Нові надходження за липень 2017р.

0
0
0
s2sdefault

Архів

 001

Жарська, І. О.

Практикум з маркетингу: теоретичні основи, тести, завдання, кейсові вправи : навч. посіб. / І. О. Жарська ; МОН України, Одеський нац. екон. ун-т. - Одеса : Атлант, 2016. - 263 с.

У навчальному посібнику розглянуто сутність, функції та завдання маркетингу на підприємстві. Охарактеризовано процес проведення маркетингових досліджень. Визначені ознаки сегментування ринків споживчих та промислових товарів. Охарактеризовано елементи комплексу маркетингу приділено увагу показникам оцінки ефективності маркетингової діяльності.

 002  Боделан, В. Р.
Державне управління громадсько-державним партнерством: теоретико-методологічний аспект : монографія / В. Р. Боделан. - Одеса : Астропринт, 2015. - 268 с.

Монографія присвячена актуальній темі, яка важлива не тільки для України, а й для всієї Європейської спільноти, а також має 55-річну світову практику. Зокрема, це стосується громадсько-державного партнерства, заснованого на формуванні та розвитку соціального бізнесу тасоціального підприємства, започаткованого громадськими об'єднаннями, становленні громадського господарства та соціального капіталу (у фінансовому вимірі). Мова йде про державне управління новими взаємовідносинами держави і суспільства, які грунтуються на розвитку нової галузі економіки - громадського господарства. Автором пропонується нова модель державного управління громадсько-державним партнерством, побудована з врахуванням досвіду більш ніж 35 держав світу.


 003

Максимів, Ю. В. 
Комплексне використання сировини для виробництва твердого біопалива деревообробними підприємствами: обліково-аналітичний аспект : монографія / Ю. В. Максимів ; наук. ред. Н. І. Пилипів ; МОН України, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. - 186 с.

Монографічне дослідження присвячене розробці теоретичних, методичних і організаційних положень, а ткож практичних рекомендацій щодо вдосконалення обліку та аналізу комплексного використання деревини для виробництва твердого біопалива як одного з альтернативних джерел енергії. Пропозиції, подані в монографії, спрямовані на забезпечення ефективного управління діяльностю деревообробних підприємств у контексті ресурсозбереження.

 004  

Янковий, О. Г. 
Латентні ознаки в економіці : монографія / О. Г. Янковий. - Одеса : Атлант, 2015. - 170 с.
В монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти оцінки латентних економічних ознак підприємства.


 005  

Чукурна, О. П. 
Концепція маркетингового ціноутворення в глобальній економіці : [монографія] / О. П. Чукурна. - Одеса : Астропринт, 2016. - 336 с.

Монографія присвячена концепції маркетингового ціноутворення в глобальній економіці. Значна увага приділена розгляду та аналізу теорії маркетингового ціноутворення в глобальній економіці. В монографії досліджені основні фактори ціноутворення в глобальній економіці та обґрунтовано їхній вплив на формування глобальних ланцюгів нарахування вартості в маркетинговому ціноутворенні. Запропоновано авторській підхід щодо формування глобальних ланцюгів нарахування вартості в маркетинговому ціноутворенні.


 006

Фомішин, С. В. 
Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / С. В. Фомішин, Ю. В. Колесник. - Львів : Новий Світ-2000, 2016. - 357 с.

У навчальному посібнику розглядається суть, основні тенденції і закономірності розвитку міжнародних економічних відносин в епоху глобалізації, показано сучасні особливості функціонування світового господарства. Основна увага надана процесам інтеграції, транснаціоналізації, глобалізації і регіоналізації, формуванню і розвитку наднаціональних структур, еволюції форм міжнародних економічних відносин. Текст ілюстрований графіками, рисунками, таблицями, сучасними статистичними даними, що дозволяє наочніше зобразити динаміку міжнародних економічних відносин і використати книгу у вигляді ефективного самовчителя. До кожної глави наведено контрольні питання, теми індивідуальних завдань у вигляді рефератів, ключові поняття, перелік посилань і рекомендованої літератури.

 
 007

Міжнародна економіка : навч. посіб. / авт. кол.: С. В. Фомішин, А. В. Рибчук, А. П. Румянцев [ та ін.] ; за ред. С. В. Фомішина. - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 445 с.

Матеріал навчального посібника охоплює сутність, основні тенденції, закономірності та особливості функціонування міжнародної економіки в епоху глобалізації. Значна увага надається висвітленню процесів інтеграції та транснаціоналізації, еволюції форм міжнародних економічних відносин, галузевої структури міжнародеої економіки. Належне місце відведено аспектам інтернаціоналізації та глобалізації.

   
 008

Сотніков, Ю. М. 
Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS : навч. посіб. / Ю. М. Сотніков ; МОН України, Одеський нац. екон. ун-т. - Одеса : Атлант, 2016. - 146 с.

Мета даного посібника - допомогти активному засвоєнню основних методів проведення маркетингових досліджень з використанням програмного комплексу SPSS. Посібник містить короткий опис основних методів статистичного аналізу, застосовуваних при обробці маркетингової інформації. Розглянуто приклади практичного використання? кожного методу аналізу, наводяться детальні покрокові інструкції користування програмою SPSS, показано, як проводити поетапну інтерпретацію отриманих результатів. Призначено для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.

 009

Краус, Н. М. 
Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : монографія / Н. М. Краус ; М-во фінансів України, Акад. фінансового управління. - Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 596 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади становлення інноваційної економіки та її інституційних одиниць крізь призму теорії інституціоналізму. Розглянуто характерні особливості інституціонального устрою й інституційного ладу інноваційних економік та їх ключових інститутів у різних країнах світу. Розкрито гносеологічні аспекти й антропологічний вимір інституціонального базису інноваційної економіки та тенденції інституціональних змін, рушійні сили становлення економіки інноваційного типу. Виявлено соціально-економічні й інституціональні детермінанти формування інноваційної економіки в глобалізованому світі. Проаналізовано інституціональне забезпечення інноваційної діяльності в Україні відповідно до різних рівнів економічної агрегації. Запропоновано умовну модель еволюційно-біфуркаційного просторово-часового становлення "нових" інститутів інноваційного розвитку. За допомогою фрактально-фасеточного моделювання визначено інституціональну проекцію кластеризації економіки України на базі інноваційних хабів, вказано параметри порядку їх функціонування в умовах інституціально-структурних змін.

 012

Єфименко, Т. І. 
Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності : [монографія] / Т. І. Єфименко, В. М. Жук, Л. Г. Ловінська ; Академія фінансового управління. - Київ : Видавництво Академії фінансового управління, 2015. - 400 с.

Монографія є результатом багаторічних досліджень питань теорії і практики бухгалтерського обліку та фінансової звітності в сучасних умовах господарювання в Україні й у країнах із розвинутою ринковою економікою. Наведено пропозиції щодо інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні, вдосконалення національної бухгалтерької системи в контексті запровадження глобальних стандартів, теоретичних засад розбудови міжнародних галузевих стандартів бухгалтерського обліку задля забезпечення прозорості діяльності компаній. Узагальнено досвід запровадження наукових ідей авторів стосовно моделі визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток за даними фінансової звітності із застосуванням податкових різниць, а також створення системи національних стандартів бухгалтерського обліку державного сектору на основі міжнародних стандартів.

 013

Симоненко, В. К. 
Пятилетка крутого пике [Текст] : экономические эссе / В. К. Симоненко. - Киев : Довіра, 2016. - 328 с.

В новой книге Героя Украины, доктора экономических наук, члена-корреспондента НАНУ Валентина Симоненко собраны экономические эссе, которые последовательно и системно описывают и анализируют причинно-следственные связи в государстве и обществе, влияющие на реформирование социально-экономической сферы в Украине. Автор выявляет причины ошибок и просчетов, предлагает конкретные пути их устранения. Книга написана для тех, кому небезразлична судьба нашей страны, кто любит Украину. Смотрите видео презентации книги Валентина Симоненко.

 014

Тимошик, М. С. 
Українська книга і преса в Італії : [монографія] / М. С. Тимошик. - Київ : Наша культура і наука, 2015. - 352 с.

На основі опрацьованих автором архівів та бібліотечних сховищ в Італії та США вперше узагальнено й осмислено феномен пресо- і книговидавничої діяльності українців в Італії. У хронологічний послідовності висвітлюється поступ головних українських видавничих осередків цієї країни від початку XIX століття до наших днів.

 015

Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів : монографія / Ю. М. Богачков, В. Ю. Бичков, О. П. Пінчук [та ін.] ; наук. ред. Ю. М. Богачков ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навч. - Київ : Атіка, 2014. - 184 с.

Ця монографія є результатом ґрунтовного психолого-педагогічного??дослідження впровадження дистанційного навчання у ЗНЗ України та??проектування системи надання освітніх послуг учням у дистанційній формі. Зміст охоплює питання організації, створення та функціонування ресурсних центрів дистанційної освіти (РЦДО) та проектування їхньої мережі. У монографії поєднано фундаментальні дані про виклики та напрямки розвитку інформатизації освіти ХХІ ст., досліджено відповідний сучасний термінологічний апарат і надано конкретні рекомендації щодо??проектування РЦДО.

 016

Доля моя єдина, правда моя одна... : до 60-річчя від дня народж. Академіка з народу Ніколаєнка Станіслава Миколайовича / за заг. ред. І. І. Ібатулліна ; уклад.: В. Ф. Калуга, Г. Г. Ніколаєнко, Д. М. Рудень [та ін.]. - Київ : Аграрна наука, 2016. - 240 с.

На сторінках книги розкрито основні віхи життя і діяльності доктора педагогічних наук, професора Станіслава Миколайовича Ніколаєнка, Академіка із народу, як він любить наголошувати, підкреслюючи власне походження і глибоку вкоріненість у народну культуру, яка базується на невичерпному досвіді, що передається з сивої давнини й донині.У книзі висвітлено здобутки та досягнення нинішнього ректора Національного університету біоресурсів і природокористування України, громадського та політичного діяча. Міністра освіти і науки (2005-2007 рр.), народного депутата України II - V скликань, Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, його відкриття та численні висновки, набуті в ході найрізноманітнішої практики, можуть слугувати чудовим прикладом змістовності людського буття, а також джерелом для натхнення у наш складний і неоднозначний час. Зрештою, ця книга про того й для тих, хто хоче і вміє тримати руку на пульсі життя.

 001

Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.) : монографія / О. В. Сухомлинська, Н. П. Дічек, Н. М. Гупан [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ : Педагогічна думка, 2013. - 640 с.

У монографії розкрито розвиток диференційованого підходу до шкільного навчання як складного загальнопедагогічного і загальнодидактичного явища педагогічної дійсності кінця ХІХ - першої третини ХХ ст. як, розширено усталені поняттєво-термінологічні й сутністі виміри його сприйняття з охопленням психологічних засад його реалізації, й соціалізаційних детермінт і суто педагогічних складників (диференціація як чинник і складова профільності навчання, диференціація як рушій створення науково-методичного забезпечення (програми, підручники, стандарти методична літератури і т. ін.).

 002

Томіленко, Л. М. 
Словник прізвищ жителів Корсунщини : бл. 3 500 прізвищ / Л. М. Томіленко. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. - 214 с.

Словник містить близько 3500 прізвищ, зафіксованих у Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області.

 003

Камінська, О. В. 
Раціональне та ірраціональне в управлінні навчальним закладом : [монографія] / О. В. Камінська ; за наук. ред. В. П. Беха. - Київ : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - 192 с.

Монографія присвячена дослідженню механізму взаємодії раціонального і ірраціонального в управлінні навчальним закладом. Когнітивними засобами відтворюється раціональне і ірраціональне як процеси, що породжують специфічні продукти: з одного боку, систему педагогічних цінностей, в якій сконцентровані смисли, що слали артефактами; з другого, - інноваційні смисли, що утворюють динамічні локалізовані енергосилові поля; разом вони утворюють егрегори, що наповнюють простір навчального закладу і визначають характер взаємовідносин між учасниками освітянського процесу або його атмосферу. їх взаємозв'язок забезпечується смислами, що несе у собі управлінська інформація під час прийнятгя рішень. Механізм їх взаємодії відтворює саморегуляцію у контурі соціального організму навчальної форми. У відповідності до ціннісно-смислового субстрату, що циркулює по комунікативних каналах, у персоналу навчального закладу формується ціннісно-смислова мотивація, що детермінує появу культурологічної, смислової та інтегративної форм менеджменту освіти.

 004  

Система психолого-педагогічних вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення : кол. монографія / О. О. Гриб'юк, В. М. Дем'яненко, М. І. Жалдак [та ін.] ; за ред. М. І. Жалдака ; НАПН України, Ін-т інформац. технологій і засобів навчання. - Київ : Атіка, 2014. - 172 с.

Охарактеризовано сучасний стан і перспективи розвитку досліджень проблем оцінювання якості та стандартизації вимог до засобів ІКТ навчального призначення. Здійснено систематизацію електронних освітніх речсурсів (ЕОР) згідно з їхніми роллю і місцем в організації навчально-виховного процесу. Обгрунтовано психолого-педагогічні вимоги до якості електронних засобів і ресурсів, призначених для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. Здійснено класифікацію та параметризацію показників і обгрунтовано науково-методичні засади проведення експертизи якості ЕОР у навчально-виховному процесі. Встановлено, що таку експертизу доцільно здійснювати із застосуванням методики, яка грунтується на методах апробації та експертних оцінок. Уточнено педагогічні вимоги до апаратно-програмних засобів навчального комп'ютерного комплексу.


 005  

Давня українська література : словник-довідник : 650 статей / авт.-уклад.: Б. Білоус, П. Білоус, О. Савенко ; за ред. П. Білоуса. - Київ : Академія, 2015. - 208 с.

Словник довідник містить художню і наукову інформацію з української літератури XI- XVIII ст.: основні поняття медієвістики, відомості про актуальні персоналії і художні твори. Сукупність його статей (їх 650) - своєрідна літературознавча мозаїка, яка відображає особливості розвитку української художньої словесності Середньовіччя і доби Бароко, а також стан супровідних явищ - фольклору, конфесійних орієнтацій, суспільно-політичних обставин, історичних умов та естетичних концепцій.


 006
 

Управління освітою : монографія / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; за наук. ред. В. П. Беха. - Київ : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - 544 с.

Моногафія присвячена визначенню актуальних проблем управління освітою на сучасному етапі її оновлення. Розкрито сутність світоглядно-методологічних основ дослідження проблеми управління в контексті необхідності запровадження механізму??державно-громадського управління освітою. Проаналізовано вітчизняний та зарубіжний дискурси теорії і практики управління освітою, осмислено суть сучасної освітньої політики. Визначено провідні тенденції та актуальні проблеми управління освітою в нових умовах розвитку світової спільноти, з’ясовано сутність, критерії та показники економічної і соціально-економічної ефективності освітньої діяльності. Окреслено механізми організаційно-освітньої взаємодії держави й громадянського суспільства та доведено роль науки і освіти як чинників становлення інформаційної єдності світової спільноти. Здійснений аналіз підкреслює важливість посилення??громадської участі в управлінні системою освіти, оскільки в управлінській сфері на сьогодні недостатньо представлена громадська складова, не сформовані відповідні механізми управління розвитком освіти.

 007  


Апаратно-програмне забезпечення моніторингу об'єктів генерування, транспортування та споживання теплової енергії : [монографія] / В. П. Бабак, В. С. Берегун, З. А. Бурова [та ін.] ; за ред. В. П. Бабака ; НАН України, Ін-т техніч. теплофізики. - Київ : Видавництво Інституту технічної теплофізики НАН України, 2016. – 298с.

В монографії розглянуті сучасні методи і засоби моніторингу теплоенергетичного обладнання на етапах генерування, транспортування та споживання теплової енергії, методи та засоби контролю якості палива, нові перетворювачі теплового потоку для систем моніторингу та діагностики енергетичного обладнання, моделі акустичних діагностичних сигналів та методи їх статистичного опрацювання, можливості створен-ня систем шумової діагностики на прикладі пошуку витоку рідини в трубопроводах, викладені основні результати дослідження їх характеристик, розглянуті особливості програмного забезпечення розроблених систем та приклади апаратурної реалізації. Для наукових співробітників, інженерів, а також викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, що займаються проблемами моніторингу та діагностики технічних об’єктів.

 008

Огнев, В. А. 
Эпидемиология астмы и аллергии у детей : [монография] / В. А. Огнев. - Харьков : Щедра садиба плюс, 2015. - 336 с.

Монография посвящена эпидемиологическим особенностям аллергических заболеваний среди детского населения. В книге обобщены и проанализированы многолетние эпидемиологические исследования в рамках международной медицинской программы "ISAAC".

 010

Маца, К. А. 
Теоретико-методологические основы географического исследования земли как планетарной системы : монография / К. А. Маца ; Полтавский ун-т экономики и торговли. - Полтава : Издательство ПУЭТ, 2015. - 266 с.
Изложены теоретические и методологические основы исследования Земли как целостной системной иерархии. Обосновывается концепция земной планетарной системы (ЗПС), разработанная автором. Анализируются структурно-функциональная организация и историко-генетическое единство ЗПС. Исследуется планетарная ниша человека и общества, дается новое определение их природы. Показана методологическая роль концепции ЗПС в развитии географической науки, географического образования и географической культуры в Украине.

 011

Ситник, О. І. 
Кліматичні умови та агрокліматичні ресурси Черкаської області : монографія / О. І. Ситник, Т. Г. Трохименко. - Умань : Сочінський М. М., 2016. - 192 с.

У монографії охарактеризовано особливості кліматичних та мікрокліматичних умов Черкаської області, їх зміни за минулі десятиліття у зв'язку з глобальними змінами клімату та антропогенним впливом. Описані агрокліматичні ресурси, їх значення для сільськогосподарського виробництва та динамічні зміни, які відбулися на початку XXI ст. зазначений вплив погоди і клімату на умови проживання населення та господарство регіону.

 012

Кругляк, Ю. А. 
Наноэлектроника "Снизу - Вверх" / Ю. А. Кругляк. - Одесса : ТЭС, 2015. - 536 с.

Книга посвящена современной наноэлектронике в концепции "снизу – вверх", основы которой были заложены еще Рольфом 
Ландауэром, а ныне активно развиваемой Суприе Даттой, Марком Лундстромом и другими исследователями. Подробно 
рассмотрена обобщенная модель транспорта электронов и переноса тепла в микро- и наноэлектронике, одинаково пригодная 
для 0D, 1D, 2D и 3D резисторов произвольного масштаба, характеризуемых любой наперед заданной дисперсией и 
работающих в баллистическом, диффузионном и промежуточных режимах. В первой части рассматривается классический 
транспорт, а во второй – квантовый, включая начала спинтроники, магнетроники и молекулярной электроники, на основе 
метода неравновесных функций Грина в матричном представлении вплоть до квантовой природы классики. Книга 
предназначена прежде всего для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей университетов 
естественно-научного профиля, как физиков, химиков, так и будущих электроинженеров. Чтобы сделать книгу доступной 
даже студентам младших курсов, пожалуй, достаточно знать лишь основы линейной алгебры и дифференциальных уравнений, 
а в области физики понадобятся лишь самые начальные сведения из квантовой механики. Вместе с тем в книге 
используются новые подходы в преподавании весьма сложных разделов общей физики, что позволило включить в книгу 
новейшие результаты в области нанофизики, в частности, спинтроники, мало известные русскоязычной университетской 
аудитории.

 013

Ливарні властивості металів і сплавів для прецизійного литва : підруч. для вищ. учбових закл. / В. О. Богуслаєв, С. І. Реп'ях, В. Г. Могилатенко [та ін.] ; під. ред. С. І. Реп'яха, В. Г. Могилатенка. - Вид. 2-е, допов. та доопрац. - Запоріжжя : Мотор Січ, 2016. - 476 с.

У підручнику викладено теоретичні основи явищ і процесів при плавленні та кристалізації металів і сплавів, твердненні та охолодженні прецизійного литва (виливків) технічного, художнього, ювелірного та стоматологічного призначення. Розглянуто фізико-хімічні та ливарні властивості металів і сплавів, питання взаємодії розплавів із вогнетривкими матеріалами та газами, причини появи на виливках дефектів, зумовлених рівнем ливарних властивостей їх матеріалів.

 014

Калакура, Я. С. 
Українська культура: цивілізаційний вимір : монографія / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2015. - 496 с.

З’ясовується сутність цивілізаційного розуміння культури, місце українського культурного ландшафту в українській регіональній цивілізації, у європейському та світовому цивілізаційному і культурному просторі. Викладено історіософське трактування взаємодії культури і цивілізації, джерельне, історіографічне та методологічне підґрунтя цивілізаційного осмислення української культури, її витоків, зародження і найважливіших етапів розвитку. Особлива увага звернута на сакральність давньоукраїнської культури, рубіжне значення прийняття християнства, роль писемності, книгодрукування, духовних цінностей епохи Ренесансу і Просвітництва, їх вплив на формування духовного світу України як чинника становлення української нації, на місце творчості Тараса Шевченка в кристалізації національної ідеї, в утвердженні ідентичності та соборності українства. Аналізуються руйнівні наслідки сталінських репресій, голодоморів та войовничого атеїзму для української культури, показано спротив радянському тоталітаризму з боку інтелектуального шістдесятництва та дисидентства. Значне місце відведено розвитку культури в умовах незалежності України, сучасних євроінтеграційних та глобалізаційних процесів, спротиву російській культурній, медійній та духовній експансії і військовій агресії.

 015

Пиріг, Р. Я. 
Діяльність урядів гетьманату Павла Скоропадського: персональний вимір / Р. Я. Пиріг ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Видавництво Інституту історії України НАН України, 2016. - 518 с.

У книзі функціонування Ради Міністрів Української Держави 1918 р. висвітлюється через персональну участь кожного з членів уряду в законотворчій роботі, виробленні та реалізації державної політики в основних галузевих сферах. Розглядаються фахові, управлінські, особистісні якості міністрів, вплив їх політичних поглядів на державне будівництво, відносини з гетьманом, німецькими військовими та дипломатами. Простежено епілог долі кожного з урядовців.

 016

Чувпило, О. О. 

Ідейно-політична боротьба в індійському національному конгресі (20-30-ті роки ХХ ст.) : [монографія] / О. О. Чувпило ; МОН України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Всеукр. асоц. індологів. - Харків : Смугаста типографія, 2015. - 322 с.

У монографії провідного українського індолога, доктора історичних наук, професора кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Олександра Олександровича Чувпила вперше в індологічній літературі всебічно досліджена ідейно-політична боротьба в Індійському національному конгресі з актуальних питань??визвольного руху, висвітлюється процес формування найголовніших угруповань конгресистів, аналізується їхня програма й тактика, докладно описується робота сесій Конгресу та його керівних органів, а також діяльність конгресистів щодо організації масових ненасильницьких антибританських??кампаній. Вона може бути корисною історикам, індологам, сходознавцям, усім тим, хто цікавиться історією Індії, Пакистану та Бангладеш.

 001

Світленко, С. І. 
Дмитро Яворницький: вчений та педагог в українському інтелектуальному співтоваристві : монографія / С. І. Світленко. - Дніпропетровськ : Ліра, 2015. - 312 с.

Монографія стосується діяльності Д. І. Яворницького як вченого і педагога в українському інтелектуальному співтоваристві, яке представляло складну науково-освітньо-культурну мережу індивідуальних, групових та колективних зв'язків, контактів, комунікацій, структур, інституцій, вертикальних і горизонтальних ліній взаємодії. Ця своєрідна уявна і водночас цілком реальна інтелектуальна спільнота об'єднувалася, насамперед, вічними загальнолюдськими та національними цінностями, стала виявом формування та становлення українського громадського суспільства і української модерної нації.

 002  

Власюк, О. С. 
Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : вибр. наук. пр. / О. С. Власюк ; Національний ін-т стратегіч. дослідж. - Київ : Видавництво НІСД, 2016. - 528 с.

Розглядаються науково-методологічні підходи до формування системи національної безпеки, висвітлюється еволюція загроз національній безпеці, досліджуються питання формування української національної ідентичності, людського розвитку, регіональної політики, інформаційної безпеки держави та реформування сектору безпеки, аналізуються проблеми забезпечення національної безпеки України в умовах російської агресії.


 003

Мадрига, Т. Б. 
Регіональні виборчі кампанії початку ХХІ століття (на прикладі західних областей України) : монографія / Т. Б. Мадрига ; наук. ред. В. В. Марчук. - Івано-Франківськ : Нова зоря, 2015. - 248 с.

Монографія є однією з спроб комплексного дослідження регіональних особливостей виборчих кампаній початку XXI століття (на прикладі західних областей України). У роботі систематизовано основні теоретико-методологічні підходи до вивчення виборчої кампанії, які склалися у вітчизняній та зарубіжній політичній науці, побудовано цілісний науковий концепт такого політичного явища як "регіональна виборча кампанія",виходячи з вимог та обставин, що зумовлені локальними особливостями політичних трансформацій в західних областях України. Висвітлено особливогсті електроної поведінки населення західних областей України та визначено чинники, що її обумовлюють. Охарактеризовано особливості президентських виборчих кампаній 2002 - 2007 рр. на загальнонаціональному та регіональному рівнях.

 004  

Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами : [монографія] / Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, С. Г. Брехаря [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Рудича ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2016. - 488 с.

У монографії досліджується взаємовідносини влади та опозиції в Україні. На основі широкого масиву вітчизняних і зарубіжних джерел розкриваються основні етапи формування влади та опозиції в сучасній Україні, визначається європейський курс держави. Поряд з аналізом процесів, які відбуваються в Україні, у монографії розглядаються взаємовідносини влади та опозиції в Росії, Білорусії, Молдові, інших країнах СНД і Балтії, Східної і Західної Європи. У післямові розглядаються виклики, які постали перед сучасною владою. Робота розрахована на науковців, суспільствознавців, студентів, усіх тих, хто цікавиться політичними проблемами сучасної України.


 005  

Рожко, В. Є. 
Преосвященний Платон Артем'юк, єпископ Рівненський і Крем'янецький : [монографія] / В. Є. Рожко. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2015. - 168 с.

Представлена праця - це ще одна грунтовна спроба автора відродити пам'ять про події, пов'язані з історією становлення Української Церкви (період Другого відродження 1941 - 1944 рр.) як самостійної, незалежної та самобутньої частини православного світу. У центрі дослідження - постать Преосвященного Платона (Артем'юка), єпископа Рівенського і Крем'янецького, який, попри свій вагомий вінесок й активну участь у розбудові культурно-освітнього, громадсько-просвітницького, врешті, духовного життя на українських землях періоду 20 - 40-х рр. XX ст., довгий час залишався невідомим для більшості українців. І хоч тогочасні історичні події в Україні змусили владику покинути рідну землю і продовжити своє високе покликання за океаном (де й завершився земний шлях), світлий спогад про нього повинен відродитися й жити серед прийдешніх поколінь. Книга вирізняється об'єктивністю, що підтверджена документальними джерелами, а також широким фото- й ілюстративним обрамленням.


 006

Загреба, М. М. 
Монети України, 1992-2015 : каталог / М. М. Загреба. - Вид. 11-е перероб. та допов. - Київ : Логос, 2016. - 288 с.

Каталог містить зображення, технічні параметри та ринкові ціни на монети України 1992 - 2015 рр. карбування у трьох станах збереження. Каталог доповнено моментами, що вийшли за останню чверть 2012 - 2015 рр., та різновидами монет, які було виявлено за час, що минув з виходу десятого видання. Різновиди обігових монет штемпельного характеру зведено у таблиці.

 
 007

Історія Криму в запитаннях та відповідях / О. Галенко, О. Бажан, О. Бачинська [та ін.] ; відп. ред. В. Смолій ; упоряд. Г. Боряк ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Наукова думка, 2015. - 528 с.

Авторський колектив книги складається з академічних та університетських учених-істориків і сходознавців. Вони зробили спробу відповісти на актуальні, з їхнього погляду, запитання не лише щодо маловідомих або призабутих, а і стосовно добре знаних сторінок багатовікової історії Криму та народів, які його населяли з найдавніших часів. Популярне за жанром і формою, видання водночас має науковий характер. До нього вміщено понад 120 статей — виважених і здебільшого узагальнених, що базуються на новітніх наукових підходах і широкій джерельній базі. Крім деяких загальновідомих фактів, традиційних оцінок та інтерпретацій, наводяться й цілком новаторські спостереження, оригінальні авторські думки, погляди й підходи, а також - подеколи несподівані висновки і прогнози.

 008

Міжнародна термінологія у сфері міграції : укр.-англ. тлумач. слов. - Київ : Бланк-Прес, 2015. - 100 с.

У словнику представлені тлумачення основних термінів і понять, найбільш часто вживаних на міжнародному рівні в роботі міграційних органів, а також у суміжних сферах міжособистісного спілкування громадян різних країн та регіонів. Словник охоплює основні області міграційних процесів: класифіка-??цію, питання громадянства та возз’єднання сім’ї, питання притулку та процедур повернення, безпеки документів (у тому числі питання біометрії та захист персональних даних), права мігрантів, управління кордонами, візи та консульські питання, інструменти та організацію в галузі міжнародного співробітництва з міграції. Приведено лаконічне, але досить повне смислове значення кожного терміна з позначенням тотожного англомовного виразу. Надано посилання на документальні джерела, що вживаються в міжнародній практиці зі специфікою їх використання відповідно до української правової бази та розуміння міграційної політики. Словник розрахований для використання працівниками органів державної влади, юристами, членами громадських організацій у сфері соціальної допомоги, іншими фахівцями, які виявляють інтерес до питань міграції, викладачами, науковцями, студентами.

 010

Українська держава (квітень - грудень 1918 року) : документи і матеріали : у 2 т. / НАН України, Ін-т історії України, Центр. держ. архів вищ. органів влади і упр. України ; ред. рада: В. Смолій (голова) [та ін.]. - Київ : Темпора, 2015. - (Джерела до вивчення історії Української революції)
Т. 2 / редкол.: В. Верстюк (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд.: Р. Пиріг (кер.) [та ін.]. - 2015. - XX+412 с.

У другому томі публікуються Гетьманські грамоти, закони, постанови, накази, інші документи урядових структур.

 011

Степанов, М. В. 
Скифский хтонический миф и его отражение в погребальном обряде : [монография] / М. В. Степанов. - Киев : Філюк О. В., 2015. - 178 с.

Монография посвящена реконструкции скифского хтонического мифа, в соответствии с которым, определялись отношения между мифологическими персонажами мира мертвых и 3умершими скифами. Стремление обезопасить умершего сородича от хтонического чудовища - змеи нижнего мира оставило после себя целый ряд ритуальных подземных сооружений, погребения воинов-змееборцев и женщин-жриц. Особое внимание уделяется семантике курганоподобных храмов хтонического культа. Высказывается предложение, что взрывное распространение хтонической символики в курганах IV в. до н. э. было одним из последствий религиозной реформы проведенной Скифским государством в третьей четверти V в. до н. э.

 012

Механізми захисту прав в Україні (деякі науково-практичні аспекти) = Mechanisms for protecting rights in Ukraine / Ю. Дзера, Н. Дроздова, Б. Квятковська [та ін.] ; під ред. Є. Б. Кубка ; Юридична фірма "Салком". - Київ : Юридична практика, 2016. - 656 с.

У книзі висвітлюються наукові та практичні проблеми використання механізмів захисту прав в Україні, розглядаються загальні теоретичні питання реформування судової системи України, запровадження судового прецеденту, участі держави в публічно-правових та приватноправових відносинах, удосконалення господарського, цивільного та адміністративного судочинства, а також інші заходи захисту прав юридичних і фізичних осіб.

 013

Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; за наук. ред. В. П. Беха. - Київ : Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2011. - 680 с.

Монографія присвячена системному аналізу громадських організацій та їх впливу на розгортання процесів демократизації. Розкрито зміст етапів історичного розвитку феномену громадських організацій, сформовано діяльнісно-ментальний фундамент їх функціонування, уточнено поле законодавчої регламентації їх діяльності. Висвітлено особливості і приклади діяльності громадських організацій в основних сферах суспільної життєдіяльності. Розроблено узагальнюючу типологію громадських організацій та виявлено особливості функціонування їх основних форм під впливом глобалізації та інформаційної революції. Доведено що процес демократизації суспільства за участю громадських організацій породжує оригінальний продукт - систему державно-громадського управління.

 014

Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. - Київ : Видавництво Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, 2001 - 
Т. 17 : Лег - Лощ / голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський (співголови) ; відп. секр. М. Г. Железняк. - 2016. - 712 с.

Енциклопедія Сучасної України-переше багатотомне видання про Україну у всіх вимірах від початку 20 століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісний образ новітньої України в подіях, інституціях, установах, родах діяльності, поняттях, персоналіях. Охоплює всі сфери життя в Україні, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті. У сімнадцятому томі понад 2560 статей, 2329 чорно-білих та 293 кольорові ілюстрації, 9 карт і 10 таблиць.