Конституція України –символ незалежної держави

0
0
0
s2sdefault
Изображение 024   

   Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми : зб. наук. пр. / відп. ред.: П. Ф. Мартиненко, В. М. Кампо. - К. : Купріянова О. О., 2007. - 319 с.

Изображение 026

   Кампо, В. М.           Конституційна юстиція: теорія  і практика  : зб. праць: 1975-2008 / В. М. Кампо ; авт. передм., авт. післм. : П. Ф. Мартиненко, С. В. Коннов, уклад. : В. Ю. Барвіцький, М. В. Савчин  ; Асоц. правників України, Тов-во конституційного права. - К. : Видавництво академії муніципального управління, 2008. - 159 с.

   У виданні містяться науково-публіцистичні праці Кампа В. М., опубліковані в 1975-2008 роках з теоретичних і практичних проблем конституційної юстиції.

Изображение 027

   Бабенко, К. А.        Конституційні засади розвитку і регулювання політико-правових відносин в Україні : монографія / К. А. Бабенко ; наук. ред. О. В. Скрипнюк. - К. : Ін Юре, 2008. - 480 с.

   Монографія присвячена дослідженню ролі Конституції України і сформованої на її основі системи конституційного права в процесі оформлення та розвитку політико-правових відносин як необхідного складового елементу загального комплексу суспільних відносин. Автор висвітлює теоретико-методологічні основи дослідження коституційного регулювання політико-правових відносин, аналізує конституційне регулювання політико-правових відносин як самостійну форму коституційного впливу на суспільні відносини, досліджує актуальні проблеми сучасного етапу розвитку системи конституційного регулювання політико-правових відносин в Україні. Також подається комплексна концепція розвитку Конституції України як важливого фактора, який визначає специфіку побудови та функціонування політико-правових відносин, закладає основні правові параметри її генези й удосконалення в напрямі реалізації цілей побудови демократичної та правової держави.

Изображение 029

 Француз, А. Й.       Конституційно-правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України  : (концептуальний та нормативний аналіз) : монографія / А. Й. Француз ; відп. ред. О. В. Скрипнюк. - К. : Логос, 2005. - 516 с.

 У монографії висвітлюються конституційно-правові основи формування в Україні демократичної політичної системи з точки зору загального концептуального аналізу поняття демократичної політичної системи, як воно тлумачиться у сучасній правовій та політичній науці, а також нормативної характеристики чинного законодавства як фактора забезпечення процесів демократизації політичної системи в Україні. Автор надає характеристики основних теоретико-методологічних підходів у дослідженні політичних систем, аналізує взаємовплив та взаємозв'язок процесів конституційного, правового та політичного розвитку України, що охоплюють становлення конституціоналізму, вдосконалення системи законодавства, підвищення рівня забезпечення рівня забезпеченості основних принципів демократичної й правової держави, розвиток ефективної партійної системи, зміцнення традицій парламентаризму, та формування в ній політичної системи демократичного типу. Особлива увага приділяється проблематиці правового забезпечення взаємодії держави і громадянського суспільства як основних елементів політичної системи України та питанням створення надійних механізмів запобігання найнебезпечнішим явищем у суспільстві й державі, які гальмують сучасні процеси демократизації.

Изображение 030

   Конституція незалежної України  : у 3 кн., Кн. 3, Ч. 21. Стенограми. Документи / під. заг. ред. С. Головатого. - К. : Українська Правнича Фундація, 2006. - 384 с.

   До цього тому ввійшли стенограми сто сьомого пленарного засідання (27 - 28 червня 1996 року), відомого як Конституційна ніч. А також тексти Конституції України, прийнятої Верховною Радою України 28 червня 1996 року, українською, російською та англійською мовами та Закон України "Про прийняття Конституції України і введення її в дію".

Изображение 025

   Оніщук, М. В.          Український конституціоналізм: виміри модернізації : (вибрані статті) / М. В. Оніщук ; Ін-т правової політики. - К. : Юрінком Інтер, 2013. - 120 с.

   У збірнику подано авторські статті з актуальних питань розвитку конституціоналізму та перспектив конституційної реформи в Україні. Видання має на меті популяризацію ідей європейського конституціоналізму та їх практичного втілення в діяльності суб'єктів конституційних відносин.

Изображение 031

   Відносини між Конституційним Судом та омбудсменом у контексті захисту прав і свобод людини . - К. : Інтертехнологія, Б. г. - 136 с.

 

Изображение 032

   Головін, А. С.         Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України  / А. С. Головін. - К. : Логос, 2012. - 370 с.

  До наукового видання увійшли роботи автора з питань, пов'язаних з інтерпретаційною діяльністю Конституційного Суду України.

Изображение 033

   Футей, Б. Становлення правової держави в Україні 1991-2005 рр.  / Б. Футей ; шеф-ред. В. С. Ковальський. - 2-ге вид., допов. і переробл. - К. : Юрінком Інтер, 2005. - 352 с.

   Вміщені у книжці доповіді, виступи, окремі статті автора присвячені концептуальним правовим проблемам становлення Української держави, в тому числі таким, як творення вільних і справедливих президентських, парламентських та місцевих виборів, реформа та функціонування судової системи, дотримання прав людини тощо.

Изображение 034

   Чуб, О. О.     Конституційне право громадян України на участь в управлінні державними справами  : монографія / О. О. Чуб ; відп. ред. : Ю. М. Тодика. - Х. : Одіссей, 2005. - 232 с.

   У монографії досліджуються конституційно-правові засади права громадян України на участь в управлінні державними справами, історико-правові передумови його конституційної регламентації; аналізуються особливості конституційно-правового регулювання цього права громадян України, міжнародно-правові стандарти у сфері політичних прав громадян та досвід їх втілення у конституціях зарубіжних країн. Визначаються поняття і структура конституційно-правового механізму реалізації права громадян України на участь в управлінні державними справами, чинники, що впливають на його здійснення в сучасних умовах; розглядаються форми його реалізації.Особлива увага приділяється виборам і референдумам. Визначається система конституційно-правових гарантій цього суб'єктивного права; сформульовані пропозиції щодо подальшого вдосконалення конституційно-правового механізму його реалізації.

Изображение 035

   Роль Конституційного Суду в державі та суспільстві  : міжнар. семінар, 10-11 травня 2001 р., м. Київ : організовано спільно з Європ. Комісією "За демократію через право" (Венеціанська Комісія) та Нім. фондом міжнар. правов. співробітництва / відп. ред. П. Євграфов. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 79 с.

  Збірник включає виступи учасників міжнародного семінару, присвяченого ролі Конституційного Суду в державі та суспільстві. У доповідях висвітлено ряд важливих питань здійснення конституційної юрисдикції як в Україні, так і вдеяких зарубіжних країнах.

Изображение 036

   Правові засади захисту особистісних цінностей та суспільної моралі  : зб. нормативних актів / Український центр політ. менеджменту ; уклад. : Ю. Ж. Шайгородський, К. П. Меркотан. - К. : Український центр політичного менеджменту, 2007. - 440 с.

   Збірник вміщує чинні нормативні акти України, а також законопроекти щодо захисту особистісних цінностей та суспільної моралі.

Изображение 037

  Президент України та державна регіональна політика  : зб. матеріалів та документів / упоряд. О. Іщенко та ін. ; Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України, укр. асоціація місцевих та регіональних влад. - К. : ЛОГОС, 2002. - 236 с.

   У збірнику вміщені офіційні, науково-методичні матеріали і документи з питань державної регіональної і муніципальної політики та ролі Президента України в її забезпеченні.

Изображение 038

   Законодавчо-нормативні акти з питання функціонування української мови як державної  : збірник / уклад. Я. Буряк. - Л. : Астролябія, 2009. - 200 с.

  Збірник містить текст окремих положень Конституції і законів України, відповідні рішення Конституційного Суду, тексти указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, а також рішення, ухвали та розпорядження місцевих органів влади міста Львова та області, які розкривають законодавчо-нормативну базу функціонування української мови в Україні загалом та Львівській області зокрема.

Изображение 039

   Портнов, А. В.       Правове регулювання конституційного судочинства в Україні: доктрина, суб'єкти і форми конституційного судочинства, створення нових процесуальних інститутів  : монографія / А. В. Портнов ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К. : ЛОГОС, 2008. - 202 с.

   Монографічна робота продовжила дослідження проблем конституційного судочинства в Україні, має завершені викладання науково-практичних проблем, пов'язаних із законодавчим врегулюванням відносин, які забезпечують реалізацію функцій і повноважень Конституційного Суду України. Автор всебічно аналізує складні питання стадійного відправлення конституційного правосуддя, висловлює практичні рекомендації, які обумовлені досвідом розгляду справ єдиним органом конституційної юрисдикції.

Изображение 040

   Портнов, А. В.       Теоретичні основи формування конституційного судочинства в Україні  : монографія / А. В. Портнов. - К. : ЛОГОС, 2008. - 154 с.

   Монографічна робота вперше в українській правовій літературі узагальнює сучасні підходи до теоретичного осмислення конституційного судочинства, із застосуванням методологічних основ процесуального права розкриває структуру, зміст і стадії реалізації Конституційним Судом України конституційної юрисдикції. В роботі знайшли відображення основні питання специфіки дослідження в процесі розгляду справ правових відносин, що складає предмет конституційності.

Изображение 041

   Дягілєв, О. В.         Конституційно-правовий інститут лобізму: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія / О. В. Дягілєв ; наук. ред. О. Г. Кушніренко. - Х. : Майдан, 2011. - 252 с.

   Монографія присвячена комплексному дослідженню конституційних засад такого явища суспільно-політичного життя, як лобізм, з'ясованню особливостей конституційно-правового регулювання лобістьських відносин у контексті розвитку громадського суспільства. У роботі запропоновано визначення категоріально-понятійного апарату лобізму, здійснено системну класифікацію його видів, розглянуто організаційно-правові форми та методи лобітської діяльності. Проаналізовано зарубіжний конституційно-правовий досвід регулювання лобітської діяльності, а також генезис вітчизняного лобіювання. З'ясовано, що лобізм є окремим міжгалузевим правовим інститутом, досліджено його зв'язки з конституційним, адміністративним та іншими галузями права. Проаналізовано положення законодавства України з питань взаємодії влади громадськості, аргументовано необхідність ухвалення системно узгодженого законодавства з питань лобістської діяльності. Розроблені науково обгрунтовані практичні рекомендації щодо законодавчого регулювання лобістської діяльності в Україні.

Изображение 042

   Актуальні проблеми конституційної юрисдикції: сучасність і перспективи розвитку : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 5-й річниці Конституційного Суду України, м. Київ, 18-19 жовтня 2001 р. / уклад.: Г. П. Сурначова, І. М. Шевляк. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 272 с.

 

   Збірник містить матеріали щодо діяльності Конституційного Суду України та органів юрисдикції понад 15 іноземних держав.

Изображение 043

   Ківалов, С. В.         Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади в Україні: Історія, теорія, перспективи : монографія / С. В. Ківалов; І. К. Залюбовська. - О. : Юридична література, 2004. - 152 с.

   У монографії розглядаються теоретичні питання парламентського контролю за діяльність органів виконавчої влади в Україна. Аналізуються проблеми практики здійснення парламентського контролю в Україні.

Изображение 044

   Кравченко, В. В.   Конституційне право України  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Кравченко. - 4-те вид., випр. і допов. - К. : Атіка, 2006. - 568 с.

 

   У навчальному посібнику досліджується трансформація конституційного статусу вищих органів державної влади.

Изображение 045

   Погорілко, В. Ф.    Конституційне право України : підручник / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. В. Ф. Погорілка ; М-во освіти і науки України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Наукова думка : Прецедент, 2006. - 344 с.

  У підручнику системно висвітлено основні положення курсу "Конституційне право України": Питання загальної теорії конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу людини і громадянина, форм безпосереднього народовладдя та організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування. Враховано новели, зумовлені прийняттям Закону України "Про внесення змін до Конституції України" від 8 грудня 2004 р.

Изображение 046

   Стрижак, А. А.        Установча влада: основні критерії легітимності внесення змін до Конституції України [Текст] / А. А. Стрижак. - К. : ЛОГОС, 2013. - 132 с.

  У науково-популярному виданні розкривається структура сучасного конституціоналізму, через призму якого сформульовано критерії демократичної легітимності внесення змін до Конституції України або її перегляду. Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід проведення конституційних реформ, правові позиції Конституційного Суду України щодо внесення змін чи перегляду Конституції України, правові засади діяльності Конституційної Асамблеї, а також сформульовано пропозиції до чинної Конституції України. 

Изображение 047

   Арутюнян, Г. Г. Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии  : сб. избранных публикаций и выступлений на междунар. форумах, посвящ. данной проблематике / Г. Г. Арутюнян ; сост. : А. С. Головин, М. В. Аршевская, Я. В. Рыбалко. - К. : Логос, 2011. - 308 с.

  В сборник помещены избранные публикации и выступления на международных формах, посвященных проблемам установления конституционализма в современном обществе. Председателя Конституционного Суда Республики Армения, члена Европейской Комиссии "За демократию через право" Совета Европы (Венецианской Комиссии) профессора Гагика Гарушевича Арутюняна. Основная тема сборника: утверждение основополагающих конституционных ценностей и принципов как основы социальных проявлений личностей и их разнохарактерных объединений.