Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

«Пізнай самого себе і ти пізнаєш світ»

Сковорода Григорій Савич

(1722 – 1794)

просвітитель-гуманіст,
філософ, поет, перекладач

Григорий Сковорода

Народився 3 грудня 1722 р. у селі Чорнухи на Полтавщині. Навчався у дяка-скрипаля на привілейованому становищі, співав у церкві. Вищу освіту отримав у Києво-Могилянській академії.

У 20 років поїхав до Петербургу, де прославився музично. Повернувшись їде у 3-річну подорож по світу.

Працював у Переяславському колегіумі, потім – домашнім вчителем. Працював професором у Переяславі, в Харкові, приватно перекладав Плутарха, писав свої твори.

З 1769 р. став мандрівним педагогом-просвітником. Останні десятиріччя – це роки його слави.

У філософських діалогах і трактатах біблейська проблематика переплітається з ідеями платонізму та стоїцизму.

Зміст людського існування — подвиг самопізнання.

Передбачив свою смерть: «Він пішов у свою кімнатку, перемінив білизну, помолився Богу і, підложивши під голову свої писані праці і сіру свитку, ліг, зложивши навхрест руки. Довго чекали на нього з вечерею. Сковорода не з’явився. Другого дня вранці до чаю теж, до обіду так само. Це здивувало господаря. Він насмілився увійти до Сковороди, щоб розбудити його; одначе Сковорода лежав уже холодний закостенілий.»

Це сталося  9 листопада 1794 року в селі Пан-Іванівка (зараз Сковородинівка) Золочевського району Харківської області.

Памятник Григорію Сковороді на Подолі в Києві

Пам'ятник Григорію Сковороді

в Києві розташований на Контрактовій площів сквері навпроти будівлі Києво-Могилянської академії, в якій мандрівний філософ і поет Григорій Сковорода провів як студент багато років


01

Наш першорозум. Григорій Сковорода на портреті і в житті: фотокнига / авт. і упоряд. В. Стадниченко, М. Шудря. - К.: Спалах, 2004. - 176 с.

Фотокнига "Наш перворозум"- продовження низки видань, що їх започаткувало видавництво "Спалах" про славетних діячів історії та культури України. Загадкова постать великого українського філософа Григорія Савича Сковороди приваблювала багатьох дослідників. Проте автори цієї книги- відомі жірналісти знайшли самобутню художню форму, де у витонченій ліричній манері і водночас глибинно відтворено добу, на тлі якої розгорталися події із життя Г. С. Сковороди, означені скупими документальними свідченнями, багатющим ілюстративним матеріалом стосовно його сучасників, місць, де народився й перебував він- від Слобожанщини й до Угорщини, Чехії.


02

Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / відп. ред.: І. П. Стогній; упоряд.: С. Л. Йосипенко, Я. М. Стратій; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - К.: [б. и.], 2003. - 715.

Пропонована книга є збіркою науково-теоретичних праць, що продовжує розпочатий в попередніх збірках "Сковорода Григорій. Дослідження. Розвідки. Матеріали" (К., 1992) та "Сковорода Григорій: образ мислителя"(1997) аналіз творчості Григорія Сковороди в контексті української та світової культури.


03

Глива, Є. Онтологічний образ людини в творчості Григорія Сковороди: монографія / Є. Глива. - К.: КММ, 2006. - 253 с. - Бібліогр.: с. 238-245.

Психологічний аналіз творчої спадщини Сковороди - Сковорода в контексті світової психології - філософія людини.


04

Григорій Сковорода - джерело духовної величі і сучасність / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, Центр Сковородизнавства ун-ту, Нац. асоц. українознавців, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка; голов. ред.: В. П. Коцур; відп. ред.: М. П. Корпанюк; упоряд.: С. М. Рик, Л. М. Козубенко; рец.: Л. Я. Ткаченко, Л. П. Кожуховська. - Т.: Астон, 2007. - 447 с.

Пропонована книжка є збіркою науково-теоретичних праць, розвідок, в якій продовжується розпочатий у попередніх збірках "Сковорода Григорій. Дослідження. Розвідки. Матеріали" (К., 1992), "Сковорода Григорій: образ мислителя" (К., 1997), "Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність" (К., 2003) аналіз творчого доробку нашого любомудра в контексті національної та світової культури. Подані статті, розвідки науковців відтворюють розмаїття поглядів до філософської, педагогічної та літературної спадщини Г. Сковороди.


05

Ушкалов, Л. В. Григорій Сковорода / Л. В. Ушкалов. - Х: Фоліо, 2013. - 125 с.

Григорій Сковорода (1722 - 1794) - один з найбільших і найзагадковіших християнських філософів світу, чиї твори й зараз привертають увагу читачів, що намагаються наблизитися до глибинних витоків "мандрівного філософа" й осягнути всю незбагненну мудрість його містики.


06

Сковорода, Г. Твори: у 2 т. / Г. Сковорода; редкол.: М. Жулинський (голова), пер. із староукр. і прим. М. Кашуби, В. Шевчука, відп. ред. Сулима М. - 2-ге вид., випр. - К.: Обереги, 2005

Т. 1 Поезії. Байки. Трактати. Діалоги / передм. О. Мишанича. - 2005. - 528 с.

До двотомника творів Григорія Сковороди (1722-1794) увійшли поезії, байки, притчі, філософські трактати й діалоги, переклади й листи видатного українського письменника-гуманіста, філософа і мислителя, просвітителя і педагога, предтечі нового українського письменства. Написані книжною староукраїнською мовою і вперше повністю перекладені на сучасну українську літературну мову, вони відкривають читачеві дивосвіт думок і образів великого народного любомудра.


07

Шевчук, В. О. Пізнаний і непізнаний Сфінкс: Григорій Сковорода сучасними очима: розмисли / В. О. Шевчук. - К.: Пульсари, 2008. - 528 с.

Книга розмислів про Г. Сковороду сучасного Українського літературознавця, історика та письменника Валерія Шевчука є новим словом у сковородознавстві - читач знайде тут невідомий фактаж про життя і творчість філософа і зможе реально пізнати його моральне вчення про людину та світ.


08

Чижевський, Д. Філософія Г. С. Сковороди: науково- популярна література / Д. Чижевський; підготов. тексту й переднє сл. Л. Ушкалова. - Х.: Прапор, 2004. - 272 с.

"Філософія Г.С. Сковороди" є однією з найвідоміших праць видатного українського вченого Дмитра Чижевського(1894-1977). Уперше вона побачила світ йще 1934 року. Чижевський схильний розглядати філософію Сковороди як справжню серцевину нашої інтелектуальної традиції. "Сковорода, - писав він, - є останній представник українського духовного барока, з другого боку, він-український "передромантик": але бароко та романтика - саме ті періоди духової історії, що наклали на український дух найсильніший відбиток. Отже, Сковорода стоїть у центрі української духової історії..." У своїй книзі Чижевський на багатому джерельному матеріалі досліджує засади сковородинської метафізики, антропології, гносеології, етики. Універсалії та образи українського філософа яскраво увиразнені на тлі античного платонізму й неоплатонізму, патристики, середньовічної та новочасної (передовсім німецької) містики. Деякі тези, що їх уперше висунув і обгрунтував Чижевський, як-от думка про те, що творчість Скороди є "коментарем" до Святого Письма, що вона посутньо пов'язана з містичною традицією, а найвиразнішими прикметами сковородинського "барокового стилю" є антитетичність і символізм, з часом перетворилися на усталені сюжети академічної сковородіани.


09

Сковорода Григорій: образ мислителя / Ін-т філософії НАН України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ін-т ім. Г. Сковороди; відп. ред.: В. І. Шинкарук, І. П. Стогній; упоряд.: В. М. Нічик, В. Є. Бишовець, Я. М. Стратій. - К.: [б. и.], 1997. - 452 с.

Пропонована збірка продовжує започаткований книгою "Сковорода Григорій. Дослідження. Розвідки. Матеріали" філософсько-світоглядний аналіз творчості Г. Сковороди в контексті розвитку Української і світової культури. Подані статті й уривки з праць учених України, української діаспори та західних науковців відтворюють розмаїття концепцій і часом дискусійних інтерпретацій мислителя.


10

Ніженець, А. На зламі двох світів: розвідка про Г.С. Сковороду і Харківський колегіум / А. Ніженець. - Х.: Прапор, 1970. - 208 с.

Розвідка, присячена видатному мислителю- гуманісту, письменнику - демократу 18 сторіччя Григорію Савовичу Сковороді, включає два розділи - " У пошуках істини" та Г.С. Сковорода і Харківський колегіум". У розділах йдеться про розвиток світогляду українського філософа, про харківський період його, про характер впливу його ідей на розвиток громадської думки на Україні.


11

Григорій Сковорода. Інтерпретації: Культурологія. Філософія. Педагогіка. Літературознавство: зб. наук. праць / Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького; відп. ред. В. Т. Поліщук, Ю. В. Тимошенко. - Черкаси: Видавництво ЧДУ ім. Б. Хмельницького: БРАМА: Вовчок О. Ю., 2003. - 194 с.

В основу видання лягли тексти доповідей і повідомлень, виголошених на секціях філософії, педагогіки та літературознавства міжвузівської ноуково-практичної конференції "Григорій Сковорода-мислитель, письменник, педагог" (Черкаси, 3-4 грудня 2002 року).


12

Поліщук, Ф. М. Григорій Сковорода: життя і творчість / Ф. М. Поліщук. - К.: Дніпро, 1978. - 270 с.

У книжці досліджуються життя і творчість, соціально-політичні, філософсько-естетичні та етичні погляди відомого українського філософа- просвітителя, письменника, педагога і громадського діяча Григорія Савовича Сковороди (1722-1794). Окремі розділи праці присвячені аналізу поетичних творів та байок письменника. Автор сумлінно зібрав і систематизував усе, досі написане про Сковороду, подав чимало оригінальних спостережень над його творчістю.


13

Попов, П. М. Григорій Сковорода: літ. портрет / П. М. Попов. - 2-ге вид. випр. - К.: Дніпро, 1969. - 173 с.

Життя і творчість Г.С. Сковороди-народного філософа, глибокого мислителя, оригінального поета-ввійшли безсмертною сторінкою в історію культури українського народу. В нарисі змальовано життя Сковороди, визначається його світогляд, аналізуються його твори-філософські і літературні, їх історико-літературне значення.


14

Поліщук, Ф. М. Григорій Сковорода: семінарій / Ф. М. Поліщук. - К.: Вища школа, 1972.

Семінарій висвітлює історію вивчення життя і творчості видатного українського письменника і філософа Г. С. Сковороди, містить висловлювання прогресивних діячів культури про нього і його творчість. У книзі подано теми семінарських доповідей та критичну літературу до них, а також бібліографію творів письмениика й найважливіших досліджень про нього.


16

Сковорода, Г. Вибрані твори / Г. Сковорода; упоряд., та передм.: Л. Ушкалова, авт. прим. й комент.: Л. Ушкалов, С. Вакуленко. - Х.: Прапор, 2007. - 382 с.

До книги великого поета й філософа Григорія Сковороди (1722-1794) ввійшли цикли "Сад бежественних пісень", "Харківські байки", діалоги "Нарцис", "Розмова про стародавній світ", "Розмова п'яти подорожніх про справжнє щастя в житті", "Алфавіт миру", "Боротьба архистратига Михайла із Сатаною", "Суперечка біса з Варсавою", притчі "Вдячний Єродій", "Убогий Жайворонок". Їх подано за автографами, найкращими списками й першодруками, а також уперше в історії видань творів Сковороди оснащено належними науковим апаратом.


17

Григорій Сковорода: матеріали про відзначення 250-річчя з дня народження / ред. кол.: В. І. Шинкарук, І. П. Головаха . - К. : Наукова думка, 1975. - 255 с.

Філософська і літературна спадщина Григорія Сковороди- це яскрава сторінка в історії прогресивної науки і культури 18 ст. Його сподвижницьке життя й діяльність є прикладом палкої любові до своєї Батьківщини, до трудового народу, є повчальним уроком боротьби за розвиток науки, освіти і щастя людей. Свідченням любові й глибокої поваги народів нашої країни, всього прогресивного людства до видатного мислителя були ювілейні торжества і пов'язані з ними заходи. У цій книзі публікуються найголовніші матеріали та дослідження про відзначення вітчизняного мислителя.


18

Барабаш, Ю. Я. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко [Текст] / Ю. Я. Барабаш; вид. рада П. А. Загребельний (голова вид. ради) та ін.; авт. передм. В. Панченко. - К.: Києво-Могилянська академія, 2007. - 744 с.

Книга Юрія Барабаша складається з двох частин - монографії "Дух животворить..." і відзначеного Національною премією ім. Тараса Шевченка дослідження "Коли забуду тебе, Єрусалиме...", котрі різняться за багатьма параметрами: ХVІІІ - ХІХ століття, Григорій Сковорода - та Микола Гоголь і Тарас Шевченко... Широке історично-культурне тло, подробиці біографії та довкілля, "повільне вчитування" в сковородинівські тексти - і вибіркова зосередженість, з порівняльно-типологічним поглядом, на вузлових моментах спадщини Гоголя і Шевченка. Авторовий задум полягає в тому, щоб через розгляд постатей і творчого спадку "Великої трійці" українського духу, спираючись на компаративістську методологію і крос-культурний аналіз, оприявнити внутрішню сув`язь і глибинну триєдність цих митців, вияскравити, бодай частково, сутнісні риси процесу тяглості встановленні й розвої національної літератури за майже столітній відтінок часу.


19

Драч, І. Ф. Григорій Сковорода : біографічна повість / І. Ф. Драч, С. Б. Кримський, М. С. Попович ; за заг. ред. д-ра філософських наук В. М. Нічик. - К. : Молодь, 1984. - 215 с.

У книзі розповідається про життя і діяльність Григорія Сковороди- гуманіста, поета, філософа і просвітителя другої половини XVIII століття.


20

Барабаш, Ю. Я. "Знаю человека...": Григорий Сковорода. Поэзия. Философия. Жизнь / Ю. Я. Барабаш. - М.: Художественная литература, 1989. - 333, [2] с.


21

Григорій Сковорода - духовний орієнтир для сучасності: наук. матеріали XIII Сковородинівських читань, м. Переяслав-Хмельницький: у 2 кн., Кн. 1 / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди; голов. ред. В. П. Коцур; уклад. :О. П. Кравченко, О. М. Свириденко; авт. передм. М. Корпанюк. - К.: Міленіум, 2007. - 323 с.

Пропонована книжка є збіркою науково-теоретичних праць, в якій продовжується розпочатий в попередніх збірках аналіз творчого доробку нашого любомудра в контексті національної та світової культури. Подані статті, розвідки науковців відтворюють розмаїття поглядів і підходів до філософської, педагогічної та літературної спадщини Г. Сковороди.


22

Українські письменники: біографії: огляди творчості: літературні напрямки і течії: літературознавчий словник: [довідник] / відп. за вип. та худож. ред. М. І. Преварська. - К.: Велес, 2013. - 368 с.

Довідник подає біографічні дані, огляди творчості, перелік основних творів та додаткову літературу про українських письменників, які стали класиками, а також про сучасних українських письменників. Для полегшення орієнтації у літературних процесах та творчості окремих письменників і поетів у довіднику вміщено додаток "Літературні напрями і течії".


23

Білоус, Г. Провидці правди і свободи : вірші, поеми та дослідження життя і творчості Г. Сковороди, Т. Шевченка, В. Стуса / Г. Білоус. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2004. - 191 с.

Григорій Білоус - письменник широкого творчого діапазону. Його вірші, поеми й дослідження, присвячені правдоборцям ХVІІІ, ХІХ і ХХ століть, утверджують спадковість духовного потенціалу цих провидців. Автор ставить їх у безперервний ряд послідовних будителів народного духу, висвітлює незаперечний вплив на формування національної свідомості та активної громадянської позиції, що надзвичайно важливо для нинішньої української молоді. Авторський коментар до поем про Григорія Сковороду, Тараса Шевченка та літературознавче дослідження життя й творчості Василя Стуса дають багатющий образний й аналітичний матеріал учителям, студентам, школярам при вивченні духовної спадщини цих провідників нації.


24е

Гузар, І. Вибрані праці про Г. Сковороду (1722-1794), Т.Г. Шевченка (1814-1861) і І. Канта (1724-1804) з нагоди пам'ятних дат / І. Гузар; Всеукраїнське т-во "Просвіта". - Донецьк: [б. и.], 2004. - 298 с.


25

Шаповал, Ю. Г. Національна журналістика: наук. праці, Т. 2 / Ю. Г. Шаповал. - Л.: [б. и.], 2006. - 484 с.

У книзі системно розглядаються головні сфери журналістики - пресова, фото- теле-, радіо- в їх взаємозв'язках і відмінностях, у контексті єдності функцій і методів, специфіки змісту та форми твору, моделювання підходів до відображення дійсності, використання виражальних засобів, здатних акумулювати багатогранність публіцистичної теми. У статтях й есе документальним матеріалом оригінальних наукових розслідів заповнені невідомі сторінки з життя та творчості яскравих особистостей - Г. Сковороди, М. Гоголя, М. Костомарова, І. Франка, В. Барвінського, В. Липинського, І. Бочковського, М. Грушевського, У. Самчука, В. Вернадського, В. Сухомлинського, В. Симоненка.

Афоризми Григорія Сковороди

Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить, той ніколи не перестає вчитися, хоча б зовні він і здавався бездіяльним.

Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись — значить, не жити, а бути мертвим, адже турбота — рух душі, а життя — се рух.

Що може бути солодше за те, коли любить і прагне до тебе добра душа?

Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю.

Григорій Сковорода на поштових марках, банкнотах, монетах

01

Поштова марка СРСР, присвячена Г. С. Сковороді, 1972 рік

02

Поштова марка України присвячена Г. С. Сковороді, 1997 рік

03

500 гривень Національного банку України зразка 2006 року (лицьовий бік). Фон центральної частини банкноти утворює зображення фонтану з написом «Не равное мъ равенство» — авторського малюнку Григорія Сковороди до твору «Ознаки деяких спорідненостей» з Діалогу «Розмова, названа Алфавіт, або Буквар миру»

04

Срібна пам'ятна монета НБУ 1 мільйон карбованців, 1996 року

Перегляди: 5101

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua