Нові надходження до бібліотеки січень 2013 р.

0
0
0
s2sdefault
 

Охорона праці

 

 

    Козяр, М. М.Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення  : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук ; під заг. ред. М. М. Козяр. - К. : Кондор, 2012. - 452 с.
 

      Навчальний посібник розрахований перш за все на вивчення курсу студентами економічних спеціальностей, може бути використаний і при підготовці фахівців будь-якого профілю, особливо педагогічних та різних гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти України. 

    Основи охорони праці  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна ; МОН України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 222 с.

    В посібнику зібрані завдання для виконання лабораторних та практичних досліджень з дисципліни "Основи охорони праці", "Безпека життєдіяльності" та методичні рекомендації для їх успішного виконання в умовах особистісно орієнтованого навчання. Сере цих завдань є такі, які стосуються проблем цивільного захисту населення, що досить актуальне з позицій сьогодення.

  Економіка
 

 

    Шелест, Л. С. Закон стихійного (організованого) 
перерозподілу матеріальних і грошових активів суспільства та власності громадян  : монографія  / Л. С. Шелест. - Армянськ : Асканія-Нова, 2012. - 104 с.
 

     В монографії викладено комплекс теоретичних, методичних, соціально-економічних положень, які керують відносинами громадян в суспільстві. В монографії представлені особисті теоретичні та практичні розробки автора з побажаннями успішного поєднання зусиль держави в економічному розвитку України та Православної Церкви, як духовного оберега країни.

 

 

 

 

    Рудий, М. М. Мікроекономіка  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. М. Рудий. - 3-є вид., випр. та допов. - К. : Каравела, 2012. - 360 с.
 

   

  У посібнику висвітлено основні закономірності функціонування економічної мікросистеми. Відповідно дотипової програми з мікроекономіки у кожній темі розкриваються теоретичні проблеми дисципліни, підібрані питання для обговорення, тести, вправи.

 

 

 

 

 

 

   Старостенко, Г. Г. Національна економіка : навч. посіб. : присвяч. до 90-ччя навч. закл. / Г. Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Поснова ; МОН України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. - К. : Ліра-К, 2012. - 430 с.
 

    В навчальному посібнику розглянуто теоретичні питання, щодо специфіки національної економіки, як галузі знань, зупинена увага на змісті предмету та завданнях дисципліни. Проаналізовано основні проблеми національної ідентифікації суспільно-економічних відносин, проведена оцінка потенціалу національної господарської системи, розглянуті можливості забезпечення сталого економічного зростання та економічної безпеки національної економіки на міжнародному ринку.

 

 

    Шканова, О. М. Маркетинг послуг  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Шканова. - К. : КОНДОР, 2008. - 302 с.
 

    У навчальному посібнику розглядаються основні поняття маркетингу послуг та його специфіка, складові маркетингу-мікс (послуга, місце, просування, ціна). Наводяться основні методи аналізу ринку послуг і прогнозування попиту, методичні підходи до вибору підприємством маркетингових стратегій.

 

Природничі науки

 

 

    Кобернік, С. Г. Географія  : довідник для абітурієнтів та школярів / С. Г. Кобернік, Р. Р. Коваленко ; за ред. С. Г. Коберніка. - 4-е вид., допов. - К. : Літера, 2010. - 608 с.
 

     У посібнику докладно подано теоретичні матеріали основних курсів шкільної географії для підготовки до проходження зовнішнього незалежного оцінювання для вступу у вищі навчальні заклади та державної підсумкової атестації учнів (9 та 11 класів).

 

 

    Инженерная геодинамика Украины и Молдовы (оползневые геосистемы) : монография : в 2-х т., Т. 2 / под ред. Г. И. Рудько, В. А. Осиюка. - К. ; Черновцы : Букрек, 2012. - 744 с.

 

      В монографии приведены результаты многолетних исследований оползней на территории Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской и Одесской областей, побережья Горного Крыма, Карпатского региона и Республики Молдова. Рассмотрена динамика оползневого процесса в пределах разных типов геологической среды. Определены пространственно-временные закономерности развития оползней, условия их влияния на хозяйственные объекты, здания и инженерные сооружения, осуществлено пргнозирование оползневого процесса, приведена методология и методика инженерной защиты оползнеопасных территорий.

 

 

    Соломонова Червона Зірка  / ідея, упорядкув. та редакція Л. Белея, голов. ред. Ю. Олійник. - К. : Темпора, 2012. - 480 с.
 

      Цей проект ставив собі за мету змалювати портрет сучасної України - всіх її регіонів. Українські майстри слова описували свої "малі батьківщини":  ландшафти, мешканців, традиції, стереотипи, металітет і те, що збереглося з минувшини.

 

 

    Соколович, Ю. А. Фізика : довідник з прикладами розв'язування задач / Ю. А. Соколович, Г. С. Богданова. - 5-е вид. - Х. : Ранок : Веста, 2011. - 464 с.
 

      Дане видання - це докладний виклад усього курсу фізики середньої школи. За кожною темою курсу подано аналіз задач, що розкривають суть вивченого, допомагають перевірити глибину оволодіння знаннями.

 

 

    Грунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості : навч. посіб. для підгот. фахівців напряму 1301 "Агрономія" у вищ. аграр. навч. закл. II - IV рівнів акредитації / В. І. Купчик, В. В. Іваніна, Г. І. Нестеров [та ін.] ; за ред. В. І. Купчика. - К. : Кондор, 2011. - 414 с.

 

     Висвітлені загальні поняття про грунти, їх хімічний склад, властивості, закономірності генезису та порушення грунтів на території України. Узагальнені агрозаходи рекультивації порушених і забруднених грунтів та основні агрохімічні матеріали, які використовують в агрохімічній практиці, а також питання менеджменту планування та використання грунтових ресурсів.

 

 

    Гайченко, В. А.      Екологія тварин : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Гайченко, Й. В. Царик ; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Херсон : Олді-плюс ; К. : Ліра-К, 2012. - 232 с.

 

     В основу навчального посібника покладені курси лекцій, прочитані авторами для студентів факультетів екології та біотехнологій НУБіП України та біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Розглядаються фундаментальні проблеми екології тварин як важливої складової загальної екології. Викладені основні механізми і закономірності стійкого існування угрупувань тварин та їх хв'язки в екосистемах. Висвітлені закономірності відповідні тварин і їх угруповань на мінливі умови абіотичного і біотичного середовища існування, а також особливості структури і динаміки популяцій тварин.

  Право
 

 

     Мала енциклопедія конституційного права  / Ю. Л. Бошицький, О. В. Батанов, Н. П. Гаєва [та ін.] ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; НАН України, Київський ун-т права. - К. : Кондор, 2012. - 462 с.

 

      У енциклопедичному виданні наведені статті, які висвітлюють концептуальні конституційні явища і процеси з урахуванням здобутків зарубіжної і вітчизняної доктрини конституціоналізму, відповідної політико-правової практики та матеріалів конституційної юриспруденції і міжнародних судів у галузі конституційного права. На основі цього узагальнено та наведено основні тенденції розвитку конституційних явищ і процесів з урахуванням особливостей конституційної системи України та зарубіжного досвіду.

 

 

    Мала енциклопедія приватного права / НАН України, Київський ун-т права ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. - К. : Кондор, 2011. - 360 с.
 

        У виданні розкриваються основні поняття та категорії приватного права, яке має більш як двохтисячолітню історію. Понятійний та термінологічний апарат систематизований за алфавітним принципом, основну увагу приділено теритико-правовим дефініціям цивільного, цивільно-процесуального, сімейного та житлового права, а також інших галузей приватного права.

 

 

 

    Мала енциклопедія кримінального права / НАН України, Київський ун-т права ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького, З. А. Тростюка. - К. : Кондор, 2012. - 284 с.

 

 

      Мала енциклопедія кримінального права містить визначення кримінально-правових понять, що використовуються у Загальній частині Кримінального кодексу України, а також у теорії кримінального права, латинські крилаті фрази з кримінального права, а також список наукової літератури і нормативних актів України.

 

 

 

 

 

 

    Молдован, В. В.    Судоустрій України : навч. посіб. / В. В. Молдован, С. М. Мельник ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - 4-е вид., переробл. та допов. - К. : Алерта, 2013. - 280 с.
 

        Основна мета навчально-методичного комплексу полягає в тому, щоб надати студентам можливість самостійно вивчити курс "Судоустрій України". Перша частина комплексу містить програму курсу, тести, ігрові заняття, процесуальні документи. У другій частині викладається теоретичний матеріал. У третій дається проект закону "Про судовий устрій".

    Антропологія права : навч. посіб. / В. І. Кушерець, В. М. Кравець, С. О. Мосьондз [та ін.] ; за ред. В. І. Кушерця ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ун-т сучасних знань. - К. : Знання України, 2011. - 224 с.

       У навчальному посібнику на основі узагальнення праць філософів та антропологів права стисло викладені найбільш важливі положення сучасної антропології права, висвітлються антропологічні витоки і передумови правового буття, розглядаються традиційні та новітні підходи до вирішення основних проблем взаємодії людини і права. 

 

    Земельне законодавство України : зб. офіц. текстів законів станом на 28 трав. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 384 с.

 

 

 

Історія

 

 

    Орлов, Ю.   Небезпечні думки : мемуари з російського життя / Ю. Орлов ; пер. з рос. П. Ромка ; передм. Є. Сверстюка. - К. : Смолоскип, 2012. - 406 с.
 

       Книжка "Небезпечні думки" відомого дисидента Юрія Орлова вже давно отримала визнання не лише на теренах колишнього СРСР, а й поза його межами. Це не просто мемуари, а, за висловом Євгена Сверстюка, своєрідна "інтелектуальна сповідь", чий морально здоровий дух наснажує, споріднює і підносить. Йдеться про становлення російського дисидента-правдолюба зокрема і становлення дисидентського руху в СРСР взагалі.

 

     Башкеев, Е. А. Этапы подготовки к ведению Второй мировой войны / Е. А. Башкеев ; под ред. О. Е. Костомарова. - 2-е изд., доп. - К. : [б. и.], 2010. - 80 с.
 

          В предлагаемой читателями книге автор освещает отдельные события, приближающие начало Второй мировой войны и роль в них руководителей ведущих стран - Германии, Великобритании, Франции, Италии, Японии и роль Сталина в противостоянии захватническим устремлениям Гитлера. Показан период становления социалистического государства СССР и роль в этом Троцкого и Сталина с их идеологическими программами: у Троцкого - сионистской, а у Сталина - социалистической.

 

 

    Іваненко, В. В. Історія України  : навч. посіб. для студ. природн. і техн. спец. / В. В. Іваненко, Г. Г. Кривчик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. - Д. : Видавництво ДНУ ім. О. Гончара, 2012. - 184 с.
 

        На основі сучасних підходів пізнання минулого стисло й доступною мовою розглядаються найважливіші віхи та події української історії з давніх часів до сьогодення. До кожної теми подано перелік ключових слів, контрольних запитань, тем рефератів, наприкінці посібника виіщено хронологічну таблицю і список літератури, призначені для кращого засвоєння програмного матеріалу.

 

    Рябошапко, Г. Х.   Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : монографія / Г. Х. Рябошапко. - Л. : Простір-М, 2012. - 520 с.
 

        Книжка складається з двох частин. Перша - це текст монографії, написаної крізь призму комуністичної ідеології про суверенітет УСРР - УРСР 1917 - 1966 років. На противагу цьому друга частина містить тексти, в яких відображено аргументовано переосмислені погляди науковців щодо суверенітету УСРР - УРСР, а також сучасне бачення юристами, політологами, економістами, соціологами, експертами, державними та громадськими діячами головних напрямів удосконалення українського суверенітету.

 

    Теліженко, О. В.    Основи національної культури  : навч. посіб. / О. В. Теліженко ; Нац. банк України, Ун-т банківської справи. - К. : Видавництво УБС НБУ, 2012. - 444 с.
 

       Навчальний посібник розкриває матеріальну і духовну суть національної культури і традиційного народного мистецтва України, еволюцію його розвитку від найдавніших часів до сьогодення.

 

    Кузякина, Н. Б. Театр на Соловках, 1923 - 1937 / Н. Б. Кузякина. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2009. - 176 с.
 

       В книге на основе воспоминаний, статей лагерных газет и журналов, документов из архивов КГБ повествуется история создания и деятельности театра в Соловецком лагере особого назначения (СЛОН) в 1923 - 1937 гг. Трагические условия существования "зрителей" и "актеров" породили особый театр, сыгравший необычную, не соразмерную с эстетическими нормами, роль в жизни заключенных. Автор также приводит сведения о лагерной прессе и Центральном театре Беломорско-Балтийского канала.

 

 

    Гуржій, О. І. Оподаткування сільского населення України (XVII - середина ХІХ ст.) : монографія / О. І. Гуржій, В. М. Орлик ; відп. ред. В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.]. - Черкаси : АНТ, 2011. - 196 с. – (Бібліотека історії українського селянства).
 

    У монографії розглядаються проблеми історії опопдаткування сільського населення України у XVII - середині ХІХ ст., висвітлюються процеси структуризації та еволюції різних груп сільських мешканців у взаємозв'язку з їхніми фіскальними зобов'язаннями. Автори комплексно досліджують особливості становлення та діяльність основних інституцій реалізації податкової політики на тлі складних і часто непослідовних дій урядових структур, вивчають процеси поширення на українські терени російських податкових статей, специфіку різних видів оподаткування в українських губерніях крізь призму станових, етнічних та регіональних складових фіскальної політики в українському селі.

 

 

     Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу, 1648-1658 рр.  : [збірник] / НАН України, Ін-т археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського, Канад. ін-т укр. студій (Едмонтон) ; упоряд. Ю. Мицик, редкол. В. А. Брехуненко [та ін.]. -  К : [б.в.], 2012 -    
Т. 1 : (1648 - 1649 рр.). - 2012. - 680 с.
 

       Даний збірник відкриває собою тритомну серію джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648 - 1658 рр., насамперед архівних, виявлених в польських архівосховищах. Джерела проливають світло на тогочасні військово-політичні події, висвітлюють героїчну боротьбу українського народу за свободу й державну незалежність. Джерела головним чином подані на мові оригіналу ( з перекладом українською), скорочення зроблені як виняток і позначені квадратними дужками (вони як правило стосуються сюжетів, які не мають безпосереднього відношення до заявленої теми).

 

 

    Гуржій, О. І. Славетні битви на теренах України від князівської доби до початку ХХ століття / О. І. Гуржій, О. П. Реєнт. - К. : Арій, 2013. - 336 с.
 

 

     У книзі розповідається про найбільш вагомі битви, які відбувалися на теренах України протягом Х - першої чверті ХХ ст. Невеликі за обсягом і науково-популярні за формою викладу нариси розміщені за проблемно-хронологічним принципом, що, на думку авторів, сприятиме кращому сприйняттю й осмисленню яскравих подій воєнної історії. На підставі документальних матеріалів і наукової літератури з'ясовуються причини славних перемог і гірких поразок учасників збройних протистоянь, описані конкурентні дії їхніх керівників - руських князів, козацьких і селянських ватажків, професійних військових того часу.

 

 

    Поп, Ю. І. Нова історія країн Азії і Африки (XVI - поч. ХХ ст.)  : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. І. Поп. - К. : Академія, 2012. - 374 с.
 

     

        Повноцінний діалог цивілізацій і культур потребує знань про історичний шлях, стиль життя і думання великих груп народів, вирізених географічно і об'єднаних близькими системами цінностей. Європейцям завжди була цікава східна цивілізація, а в сучасному глобальному світі знання її - важливий чинник успішної співпраці в різних напрямах. Одним із джерел такої інформації є пропонований підручник, у якому розкрито основні ознаки східної цивілізації, історичні події у країнах Сходу у XVI - на початку ХХ ст., а також становлення в них сучасних форм політичного та культурного життя.

  Мовознавство. Англійська мова
 

 

     Практична фонетика англійської мови : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Данилюк, О. С. Ніжевська, Д. В. Дегтярьов, В. С. Білецька. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 174 с.
 

      У посібнику відображено основні теми та структуру курсу з практичної фонетики англійської мови.

 

 

    Вовк, О. І. Інтенсивне навчання англійської мови : [навч. посіб.] / О. І. Вовк. - Черкаси : САН, 2010. - 192 с.
 

 

      У навчальному посібнику представлені матеріали з інтенсивного навчання англійської мови. Характеризуються, зокрема, сугестопедичний метод Г. Лозанова, Г. О.Китайгородської, а також основні модифікації інтенсивного навчання.

 

 

    Вовк, О. І. Узгодження часів  = The Garmony of English Tenses : навч. посіб. із формування граматичної компетенції у студ. вищ. закл. освіти / О. І. Вовк ; наук. ред. Н. К. Скляренко. - Черкаси : ГУСуЧо, 2010. - 144 с.

 

 

     Посібник складається з двох частин: теоретичної, представленої схеми, таблиця та правилами - інструкціями з граматичної теми "Узгодження часів", і практичної, яка містить побудовані відповідно до сучасних вимог автентичні вправи різних рівнів складності.

 

 

   Данилюк, С. С. Теоретична фонетика англійської мови  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С. С. Данилюк. - [2-е вид.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 132 с.
 

 

     Навчальний посібник призначено для викладачів і студентів мовних факультетів вищих навчальних закладів. У ньому відображено основні теми та структуру лекційного курсу з теоретичної фонетики англійської мови, запропоновано плани семінарських занять і літературу до них, а також наведено методичні рекомендації із кожної теми.

 

Педагогіка

 

 

     Кузьмінський,  А. І. Становлення професіоналізму педагога вищої школи ( у бесідах і роздумах) : [навч. посіб.] /  А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. - Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 228 с.
 

     У навчальному посібнику в умовні формі співбесіди досвідченого викладача вищої школи і викладача-початківця розглядаються найбільш актуальні проблеми, сутність і структура професійної діяльності науково-педагогічного працівника вищого навчального закладу.


 

    Буйницька, О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Буйницька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський ун-т ім. Б. Грінченка. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.

      В посібнику, згідно з вимогами кредитно-модульної системи, представлено теоретичний матеріал про сучасні інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються для опрацювання й подання навчальних, консультативних та рекламних матеріалів.

 

 

 

 

    Омельяненко, В. Л. Засіви й ужинки на освітянській ниві життя  / В. Л. Омельяненко. - Кіровоград ; Черкаси : ЦНТІ, 2012. - 360 с.

    

      У книзі описується власний життєвий шлях автора - Омельяненка Віталія Лукача, професора педагогіки, знаного в Україні вченого, автора багатьох підручників і посібників з педагогіки, Заслуженого працівника освіти України на тлі історичних подій ХХ і початку ХХІ століття.

 

 

 

    Осташова, В. О. Правове самовиховання студентської молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні  : монографія / В. О. Осташова ; М-во аграр. політики та продовольства України, Полтавська держ. аграр. акад. - Полтава : РВВ ПДАА, 2012. - 170 с.

 

     В монографії досліджується правове самовиховання студентської молоді в умовах формування громадського суспільства в Україні як поняття теорії права. У ній узагальнюються знання про становлення поняття правового самовиховання, фУ мормулюється визнання, з'ясовується зміст, цілі, завдання, мотиви, принципи, форми, методи, стан правого самовиховання студентської молоді, визначаються основні проблеми та пропонуються заходи з удосконалення реалізації такого процесу, обгрунтовується взаємна залежність формування громадського суспільства в Україні із правовим самовихованням студентської молоді.

 

 

Літературознавство

 

 

    Брайко, О. В. Проза Володимира Винниченка 1902-1910-х років: проблеми поетики  : монографія / О. В. Брайко ; відп. ред. Г. М. Сиваченко ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Стилос, 2011. - 303 с.
 

    

       У монографії з'ясовуються такі визначальні принципи творчого мислення митця і складники художнього образу, як експериментальність, ігрове моделювання проблематики, ідеологізм.  Простежено еволюцію сюжетобудови прози В. Винниченка 1900 - 1910-х рр., поетику деталі, наративні особливості. Творчість письменника розглядається у стильовому контесті української літератури початку ХХ ст.

 

 

    Гризун, А. П. Поезія багатозначних підтекстів (українська сугестивна лірика XX століття)  : монографія / А. П. Гризун. - Суми : Університетська книга, 2011. - 358 с.
 

      

      У монографії на широкому фактичному матеріалі вперше у вітчизняному літературознавстві розроблено і висвітлено генезу, історію та теорію рідкісного поетичного явища - такого, як сугестивна лірика.

 

 

     Коваленко, В. М.   До щирця поетичного слова: Психологія письменницької праці. Психоаналітичні інтерпретації художніх текстів. : [зб. праць] / В. М. Коваленко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. - 354 с.


        Авторка збірника праць - відома педагог, письменниця, літературознавець Валентина Коваленко - пропонує варіанти дослідження секретів творчої праці Т. Шевченка, М. Старицького, І. Нечуя-Левицького, Т. Осьмачки, З. Тулуб, М. Драй-Хмари, О. Влизька, В. Доманицького, Івана Виргана, В. Симоненка, В. Захарченка та інших митців слова; дає зразки інтерпретацій їхніх художніх текстів. Осягнення особливостей народження творчих задумів, природи натхнення допомагає заглибитися у щирцевий, джерельний зміст слова, відкрити заховані у ньому смисли.

 

 

     Пастух, Т.  Київська школа поетів та її оточення: (модерні стильові течії української поезії 1960-90-х років : монографія / Т. Пастух ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. - 698 с.
 

     Пропоноване видання є першим комплексним дослідженням модерної пропозиції поетів Київської школи та її оточення. Ця пропозиція розглядається в ракурсі трьох найважливіших стильових течій - міфологічної, стюрреалістичної та герметичної. Автор монографії також простежує історію формування Київської школи поетів та розглядає важливі складові їхнього модерного поетичного письма. Таким чином окреслюється феномен угруповання Київська школа та її оточення в контексті української поезії 1960 - 90-х рр.

 

 

     Піхманець, Р. В. Із покутської книги буття. Засади творчого мислення Василя Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича  : монографія / Р. В. Піхманець. - К. : Темпора, 2012. - 580 с.
 

   

         У книзі розглянуто підстави, на яких Василя Стефаника, Марка Черемшину та Леся Мартиновича виокремлюють у літературну групу, а також простежено чинники, які їх об'єднували чи призводили до напруження в стосунках. Виходячи з того, що кожен із діячів "покутської трійці" - передусім самобутня творча особистість, автор вважає за неохідне зосередити увагу на характеристиці констант, що визначають їх мистецьку своєрідність. У монографії домінує вивчення засад художнього мислення представників "тріумвірату" письменників із Покуття.

 

    Іванишин, П. В. Критика і метакритика як осмислення літературності : монографія / П. В. Іванишин. - К. : Академія, 2012. - 286 с.

  

     У цій монографії Петро Іванишин обстоює закорінення наукового розуму в культурну традицію, розгляд мистецтва слова як джерела національного буття, смислове продумування критеріїв художності.

  

 

     Барабаш, Ю.  Просторінь Шевченкового Слова  : монографія / Ю. Барабаш. - К. : Темпора, 2011. - 508 с.

 

     Монографія Юрія Барабаша "Просторінь Шевченкового Слова" містить комплексний аналіз поетової спадщини, грунтований на засадах структурно-семантичного та компаративного методів. Підставовими у шевченкознавчому дискурсі книги є такі дефініції, як текст і контекст, діахронія та синхронія, знак і образ, бінарна опозиція та ін.

 

     Літературна дефіляда : сучасна українська критика про сучасну українську літературу  / ред., упорядкув. В. Панченко. - К. : Темпора, 2012. - 544 с.

 

      До збірника увійшли аналітичні статті дев'ятнадцятьох літературних критиків про творчість двадцяти популярних письменників сучасної України.

 

 

 

Художня література

 

 

     Гусейнов, Г. Дж.    Повернення в Портленд : роман у щоденниках і листах / Г. Дж. Гусейнов. - К. : Ярославів Вал, 2011. - 368 с.
 

        Нова книжка лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Григорія Гусейнова повертає читача в 1960 роки, коли міста втрачали набуті століттями обличчя, а молодь виявляла бунтівний характер, захоплювалася музикою "Бітлз", одягала джинси та, як і у всі часи, закохувалися, страждала і неодмінно мріяла.

 

 

     Малкович, І.  Все поруч  : вибрані вірші, переклади, есеї, інтерв'ю / І. Малкович. - 2-ге вид., допов. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. - 368 с.
 

 

        До книги вибраного відомого українського поета разом з віршами з попередніх збірок увійшли нові та неопубліковані вірші й переклади, а також есеї та інтерв'ю.

 

 

 

 

 

 

     Горбатюк, В. І. Ще настане ваша пора : докум. роман / В. І. Горбатюк. - Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. - 368 с.
 

 

      Спрагнені волі й справедливості, ці юнаки й дівчата з подільського села стали на шлях боротьби за вільну Україну, за самостійну державу. В умовах радянського комуністичного режиму на їхні долі випали героїзм і трагедії, кохання і втрати, високі мрії жорстокі покарання. Документальний роман створений за спогадами учасників і свідків тих подій та за архівними документами.