Нові надходження за жовтень 2017

0
0
0
s2sdefault

Архів

        01

 Наливайко, Л. Р.

 Адміністративно-правові основи регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій  : монографія / Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай ; М-во внутр. справ України, Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Хай-Тек Прес, 2013. - 272 с.

   У монографії досліджено актуальні питання адміністративно-правового регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій. Проаналізовано загальнотеоретичні положення щодо поняття та ознак неурядових правозахисних організацій, розглянуто сучасні тенденції адміністративно-правового регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій, визначено види неурядових правозахисних організацій як суб'єктів адміністративно-правових відносин.

  02  

Попова, Т. В.

           Стратегічні комунікації  : словник / Т. В. Попова, В. А. Ліпкан ; за заг. ред. В. А. Ліпкана ; М-во інформ. політики України, М-во оборони України [та ін.]. - Київ : Ліпкан О. С., 2016. - 416 с.

  Словник є першим в Україні виданням, в якому розглядвється з позицій системного підходу та сучасних інформаціологічних та комунікативних стратегій феномен стратигічних комунікацій. У ньому зібрані основні поняття і терміни, якими послуговуються у сфері стратегічних комунікацій, а також користуються при реалізації кожного їх компонента.

  03  

Ромовська, З. В.

            Українське сімейне право  : підручник : акад. курс / З. В. Ромовська ; М-во освіти і науки України. - Київ : Правова єдність, 2009. - 500 с.

  У цій книзі автор з'єднала воєдино аналіз українського сімейного права (традицій, звичаїв, моралі, закону), практики його застосування, науку, національну сімейну філософію, красне письменство.

  04  

   Адміністративне процесуальне право України  : навч.-метод. посіб. / І. О. Картузова, Д. А. Козачук, А. Ю. Осадчий, Г. М. Сарибаєва ; МОН України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - Київ : Фенікс, 2016. - 400 с.

  Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам і слухачам, які вивчають дисципліни "Основи адміністративного права України" та "Адміністративне право України". Може бути використаний під час вивчення відповідної теми базових дисциплін "Адміністративне процедурне право України" і "Адміністративна відповідальність".

   05  

   Онтологія, аксіологія, антропологія, гносеологія філософсько-правових вчень : навч. посіб. / [В. В. Кузьменко, Л. Р. Наливайко, О. М. Обушенко [та ін.]] ; за заг. ред. В. В. Кузьменка ; Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. - Дніпропетровськ : Ліра, 2015. - 290 с.

  У навчальному посібнику осмислюється, що є право індивіда в суспільстві та державі. Феномен права в історії філософії досліджується як цілісність різноманітних соціально-культурних настанов, узв'язку з виробленими в кожну конкретну історичну епоху, у кожному конкретному суспільстві духовними цінностями. Особливу увагу приділено державно-правовому контексту філософського дискурсу як умові формування світогляду майбутнього правознавця.

   06  

  Історія східнослов'янської філософії: державно-правовий контекст (XVIII-XX століття)  : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / уклад.: В. В. Кузьменко, Л. Р. Наливайко, О. М. Обушенко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Кузьменка ; МОН України, М-во внутр. справ України, Дніпропетровський держ. ун-т внутр. справ. - Київ : Хай-Тек Прес, 2014. - 304 с.

 У навчальному посібнику розкрито хід історії східнослов'янської філософської думки в контексті вчень про державу і право, починаючи з XVIII до XX століття. Особливу увагу приділено державно-правовому контесту філософського дискурсу як умові формування світогляду майбутнього правознавця.

   07  

  Катастрофа і тріумф. Історії українських Героїв / за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд. М. Семенченко ; відп. ред. А. Мотозюк. - Київ : Українська прес-група, 2016. - 296 с.

 Про тих, хто робив героїчні вчинки, просто добре виконуючи свою роботу і залишаючись вірним присязі. Вона - про силу, волю , мужність. Про Героїв. Тих, хто загинув, і тих, хто вижив, пройшов, пережив. За час війни на сході "День" зібрав і опублікував стільки історій, що вистачило б на кілька томів. І далі продовжуємо їх записувати. Тут ви можете прочитати знакові історії про знакові події цієї неоголошеної війни на Донбасі. Можливо, не всі вони припадуть вам до душі, але ви вже ніколи не бачитимете війну абстрактною і далекою, навіть якщо живете за тисячі кілометрів від неї і вам не чутно "Градів"...

   08  

Торба, В.

            Я - свідок. Записки з окупованого Луганська / В. Торба ; за заг. ред. Л. Івшиної ; відп. ред. А. Мотозюк. - Вид. 2-е, перероб. - Київ : Українська прес-група, 2016. - 384 с.

  У книжці зібрано спогади, фрагменти щоденника та статей у «Дні», які із окупації для автора стали вікном в Україну. Інколи без світла, інколи без надії на звільнення, інколи без можливості повідомити про себе з тенет заблокованого міста, яке перетворилося на пастку. Та він був переконаний, що читачі в Києві чи Одесі, Харкові чи Львові мають зсередини бачити, як Зло розпинає схід нашої країни. Не лише заради фіксації, не тільки для розсмоктування гарячих подробиць, а насамперед для правильних висновків. Це та книга, типографська фарба якої пахне кров’ю і просякнута слізьми. Вона розповість про втрату і біль, про героїзм і безпорадність, про те, що довелося пережити українцям на Донбасі і що ще доведеться нам винести. Зрештою до чого ми маємо бути готові...

   09  

  Лінія фронту Канів. Хроніка подій. Як служать в АТО наші земляки  : на основі публікацій канівської газети "Дніпрова Зірка", Ч. 1 / збір, упоряд. тексту М. Гламаздіна ; проект Є. Бруслиновського. - Канів : Канівська Прес-Група, 2016. - 88 с.

 Книга містить розповіді про бійців, про їх службу в зоні АТО, побут, сподівання й надії, про які вони розповідали кореспондентам "Дніпрової Зірки" у телефонних розмовах або особисто, завітавши до редакції під час короткочасних відпусток із фронту.

   10  

Ковальська, Л. А.

            Джерелознавчий дискурс історії радянського руху опору (1941-1945 рр.)  : [монографія] / Л. А. Ковальська ; наук. ред. П. В. Добров ; МОН України, Донецький нац. ун-т. - Донецьк ; Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. - 462 с.

Монографію присвячено джерелознавчому аспекту партизанського та підпільного руху на території України в 1941 - 1945 роках. З'ясовано питання пошуку, виявлення, опрацювання та використання історичних джерел, сформульовано методики їх аналізу й класифікації, висвітлено процеси формування джерельного масиву та визначення його інформативності. Розглянуто та структуровано масив письмових джерел з історії партизанського та підпільного руху. Досліджено методики аналізу ретроспективних видів історичного джерела, що відображають процеси та явища років війни в динаміці.

   11  

Населення України: демографічні складові людського розвитку : [монографія] / НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи ; за ред. О. М. Гладуна. - Умань : Сочінський, 2015. - 180 с.

Монографія підготовлена колективом фахівців Інститут демографії та соціальних дослілжень імені М. В. Птухи НАН України. Мета роботи - всебічно розгляунути демографічні складові такого багатогранного поняття як людський розвиток. Демографічні, соціальні та економічні процеси є взаємопов'язаними та взаємообумовленими. Але демографічні процеси є найбільш інтеграційними та такими, що багато у чому визначають хід усіх інших процесів. У монографії розглядаються такі демографічні складові як народжуваність, смертність, шлюбно-сімейні відносини, міграція.

   12  

Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні  : матеріали Другої всеукр. наук. конф., 28 квітня 2012 р. : [у 3 ч.], Ч. 1 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: О. С. Токовенко (наук. ред.) [та ін.]. - Дніпропетровськ : Інновація, 2012. - 120 с.

 У збірнику подано матеріали Другої всеукраїнської наукової  конференції, яка відбулася 28 квітня 2012 р. у Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара. Коло обговорених проблем: історія та сучасний етап розвитку політичних наук, проблеми та перспективи історичної науки, досягнення вітчизняної соціології, педагогіка та сучасні проблеми освіти, теоретичні засади та практичні дослідження філософії.

   13  

Куліш, О. А.

            Монументальне мистецтво  : навч.-метод. посіб. / О. А. Куліш. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 72+28 с.

 У збірнику подано матеріали Другої всеукраїнської наукової  конференції, яка відбулася 28 квітня 2012 р. у Дніпропетровському національному університеті ім. О. Гончара. Коло обговорених проблем: історія та сучасний етап розвитку політичних наук, проблеми та перспективи історичної науки, досягнення вітчизняної соціології, педагогіка та сучасні проблеми освіти, теоретичні засади та практичні дослідження філософії.

   14  

Скорульська, Р. М.

            Микола Лисенко. Дні і роки / Р. М. Скорульська, М. В. Чуєва. - Київ : Музична Україна, 2015. - 744 с.

         Пропоноване видання включає як широко відому, так і досі не введену в обіг інформацію про життя, творчість та громадську діяльність М. В. Лисенка, зібрану за 30 років науковцями Музею Миколи Лисенка.

   15  

  Світова гібридна війна: український фронт  : [кол. монографія] / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. і упоряд. В. П. Горбулін. - Київ : Видавництво НІСД, 2017. - 496 с.

  У колективній монографії, підготовленій фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти України. Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен - як новітній вид глобального протистояння. Детально розглянуто причини та передумови російської агресії проти України, її стратегічні цілі, а також особливості ведення гібридної війни у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному. Аналізуються локальні успіхи нашої держави у протидії ворожим планам РФ за окремими напрямами. Зроблено загальний висновок про доведення Україною своєї спроможності як держави, що відстоює свій суверенітет у боротьбі з агресором. Розглянуті питання реформування міжнародних безпекових інститутів та пошуку балансу сил у новій, гібридній реальності.

   16  

Корсак, І. Ф.

            Імена твої, Україно  : худож.-докум. оповідання / І. Ф. Корсак. - Вид. 2-е, допов. і перероб. - Луцьк : Твердиня, 2013. - 300 с.

 Книга відомого літератора з Волині Івана Корсака повертає нас обличчям до постатей української історії та культури, замовчуваних або забутих. 

   18  

Поліщук, Я.

            Реактивність літератури  / Я. Поліщук. - Київ : Академвидав, 2016. - 192 с.

  Побачити у творі літератури оголений нерв дійсності, а не лише кругу екзотику або приємну розвагу, пережити в тексті біль, сором, розпач, екзистенційну пустку і все- таки- надію... Пережити в драматичному минулому, яке і тепер необхідно по-новому розуміти, і в сьогоденні, яке шокує, вчить і не стає уроком. Перетерпіти все те разом з героями творів Юрія Винничука, Сергія Жадана, Оксани Звабужко, Галини Пагутяк, Василя Слапчука, Бориса Гуменюка. Таким шляхом пішов автор цієї самобутньої праці, аналізуючи найрезонансніші явища і найзначущіші тенденції сучасної української літератури.

   19  

Гундорова, Т.

            Кітч і література  : травестії / Т. Гундорова. - Київ : Факт, 2008. - 284 с.

Монографія Тамари Гундорової - оригінальна версія взаємин літератури і кітчу впродовж двох століть - від класицизму до постмодернізму, від Енея-парубка до Вєрки Сердючки, від колоніального кітчу «котляревщини» до ідеологічного кітчу соцреалізму. Персонажами книжки стали також кітч жіночої белетристики, сеце-сійний кітч, героїчний кітч, карнавальний кітч доби постмодернізму, а також естетика і філософія кітчу.

   20  

Ткач, М.

            Слово о полку Ігоревім  : граф. реконструкція, переклад, словник-довідник / М. Ткач. - Київ : Перун, 2008. - 224 с.

Пропоноване видання подає: віршований варіант оригінального тексту у пам'ятки українською абеткою за науковою реконструкцією відомого дослідника пам'ятки, поета, етнолога кандидата історичних наук Миколи Ткача; його переклад тексту пам'ятки сучасною літературною українською мовою та укладений ним перший в Україні і світі "Словник-довідник"Слова о полку Ігоревім" у контексті українських писемних джерел, зразків фольклору та говірок". Словник дає можливість читачеві по-новому осмислити кожне слово, вжите автором пам'ятки. У книзі подається також копія видання твору 1800 року.

   21  

Дробний, І. С.

            Син мужицький. Золоте коріння... [Текст] / І. С. Дробний. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. - 216 с.

Збірка Івана Дробного "Син мужицький, Золоте коріння..." поєднала в собі спогади про зустрічі й спілкування з Василем Симоненком та його черкаським літературним оточенням: поетами Миколою Негодою і Миколою Єременком, Окремий розділ книги складають нові твори автора. Є також нариси Вікторії Шапошник про творчість самого поета.

   22  

Маленко, О. О.

            Лінгво-естетична інтерпретація буття в українській поетичній мовотворчості (від фольклору до постмодерну)  : монографія / О. О. Маленко ; наук. ред. Л. А. Лисиченко ; МОН України, Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. - 488 с.

  У монографії презентовано лінгвопоетичний аналіз української поезії відповідно до їх естетичних засад. Основну увагу приділено дослідженню текстових зразків провідних для української поетичної мовотворчості художньо-естетичних програм: фольклору, романтизму, реалізму, модернізму, постмодернізму. Естетика художнього дискурсу визначена основним екстралінгвальним чинником, що зумовлює специфіку мовного кодування в поетичному контекчсті важливих для світоглядно-культурних орієнтацій доби буттєвих пріоритетів.

   24  

 Україна під Покровою "Апостроф"  : альманах до журналу "Апостроф", [Вип. 3] / ред.: С. П. Левченко, О. І. Прилуцький. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2015. - 180 с.

 У третьому випуску альманаха представлені розділи: Поезія, Проза, Мистецтво, Пам'ятаймо та Наука. Представлені автори переважно з Черкаської області.

   23  

Качак, Т. Б.

            Українська література для дітей та юнацтва  : підручник / Т. Б. Качак. - Київ : Академія, 2016. - 352 с.

 Читання  дає дитині небуденні враження і теми для роздумів. А розпізнана мудрість книг допомагає їй ставати особистістю. Щоб дитина  обирала цінні книги, правильно думала про них і розвивала свій літературний смак, їй потрібен кваліфікований порадник. Завжди ним є вчитель, і саме майбутнім педагогам адресований цей підручник. Він пропонує естетично вмотивовану періодизацію історії літератури для дітей та юнацтва, розкриває її особливості, методику аналізу та інтерпретації творів фольклору і найпомітніших авторів від давнини до сьогодення.

   25  

 Самі про себе  : автобіографії українських митців 1920-х років / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; упоряд. Р. Мовчан. - Київ : Кліо, 2015. - 640 с.

 Цей документальний збірник підготовлено на основі архівних матеріалів, раритетних видань. Усього репрезентовано 105 українських митців, чиї автобіографії пощастило розшукати і вони виявилися цікавими. Більшість із них публікуються уперше, і майже всі датовані 1920-ми роками.