Нові надходження за травень 2014 р.

0
0
0
s2sdefault

Архів

   

Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року : [кол. монографія] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; за ред. М. С. Кармазіної. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013.

 

У монографії аналізуються особливості політичного процесу в Україні у рік перед виборами, що так чи інакше вплинули на перебіг електоральних змагань.
   

Держава і громадське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці : аналіт. доповідь / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; за ред. О. М. Майбороди. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 376 с.

 

 

Аналітичну доповідь підготовлено за результатами науково-дослідної роботи "Концептуальні засади державної політики сприяння розвиткові громадянського суспільства і утвердження особистості", що виконувалися в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України у 2013 р.
   

Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз  : монографія / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; за ред. Ф. М. Рудича. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 448 с.

 

 У монографії досліджується сучасний політико-ідеологічний процес в українському суспільстві.
   

Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку  : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.; м. Київ, 24 -25 листоп. 2011 р. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: Ю. А. Левенець (голова) [та ін.]. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. - 588 с.

 

У збірнику висвітлюються різноманітні питання теорії та практичної діяльності політичних партій в Україні.
   

Парламентські вибори 2012 року в Україні  : [наук. дослідж.] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: Ю. А. Левенець (голова) [та ін.]. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 364 с.

У збірник увійшли наукові дослідження учасників міжнародної науково-практичної конференції "Парламентські вибори 2012 року в Україні", в яких проаналізовано найактуальніші питання парламентської виборчої компанії 2012 р.

   

Переяслав, 1654 р. / Український ін-т нац. пам'яті ; [упоряд.: В. В. Кривошея, С. М. Горобець, Б. О. Вакка]. - К. : Пріоритети, 2012. - 148 с.

 

 Пропоноване видання є публікацією оригінала присяжних списків козаків, міщан, шляхти у містах Переяславі, Києві та Ніжині у 1654 р. Містить вступ і текст документів.

   

Не підлягає забуттю: нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941-1944) : зб. наук. ст., документів, матеріалів та спогадів / Черкас. осередок Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність", Черкаська обл. орг. нац. спілки краєзнавців України [та ін.] ; упоряд.: В. М. Мельниченко, Т. А. Клименко, Г. М. Голиш ; кер. проекту О. А. Воронкіна. - Черкаси : Вертикаль, 2013. - 366 с.

 

Наукові статті, документи, матеріали та спогади очевидців, що складають основу збірника "Не підлягає забуттю: нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941 - 1944)" розповідають читачам про нацистський окупаційний режим на території сучасної Черкаської області, який тривав з липня 1941 року по березень 1944 року.
   

Андерсон, П.  Богородица - духовный мост между Востоком и Западом: пер. с англ. / П. Андерсон ; предисл.: Митрополита Диоклийского Каллиста. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Библейско-богословского института св. апостола Андрея, 2008. - 168 с.

 

Книга относится к жанру исторической хроники. В очень краткой форме представлено множество удивительных фактов, из которых некоторые хорошо известны, а многие были преданы забвению.
   

Богдашина, О. М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. ХІХ - 20-ті рр. ХХ ст.)  : монографія / О. М. Богдашина ; НАН України, МОН України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна [та ін.]. - 2-ге вид., допов. та переробл. - Х. : Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 560 с.

 

Монографія присвячена аналізу впливу позитивізму на розвиток історичної думки України (60-ті рр. ХІХ - 20-ті рр. XX ст.).
   

Чувпило, О. О.       Вибрані індологічні твори  / О. О. Чувпило ; МОН України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Цифрова друкарня №1, 2013. - 748 с.

 

У данному виданні вміщені кращі твори, опубліковані в різних виданнях протягом 40 років, доктора історичних наук, професора кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Олександра Олександровича Чувпила.
   

Єремій, Г. О.  Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності : монографія / Г. О. Єремій, П. В. Хряпінський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т права ім. В. Сташиса класичного приватного ун-ту. - Запоріжжя : КСК-Альянс, 2012. - 176 с.

 

 В монографії вперше здійснено комплексний соціально-правовий аналіз звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності за кримінальним правовм і законодавством України.
   Брюховецький, В. Віктор Петров: верхи долі - верхи і долі / В. Брюховецький. - К. : Темпора, 2013. - 168 с.

Збірник склався у процесі роботи над тритомником вибраних ста-??тей Віктора Петрова «Розвідки» .

   

Гончарова, О. М.   Античне красномовство як феномен європейської культури  : монографія / О. М. Гончарова ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Видавництво НАКККіМ, 2013. - 416 с.

 

У книзі проаналізовано античне красномовство з точки зору використання ораторами Давньої Греції і Давнього Риму стратегій мовного управління.
   

Осипчук-Скоровода, В.  Воля Перуна Праве ПриШестя Тараса Шевченка), Кн. 1 / В. Осипчук-Скоровода. - К. ; Кам'янець-Подільський : [б. и.], 2012. - 544 с.

 

Під пером поета та літературознавця Володимира Осипчука-Скороводи особа Тараса Шевченка постає Богом-захисником Українського Народу у Божественній Величі втілення Бога Перуна.
   

Артюшенко, А. О.  Особистісна мобільність і її формування у студентів економічного профілю в процесі фізичного виховання : монографія / А. О. Артюшенко ; [Ун-т банківської справи Нац.о банку України, Черкаський ін-т банківської справи]. - К. : Поліграфсервіс, 2012. - 230 с.

 

У монографії розкрито теоретико-методичний аспект формування у студентів вищих навчальних закладів особистісної мобільності у процесі фізичного виховання.

   

Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти  : зб. вибраних наук. пр. / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; упоряд.: Г. І. Мартинова, Л. В. Шитик, А. А. Таран. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 524 с.

 

  До збірника увіійшли  вибрані статті викладачів, які працювали в 40-90 роки ХХ ст. на кафедрі української мови Черкаського державного педагогічного інституту.
   

Новый журналист. Как освоить медиапрофессию : интересное учеб. пособие / Ассоциация "Новомедиа" ; под общ. ред. Р. Кухарчука ; сост. З. Никитюк. - К. : Брайт Стар Паблішинг, 2014. - 208 с.

 

Пособие "Новый журналист" - отличный выбор как для тех, кто только ступает на тропу новой профессии, так и для тех, кто уже давно трудится на информационных полях.

   

Автор - твір - читач : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є. М. Черноіваненко, Н. М. Шляхова, М. В. Пащенко. - О. : Астропринт, 2012. - 238 с.

 

До збірника включено матеріали кафедральної наукової теми "Проблеми рецепції та інтерпретації художнього тексту".

 

Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні  : аналіт. доповідь / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 280 с.

 

Аналітична доповідь підготовлено за результаттами науково-дослідної роботи "Націоінтегруючий потенціал науково-інноваційної політики в Україні: соціогуманітарні аспекти", що виконувалися в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України у 2013 р 
 

Мазуренко, В. І.     Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств  : навч. посіб. / В. І. Мазуренко, Р. Д. Стаканов ; Ін-т міжнар. відносин, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., допов. та переробл. - К. : ДКС центр, 2012. - 253 с.

 

 Навчальний посібник відповідає структурі і змісту програми курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності".

 
   

Кацуба, А. В.  Управління господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу  : адмін.-правові засади : монографія / А. В. Кацуба. - Х. : Друкарня Мадрид, 2014. - 244 с.

 

Монографію присвячено аналізу адміністративно-правових засад управління господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу.
   

Білик, М. Д.  Фінансові стимули розвитку регіонів України : монографія / М. Д. Білик, В. К. Хлівний, С. М. Батіщева ; МОН України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К. : Видавництво КНЕУ , 2013. - 232 с.

 

Ця книга є одним із перших в Україні наукових досліджень теоретичних засад фінансового стимулювання регіонального розвитку в умовах ринкової економіки, ролі бюджетного механізму у його стимулюванні, оцінці значення бюджетних видатків у забезпеченні розвитку регіонів України.
   

Задорожный, Г. В. Глобализирующееся знаниеемное хозяйство: проблемы ренты и квазиренты  : [монография] / Г. В. Задорожный, А. В. Кацуба. - Х. : Точка, 2013. - 233 с.

 

В содержательно качественно ином, с точки зрения мегаметодологии - философии хозяйства свете представлен глобальный кризис современности и глубинного знания о хозяйстве как сфере целостной жизнедеятельности личности. 
   

Русак, Д. М. Інституції міжнародної економічної політики  : навч. посіб. / Д. М. Русак ; Ін-т міжнар. відносин, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Видавництво ІМВ, 2013. - 243 с.

 

У навчальному посібнику розглядаються інституції глобального, регіонального та галузевого характеру, що формують міжнародну економічну політику.
   

Інформаційні технології та моделювання в економіці: на шляху до міждисциплінарності : монографія / [за ред.: В. М. Соловйова [та ін.]]. - Черкаси : Брама-Україна, 2013. - 408 с.

 

 В монографії викладено сучасні методологічні підходи до моделювання економічних систем на засадах міждисциплінарного підходу.
   

Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки [Текст] : монографія / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Нац. гірничий ун-т [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Соловйова. - Черкаси : Брама : Вовчок О. Ю., 2013. - 218 с.

 

В монографії розглянуто сучасні підходи до моніторингу, моделювання та управління складними системами з емерджентними (такими, що виникають) властивостями.
   

Фінанси підприємств: проблеми і перспективи [Текст] : у 3 т. : монографія, Т. 2. Фінансові аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств / М. Д. Білик, С. В. Захарін, Р. І. Заворотній [та ін.] ; за ред. М. Д. Білик ; МОН України, Київський нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : ПанТот, 2012. - 277 с.

 

У монографії представлені результати досліджень стратегій підприємств, їх інвестиційно-інноваційної діяльності та напрямів її активізації, фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності. 
   

Краус, Н. М. Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах господарювання  : монографія / Н. М. Краус. - Полтава : Дивосвіт, 2014. - 145 с.

 

У монографії обгрунтовано та доведено, що одним із джерел надходження коштів для інноваційного розвитку національної економіки є легалізація тіньових капіталів і зниження рівня тінізації економіки країни.
   

Собкевич, О. В.     Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорожнього комплексу в Україні  : аналіт. доповідь / О. В. Собкевич, К. М. Михайличенко, О. Ю. Ємельянова ; за ред. Я. А. Жаліла ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. - К. : Видавництво НІСД, 2013. - 46 с.

 

 Розглянуто процеси трансформації ролі транспортно-дорожнього комплексу в економіці України та сучасний стан реалізації транзитного потенціалу країни, проаналізовано ефективність державної політики реформування та розвитку транспортної галузі.
   

Євро-2012: напрями реалізаціїї нагромадженого потенціалу регіонального розвитку : аналіт. доповідь / В. І. Волошин, Т. Г. Васильців, А. І. Мокій [та ін.] ; за заг. ред. Я. А. Жаліла ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. - К. : Видавництво НІСД, 2012. - 133 с.

 

Проаналізовано обсяги, структуру та ефективність інвестування у підготовку України до Євро-2012. Оцінено вплив підготовки та проведення чемпіонату на соціальний розвиток регіонів України.
   

Земзюліна, Н. І.     Гендерний аспект європейського кооперативного руху (перша третина ХХ ст.) : монографія / Н. І. Земзюліна ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького, НДІ селянства, Наук. т-во істориків-аграрників. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 360 с.

 

У монографії здійснено аналіз економічного розвитку європейського суспільства першої третини ХХ ст.
   

Чайковський, А.   Війна чи військова злочинність? : [зб. дослідж. і публ.] / А. Чайковський, Дж. -П. Химка, П. А. Рудлінг. - К. : Золоті Ворота, 2013. - 128 с.

 

Книга містить дослідження скчасних західних та вітчизняних учених - Анатолія Чайковського, пера Андерса Рудлінга та Джон-Пола Химки на тему українського нацизму, радикального націоналізму, фальсифікації історії, створення антиісторичних міфів, злочинів проти людяності та спроб реабілітації (і героїзації) посібників нацизму - членів ОУН і УПА.

   

Дрозд, Р.      Історія українців у Польщі в 1921-1989 роках  : [монографія] / Р. Дрозд, Р. Гальчак, І. Мусієнко ; пер. з пол.: І. Мусієнко. - 3-тє вид., випр. і допов. - Х. : Золоті сторінки, 2013. - 270 с.

 

Монографія присвячена аналізу становища української етнічної меншини у Польщі в найбільш кризові та переламні періоди історії країни ХХ ст., проблемам конструювання та збереження її ідентичності, культурі та історії українсько-польського порубіжжя.
   

 

Ушкалов, О. Л. "Золоті лисенята"  повертаються. Юліан Шпол : життя і творчість  : монографія / О. Л. Ушкалов. - Х. : Майдан, 2012. - 321 с.

 

Це - перша книга, присвячена життю і творчості талановитого поета, прозаїка, драматурга, публіциста й активного організатора літературного життя часів Українського Ренесансу Юліана Шпола (1895 - 1937).

 

   

 

Фока, М. В. Стратегії перекладу синтетичних образів Павла Тичини англійською мовою  : [монографія] / М. В. Фока ; МОН України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : Антураж А, 2013. - 240 с.

 

У монографії досліджено стратегії перекладу синтетичних образів П. Тичини з англійскою мовою. Попередньо висвітлено методологічні підходи до вивчення цієї актуальної перекладознавчої проблеми.

   

Онкович, Г. В.        Українська мова для архітекторів. І не тільки : навч. посіб. / Г. В. Онкович, В. В. Чепелик ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. - К. : ЛОГОС, 2011. - 224 с.

 

Видання спрямоване на розвиток навичок читання, письма та мовлення тих, хто вивчає українську мову як нерідну чи іноземну. 

   

Онкович, Г. В.        Уроки "рідної школи" : навч. посіб. / Г. В. Онкович, А. Д. Онкович, А. В. Морозова ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти. - К. : ЛОГОС, 2011. - 200 с.

 

У посібнику з розвитку мовлення на українознавчій основі запроваджено медіаосвітній підхід й на прикладі часопису "Рідна школа" (США) показано роль, місце і значення періодичних видань у плеканні особистості; ефективність і доцільність використання галузевой періодики у формуванні професійної компетентності фахівців, у розвитку його світогляду.

 

   

 

Філіпчук, Г.  Філософія екологічної освіти сталого розвитку  : монографія / Г. Філіпчук ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих. - Чернівці : Зелена Буковина, 2012. - 460 с.

 

У монографії висвітлено реалії і тенденції сучасного соціоприродного світу, здійснено культурно-історичний, науково-педагогічний, суспільно-політичний аналіз державно-освітньої політики, роль громадського суспільства в системі становлення еколого-етичної парадгми, ідеології людиноцентризму.

 

Скібіцька, Л. І. Діловодство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. І. Скібіцька. - 2-ге вид. - К. : Кондор, 2012. - 220 с.

 

Навчальний посібник з дисципліни "Діловодство" передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, що зустрічаються в повсякденній практиці фахівців підприємства та організацій різних організаційно-правових форм із застосуванням сучасних засобів оргтехніки. 

 

 

 

   

Крищенко, В. Д.    Не опускаючи очей...  : вибране / В. Д. Крищенко. - Х. : Фоліо, 2013. - 633 с.

 

 Нова книга майстра слова Вадима Крищенка - це підсумок багатьох років його творчості. У ній роздуми і пошуки істини, утіха і страждання, любов і гнів, розлунистий заклик і наспівний мотив, що барвисто вплелися у вінок поетичних рядків.


 

   

Степаненко, М. І.  Літературно-мистецька Полтавщина  : довідник / М. І. Степаненко. - Гадяч : Гадяч, 2013. - 500 с.

 

У довідникові вміщено інформацію про міжнародні, літературні, мистецькі, обласні, державні та інші премії засновані на честь митців, життя яких тісно пов`язане з Полтавщиною, про різні свята, творчі спілки, музеї, конкурси, книгозбірні.

 

 

Тарнашинська, Л.  Сюжет доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття  / Л. Тарнашинська ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Академперіодика, 2013. - 679 с.

 

Вперше у вітчизняному літературознавстві проблематику українського шістдесятництва досліджено системно й у різних смислових проекціях та в його парадигмальних зв'язках: від "больових точок" методологічних аберацій - через пошук оптимальної методологічної моделі - до національно-ідеологічних контекстів, світоглядно-філософських, аксіологічних підвалин цього явища та художньо-естетичних, жанрово-стильових та системно-образних актуалізацій та модифікацій художньої свідомості його репрезентантів.


 

   

Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. - К. : [б. и.], 2011. - 263 с.

 

У статтях розкривається історія Почаївського Свято-Успенського монастиря та, насамперед, його друкарні в найбільш плідний період її діяльності (1734-1830), видання якого є стародруками.
   

 

Особа у контексті часу  : книга на пошану Лариси Нагорної / В. Бушанський, А. Глушко, Г. Зеленько [та ін.] ; упоряд.: Ю. Шаповал, О. Лісничук, С. Набок ; НАН України, Ін-т пол. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 464 с.

 

Книга містить статті колег та учнів Лариси Нагорної, яка є однією з основоположниць сучасної етнополітології.

 

  

  

   

Культура історичної пам'яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, С. Набок, Л. Нагорна [та ін.] ; за заг. ред. Ю. Шаповала ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 560 с.

 

Історична пам'ять - умовний і крихкий конструкт, який вибудовується у зіткненні політичних і корпоративних інтересів, ідеологічних настанов.

 

   

Мицик, В.     З добрими людьми по чесній дорозі. Постаті  / В. Мицик. - К. : КВІЦ, 2013. - 304 с.

 

 В книзі у спогаданнях та оповідях автор повідує про постаті в українському національному русі, іменем яких він удостоєний звання лауреата за свої твори - В. Хвойки, М. Максимовича, І. Нечуя-Левицького, П. Демуцького, про світочів народу, з ідеями яких патріотичного гартувалася душа та діячів, пліч-о-пліч з короткими у спільній праці з 1960-х років доводилося відстоювати самостійність України, національно-культурну ідентичність українського народу. 

   

 

Коцур, В. В. Етнополітичний конфлікт у Придністров'ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин  : монографія / В. В. Коцур ; наук. ред. М. І. Панчук. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 272 с.

 

У монографії досліджується динаміка етнополітичного конфлікту в Придністров'ї та перспективи його врегулювання у зв'язку з українсько-молдовськими міждержавними відносинами.

 

   

Гветадзе, І. Г. Доброчинна та просвітницька діяльність іноземців на Півдні України (40-ві рр. ХІХ - початок ХХ ст.) : наук. вид. : [монографія] / І. Г. Гветадзе. - Донецьк : Донбас, 2013. - 391 с.

 

У монографії проаналізовано характер і напрями благодійної та просвітницької діяльності іноземців на теренах Південної України. Розглянуто динаміку створення, організаційні засади та діяльність національних благодійних товариств. 

 

   

Правові проблеми сучасності  : матеріали наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 26 лютого 2013 р.) / Глобальна орг. союзницького лідерства, Акад. безпеки відкритого сусп-ва, Акад. наук вищої освіти України. - К. : Ліпкан О. С., 2013. - 76 с.

 

У збірнику знайшли відображення результати науково-практичної конференції, присвяченої правовим проблемам сучасності.

 

 

   

Трансформація національних концепцій безпеки як відповідь на нові глобальні та регіональні виклики і загрози: досвід України та НАТО [Текст] : зб. матеріалів міжнар. конф., 19 верес. 2012 р. / Нац. ін-т стратегічних дослідж. ; упоряд.: В. Ю. Цюкало [та ін.] ; за ред. К. А. Кононенка. - К. : Видавництво НІСД, 2013. - 80 с.

 

Матеріали міжнародної конференції, що відбулася 19 вересня 2012 р. в Національному інституті стратегічних досліджень, присвячені презентації нових редакцій Стратегії національної безпеки України і Воєнної доктрини.

 

   

Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : [монографія] / В. Бугров, А. Гожик, К. Жданова [та ін.]; за заг. ред. В. Лугового, С. Калашнікової ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Ін-т лідерства, інновацій та розвитку. - К. : Пріоритети, 2014. - 156 с.

 

 

У монографії висвітлено основні етапи та тенденції розвитку Європейського простору вищої освіти як мети Болонського процесу. 

 

   

Випереджаючи свій час. Мухаммад Асад: видатний львів'янин та ісламський діяч : зб. авт. ст. Мухаммада Асада та ін. інформація / ВАГО "Альраід", Укр. центр ісламознавства. - К. : [б. и.], 2013. - 76 с.

 

Увазі читачів пропонується збірка перекладів вибраних статей Мухаммада Асада (Леопольда Вейсса; 1900 - 1992), видатного мусульманського мислителя та громадського діяча.   

ЛГБТ - вектор Украины : сб. отчетов по мониторингу / Информ.-правозащитный Центр для геев и лесбиянок  "Наш мир". - К. : Наш мир, 2013. - 154 с.

 

 В сборник включены три мониторинговых отчета, отражающих социальное, правовое и политическое положение сексуальных меньшинств в Украине. 

   

Міжнародне безпекове середовище: виклики та загрози національній безпеці України  : аналіт. доповідь / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська, О. О. Резнікова ; за заг. ред. К. А. Кононенка. - К. : Видавництво НІСД, 2013. - 54 с.

 

Досліджено процеси змін, що відбуваються в сучасному міжнародному середовищі безпеки, та визначено їхній вплив на національну безпеку України.

 

   

Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах : монографія / авт. кол.: М. І. Михальченко, М. Є. Горєлов, В. А. Гриневич [та ін.]  ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 336 с.

 

У монографії досліджується система політичних цінностей населення України, їх структура, регіональна специфіка.

 

 

   

Протидія тероризму, нерозповсюдження зброї та матеріалів масового знищення й захист критичної інфраструктури : зб. матеріалів засідань Міжвідомчої експертної робочої групи, створенної при НІСД / Нац. ін-т стратегічних дослідж. ; за ред.: О. Д. Маркєєвої, Ю. М. Скалецького. - К. : Видавництво НІСД, 2013. - 102 с.

 

У збірнику представлені інформаційні та аналітичні матеріали, що висвітлюють діяльність створеної у березні 2011 р. при Національному інституті стратегічних досліджень Міжвідомчої експертної робочої групи (МЕРГ) з питань протидії загрозам розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення. 

   

Аніщук, Н. В. Основи гендерного права України  : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Аніщук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одеська юридична академія". - О. : Фенікс, 2013. - 208 с.

 

Данний підручник є першою спробою у вітчизняній юриспруденції висвітлити основи гендерного права України. 

 

 

   

 

Скорик, М. Т. Літо. До кучмізму і після  / М. Т. Скорик. - К. : Кит, 2013. - 464 с.

 

Ця книга, ніби є продовженням творчого доробку автора в двох його попередніх творах документальної прози — «Зима». 

   

 

 

Михалко, І. С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених  : монографія / І. С. Михалко ; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса. - Х. : Право, 2013. - 200 с.

 

 Монографію присвячено комплексному дослідженню принципу раціонального застосування примусових заходів і стмулювання правослухняної поведінки засуджених. Розглянуто зміст і характерні ознаки цього галузевого принципу, на підставі чого сформульованого його дефініцію.

 

   

Лихова, С. Я. Кримінальна відповідальність за порушення безпеки людини за законодавством держав-учасниць Європейського Союзу  : монографія : присвяч. 20-річчю Національної акад. правових наук України / С. Я. Лихова ; НДІ вивч. проблем злочинності ім. академіка В. В. Сташиса НАПН України. - К. : Редакція журналу "Право України" ; Х. : Право, 2013. - 94 с.

 

Вперше у вітчизняній юридичній науці наводяться результати порівняльного дослідження нормативного матеріалу держав - учасниць Європейського Союзу: Литва, Латвія, Пльща, Болгарія, Франція, ФРН.