Нові надходження за березень 2013 р.

0
0
0
s2sdefault

Архів 

Розов, А. К. Оптимальные правила остановки и их применения  / А. К. Розов. - 3-е изд., перераб. и доп. - С.Пб. : Политехника, 2012. - 236 с.

 

Целью издания является привлечение внимания разработчиков систем, подверженных воздействию помех, к использованию новых вероятностных методов, включающихся в себя процессы типа мартингал, оптимальных правил остановки, стохастических дифференциальных уравнений. Эти методы пока не входят в программу технических вузов, но систем, обладающих наибольшим выигрышем (наименьшими потерями) в обнаружении, классификации и прогнозировании. Такие алгоритмы будут не просто превосходить уже полученные, а они в заданных условиях станут лучше всех возможных.

 
 

Гарна, С. В. Математичні диктанти. 5-11 класи : [навч.-метод. посіб.] / С. В. Гарна, Л. І. Єрмола, Л. А. Чельмак. - Х. : Основа, 2012. - 144 с.

 

У посібнику наведено математичні диктанти для 5 - 11 класів. Диктанти містять завдання різноманітного характеру на обчислення, перетворення виразів, розв'язування рівнянь і нерівностей, побудову графіків функцій, геометричних фігур. Наведені завдання сприяють формуванню нових понять, відповідної термінології тощо.

 

Семенов, В. О. 1300 і одна задача на екстремум. Стереометрія : [навч.-метод. посіб.], Ч. 2 / В. О. Семенов. - Х. : Основа, 2012. - 126 с.

 

У пропонованій книзі розглянуто понад 1300 різноманітних екстремальних задач: геометричних, алгебричних, логічних та інших, різного ступеня складності, від зовсім простих до досить складних - олімпіадних. Розглянуто різні підходи й методи розв'язування таких задач, але в більшості розв'язувань використано методи диференціального числення.

 

Гаврилів, О. С. Довідник з фізики для абітурієнтів  / О. С. Гаврилів, А. Р. Торський ; НАН України, Центр матем. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Л. : Сполом, 2012. - 116 с.

 

Призначений для осіб, які хочуть поглибити рівень знань з елементарної фізики, маючи мету якісно засвоювати фізичні і технічні дисципліни впродовж навчання в вищому навчальному закладі. Користуючись довідником, можна високоякісно підготуватися до незалежного зовнішнього тестування з фізики.

 

Пятницький, Ю. І. Розрахунки рівноваг і моделювання кінетики гетерогенно-каталітичних реакцій  : [посібник] / Ю. І. Пятницький, П. Є. Стрижак ; НАН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського. - К. : Карпенко В. М., 2011. - 168 с.

 

У посібнику викладено основні принципи та методи розрахунку рівноваг і моделювання кінетики газофазних хімічних реакцій. Наведено низку складних хімічних перетворень.

 

Хімія : довідник для абітурієнтів та учнів загальноосв. навч. закл. : [навч.-метод. посіб.] / М. В. Гриньова, Н. І. Шиян, Ю. В. Самусенко [та ін.]. - К. : Літера, 2012. - 464 с.

 

У навчально-методичному посібнику - довіднику викладено теоретичні основи загальної, неорганічної та органічної хімії в обсязі, необхідному для складання зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Біологія людини. Загальна біологія: навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; уклад.: І. А. Ігнатенко, Н. Ю. Бавикіна. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 192 с.

 

Біологія людини. Загальна біологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; уклад.: І. А. Ігнатенко, Н. Ю. Бавикіна. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 192 с.

 

Ілюха, Л. М. Фізіологія аналізаторів : навч. посіб. / Л. М. Ілюха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 208 с.

 

  В посібнику розглядаються основні концепції межанізмів роботи сенсорних ситем мозку тварин і людини. Аналізуються уявлення про центральну організацію аналізаторної функції мозку.

 

Агробіоценологія  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації / В. Я. Білоножко, С. П. Полторецький, В. П. Карпенко [та ін.] ; за ред. В. Я. Білоножка. - Вінниця : Едельвейс, 2013. - 339 с.

 

 У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи та практичні аспекти агробіоценології як комплексної навчальної дисципліни, що вивчає: зв'язки між організмами в сільськогосподарських ценозах; вплив на них навколишнього середовища; роль організмів у створенні біоценозів, а також структуру, продуктивність, типи агроценозів, їхнє районування та взаємодію людини з довкіллям у процесі розвитку сільськогосподарського виробництва. Наведена методологія та методика фітосанітарного і агроекосистемного моніторингу з моделюванням біоценотичних процесів.

 

Клименко, В. І. Сучасні інформаційні технології для екологічної безпеки грунтів  : монографія / В. І. Клименко ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. - К. : Азимут-Україна, 2012. - 120 с.

 

 На основі сучасних геоінформаційних систем і технологій та дистанційного зондування Землі автором отримано нові результати наукових досліджень та запропоновано метод моніторингу екологічного стану земель під впливом техногенного пилу; розроблено методологію синтезу моделей оцінок топографічних параметрів навантаження земель техногенним пилом від зосереджених, просторово розподілених та лінійно-протяжних джерел викидів; удосконалено методику інвентаризації лісосмуг уздовж доріг як екрануючого чинника впливу викидів від автотранспорту у навколишнє природне середовище

 

Бурега, В. В. Социология государственного управления  : монография / В. В. Бурега. - Донецк : Східний видавничий дім, 2012. - 168 с.

 

  Монография посвящена разработке теории социологии государственного управления как цельного изложения сущности, содержания и структуры новой научной дисциплины в качестве самостоятельной составляющей социологии управления, появление которой обусловлено потребностями социальной практики.

  Перехрест, О. Г. Українське село в 1941-1945 рр.: економічне та соціальне становище : [монографія] / О. Г. Перехрест ; наук. консульт. О. Є. Лисенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 668 с.


У монографії автор, спираючись на попередній доробок вітчизняних і зарубіжних істориків, критично переосмислюючи раніше оприлюднені джерельні дані та залучаючи нові документальні матеріали, аналізує економічне та соціальне становище українського села в 1941 - 1945 рр. Розглядаються особливості функціонування сільськогосподарської галузі та соціальної інфраструктури села на початку війни та в період окупації, комплекс факторів, що зумовили не лише позитивні результати, а й негативно позначалися на процесі їх відбудови.
 

Піпаш, В.  Закарпатська гуцульщина  : історико-етнографічний нарис / В. Піпаш ; Ужгород. нац. ун-т, НДІ політ. регіоналістики, Закарпатське обл. об'єднання ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка. - 2-е вид., переробл. та допов. . - Ужгород : Гаркуша О., 2012. - 68 с.

 

 У даній книзі і здійснено спробу відповісти на питання: "Хто такі закарпатські гуцули?". У ній, вперше у новітні часи, на основі як польових, так історіографічних досліджень, аналізується закарпатська частина Гуцульского етнорегіону. Зокрема, детально з'ясовано її межі, розглянуто версії щодо походження гуцулів, висвітлено як відбувався процес заселення Закарпатської Гуцульщини, особливості господарювання, матеріальної та духовної культури цього надзвичайно своєрідного субетносу українського народу.

 

Платошкин, Н. Н. Чили, 1970-1973 гг. Прерванная модернизация  / Н. Н. Платошкин. - М. : Издательство Университета Дмитрия Пожарского, 2011. - 488 с.

 

Данная работа посвящена исследованию событий, произошедших в Чили в период правления президента Сальвадора Альенде: 1970 - 1973 гг. Для прояснения сути этих событий, автор проводит краткий анализ политического и экономического развития страны за предшествующие 150 лет ( с момента обретения Чили независимости), особое внимание уделяется десятилетиям, непосредственно предшествующим исследуемым событиям. К 1970 году провалилось несколько стратегий модернизации экономики страны, в том числе и щедро поддержанный США план "революции в условиях свободы" (1964 - 1970 гг.), призванный сделать из Чили либеральную альтернативу Кубе. Логика развития страны с неизбежностью вела к победе в Чили левых сил, которые действительно продемонстрировали свою способность изменить положение дел к лучшему, придя в 1970 году к власти. Автор подробно анализирует новаторскую экономическую политику левых, которая всего за год принесла невиданные в истории страны результаты. Но достигнутые Альенде успехи парадоксальным образом обернулись причиной его низвержения: на основании обильного документального материала ( в том числе и из американских источников) в книге описывается подрывная деятельность США, направленная на свержение левого правительства Чили, закончившаяся кровавыми военным переворотом в сентябре 1973 года и (вопреки господствующей на сегодняшний день теории) экономической стагнацией на несколько десятилетий.

 

Многоликость целого: из истории цивилизаций Старого и Нового Света : сб. ст. в честь В. Л. Малькова / Ин-т всеобщей истории, Российская акад. наук, Ун-т Дмитрия Пожарского. - М. : Издательство Университета Дмитрия Пожарского, 2011. - 600 с.

 

В сборник, посвященный 80-летию Виктора Леонидовича Малькова, автора фундаментальных трудов по теории и методологии истории, а также истории США и американо-российских отношений в новейшее время, вошли работы известных специалистов в области всеобщей истории, продолжающие и развивающие тематику исследований юбиляра. В центре внимания публикуемых материалов проблемы войны и мира в международной жизни ХХ в., важнейшие аспекты социальной и политической истории США и Европы недавного прошлого, пути и возможности исторического познания, характерные черты развития, взаимодействия и взаимовосприятия различных культур и цивилизаций.

 

Многосторонняя дипломатия в биполярной системе международных отношений : сб. статей / Российская акад. наук, Ин-т всеобщей истории, Ун-т Дмитрия Пожарского ; редкол.: Н. И. Егорова (отв. ред.) [и др.]. - М. : Издательство Университета Дмитрия Пожарского, 2012. - 464 с.

 

В сборнике статей рассматриваются проблемы развития многосторонней дипломатии в годы холодной войны: функционирование механизма Организации Объединенных Наций, в том числе в условиях кризисов и конфликтов, взаимодействие государств в рамках военно-политических блоков (СЕАТО, СЕНТО и ОВД), международных экономических и политических организаций, участие общественно-политических организаций и движений в борьбе за разоружение и запрещение ядерного оружия.

 

Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України  : [монографія] / І. П. Мігус, Л. М. Худолій, М. П. Денисенко, С. П. Міхно ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Маклаут, 2012. - 274 с.

 

  Монографія присвячена теоретико-методологічним та практичним основам організації корпоративного управління в акціонерних товариствах України з позицій забезпечення їх економічної безпеки. Розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо вдосконалення системи економічної безпеки акціонерних товариств в цілому та її корпоративної складової зокрема, досліджено стан корпоративного управління, роль служби економічної безпеки та корпоративного секретаря у забезпеченні економічної безпеки акціонерних товариств. Розроблено методологію оцінки стану економічної безпеки акціонерних товариств на основі дохідності емісійної діяльності, стану корпоративного управління та впливу загроз на діяльність в цілому.

 

Кадрова безпека суб'єктів господарської діяльності: менеджмент інсайдерами : колективна моногр. / О. М. Герасименко, І. П. Мігус, С. П. Міхно [та ін.] ; за заг. ред.: В. С. Сідака, І. П. Мігус ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Маклаут, 2012. - 258 с.

 

Монографія присвячена теоретико-методологічними та практичним основам організації кадрової безпеки на підприємствах різних форм власності. Розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо впровадження як окремих елементів, так і кадрової безпеки в цілому як однієї з функціональних складових економічної безпеки підприємств.

 

Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України : монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; [за ред.: І. М. Грищенка, В. М. Узунова, М. П. Денисенка]. - К. ; Черкаси : Маклаут, 2013. - 464 с.

 

У монографії висвітлено методологічні основи формування економічної безпеки національної економіки, зокрема, інвестиційно-інноваційний аспект. Особлива увага приділена місцю інновацій та приватно-державному партнерству в економічній безпеці національної економіки, діагностиці стану економічної безпеки об'єктів економіки, методичним положенням моніторингу безпеки, методологічним підходам до оцінки ефективності інноваційних програм та проектів по забезпеченню економічної безпеки об'єктів національної економіки.

 

Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання : колективна моногр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; за ред. І. П. Мігус. - Черкаси : Маклаут, 2012. - 636 с.

 

 Монографія присвячена теоретико-методологічним та практичним основам забезпечення економічної безпеки держави, управління системою економічної безпеки суб'єктів господарювання, управління ризиками та загрозами економічній безпеці, забезпечення кадрової безпеки суб'єктів господарювання, а також ролі інформаційних систем та технологій в управлінні економічною безпекою держави та суб'єктів господарювання.

 

Слиньков, В. Н. Персонал и его менеджмент : практические рекомендации / В. Н. Слиньков. - К. : КНТ, 2007. - 476 с.

 

 В книге освещены основные теоретические основы управления персоналом. Показан практический процесс управления персоналом, влияние должностной инструкции на менеджмент предприятия, организация профессиональной подготовки и развития персоналом. Представлены образцы форм документов, применяемых руководителями предприятий, подразделений, кадровыми службами в организации работы с персоналом.

 

Армстронг, М.  Менеджмент: методы и приемы  = AhandbookofManagementtechniques / М. Армстронг, Дж. Ланкастер, Д. Уотерс [и др.] ; пер. с англ. О. О. Чистякова. - пер. с 3-го англ. изд. - К. : Знання-Прес, 2006. - 878 с.

 

 Вниманию читателя предлагается третье, переработанное и дополненное, издание популярной книги М. Армстронга "Менеджмент: методы и приемы". Книгу можно назвать лучшим другом любого менеджера, а также необходимым справочным пособием для все, кто изучает экономику. Предлагаемые систематические и аналитические методы менеджмента могут быть использованы менеджерами при принятии решений с целью повышения продуктивности и эффективности. В книге описано 130 различных методов, применяющихся во всех областях современного менеджмента, в частности в таких как управление корпорацией, управление маркетингом, управление финансовой деятельностью, управление человеческими ресурсами, информационные технологии, научный маркетинг, планирование и распределение ресурсов и других. Отличительная черта книги - доступность и четкость изложения материала

 

Каховська, О. В.   Соціальність і її забезпечення в транзитивній економіці: теорія, оцінка, механізм регулювання  : монографія / О. В. Каховська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіональний ін-т держ. упр. - Д. : Видавництво ДРІДУ, 2012. - 348 с.

 

 Обгрунтовано парадигму соціальності адекватно до реалій транзитивної економіки. Надана критична оцінка теоретизуванням в різні періоди суспільно-історичного розвитку щодо суспільного устрою, зорієнтованого на людину і її потреби. З практики функціонування розвинених держав та вітчизняних трансформацій і суспільних перебудов визначена природа "соціальності" як основного продукту функціонування такого суспільного інституту, як соціальна держава. Здійснена діагностика результатів і деструкцій у забезпеченні соціальності при розбудові соціальної держави на національних теренах. Розроблені наукові та організаційно-методологічні основи забезпечення керованої зміни соціальності в процесі формування програм соціально-економічного розвитку на різних рівнях державного управління.

 

Соціально-економічний розвиток територій, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: проблеми та шляхи їх подолоння : аналіт. доповідь / Нац. ін-т стратегічних дослідж. ; авт.-уклад.: Ю. М. Скалецький, Л. Д. Яценко ; за заг. ред. О. В. Литвиненка. - К. : Видавництво НІСД, 2011. - 70 с.

 

Розглянуто проблеми державної політики у сфері подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і представлено методологічні підходи до соціально-економічного відродження радіоактивно забруднених унаслідок цієї аварії територій. Додаються матеріали "круглого столу", що відбувся 29 березня 2011 р. у Національному інституті стратегічних досліджень.

 

Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. (1 - 2 листоп., м. Черкаси) / ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Черкаська облдержадміністрація [та ін.] ; відп. за вип.: М. В. Дроботова, В. І. Новикова. - Черкаси : Брама-Україна, 2012. - 640 с.

 

 У збірнику представлені статті вчених, молодих дослідників, представників туристського бізнесу, присвячені теоретичним і прикладним питанням туризму і готельно-ресторанної справи, маркетингу та менеджменту у сфері туризму і гостинності, економічним підходам до вирішення проблем у туризмі та готельно-ресторанній справі, інфраструктурі туризму, готельному та ресторанному бізнесу в Україні та за кордоном, кадровому забезпеченню туризму та готельно-ресторанної сфери, рекреаційним ресурсам регіонів України, туристському іміджу регіонів України.

 

Політичні проблеми сучасної України  : аналіт. доповіді Ін-ту політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: Ю. А. Левенець (голова) [та ін.]. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. - 600 с.

 

Пропонована Вашій увазі робота є збірником аналітичних доповідей Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України з ряду актуальних питань суспільно-політичного розвитку України.

 

Політика в особах. (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич (заг. ред., кер. авт. кол.) , Р. В. Балабан, С. Г. Брехаря [та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. - 400 с.

 

На основі широкого масиву історичних сучасних наукових джерел, аналізу реальних політичних процесів у навчальному посібнику подається одна з провідних тем політології - природа, концепції та класифікація політичного лідерства в національному та регіональному аспектах. Висвітлюються теоретико-методологічні проблеми політичного лідерства, ідеї лідерства в сучасній Україні в умовах незалежності. Подано процес становлення політичних лідерів у країнах СНД і Балтії, Централдьної і Східної Європи, висвітлені загальні закономірності й специфічні риси в порівнянні з тим, як відбувається це в нашій державі.

 

Бевз, Т. А. Феномен "революції" у дискурсах мислителів, політиків, науковців : монографія / Т. А. Бевз ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. - 176 с.

 

У монографії розглядається еволюція терміну "революція" у суспільно-політичній думці: від астрономічного розуміння до політичного, а також "феномен" революції як певна множинність, яка виникає на перетині різних дискурсів (політичних, соціальних, релігійних, наукових). Революція досліджується як закономірна форма розвитку суспільства, яка викликана тими ж причинами, що і еволюція. Здійснена спроба оцінити революцію і саму ідею революції з точки зору сьогодення з урахування конкретно-історичних умов, у яких відбувалися революційні події або ж народжувалися ідея і образ революції.

 

Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення : аналіт. доповідь / Г. І. Зеленько, А. А. Зуйковська, М. С. Кармазіна [та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. - 64 с.

 

У науково-аналітичній доповіді виходячи із прийнятого у політичній науці розуміння категорії солідаризму аналізується стан суспільної солідарності в Україні у його морально-психологічних проявах, насамперед таких як гуманістичні цінності і довіра, оцінюється роль найбільш впливових суспільних акторів у солідаризації країни, розглядаються перспективи втілення ідеї солідарного суспільства в українській державі.

 

Спільнота практиків: інновації в місцевому самоврядуванні : [навч. посіб.] / О. А. Тертишна, О. М. Гарнець, І. Б. Катерняк [та ін.] ; за заг. ред. О. О. Рафальського. - К. : Ніка-Прінт, 2012. - 160 с.

 

У посібнику висвітлені питання теорії та практики дистанційного навчання, особливості його організації та проведення. Вперше розглядається проблема формування спільноти практиків у контексті професійного розвитку персоналу місцевих органів влади. Запропонований погляд на розвиток місцевого самоврядування з точки зору управління знаннями. Піднімається питання щодо ролі муніципальних ініціатив у місцевому та регіональному розвитку.

 

Колесніченко, В. В. Другий періодичний Громадський звіт щодо виконання Україною положень Європейської хартії регіональних мов або мов  меншин: тенденції з порушення прав людини посилилися / В. В. Колесніченко, Р. О. Бортнік. - К. : [б. и.], 2012. - 560 с.

 

У книзі представлений Другий періодичний Громадський звіт щодо виконання Україною положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, а також текст Хартії, Пояснювальна доповідь до неї, інші аналітичні та інформаційні документи, що стосуються проблемами імплементації ЄХРМММ та мовного регулювання, як у нашій країні, такі в Європі.

 

 

Бринцева, Л. В. Сутність адміністративно-правових спорів та особливості адміністративного порядку їх вирішення в Україні : монографія / Л. В. Бринцева ; за заг. ред. О. Б. Червякової ; Нац. ун-т "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Юрайт, 2012. - 208 с.

 

Монографію присвячено дослідженню адмістративно-правових спорів та сучасних проблем адміністративного порядку їх вирішення. У роботі на підставі наукових думок, аналізу законодавства і практики його застосування з'ясовано сутність адміністративно-правових спорів, їх кваліфікуючі ознаки та види, надано власне визначення адмістративно-правового спору, проведено відмежування адмістративно-правових спорів від інших суміжних правових категорій. Визначено недоліки законодавчого регулювання адмістративного порядку вирішення правових спорів. Запопоновано шляхи удосконалення сучасної процедури розв'язання адмістративно-правових спорів в адмістративному порядку, а також такі спори. Підсумком дослідження є надання пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства.

 

Ліпкан, В. А. Систематизація інформаційного законодавства України  : монографія / В. А. Ліпкан, В. А. Залізняк ; Акад. наук вищої освіти України, GlobalorganisationofalliedleadershipAcademyofopensocietysecurity . - К. : Ліпкан О. С., 2012. - 304 с.

 

Монографію присвячено теоретичним і правовим засадам систематизації інформаційного законодавства України. У роботі визначено такі поняття: "інформація", "інформаційне законодавство", "правове регулювання інформаційних відносин в Україні", "систематизація інформаційного законодавства". Проаналізовано стан вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини та міжнародне інформаційне законодавство. Обгрунтовано позицію, що Доктрина інформаційної безпеки України виступає системоутворювальним документом у сфері нормативно-правового регулювання інформаційних правовідносин, дороговказом систематизації інформаційного законодавства України.

 

Кращі практики муніципального розвитку на прикладі переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2011 року  / Держ. фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні ; уклад.: С. В. Маліков, О. М. Гарнець, О. А. Тертишина [та ін.]. - К. : Ніка-Прінт, 2012. - 400 с.

 

Збірник містить короткий зміст проектів та програм-переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2011 року.

 

Галицький, І. В. Толерантність у правовому житті сучасної України  : монографія / І. В. Галицький ; Нац. ун-т "Одеська юридична академія". - О. : Фенікс, 2012. - 144 с.

 

У монографії розглядається феномен толерантності в загальнотеоретичному та філософсько-правовому аспектах. Визначено межі толерантності, її ознаки та критерії. Також толерантність представлена як принцип та цінність права, важливий складовий елемент правової культури. Запропоновано Концепцію формування толерантності в українському суспільстві, одне з головних завдань якої не тільки дати визначення толерантності, але й адаптувати її до суто національних реалій.

 

Логвіненко, Н. М   Українська фантастична проза в системі факультативних занять  : метод. посіб. / Н. М. Логвіненко. - К. : Книга, 2012. - 228 с.

 

У посібнику вміщено інформаційно-методичний матеріал для організації і проведення факультативу "Українська фантастична проза" у 10 - 11 класах, програма якого затверджена МОН України в 2010 році. Запропонована автором методики вивчення літератури жанру фантастики спрямована на ефективне засвоєння учнями навчального матеріалу, формування цілісного сприйняття естетичного наповнення української фантастичної прози, удосконалення вмінь старшокласників самостійно- працювати з книгою, творчо мислити, розвивати інтелектуальні здібності.

 

Педагогічна культура вчителя  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. М. Щербань, С. В. Шейко, М. П. Щербань [та ін.] ; за ред. П. М. Щербаня. - К. : Вища школа, 2010. - 168 с.

 

Розглянуто сутність педагогічної культури сучасного вчителя і шляхи її формування. Особливу увагу приділено культурі педагогічного спілкування і мовній культурі вчителя, педагогічній етиці і моральним вимогам до професії вчителя та керівника закладу освіти, педагогічному такту і майстерності вчителя, суспільному значенню педагогічної культури.

 

Часто, П. І.   Вільне слово американської України  = TheFreePressofUkrainianAmericans : до 120-річчя "Свободи", україномов. вид. Українського Нар. Союзу, всегромад. газети українців США (1893 - 2013) / П. І. Часто ; передм.: Л. Рудницький, С. Качарай. - Ню-Йорк : Ukrainian Book ; Ужгород : TIMPANI, 2012. - 816 с.

 

Книга у жанрі хроніки-хрестоматії охоплює провідні теми, що мали, починаючи вереснем 1893 року, виразний розвиток на сторінках "Свободи" - газети американських українців, котра від 1921 року до 1998 року була єдиним поза Україною щоденним виданням. Присвячується його 120-річчю.

 

Нуждак, Л. В. Еколінгвістика / Л. В. Нуждак ; відп. ред. Л. Белей. - Ужгород : [б. и.], 2013. - 110 с.

 

Книга присвячена еколінгвістичним студіям. Автор розглядає історію формування мовознавчої науки еколінгвістики, її розвиток та функціонування на сучасному етапі. Також подано фрагменти наукових праць, які висвітлюють еколінгвістичні проблеми.

 

Пилипчук, Д. П.     Болять мені загублені слова...  : мій додаток до першого тому Словника української мови у 20-ти томах / Д. П. Пилипчук. - Біла Церква : Білоцерківська книжкова фабрика, 2012. - 624 с.

 

Книга містить грунтовний аналіз проблеми авторських ілюстрацій в новому двадцятитомовому академічному тлумачному Словнику української мови, видання якого розпочато 2010 р. Автор пропонує  лексикографам понад шість тисяч авторських ілюстрацій до майже чотирьох тисяч слів. Для ілюстрування використано твори багатьох десятків авторів - від Григорія Сковороди до Євгена Пашковського. Майже всі запропоновані ілюстрації вводяться в науковій обіг уперше. Значну частину проілюстрованих тут слів у реєстрі першого тому СУМ -20 взагалі не представлено. Крім того, автор подає переліки багатьох тисяч інших слів; "загублених" у поважних українських словниках останнього сорокаріччя.

 

Пуніна, О. В. Кінофікація українського літературного дискурсу (20-30-ті роки ХХ століття) : монографія / О. В. Пуніна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донецький нац. ун-т, Каф. історії укр. л-ри і фольклористики. - Донецьк : Видавництво ДонНУ, 2012. - 332 с.

 

Монографія є першим в українському літературознавстві коплексним дослідженням функціонування компонентів мови кіно в художньому творі. У праці виявлена природа реалізації кінозасобу як конструкції в тектоніці української художньої прози 20 - 30-х років ХХ століття. На основі впливу як типу інтегративного зв'язку словесного мистецтва з кінематографічним проаналізоіване функціональне навантаження засобів мови кіно в епічному творі Гео Шкурупія , Дмитра Бузька, Леоніда Скрипника, Юрія Яновського та інших.

   

Юрчук, О. О. У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії [Текст] : монографія / О. О. Юрчук ; наук. консульт. П. В. Білоус. - К. : Академія, 2013. - 224 с.

 

У монографії осмислено українську наукову традицію постколоніалізму, запропоновано модель інтерпретації історії української літератури крізь призму постколоніальної теорії, актуалізовано чоловічий та жіночий типи художнього реагування на колоніалізм.

   

Захід - Схід: основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства : антологія / наук. проект, заг. ред. Л. Грицик. - Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. - 376 с.

 

 Представлені в антології найновіші публікації європейських та східних компаративістів (статті, фрагменти із наукових монографій) розкривають основні тенденції розвитку сучасного порівняльного літературознавства, зв'язок його з історією й теорією літератури, методологічний плюралізм досліджень.

   

Меленчук, О. В.     Шевченкознавчий дискурс Сергія Єфремова у контексті українського літературознавства  : монографія / О. В. Меленчук ; наук. ред. Е. С. Соловей (Гончарик) ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Видавництво Чернівецького національного університету, 2013. - 240 с.

  

Монографія є першим комплексним дослідженням шевченкознавчої спадщини Сергія Єфремова. Здійснено повний опис публіккацій С. Єфремова, в яких висвітлюються аспекти життєво-творчого шляху Т. Шевченка. На основі зібраних і проаналізованих матеріалів уперше визначено місце та роль шевченкіани С. Єфремова у розвитку шевченкознавства, а також українського літературознавства загалом.