Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Интернет-магазин nachodki.ru

Нові надходження за січень 2020 року


2020 02 05 13 57 04 01


Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, С. О. Соколова; за ред. К. Г. Городенської. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. - 752 с.

У цій праці вперше цілісно описано морфологічну систему і структуру сучасної української літературної мови на теоритичних засадах функційно-категорійної граматики.


2020 02 05 13 58 22 01


Грицак, М. А. Матеріали до Словника українських говірок Закарпатської області . Вип. 1. А-Б / М. А. Грицак; за ред. П. Ю. Гриценка; Ін-т укр. мови НАН України. - Київ : КММ, 2017. - 380 с.

У виданні представлено лексику архаїчних українських діалектів Закарпаття, яку збирав і опрацював упродовж життя відомий український мовознавець Микола Андрійович Грицак.


2020 02 05 13 58 46 01


Словник української мови: в 11 т. / Ін-т укр. мови НАН України; редкол. : П. Ю. Гриценко (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017.

Додатковий том: 35 тис. слів: у 2 кн. Кн. 1. А-Л. - 2017. - 556 с.

Додатковий том – словник тлумачного типу, у якому зафіксовано нові слова, а також значення слів (зокрема відтінки значень та особливості вживання слів), стійкі сполучення слів, не охоплені "Словником української мови" в 11 томах (1970 –1980). Це лексика, що функціонує в художньому, публіцистичному, науково-популярному, розмовному, офіційно-діловому, конфесійному стилях української мови (загалом 35 тис. слів). Крім розгорнутого тлумачення, проілюстрованого паспортизованими цитатами, Додатковий том подає нормативну, функціонально-стильову, емоційно-експресивну та часову характеристику реєстрових одиниць і регламентує їхню сполучуваність.


2020 02 05 13 59 13 01


Великий довідник школяра з тестовими завданнями: для середнього і старшого шк. віку / І. П. Ющук [та ін.]. - Київ : Махаон-Україна, 2008. - 704 с.

У довіднику згідно з чинною шкільною програмою на сучасному науковому рівні викладено основні теми з української мови та літератури, історії України й англійської мови. Автори довідника - знані педагоги і науковці – не лише глибоко розкрили основні поняття шкільного курсу, а й подали картину культурної спадщини України. Розміщені наприкінці розділу тестові завдання допоможуть учням перевірити свої знання і ретельніше підготуватися до контрольних і тематичних робіт та іспитів.


2020 02 05 14 00 42 01


Яцій, В. О. Ойконімія Івано-Франківської області : історико–етимологічний словник / В. О. Яцій; відп. ред. В. П. Шульгач; Ін-т укр. мови НАН України. - Київ : Наукова думка, 2015. - 389 с.

У словнику запропоновано історико-етомологічний аналіз назв населених пунктів Івано-Франківської області, з'ясовано дериваційні та семантичні моделі творення ойконімів, обгрунтовано зв'язок назв поселень із географічними особливостями досліджуваного регіону, матеріальною і духовною культурою місцевого населення.


2020 02 05 14 01 07 01


Іваненко, О. В. Назви поселень Сумщини : історико-етимологічний словник / О. В. Іваненко; відп. ред. В. П. Шульгач; Ін-т укр. мови НАН України. - Київ : КММ, 2017. - 336 с.

Реєстр словника охоплює понад 1700 одиниць. У словнику подано історичні відомості про обставини та час заснування населених пунктів, фіксації в історико-статистичних джерелах та пояснення походження сучасних і старих назв поселень.


2020 02 05 14 02 03 01


Сюта, Г. М. Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ століття : монографія / Г. М. Сюта; Інститут української мови НАН України. - Київ : КММ, 2017. - 384 с.

Сучасна рецептивна стилістика художнього тексту – це нова філософія його наукового пізнання як лінгвокультурного і когнітивно-комунікативного феномену, в якому закумульовано образно-естетичний та інтелектуально-почуттєвий досвід різних поколінь українських письменників, мовно-культурну пам’ять нації. Одиницями виміру цієї пам’яті в поетичній мові є цитати. Теоретичне значення мають обгрунтовані в монографії положення про лінгвокогнітивні механізми утворення й реактуалізації цитат, про умови їх упізнавання, про актуальні критерії класифікації. Запропонована типологія цитатних висловлень дає всебічне (з погляду походження, формату відтворення, контекстної прагматики) уявлення про одиниці, які наповнюють цитатний тезаурус української поетичної мови XX століття.


2020 02 05 14 02 29 01


Котик, І. В. Про перетворення тіла на слово: рецензії та статті / І. В. Котик; відп. за вип. Є. Нахлік; Ін-т Івана Франка НАН України. - Львів : Львівська політехніка, 2019. - 400 с.

Збірка літературно-критичних текстів, в якій розглянуто книжкові новинки останніх років. Почавши з дещо іронічного тексту "Про перетворення тіла на слово", автор блукає між різних муз, аж поки одна з них вкаже йому на потребу чину. Почавши від поезії, автор переходить до прози, а далі до есеїстики та публіцистики. Кількість критичних текстів про твори українських літераторів значно переважає над статтями про перекладні видання, хоча назва книжки випливає з вірша польського поета Богдана Задури, чиї рефлексії про сутність поезії висвітлено у першому есеї.


2020 02 05 14 03 08 01


Акти Полтавського полкового суду 1683-1750 : зб. актових док. Кн. 2 / Ін-т укр. мови НАН України; уклад. Л. А. Москаленко; відп. ред. Г. В. Воронич. - Київ : КММ, 2017. - 568 с.

"Акти Полтавського полкового суду" – визначна пам’ятка офіційно-ділового й розмовно-побутового (за сучасною класифікацією) стилів української мови останньої чверті XVII – першої половини XVIII ст., значення якої для вивчення історії української мови й історії України важко перебільшити. Судові документи (атестації, вироки, декрети, записи, заруки, листи, справи, справки, реєстрики, окремі приватні акти), які представлено в цьому виданні, охоплюють життя Полтави й навколишніх сіл майже за 67 років: з 1863 до 1750. Книга – всього 260 рукописних аркушів – містить неоціненні лінгвістичні й історичні матеріали, що репрезентують мову й історію охопленого актами судових справ регіону. До текстів "Актів Полтавського полкового суду" додано вступну статтю, покажчики (іменний, географічний і юридично-правових документів) що містять повну паспортизацію та принагідні коментарі, словник малозрозумілих слів, фотоілюстрації, зміст.


2020 02 05 14 05 11 01


Культура слова : [зб. наук. ст.]. Вип. 85 / Ін-т укр. мови НАН України; редкол. : С. Я. Єрмоленко (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. - 214 с.

Випуск присвячено 160-річчю від дня народження Івана Яковича Франка - однієї з найрізнобічніших постатей в історії української мови, літератури, культури. У статтях окреслено напрямки теоретичної та історико-лінгвістичної діяльності І. Франка, акцентовано його погляди на проблеми становлення і функціонування української мови, висвітлено лінгвокультурологічну рецепцію ідей письменника сучасниками й послідовниками, з'ясовано особливості концептуально-образної та стилістичної організації мови творів поета.


2020 02 05 14 06 11 01


Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. ст.]. Вип. 1 / Ін-т укр. мови НАН України ; редкол. : П. Ю. Гриценко (відп. ред.) [та ін.] . - Київ : КММ, 2017. - 284 с.

У збірнику представлено статті, у яких теоретично осмислено інформацію зі слов'янської діалектології; нові матеріали синхронних польових досліджень, опрацьовані у формі словникових матеріалів та добірок транскрибованих діалектних текстів; окрему увагу приділено опрацюванню доробку вчених-лінгвістів в історичній перспективі. Завдання цього видання полягає в актуалізації нових методологічних прийомів і підходів, які забезпечили б нову якість діалектологічних досліджень, орієнтували б дослідників у виборі шляхів, методів у вивченні діалектної мови, що можливо насамперед в опорі на власні синхронні польові спостереження.


2020 02 05 14 07 16 01


Бучацьке Євангеліє XII-XIII ст. / Ін-т укр. мови НАН України; відп. ред. В. В. Німчук. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. - 359 с.

Бучацьке Євангліє - пергаментна книга, написана в другій половині XII або першій половині XIII ст., - видатна пам'ятка української мови та мистецтва. Факсимільне видання манускрипту побачило світ 2011 року. Метаграфоване видання Бучацького Євангелія полегшить працю над його текстом науковцям різних галузей та ознайомлення з ним усіх, хто цікавиться історією української духовності та культури. У вступній статті висвітлено проблему походження Бучацького Євангелія, описано найхарактерніші риси його мови.


2020 02 05 14 07 43 01


Українська мова на осі часу: Василеві Васильовичу Німчукові: [зб. наук. ст.] / Ін-т укр. мови НАН України; упоряд. : Г. В. Воронич, Н. В. Пуряєва; редкол. : П. Ю. Гриценко (голова) [та ін.]. - Київ : КММ, 2017. - 520 с.

Збірник створений на пошану видатного мовознавця, славіста, історика української мови, члена-кореспондента НАН України В. В. Німчука. Видання містить статті з різних галузей мовознавства - ономастики, діалектології, лінгвістичного джерелознавства, історії української лінгвістики, охоплюючи широкий діапазон проблем, які так чи інакше пов'язані з науковими інтересами цього вченого. У збірнику вміщений також список праць В. В. Німчука.


2020 02 05 14 08 08 01


Українська і слов'янська тлумачна та перекладна лексикографія: Леонідові Сидоровичу Паламарчукові : наук. зб. / Ін-т укр. мови НАН України ; редкол. : І. С. Гнатюк (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : КММ, 2012. - 488 с.

У збірнику вміщено студії з проблем теорії та практики української, ширше слов'янської тлумачної та перекладної лексикографії, лексикографічної критики, накреслено напрями розвитку словникарства. Видання впорядковано в пам'ять про відомого українського мовознавця, визначного лексиколога і лексикографа, професора Л. С. Паламарчука (1922-1995).


2020 02 05 14 09 05 01


Франкл, В. Лікар та душа. Основи логотерапії / В. Франкл; пер. з англ. Л. Шерстюка. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 320 с.

Існує безліч ліків від фізичного болю. А чим лікувати душу? До кого звертатися по допомогу в період тяжких депресій і душевних криз? Чим зарадити, коли здається, що ніхто не підтримає? У цій книжці Віктор Франкл намагається зрозуміти складну природу людської душі й осмислює поняття духу. Це справжні ліки для душі. Щирі поради, переплетені із серйозними науковими здобутками, допоможуть віднайти сенс життя, пізнати себе, заспокоїтися й вилікувати душу.


2020 02 05 14 09 26 01


Дубініна, К. В. Вікова психологія : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студентів / К. В. Дубініна; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ф-т педагогіки і психології. - Київ : Слово, 2017. - 176 с.

Навчально-методичний посібник призначений для самостійного оволодіння навчальним курсом "Психології розвитку та вікова психологія". Система завдань передбачає розкриття ключових понять кожної теми, містить формалізовану структуру головних логіко-психологічних елементів, включає розгортання смислових та змістовних блоків у запитаннях, альтернативно-тестових завданнях для самоконтролю, а також психологічні задачі та проблемні ситуації. До кожної теми семінарського та практичного заняття подано методичні рекомендації та алгоритм самопідготовки, перелік рекомендованої літератури, який орієнтує студента в дослідженнях актуальних проблем психології розвитку та вікової психології.


2020 02 05 14 09 47 01


Новий український правопис: коментарі, завдання та вправи. 5-11 класи : посібник / упоряд. О. Г. Куцінко. - Харків : Основа, 2019. - 176 с.

Посібник складено за новою редакцією Українського правопису 2019 року. Найсуттєвіші сучасні зміни викладено докладно й водночас стисло, а також проілюстровано завданнями та вправами для закріплення здобутих знань. Докладний зміст-покажчик наприкінці довідника допоможе якнайшвидше віднайти потрібну інформацію.


2020 02 05 14 10 09 01


Український правопис / худож. - оформлювач О. А. Гугалова-Мєшкова. - Харків : Фоліо, 2019. - 348 с.

Сучасна українська мова - відкрита й динамічна. Якою має бути "правильна українська мова?" Яку мову ми передамо нащадкам? Ці й подібні питання, що десятиліттями не втрачають своєї актуальності, спонукають до періодичного оновлення, перегляду й доопрацювання правописного кодексу, граматики й словників.


2020 02 05 14 10 31 01


Українська мова за професійним спрямуванням: самостійна робота студентів : навч. посіб. / Т. В. Симоненко [та ін.] ; за ред. Т. В. Симоненко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. - 109 с.

Навчальний посібник побудовано відповідно до сучасних концепцій викладання української мови за професійним спрямуванням та ділової української мови. У ньому розглянуто особливості культури ділового мовлення, орфоепічні, акцентуаційні, словотвірні, лексологічні, морфологічні норми у професійному мовленні, фахову термінологію, мовний етикет у діловому спілкуванні, а також теоретичні питання сучасної орфографії, пунктуації і документознавства. Вміщено у посібнику практичні та тестові завдання, додатки та короткий термінологічний словник сприятимуть розвитку практичних навичок і вмінь, формуванню професійної мовної компетенції.


2020 02 05 14 10 52 01


Науковий текст: типові анормативи : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Каф. методики навчання, стилістики та культури укр. мови; за ред. Т. В. Симоненко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 118 с.

У збірнику розміщено наукові доповіді теоретико-практичних проблем в напрямку унормованості писемних текстів наукового стилю мовлення, формування навичок редагування наукових текстів.


2020 02 05 14 11 18 01


Лексикографічний бюлетень : зб. наук. пр. Вип. 25 / Ін-т укр. мови НАН України; редкол. : І. С. Гнатюк (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. - 88 с.

Збірник висвітлює питання, пов'язані з історією лексикографії, методикою й технологією укладання словників різних типів, аналізом українського словникарства, лексикологією, фразеологією, а також із проблемами структурного, семасіологічного, комунікативного аналізу мовного матеріалу як передумови його кодифікації й параметризації.


2020 02 05 14 11 37 01


Лексикографічний бюлетень : зб. наук. пр. Вип. 24 / Ін-т укр. мови НАН України; редкол. : І. С. Гнатюк (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. - 160 с.

Збірник висвітлює питання, пов'язані з історією лексикографії, методикою й технологією укладання словників різних типів, аналізом українського словникарства, лексикологією, фразеологією, а також із проблемами структурного, семасіологічного, комунікативного аналізу мовного матеріалу як передумови його кодифікації й параметризації.


2020 02 05 14 12 12 01


Нахлік, Є. К. Іван Котляревський у рецепції Івана Франка: до 250-річчя від дня народження першого класика нової української літератури : [монографія] / Є. К. Нахлік; редкол. : Є. Нахлік (голов. ред.) [та ін.] ; Ін-т І. Франка НАН України. - Львів : Львівська політехніка, 2019. - 192 с. - (Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва (XIX - початок ХХ століття); вип. 1).

У монографії, яка започатковує нову видавничу серію Інституту Івана Франка НАН України "Іван Франко і діячі української культури, науки та мистецтва (ХІХ - початок ХХ століття)", уперше всебічно й системно розглядається Франкова рецепція творчості І. Котляревського - поетична і наукова (інтердисциплінарна), а також Франкове висвітлення літературного наслідування, видавничої історії, освітнього вивчення, наукового осмислення і театрального та живописного освоєння творів першого класика нової української літератури в Галичині та на Наддніпрянщині. Простежено знакові паралелі, відмінності й контрасти між окремими творами обох письменників ("Наталка Полтавка" - "Украдене щастя"; "Енеїда" - "Лис Микита", "Мойсей"). Подано неперевершені тексти поетичної котляревськіани І. Франка.


2020 02 05 14 12 38 01


Губенко, І. Я. Основи загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування : підручник / І. Я. Губенко, О. С. Карнацька, О. Т. Шевченко. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : Медицина, 2018. - 312 с.

У підручнику розкрито поняття загальної і медичної психології, психічного здоров'я та міжособового спілкування. Він є базою для формування холістичного підходу до пацієнтів, розуміння ролі психіки у виникненні захворювань та їх перебігу. Підкреслено значення психопрофілактики і психогігієни, приділено увагу причинам виникнення емоційного стресу і методам запобігання стресовим ситуаціям, професійній деформації та професіному "вигоранню" медичних працівників. Розглянуто вплив екстремальних ситуацій на психічне здоров'я та особливості надання допомоги пацієнтам із наслідками психотравматичних подій.


2020 02 05 15 02 14 01


Кралюк, П. М. Чорна рада / П. М. Кралюк. - Харків : Фоліо, 2018. - 201 с.

У новій книзі Петра Кралюка розповідається про події, які передували Ніжинській чорній раді 1663 року, а також про її наслідки. Особливо звертається увага на діяльність таких гетьманів і козацьких проводників, як Іван Виговський, Юрій Хмельницький, Яким Сомко та Іван Брюховецький. Автор намагається показати, яку роль відіграла означена подія в контексті козацької революції середини ХVII століття. У виданні також розглянуто, як Ніжинська чорна рада знайшла відображення в козацькому літописанні та романі П. Куліша "Чорна рада".


2020 02 05 15 02 45 01


Коновалець, Є. Причинки до історії Української революції [Текст] / Є. Коновалець. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2018. - 95 с.

"Причинки до історії Української революції" Євгена Коновальця (1891–1938), одного із батьків-засновників українського національно-визвольного руху ХХ сторіччя, – це не лише його спомини як творця і учасника Української революції 1917–1921 рр., а й своєрідний політичний заповіт майбутнім будівничим української політичної нації. Праця Є. Коновальця є цінним історичним джерелом, в якому уважний читач віднайде чимало маловідомих сюжетів з політичної історії "київських" Січових стрільців, про їхню участь у перипетіях боротьби за владу в Києві, придушення антидержавного заколоту в Києві та бої проти більшовицьких військ, повстання проти гетьмана П. Скоропадського. Автор авторитетно з’ясовує і розвінчує міфи ("валерондизм Січових стрільців", "зрада Галичині", "руїнники", "реакційність Січових стрільців") про місце і роль Січових стрільців в українському державотворенні і військотворенні 1917–1919 років, їхнє інтернування в польських таборах, творення ветеранських структур в еміґрації, дипломатичну боротьбу "галицького уряду" проти Січових стрільців і спроби фальшування їхнього внеску в історію Української революції.


2020 02 05 15 03 23 01


Комплекс озброєння БМП-2. 30-мм автоматична гармата 2А42 : навч. посіб. / П. Р. Синишин [та ін.]. - 2-е вид., допов. - Львів : НАСВ, 2018. - 123 с.

У навчальному посібнику викладено систематизовані бойові характеристики гармати та комплексу озброєння, загальна будова основних частин і механізмів гармати на складових одиниць комплексу озброєння, основні затримки та способи їх усунення, а також правила експлуатації та обслуговування гармати та комплексу озброєння БМП-2.


2020 02 05 15 03 42 01


Рєпін, І. В. Основи застосування механізованого відділення (танка) в сучасному загальновійськовому бою : навч. посіб. / І. В. Рєпін, Є. В. Вірко. - 2-е вид., без змін. - Львів : НАСВ, 2019. - 250 с.

У навчальному посібнику на основі вимог сучасних керівних документів, досвіду бойового застосування механізованих (танкових) підрозділів у локальних війнах і збройних конфліктах останніх десятиліть розглядаються основи застосування механізованого відділення (танка) в сучасному загальновійськовому бою.


2020 02 05 15 04 01 01


Управління діями механізованого відділення (танка) під час підготовки та ведення бойових (тактичних) дій : навч. посіб. / С. В. Похнатюк [та ін.]. - Львів : НАСВ, 2019. - 146 с.

У навчальному посібнику на основі вимог сучасних керівних документів, досвіду бойового застосування механізованих (танкових) підрозділів у локальних війнах, збройних конфліктах останніх десятиліть та антитерористичної операції на території України розглядається порядок та зміст роботи командира механізованого відділення (танка) з організації бою (тактичних дій) та управління відділенням під час бою (тактичних дій).


2020 02 05 15 04 25 01


Основи військового управління : навч. посіб. Ч. 2. Євроатлантичні процедури і стандарти управління підрозділами / В. А. Ожаревський [та ін.]. - Львів : НАСВ, 2018. - 115 с.

У навчальному посібнику викладені питання вивчення основних положень з організації дії командира підрозділу ланки відділення-взвод-рота, способи дій підрозділів в основних видах бою за Євроатлатичними процедурами і стандартами управління підрозділами.


2020 02 05 15 04 50 01


Бойова машина піхоти БМП-2: будова та основи експлуатації : навч. посіб. / О. М. Купріненко [та ін.]. - Львів : НАСВ, 2018. - 348 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання будови та основ експлуатації бойової машини піхоти БМП-2. Висвітлено призначення, технічні характеристики, будову і роботу систем, механізмів та обладнання. Опис будови та роботи складових частин пояснюється рисунками, що полегшує вивчення матеріалу.


2020 02 05 15 05 10 01


Умовні знаки, які вживаються у збройних силах країн-членів НАТО, для нанесення тактично (оперативної) обстановки / Генеральний штаб Збройних Сил України. - Передрук з документа: "Про затвердження порядку оформлення оперативних (бойових) документів": наказ № 170 від 25.04.2018. - Київ : Генеральний штаб ЗСУ, [2018]. - 230 с.


2020 02 05 15 05 50 01


Рідна моя Україна / уклад. І. І. Сметана. - Харків : Віват, 2019. - 352 с.

У книжці наведено відомості про українські звичаї й обряди, повір'я, прикмети, символи, народні знання і творчість, про побут і працю українців, а також тексти пісень, народних усмішок, скоромовки, лічилки, прислів'я і приказки.


2020 02 05 15 06 45 01


Плохій, С. Брама Європи: Історія України від скіфських воєн до незалежності / С. Плохій; пер. з англ. Р. Клочка. - 2-е вид. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 496 с.

Книга цікаво й доступно розповідає про історію нашої держави від часів Геродота до подій на Сході України сьогодні. Це авторитетне видання допоможе краще зрозуміти події минулого, а через них – і наше сьогодення. Автор фокусує увагу на українцях як найбільшій демографічній групі, а згодом – головній силі, що стояла за створенням сучасної нації. Дізнайтеся, як наші предки "призвали варягів на царювання", як наша країна боролася за право бути незалежною, пройшла крізь часи кріпацтва, комуністичного терору й Голодомору, Другої світової війни та врешті-решт отримала незалежність. "Брама Європи" - це правдива історія нашої країни, наших прагнень та життя! Пориньте у спогади предків та їхні долі, що вирішили наше сьогодення!


2020 02 05 15 07 03 01


Горобець, В. Світанок української держави: Люди, соціум, влада, порядки, традиції / В. Горобець. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 448 с.

Ця книжка про один з найяскравіших і водночас найбільш драматичних періодів вітчизняної історії - добу визвольних змагань козацтва середини XVII століття, після яких постала Українська козацька держава, а потім - сто років відчайдушної, жертовної боротьби за зміцнення й розбудову власної країни.


2020 02 05 15 07 23 01


Платон Держава : політичний трактат / Платон; пер. з давньогр. Дз. Коваль. - Київ : Орієнтир, 2017. - 336 с.

"Держава" великого давньогрецького філософа Платона (бл. 427 - бл. 347 р. до н. е.) є одним з найоригінальніших і найсміливіших політичних трактів у історії людства. Багатство змісту "Держави", напружений пульс вільної, неупередженої думки зумовили те, що для всіх поколінь від часу її появи й досьогодні вона є джерелом найрозноманітніших ідей і натхнення до наукового пошуку.


2020 02 05 14 04 04 01


Акти Полтавського полкового суду 1668-1740 рр. : зб. актових док. Кн. 1 / Ін-т укр. мови НАН України, Ін-т рукопису ЦНБ ім. В. І. Вернадського; відп. ред. В. В. Німчук; уклад. : І. П. Чепіга, У. М. Штанденко. - Київ : Наукова думка, 2017. - 520 с.

"Акти Полтавського полкового суду 1668 -1740 рр." — видатна пам'ятка староукраїнської ділової та народнорозмовної мови. До першої книги видання увійшли актові документи, що стосуються продажу землі та нерухомого майна, розписки про позики, справи про бійки, сварки і вбивства, заповіти, духівниці, копії гетьманських універсалів та багато іншої ділової документації кінця XVII — першої половини XVIII ст. Пам’ятка містить багатий матеріал для характеристики суспільно-політичного та культурно-побутового життя українського народу того часу, а також подає цінний лінгвістичний матеріал для дослідників української мови й фахівців, які вивчають історію українського народу та його культуру. У тексті пам’ятки відображені найважливіші особливості фонетики і граматики, лексики і фразеології живого розмовного мовлення населення Середньої Наддніпрянщини. До корпусу архівних текстів додано передмову, іменний покажчик, покажчик географічних назв та словник малозрозумілих слів.


2020 02 05 15 06 10 01


Попельницька, О. О. Загадкова Україна. Таємниці та легенди / О. О. Попельницька. - Київ : Арій, 2019. - 352 с.

У цій книжці в популярній формі реконструйовано українські міфи, легенди, перекази та загадкові сторінки української історії на основі згадок у літописах та інших творах давнього і середньовічного письменства, фольклорі, топоніміці тощо. Прагнучи хоча б побіжно охопити найцікавіші аспекти української історії та міфології, починаючи від найдавніших часів, автор знайомить читача переважно з маловідомими міфами й легендами, намагаючись якомога повніше представити різні історичні епохи та персоналії. Зокрема розкриває таємниці стародавнього Трипілля, українських скарбів, переповідає легенди про карпатських духів, печерських святих і видатних історичних постатей та ще багато захопливого, нерозгаданого й таємничого.


2020 02 05 15 05 29 01


Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних сил України Ч. 2. Батальйон, рота / М-во оборони України. - Київ : Командування Сухопутних військ ЗСУ, 2016. - 309 с.


2020 02 05 15 03 04 01


Розвідка в батальйоні : навч.-метод. посіб. / В. А. Ожаревський [та ін.]. - Львів : Академія сухопутних військ, 2014. - 112 с.

Наданий матеріал надає можливість ознайомитися із формами, прийомами і способами організації та ведення розвідки розвідувальними органами, що виділяються від механізованого (танкового) батальйону, батальйонної тактичної групи, при ведені сучасного загальновійськового бою та при участі у стабілізаційних діях.


2020 02 05 14 01 29 01


Дубровський, В. Московсько-українська фразеологія : словник стійких сполук / В. Дубровський ; відп. ред. П. Ю. Гриценко ; Ін-т укр. мови НАН України. - Київ : КММ, 2017. - 128 с.

Переведанням "Московсько-української фразеології" В. Дубровського зроблено спробу повернення в інформаційний простір українського мовознавства і культури лексикону, який уперше опубліковано 100 років тому; пізніше разом з іменем автора словник потрапив під заборону і нищення, тому давно став бібліографічною рідкістю. У словнику подано українськомовні еквівалети до словосполук, фразеологізмів, окремих слів російської мови насамперед зі сфери широкого вжитку; відтворено широкі ряди синонімічних засобів передавання понять відповідно до різноманітних комунікативних ситуацій та настанов спілкування. Словник доносить виразний мовний портрет епохи і особливості менталітету українців початку ХХ ст.


2020 02 05 14 00 17 01


Халіновська, Л. А. Українська авіаційна термінологія: формування і функціонування : монографія / Л. А. Халіновська; Ін-т укр. мови НАН України. - Київ : КММ, 2017. - 240 с.

У монографії комплексно досліджено шляхи виникнення, розвитку та функціонування на різних етапах авіаційної термінології української мови. Аналіз українських авіаційних термінів проведений із заглибленням в історію становлення галузі та поширення їх у профільних працях (галузевих, лексикографічних, наукових). Простежено найхарактерніші системні відношення (синонімію, антонімію, гіперо-гіпонімію); з'ясовані тематичні групи авіаційних термінів. Виявлено взаємодію запозичених та питомих українських термінів, а також термінів (терміноелементів)-інтернаціоналізмів. Висвітлено основні способи й процеси номінації в авіаційній термінології української мови.


2020 02 05 14 06 41 01


Діалекти в синхронії та діахронії: Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали Міжнародної наук. конф., Київ, 11-12 квітня 2016 р.]. Вип. 3 / Ін-т укр. мови НАН України ; редкол. : П. Ю. Гриценко (відп. ред.) [та ін.]. - Київ : КММ, 2017. - 518 с.

У книзі вміщено матеріали Міжнародної наукової конференції "Трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедії", присвяченої проблемам сучасної слов'янської діалектології. Розглянуто теоретичні та практичні питання, пов'язані з різноаспектним дослідженням говірок Чорнобильської зони; висвітлено проблему міжмовної й міждіалектної взаємодії; окреслено особливості аналізу новожитніх та острівних говірок; описано зв'язок лексики діалектів з мовною картиною світу діалектоносіїв.


2020 02 05 15 06 27 01


Таїрова-Яковлева, Т. Г. Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти Гетьманщини / Т. Г. Таїрова-Яковлева; пер. з рос. Т. Кришталовської. - Вид. 2-е. - Київ : Кліо, 2018. - 184 с.

У виданні в захопливій і легкій для сприймання формі на основі численних джерел описано домашній побут, зовнішній вигляд, одяг козацької старшини Гетьманщини (XVII початок XVIII ст.). Приділено увагу ролі жінок тієї доби, які не соромилися втручатися у серйозні політичні справи, нерідко керуючи своїми чоловіками й синами та демонструючи норовливу вдачу. Окремі розділи присвячено культурі, освіті, дозвіллю, нормам поведінки, уявленням про людські чесноти української еліти, яка, хоч і запозичила багато зі Сходу, а ще більше із Заходу, не йшла шляхом простого копіювання, а зберігала і примножувала власні звичаї та традиції, витворивши неповторне й колоритне суспільство.

Перегляди: 2501

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua