Нові надходження за березень 2017 р.

0
0
0
s2sdefault

Архів

 001 Коваль, М. В.
Довготривала фортифікація на теренах України напередодні та під час Другої світової війни. Міфи і реалії , Ч. 7 / М. В. Коваль ; Нац. ун-т оборони України, Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам'янець-Подільському нац. ун-ті ім. І. Огієнка. - Хмельницький : Видавництво Національної академії ДПСУ, 2012. - 338 с.

Вихованець Кам'янець-Подільського вищого військово-інженерного командного училища, генерал-полковник Михайло Володимирович Коваль з притаманною, мабуть, тільки військовим інженерам фундаментальністю, скурпульозністю та аналітичним осмисленням підійшов до написання цієї праці, присвячоної укріпленим районам, які існували на теренах України. Сьома із підготовлених автором до видання семи частин цього дослідницького циклу - це насамперед, результат багатолітньої наполегливої праці. Кожен рядок книги підкріплений не тільки архівними джерелами, але й великою любов'ю до історії рідного краю, притаманною лише справжнім патріотам.

 002  Хрестоматія з історії Корсунщини ХІ - початку ХІХ ст. / Корсунь-Шевченківський державний історико-культурний заповідник ; упоряд. С. Ю. Степенькін. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. - 432 с.

У хрестоматії подано матеріали з історії корсунщини від XI ст. до початку XIX ст. У ній вміщено документи часів Русі, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Української козацької держави, початку панування Російської імперії. Хрестоматія складається з історичних джерел та уривків з історичних джерел та уривків з наукової літератури. Документи наведені в хронологічній послідовності.

 003  Федоренко, Я. А. Українське село на рубежі тисячоліть (1990-2014 рр.) : монографія / Я. А. Федоренко. - Черкаси : Третяков О. М., 2015. - 318 с.

У монографії автор аналізує суспільно-політичні та соціально-економічні перетворення в українському селі у 1990 - 2014 роках. Зокрема, досліджено процес реформування системи агровиробництва та показано помилки і прорахунки, зроблені під час його реалізації. Охарактеризовано розвиток нових організаційних форм підприємства. Приділено увагу питанням, пов'язаним із співвідношенням: прибутковість виробництва - екологічна безпека в сільському господарстві. А також розкрито соціальні перетворення, котрі відбулися в українському селі й пов'язані із демографічною ситуацією, міграційними рухами, сферами зайнятості та доброботу, культурно-побутовою інфраструктурою.

 004  Іноземці про українських політв'язнів : спогади / Музей-архів і документаційний центр українського самвидаву при видавництві "Смолоскип" ; голов. ред.: О. Зінкевич ; упоряд.: О. Голуб. - Київ : Смолоскип, 2013. - 736 с.

Пропонуємо увазі читачів унікальну добірку спогадів 25 інозем­ців (росіян, євреїв, вірмен, естонців, австрійця, литовця, італійця та інших) про українських політв'язнів, разом з якими протягом 1950 - 1980-х рр. вони відбували покарання на неозорих теренах колишнього Радянського Союзу (в Омських, Мордовських і Пермських концтаборах, у Владимирській тюрмі, на Печорі, в ГУЛазі та ще багатьох сумнозвісних місцях). Як зауважує в передмові до видання Євген Сверстюк, ці тексти засвідчують непересічну особливість табірного життя, коли "на першому плані стоїть людська порядність, що перекриває міжнаціональні бар'єри". Книжка просякнута не лише багатим фактографічним матеріалом, а й інтимними спостереженнями очевидців, завдяки яким можемо краще усвідомити всю палітру тогочасних трагічних реалій, попри які люди вистояли в боротьбі за свободу нашого народу.

 005  Гендерні відносини: архетип, стереотип, ідентичність : [навч.-метод. посіб.] / за заг. ред.: О. А. Пушонкова, З. В. Шевченко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 202 с.

Навчально-методичний посібник пропонує сучасний підхід до досліджень із гендерної проблематики. Посібник має практичну спрямованість, сприяє формуванню загальної комунікативної культури, гендерних компетенцій та гендерної чутливості.

 006 Словник гендерних термінів / ЧНУ ім. Б. Хмельницького, ННІ історії і філософії, Центр гендерних досліджень і комунікацій ; уклад. З. В. Шевченко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 336 с.

Словник гендерних термінів є довідниковим виданням, яке складається із базових термінів, що охоплюють гендерну та феміністську проблематику. Словник був укладений на основі наукових доробок провідних вітчизняних і зарубіжних вчених.

 
 007 Галич, О. А. Історія літературознавства : підруч. для філол. спец. / О. А. Галич ; голов. ред. М. Д. Малахута. - Луганськ : Книжковий світ, 2009. - 264 с.

Оновлення змісту й форм навчання є постійною потребою розвитку філологічної освіти. Даний підручник є однією із спроб таких пошуків. У ньому подається цілісне бачення курсу "Історія вітчизняного та світового літературознавства", який читається для магістрантів, а також на спеціальності "Літературна творчість" і входить складовою частиною курсу "Теорія літератури", викладання якого здійснюється на випускних курсах філологічних спеціальностей. Підручник написано з урахуванням новітніх досягнень літературознавства.

 008 Тарас Шевченко в критиці [Текст] = Taras Shevchenko The Critical Reception / Наук. т-во ім. Шевченка в Америці, Ін-т Джерелознавства НТШ-А, Ін-т Критики ; за заг. ред. Г. Грабовича ; упоряд.: О. Боронь, М. Назаренко. - Київ : Критика, 2013 - 2016
Т. 2 : Посмертна критика (1861) / наук. ред. О. Федорук. - 2016. - 806 с.

Двотомне видання "Тарас Шевченко в критиці" є найповнішим на сьогодні коментованим зібранням текстів про Шевченкову літературну й образотворчу спадщину, опублікованих за життя й у перший рік по смерті поета. У книжці, серед іншого, вміщено 222 документи різними мовами. Статті, рецензії, нотатки, принагідні згадки українською, російською, польською, німецькою та іншими мовами наведено здебільшого в повному обсязі, – зокрема й дописи, присвячені не тільки Шевченкові особисто, а й українській літературі загалом, збірникам, де було опубліковано його твори, книжкам, в ілюструванні яких він брав участь, тощо.

 010 Скільський, Д. Історія зарубіжної педагогіки : посібник / Д. Скільський. - К. : Смолоскип, 2011. - 376 с.

Посібник Дмитра Скільського "Історія зарубіжної педагогки" охоплює найбільш суттєві аспекти історії практичної і теоретичної педагогіки зарубіжних країн відповідно до програми "Історія педагогіки" для вищих педагогічних навчальних закладів України. Його вперше достатньо широко ілюстровано фотографіями, малюнками, структурно-логічними схемами, уривками з педагогічних творів та документів. У виданні також уперше встановлено, де це можливо, взаємозв'язки зарубіжної та української педагогіки.

 011 Шавровська, В. Н. Психолого-педагогічні аспекти роботи з дітьми п'ятирічного віку : [метод. посіб.] / В. Н. Шавровська, Н. В. Шавровська. - Київ : Марич, 2011. - 100 с.

Даний методичний посібник допоможе зорієнтуватися у проблемах виховання дітей п'ятирічного віку відповідно до Програми розвитку дітей дошкільного віку "Впевнений старт", підготовленої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту. Розділи посібника розкривають такі основні теми: формування життєвої компетентності дошкільника, виховання в умовах різновікової групи. Практичний матеріал представлено у посібнику з таких тем як "Світ людей", "Світ речей", "Світ природи".

 012 Шавровська, В. Н. Дитина і право : навч.-метод. посіб. з питань поч. правового виховання дошкільників / В. Н. Шавровська, Н. В. Шавровська ; Голов. упр. освіти і науки Черкаської облдержадміністрації. - Черкаси : Видавництво ЧОІПОПП, 2011. - 76 с.

Навчально-методичний посібник розкриває зміст, завдання та шляхи реалізації початкового правового виховання дошкільників щодо "Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у світы".Автори висвітлюють деякі аспекти методичноі роботи з педагогічними кадрами та сімєю з проблеми захисту прав дітей.

 013 Шавровська, В. Н. Путівник в дошкілля (директорам навчально-виховних комплексів) : наук.-метод. посіб. / В. Н. Шавровська, Н. В. Шавровська ; Голов. упр. освіти і науки Черкаської облдержадміністрації. - Черкаси : Видавництво ЧОІПОПП, 2012. - 80 с.

Анімалотерапія -- правове виховання дошкільників -- планування роботи навчально-виховного комплексу

 014 Шавровська, В. Н. Сучасна модель освітнього процесу у різновікових групах дошкільних навчальних закладів : [навч.-метод. посіб.] / В. Н. Шавровська, Н. В. Шавровська. - Черкаси : Черкаський ЦНІІ, 2012. - 191 с.

Навчально-методичний посібник спрямований на допомогу працівникам освіти у вирішені завдань Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" - її провідної ідеї ампліфікації. Увага зосереджується на освітньому процесі вихованців різновікових груп дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів, мережа яких різко зросла у роки реформування освіти. Автори розкривають один з ефективних методів розвитку вихованців різновікових груп - метод занурення, розкриваючи його системою розвивальних орієнтирів, таких як "Світ людей", "Світ речей", "Світ природи". Подають рекомендації щодо модернізації методичної роботи з працівниками навчально-виховних комплексів, психологічного супроводу освітнього процесу з дітьми.

 015 Семків, Р. Методичні особливості викладання курсу "Основи компаративістики" : навч.-метод. посіб. / Р. Семків. - Київ : Смолоскип, 2015. - 74 с.

Пропонуємо увазі читачів навчально-методичний посібник про особливості викладання курсу "Основи компаративістики". Видання містить інформацію про кілька форматів подачі матеріалу: лекція, читання, дискусія, письмо, а також план самого курсу і вичерпний список літератури до нього.

 016 Слоньовська, О. В. Пророк, мислитель, геній: вершинні твори Кобзаря : навч.-метод. посіб. на допомогу вчителю й студенту / О. В. Слоньовська. - Івано-Франківськ : Місто-НВ, 2015. - 104 с.

У книзі пропонується аналіз складних і до кінця належно не досліджених досі поетичних текстів Кобзаря, які вивчаються в школі й у наш час виявилися особливо затребуваними й актуальними. Новий підхід до трактування історичних подій і новаторське бачення авторкою дослідження підтекстових смислів цих творів дають можливість виявити в їхньому змісті пророцтва генія.