
  Рубель В.А.  Араби та арабо-мусульманські держави / В.А. Рубель. - С. 325-381
  Рубель В.А.  Ісламські держави Північної Африки та Піренейського півострова / В.А. Рубель. - С. 382-408
  Рубель В.А.  Середня Азія та мусульманський Іран / В.А. Рубель. - С. 409-454
  Рубель В.А.  Туреччина / В.А. Рубель. - С. 455-491
  Рубель В.А.  Індія періоду середньовіччя / В.А. Рубель. - С. 492-561
  Рубель В.А.  Шрі-Ланка (Цейлон) в середні віка / В.А. Рубель. - С. 562-597
  Рубель В.А.  Індокитай в середні віка / В.А. Рубель. - С. 600-662
  Рубель В.А.  "Країни Південних морів" / В.А. Рубель. - С. 663-692

Рубрики: Історія середніх віків
Схід

Ключові слова (ненормовані): історія Сходу

Анотація:   У підручнику розкривається специфіка історичного процесу в цивілізаціях афро-азійського середньовіччя. Цілісно розглядаються питання політичної і соціально-економічної еволюції та духовного розвитку східних народів, історія яких подається в нерозривній єдності з історією природи.

 
188 К29

        Катастрофа і тріумф. Історії українських Героїв / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд. М. Семенченко ; відп. ред. А. Мотозюк. - Київ : Українська прес-група, 2016. - 296 с.

Рубрики: Історія України - Новітній період

Ключові слова (ненормовані): АТО -- Герої України -- війна на сході -- військові лікарі -- історії добровольців АТО

Анотація:   Ця книга - про тих, хто пішов боронити нашу землю та зберегти єдність країни. Про тих, хто робив героїчні вчинки, просто добре виконуючи свою роботу і залишаючись вірним присязі. Вона - про силу, волю , мужність. Про Героїв. Тих, хто загинув, і тих, хто вижив, пройшов, пережив. За час війни на сході "День" зібрав і опублікував стільки історій, що вистачило б на кілька томів. І далі продовжуємо їх записувати. Тут ви можете прочитати знакові історії про знакові події цієї неоголошеної війни на Донбасі. Можливо, не всі вони припадуть вам до душі, але ви вже ніколи не бачитимете війну абстрактною і далекою, навіть якщо живете за тисячі кілометрів від неї і вам не чутно "Градів"...

 
189 63.3(0)4я72-1
Л65

Ліхтей, І. М.

        Історія середніх віків. 7 кл. [Текст] : підручник / І. М. Ліхтей. - К. : Грамота, 2007. - 296 с.

Рубрики: Історія всесвітня

Ключові слова (ненормовані): середньовічна Європа -- релігія -- церква -- Московська держава -- Арабський світ -- слов'яни -- Індія -- Китай -- Візантія

Анотація:   Підручник містить навчальний матеріал із всесвітньої історії, починаючи від середини І тисячоліття і до кінця XV ст. Основний навчальний матеріал, поданий згідно з чинною програмою Міністерства освіти і науки із всесвітньої історії, супроводжується рубриками "Історична цікавинка", "Вивчаємо джерела", у яких наведені дані про середньовічні держави, міста, історичних осіб тощо. Глибше осягнути багатовікову історію світу допоможуть уривки з історичних документів, численні ілюстрації, карти, схеми.

 
190 88.1(0) я73-1
Ж86

Жуков, С. М.

        Історія психології [Текст] : навч. посіб / С. М. Жуков, Т. В. Жукова. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 224 с.

Рубрики: Історія психології

Ключові слова (ненормовані): психологія країн Сходу -- психологія в Україні -- російська психологія -- психологія зарубіжних країн

Анотація:   Історія психології - одна зі складних галузей психологічної науки. Вона містить велику кількість інформації, пов'язаної із загальною історією розвитку людства, його культури і, нарешті, з самою психологією. Даний посібник треба розглядати як додатковий матеріал, що вносить більшу ясність, визначеність в послідовний розвиток психології як науки. Його можна б було назвати: "Забуті та пропущені сторінки історії психології".

 
191 63.3(4Укр)я73-1
С24

Світлична, В. В.

        Історія України [Текст] : навч. посіб. для студ. неіст. спец. вищ. закл. освіти / В. В. Світлична ; за ред. : Ю. М. Алєксєєва. - Л. : Новий Світ-2000, 2004. - 304 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): історія -- Київська Русь -- Литовсько-польська доба -- Національно-визвольна війна -- козацько-гетьманська держава -- міжвоєнний період -- Друга

Анотація:   Огляд історії України подається з позицій сучасної концепції вітчизняної історії у відповідності з навчальною програмою курсу. Забезпечується використання повного комплексу основних методів навчання: словесного, наочного і практичного. Стиль викладу матеріалу, ілюстрації та дизайн сприяють найбільш ефективному засвоєнню студентами навчального матеріалу при відсутності безпосередніх контактів з викладачем. В організації самостійної роботи з посібником допоможуть наведені в кожному розділі фрагменти фактологічних цінних документальних джерел. Вправи з відповідями на них дають можливість здійснювати самооцінку та самоконтроль у процесі навчання.

 
192 63.3(4Укр)я73-1
С24

Світлична, В. В.

        Історія України [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Світлична ; за ред. Ю. М. Алексєєва. - К. : Каравела, 2006. - 400 с.

Рубрики: Історія України

Ключові слова (ненормовані): історія України -- давньоруський період -- козацько-гетьманська війна -- національно-демократична революція -- Україна у міжвоєнний період -- Україна

Анотація:   Огляд історії України подається з позицій сучасної концепції вітчизняної історії у відповідності з навчальною програмою курсу. В організації самостійної роботи з посібником допоможуть наведені в кожному розділі фрагменти фактологічно цінних документальних джерел. Стиль викладу матеріалу та його композиція сприяють ефективнішому засвоєнню студентами матеріалу при відсутності безпосередніх контактів з викладачем. Вправи з відповідями на них дають можливість здійснювати самооцінку та самоконтроль у процесі навчання.

 
193 63.3(0)-7я73-2
Л43

        Лекції з історії світової та вітчизняної культури [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. гуманіт. спец. / А. В. Яртись, С. М. Шендрик, С. О. Черепанова та ін.; за заг. ред. А. - Л. : Світ, 1994. - 496 с.

Рубрики: Культура світова

Анотація:   У навчальному посібнику висвітлюється історія культурної еволюції людства та зокрема українського народу, з'ясовуються закономірності та основні етапи цієї еволюції, розглядається генеза та розвиток загальнолюдських гуманістичних цінностей. Історія української культури висвітлюється на фоні світового культурного процесу. Подано різнобічну інформацію з історії європейської та вітчизняної науки, писемності та літератури, архітектури та образотворчого мистецтва, музики, театру, народних традицій,звичаїв і обрядів, релігійних вірувань. Здійснено синтез провідних напрямків духовної творчості з метою аналізу культури як цілісного феномена. Показано загальноєвропейське та світове значення української культури, її місце в духовній скарбниці людства.

 
194 63кр
В53

        Вісник Черкаського університету [Текст] : наук. журн. Вип. № 35 (248) Серія Історичні науки / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 152 с.

Зміст:
  Лисенко О. Є.  Україна в період Другої світової війни: україноцентрична версія та світовий контекст / О. Є. Лисенко. - С. 5-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сафонов Д. А.  Крестьянство как объект и субъект процесса модернизации / Д. А. Сафонов. - С. 15-18
  Георгізов Г. М.  Проблема седентеризації в сучасній медієвістиці / Г. М. Георгізов. - С. 18-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Бутенко Р. К.  Абсолютизм доби Тюдорів: історіографія проблеми / Р. К. Бутенко. - С. 22-27. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кірєєва В. О.  Становлення парламентської демократії Другої РечіПосполитої (1918-1926 рр.): історіографія проблеми / В. О. Кірєєва. - С. 27-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коляструк О. А.  Релігійно-політична реформа Аменхотепа IV (Ехнатона) в Єгипті в оцінці істориків / О. А. Коляструк. - С. 36-39. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кісіль С. А.  До проблем історичної характеристики класичної культури античної Греції / С. А. Кісіль, О. О. Тітіка. - С. 39-43. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іщенко Д. В.  Репрезентації минулого та колективні генеалогії в світогляді західноєвропейського лицарства за середньовічної доби / Д. В. Іщенко. - С. 43-50. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мордвінцев В. М.  Есхатологічні очікування в Центральній та Східній Європі: специфіка та історичне значення в минулому та сьогоденні / В. М. Мордвінцев, А. І. Лукашенко. - С. 50-61. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Овчаренко О. І.  На шляху до Балканських війн 1912-1913 рр. / О. І. Овчаренко. - С. 62-75. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вєтров І. Г.  Європа в риштуваннях: спроба порівняльного аналізу відбудовних проектів в окремих країнах у повоєнну добу (1943-1950-ті рр.) / І. Г. Вєтров. - С. 75-84. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іржавська А. П.  Створення та функціонування Азійського музею - центру академічного сходознавства РАН у XIX - на початку XX ст. / А. П. Іржавська. - С. 85-89. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Драч О. О.  Студентки з Російської імперії в європейських університетах: новий спосіб представництва держави (друга половина XIX - початок XX ст.) / О. О. Драч. - С. 89-94. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Священко З. В.  Трансформація поглядів С. Вітте на роль селянської общини в Російській імперії на рубежі XIX-XX ст. / З. В. Священко. - С. 94-99. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Корновенко С. В.  Європейський контекст аграрного законопроекту земельної комісії під головуванням О. Билимовича-В. Челіщева / С. В. Корновенко. - С. 99-104. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Земзюліна Н. І.  Зовнішньоекономічна діяльність радянської кооперації в 20-х рр. XX ст. (на прикладі "Кооптаху") / Н. І. Земзюліна. - С. 104-109. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щетніков В. П.  1941-1944 роки в історії Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова: діяльність в евакуації та окупації / В. П. Щетніков. - С. 110-115. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Оксамитний Ю. А.  Єгипетський вектор у близькосхідній політиці СРСР середини 40-х - першої половини 50-х рр. XX ст. / Ю. А. Оксамитний. - С. 115-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Харсун О. В.  Релігійне питання у діяльності польської шляхти у містах Центральної України у XVIII ст. / О. В. Харсун. - С. 122-125. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пилипів І. В.  Греко-католицька церква та український національний рух у 20-30-ті рр. XX ст. в Галичині / І. В. Пилипів. - С. 125-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гальченко С. І.  Налагодження забезпечення населення продуктами харчування і промисловими товарами в пореформений період 1947-1948 рр. (на матеріалах Центральної України) / С. І. Гальченко. - С. 131-134. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Терещенко Т. В.  Матеріальне становище сільського населення Центральних областей України в 1945-1950 рр. / Т. В. Терещенко. - С. 135-142. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гоцуляк В. В.  Рецензія / В. В. Гоцуляк. - С. 143-144
  Сухушина О. В.  Рецензія / О. В. Сухушина. - С. 145-147
  Лисенко О. Є.  Рецензія / О. Є. Лисенко, Г. М. Голиш. - С. 147-149

Рубрики: Всесвітня історія

Ключові слова (ненормовані): історіографія -- історія стародавнього світу -- економічна історія -- історія релігії і церкви

Анотація:   Науковий збірник містить статті, в яких розглядаються актуальні проблеми історіографії, джерелознавства, всесвітньої історії, історії та етнології України. Складовою журналу також є огляди і рецензії українських та зарубіжних наукових і навчально-методичних видань. Для широкого кола науковців, викладачів, студентів й усіх, хто цікавиться історичною наукою.

 
195 76.120.8
М69

Михайлин, І. Л.

        Журналістика як всесвіт [Текст] : вибрані медіадослідження / І. Л. Михайлин. - Х. : Прапор, 2008. - 511 с.

Зміст:
  Методологічні пошуки в українській літературній критиці й історії літератури ХІХ століття. - С. 320-327
  Тарас Шевченко в літературознавчих інтерпретаціях Миколи Костомарова. - С. 327-331
  Українська література як художній феномен у літературній критиці Пантелеймона Куліша. - С. 331-338
  Навколо Омеляна Огоновського (дискусія в критиці з приводу "Історії літератури руської"). - С. 338-358
  Теоретичне осмислення "нової драми" в літературно-критичних концепціях Станіслава Пшибишевського та Миколи Вороного. - С. 358-369
  Категорії індукції та дедукції в естетиці Івана Франка. - С. 369-376
  Іван Франко та Зигмунд Фройд: взаємодія на терені естетики. - С. 376-384
  Як Михайло Драгоманов став Чудаком (дискусія Б. Грінченка та М. Драгоманова в журналі "Зоря" 1888-1889 років). - С. 386-394
  Діалог Івана Франка з Михайлом Драгомановим у журналі "Народ": дискурс прихованої полеміки. - С. 394-404
  Гнат Хоткевич у 1917 році та його газета "Рідне слово". - С. 404-415
  Бінарна опозиція "Україна - Московщина" в публіцистиці Гната Хоткевича 1017 року. - С. 415-424
  "Судилося бути Україною\" / або Головна публіцистична ідея Юрія Шереха (Шевельова)\". - 424-430,
  Концепція ленінізму в публіцистиці Івана Багряного. - С. 430-434
  Становлення історіографії історії української журналістики: "Киевская старина". - С. 436-442
  Катерина Серажим: журналістика як дискурс. - С. 442-448
  Володимир Владимиров: журналістика як герменевтика. - С. 448-453
  Юрій Шаповал: історія журналістики чи історія в журналістиці. - С. 453-458
  Валентин Галич: Олесь Гончар крізь призму журналістики. - С. 458-469
  Борис Потятиник: семіоцентризм як інформаційна модель світобудови. - С. 469-478
  Елеонора Шестакова: слово естетичне та слово комунікаційне. - С. 478-488
  Степан Кость - історик західноукраїнської преси першої половини ХХ століття. - С. 488-499

Рубрики: Журналістика

Ключові слова (ненормовані): історія журналістики -- Франко І.: історик української журналістики -- харківська журналістика -- газета "Сніп" -- журнал "Школьный луч" -- історія

Анотація:   Книга відомого журналістикознавця, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри журналістики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, академіка Академії наук вищої освіти України за відділенням "Масова комунікація", висвітлює актуальні проблеми теорії та медіакритики, методології медіадосліджень, історії української журналістики, літературної критики, публіцистики, історіографії сучасного журналістикознавства. Розглядаються питання: національна ідентичність українців і журналістика, концепція соціально відповідальної журналістики та її реалізація в Україні, правда як головне питання журналістики та шляхи її досягнення, роль університетів у розвитку журналістики, особливості функціонування регіональної журналістики, журналістика як соціальний інститут громадянського суспільства та демократичної держави та ін.

 
196 63.3(4Укр)-282.2кр
У45

        Український селянин [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 7 / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2003. - 183 с.

Зміст:
  Оніпко Т. В.  Меценати Рєпніни / Т. В. Оніпко. - С. 4-6
  Ганницький С. Г.  Діяльність родини Симиренків щодо створення умов праці та побуту робітників цукрових заводів (друга половина ХІХ ст.) / С. Г. Ганницький. - С. 6-7
  Курінна Т. М.  Благодійницька діяльність князів Воронцових та родини Балашових у Мошногородищенському маєтку Київської губернії в 80-90 х рр. XIX ст. / Т. М. Курінна. - С. 7-10
  Степенькіна П. Я.  Про Берестецький собор на сторінках "Палінодії" Захарії Копистенського / П. Я. Степенькіна. - С. 10-11
  Стешенко С. І.  Роль земств Лівобережної України у формуванні протипожежної безпеки сіл: історіографія проблеми / С.І. Стешенко. - С. 11-14
  Присяжнюк Ю. П.  Нариси по історії села Колодистого, Тальнівського району, Черкаської області Ю. Г. Поліщука як джерело дослідження історії українського селянства XIX-першої половини XX ст.(антропологічний підхід) / Ю. П. Присяжнюк. - С. 14-16
  Обрусна С. Ю.  М. П. Старицький як дослідник селянських визвольних рухів в Україні середини XVI -30-х рр. XIX ст. / С. Ю. Обрусна. - С. 16-17
  Медалієва О. З.  Вивчення проблем історії селянської реформи 1861р. членами історичного товариства Нестора-літописця в кінці XIX-на початку ХХ ст. / О. З. Медалієва. - С. 17-19
  Мойсієнко В. М.  Шляхи вирішення аграрного питання у програмних документах українських ліберальних партій на початку ХХ ст. / В. М. Мойсієнко. - С. 19-21
  Гоцуляк В. В.  Перспективи історіографії історії здійснення Столипінської аграрної реформи в Україні / В. В. Гоцуляк. - С. 21-23
  Коляструк О. А.  Селянська тема у творчості Казимира Малевича / О. А. Коляструк. - С. 23-26
  Вовкотруб Ю. М.  Розвиток сільськогосподарської освіти на теренах України наприкінці XVIII-XIX ст. / Ю. М. Вовкотруб, В. М. Лазуренко. - С. 26-28
  Ковальков О. Л.  Обрядовий час в системі міфологічних уявлень традиційного суспільства (на прикладі українського селянства) / О. Л. Ковальков. - С. 28-30
  Драч О. О.  Характерні особливості учнівського контингенту народних шкіл Наддніпрянщини у другій половині XIX-на початку ХХ ст. / О. О. Драч. - С. 30-32
  Ступак Ф. Я.  Історичний досвід медичної допомоги сільському населенню / Ф. Я. Ступак. - С. 32-35
  Вовк Ю. І.  Стан освіти та медичного забезпечення селянства в кінці XIX- на початку ХХ ст. / Ю. І. Вовк. - С. 35-37
  Петренко І. М.  Навчально-виховний процес у сільських церковнопарафіяльних школах Лівобережної України наприкінці XIX-на початку ХХ ст. / І. М. Петренко. - С. 37-39
  Пекарев И. М.  Влияние молодежного фактора на внешнюю политику крестьянского правительства в Болгарии (1919-1923 гг.) / И. М. Пекарев. - С. 39-41
  Георгізов Г. М.  Модифікація селянського менталітету за часів НЕПу / Г. М. Георгізов. - С. 41-43
  Кукса Н. Г.  Діяльність культурно-освітніх закладів в українському селі в 1924-1928 рр. / Н. Г. Кукса. - С. 43-45
  Лаврик В. Г.  Правові аспекти вирішення релігійного питання в УСРР (20-ті рр. ХХ ст.) / В. Г. Лаврик. - С. 45-47
  Дровозюк С. І.  Духовні явища і процеси в українському селі у контексті церковної політики більшовицького режиму (історіографія проблеми) / С. І. Дровозюк. - С. 47-50
  Боєчко В. Ф.  Церковні рухи 20-30-х років ХХ ст. та боротьба за відродження духовності і національної ідеї в Україні / В. Ф. Боєчко. - С. 50-53
  Ігнатуша О. М.  Спілка войовничих безвірників України (1926-1941 рр.): продукт і знаряддя модернізації по-сталінськи / О. М. Ігнатуша. - С. 53-56
  Бистра М. О.  Стан шкільної освіти Харківщини в 1943-1945 рр. / М. О. Бистра. - С. 56-60
  Терещенко Т. В.  Відновлення та розвиток мережі сільських шкіл як важливий чинник соціального відродження українського села в 1943-1950 рр.( на матеріалах областей Центральної України) / Т. В. Терещенко. - С. 60-62
  Темченко А. І.  Приймацтво на Лівобережній Черкащині / А. І. Темченко. - С. 62-64
  Масненко В. В.  Релігійно-конфесійна ідентичність жителів сільських районів Чернігівщини (за даними соціологічних опитувань 2001 р.) / В. В. Масненко, М. П. Сиволап. - С. 64-68
  Священко З. В.  Вплив геополітичних факторів на економічний розвиток Уманщини в період середньовіччя / З. В. Священко. - С. 68-70
  Михайлюк Ю. М.  Адміністративно-господарська діяльність черкаських і канівських старост кінця XV-першій половині XVI ст. / Ю. М. Михайлюк. - С. 70-73
  Івангородський К. В.  Специфіка аграрної економіки Середнього Подніпров'я в XVI-першій половині XVIII ст. як важливий чинник етносоціальних процесів / К. В. Івангородський. - С. 73-76
  Гедьо А. В.  Правовий статус греків України за гетьманськими універсалами (друга половина XVII-середина XVIII ст.) / А. В. Гедьо. - С. 76-81
  Пономаренко О. В.  Ставлення офіцерського корпусу до військових поселень у Наддніпрянській Україні / О. В. Пономаренко. - С. 81-83
  Буравченко Р. В.  Оцінювання вартості продукції цукрової галузі України в історичному контексті (1802-192 рр.) / Р. В. Буравченко, С. Г. Боровко. - С. 83-85
  Сергієнко Ю. Г.  Формування торгово-промислової сільськогосподарської буржуазії в Україні у другій половині XIX ст.: регіональний аспект / Ю. Г. Сергієнко. - С. 85-87
  Томіленко А. Г.  Особливості організації пожежної справи в селах Черкащини у другій половині XIX - на початку ХХ ст. / А. Г. Томіленко. - С. 87-90
  Тучинський В. А.  Особливості сільськогосподарського виробництва молдован Півдня України в другій половині XIX - на початку ХХ ст. / В. А. Тучинський. - С. 90-93
  Десятніков І. В.  Попит на найману працю у поміщицьких господарствах України в кінці XIX - на початку ХХ ст. / І. В. Десятніков. - С. 93-95
  Коваленко В. О.  Селянське питання та шляхи його вирішення в програмних документах політичних партій в роки Першої російської революції / В. О. Коваленко. - С. 95-96
  Герасименко О. В.  З історії селянських виступів у Харківській губернії на початку ХХ ст. (1900-лютий 1917 р.) / О. В. Герасименко. - С. 96-99
  Шевченко В. М.  Приватна власність на землю в межах Лівобережної України 1906-1914 рр.(за результатами попередніх досліджень) / В. М. Шевченко. - С. 99-101
  Реєнт О. П.  Кризові тенденції в аграрному секторі економіки у роки Першої світової війни (липень 1914-лютий 1917 рр.) / О. П. Реєнт. - С. 101-103
  Михайлюк О. В.  Щодо політичної програми селянства України в період революції та громадянської війни / О. В. Михайлюк. - С. 103-106
  Ковальова Н. А.  Вплив общини на селянське життя періоду революції та громадянської війни / Н. А. Ковальова. - С. 106-108
  Яценюк Я. М.  Становище селян та вирішення земельного питання в ЗУНР в 1918-1919 рр. / Я. М. Яценюк. - С. 108-110
  Корновенко С. В.  Білогвардійський рух в Україні: теорія та практика вирішення аграрного питання / С. В. Корновенко. - С. 110-115
  Морозов А. Г.  Публікації 1920-х років як джерело вивчення кооперативної системи кредитування сільського господарства / А. Г. Морозов. - С. 115-119
  Тростогон А. М.  Сільськогосподарська кооперації в Україні в 20-х рр. ХХ ст.: історіографічний аспект / А. М. Тростогон. - С. 119-121
  Фареній І. А.  Українське селянство та національні тенденції у кооперативному русі на початку ХХ століття / І. А. Фареній. - С. 121-122
  Паскаленко В. Є.  Участь заможного селянства в роботі сільськогосподарських кооперативів доби НЕПу / В. Є. Паскаленко. - С. 122-124
  Тищенко С. О.  Дитячі шкільні кооперативи в українському селі 20-30-х рр. XX ст. / С. О. Тищенко. - С. 124-128
  Демартино А. П.  Основи боротьби із селянським повстанським рухом радянської влади у 1920-х рр. / А. П. Демартино. - С. 128-130
  Маслов М. П.  Діяльність громадських організацій України щодо подолання голоду початку 20-х рр. XX ст. / М. П. Маслов, В. М. Смирнов. - С. 130-131
  Десятніков О. В.  Чисельність наймитів в одноосібних сільських господарствах України в період НЕПу / О. В. Десятніков. - С. 131-134
  Яцюк В. А.  Сільськогосподарський реманент та машини в селянських господарствах України у період НЕПу / В. А. Яцюк. - С. 134-136
  Москальов Б. Г.  Особливості формування радянської моделі технічної модернізації сільського господарства / Б. Г. Москальов. - С. 136-139
  Солодка Л. М.  Кінофікація села - засіб поширення знань чи метод маніпуляції свідомістю / Л. М. Солодка. - С. 139-141
  Святець Ю. А.  Соціально-економічні фактори розвитку селянського господарства України (за даними весняного вибіркового перепису 1926 р.) / Ю. А. Святець. - С. 141-144
  Марочко В. І.  Модернізація українського суспільства перехідного періоду 1920-30-х рр.: історико-теоретичний аспект / В. І. Марочко. - С. 144-146
  Мусієнко В. Є.  Репресивно-каральна діяльність радянського уряду та органів внутрішніх справ стосовно колгоспного селянства України протягом 30-х рр. XX ст. / В. Є. Мусієнко. - С. 146-149
  Калиушко Л. В.  Голодомор як специфічна політика етноциду радянської влади щодо української нації / Л. В. Калиушко, С. О. Шамара. - С. 149-152
  Маслак В. І.  "Маленькі" трагедії великої війни / В. І. Маслак. - С. 152-154
  Перехрест О. Г.  Системи оподаткування та обов'язкових поставок сільськогосподарської продукції як форми економічного пограбування селянства України за нацистської окупації (1941-1944 рр.) / О. Г. Перехрест. - С. 154-159
  Рибак І. В.  Відбудова селянських осель у повоєнний період (1945-1955 рр.) / І. В. Рибак. - С. 159-161
  Романюк І. М.  Трансформація колгоспів України у другій половині 50-х-60-х рр. XX ст. / І. М. Романюк. - С. 161-163
  Яніцька С. П.  Особливості міграційних тенденцій сільського населення України (80-ті рр. XX ст.) / С. П. Яніцька. - С. 163-165
  Довгалюк Х. Р.  Стан національних меншин в Україні на сучасному етапі / Х. Р. Довгалюк. - С. 165-166
  Тодоров І. Я.  Агропромисловий комплекс України: відповідь на європейське покликання / І. Я. Тодоров. - С. 166-170
  Сухушина О. В.  Перетворення в сільському господарстві республіки Таджикистан (1991-2000 рр.) / О. В. Сухушина. - С. 170-172
  Морозова С. А.  Актуальні проблеми збереження родючості сільгоспугідь Черкащини / С. А. Морозова. - С. 172-175

Рубрики: Історія України - Аграрні відносини
Україна

Анотація:   Матеріали пропонованого увазі читачів збірника наукових праць охоплюють традиційне коло проблем аграрної історії України. Автори статей розкривають різні аспекти історії селянства, зокрема роль видатних постатей в аграрній історії, проблеми історіографії, а також історичний розвиток селянства на основних етапах історії України.

 
197 63.3.(4Укр-4Чек)кр
Ч48

        Черкащина в контексті історії України [Текст] : матеріали Третьої наук.-краєзнавчої конф. Черкащини, присвяч. проблемам охорони, збереження та використання історико-культурної спадщини / Черкаська обласна орг. Всеукраїнської спілки краєзнавців, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2008. - 400 с.

Зміст:
  Горбик В. О.  Проблеми охорони культурної спадщини України на сучасному етапі / В. О. Горбик. - С. 8-12
  Чабан А. Ю.  Наукові засади дослідженя історії Черкащини / А. Ю. Чабан. - С. 13-19
  Мельниченко В. М.  Історія та актуальні проблеми пам'яткоохоронної роботи на Черкащині / В. М. Мельниченко. - С. 20-29
  Чепурна Н. М.  Пізнавально-виховний потенціал історико-культурної спадщини Черкащини / Н. М. Чепурна. - С. 30-38
  Зелений В. Ф.  Туризм як складова економічного розвитку малих історичних міст Черкащини / В. Ф. Зелений. - С. 39-44
  Федорова Т. М.  Сучасний стан та проблеми збереження історико-культурної спадщини Черкащини / Т. М. Федорова. - С. 46-51
  Шамрай О. Г.  Організація пам'яткоохоронної роботи у повоєнний період (1944-1950 рр.) / О. Г. Шамрай. - С. 52-57
  Чепурна І. В.  Пам'яткоохоронна робота на Чигиринщині у 50-60-х роках XX століття / І. В. Чепурна. - С. 58-64
  Дубовий О. М.  З історії Черкаської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури / О. М. Дубовий, О. З. Медалієва. - С. 65-70
  Худолей О. С.  Корпорація "Укрреставрація" та її роль у пам'яткоохоронній справі сучасної України / О. С. Худолей. - С. 71-76
  Мельниченко О. В.  Актуальні проблеми законодавчого забезпечення пам'яткоохоронної роботи / О. В. Мельниченко. - С. 77-82
  Дзима В. В.  Пам'яткоохоронна робота Шевченківського національного заповідника у Каневі / В. В. Дзима. - С. 83-88
  Нестеренко В. І.  Музеї Черкащини і збереження історико-культурної спадщини / В. І. Нестеренко. - С. 89-97
  Следь І. І.  Розвиток музейної справи на Чорнобаївщині в другій половині XX - на початку XXI ст. / І. І. Следь. - С. 98-104
  Мицик В. Ф.  Музей історії хліборобства - двадцять років на ниві духовності / В. Ф. Мицик. - С. 105-111
  Качалаба П. В.  Братські могили: пам'яткоохоронний та виховний аспекти / П. В. Качалаба. - С. 112-117
  Дудник Ю.П.  Проблеми охорони історико-культурних пам'яток села Дзензелівка / Ю. П. Дудник. - С. 118-122
  Іванов Д. А.  Місця бойової слави Черкащини та їх роль у вихованні молоді / Д. А. Іванов. - С. 123-127
  Сиволап М. П.  Найдавніші стоянки первісних людей на Черкащині (за матеріалами археологічних досліджень 2002-2007 рр.) / М. П. Сиволап, Л. Г. Сиволап. - С. 128-142
  Страшевич В. Б.  До проблеми збереження архітектурно-містобудівної спадщини старих Черкас / В. Б. Страшевич. - С. 143-153
  Мартинова Г. П.  Пам'ятки Національного історико-культурного заповідника "Чигирин" у Державній програмі "Золота підкова Черкащини" / Г. П. Мартинова. - С. 154-158
  Спірініна Т.М.  Канів - ланка "Золотої підкови Черкащини" / Т. М. Спірініна. - С. 159-162
  Чепурний О. І.  Туристична Чигиринщина: сьогодення і майбутнє / О. І. Чепурний. - С. 163-166
  Нераденко Т. М.  Археологічна спадщина Черкащини в контексті розвитку туризму / Т. М. Нераденко. - С. 167-172
  Лавріненко Н. П.  "Золоте туристичне кільце" Чигиринщини / Н. П. Лавріненко. - С. 173-176
  Брель О. В.  Церква святих апостолів Петра і Павла в Чигирині / О. В. Брель. - С. 178-183
  Кукса Н. В.  Церква святого Іллі в Суботові: минуле та сьогодення пам'ятки архітектури XVII ст. / Н. В. Кукса. - С. 184-190
  Басиста Н. М.  Пам'ять предків вдалося зберегти (Успенський собор у Каневі) / Н. М. Басиста. - С. 191-195
  Ярмош Т. В.  Межиріцьке житло / Т. В. Ярмош. - С. 196-200
  Танана Р. В.  Тарасова світлиця - перший народний музей Кобзаря / Р. В. Танана. - С. 201-206
  Харченко Л. І.  Пам'ятники Богдану Хмельницькому на Чигиринщині / Л. І. Харченко. - С. 207-211
  Куниця З. М.  Дар'ївський палац - архітектурна пам'ятка Шполянщини / З. М. Куниця. - С. 212-217
  Щербина М. М.  Туристичні можливості села Лебедин (Шполянщина) / М. М. Щербина. - С. 218-223
  Морозов А. Г.  Пам'ятки природи в контексті Черкаського Подніпров'я / А. Г. Морозов, С. А. Морозова. - С. 224-236
  Легоняк Б. В.  Пам'ятки природи та історії - дуб Максима Залізняка / Б. В. Легоняк. - С. 237-240
  Діденко Я. Л.  З історії нумізматичної колекції музею Богдана Хмельницького НІКЗ "Чигирин" / Я. Л. Діденко. - С. 241-245
  Гай Т. І.  Уманський костьол Успіння Богородиці: проблеми збереження та використання / Т. І. Гай. - С. 246-252
  Лазуренко В. М.  "Кам'яна баба" в селі Суботів Чигиринського району / В. М. Лазуренко. - С. 253-255
  Вовкотруб Ю. М.  Бужанський цукровий завод - пам'ятка промислової архітектури: історія та перспективи / Ю. м. Вовкотруб. - С. 256-261
  Волошин О. П.  Церква Успіння Богородиці в селі Жаботин / О. П. Волошин. - С. 262-267
  Голиш Л. Г.  Вшанування пам'яті жертв фашизму на Золотоніщині у пам'яткотворчій роботі (1943-2006 рр.) / Л. Г. Голиш. - С. 268-272
  Клименко Т. А.  Некрополі на теренах Черкащини / Т. А. Клименко. - С. 273-277
  Полякова Т. Ю.  Головна споруда палацового ансамблю в Корсунь-Шевченківському / Т. Ю. Полякова. - С. 278-283
  Коваленко С. В.  Могила І. М. Сошенка в Корсунь-Шевченківському / С. В. Коваленко. - С. 284-288
  Тесля Ю. В.  З історії села Мошни Черкаського району (XV-XVIII ст.) / Ю. В. Тесля
  Голиш Г. М.  Історія Золотоніщини XVIII - поч. XX ст.: джерелознавчий аспект / Г. М. Голиш. - С. 299-307
  Гуля Н. І.  Участь дворян Черкаського повіту в підготовці матеріалів щодо звільнення селян від кріпосної залежності / Н. І. Гуля. - С. 308-313
  Михайлюк Ю. М.  Черкаський замок у XV-XVI ст. / Ю. М. Михайлюк. - С. 314-324
  Харсун О. В.  Територія сучасного міста Черкаси у згадках іноземців доби середньовіччя / О. В. Харсун. - С. 325-328
  Гоцуляк В. В.  Б. Д. Крупницький - дитинство, гімназійні роки і творчі стежки наукового життя / В. В. Гоцуляк. - С. 329-338
  Масненко В. В.  Проблема пошуку та збереження пам'яток, пов'язаних із життям і діяльністю В'ячеслава Липинського на території Черкащини / В. В. Масненко. - С. 339-345
  Приліпко М. В.  Пам'ять про богатиря безсмертна. Слава Піддубного примножується його спадкоємцями / М. В. Приліпко. - С. 346-358
  Харченко Л. О.  Їх виколисала Україна (творча співпраця М. Старицького і М. Лисенка) / Л. О. Харченко. - С. 359-364
  Обрусна С. Ю.  Використання історичної прози М. Старицького під час вивчення історії рідного краю / С. Ю. Обрусна. - С. 365-370
  Удовиченко І. Ю.  М. Ф. Пономаренко та його пам'яткоохоронна діяльність / І. Ю. Удовиченко. - С. 371-378

Рубрики: Черкащина - Культура

Анотація:   Збірник науково-краєзнавчих праць складають матеріали Третьої науково-краєзнавчої конференції Черкащини, присвяченої проблемам охорони, збереження та використання історико-культурної спадщини, яка відбулася 18 квітня 2007 р. Розрахований на науковців, викладачів, вчителів, краєзнавців, аспірантів, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться минулим свого рідного краю. Матеріали збірника подаються у авторській редакції. Висловлені авторами думки не обов'язково співпадають з позицією редколегії.

 
198 95.43
В53

        Вісник студентського наукового товариства інституту історії, етнології і права [Текст] : [зб. наук. ст.]. Вип. 7 / Вінницький держ. пед. ун-т. - Вінниця : [ВДПУ], 2006. - 322 с.

Зміст:
  Шелестюк І.  Зародження торгових відносин Русі та Візантії (друга половина IX - перша половина X століття) / І. Шелестюк. - С. 8-13. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кацеро В.  Регіональний аспект в ранньофеодальній історії України / В. Кацеро. - С. 13-16. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кудінов Ю.  Озброєння, організація і тактика збройних сил Київської Русі / Ю. Кудінов. - С. 16-22. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кононенко В.  Динаміка розвитку правових ментальностей на південноруських землях наприкінці X - до середини XVII ст. / В. Кононенко. - С. 22-26. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Головкіна Ю.  Козацтво очима чужоземців / Ю. Головкіна. - С. 26-30. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Горенюк Є.  Побут запорізьких козаків / Є. Горенюк. - С. 30-35. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Поліщук А.  Економіка Гетьманщини часів Б. Хмельницького за матеріалами українського історичного журналу останньої чверті XX століття / А. Поліщук. - С. 35-37. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Присяжнюк В.  Корпоративна влада як чинник політичної нестабільності в Україні в другій половині 1650-х рр. / В. Присяжнюк. - С. 38-42. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Левченко Т.  Мистецтво дипломатії в родині Орликів / Т. Левченко. - С. 42-48. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пелешок Т.  Соломія Крушельницька - золотий голос України / Т. Пелешок. - С. 48-52. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сухар В.  Події української історії в творчості Євгена Тарле (до 130 річчя від дня народження) / В. Сухар. - С. 53-58. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шмид О.  Здобутки і невдачі столипінської реформи: український формат / О. Шмид. - С. 59-64. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Опушко Н.  Діяльність М. С. Грушевського в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка / Н. Опушко. - С. 64-67. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Колосова О.  "Гетьманський переворот" 29 квітня 1918 р. в оцінці сучасних подій / О. Колосова. - С. 67-72. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Семенов Д.  Роль німецького окупаційного командування в перевороті 29 квітня 1918 року / Д. Семенов. - С. 72-76. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Садовська А.  Культурно-мистецьке життя України 1917-1920-х років (за матеріалами періодичної преси) / А. Садовська. - С. 76-82. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Волошин І.  Діяльність М. М. Ткаченко в науково-дослідній кафедрі історії України М. С. Грушевського (1924-1930 рр.) / І. Волошин. - С. 82-87. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Холодюк Ю.  Релігійна політика німецько-фашистської окупаційної влади і українське православ'я (1941-1944 рр.) / Ю. Холодюк. - С. 87-94. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Пилипчак І.  Роман Шухевич - генерал-хорунжий УПА / І. Пилипчак. - С. 94-97. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Стукалюк І.  Одержима і неповторима Катерина Білокур / І. Стукалюк. - С. 97-101. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Макаренко С.  Історико-селянські студії Івана Олександровича Гуржія (за матеріалами бібліографії) / С. Макаренко. - С. 101-106. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Івчик Н.  Християнські храми княжої доби на Волині / Н. Івчик. - С. 107-112. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Вітюк О.  Історичні відомості про побудову замків у місті Вінниці / О. Вітюк. - С. 112-116. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Запарнюк О.  Окремі аспекти проведення аграрної реформи 1861 року на Поділлі / О. Запарнюк. - С. 117-121. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ткачук Л.  Початок будівництва залізниці на Поділлі / Л. Ткачук. - С. 122-126. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Сологуб В.  З історії села Обідне Немирівського району Вінницької області (XIX - поч. XX ст.) / В. Сологуб. - С. 126-131. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ясинецька Л.  Розвиток початкової освіти на Поділлі в другій половині XIX ст. на початку XX ст. / Л. Ясинецька. - С. 131-137. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лукашук В.  Історико-краєзнавчі публікації на сторінках "Волинських єпархіальних ведомостей" (1867-1918 рр.) / В. Лукашук. - С. 137-141. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кліщинський П.  Громадська діяльність релігійних установ Подільської губернії під час Першої світової війни / П. Кліщинський. - С. 142-146. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дмитренко В.  Розвиток преси У Вінниці в 1917 - 1920 рр. / В. Дмитренко. - С. 146-151. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Заслоцька Н.  Нова економічна політика на Поділлі / Н. Заслоцька. - С. 152-154. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Василенко В.  Антирелігійна кампанія радянської влади початку 20-х років у сприйняті населення Поділля / В. Василенко. - С. 154-157. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Коваленко Л.  Культурна політика губернських органів влади на Поділлі у 20-х роках XX ст. / Л. Коваленко. - С. 157-163. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Демиденко Т.  Містобудування та архітектура Вінниці 20-30 років XX століття / Т. Демиденко. - С. 163-168. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Садовський О.  Економічні аспекти німецького окупаційного режиму на Вінниччині / О. Садовський. - С. 168-172. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирпач С.  Політика окупаційних німецьких властей щодо православної церкви на Поділлі в 1941-1944 рр. / С. Кирпач. - С. 172-177. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Дерман О.  Фашистський геноцид на Липовеччині 1941-1943 рр. / О. Дерман. - С. 177-181. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Одноочко О.  Орлівчани на примусових роботах в Німеччині: свідчення очевидців / О. Одноочко. - С. 182-188. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Момот Т.  ОУН-УПА на території Поділля / Т. Момот. - С. 188-193. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Андрощук О.  З історії села Великий Митник / О. Андрощук. - С. 194-201. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шульга В.  З історії села Загнітків / В. Шульга. - С. 201-203. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Марущак О.  Подільський весільний обряд сватання: як це було / О. Марущак. - С. 203-207. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Онищенко Е.  Специфіка народних порівнянь Криворіжжя / Е. Онищенко. - С. 207-210. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Слободянюк В. Г.  Шліман та відкриття легендарної Трої / В. Г. Слободянюк. - С. 211-213. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Лаас Н.  Культура античної цивілізації у праці Освальда Шпенлгера "Занепад Європи" / Н. Лаас. - С. 213-217. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Литвиненко Є.  Джерела матеріального збагачення ордену Тамплієрів на етапі його становлення / Є. Литвиненко. - С. 217-222. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кирпа С.  Личность Ф. Болгарина с позиции теории идентичности Э. Эриксона / С. Кирпа. - С. 222-225. - Библиогр. в конце ст.
  Харьков І.  Формування репресивно-карального апарату Російської імперії / І. Харьков. - С. 225-230. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ізмайлова К.  Організаційна структура російських православних монастирів наприкінці XIX - на початку XX ст. / К. Ізмайлова. - С. 230-234. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Тригуба О.  Революція очима П. О. Кропоткіна / О. Тригуба. - С. 234-238. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Казмірчук М.  Ігнаці Падеревський - фундатор дипломатії другої Речі Посполитої / М. Казмірчук. - С. 238-243. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Кушнір Т.  Катинська справа / Т. Кушнір. - С. 244-247. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Ратушняк О.  Країни Африки після здобуття ними незалежності / О. Ратушняк. - С. 248-253. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Щербакова Н.  Левая партия в партийно-политической системе Германии: история перспективы / Н. Щербакова. - С. 253-258. - Библиогр. в конце ст.
  Кошевіцька І.  Жінка у політиці. Історичний досвід / І. Кошевіцька. - С. 258-263. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Семко О.  Традиції театру в Японії / О. Семко. - С. 263-267. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Матюшина О.  Взаємодія права європейського союзу з міжнародним правом / О. Матюшина. - С. 268-270. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Мозкова І.  Порівняльна характеристика правового регулювання працевлаштування молоді за національним законодавством та законодавством інших країн / І. Мозкова. - С. 270-275. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Іванець А.  Правове регулювання трудової міграції в країнах Європейського союзу / А. Іванець. - С. 275-279. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Шведова І.  Міжнародно-правове регулювання діяльності транснаціональних компаній / І. Шведова. - С. 280-284. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Андреєва А.  Міжнародно-правове регулювання антидемпінгу / А. Андреєва. - С. 285-289. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Онопрієнко Г.  Деякі аспекти механізму побудови системи протидії відмиванню "брудних" грошей / Г. Онопрієнко. - С. 290-293. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Гандзій О.  З історії формування сучасного адміністративно-територіального устрою України / О. Гандзій. - С. 293-298. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Будас А.  Авторське право в рекламі / А. Будас. - С. 298-303. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Довгань Л.  Комерційна таємниця як суб'єкт права інтелектуальної власності в Україні / Л. Довгань. - С. 303-307. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Смішко З.  Юридичні аспекти гендерної політики в Україні / З. Смішко. - С. 308-311. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Губенко О.  Діяльність структурних підрозділів виконавчого комітету криворізької міської ради: питання нормативно-правового забезпечення (на прикладі відділу координації діяльності адміністративних органів) / О. Губенко. - С. 311-314. - Бібліогр. наприкінці ст.
  Постернак О.  Україно-італійські культурні зв'язки XIX - початок XX ст. / О. Постернак. - С. 314-321. - Бібліогр. наприкінці ст.

Рубрики: Орлик П. - про нього

Анотація:   У збірнику матеріалів студентами зроблено спробу проявити себе в науково-дослідній і пошуковій роботі. Автори статей під керівництвом наукових праційвників досліджують різноманітні проблеми української і світової історії та правознавства.

 
199 63.1(4Укр)
І90

        Історіографічна спадщина науки історії України (погляд з кінця ХХ ст.) [Текст] : Матеріали Всеукраїнської наук.-освітньої конференції, присвяч. 300-річчю народження Якова Марковича; 130-річчю народження Михайла Грушевського; 60-річчю існування Інституту історії України НАНУ (м. Глухів, грудень 1996 р.) / НАН України, Ін-т історії України; М-во освіти України, Глухівський держ. пед. ін-т. - К. : 1996. - 99 с.

Зміст:
  Смолій В. А.  Про пошук нових теоретичних та методологічних підходів до вивчення історії України / В.А. Смолій. - С. 3-4
  Ісаєвич Я. Д.  "Народницький" і "державницький" напрями української класичної історіографії в інтерпретації істориків кінця ХХ ст. / Я.Д. Ісаєвич. - С. 5-6
  Тронько П. Т.  Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність / П.Т. Тронько. - С. 7-8
  Кононенко П. П.  Українознавче джерелознавство: стан і проблеми розвитку / П.П. Кононенко. - С. 9-10
  Токар Л. К.  Українознавство: особливості становлення наукової системи знань / Л.К. Токар. - С. 10-12
  Заремба С. З.  Українське пам'яткознавство: історичний досвід і сучасність / С.З. Заремба. - С. 12-14
  Борисенко В. Й.  Іноземні автори XV - першої половини XVII ст. про Україну / В.Й. Борисенко. - С. 15-16
  Дзира Я. І.  Підсумки двохсотлітніх дослідницьких пошуків авторства "Історії Русів" / Я.І. Дзира. - С. 17-19
  Першина З. В.  Внесок істориків Півдня України в наукову розробку проблем історії України / З.В. Першина. - С. 19-21
  Шип Н. А.  Проблеми історії України у дослідженнях викладачів Київської духовної академії XIX - початку ХХ ст. / Н.А. Шип. - С. 21-23
  Крижанівська О. О.  Наукова розробка історії масонства у Київській духовній академії другої половини XIX - початку ХХ ст. / О.О. Крижанівська. - С. 24-25
  Любченко В. Б.  Великодержавницьке висвітлення українського історичного процесу в історіографічній спадщині С.Н. Щоголева / В.Б. Любченко. - С. 26-28
  Солдатенко В. Ф.  Історіографічний доробок лідерів української революції в сучасних оцінках державотворчого досвіду 1917-1920 рр. / В.Ф. Солдатенко. - С. 28-30
  Ківшар Т. І.  Видання історичної літератури за часів Української Центральної Ради / Т.І. Ківшар. - С. 30-32
  Калакура Я. С.  Історіографічний доробок української діаспори (20-80-і рр. ХХ ст.) / Я.С. Калакура. - С. 32-34
  Віднянський С. В.  Історія України в науковому доробку професорів Українського вільного університету в Празі / С.В. Віднянський. - С. 34-36
  Бездрабко В. В.  Загальні тенденції розвитку історичного краєзнавства в 20-х - на початку 30-х років ХХ ст. / В.В. Бездрабко, С.М. Куделко. - С. 36-38
  Мицик Ю. А.  Дослідження історії запорозького козацтва на сучасному етапі / Ю.А. Мицик. - С. 38-40
  Ілько В. І.  Регіональна історична проблематика у контексті загальнонаціональної (на прикладі двотомника "Нариси історії Закарпаття" - Ужгород, 1993-1995) / В.І. Ілько, М.В. Олашин. - С. 40-42
  Данилюк Д. Д.  Зачинателі закарпатоукраїнської історіографії / Д.Д. Данилюк. - С. 43-44
  Дзира І. Я.  Історичні погляди П. Білецького-Носенка у романі "Зиновий Богдан Хмельницький" / І.Я. Дзира. - С. 44-46
  Машкін О. М.  "История Малой России" Д. Бантиш-Каменського як джерело для вивчення економічної діяльності іноземців в Україні / О.М. Машкін. - С. 46-48
  Хмарський В. М.  Історик А. Скальковський - "літописець воронцовської Одеси" / В.М. Хмарський. - С. 48-49
  Пінчук Ю. А.  Народ у працях М. Костомарова з історії України / Ю.А. Пінчук. - С. 49-51
  Похила Л. С.  Історіософія П. Куліша / Л. С. Похила. - С. 51-53
  Крук О. А.  Місце М. Драгоманова в українській історіографії / О.А. Крук. - С. 53-54
  Борисенко В. А.  М. Драгоманов - піонер західницького напрямку в українській історіографії / В.А. Борисенко. - С. 54-56
  Сарбей В. Г.  М. Грушевський про О. Лазаревського / В.Г. Сарбей. - С. 57-60
  Забіяка І. М.  Мемуари чотирьох поколінь роду Лазаревських як історичне джерело / І.М. Забіяка. - С. 60-62
  Попова Т. М.  М. Грушевський про О. Маркевича / Т.М. Попова. - С. 62-64
  Сергієнко Г. Я.  Найвидатніший історик українського козацтва Д. Яворницький / Г.Я. Сергієнко. - С. 64-66
  Таран Л. В.  Історіософія М. Грушевського в контексті світової історіографії / Л.В. Таран, О.Г. Самойленко. - С. 66-67
  Мельник Л. Г.  Державницька концепція історії України у творчій спадщині В. липинського / Л.Г. Мельник. - С. 68-69
  Федьков О. М.  Д. Дорошенко: періодизація життя і наукової діяльності / О.М. Федьков. - С. 70-71
  Ващенко В. П.  М. Слабченко про соціально-економічний розвиток України з середини XVII до середини XIX ст. / В.П. Ващенко. - С. 71-73
  Верба І. В.  Спогади О. Оглоблина про викладання історії України в Київському університеті в 1930-х роках / І.В. Верба. - С. 73-74
  Деркач М. А.  Гетьманська столиця Глухів - в минулому і сучасному / М.А. Деркач. - С. 75-77
  Чирва В. Ф.  Глухівський педінститут - найстаріший педвуз України / В.Ф. Чирва. - С. 77-79
  Заїка В. В.  Глухівщина - батьківщина видатних істориків та краєзнавців / В.В. Заїка. - С. 79-81
  Дмитрієнко М. Ф.  З генеалогії роду Марковичів / М.Ф. Дмитрієнко, В.В. Томазов. - С. 81-84
  Белашов В. І.  Маркович Я. і його "Щоденник" як джерельна пам'ятка української історіографії / В.І. Белашов. - С. 84-85
  Ільїн О. Л.  Вплив гуртка Я. Марковича на українське державотворення і розвиток національної ідеї / О.Л. Ільїн, В.І. Белашов. - С. 85-87
  Гурець М. П.  Народознавчі аспекти спадщини Я. Марковича / М.П. Гурець. - С. 87-89
  Ільїн О. Л.  Художнє життя України на сторінках щоденника Я. Марковича / О.Л. Ільїн. - С. 89-90
  Терлецький В. В.  П. Куліш і Марковичі (Маркевичі) / В.В. Терлецький. - С. 91-92
  Курас Г. М.  Глухівщина у житті та історичних працях П. Дорошенка / Г.М. Курас. - С. 93-94

Рубрики: Маркович Я. - про нього
історіографія України - Персоналія

Ключові слова (ненормовані): історіографія історії україни -- українська історична думка -- постаті історії україни

 
200 63.3(4Укр-4Чек)кр
Ч48

        Черкащина в контексті історії України [Текст] : матеріали Першої науково-краєзнавчої конф. Черкащини, (до 50-річчя утворення Черкаської обл.) / Черкаська облдержадміністрація, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Ваш дім, 2004. - 464 с.

Зміст:
  Мельниченко В. М.  50-річчя Черкаської області: здобутки та проблеми розвитку історичного краєзнавства / В.М. Мельниченко. - С. 14-25
  Масненко В. В.  Українські громадсько-політичні діячі - уродженці Черкащини: невитребуваний державотворчий потенціал / В.В. Масненко. - С. 26-35
  Мицик В. Ф.  Міста епохи неоліту / В.Ф. Мицик. - С. 36-44
  Нераденко Т. М.  Доба неоліту та енеоліту в Потясминні / Т.М. Нераденко. - С. 45-56
  Сиволап Л. Г.  Праіндоєвропейські пам'ятки Чигиринщини (нові поселення ямної культури) / Л.Г. Сиволап, М.Г. Сиволап. - С. 57-58
  Коваленко С. В.  Черкащина в період кам'яного віку: загальна характеристика і пам'ятки / С.В. Коваленко. - С. 59-64
  Лячинський С. С.  Великий Рижанівський курган / С.С. Лячинський. - С. 65-73
  Кузьмич Н. С.  Чигиринщина в контексті археологічних пам'яток України / Н.С. Кузьмич. - С. 74-77
  Овсієнко Л. Г.  Пам'ятки археології XI-XIII ст. на території Корсунь-Шевченківського району: історія досліджень та проблеми збереження / Л.Г. Овсієнко. - С. 78-82
  Домаш А. М.  Літописні міста Лівобережної Черкащини / А.М. Домаш. - С. 83-85
  Михайлюк Ю. М.  Адміністрація Черкаського і Канівського повітів литовського періоду (XV- перша половина XVI ст.) / Ю.М. Михайлюк, С.М. Рибчинко. - С. 86-94
  Івангородський К. В.  Міста Середнього Подніпров'я як важливий фактор етносоціальних процесів XVI- першої половини XVII ст. / К.В. Івангородський. - С. 95-110
  Степенькіна П. Я.  Місце Корсуня в політичному житті України XI-XVII ст. / П.Я. Степенькіна. - С. 111-114
  Шамрай О. Г.  Державний лад і управління на території Середнього Подніпров'я часів козацької держави / О.Г. Шамрай. - С. 115-119
  Березовський О. М.  Лисянський козацький полк / О.М. Березовський. - С. 120-124
  Вєтров О. В.  Роль козацтва в зародженні гайдамацького руху на Черкащині (1715-1730 рр.) / О.В. Вєтров. - С. 125-131
  Полякова Т. Ю.  Розвиток промисловості на Корсунщині наприкінці XVIIІ- на початку ХХ ст. / Т.Ю. Полякова. - С. 132-135
  Шостік О. І.  Про заклади освіти в м. Каневі наприкінці XVIIІ - середині XIX ст. / О.І. Шостік. - С. 136-140
  Горошко С. І.  Дрижипільська битва: точка зору краєзнавця / С.І. Горошко. - С. 141-144
  Домаш Л. Д.  Розвиток чумацького промислу на лівобережній Черкащині / Л.Д. Домаш. - С. 145-147
  Сташенко С. І.  Розвиток пожежної справи в селах України у пореформений період (за матеріалами Золотоніського повіту Полтавської губернії) / С.І. Сташенко. - С. 148-152
  Тимофєєв В.  З історії села Райгорода Кам'янського району (1795- початок ХХ ст.) / В. Тимофєєв. - С. 153-154
  Федорова Т. М.  Кам'янка - осередок декабристського руху: дружини декабристів / Т.М. Федорова. - С. 155-159
  Драч О. О.  Початкова освіта у Черкаському повіті Київської губернії в контексті загальноукраїнських тенденцій (друга половина XIX-початку ХХ ст.) / О.О. Драч. - С. 160-163
  Тищенко Л. В.  Розвиток освіти у Черкасах у другій половині XIX- початку ХХ ст. / Л.В. Тищенко. - С. 164-166
  Голиш Л. Г.  Розвиток освіти на Золотоніщині у другій половині XIX- першій половині ХХ століття. / Л.Г. Голиш. - С. 167-172
  Обрусна С. Ю.  Епоха XVII ст. у романі-трилогії М. Старицького "Богдан Хмельницький" / С.Ю. Обрусна. - С. 173-182
  Перепилиця А. І.  З історії Чигиринського Свято-Троїцького монастиря / А.І. Перепилиця. - С. 183-193
  Гарбузова Л.  Культурно-просвітницькі громадські організації Умані на поч. ХХ століття / Л. Гарбузова. - С. 194-197
  Бакало Р. Г.  Утворення одноосібних господарств та агрономічні заходи в Черкаському повіті періоду столипінської аграрної реформи / Р.Г. Бакало. - С. 198-202
  Щербина М. М.  Просвітянський рух на Черкащині в роки української революції (1917-1920 рр.) / М.М. Щербина. - С. 203-208
  Брижицька С. А.  Розвиток української національної ідентичності в 1917-1918 рр. (на матеріалах Канівщини) / С.А. Брижицька. - С. 209-212
  Іванченко М. Г.  Вільне козацтво і Черкащина / М.Г. Іванченко. - С. 213-223
  Гуля Н. І.  Холодний Яр на історичній карті України / Н.І. Гуля, Н.П. Лавріненко. - С. 224-232
  Чепурна І.В.  Пам'яткоохоронна робота на Чигиринщині в 20-х рр. ХХ ст. / І.В. Чепурна. - С. 232-237
  Волошенко І. І.  Соціально-економічні та культурні перетворення в Монастирищенському районі у 1920-1930-х роках / І.І. Волошенко. - С. 237-247
  Чорна Л. О.  Заснування та становлення державного лісостепового заповідника імені Т.Г. Шевченка (1923-1931 рр.) / Л.О. Чорна. - С. 247-253
  Поставнича М. В.  Адміністративно-територіальний устрій на Черкащині в 1920-1930 рр. / М.В. Поставнича. - С. 253-258
  Голиш Г. М.  Діти і підлітки Черкаського краю - учасники антинацистського руху опору в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. / Г.М. Голиш. - С. 258-268
  Чубіна Т. Д.  Партизанський рух на Чигиринщині / Т.Д. Чубіна. - С. 268-272
  Клименко Т. А.  Документи держархіву Черкаської області як джерельна база краєзнавчих досліджень / Т.А. Клименко. - С. 274-281
  Присяжнюк Ю. П.  Черкащина середини 1980-х років: село і люди / Ю.П. Присяжнюк. - С. 281-287
  Страшевич В. Б.  Черкащани - учасники Олімпійських ігор (1950-1990 рр.) / В.Б. Страшевич. - С. 287-294
  Верховський М. М.  Туристсько-екскурсійна справа як складова частина історико-краєзнавчої підготовки студентів-істориків / М.М. Верховський, В.М. Мельниченко. - С. 294-299
  Лазуренко В. М.  Культурницькі процеси на Чигиринщині в роки незалежності України / В.М. Лазуренко. - С. 299-311
  Лисенко А. І.  Жінки Черкащини - активні учасники розбудови українського суспільства / А.І. Лисенко. - С. 311-315
  Шуйська Л. Д.  Умань: сучасний стан і перспективи / Л.Д. Шуйська. - С. 315-319
  Нікіфоров В. І.  Пошуки витоків історії Сміли / В.І. Нікіфоров. - С. 319-323
  Почепцов В. Ф.  Дослідження історії села Домонтово Золотоніського району (з досвіду використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії та в позакласній роботі) / В.Ф. Почепцов. - С. 323-327
  Чепурний О. І.  Нарис з історії села Трушівець / О.І. Чепурний. - С. 327-333
  Шевчук В. В.  Дослідження історії міста Шполи / В.В. Шевчук. - С. 333-340
  Мельниченко О. В.  Розвиток музейної справи на Черкащині в 1950-1960-х рр. / О.В. Мельниченко. - С. 340-346
  Дорош Р. М.  З історії музейництва на Золотоніщині / Р.М. Дорош. - С. 346-351
  Нагорна Н. В.  До історії формування фондового зібрання Уманського краєзнавчого музею / Н.В. Нагорна. - С. 351-360
  Попованова О. О.  Видатні чигиринські полковники середини XVII ст. та їх роль в історії України / О.О. Попованова. - С. 362-371
  Качалаба П. В.  "Польовий вождь" Іван Ганжа / П.В. Качалаба. - С. 371-376
  Танана Р. В.  Яким Самотній - український поет, громадський діяч, палкий шанувальник Тараса Шевченка / Р.В. Танана. - С. 377-383
  Медалієва О. З.  Професор Новоросійського університету І.У. Патлаєвський (1839 -1881 рр.) / О.З. Медалієва. - С. 383-386
  Кукса Н. В.  Постать Марка Федоровича Грушевського у становленні дитячої етнографії та української автокефальної православної церкви / Н.В. Кукса. - С. 387-394
  Вихристюк А. Л.  Невтомний сіяч на ниві української культури (Василь Миколайович Доманський) / А.Л. Вихристюк. - С. 395-398
  Горошко О. С.  Марцеліна Даровська (1827-1911 рр.) / О.С. Горошко. - С. 398-402
  Мойсієнко В. М.  Життя та наукова діяльність Агатангела Кримського - символ шляхетності вченого та відданості патріота / В.М. Мойсієнко. - С. 402-407
  Круподеря Н. М.  Люди цікавої долі / Н.М. Круподеря. - С. 407-411
  Ганницький С. Г.  Участь Симиренків у розвитку цукроваріння на Черкащині / С.Г. Ганницький. - С. 411-415
  Залевська Л. О.  Співак, композитор, лікар (С.С. Гулаку-Артемовському - 190 років) / Л.О. Залевська. - С. 415-426
  Муренець Н. Д.  Освітня та релігійна діяльність Василя Липківського на Черкащині / Н.Д. Муренець. - С. 426-429
  Гугля В. І.  Холодноярський сотник Іван Компанієць / В.І. Гугля. - С. 429-434
  Синявська Л. І.  Черкащина наукова / Л.І. Синявська. - С. 434-444
  Борщ М. І.  Драченко Іван Григорович - людина рідкісної мужності, відваги та героїзму / М.І. Борщ. - С. 444-448
  Щербатюк В. М.  Напрямки діяльності та роль краєзнавчих осередків України в розвитку сучасного історичного краєзнавства (на прикладі Лисянського району) / В.М. Щербатюк. - С. 453-456

Рубрики: Черкащина - Історія

 
201 63.3(4Укр)
Д40

        Джерела з історії Південної України [Текст] : Т. 2 Південна Україна у внутрішній політиці Російської імперії та СРСР (XVIII-XX століття) / В. К. Козирєв (авт-уклад.) ; Запорізьке наук. т-во ім. Я. Новицького, Ін-т укр. - Запоріжжя : Тандем-У, 2002. - 373 с.

Зміст:
  Козирев В. К.  Джерела з економічної історії краю / В. К. Козирев. - С. 1-198
  Козирев В. К.  Джерела з соціальної історії південного краю / В. К. Козирев. - С. 198-239
  Козирев В. К.  Джерела з історії місцевих органів влади та адміністративних перетворень на півдні України / В. К. Козирев. - С. 240-342

Рубрики: Історія України - Історія Південної України
Україна Південна

Ключові слова (ненормовані): історичні документи -- економічна історія Півдня України -- соціальна історія Південної України

Анотація:   Документи збірника розкривають внутрішню політику Російської імперії та СРСР на півдні України протягом 18-20ст. Тематичні рубрики збірника дають змогу прослідкувати еволюцію та головні засади економічної та соціальної політики російського та радянського урядів у регіоні.

 
202 87.3(4Укр)6
Ч59

        Між інтелектом і культурою: дослідження з історії української філософії. - : 2005. - 264 с.

Зміст:
  На теми філософії історії. - С. 7-13
  Початки і кінці нових ідеологічних епох. - С. 14-23
  Культурно-історичні епохи. - С. 24-35
  До характерології слов'ян. Українці. - С. 36-42
  Антична література в старій Україні. - С. 43-56
  Платон в Давній Русі. - С. 57-66
  До проблем бароко. - С. 67-77
  Поза межами краси (до естетики барокової літератури). - С. 78-96
  Західноєвропейська філософія в старій Україні (XV-XVIII ст.). - С. 97-112
  XVII ст. в духовній історії України. - С. 113-125
  Значення Харківського університету в українському духовному житті. - С. 126-129
  Іван Вишенський. - С. 130-141
  Міцкевич і українська література. - С. 142-163
  Вплив філософії шеллінга (1775-1854) в Україні. - С. 164-171
  Думки про Шевченка (естетичні та історико-філософічні фрагменти). - С. 172-178
  Шевченко і Давид Штраус. - С. 179-191
  Шевченко і релігія. - С. 192-205
  П.О. Куліш - український філософ серця. - С. 206-216
  М.С. Грушевський як історик літератури. - С. 217-226
  В'ячеслав Липинський як філософ історії. - С. 227-236
  Натурфілософія В.І. Вернадського. - С. 237-243
  Юрій Клен, вчений та людина (із спогадів. Написано 1949). - С. 244-254

Рубрики: Чижевський Д.
Історія філософії України - Персоналія
Україна

Ключові слова (ненормовані): українці -- антична література в старій Україні -- література бароко -- вишенський і. -- Міцкевич і українська література -- Грушевський

Анотація:   Чотиритомне видання філософських творів Дмитра Чижевського (1894-1977) є виданням багатющої спадщини видатного історика філософії України. Воно охоплює усі найважливіші твори Дмитра Чижевського з історії філософії в Україні, української та західноєвропейської філософської думки. Чимало з них вперше з'являються друком в ураїнському перекладі (зі словацької, англійської, німецької та французької мов). До другого тому увійшли дослідження з різноманітних аспектів історії філософської думки в Україні.

 
203 76.123(4Укр)
У45

        Українська періодика: історія і сучасність [Текст] : доп. та повідомл. дев'ятої Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 28-29 жовт. 2005 р. / НАН України, Львівська наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики. - Л. : Видавництво ЛНБ ім. В. Стефаника, 2005. - 676 с.

Зміст:
  Романюк М.  Науково-дослідний центр періодики: здобутки, проблеми біографістики і просопографії / Романюк М.. - С. 3-12
  Нечиталюк М.  До питання про світогляд Івана Франка (нові матеріали) / М. Нечиталюк. - С. 13-28
  Сидоренко Н.  Столітній ювілей національної преси у Східній Україні як привід для роздумів / Н. Сидоренко. - С. 28-32
  Михайлин І.  Методологічні особливості історії української журналістики як галузі наукового пізнання / І. Михайлин. - С. 32-38
  Лизанчук В.  Суть журналістської інформації: національно-гуманістичне життєствердження чи руйнування української духовності? / В. Лизанчук. - С. 38-43
  Сербенська О.  "Мєрило праведноє" в журналістській діяльності: засади Івана Франка / О. Сербенська. - С. 43-48
  Ріпей М.  До питання взаємин автора і редактора: з редакторського досвіду Івана Франка / М. Ріпей. - С. 48-52
  Комариця М.  "Говорім щиро": дискусія у міжвоєнній Галичині щодо культу Івана Франка / М. Комариця. - С. 52-60
  Гдакович М.  Франковий дискурс у галицькій пресі 20-30-х рр. ХХ ст. / М. Гдакович. - С. 60-65
  Черниш Н.  Іван Франко та енциклопедична справа / Н. Черниш. - С. 65-72
  Габор В.  Постать Івана Франка на сторінках часопису "Буковина" 1898 р. - у рік його 25-літнього ювілею літературної діяльності / В. Габор. - С. 72-80
  Блинова Н.  Соціокультурна метонімія у публіцистиці І. Я. Франка (1878-1907 рр.) / Н. Блинова. - С. 80-89
  Галушко М.  Становлення і розвиток українських часописів м. Тернополя кінця ХІХ ст. - 1939 р. / М. Галушко. - С. 89-93
  Гарасим В.  Українська преса першої хвилі еміграції на теренах Північної Америки та її роль у національно-культурному житті нації / В. Гарасим. - С. 93-97
  Волобуєва А.  Політична преса Києва кінця ХІХ - початку ХХ ст. / А. Волобуєва. - С. 97-101
  Уварова О.  До історії заснування грецькомовної періодики в Одесі у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст / О. Уварова. - С. 101-103
  Вдовиченко Т.  Розвток етнічної періодики в Одесі (ХІХ - початок ХХ ст.) / Т. Вдовиченко. - С. 103-106
  Савченко О.  Антимонархічна спрямованість газети РУП "Селянин" / О. Савченко. - С. 106-110
  Полвинчак Ю.  Проблеми становлення національної преси наддніпрянської України початку ХХ ст.: газета "Киевлянин" про видання "Хлібороб" / Ю. Полвинчак. - С. 110-117
  Сидоренко О.  Ідеї "хліборобської сім'ї" на сторінках київського журналу "Рілля" (1910 - 1914, 1917 рр.) / О. Сидоренко. - С. 117-122
  Старченко Т.  Київська театральна періодика початку ХХ ст. / Т. Старченко. - С. 122-125
  Астапенко Т.  До історії видання "Известий Одесскоого библиографического общества" (1911 - 1917 рр.) / Т. Астапенко. - С. 125-128
  Крупський І.  Пресово-пропогандистська діяльність Союзу визволення України / І. Крупський. - С. 128-133
  Пархітько О.  Проблематика одеської студентсько-учнівської преси 1917 - 1918 рр. / О. Пархітько. - С. 133-136
  Шевченко О.  Газети Черкащини у період утвердження радянської влади в Україні (перша половина 1920-х рр.) / О. Шевченко, С. Шамара. - С. 141-142
  Середа О.  Мистецька проблематика на шпальтах часопису "Життя і Мистецтво" / О. Середа. - С. 142-146
  Брайлян Н.  Фахові часописи української еміграції у Чехословаччині (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) / Н. Брайлян. - С. 146-154
  Тимошик А.  Паризький журнал "Тризуб" (1925 - 1940): передумови становлення та організація роботи редакції / А. Тимошик. - С. 154-162
  Завойська Л.  Видавнича діяльність української еміграції у Західній Європі та Канаді (20-ті - кінець 50-х рр. ХХ ст.) / Л. Завойська. - С. 162-165
  Катола О.  Тематика публікацій часопису "Світ" (1931 р.) / О. Катола. - С. 165-170
  Кравченко С.  Шляхи української еміграції в Польщі: часопис "Наш світ" луцького періоду (1935 - 1936 рр.) / С. Кравченко. - С. 170-173
  Ковпак В.  "Коритися буду законам чесної гри": часопис "Спорт" (1936 - 1937 рр.) у корпусі української преси Галичини / В. Ковпак. - С. 173-180
  Кулеша Н.  Часопис "Український Вісник" (1937 - 1945 рр.) - "форматор загальної опінії в найкращому її розумінні" / Н. Кулеша. - С. 180-188
  Атаманенко А.  "Літопис Української Вільної Академії Наук" (1946 - 1948 рр.) / А. Атаманенко, М. Хімка. - С. 188-195
  Самотий Р.  Стінна преса Технічних фахових курсів (Львівської політехніки) у роки Другогої світової війни / Р. Самотий. - С. 195-200
  Кангієва Е.  Журнал "Kirim" - періодичне видання кримсько-татарської діаспори в Туреччині / Е. Кангієва. - С. 200-205
  Чарник О.  Українська преса в Центральному каталозі польських періодичних видань у Національній бібліотеці в Варшаві / О. Чарник. - С. 205-207
  Непомянящий А.  Вивчення російськомовної дорадянської періодичної преси Таврійської губернії в сучасному кримознавстві / А. Непомянящий, В. Бобков. - С. 207-212
  Левицька Л.  Газети України ХХ ст.: До проблеми бібліографування / Л. Левицька. - С. 212-216
  Сковронська І.  Матеріали до вивчення української еміграційної преси в англомовному середовищі (історіографічний аспект) / І. Сковронська. - С. 216-220
  Титаренко Д.  Діяльніть батальйону пропоганди U щодо організації роботи періодичних видань на окупованій території України (1941 - 1944 рр.) / Д. Титаренко. - С. 220-223
  Гончарук Т.  Міжнародний транзит Броди - Одеса на шальтах газети "Одесский вестник" першої половини ХІХ ст. / Т. Гончарук. - С. 224-227
  Шершун Т.  "Одесский вестник" як джерело з історії купецтва Південної України першої половини ХІХ ст. / Т. Шершун. - С. 227-229
  Синявська О.  Проблема української мови на сторінках газети "Одесский вестник" на початку 1860-х рр. / О. Синявська. - С. 229-233
  Грєбцова І.  "Циркуляр по управлению одесским учебным округом" як історичне джерело (60 - 70-ті рр. ХІХ ст.) / І. Грєбцова. - С. 233-237
  Лисенко Л.  Провенієції україномовної періодики ХІХ - початку ХХ ст. як джерело вивчення історії формування бібліотечного зібрання "Світська періодика ХІХ - початку ХХ ст." у НБУВ / Л. Лисенко. - С. 237-240
  Полюх О.  Львівські друкарі другої половини ХІХ ст. (за матеріалами часописів з друкарської справи Львова ХІХ ст.) / О. Полюх. - С. 240-245
  Стрельбіцька Н.  До історії періодики органів самоврядування Правобережної України і Подільської губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Н. Стрельбіцька. - С. 245-251
  Петрова Н.  Весільна обрядовість українців Південно-Західної України в регіональних студіях кінця ХІХ - початку ХХ ст. / Н. Петрова. - С. 251-256
  Трембіцький А.  Статті-огляди церковної періодики Є. Сіцінського як важливе джерело дослідження української історії та культури / А. Трембіцький. - С. 256-262
  Школьна О.  Українська тематика в російськомовних часописах Полтавщини початку ХХ ст. (за матеріалами "Трудова ПУАК" та "Хуторянина") / О. Школьна. - С. 262-264
  Падюка Н.  Етностатистика і етнокартографія на сторінках часописів "Rutheniche Revue" (1903 -1905 рр.) і "Ukrainische Rundschau" (1906 - 1916 рр.) / Н. Падюка. - С. 264-269
  Буда А.  "Пластовий Табор" як джерело до історії молодіжної організації Пласт / А. Буда. - С. 269-272
  Рудий Г.  Проблема цензури і захисту свободи преси на сторінках газет України 1917 - 1920 рр. / Г. Рудий. - С. 272-278
  Шеремет О.  Культурно-мистецьке життя Станіслава на сторінках часописів 1919 р. / О. Шеремет. - С. 278-281
  Чубай У.  Проблема творення національної Церкви на сторінках кам'янець-подільського часопису "Наш Шлях" (1919 - 1920 рр.) / У. Чубай. - С. 281-286
  Гринів Г.  Формування української книжкової культури (за матеріалами часопису "Книжка" (1921 - 1923 рр.) / Г. Гринів, Л. Льода, Н. Савчин. - С. 286-289
  Кунанець Н.  Бібліотеки українських молодіжних та студентських товариств у Львові (за матеріалами часопису "Поступ" 1921 - 1924 рр.) / Н. Кунанець. - С. 289-294
  Кунанець Б.  Бібліотечна діяльність українського Пласту (за матеріалами газети "Український Пласт" : 1923 - 1925 рр.) / Б. Кунанець. - С. 294-298
  Вакульчук О.  Музично-бібліографічна інформація в українській радянській періодиці 20-х - початку 30-х рр. ХХ ст. / О. Вакульчук. - С. 298-304
  Денека О.  Особливості культурного життя українських емігрантів у висвітленні часопису "Тризуб" (Париж) / О. Денека. - С. 305-310
  Передирій В.  Матеріали про історію українських визвольних змагань на сторінках "Нової Зорі" (1926 - 1939 рр.) / В. Передирій. - С. 310-313
  Підгірна В.  Діяльність бібліотек товариства "Рідна Школа" (за матеріалами часопису "Рідна Школа" (1927 - 1939 рр.) / В. Підгірна. - С. 313-319
  Федорів М.  Культурно-освітня тематика публікацій газети "Ленінська молодь" (1940 - 1941 рр.) / М. Федорів. - С. 319-325
  Шановська О.  Демократична преса як важливе джерело дослідження історії Народного руху України (1989 - 1999 рр.) / О. Шановська. - С. 325-329
  Бортнікова А.  Преса Волині - джерело вивчення історії Помаранчевої революції в краї / А. Бортнікова. - С. 329-332
  Романишин Ю.  Повстанська преса про польсько-українські взаємини / Ю. Романишин. - С. 332-336
  Новосад О.  Публікації "Радянська Волинь" про родину Лесі Українки - Косачів (1989 - 1992 рр.) / О. Новосад. - С. 336-342
  Король В.  Суспільно-політична ситуація 1990 - 1991 рр. на сторінках армійської преси (за матеріалами газети "Ленинское знамя" ("Народна армія") / В. Король. - С. 342-346
  Чиркова М.  Роль архівних установ в українському суспільстві (за публікаціями "Зорі Полтавщини") / М. Чиркова. - С. 346-352
  Сілкова Г.  Реферативний журнал "Політика. Політичні науки" як джерело інформації про суспільно-політичне життя України / Г. Сілкова. - С. 352-356
  Костенко М.  Історичний розвиток теоретико-методичних засад документознавчих досліджень (за матеріалами вітчизняних періодичних видань) / М. Костенко. - С. 356-359
  Демченко В.  Глобальне та національне: українська преса у пошуках свого місця в громадянському суспільстві / В. Демченко. - С. 360-363
  Буряк В.  Інтелектуальна модель української публіцистики і нова парадигма часу / В. Буряк. - С. 363-369
  Зелінська Н.  Роль наукового книговидання у формуванні сучасного інтелектуального середовища / Н. Зелінська. - С. 369-373
  Демченко С.  Роль сучасної української преси у становленні "демократії - комунікації" / С. Демченко. - С. 373-377
  Фінклер Ю.  Чи є коректним термін "теорія журналістики"? / Ю. Фінклер. - С. 377-379
  Житарюк М.  Сучасні домінанти української журналістики / М. Житарюк. - С. 379-383
  Мацько В.  Журналістика як один із різновидів творчої діяльності / В. Мацько. - С. 383-387
  Казакова Т.  Концепція європейської пражурналістики у працях П. М. Федченка: методологія пошуку / Т. Казакова. - С. 387-392
  Приступенко Т.  Взаємодія ЗМІ і судової влади у контексті євроінтеграції України / Т. Приступенко. - С. 392-398
  Костенко Н.  Політичні новини провідних каналів українського телебачення / Н. Костенко, В. Іванов. - С. 398-401
  Войтович Н.  Політична реклама та контрреклама в ЗМІ України на виборах 2004 р. / Н. Войтович. - С. 401-403
  Биканова А.  Трансформація української телееліти: суспільно політичні виклики / А. Биканова. - С. 403-406
  Квасниця О.  Українська політична еліта - до і після революції / О. Квасниця. - С. 406-407
  Курнацька А.  Сучасна текстова інформація у контексті комунікаційних змін / А. Курнацька. - С. 407-412
  Артамонова І.  Газета - текст: засоби сегментації / І. Артамонова. - С. 412-417
  Шевченко В.  Створення ефективної публікації / В. Шевченко. - С. 417-422
  Адам О.  Впорядкування матеріалу в друкованих ЗМК: соціальний та аудиторний контексти / О. Адам. - С. 422-425
  Гаврилюк І.  Системність мікрообразів у художній та публіцистичних творах / І. Гаврилюк. - С. 425-428
  Конюхова Л.  Особливості актуалізації думки в газетних заголовках / Л. Конюхова. - С. 428-432
  Мамонтова Е.  Конституційний процес на сторінках вітчизняної преси (1991 - 1996 рр.) / Е. Мамонтова. - С. 432-440
  Бойко А.  Чи варто відокремлювати церковні мас-медіа від держави? (Правові аспекти функціонування ЗМІ в інформаційному полі України) / А. Бойко. - С. 440-446
  Закревська О.  Етичні аспекти в сучасній церковній пресі: проблеми планування сім'ї / О. Закревська. - С. 446-448
  Степанюк О.  Інформаційно-аналітичні видання в системі періодичних видань України / О. Степанюк. - С. 448-451
  Мітчик О.  До характеристики інформаційного простору Рівненщини / О. Мітчик. - С. 451-454
  Лобода С.  Педагогічна публіцистика як специфічний жанр педагогічної літератури / С. Лобода. - С. 454-457
  Кіт Н.  Типи реципієнтів друкованої інформації у журналі для дошкільників / Н. Кіт. - С. 457-460
  Бабенко Ж.  Місце вітчизняних періодичних видань для організаторів дитячого та юнацького читання у системі засобів їх інформаційного забезпечення (90-ті рр. ХХ ст.) / Ж. Бабенко. - С. 460-465
  Грень З.  Типологічні особливості українських універсальних ділових тижневиків / З. Грень. - С. 465-467
  Худенко Н.  Становлення, розвиток та основні засади функціонування української ділової періодики / Н. Худенко. - С. 467-472
  Папікян А.  Функції та структура засобів масової інформації Збройних сил України / А. Папікян. - С. 472-474
  Огар Е.  Реклама в ЗМІ як джерело формування дитячої субкультури / Е. Огар. - С. 474-479
  Хавкіна Л.  Новітній період розвитку української реклами та формування рекламного міфу в контексті змін у вітчизняному журналістському просторі кінця ХХ - початку ХХІ ст. / Л. Хавкіна. - С. 479-484
  Васьківський Ю.  Нова ера української реклами / Ю. Васьківський. - С. 484-487
  М'яснянкіна Л.  Стилістичне використання епітетів у газетній рекламі / Л. М'яснянкіна. - С. 487-491
  Пода О.  Гендерний аналіз жіночих маргінальних груп (за матеріалами українських жіночих часописів перших десятиліть ХХ ст. / О. Пода. - С. 491-494
  Кобинець А.  Рекламна служба щоденника "Громадська думка" / "Рада" (1905 - 1914): оригінальність подання рекламних образів / А. Кобинець. - С. 494-499
  Богуславська Ю.  Періодика як індикатор національної політики СРСР під час проведення Всесоюзних переписів населення (друга половина ХХ ст.) / Ю. Богуславська. - С. 499-504
  Василик Л.  Дискурс національної ідеї в публіцистиці журналу "Сучасність" (1992 - 2005 рр.) / Л. Василик. - С. 504-508
  Бездрабко В.  "Студії з архівної справи та документознавства" як фахове видання з документознавства / В. Бездрабко. - С. 508-514
  Бідзіля Ю.  Проблеми становлення ромської газети "Романі Яг" / Ю. Бідзіля. - С. 514-522
  Левчук М.  Преса Православної церкви Волині: тематичний аспект (за матеріалами часописів "Дзвони Волині\" / "Волинь православна")\". - С. М. Левчук. - 522-525,
  Бахаєва Л.  Журнал "Дикое поле": жанрово-тематичні особливості / Л. Бахаєва. - С. 525-527
  Тимочко М.  "Галицьке юнацтво" - газета дітей Львова / М. Тимочко. - С. 527-529
  Онуфрів С.  Українські мас-медіа про євроінтеграцію України / С. Онуфрів. - С. 529-533
  Шестакова Е.  Карнавалізація криміналу в сучасній пресі / Е. Шестакова. - С. 533-538
  Кукушкін О.  Формування українського ринку періодичних видань для чоловіків (1990 - 2005 рр.) / О. Кукушкін.&