Нові надходження за лютий 2014 р.

0
0
0
s2sdefault

Архів

   

Економічні умови забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти [Текст] : кол. монографія / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти ; [за заг. ред. І. М. Грищенка]. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 364 с.

 

У монографії здійснено теоретико-методологічне обгрунтування економічних умов забезпечення якості освітніх послуг у системі вищої освіти.
   

Подорож в еколандію [Текст] / упоряд. С. М. Чубса. - Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2012. - 80 с.

 

"Подорож в Еколандію" є результатом творчої роботи вчителів та учнів. У книзі в доступній і цікавій формі пропонується найрізноманітніша інформація про екологічні проблеми сьогодення, розкриваються причини їх виникнення, пронуються шляхи вирішення.
   

Велика Волинь: історія освіти і культури  / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка ; за ред. М. В. Левківського. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. - 499 с.

 

Монографія присвячена історичній ретроспективі культурно-світнього розвитку Великої Волині ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.
   

Гриньова, М. В.     Виховання: теорія і практика  : навч.-метод. комплекс для студ. і магістрантів / М. В. Гриньова, Л. В. Малаканова, Г. Ю. Сорокіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Техсервіс, 2012. - 216 с.

 

До уваги управлінцівусіх рівнів, учителів, магістрантів, студентів пропонується навчально-методичний комплекс, у якому, згідно з сучасною концепцією біопсихосоціального розвитку людини, її цілісності, гармолнії, розглядається проблема виховання.

   

Фоменко, Н. А.  Стандартизація туристської освіти: теорія, методика  : [монографія] / Н. А. Фоменко ; ред.: Т. М. Глушко, Л. Г. Мірошниченко. - К. : Вища школа, 2011. - 288 с.

 

Досліджено стандартизацію вищої освіти як теоретико-методичну проблему в її історичному та прикладному аспектах формування і реалізації галузевих стандартів вищої туристської освіти.

   

Осадчий, І. Г.  Спрямований розвиток освітніх систем: теорія, технологія, практика : монографія / І. Г. Осадчий ; Інститут педагогіки НАПН України. - К. : Інформавтодор, 2013. - 435 с.

 

У монографії розкрито теоретико-методологічні засади і технологію спрямованого розвитку освітніх систем - процесу їх прогресивного змінювання за обраним напрямом, визначеними змістом і тривалістю.
   

Жижко, О. А.  Професійна освіта маргінальних груп населення Мексики та Венесуели: становлення і розвиток : монографія / О. А. Жижко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих. - Херсон : Грінь Д. С., 2013. - 503 с.

 

 Монографія присвячена проблемі професійної освіти маргінальних верств населення.
   

Радул, В. В.  Соціалізація особистості : навч. посіб. / В. В. Радул, Я. В. Галета ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград : Александрова М. В., 2013. - 236 с.

 

У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методологічні основи проблеми соціалізації особистості. Аналізуються особливості реалізації соціалізації особливості за допомогою різних умов.

   

Радул, О. С.  Історія вищої школи Європи (V ст. - середина ХХ ст.)  : монографія / О. С. Радул. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. - 535 с.

 

У монографії представлено історію західноєвропейської і вітчизняної вищої школи з серединіх віків до середини ХХ століття. До історичного викладу додаються додатки з історії діяльності вищих навчальних закладів.

   

Степаненко, М. І. Думки вголос і про себе / М. І. Степаненко. - Полтава : Шевченко Р. В., 2013. - 412 с.

 

 До книги увійшли об'єднані в окремі розділи публіцистичні, мовознавчі, літературознавчі розмисли.
   

Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України [та ін.] ; ред. рада: С. М. Ніколаєнко (голова) [та ін.] ; упоряд.: О. А. Сай, Д. І. Дейкун, Б. Г. Чижевський [та ін.]. - 2-ге вид., переробл. - К. : Генеза, 2012. - 464 с.

 

 

 Книга "Герої - освітяни і науковці України" - меморіальне видання про славних синів і доньок нашої Батьківщини - освітян і науковців, чиї ратні і трудові подвиги були удостоєні найвищих державних відзнак: Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці, Герой України.
   

Клочек, Г.   Поетика візуальності Тараса Шевченка : монографія / Г. Клочек. - К. : Академвидав, 2013. - 254 с.

 

У монографії проаналізовано мистецтво живописання словом Т. Шевченка як потужне джерело енергії художнього впливу його поезії.
   

Нестелєєв, М. А.   На межі: Суїцидальний дискурс українського модернізму  : монографія / М. А. Нестелєєв. - К. : Академвидав, 2013. - 256 с.

 

У монографії на основі психоаналітичної методології проінтерпретовано автодеструктивні мотиви в українській літературі доби модернізму, передусім у прозі В. Підмогильного, М. Хвильового та Г. Епіка.

   

Ковалів, Ю. І. Історія української літератури: кінець ХІХ - поч. ХХІ ст. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 10 т. / Ю. І. Ковалів. - К. : Академія, 2013 -     . - (Альма-матер)

            Т. 2 : У пошуках іманентного сенсу. - 2013. - 624 с.
   

Башманівська, Л. А.  Практикум з методики викладання української літератури : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. А. Башманівська, Н. М. Білоус ; МОН України, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка, ННІ філології та журналістики. - К. : Слово, 2013. - 144 с.

 

У посібнику запропоновано плани практичних занять, запитання й завдання для самостійної роботи студентів, креативні вправи, тестові завдання, а також теми та поетапний план роботи лабораторних занять.
   

Сисоєва, Є. С.  Оцінні антропоніми в англійській мові : монографія / Є. С. Сисоєва ; Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет. - Донецьк : ДонНУ, 2013. - 233 с.

 

Книга присвячена дослідженню семантичних, структурних та функційних особливостей оцінної антропонімічної лексики. Детально описується механізм впливу екстралінгвальних чинників на появу оцінки у зазначенні антропонімів.
   

Ткачук, О. М.  Наративні принципи прози Михайла Яцківа : монографія / О. М. Ткачук. - Тернопіль : Медобори, 2013. - 275 с.

 

 Досліджено загальні закономірності іманентних наративних структур прози Михайла Яцківа. На матеріалі малої прози та повістей митця окреслено екзистенційне підґрунтя художнього світу.
   

Ковтун, Н. О.  Рекламний дискурс на радіо в соціокомунікаційному вимірі : монографія / Н. О. Ковтун ; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 279 с.

 

Монографію присвячено теоретичному обгрунтуванню рекламного радіодискурсу з позицій теорії соціальних комунікацій.
   

Межов, О. Г.  Типологія мінімальних семантико-синтаксичних одиниць : монографія / О. Г. Межов. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. - 463 с.

 

У монографії проведено комплексне дослідження мінімальних семантико-синтаксичних одиниць сучасної української літературної мови у семантично елементарних і неелементарних простих реченнях.
   

Ткачук, М. П.  Художній дискурс лірики Андрія Малишка  / М. П. Ткачук. - Тернопіль : Медобори, 2013. - 309 с.

У книзі розглядається життєвий і творчий шлях Андрія Малишка, характер його естетичних пошуків, який був послідовним традиціоналістом в українській ліриці ХХ століття.

   

Бублейник, Л. В.   Проблематика художнього перекладу: семантико-стилістичні аспекти : навч. посіб. / Л. В. Бублейник ; Волинський ін-т економіки та менеджменту. - Луцьк : Видавництво ВІЕМ, 2011. - 164 с.

 

 У навчальному посібнику розглянуто основні принципи теорії перекладу, з'ясовано статус перекладознавства в системі філологічних дисциплін, схарактеризовано різні підходи до вирішення проблеми перекладності.
   

Навальна, М. І.  Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст. : [монографія] / М. І. Навальна ; відп. ред. К. Г. Городенська ; НАН України, Ін-т української мови. - К. : Бураго Д., 2011. - 328 с.

 

 У монографії комплексно досліджено лексичну дифузність у мові української періодики першого десятиріччя ХХІ ст. Широко проаналізовано стилістичне використання іностильової лексики, визначено внутрішньомовні та позамовні чинники, що зумовили динаміку лексико-семантичних та стилістичних процесів.
   

Гриньова, М. В.     Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів  : [навч.-метод. посіб. для студ. і магістрантів] / М. В. Гриньова, Л. В. Малаканова, Г. Ю. Сорокіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Астрая, 2012. - 312 с.

 

 До уваги управлінців усіх рівнів, учителів, магістрантів, студентів пропонується навчально-методичний посібник, у якому, згідно з сучасною концепцією стратегічного особтстісно орієнтованого управління, розглядається проблема менеджменту загальноосвітніх навчальних закладів.
   

Кочубей, Л. О.  PR у політичній сфері  : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Кочубей ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 469 с.

 

Даний підручник об'єднує ключові напрями з розвитку та вивчення PR у політичній сфері, починаючи від основних засад PR у політичній сфері, принципів та етичних норм PR-діяльності, закінчуючи практикою PR-діяльності у політичній сфері.
   

Нераденко, Т.   Таємниці Молюхова Бугра /або про що розповідають археологічні знахідки черкаських школярів /  Ч. 1 - 2 / Т. Нераденко ; Департамент освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, Черкаське територіальне від-ня Малої акад. наук України, Черкаська обл. орг. Нац. Спілки краєзнавців України [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 288 с.

 

Видання є результатом 15-річної роботи учнівської археологічної експедиції «Молюхів Бугор» (1998 – 2013 рр.), в роботі якої брали участь черкаські та київські школярі й студенти.
   

Регіональна історія України : зб. наук. ст., Вип. 5. До 20-ї річниці незалежності України / Ін-т історії України НАН України, Сектор теоретико-методолог. проблем іст. регіоналістики ; редкол. : В. Смолій (голов. ред.), Я. Верменич (відп. ред.) [та ін.]. - К. : Інститут історії України НАН України, 2011. - 236 с.

 

Збірник присвячений висвітленню теоретико-методологічних проблем локальної історії,концептуалізації історичної лімології як наукового напряму.
   

Культурологія  : навч. посіб. / В. В. Павленко, О. М. Цапко, А. І. Буймістер [та ін.] ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ, Навч.-наук. ін-т права та психології. - К. : КНТ : ЦУЛ, 2010. - 219 с.

 

Навчальний посібник, підготовлений колективом авторів, є спробою не лише осмислення культури, а й намагання викласти матеріал відповідно до вимог програми з нормативної дисципліни "Культурологія", затвердженої Міністерством освіти і науки України.
   

Супруненко, В. П.  Запорозька вольниця: Бойове мистецтво, звичаї та побут низового козацького товариства / В. П. Супруненко. - Запоріжжя : Дике поле, 2011. - 310 с.

 

 Багато років письменник і мандрівник Волордимир Супруненко провів у пошуках козацьких слідів та легендарної запорозької минувшини Придніпров'я. У складі різних експедицій об'їздив всю Україну та Росію, побував у Болгарії, Румунії, Туреччині, Греції, Єгипті. В результаті цих подорожей, архівних і фольклорних досліджень, краєзнавчого досвіду, власних припущень, спостережень та гіпотез і народилася ця унікальна книга, яка охоплює практично всі історичні й етнографічні аспекти побуту і бойового життя Запорозького козацтва - найбільш яскравого і колоритного явища української історії, гербового символа Запорозького краю.

   

Фурашев, В. М.      Національна безпека України: шляхи забезпечення, роль і місце суспільства. Євроатлантичний курс  : монографія / В. М. Фурашев, С. Ф. Джердж ; Науково-дослідний центр правової інформатики, Академія правових наук України. - К. : Синопсис, 2009. - 175 с.

 

Монографію присвячено оцінці шляхів забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі розвитку країни та світу.
   

Лазуренко, В. М.   Ліг колоском на отчому порозі. Юрій Миколайович Вовкотруб - молодий дослідник української історії / В. М. Лазуренко. - Черкаси : Вертикаль, видавець Кандич С. Г., 2012. - 175 с.

 

 Видання присвячено науковій діяльності представника нової генерації науковців незалежної України, кандидата історичних наук, доцента Черкаського державного технологічного університету, відомого краєзнавця Юрія Миколайовича Вовкотруба (1979 - 2011 рр.).
   

Лазуренко, В. М.   Українське фермерство: злет і падіння (1921-1929 рр.) : монографія / В. М. Лазуренко. - Черкаси : ЧДТУ, 2013. - 473 с.

 

У монографії на сонові аналізу широкого кола історичних джерел, частина з яких вводиться до наукового обігу вперше, комплексно досліджуються  передумови виникнення та історія становлення і розвиток селянських фермерських господарств України в умовах впровадження радянською державою нової економічної політики.
   

Мамчак, М. А.  Військово-морське будівництво в Україні у ХХ ст. : зб. докум. / М. А. Мамчак. - Севастополь : Просвіта, 2013. - 316 с

 

У збірнику вміщено архівні документи і джерела, які розкривають політичні інсинуації навколо процесу військово-морського будівництва в Україні протягом ХХ століття: рух за українізацію Чорноморського флоту перехід його під юрисдикцію УНР в 1917 - 1919 рр., а также зародження і вирішення флотської проблеми України після здобуття нею незалежності.

   

Мамчак, М.   Чорноморський флот. Курсом до Україн] / М. Мамчак. - Севастополь : Просвіта, 2013. - 606 с.

 

 Широко використовуючи недавно відкриті архівні джерела, історичні матеріали, свідчення багатьох учасників подій на Чорноморському флоті в 1917-1921 рр. та часу будівництва Військово-морських сил сучасної України у час становлення її незалежності.
   

Шелехов, М.   За Веру и Волю : Памяти героев Освободительной борьбы Белой Руси против уничтожения Православия в ХYI - ХYIII веках посвящается] / М. Шелехов ; Общественное объединение "Туровское научно-просветительское общество". - 2-е изд., испр. - Минск : А. Н. Вараксин, 2013. - 103 с.

 

 Книга освещает малоизвестные страницы истории Белой Руси в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. На основе многих источников описана история катастрофического ухудшения положения белорусов и украинцев в Речи Посполитой.
   

Іванюта, Н. В.  Забезпечення позову в господарському судочинстві : монографія / Н. В. Іванюта ; Міністерство освіти і науки України, Маріупольський державний університет. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 158 с.

 

У монографії досліджується витоки та становлення забезпечення позову, виявляються та конкретизуються поняття та ознаки забезпечення позову в господарському судочинстві, матеріальні та процесуальні підстави забезпечення позову.
   

Історіографічні дослідження в Україні : [зб. наук. пр.], Вип. 21 / НАН України, Ін-т історії України ; редкол. : В. А. Смолій (голова), О. А. Удод (відп. ред.), Д. С. Вирський [та ін.] ; пер. В. С. Горака. - К. : Інститут історії України НАН України, 2011. - 376 с.

 Висвітлюються актуальні питання української історіографії, зокрема з теорії, методології й історії історичної науки, біоісторіографії, проблемної історіографії та ін.
   

Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до багатополюсності : аналіт. доп. / Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса ; ред.: М. І.  Михальченко. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. - 116 с.

 

У аналітичній доповіді, підготовленій за результатами дослідження процесів адаптації України до переходу світ-системи від одно – до багато полюсності, здійснено аналіз теоретичних і практичних аспектів проблеми, пов’язаної з формулюванням нової структури світової системи
   

Кононенко, С. В.   Форми політологічного розуміння міжнародних відносин] : монографія / С. В. Кононенко ; Національна академія наук України, Ін-т всесвітньої історії . - К. : [б. и.], 2012. - 898 с.

 

 Монографію присвячено теоретико-методологічним та гносеологічним аспектам політології міжнародних відносин.
   

Деревінський, В.   В'ячеслав Чорновіл. Нарис портрета політика  : монографія / В. Деревінський. - Тернопіль : Джура, 2011. - 223 с.

 

У монографії окреслено важливі моменти життєвого шляху В. Чорновола. Розкрито роль і значення В. Чорновола в суспільно-політичних процесах України другої половини ХХ ст.
   

Бастіон і Батурин. УПА та підпільна адміністрація ОУН в Ярославщині, Любачівщині та Томашівщині в рр. 1944 - 1947  : документи та матеріяли / упоряд.: М. Іваник, М. Бохно ; ред.: І. Лонкевич. - Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 628 с.

 

У цьому томі "Архіву Закерзоння" надруковано документи і матеріали для вивчення історії українського збройного і підпільного руху в Ярославщині, Любачівщині і Томашівщині, що на Закерзонні.

   Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України . - К. : НІСД, 2013. - 572 с.
   

Філософія в умовах сучасних соціокультурних викликів  : всеукраїнська наук.-теорет. конф. (11 - 12 жовтня 2012 року) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; редкол.: О. В. Марченко (голова), В. М. Процишин, Д. І. Говорун [та ін.]. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. - 344 с.

   

Сливка, С. С.  Канонічне право : навч. посіб. / С. С. Сливка ; Нац. ун-т "Львівська політехніка", ННІ  права та психології. - К. : Атіка, 2012. - 160 с.

 

У навчальному посібнику, трактованому як спеціальний вступ до філософії права, викладений основний матеріал лекційних і семінарських занять у рахуванням потреб юридичної практики.

   

Бориславська, О. М.       Організація державної влади в сучасному світі  : конституційно-правова енциклопедія / О. М. Бориславська, С. В. Різник. - 2-ге вид., стер. - Л. : ПАІС, 2013. - 455 с.

 

Конституційно-правова енциклопедія "Організація державної влади в сучасному світі" є довідково-енциклопедичним виданням, що містить концентрований виклад основних аспектів організації державної влади у всіх сучасних державах.

   

Страшевич, В. Б.   Йшла війна народна. Черкаси в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.  / В. Б. Страшевич. - Черкаси : Вертикаль, видавець Кандич С. Г., 2013. - 190 с.

 

В історико-документальних нарисах, автором яких є черкаський краєзнавець, журналіст, лауреат обласної літературно-краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича, заслужений працівник фізичної культури і спорту України В. Б. Страшевич, на великому фактичному матеріалі розповідається про початок Великої Вітчизняної війни, жахливу картину життя черкасців
   

Філіпенко, І.  

            Володимир Івасюк: перлини духовності України [Текст] / І. Філіпенко. - К. : Смолоскип, 2011. - 104 с.

 

Останім часом усе більшої актуальності набуває проблема відтворення забутих чи фальсифікованих сторінок історії. Пропонуємо увазі читачів есей молодої луганської дослідниці Ірини Філіпенко про життя і творчість видатного українського композитора і поета Володимира Івасюка.
   

Грицяк, Є.    Короткий запис спогадів , [Ч. 1]. Норильське повстання ; [Ч. 2]. Після повстання / Є. Грицяк. - К. : Смолоскип, 2013. - 240 с.

Пропонуємо увазі читачів спогади Євгена Грицяка. Видання складається з двох частин: "Норильське повстання" (ця частина надрукована "Смолоскипом" ще 1980 року, а згодом неодноразово перевидавалися в незалежній Україні) і "Після повстання" (абсолютно новий текст), а також містить документальні додатки. Книжка відкриває маловідомі Героїчні сторінки історії Норильського повстання 1953 року.
   

Федорчук, С.   Демонтаж лицемірства : статті / С. Федорчук ; передм.: Є. Сверстюк. - К. : Смолоскип, 2012. - 228 с.

 

 Книжка Станіслова Федорчука "Демонтаж лицимірства" розпочинає нову смолоскипівську серію "Українська публіцистика". Це збірник авторських статей, що протягом 2007 - 2012 рр. публікувались у різних мережевих і друкованих виданнях.
   

Поліщук, Ю. М.      Національні меншини Правобережної України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII - початок ХХ століття) : монографія / Ю. М. Поліщук ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2012. - 428 с.

 

У монографії розкрито особливості політики Російської імперії щодо національних меншин Правобережжя України наприкінці XVIII - на початку ХХ ст.
   

Міловідов, Р. М.    Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом  : монографія / Р. М. Міловідов. - Ужгород : ТОВ ІВА, 2013. - 259 с.

 

Монографія присвячена науково-правовому розв'язанню проблеми ефективності кримінально-правової протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
   

Михальченко, Н.   Украинская региональная цивилизация: прошлое, настоящее, будущее  : монография / Н. Михальченко ; Национальная Академия наук Украины, Институт политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2013. - 337 с.

 

В работе осуществлен историко-политический анализ пути украинской региональной цивилизации. Показаны существенные отличия украинской и российской региональных цивилизаций, их этнических составляющих, национальных идей и будущего.

   

Іщенко, М. П.  Соціально-політична енциклопедія  : наук. вид. / М. П. Іщенко, О. М. Іщенко. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. - 636 с.

 

 Соціально-політична енциклопедія є спеціальним науковим виданням, у якому на новій теоретико-методологічній основі в алфавітному порядку подана загальновизнана наукова інтерпретація найбільш вживаних у вітчизняній і світовій практиці соціальних, політичних, економічних, філософських, соціологічних і юридичних понять і термінів, що використовуються у науково-дослідній діяльності та повсякденній роботі широкого кола громадян.
   

Ейдос : альманах теорії та історії іст. науки / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій (голов. ред.) [та ін.] ; ред. рада: П. Магочій [та ін.]. - К. : Видавництво Інституту історії України НАН України, 2009 -    

            Вип. 3 : Бібліотека "Ейдосу". [Ч. 2] : Українська історіографія від давніх часів до середини XIX століття : посіб. для студ. іст. фак. ун-тів і пед. ін-тів / М. І. Марченко. - К., 1971. - 484 с.
   

Софія Київська: Візантія. Русь. Україна  : зб. ст. : на пошану доктора іст. наук проф. Н. М. Нікітенко / НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. заповідник "Софія Київська" ; редкол. : П. С. Сохань (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд. : Д. С. Гордієнко, В. В. Корнієнко. - К. : [б. и.], 2011. - 352 с.

 

Збірка містить археологічні, мистецтвознавчі, епіграфічні, історіографічні дослідження Софії Київської, історії реставрації її монументального живопису. Ряд статей присвячено висвітленню окремих питань історії та культури Візантії, Русі та України, а також історіографії Русі та Візантії.

   

Єжеєв, М. Ф. Особливості формування сучасної зовнішньої політики Російської Федерації : аналіт. доп.  / М. Ф. Єжеєв, В. В. Орлик, Н. І. Мхитарян ; ред.: А. З. Гончарук ; Національний інститут стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2013. - 71 с.

 

В аналітичний доповіді проаналізовано актуальні питання зовнішньої політики України, її взаємовідносини із Росією та країнами Співдружності Незалежних Держав.
   

Управління економічним розвитком держави та суб'єктів господарювання : кол. монографія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Всеукр. Спілка вчених економістів, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; за заг. ред.: М. П. Денисенка, І. П. Мігус. - Черкаси : Маклаут, 2013.

 

Монографія є колективною працею українських та зарубіжних науковців, в якій досліджено сучасні підходи до управління економічним розвитком держави та окремих суб'єєктів господарської діяльності.
   

Пасєка, С. Р.  Соціально-трудовий потенціал регіону: теорія і практика розвитку: монографія / С. Р. Пасєка ; наук. ред. І. В. Бережна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. - 608 с.

 

Монографія присвячена дослідженню розвитку соціально-трудового потенціалу регіону. Обгрунтовано концептуальний підхід до визначення сутності соціально-трудового потенціалу.
   

Інструменти регіонального розвитку в Україні  : навч. посіб. / О. В. Берданова, Г. А. Борщ, В. М. Вакуленко [та ін.] ; за ред.: В. М. Вакуленка, О. В. Берданової ; [Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Проект партнерства Канада - Україна "Регіональне врядування та розвиток"]. - К. : Видавництво НАДУ, 2013. - 286 с.

 

У навчальному посібнику розкрито теоретичні та практичні аспекти, нормативно-правове забезпечення формування та реалізації державної політики регіонального розвитку в Україні.
   

Данилишин, Б. М.  Економіка природокористування : підручник для аспірантів наук.-дослід. установ та вищ. навч. закл. / Б. М. Данилишин, М. А. Хвесик, В. А. Голян ; МОН України, НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - К. : Кондор, 2010. - 466 с.

 

У підручнику розглядаються теоретико-методологічні засади економіки природокористування як науки, проведена загальна характиристика основних видів природних ресурсів, проаналізовано методичні підходи їх економічної оцінки.

   

Глущенко, О. В.     Розвиток економічної свободи у фінансовому секторі  : монографія / О. В. Глущенко ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. - 218 с.

 

У монографії досліджено теоретико-методологічні та практично прикладні проблеми розкриття змісту економічної свободи та форм її прояву в фінансовій сфері.
   

Білик, М. Д.  Розвиток корпоративного сектору в Україні : монографія / М. Д. Білик, В. К. Хлівний, О. Ю. Клементьєва ; наук. ред.: М. Д. Білик ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. - К. : КНЕУ , 2013. - 414 с

 

У монографії досліджуються структури корпоративного типу, які серед організаційно-правових форм підприємств характеризуються найвищою ефективністю господарювання та найбільшою питомою вагою.
   

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів  : [монографія] / І. О. Луніна, О. П. Кириленко, А. В. Лучка [та ін.] ; за ред. І. О. Луніної ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [б. и.], 2010. - 320 с.

У монографії розглядаються засади формування доходів місцевих бюджетів та податкові повноваження місцевих органів влади.
   

Організаційно-економічні інструменти державної аграрної політики в Україні : аналіт. доповідь / В. М. Русан, О. В. Собкевич, А. Д. Юрченко ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. - К. : Видавництво НІСД, 2013. - 86 с.

 

Розглянуто організаційно-економічні аспекти державного управління в аграрній сфері, питання державної підтримки сільськогосподарського виробництва.
   

Краус, Н. М.  Інноваційна діяльність та венчурний капітал в системній модернізації національної економіки : монографія / Н. М. Краус, О. М. Шевченко ; Міністерство освіти і науки України, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка. - Полтава : Дивосвіт, 2013. - 183 с.

 

У монографії здійснено обгрунтування інверсійних процесів у науково-освітній структурі інноваційної економіки. Розкрито економічний зміст сутності категорій "інновація", "венчурного капіталу" та "інноваційної діяльності".
   

Городня, Т. А.        Економіка туризму: теорія і практика  : навч. посіб. / Т. А. Городня, А. Ф. Щербак. - К. : Кондор, 2012. - 436 с.

 

 Розглядаються теоретичні та практичні аспекти економіки туристичних підприємств та комплекс економіко-математичних моделей задач і методів їх розв'язування, які спрямовані на підвищення якості прийняття рішень в управлінні діяльністю туристичного підприємства.

 

   

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства  : підручник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. торговельно-екон. ун-т ; за заг. ред. Н. О. П'ятницької. - 2-е вид., переробл. і допов. - К. : Кондор, 2012. - 557 с.

підручнику розкрито сутність організації процесу обслуговування в закладах ресторанного господарства різних типів і класів.

   

 

Бірюков, Д. С.        Захист критичної інфраструктури: проблеми та перспективи впровадження в Україні : аналіт. доповідь / Д. С. Бірюков, С. І. Кондратов ; Нац. ін-т стратегічних дослідж. - К. : Видавництво НІСД, 2012. - 94 с.

 

Обгрунтовано необхідність формування єдиної державної політики у сфері захисту критично важливих об'єктів та інфраструктури в Укрваїні. Представлено огляд досвіду запровадження концепції критичної інфраструктури у провідних країнах світу.

 

Тирпак, І. В.  Основи економіки та організації підприємництва  : навч. посіб. / І. В. Тирпак, В. І. Тирпак, С. А. Жуков ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгородський нац. ун-т, Закарпатський держ. ун-т. - К. : Кондор, 2012. - 268 с.

 

 У навчальному посібнику розкриті економічні, організаційні, правові та соціальні основи стіворення і діяльності підприємницьких структур в умовах ринкової економіки, заснованих на різних формах власності. 

 

   

Влізло, Є. М.  Інвестиційний потенціал України в системі державного регулювання / Є. М. Влізло ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : Брама-Україна, 2012. - 344 с.

 

 У монографії розроблено наукові положення та методичне забезпечення формування ефективного механізму державного регулювання інвестиційного потенціалу територій України на основі оцінювання ролі регіональних процесів інвестування в національній економіці та обгрунтовано напрями підвищення ефективності його функціонування в умовах ринку.

   

Желюк, Т. Л Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Економіка ІІ" : для слухачів магістратури напряму підгот. 1501 "Державне управління" спец. 8.15010002 - "Державна служба" / Т. Л. Желюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Тернопільський нац. екон. ун-т. - Т. : [б. и.], 2012. - 118 с.

 

Навчально-методичний комплекс сприяє засвоєнню теоретичних, інституційних, організаційних засад реалізації інструментарію економічної політики.

   

Формування регіональної інноваційної політики  : [навч.-метод. посіб.] / [авт. кол.: І. Б. Катерняк, А. В. Ліпенцев, Н. Г. Мазій та ін.] ; за заг. ред. А. В. Ліпенцева ; Львів. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. - Л. : Видавництво ЛРІДУ НАДУ, 2012. - 110 с.

 

Розкрито сутність інноваційної діяльності та підвищення її соціально-економічної ролі в умовах становлення економіки знань. Розглянуто методологічні засади державного управління інноваційною діяльностю.

   

 

Конвергенція регіонів у транскордонному просторі : монографія / [Н. А. Мікула, Є. Е. Матвєєв, В. В. Толкованов та ін. ; відп. ред. Н. А. Мікула] ; Ін-т регіональних дослідж. НАН України, Львів. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. - Л. : Видавництво ЛРІДУ НАДУ, 2012. - 368 с.

 

 Представлено теоретико-методологічні засади конвергенції регіонів у транскордонному просторі та виокремлено організаційне і нормативно-правове забезпечення конвергенції механізмів конкурентоспроможності регіонів.

   

Кузьміна, Т. О.       Міжнародна система стандартизації та сертифікації  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. О. Кузьміна. - К. : Кондор, 2011. - 450 с.

 

У навчальному посібнику викладено основи міжнародної системи стандартизації та сертифікації відповідно до освітньо-професійної програми.

   

Кирилюк, Є. М.      Аграрний ринок в умовах трансформації економічних систем : монографія / Є. М. Кирилюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К. : Видавництво КНЕУ, 2013. - 572 с.

 

У монографії обгрунтовано теоретико-методологічні положення і практичні рекомендації щодо розвитку аграрного ринку в умовах трансформації економічних систем.

   

Старостенко, Г. Г.  Національна економіка : навч. посіб. : присвяч. до 90-ччя навч. закл. / Г. Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Поснова ; МОН України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. - К. : Ліра-К, 2012. - 430 с.

 

 В навчальному посібнику розглянуто теоретичні питання, щодо специфіки національної економіки, як галузі знань, зупинена увага на змісті предмету та завданнях дисципліни.