Нові надходження за січень 2014 р.

0
0
0
s2sdefault

Архів

   

Щербина, В. С.      Господарське право ] : підручник / В. С. Щербина ; М-во освіти і науки України. - 5-те вид., переробл. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 598 с.

 

 У підручнику відповідно до програми курсу висвітлено основні правові інститути Загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання в окремих галузях господарювання
   

Держава і право  : зб. наук. пр., Юридичні і політичні науки, Вип. 53 / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. - К. : Видавництво Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 2011. - 704 с.

 

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного і підприємницького, аграрного та економічного права, кримінології, кримінального і кримінально –процесуального  права.
   

Україна в Центрально-Східній Європі  : [зб. наук. пр.], Вип. 9-10 / НАН України, Ін-т історії України. - К. : Інститут історії України НАН України, 2010. - 380 с.

 

У наукових розвідках, вміщених на сторінках пропонованого читацькому загалу видання, розглядаються маловивчені питання вітчизняної історії з найдавніших часів до кінця XVIII ст., які висвітлюються в контексті взаємовпливів європейського та османсько-кримського цивілізаційних процесів.
   

Лисенко, І. М.         Співаки України  : енцикл. вид. / І. М. Лисенко. - К. : Знання, 2012. - 640 с.

 

 Пропоноване видання - енциклопедичний довідник співаків, життя і творча діяльність яких пов'язані з Україною.
   

Голодомор 1932-1933 років в Україні  : навч. посіб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; [за ред. С. А. Костя]. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2012. - 376 с.

 

У навчальному посібнику з'ясовано причини виникнення, соціальні та морально-психологічні наслідки Голодомору 1932 - 1933 років в Україні, основні моменти, що стосуються історіографії та джерельної бази дослідження цієї найбільшої глобальної катастрофи.
   

Олійник, О. П.        Основи дизайну інтер'єру : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Олійник, Л. Р. Гнатюк, В. Г. Чернявський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіаційний ун-т. - К. : Видавництво НАУ, 2011. - 228 с.

 

У посібнику викладено основи розроблення дизайн-проектів інтер'єрів різних за складністю і призначенням
   

Шевченко, З. В.     Філософські проблеми гендеру та фемінізму : [навч.-метод. посіб.] / З. В. Шевченко ; рец.: О. О. Драч [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наук. ін-т історії і філософії. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 96 с.

 

 Посібник містить методичну розробку вивчення курсу "Філософські проблеми гендеру та фемінізму" за кредитно-модульною системею організації навчального процесу підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", "магістр" напряму підготовки 6.020301 - філософія відповідно до навчальної програми
   

Климчук, О. О.       "Я єсмь..." Художник Іван Марчук, провидець і подорожній  : есей-біографія / О. О. Климчук ; ред. Ю. Буряк. - К. : Український письменник, 2012. - 574 с.

 

Вдома Іванові Марчуку закидали, що він не вміє малювати, а в Європі його визнали генієм, котрий живе серед нас.
   

Бибик, С. П.            Усна літературна мова в українській культурі повсякдення: монографія / С. П. Бибик ; відп. ред. С. Я. Єрмоленко ; НАН України, Ін-т української мови. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. - 590 с.

 

У монографії запропоновано погляд на роль усної мови у формуванні та модифікації комунікативно-стильових різновидів літературної мови в контексті феномену "повсякдення".

   

Скребкова-Пабат, М. А.             Технічний переклад: елементи теорії та практики: навч. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат. - Л. : Новий Світ-2000, 2012. - 204 с.

 

Даний посібник з науково-технічного перекладу призначений для вищих навчальних закладів. Беручи до уваги важливість знання іноземної мови та вміння перекладати наукову та технічну літературу.
   

Лімборський, І. В.            Світова література і глобалізація : монографія / І. В. Лімборський. - Черкаси : Брама-Україна, 2011. - 192 с.

 

У центрі монографічного дослідження перебувають складні транснаціональні і транскультурні трансформації в різних національних літературах за доби глобалізації.

   

Євсеєва, О. Г.        Теоретико-методичні основи діяльнісного підходу до навчання математики студентів вищих технічних закладів освіти  : монографія / О. Г. Євсеєва ; наук. ред.: О. І. Скафа. - Донецьк : Видавництво ДонНТУ, 2012. - 456 с.

 У монографії передставлена методична система діяльнісного навчання вищої математики студентів технічних напрямів підготовки
   

Архипова, С. П.     Освіта соціально незахищених категорій дорослих: методологія, теорія, практика : монографія / С. П. Архипова ; за ред. А. І. Кузьмінського. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 367 с.

 

У монографії розкрито теоретико-методологічні основи неперервної освіти і освіти дорослих; проаналізовано теоретичні основи організації освіти дорослої людини як суб'єкта суспільного розвитку.
   

Скібіцька, Л. І.        Діловодство  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Скібіцька. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2012. - 220 с.

 

 Навчальний посібник з дисципліни "Діловодство" передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фахівців підприємства та організацій різних організаційно-правових форм із застосуванням сучасних засобів оргтехніки.

   

Семенюк, Г. Ф.      Версифікація: теорія і практика віршування : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Ф. Семенюк, А. Б. Гуляк, О. Є. Бондарева ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., випр. і допов. - К. : Київський університет, 2008. - 304 с.

 

Розглянуто особливості поетичного мовлення. Чільну увагу приділено порівняльному аналізу прозових і поетичних творів, тенденціям сучасного поетичного розвитку, зокрема верлібризації поезій.
   

Марко, В. П .           Аналіз художнього твору  : навч. посіб. / В. П. Марко. - К. : Академвидав, 2013. - 280 с.

 

Аналіз (розкодування) художнього твору - мистецтво, яке грунтується на теоретичних знаннях і художньому смаку особистості, її вмінні бачити, чути і розуміти тексти.
   

Літературне краєзнавство: проблеми, пошуки, перспективи : зб. наук. ст. / МОН України, Упр. культури Полтавської облдержадміністрації, Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М. В. Остроградського [та ін.] ; редкол. : М. І. Степаненко (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за вип. В. А. Мелешко. - Полтава : Видавництво ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2011. - 348 с.

 

До збірника увійшли статті, присвячені актуальним питанням літературного краєзнавства.
   

Чернишова, Є. Р.   Формування кадрового потенціалу навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти: науково-практичні основи : монографія / Є. Р. Чернишова ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджменту освіти. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 472 с.

 

 Монографія містить науково-теоретичний аналіз розвитку сучасних тенденцій формування якісного кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти, що є національним пріоритетом та передумовою стабільного функціонування освітньої галузі.

Вакуумная дуга : источники плазмы, осаждение покрытий, поверхностное модифицирование : [монография] / И. И. Аксёнов, А. А. Андреев, В. А. Белоус [и др.] ; под ред. И. И. Аксёнова ; НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт", Ин-т физики твердого тела, материаловедения и технологий. - К. : Наукова думка, 2012. - 728 с.

 

В монографии приведены основные результаты многолетних исследований и разработок Харьковского физико-технического института НАН Украины в области вакуумно-дуговых ионно-плазменных процессов осаждения покрытий и поверхностного модифицирования материалов.

Григоренко, В. К. Математична генеалогія : [навч. посіб.] / В. К. Григоренко, К. В. Григоренко ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 184 с.

 

Книга містить генеалогію основних розділів математики: алгебра, геометрія, математичний аналіз, комплексний аналіз, варіаційне числення, диференціальні рівняння ті ін.

Пустовалов, В. В. Пластическая деформация кристаллов при низких температурах : [монография] / В. В. Пустовалов, В. С. Фоменко ; НАН Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б. И. Веркина. - К. : Наукова думка, 2012. - 360 с.

 

В монографии рассмотрены аномалии предела текучести при понижении температуры до 0,5 для металлических материалов с ГЦК-, ГПУ-, и ОЦК- решетками. Проанализированы температурные зависимости скоростной чувствительности деформирующего напряжения, коэффициентов упрочнения, выполнен термоактивационный анализ.

Ильченко, А. Я. Основы теории цветности органических красителей : [монография] / А. Я. Ильченко ; НАН Украины, Ин-т органической химии. - К. : Наукова думка, 2012. - 264 с.

 

В монографии обобщены и систематизированы основные закономерности теории цветности органических красителей, устанавливающие зависимость их спектрально-люминесцентных свойств от строения молекул.

Фізична географія материків та океанів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т., Т. 2. Європа / П. Г. Шищенко, В. В. Удовиченко, Ю. А. Олішевська [та ін.] ; за ред. П. Г. Шищенка ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2010. - 464 с.

 

Подано загальний і регіональний огляд природи Європи. Усі природні компоненти: геолого-геоморфологічна будова, кліматичні особливості, внутрішні води, грунтово-рослинний покрив і тваринний світ - розглядаються у взаємозв'язку між собою та господарською діяльністю людини.

Колодочка, Л. А. Хищные клещи семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) дендрологических парков и ботанических садов Лесостепи Украины / Л. А. Колодочка, И. Д. Омери ; отв. ред. И. А. Акимов ; НАН Украины, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена. - К. : [б. и.], 2011. - 192 с.

 

Впервые подробно исследован видовой состав хищных клещей семейства Phytoselidaeна растениях основных дендропарков и ботанических садов лесостепной зоны Украины. Выявлены основные закономерности распределения этих клещей на растениях исследованных территорий.

Сорочинський, Б. В. Цитоскелет і ефекти опромінення : [монографія] / Б. В. Сорочинський ; НАН України, Ін-т харчової біотехнології та геноміки. - К. : Наукова думка, 2012. - 192 с.

 

Монографія присвячена питанню про участь цитоскелетних структур клітини у формуванні пострадиційних реакцій на гостре та хронічне опромінення.

Ботанічні сади та дендропарки / відп. ред. : Т. М. Черевченко, С. С. Волков ; редкол. : Н. В. Заіменко [та ін.] ; упоряд. : В. В. Кваша, О. О. Семенова, Н. В. Чувікіна ; літ. ред. Н. А. Серебрякова. - К. : Майстерня книги, 2009. - 292 с.

 

Науково-довідкове видання "Ботанічні сади та дендропарки" знайомить з ботанічними садами та дендропарками України (міськими, академічними, державних і національних університетів та педагогічних закладів), де зібрані багаті колекції рослин з усієї планети.

Хома, І. Я. Січові стрільці. Створення, військово-політична діяльність та збройна боротьба Січових Стрільців у 1917-1919 рр. : до 20-річчя незалежності України / І. Я. Хома. - К. : Наш час, 2011. - 104 с.

 

Книгу присвячено військовому формуванню Січових Стрільців, яке було створене і діяло у складі українських армій за Центральної Ради, Гетьманату та Директорії в 1917 - 1919 рр.

Визначні постаті України: Андрій Чайковський та Теофіл Окуневський : (до 150-річчя від дня народж.) : [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Акад. сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного [та ін.] ; авт. ідеї, голов. упоряд. і ред. Б. Якимович. - Л. : Афіша, 2010. - 328 с.

 

Збірник наукових праць присвячений 150-річчю від дня народження видатних українських громадських, культурних та державних діячів Андрієві Чайковському та Теофілові Окуневському.

Петренко, А. Е. Идентификация Петренко : (генеалого-биографическое исследование) / А. Е. Петренко. - К. : Профі, 2012. - 192 с.

 


Эта книга в большой степени посвящена поэту Михаилу Николаевичу Петренко, она содержит достаточно детальный анализ опубликованных биографических упоминаний о Михаиле Петренко, а также новые находки, связанные с его семьей.

Гроші та кредит : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / І. О. Лютий, Н. І. Версаль, О. Д. Любкіна, О. Д. Рожко ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. - 559 с.

 

Досліджено теоретико-організаційні засади грошового обігу, кредиту та грошово-кредитного ринку загалом, визначено цілі, а також інструменти грошово-кредитної політики й механізм її реалізації, проаналізовано основні моделі грошово-кредитних систем зарубіжних країн.

Економетрика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Черняк, О. В. Комашко, А. В. Ставицький, О. В. Баженова ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Вид-во КНУ ім. Т. Шевченка, 2010. - 359 с.

 

Викладено курс класичної економетрики. Детально показано методи оцінювання простої лінійної, а також множинної регресії, розкрито принципи перевірки статистичних гіпотез, частину з яких продемонстровано на прикладі української економіки.

Економічна безпека України: стан, проблеми та перспективи : монографія / І. І. Кукурудза, А. М. Прощаликіна, Г. В. Бондаренко [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 324 с.

 

Досліджено стан та проблеми забезпечення економічної безпеки України в сучасних умовах, зокрема такі її складові, як: науково-технологічна, енергетична, продовольча, регіональна, еколого-демографічна, міграційна та зовнішньоекономічна; запропоновано заходи щодо зміцнення економічної безпеки країни.

Гавриш, В. П. Економіка : навч. посіб. / В. П. Гавриш, Л. Г. Гулько ; Нац. агентство України з питань держ. служби, Хмельницький ун-т управ. та права. - Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. - 368 с.

 

У навчальному посібнику поданий систематизований виклад основних проблем та теорій економіки в комплексі з основними напрямками економічної політики держави та державного регулювання економіки.

Кукурудза, І. І. Ринок освітніх послуг у трансформаційній економіці : [монографія] / І. І. Кукурудза, К. М. Ромащенко. - Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 156 с.

 

У монографії досліджено особливості формування та функціонування ринку освітніх послуг у трансформаційній економіці, в тому числі й в Україні; визначено шляхи підвищення його ефективності з метою створення передумов для більшої доступності вищої освіти для населення.

Кучеренко, С. А. Аналіз, оцінювання і моделювання валютно-курсової політики трансформаційної економіки України : монографія / С. А. Кучеренко, О. Д. Шарапов ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 234 с.

 

У монографії розроблено науково-практичні рекомендації щодо аналізу, оцінювання та моделювання валютно-курсової політики трансформаційної економіки, що дозволяє кількісно визначити параметри валютно-курсової політики та оцінити ефективність заходів валютного регулювання.

Мельничук, Ю. Л. Основи козацько-лицарського виховання : 25-й річниці козацької педагогіки присвячується / Ю. Л. Мельничук. - К. : Золоті Ворота : Гетьман, 2012. - 296 с.

 

Книжку присвячено дослідженню проблем козацько-лицарського виховання засобами козацької педагогіки учнів і студентів, формування в них сили волі і сили духу, глибокого розуму і високої духовності, готовності і практичних умінь будувати Українську державу.

Ковальчук, Г. І. Рукописні книги та стародруки : [навч. посіб.] / Г. І. Ковальчук ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : [б. и.], 2011. - 100 с.

 

Навчальний посібник містить стисло викладений матеріал з частини курсу "Історії книги", вивчається у вищих навчальних закладах, зокрема - в Київському національному університеті культури і мистецтва.

Етимологічний словник української мови : у 7 т., Т. 6. У - Я / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; редкол.: О. С. Мельничук (голов. ред.) [та ін.] ; уклад.: Г. П. Півторак, О. Д. Пономарів, І. А. Стоянов [та ін.]. - К. : Наукова думка, 2012. - 568 с.

 

Шостий том словника містить слова на літери У - Я. У ньому подається етимологія і характеризується стан етимологічної розробки всіх зафіксованих у ХІХ і ХХ ст. слів української літературної мови та діалектів.

Щербина, М. М. Цікава топоніміка Черкащини / М. М. Щербина. - Ужгород : Карпати, 2012. - 88 с.

 

Розділи книжки сформовані за своєрідними значеннями основ назв поселень. І саме вони розповідають нам про географію та історію Черкащини.

Спогади про Івана Франка / упоряд., вступ. ст., прим. М. Гнатюка. - 2-ге вид., допов., переробл. - Л. : Каменяр, 2011. - 816 с.

 

У виданні найбільш повно, в порівнянні з попередніми збірниками, представлено спогади широкого кола громадських і культурних діячів Західної України й Наддніпрянщини кінця ХІХ - початку ХХ століття.

Тарахан-Береза, З. П. "Заворожи мені, волхве...". Тарас Шевченко і Михайло Щепкін / З. П. Тарахан-Береза. - К. : Мистецтво, 2012. - 352 с.

 


Видання присвячене 200-літньому ювілею з дня народження Т. Г. Шевченка і 225-руччю М. С. Щепкіна, збагачує шевченкознавство цікавим аспектом.

Сингаївський, М. Ф. Доля у спадок : авторська антологія перекладача / М. Ф. Сингаївський ; передм. М. Сингаївського ; післям. О. Бакуменка. - Л. : Світ, 2012. - 400 с.

 

До авторської антології видатного українського поета і перекладача ввійшли його вибрані поетичні переклади з різних літератур світу, зокрема з новогрецької, болгарської, французької, російської та інших.

Костенко, Л. Мадонна Перехресть : [поезії] / Л. Костенко ; голов. ред. : С. Головко. - К. : Либідь, 2011. - 112 с.

 

До цієї книжки Ліни Костенко увійшли нові, а також раніше не друковані поезії різних років. Це книжка дуже особиста: вона присвячена коханій доньці - Оксані. З великою довірою до свого читача автор відкриває родинний альбом - ніби запрошує на вогник земного дому всіх подорожніх на шляхах і перехрестях буття.

Шевченко, Т. Г. Кобзар : [поезія] / Т. Г. Шевченко ; упоряд. В. М. Валько ; ілюстр. С. Караффи-Корбут. - Л. : Каменяр, 2011. - 916 с.

 

У виданні вміщено поетичний дробок геніального українського письменника (1814 - 1861), що супроводжується ілюстраціями видатної художниці Софії Караффи-Корбут (1924 - 1996), створеними в середині 1960-х років. Тексти поезій подаються за академічними виданнями творів Тараса Шевченка.

Кресс, В. Зекамерон ХХ века : док. роман / В. Кресс. - М. : Бизнес-пресс, 2009. - 624 с.

 

В этом романе читателю откроется объемная, наиболее полная и точная картина колымских и частично сибирских лагерей военных и первых послевоенных лет.

Рогозинский, В. В. Медовый месяц Михаила Булгакова : киевская феерия / В. В. Рогозинский. - К. : Задруга, 2009. - 135 с.

 

В предлагаемом читателю произведении рассказывается о первой любви Михаила Булгакова, его отношении к окружающему миру, увлечениях театром и музыкой, передана обстановка Киева начала прошлого века, тщательно выписаны характеры персонажей.

Ткаченко, С. І. Оповіді від Сема : [вірші, переклади, статті] / С. І. Ткаченко. - К. : Рада, 2012. - 256 с.

 

В новій книзі багатолітнього співробітника Секретаріату ООН Сергія Ткаченка "Оповіді від Сема" предствавлені вибрані поезії, переклади і статті останніх років.

Вильямс, Ч. Сооруди себе прическу [Текст] / Ч. Вильямс. Великий сон : романы : пер. с англ. / Р. Чандлер ; Ч. Вильямс. - Минск : Международный Книжный Дом ; Рига : Лайма, 1994. - 350 с.

 

В очередной том серии вошли остросюжетные романы известных американских писателей Чарлза Вильямса "Сооруди себе прическу" и Реймонда Чандлера "Великий сон".

Дашвар, Л. Мати все : [роман] / Л. Дашвар. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2011. - 336 с.

 

Здавалося, професорській доньці Лідочці Вербицькій пощастило: турботлива мама, коханий чоловік, гарна квартира, грошей вдосталь, - якби не таємниця... Вона дізнається, що забите сільське дівча, куплене для сексуальних утіх її брата Платанона, - не єдина маріонетка в руках їхньої матері! Підступ і брехня - ось на чому мати побудувала свою родинну ідилію! Але власного щастя Ліда зречеться сама... Мати все - і все втратити !

Сланський, Б. Техніка живопису та реставрації / Б. Сланський ; упорядкув., передм. І. Дорофієнко ; пер. В. Кузьменка. - К. : Мистецтво, 2009. - 304 с.

 

У книзі відомого чеського художника-реставратора Богуслава Сланського розповідається про історію розвитку техніки живопису та найважливіші етапи реставрації творів образотворчого мистецтва.