Нові надходження за червень 2015р.

0
0
0
s2sdefault

Архів

   

 

   Нестеренко, П. В. Допоміжні історичні дисципліни  геральдика, фалеристика : навч. посіб. / П. В. Нестеренко ; М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. - К. : Кондор, 2014. - 447 с.

 

   Видання розраховане на спеціалістів і керівників організацій, працівників управління культури, установ місцевого смоврядування, викладачів і студентів закладів культури, художніх і художньо-педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів, художників - оформлювачів, живописців і графіків, дизайнерів, архітекторів, а також для культурологів та істориків мистецтва, всіх зацікавлених проблемами геральдичної спадщини минулого й реалізації здобутків геральдики на сучасному етапі.

 

   

  

 

    

   

 

   Памятники археологии позднеримского времени Правобережной Киевщины : [монография] / Н. М. Кравченко, О. В. Петраускас, Р. Г. Шишкин, А. В. Петраускас ; НАН Украины, Ин-т археологии, Нац. пед. ун-т им. М. П. Драгоманова. - К. : КНТ, 2007. - 456 с.

 

   В книге представлен полный каталог памятников черняховской и киевской культур, открытых и обследованных экспедицией. В отдельных главах публикуются результаты раскопок таких могильников и поселений как Обухов - 1 и 1а, обухов - 3, Деревяна, малополовецкое - 2, Великая Мотовиловка - 1, Мотовиловская Слободка - 4.

 

 

 

  

 

 

   

   

   Пилипко, В. Н.       Вечная память, 1941-1945  / В. Н. Пилипко. - Черкассы : Вертикаль : Кандыч С. Г., 2011. - 260 с.

 

    Немеркнущая Память былого необходима и нынешнему, и будущему поколению! Это необходимо и тем, кто сегодня уже достиг полной зрелости, и тем, кто только начинает свой путь к ней. Весьма важно навечно оставить в памяти грядущих поколений слово, голос, образ, печатный след той славной эпохи своего народа, своих предков. И так им явлением, среди тысяч других, представляется и вышедшая в издательстве "Вертикаль" книга генерал-майора Пилипко Виктора Никаноровича "Вечна Память. 1941 - 1945".  В книге широко использовались документы и свидетельства, хранящиеся в архивах, музеях, личных сбережениях.

 

   

 

   Штепа, П.   Українець і москвин: дві протилежності  = UkrainiansversusMoscovites (TwoAntipodes) / П. Штепа ; літ. ред. Я. Радевич-Винницький ; Наук.-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова. - 2-ге вид. - Дрогобич : Відродження, 2008. - 688 с.

 

   У цій книзі Павла Штепи - автора широко відомих в українському світі праць "Московство" та "Мафія і Україна" - подано широкоформатний зіставний аналіз характерологічних рис українців і росіян, показані взаємини між цими народами в політичному, економічному, культурному, релігійно–конфесійному та ін. аспектах. Видання вирізняється величезним масивом залученої інформації, однозначністю інтерпретацій історичних та ін. фактів, безкомпромісністю авторської позиції. Тому - залежно від ставлення до української ідеї - воно викличе гарячий схвальний відгук в одних читачів і обурення в інших. Видання книги "Українець і москвин" є відповіддю на нескінченний потік антиукраїнських публікацій у Росії й Україні та на такі ж висловлювання багатьох російських політиків і московських п’ятиколонників на українській землі.

  

   

   

  

   Темченко, А. І.       Традиційні замовляння: семантичні транформації та обрядові парадигми  : монографія / А. І. Темченко ; Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2014. - 572 с.

 

 

   У монографії досліджено символіку лікувальних замовлень, яка проявляється на всіх рівнях структурного творення обрядового тексту (звуковому, лексичному, синтаксичному), а також його образній організації. Основними смисловими парадигмами, навколо, яких групується образна система замовлень, є тіло, час, простір і число, що дозволяє розглянути лікувальні тексти в загальному культурному контексті.

 

 

 

   

   

    Гендер і сексуальність  : хрестоматія / пер. з англ., ред. В. Гайденко. - Суми : Університетська книга, 2015. - 140 с.

 

   У хрестоматії подано найсучасніший матеріал з гендерних та феміністських досліджень зарубіжних авторів, праці яких уперше перекладені українською.

 

   

   Практичне право: на попередження ксенофобії : навч. посіб. / А. О. Галай, В. О. Галай, М. М. Мосюк [та ін.] ; за ред. А. О. Галая ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2011. - 196 с.

 

    Видання містить спеціальну навчальну програму, що розкриває головні положення протидії ксенофобії в Україні, алгоритми діяльності приймальні з надання юридичних і психологічних консультацій для потерпілих від ксенофобії. Книга є апробованим тренінговим комплексом, викладеним у готовому до застосування форматі інтерактивного тренінгу. Вона побудована за стилем доступності, простоти основних категорій, спрощення і пояснення юридичної термінології.

     

 

   Практичне право: права пацієнтів (інтерактивний курс медичного права)  : навч. посіб. / В. О. Галай, С. К. Гречанюк, І. Я. Сенюта [та ін.] ; за ред.: С. Г. Стеценка, А. О. Галая ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2009. - 224 с.

 

 

   У книзі розкриті ключові положення медичного права - перспективної галузі правової науки в Україні. Посібник побудований за концепцією "street law": усі питання подані у доступній популярній формі, зрозумілій навіть особі без юридичної освіти. Вклад кожної теми ведеться за допомогою інтерактивних педагогічних технологій, що допоможе учасникам заняття брати активну участь у його проведенні.

 

 

 

    Цивільний кодекс України  : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 11 листопада 2014 року : (відп. офіц. текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 317 с.

 

 

   

   Атамась, О. А.        Історія спортивних танців  : навч.-метод. посіб. / О. А. Атамась. - Черкаси : Гордієнко Є. І., 2014. - 102 с.

 

   Навчально-методичний посібник розроблений для методичного забезпечення викладання дисципліни "Спортивні танці". Посібник складається з трьох розділів, які вміщують опис, аналіз розвитку, становлення спортивних бальних танців, методичні рекомендації щодо самостійної роботи.



 

   Свояк, Н. І. Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва Черкаської області  / Н. І. Свояк, Н. М. Фоміна. - Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2012. - 192 с.

 

   Розглянуто оздоровчу та санітарно-гігієнічну функцію парків, сучасні тенденції в озелененні садово-паркових об'єктів, екологічні фактори впливу на зелені насадження рекреаційних територій, класифікацію об'єктів природно-заповідного фонду, основні терміни в галузі утримання зелених насаджень, історію садово-паркового мистецтва і озеленення від стародавніх часів до наших днів. Наведено перелік парків-пам'яток садово-паркового мистецтва - об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення, розташовананих у Черкаській області. Розкрито історію створення парків-пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного і місцевого значення в Черкаській області та приведено їх характеристику.

   Проектна графіка : навч. посіб. / Т. М. Клименюк, Н. А. Консулова, М. В. Бевз, Х. І. Ковальчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 2-е вид., допов. і переробл. - Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 220 с.

 

   До навчального посібника з проектної графіки ввійшов матеріал, який охоплює три розділи навчальної програми: оформлення креслення, класичні архітектурні форми та архітектурна авторська графіка.


 

 

   Богуш, А. М.            Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи  : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. І. Луцан. - 3-є вид., допов. - К. : Слово, 2014. - 304 с.

 

   У навчальному посібнику розкрито теоретичні засади мовленнєво-ігрової діяльності дітей дошкільного віку; подано характеристику і класифікацію різних видів ігор: дидактичних, словесних, вербальних; а також мовленнєвих, ігрових ситуацій і прав. Представлено опис різних видів ігор, вправ, мовленнєвих ситуацій.

   

   Атрощенко, Т. О. Методика викладання дисциплін лінгво-дидактичного циклу  : навч.-метод. посіб. за кредитно-модульною системою орг. навч. процесу / Т. О. Атрощенко ; М-во освіти і науки України, Мукачівський держ. ун-т. - К. : Кондор, 2014. - 164 с.

 

   У посібнику подано матеріали до опрацювання курсу "Методика викладання дисциплін лінгводидактичного циклу", що дає змогу оптимізувати психолого-педагогічну і методичну підготовку майбутніх фахівців до професійної діяльності у вищих навчальних закладах (основні поняття змістових модулів курсу, питання для обговорення та контролю, теми практичних занять, завдання для самостійної роботи, залікові питання та завдання для контрольних робіт). Рекомендованого для студентів магістратури вищих навчальних закладів, а також для викладачів, аспірантів.

   

   Колишкін, О. В.      Корекційна освіта. Вступ до спеціальності  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Колишкін. - Суми : Університетська книга, 2015. - 392 с.

 

   У посібнику висвітлюються теоретичні основи корекційної педагогіки, її мета та завдання, основні аспекти предметного поля діяльності. Надається психолого-педагогічна характеристика різних категорій дітей з порушеннями психофізичного розвитку, охарактеризовано навчально-виховні заклади для дітей різних нозологій, визначено вимоги до особистості та професійної підготовки фахівців-дефектологів.


 

   

   Кубай, Н. О. Виховуємо традиціями українського козацтва  : навч. посіб. / Н. О. Кубай, О. В. Кубай. - Л. : Новий Світ-2000, 2013. - 286 с.

 

   У посібнику авторами розкрито роль виховного потенціалу козацької педагогіки у формавунні особистості молодшого школяра; розроблено структурно-функціональну модель гри-подорожі "Котигорошко"; запропоновано комплект навчально-методичних матеріалів для практичного використання у початкових класах загальноосвітньої школи.

   

   Главацька , О. Л.  Основи самовиховання особистості  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Л. Главацька  ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2014. - 228 с.

 

 Навчально-методичний посібник написаний згідно з вимогами організації навчального процесу в кредитно-трансферній системі. У посібнику міститься програма навчальної дисципліни з чітким поділом на залікові кредити, змістові модулі, розрахунок бюджету часу на лекції, семінарські та лабараторні заняття, самостійну та індивідуальну роботу, список основної та додаткової літератури, критерії оцінювання знань та умінь. У теоретичній частині посібника пропонується грунтовний виклад основних питань лекційного курсу. У практичній частині подано план семінарських занять, розкриті мета та завдання лабораторних занять.

   

   Важковиховуваність: сутність, причини, реабілітація  : навч. посіб. / ред. О. М. Полякова. - Суми : Університетська книга, 2015. - 346 с.

 

 

   На основі вивчення та аналізу наукового і практичного досвіду в галузі соціальної педагогіки в посібнику пропонуються теоретичні засади та окремі технології роботи соціального педагога освітнього закладу з важковиховуваними учнями.


 

   

   Фізеші, О. Й.  Педагогіка  / О. Й. Фізеші ; Основи педагогіки ; Дидактика ; Теорія та методика виховання ; Школознавство : навч. посіб. для студ. пед. спец. / О. Й. Фізеші ; Мукачівський державний університет. - К. : Кондор, 2014. - 340 с.

 

 

   Навчально-методичне видання вміщує матеріали з курсу "Педагогіка", необхідні при вивчені студентами вищих закладів освіти III - IV рівнів акредитації, які здобувають фах педагога.

   

   Шевчук, С. В. Українська мова за професійним спрямуванням  : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко ; М-во освіти і науки України. - 4-е вид., випр. і допов. - К. : Алерта, 2014. - 696 с.

 

    Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни "Українська мова (за професійним спрямування)", затвердженої наказом МОН України від 21. 12. 2009 № 1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоконтролю, індивідуальні проблемні завдання, теми рефератів і наукових повідомлень, які сприятимуть закріпленню вивченого.

   

   Корж, А. В.  Українська мова професійного спрямування : навч. посіб. / А. В. Корж ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид. - К. : КНТ : ЦУЛ, 2012. - 294 с.

 

    Навчальний посібник містить лекції та комплекс практичних завдань з курсу "Українська мова професійного спрямування" відповідно до програми навчання у Київському національному університеті внутрішніх справ.

   

   Кислюк., К. В.         Спеціальне документознавство. Модульний курс] / К. В. Кислюк. - К. : Кондор, 2011. - 192 с.

 

   Дане видання містить конспект лекцій і зразки документів з професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.

   

   Палеха, Ю.              Історія діловодства (документознавчий аспект)  : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Ю. Палеха, Н. Леміш. - К. : Ліра-К, 2011. - 324 с.

 

   У посібнику всебічно розкриваються питання історії документування починаючи із зародження документальної форми фіксації інформації, становлення і розвитку діловодства протягом історичних періодів і закінчуючи організацією документаційного забезпечення в Україні з початку ХХ ст. й до наших часів. Детально описана технологія, порядок роботи з документами, організація контролю за їх виконанням, систем документації та особливості збереження документів в кожний з історичних періодів.


 

   

   Кравець, Я.            Quaescripsi, scripsi: романські літератури у рецепції Івана Франка  / Я. Кравець ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т франкознавства. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 230 с.

 

   У книзі подано історію майже півторастолітньої французькомовної Франкіани, яка знайшла своє вираження у студіях творчості І. Франка, що належать літературознавцям Франції, Бельгії та Швейцарії. Окремі розвідки присвячені важливій сторінці спадщини Каменяра - його судженням про романські літератури, перекладам із французького, бельгійського французькомовного та іспанського письменства.

   

   Забудський, І. В.   Твоя присутність  / І. В. Забудський. - Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2011. - 136 с.

 

   У своїй новій книзі поет і художник з Черкас Ігор Забудський оспівує Любов до своїх Муз - чарівних жінок, котрі надихали його завзято крокувати по життю. Сторінки прикрашають графічні роботи, виконані в унікальній техніці

 

   

   Дахівник, В.   Вірші та пісні  / В. Дахівник. - Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2013. - 90 с.

 

 

   Це перша книжка Віталія Дахівника. Будуть ще, але ця перша. Автор - скульптор, працює з камнем. Він розуміє, що зі словом працювати не легше, але Віталій справився. Він уміє заглибитися в образ і жити в ньому. Він чує музику Слова, його почуття, дихання і жести. Слово - живе і воно впливає на наше життя.


 

   

   Сотник, О.   Незвідана безодня  : [поезії] / О. Сотник. - Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2010. - 126 с.

 

    Перша книга талановитої поетеси з Умані, директора Уманського гуманіторно-педагогічного коледжу ім. Т. Г. Шевченка охоплює широкий діапазон нашого життя. Автор велику увагу приділяє темі любові до рідного краю, цікавим подорожам, філософському осягненню сьогодення і своїми віршами прагне привнести в цей світ більше світла і доброти.

 

   

  

   Шамрай, М. Я.Клятва грому  : поезії / М. Я. Шамрай. - Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2013. - 182 с.

 

   "Клятва грому" - п’ята  книга українського поета, члена Національної спілки письменників України, з – під пера якого вже вийшли збірки "Великодній дзвін" (1993), "Хресний вік" (2004). Пам'ять, як роз’ятрена рана повоєнного дитинства, тривожна і світла дума про Вітчизну, рідну матір і кохану, про сивого батька, що пройшов пекло полону та штрафбату в роки Другої світової війни, - провідні мотиви поезії.

 

 

  

   

   Сотник, О. Я.          Божий хрест  : [поезія] / О. Я. Сотник. - Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2014. - 126 с.

 

   Нова книга відомої української поетеси Ольги Сотник "Божий хрест" незвичайна своєю композицією, перейнята глибокою національною ідеєю і, звичайно, неповторною таїною жіночого серця. На читача очікують роздуми про сенс буття, про майбутнє, про наснагу, яку дарує краса рідного міста та неповторна українська природа.

   

   Софієнко, О.   Співуча кров  : поезії / О. Софієнко. - Черкаси : Вертикаль, 2013. - 316 с.

 

 

   Нова книга відомого українського поета незвичайна своєю композицією і перейнята глибоко національною гуманістичною ідеєю необмежених можливостей людини у пізнанні таємниць Всесвіту. Автор культивує цілі масиви рідкісних поетичних форм світової поезії і творить новаторські оригінальні поетичні структури, зі своєю на диво гнучкою і глибинною образою системою, що є самобутнім явищем в українській літературі.

   

   Гедзь, Ю.   Гумор. Сатира  / Ю. Гедзь ; упоряд., передм. В. Т. Поліщук. - Черкаси : Відлуння, 1997. - 74 с.

 

 Книжку, яка виходить до 100-літнього ювілею митця, складають гуморески і сатиричні твори, писані у другій половині 20-х років. Тонке розуміння природи комічного, виразний психологізм і соковитість мови - характерні риси творів Юхима Гедзя.



   

   Горішна, Н. В. Різдвяне Немовля  : переклади з рос. рад. поезії другої пол. ХХ ст. / Н. В. Горішна. - Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2010. - 224 с.

 

    Дмитро Григорович Білоус, справжній майстер перекладацької справи, охарактеризував перекладацтво як літературне донорство. "Книга "Різдвяне Немовля" Наталії Горішної - це ще одна спроба спростувати твердження про те, що аромат поезії не піддається перекладу. Виконана у формі біліагви, вона дає змогу кожному читачеві спробувати себе у ролі критика. Пропонована Вашій увазі книга вшановує творчість двадцяти п'яти російських радянських поетів другої половини XX століття і містить оригінали та переклади ста поетичних творів.


 

   

   Найдьонова, Л. А.  Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу  : підруч. для слухачів системи післядипломної освіти / Л. А. Найдьонова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 244 с.

 

 

   В експериментальному підручнику зібрано необхідний обсяг інформаційно-методичного матеріалу для підготовки слухачів системи післядипломної педагогічної освіти з проблем психологічного впливу сучасних медіа та рефлексивних способів опанування найгостріших викликів інформаційного суспільства. Рефлексія трактується як переосмислення, тобто перебудова системи смислів, що поєднують у взаємодії різних суб'єктів. Засвоєння курсу медіапсихології на основах рефлексивного підходу розглядається як необхідна складова розвитку медіакомпетентності педагога.


 

   

   Чабан, О. С.  Нейропсихологія (лекції та додатковий матеріал курсу) : навч. посіб. для студ. мед. вузів III - IV рівнів акредитації та практ. лікарів-психіатрів і невропатологів / О. С. Чабан, М. М. Гуменюк, В. А. Вербенко. - Т. : Укрмедкнига, 2008. - 92 с.

 

 

   Лекції курсу з основ нейропсихології є складовою оволодіння знаннями, розуміння проявів ураження мозку та нейропсихологічної діагностики. Це потрібно для вдосконалення професійної освіти психолога, медичного психолога та лікаря-психіатра. Книга написана з метою забезпечення підготовки спеціалістів-психологів, психіатрів, медичних психологів, у сфері нейропсихологічного консультування та діагностики з урахуванням актуальних завдань і специфіки даного виду психологічної допомоги.

   

   Хомская, Е. Д.        Нейропсихология : учебн. для студ. спец. "Психология" и "Клиническая психология" / Е. Д. Хомская ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд. - М. ; С. Пб. ; Нижний Новгород : Питер, 2015. - 496 с

 

   В четвертом, исправленном, издании учебника излагаются основы нейропсихологии - одной из нейронаук, возникшей на стыке психологии и медицины (неврологии, нейрохирургии) и созданной в нашей стране работами А. Р. Лурия и его учеников. В настоящее издание включено более подробное рассмотрение основных тенденций развития современной нейропсихологии, анализ ее многовалентности, широкого спектра теоретических и практических задач, что необходимо для подготовки современных специалистов в области клинической психологии.


 

   

   Поліщук, В. М.       Від кризи 7 років до кризи входження в дорослість  : монографія / В. М. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2015. - 142 с.

 

   На основі лонгітюдного дослідження аналізуються життєві межі та гендерні структурно-функціональні особливості переживань, або базові симптомокомплекси переживань, вікових нормативних криз (7 років, 13 років, 17 років, 23 років). Надається емпірична аргументація на користь ідей циклічності та фазовості вікового розвитку. Актуалізується проблема вивчення вікових криз у життєвому шляху особистості: від кризи входження в дорослість – до старості. Для викладачів і студентів психологічних факультетів університетів, психологів і соціальних педагогів.

   

Поліщук, В. М.       Криза 13 років: феноменологія, проблеми  : монографія / В. М. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2015. - 188 с.

 

 

У монографії аналізується психологічна природа кризи 13 років – важливого закономірного етапу вікового розвитку. Виокремлено типовий симптомокомплекс цього вікового періоду як системний показник внутрішніх перетворень у життєвому шляху особистості. Визначаються перспективи в дослідженнях кризи 13 років та наступної вікової кризи – кризи 17 років. Дослідження буде цікавим студентам і викладачам педагогічних університетів, педагогам та психологам.


 

   

   Поліщук, С. А.        Вольовий розвиток дітей молодшого шкільного віку  : навч. посіб. / С. А. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2015. - 159 с.

 

    У посібнику представлений експериментальний та теоретичний аналіз вольових проявів у дітей молодшого шкільного віку. Розкриваються психологічні особливості вольових якостей та вольового зусилля. З’ясовано структуру комплексу вольових якостей, їх (його) симптоматику і динаміку. Визначені основні тенденції розвитку вольового процесу в хлопчиків і дівчаток. Створені психологічні профілі дітей у типових ситуаціях проявів вольового зусилля і вольових якостей. З’ясований ступінь впливу сили нервової системи, рівня концентрації і стійкості уваги, характеристик мотиваційної сфери та самооцінки на особливості становлення вольових якостей і вольового зусилля. Посібник призначений для студентів педагогічних університетів, психологів-практиків, педагогів.