Нові надходження за вересень 2016 р.

0
0
0
s2sdefault

Архів

 

 2016 09 21 12 47 21 01

 

   Бех, Ю. В.           Філософські проблеми сучасного управління складними системами: ідеї, принципи і моделі  : [монографія] / Ю. В. Бех, А. І. Слєпцов. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2012. - 404 с.

  У монографії розглядаються сучасні ідеї, принципи, методи і формальні моделі складних систем управління у контексті становлення загальної теорії управління технічними, біологічними і соціальними і стемами. Виклад ґрунтується на філософії класичної теорії управління із зворотним зв’язком,??використанні методів математичного й імітаційного моделювання. Виокремлюються загальні і особливі властивості складних систем автоматичного управління і систем управління автоматизованих виробництві. Досліджуються принципи управління інформаційними технологіями для найскладніших систем, будь-коли створених людством, – операційних систем комп’ютерних технологій і глобальної мережі Internet.??Різноманіття і спільність принципів управління ілюструються актуальними завданнями управління в соціальних мережах і моделями лінгвістичного інтелектуального управління.

 

   

 2016 09 21 12 48 29 01

  

   Ваши3часних форм адміністративної діяльності. Автори висвітлюють значення різних форм громадянської участі, функціонування організованого й активного громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та громадської думки як демократичних інституцій, а також партій, виборів, діяльності організованих груп інтересів, через які здійснюється безперервний зв’язок громадян і влади. Значне місце в книзі відведено аналізу сучасних викликів демократичній державі та способів реагування на них через здійснення економічної, соціальної, етнокультурної, гендерної та освітньої політик. Підручник адресовано викладачам і студентам, які вивчають у вузах курс «Основи демократії», інші суміжні дисципліни, а також громадянам, залученим до різноманітних форм демократичної освіти усіх рівнів. Він стане в нагоді й тим, хто прагне самостійно підвищити рівень своєї демократичної освіченості та культури, глибше зрозуміти проблеми демократичного розвитку України.

 2016 09 21 12 51 35 01

 

   

  

  Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві  : кол. монографія / Т. А. Бевз, О. О. Зорич, А. А. Зуйковська [та ін.] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2014. - 296 с.

   У монографії здійснено аналіз соціально-політичних умов формування??громадянської ідентичності сучасної України; окреслено основні політичні механізми утвердження громадянської ідентичності в умовах політичної модернізації; досліджено діяльність владних та управлінських інституцій, політичних партій і громадських організацій, спрямовану на конструювання громадянської ідентичності; визначено місце і роль державної політики, а також зовнішньополітичних впливів у процесі трансформації громадянської ідентичності; проаналізовано особливості залученості церкви до процесу формування громадянської ідентичності; досліджено громадянську ідентичність в політичному дискурсі друкованих засобів масової інформації і роль соціальних мереж у громадянському самовизначенні українців;окреслено перспективи розвитку системи соціально-ціннісних орієнтацій як засобу зміцнення патріотизму і духовно-моральних основ в українському суспільстві, зокрема, серед молоді, профілактики міжнаціональних конфліктів, сепаратизму, екстремізму.

 2016 09 21 12 51 55 01

  

  

Дипломатична діяльність України у сучасному світі : [монографія] / І. Р. Алєксєєнко, Б. І. Гуменюк, А. В. Денисенко [та ін.] ; відп. ред. В. Ф. Солдатенко. - К. : Наукова думка, 2013. - 272 с.

У монографії висвітлюються питання становлення та розвитку дипломатичної служби як основного механізму безпосередньої реалізації зовнішньої політики України. Проаналізовано політико-правові та соціально-економічні засади державного устрою України, які безпосередньо визначають напрями її зовнішньої політики. Особливу увагу приділено суперечливим процесам перехідного періоду розвитку України, що ускладнюють становлення дипломатичної служби України.

 2016 09 21 12 52 22 01

 

Дмитренко, М. А.         Суспільні трансформаціїї та політичні аспекти загроз національній безпеці України  : монографія / М. А. Дмитренко ; Інститут оперативної діяльності та державної безпеки. - К. : Знання України, 2006. - 348 с.

У монографії представлені результати наукових досліджень політичних загроз національній безпеці України, зафіксовано основні форми їх виявів та необхідність переосмислення пріоритетів державної політики у сфері нових викликів і загроз національній безпеці, визначені тенденції можливого їх розвитку, надані пропозиції щодо створення адекватної загрозам системи заходів із забезпечення державної безпеки. 

 2016 09 21 12 52 48 01

 

  

   Бех, Ю. В.           Філософія управління соціальними системами  : монографія / Ю. В. Бех ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2012. - 623 с.

   У монографії обґрунтовується концептуальне бачення світоглядно-ідеологічного забезпечення формування загальної теорії управління. Доводиться, що на початку ХХІ століття її вирішення є головним завданням філософії і всього комплексу суспільних наук, оскільки від цього залежить стан і темпи становлення організаційної і інформаційної єдності світової спільноти, її цілісність. Подається природа, сутність, зміст когнітивних засад її вирішення та ідеологічне протистояння у сфері управління технічними, біологічними і соціальними системами. Філософія управління??розглядається як семантичне поле і головний гносеологічний інструментарій дослідження цієї проблеми, у дискурсі якої формується адекватна рівню проблеми організаційна свідомість і когнітивна культура дослідника. На прикладі сфери соціального управління досліджуються природа, сутність, зміст та форми управління: суб’єктивована і об’єктивована. Відтворюються умови переходу від “суб’єкт-об’єктної” до “суб’єкт-суб’єктної” парадигми управління. Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, що займаються дослідженнями філософії управління, теорії управління, соціології управління, психології управління, політології, а??також для менеджерів-практиків, усіх, хто цікавиться проблемами системного аналізу управління і розбудови демократичного управління суспільством.

 2016 09 21 12 53 20 01

 

  

 

 Бех, Ю. В.           Влада ЗМІ в системі соціального управління : [монографія] / Ю. В. Бех, Б. М. Калініченко. - Черкаси : Гордієнко Є. І., 2014. - 338 с.

   У першій частині монографії обґрунтовується концептуальне бачення влади ЗМІ в системі соціального управління та контексті саморегуляції соціального організму країни. Спочатку рефлектуються атрибутивні характеристики соціального управління і системи саморегуляції, встановлюються родовидові відносини між ними, формалізується наявність у ціннісно-смисловому просторі морфологічного органу – гомеостату, що забезпечує організаційну взаємодію між цими інгредієнтами, відтворюються їх різновиди на рівні планетарної спільноти. У сфері соціального управління досліджуються природа, сутність, зміст та форми управління: суб’єктивована і об’єктивована. Відтворюються умови переходу від "суб’єкт-об’єктної" до "суб’єкт-суб’єктної" парадигми управління. У другій частині монографії представлено аналіз влади ЗМІ як такої, що у системі соціального управління??тяжіє до влади громадянського суспільства, протистоїть державній владі на засадах зворотного зв’язку. Обґрунтовано генезис, природу, сутність влади ЗМІ як специфічної форми існування "владно-підвладних відносин", зміст – як сукупність організаційних процесів, багатоманітність форм прояву цього явища у сфері політичного буття, специфіку впливу механізму влади ЗМІ на особистість завдяки психологічному навіюва

 2016 09 21 12 55 20 01  

Поліщук, В. Т.   Майже столітня історія... Кафедра української літератури в Черкасах: історичний шлях і персоналії  : до 95-річчя ЧНУ ім. Б. Хмельницького / авт.-уклад. В. Т. Поліщук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 182 с.

У книжці відтворено основні віхи історії кафедри української літератури вищого навчального закладу в Черкасах (інституту народної освіти - інституту соціального виховання - педагогічного інституту - державного ініверситету - національного університету), згадано викладачів кафедри в минулому та сьогоденні, показано сфери їхньої діяльності і здобутки, а також означено атмосферу праці викладачів і студентів-філологів у різні періоди майже столітньої історії.

2016 09 21 13 07 02 01

   Шевчук, С. В.    Українське професійне мовлення  : навч. посіб. / С. В. Шевчук. - К. : Алерта, 2011. - 248 с.

  У запропонованому навчальному посібнику розглянуто основні аспекти професійної комунікації та її складової - наукової. Висвітлено питання нормативності спілкування, зосереджено увагу на важливості вибору тих або інших мовних одиниць у мовленні. Наведено класифікацію ділових паперів та вимог до їх складання, взірці оформлення різних видів документів.

2016 09 21 13 07 23 01

   Вовк, О. І.           Комунікативно-когнітивна компетентність майбутніх філологів: нова парадигма сучасної освіти [Текст] : [монографія] / О. І. Вовк. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 500 с.

 У монографії представлено новий погляд на проблему підготовки студентів мовних факультетів до майбутньої фахової діяльності. Обгрунтовується необхідність формування у майбутніх філологів комунікативно-когнітивної компетентності з позицій комунікативно-когнітивного підходу.

 

 2016 09 21 13 06 21 01

   

   

   Поліщук, В. Т.   Мій Тодось Осьмачка  / В. Т. Поліщук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 107 с.

    У збірці вміщено статті, присвячені слову й постаті видатного українського письменника Тодося Осьмачки (1985 - 1962), написані протягом 1990 - 2000-х років. Додатки й вірші-присвяти Т. Осьмачці змістовно доповнюють видання.

 

 

 2016 09 21 13 06 01 01  

   Синьоок, Г.   Таємно-лелече  : поет. зб. / Г. Синьоок. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 192 с.

   Книга "Таємно-лелече" є другою поетичною збіркою Ганни Синьоок. Її лірична героїня вміє кохати й бути коханою; розчарування і зради її не зламують - навпаки загартовують духовно й особистісно. Цнотлива і грішна, скромна й зухвала, вільна і скорена, горда й несмілива, чаклунка й зачаклована, притомна й божевільна, вірна і зрадлива, кохана і зраджена, сильна і слабка, загадкова й відверта, мрійлива й буденна, мудра й легкодумна, печальна й іронічна - така амбівалентна сутність ліричної героїні.

2016 09 27 11 15 17 01

   Синьоок, Г.        Дитя липневих сутінків  : поет. зб. / Г. Синьоок. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 256 с.

   Книга Ганни Синьоок "Дитя липневих сутінків..." є "колекцією" віршів, писаних упродовж досить тривалого часу (1996 - 2014): тут і юнацькі (почасти не надто вивершені й водночас вельми оригінальні) ліричні твори з розділу "Проліски душі", й філософські поезії як свідчення духовного й особистісного росту, гартування, утвердження ("Осіннє причастя"), і зовсім "теплі" поетичні розмисли про станні драматично-трагічні події української нації, які настійно вібрують у чутливій душі ліричної героїні ("Зцілення від безпам'яті").

2016 09 21 13 05 31 01

 Синьоок, Г.  Відчувати на дотик грозу  : поет. зб. / Г. Синьоок. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. - 128 с.

   Третя поетична книга черкаського письменника Ганни Синьоок "Відчувати на дотик грозу" вирізняється потужним філософським (ба навіть історіографським і міфософським) ступенем, вражає глибоким екзистеційним світосприйманням ліричної героїні, вібрує живим зболеним нервом стражданної української душі, котра не спроможна відокремитися, ізолюватися від драматично-трагічного сьогодення з напругою за двісті двадцять вольт.

2016 09 21 13 05 07 01

   Цюра, С. В.        Англійська для магістрів спеціальності українська філологія  = English for masters of arts majoring in ukrainian philology : [навч. посіб.] / С. В. Цюра ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 128 с.

   Навчальний посібник призначено для студентів-філологів. При укладанні підручника були враховані міждисциплінарні зв'язки. Посібник укладено відповідно до типової прграми з курсу англійської мови для студентів-філогів університетів та з урахуванням загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

2016 09 21 13 01 42 01

   Петровський, Я.             Моє право і обов'язок як громадянина : книга спогадів / Я. Петровський. - К. : Кит, 2015. - 384 с.

 Книга присвячується пам’яті Ярослава Петровського - надзвичайно цікавої особистості, достатньо самостійної, незалежної і щедрої людини, життя якої несподівано не тільки для всіх, а й, мабуть, для нього самого обірвалося. За фахом він був істориком, але працював спочатку журналістом, потім редактором, а згодом - політичним оглядачем в інтернет-виданні "СЕЙЧАС". Усі статті та інтерв’ю Ярослава, надруковані за період його роботи, розміщені в окремому розділі цієї книги. Ці спогади батьків про життя і трудову діяльність сина адресуються всім, кому так само, як і йому, небайдужа доля країни та її майбутнє.

2016 09 21 13 04 27 01

   Курило, В. М.   Освіта України і науково-технічний та соціальний прогрес: історія, досвід, уроки  : монографія / В. М. Курило. - К. : Деміур, 2006. - 432 с.

   Анотація:   У монографії досліджується становлення і розвиток загальноосвітньої школи в контексті суспільно-політичного життя України, вплив на цей процес науково-технічного прогресу. На великому фактичному матеріалі розкривається досвід роботи освітніх установ, їх здобутки і прорахунки в навчанні і вихованні підростаючих поколінь, починаючи з 1917 до 1987 років. Проаналізовано шкільну практику українських урядів від Центральної Ради до УРСР, соціальну роль загальноосвітної школи в зростанні освітнього рівня народу: ліквідації неписьменності, здійсненні семирічної (восьмирічної) та загальної середньої освіти в Україні.

2016 09 21 13 42 58 01

   Приліпко, М. В.              Чорнобаївщина. Нариси історії населених пунктів (від найдавніших часів до сьогодення)  : 60-річчю Черкаської обл. та 90-річчю Чорнобаївського р-ну присвяч. : [краєзнавче іст.-докум. дослідж.], Кн. 2 / М. В. Приліпко ; редкол.: М. А. Бурган [та ін.] ; [Чорнобаївська райдержадміністрація, Чорнобаївська райрада, Черкаська обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 566 с.

   Тритомне видання історико-документальне дослідження "Чорнобаївщина. Нариси історії населених пунктів" є продовженням праці автора книги "Чорнобаївщина. Велична історія рідного краю" (2008). Перша частина дослідження вийшла друком 2012 року. Вона містить нариси історії 20-и населених пунктів, які належать до 9-и сільських рад. Матеріалом для написання книги стали архівні матеріали, стародруки, енцеклопедичні видання, числені публікації в періодиці, спогади про відомих людей краю, дослідження багатьох істориків, археологів, етнографів, краєзнавців.

2016 09 21 13 42 28 01

   Нераденко, Т.                 Відділення історії Черкаського обласного територіального відділення Малої академії наук  України (з досвіду роботи)  / Т. Нераденко ; Упр. освіти  і науки Черкаської облдержадміністрації [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 380 с.

   У виданні подано методичні розробки викладачів секцій "Історії України" та "Історичного краєзнавства", навчальні програми "Археологічне краєзнавства" і "Історія рідного краю", краєзнавчі матеріали викладачів відділення, а також на допомогу вчителям і учням МАН - вимоги до написання науково-дослідницьких робіт, контрольні завдання з історії України II обласного етапу, списки тем і тези науково-дослідницьких робіт у всіх секціях III фінального етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН за кілька років.

2016 09 21 13 39 22 01

   Юний краєзнавець Черкащини  : [збірник], Чис. 13. Туристичні можливості Правобережної Черкащини ; Чис. 14. Краяни і знаменитості Правобережної Черкащини / Департамент освіти і науки Черкаської ОДА, Черкаський обл. центр роботи з обдарованими дітьми [та ін.] ; під ред. Т. М. Нераденко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 274 с.

   Збірник "Юний краєзнавець Черкащини. Число 13 - 14" є продовженням серії збірників започаткованих у 2001 році з метою друку науково-дослідницьких робіт юних краєзнаців - учнів черкаських шкіл та вихованців позашкільних навчальних закладів. Число 13 - 14 присвячено публікації матеріалів, які будуть цікавими широкому колу черкаських педагогів і школярів, адже вони знайомлять з туристичними можливостями, пам'ятками історії, культури і природи, заповідниками і музеями, видатними краянами і знаменитостями правобережних районів Черкаської області.

2016 09 21 13 38 15 01

   Корновенко, С. В.          Аграрне питання у політичній діяльності С. Ю. Вітте  : монографія / С. В. Корновенко, З. В. Священко ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. - 190 с.

   Дослідження присвячене аграрному питанню у політичній діяльності С. Ю. Вітте. Визначення проблеми дозволило значно розширити сучасні занння із аграрної історії початку XX ст., простежити непросту трансформацію поглядів С. Ю. Вітте на вирішення аграного питання. Книга розрахована на науковців, аспірантів, студентів.

2016 09 21 13 37 02 01

   Берестовий, А. І.            Податкові платежі селянства Наддніпрянської України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст.  : монографія / А. І. Берестовий, С. В. Корновенко ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. - 212 с.

    У монографії досліджено податкові платежі, грошові, натуральні повинності суспільно-правовий статус селянства Надніпрянської України у другій половині XIX - на початку XX ст., рівень податкового тягаря, з'ясовано основні причини накопичення недосплат із селянських податкових платежів. Досліджено основні напрями еволюції податкової системи, політико-правові аспекти її реформування. Проаналізовано еволюцію соціально-економічної та суспільно-політичної думки стосовно системи оподаткування. Вивчено утворення, діяльність, повноваження податкових органів.

2016 09 21 13 36 27 01

   Мазур, О. О.     Новітня історія України (ХХ - початок ХХІ століття)  : навч.-метод. посіб. для викладачів та слухачів підгот. курсів / О. О. Мазур, З. М. Куниця, А. П. Іржавська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 92 с.

   Матеріали включають другу частину (XX - початок XXI століття) програми курсу "Історія України", тематику та методичні рекомендації до практичних занять, список навчально-методичної літератури (автор О. О. Мазур), а також рекомендовані тестові завдання з обгрунтуванням відповідей для підсумкового контролю знань учнів (автори З. М. Куниця, А. П. Іржавська).

2016 09 21 13 27 07 01

   Олюха, В. Г.      Оптимізація капітального будівництва: господарсько-правові проблеми  : монографія / В. Г. Олюха. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 304 с.

   Монографія присвячена дослідженню проблем застосування господарсько-правових засобів для підвищення ефективності капітального будівництва у сучасній Україні. Розглянуто сучасний стан капітального будівництва, і з використанням загальнонаукової категорії "оптимізація" окреслено важливість підвищення ефективності капітального будівництва для соціально-економічного розвитку суспільства. Встановлені цілі, завдання та напрями оптимізації капітального будівництва за допомогою господарсько-правових засобів, які у монографії розглядаються як правові інструменти, здатні забезпечувати досягнення не тільки правових результатів, але і соціально-економічних. У загальному підсумку капітальне будівництво має забезпечувати сталий розвито суспільства. Обґрунтовано доцільність для проведення оптимізації капітального будівництва застосовувати не всі господарсько-правові засоби, а тільки ті які не є витратними, оскільки можливості держави у наданні прямої фінансової підтримки обмежені кризовим станом економіки. Капітальне будівництво справедливо розглянуто в роботі як складна система, що вміщує інші відносно самостійні підсистеми (житлове, промислове, сільськогосподарське, дорожнє, оборонне) та в свою чергу є складовою містобудівної системи. Дається доктринальне визначення містобудування. Наводиться огляд господарсько-правових засобів, найбільш доцільних у кризових умовах для проведення оптимізації капітального будівництва. Містяться пропозиції по вдосконаленню чинного законодавства з досліджених питань. Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, юристів-практиків.

2016 09 21 13 21 01 01

Сходознавство , № 68 / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського ; редкол.: Д. А. Радівілов (голов. ред.) [та ін.]. - К. : Видавництво Інституту сходознавства ім. А. Кримського, 2014. - 192 с.

2016 09 21 13 41 17 01

   Шевченко, Ф. П.             Історичні студії  : збірка вибраних праць і матеріалів до 100-річчя від дня народження / Ф. П. Шевченко ; редкол.: В. Смолій (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Видавництво Інституту історії України НАН України, 2014. - 701 с.

 У збірці історичних праць визначного історика, члена-кореспондента НАН України Федора Павловича Шевченка (1914 -1995) вміщені вибрані студії з різних галузей і дисциплін української історичної науки, підготовлені й видані за радянських часів. Вперше публікується низка праць, матеріалів і документів, зокрема кандидатська дисертація вченого – "Русские воеводы на Украине. Очерки взаимоотношений Украины и Московского государства во второй половине XVII столетия", хроніка діяльності М. С. Грушевського, укладена у грудні 1945 р., стаття "Про деякі питання історії України", заборонена радянською цензурою 1951 р., неопублікований розділ із докторської дисертації, листування Ф. П. Шевченка з М. П. Ковальським та ін.??Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться українською історією та історіографією
2016 09 21 13 40 44 01

   Винайдення традиції  / за ред.: Е. Гобсбаума, Т. Рейнджера ; пер. з англ.  М. Климчука. - К. : Ніка-Центр, 2005. - 447 с.

   "Винайдення традиції" - одна з найвідоміших і найвпливовіших книг з історії ідей. Вперше вона вийшла 1983 р. і відтоді витримала щонайменше 12 перевидань різними мовами. У книзі на багатому фактичному матеріалі шотландської, англійської, британської, валлійської, колоніальної індійської та африканської історії проаналізовано, як винаходять нові та переформульовують старі традиції, видаючи їх за давні й сталі. Під "винайденими традиціями" в книзі маються на увазі культурні практики, які ставили за мету легітимізувати інституції, виразити належність до спільноти і прищепити певні цінності через наголошування на історичній давності, часто фіктивній. Книга має ґрунтовний науковий апарат і розрахована на істориків, культурологів, фахівців з інтелектуальної історії, студентів-гуманітаріїв.

2016 09 21 13 39 52 01

   Земан, І. В.        Наука міжнародного права у Львівському університеті [ : монографія / І. В. Земан ; за наук. ред. В. М. Репецького ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 319 с.

   У монографії проведено аналіз основних етапів розвитку міжнародно-правової докторини у Львівському університеті. Наведено аргументи спадковості міжнародно-правової науки впродовж історії діяльності університету, а також проведено порівняльно-правовий аналіз концепцій науковців Львівського університету з поглядами їхніх сучасників у західній міжнародно-правовій доктрині. Окрему увагу приділено методології наукових досліджень вчених - міжнародників Львівського університету.

2016 09 21 13 41 54 01

   Ковалевська, О. О.        Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII-XVIII ст.  : монографія : в 2 ч., Ч. 1 / О. О. Ковалевська ; НАН України, Ін-т історії України. - К. : Видавництво Інституту історії України НАН України, 2014. - 314 с.

   Книга складається з двох частин. Перша становить дослідження зображувальних джерел, їхнього місця в типолого-видовій класифікації історичних носіїв інформації, кількісного складу, функцій, інформативних та інтерпретаційних можливостей з огляду на необхідність формування уявлення про представників козацької старшини XVII - XVIII ст. Друга складається з грунтовних ілюстрованих та інформативних додатків, укладених авторкою, якими вона послуговувалася під час опрацювання теми. У монографії продемонстровано можливості застосування практичних прийомів та методів; наведено конкретні результати авторських студій з іконографії українських гетьманів, представників старшини й окремих постатей козацького стану; окреслено проблеми, досягнення та перспективи майбутніх історичних та іконографічних студій.

2016 09 21 12 58 01 01

   Акуленко, І. А.                Основи криптології  : матеріали курсу за вибором для учнів 9-х кл. із поглибленим вивч. математики, Ч. 1. Симетричні криптосистеми / [І. А. Акуленко, Н. О. Красношлик, Ю. Ю. Лещенко] ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 112 с.

    Посібник містить довідкові навчальні матеріали, поурочні розробки та загальні методичні рекомендації щодо змісту, форм організації й проведення занять курсу за вибором з основ криптології у 9-х класах із поглибленим вивченням математики у загальноосвітніх навчальних закладах. У посібнику додатково представлені системи задач, спрямовані на формування вмінь учнів з програмування в процесі реалізації розглянутих алгоритмів шифрування.
2016 09 21 12 56 56 01

   Іващенко, Я. І.                 Об'єми геометричних тіл  : конспекти уроків : метод. посіб. / Я. І. Іващенко ; за ред. З. О. Сердюк. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 72 с.

   Посібник містить конспекти уроків з теми "Об'єми геометричних тіл" курсу математики 11 класу (рівень стандарту). Використання данного посібника дозволить зробити уроки цікавими, показати практичне застосуванняя теоретичних положень, властивостей і фактів, розкрити зв'язок математики з різними сферами життя. Зміст посібника дозволяє використовувати його в комплекті з будьяким чинним підручником, призначеним для організації навчання математики на рівні стандарту.

 2016 09 21 12 58 22 01

   Зачосова, Н. В.                Формування системи економічної безпеки фінансових установ  : монографія / Н. В. Зачосова ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 376 с.

   У монографії запропоновано концептуальні основи формування системи економічної безпеки фінансових установ на основі аналізу і врахування тенденцій зарубіжного та вітчизняного досвіду у царині безпекознавства, діагностики стану вітчизняного фінансового ринку та його учасників, а також індифікації загроз, що супроводжують їх уникнення та мінімізації негативного впливу.

 2016 09 21 12 58 44 01  

   Гончар, О. І.      Актуалізація управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції : [монографія] / О. І. Гончар. - Хмельницький : Видавництво ХНУ, 2015. - 334 с.

   Висвітлено теоретичні та науково-методичні засади управління потенціалом промислових підприємств в умовах глобалізації економічних процесів. Розглянуто тенденції діяльності цих підприємств, обгрунтовано концепцію управління складовими економічного потенціалу та його загальною величиною, охарактеризовано механізм управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції.

 2016 09 21 12 59 11 01  

   Литовченко, И. Л.         Интегрированные маркетинговые коммуникации предприятий на рынке гелиоэнергетического оборудования  : [монография] / И. Л. Литовченко, И. А. Шкурупская. - К. : Наукова думка, 2015. - 212 с.

  Монография посвящена обоснованию научно-методических положений формирования интегрированных маркетинговых коммуникаций на предприятиях рынка гелиоэнергетического оборудования. Рассмотрены современные направления и научные школы в проблематике коммуникации на промышленных рынках инновационных товаров. Проведено маркетинговое исследование гелиоэнергетического оборудования в Украине. Изложены тенденции развития мирового и украинского рынка гелиотехники. Определены основные сегменты спроса и мотивы для приобретения гелиоустановки.

2016 09 21 12 59 34 01

   Інвестування  : підручник / М. І. Крупка, Д. В. Ванькович, Н. Б. Демчишак [та ін.] ; за ред. М. І. Крупки ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 454 с.

   Розкрито теоретико-методологічні й практичні аспекти інвестиційного процесу в Україні. Висвітлено економічну сутність основних положень інвестування, наведено методику оцінки інвестиційних проектів та зосереджено увагу на обгрунтуванні й техніці розрахунку їхньої ефективності. Розглянуто особливості фінансового та інституційного забезпечення інвестиційного процесу в Україні. Зібрано тематичний матеріал, контрольні питання та список літератури. Як додаток  запропоновано термінологічний словник, тестові завдання і задачі.

2016 09 21 13 00 33 01

   Власюк, О. С.    Актуальні проблеми фінансової безпеки України в умовах посткризової трансформації  : монографія / О. С. Власюк ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. - К. : Видавництво НІСД, 2014. - 429 с.

   Розглянуто сутність фінансової безпеки та її місце в системі економічної безпеки держави. Проаналізовано теоретичне підгрунтя змісту фінансової безпеки та ідентифіковані зовнішні і внутрішні загрози національній безпеці України у фінансовій сфері. Запропонована авторська методологія оцінки стану фінансової безпеки держави та сектору державних фінансів України. Визначена система показників фінансової безпеки і сектору державних фінансів України, формалізовані розрахунки, розроблена інформаційна база та обгрунтовані їхні порогові значення. Досліджені питання фінансової безпеки трансформаційних процесів у національній економіці, виклики й загрози стабільності фінансової системи, а також безпекові аспекти бюджетної політики, зокрема її особливості в умовах існуючих зовнішніх і внутрішніх ризиків. Висвітлено фінансові механізми захисту внутрішнього ринку та фінансові аспекти детінізації економіки. Надані рекомендації щодо підвищення загального рівня фінансової безпеки держави. Запропоновані заходи щодо заохочення діяльності міжнародних фінансових організацій на кредитному ринку України, залучення міжнародної технічної допомоги та підвищення кредитних рейтингів країни.

2016 09 21 13 01 11 01

   Боргова стійкість державних фінансів  : [монографія] / Академія фінансового управління ; за ред.: Т. І. Єфименко, С. А. Єрохіна, Т. П. Богдан. - К. : ДННУ Академія фінансового управління, 2014. - 711 с.

   У монографії розглядаються проблеми забезпечення боргової стійкості державних фінансів. Обгрунтовано методологічні і теоретико-методичні засади забезпечення боргової стійкості державних фінансів та її оцінювання, виявлено особливості формування державного боргу України, проаналізовано зарубіжний досвід управління державним боргом, запропоновано стратегічні напрями борогової політики держави з метою забезпечення стійкості державних фінансів.