Нові надходження за березень 2016 р.

0
0
0
s2sdefault

Архів

 Изображение 071

 

 Пачковський, Ю. Ф.      Споживча поведінка українських домогосподарств  : монографія / Ю. Ф. Пачковський, А. О. Максименко ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 292 с.

   Розглянуто актуальні соціоекономічні проблеми українських домогосподарств крізь призму суспільних трансформацій і наслідків глобальної фінансової кризи. Проаналізовано особливості їхньої споживчої поведінки. Вивчено прийняття купівельних рішень домогосподарствами, культуру консюмеризму та економічну соціалізацію. На підставі емпіричних досліджень виконано порівняльну характеристику виокремлених типів домогосподарств у системі їхньої споживчої активності, окреслено місце е-споживання в українському суспільстві на шляху розвитку нової економіки. Наголошено на узагальненні чинників різної природи, задіяних у процес регулювання споживчих практик сучасного домогосподарства як важливого суб'єкта ринкових відносин.

 

   

 Изображение 070

  

 

  Левчук, Н. М.    Асоціальні явища в Україні у демографічному вимірі  : монографія / Н. М. Левчук ; відп. ред. В. С. Стешенко ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. - К. : Видавництво Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2011. - 492 с.

  У монографії викладені результати комплексного демографічного дослідження соціальних явищ в Україні та їх наслідки. У ній знайшло своє відображення широке коло проблем, пов'язаних із високою поширеністю асоціальних явищ та їх негативним впливом на якісні характеристики населення, насамперед, на стан здоров'я і смертність. Розглядаються теоретико-методологічні питання дослідження соціальних паталогій, і пропонується авторське бачення генези та чинників їх виникнення у трансформаційний період. Виділено кілька груп асоціальних явищ та проведена оцінка спричинених ними соціально-демографічних втрат. Зокрема, охарактеризовано деструктивний вплив процесу маргіналізації населення та його окремих проявів. Проаналізовано тенденції у поширеності вживання психоактивних речовин і пов'язаної з ним захворюваності; виконано оцінку алкогольно залежної смертності; визначено детермінанти залучення до тютюнопаління та проаналізовано структурні особливості тютюнозалежної смертності. Висвітлюються тенденції перебігу епідемій ВІЛ/СНІДу й туберкульозу та їх вплив на демографічну динаміку.

 Изображение 069

 

  

   Гаврилюк, О. М.              За волю України! Лисянщина під час національно-визвольних змагань в 1917-1920-х роках у контексті загальноукраїнських подій  / О. Гаврилюк ; за ред. В. Сергійчука ; Укр. Реєстрове Козацтво, Черкаське обл. козацьке т-во, Лисянський козацький полк. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2015. - 438 с.

   Дорогою ціною заплачено за незалежність України ! Збройна боротьба під час Української національної революції та національно-визвольних змагань 1917 - 1920-х років за українську державність забрала сотні тисяч життів найкращих синів і дочок України. Свій вклад у цю святу боротьбу внесла і Лисянщина. Саме земля Богдана і Тараса стала одним із найбільших регіонів селянсько-повстанського руху в Україні 1917 - 1923 рр., де досить сильно відчувалися самостійницькі настрої, а в історичній пам'яіті населення міцно збереглися традиції українського козацтва. Повстанський рух 1918 - 1923 рр. у цьому регіоні - це приклад організації активного збройного опору селян загарбниками - німецько-австрійським, денікынським, більшовицьким, непри- миреність українських селян щодо зволікання українських урядів у вирішенні аграрного питання, протидія політиці більшовиків в українському селі, спрямованої на впровадження чужих українському селянинові форм господарювання, класове розшарування тощо.

 Изображение 068

  

   

   Лизанчук, В.      Не лукавити словом] / В. Лизанчук ; Акад. наук вищ. шк. України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Місіонер, 2014. - 560 с.

   Проаналізовано, оцінено головні аспекти негативних наслідків впливу Переяславської мілітарної угоди 1654 р. між українською Гетьманською державою і Московським царством на розвиток українського суспільства, формування національної ідентичності та свідомості, державного мислення українців. Переконливо показано, що історія України в ярмі Російської імперії - це довготривалий період фізичного знищення українців, безнастанного переслідування української мови, культури, духовності. Расизм Московщини щодо України є найпідступнішим. У книжці окреслено способи подолання політико-ідеологічних, соціально-економічних перепон на сучасному шляху державотворення.


  

 Изображение 067

 

   Історія європейської цивілізації. Рим  / під ред. Умберто Еко ; пер. з італ.: Л. Д. Ципоренко, Г. В. Рудницької, О. С. Гавенко [та ін.]. - Х. : Фоліо, 2014. - 1104 с.

 

   Проект "Історія європейської цивілізації" охоплює період від античних часів до XX століття і поділений на три основних блоки: Античність (3 томи - Близький Схід, Греція, Рим), Середньовіччя (4 томи - Раннє середньовіччя, Високе середньовіччя, Пізнє середньовіччя, XV століття) і Сучасність (5 томів - XVI - XX століття). При створенні цього надзвичайного проекту його упорядник - видатний італійський вчений-філософ, літературний критик, письменник Умберто Еко - керувався мультидисциплінарним принципом: Історія, Філософія, Міфологія та релігія, Образотворче мистецтво, Література, Наука і техніка, Музика. Статті до дисциплін написані провідними італійськими фахівцями у кожній галузі. "Історія європейська цивілізації. Рим" - сучасний підручник історії Європи, в якому представлена повна картина політичного, військового та культурного світу Стародавнього Риму. Ця грандіозна праця охоплює період античності від середини VIII ст.до н. е. (з часів першої урбанізації) і до падіння Римської імперії у V ст. н. е.

 Изображение 066

   

   

   Бирюков, П. И.                 Монеты мира: занимательные факты, рекорды, легенды  / П. И. Бирюков. - М. : ЭКСМО, 2013. - 320 с.

   "Деньги заставляют мир вращаться",- пели Лайза Минелли и Джоэл Грей в мюзикле "Кабаре".  И были правы. История человеческой цивилизации неразрывно связана с деньгами - универсальными средствами обмена, а история денег - это на 90 % история монет. Именно монеты помогают нас понимать, что происходило в той или иной стране в разные периоды. Прочтя эту книгу, вы узнаете много интересного о монетах, например, как деньги "ставят" различные, порой довольно абсурдные, рекорды, как они попадают в сказки и что из этого получается, какие диковины и редкости существуют в денежном мире и, конечно, когда и каким образом монеты влияли на разные исторические события.

 

 

 Изображение 065

 

  

 

   Лизанчук, В.     Кайдани ще кують : факти, документи, коментарі про російщення в Україні : монографія / В. Лизанчук ; Акад. наук вищ. шк. України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Місіонер, 2004. - 984 с.

   У монографії на документальних засадах об'єктивно висвітлено українсько-російські взаємовідносини, розкрито московську лиходійність довготривалої асиміляції українців, осмислено нинішні методи і форми російщення, а також американізації та африканізації українського суспільства, окреслено шляхи подолання морально-психологічних, політико-ідеологічних наслідків колишньої і сучасної агресивної антиукраїнської політики, зосереджено увагу на проблемах формування державницького мислення,  національної свідомості, патріотизму, високої моралі, духовності, громадської гідності, самоповаги, утвердження української України.

 Изображение 064

  

    Коновець, О. Ф.               Український ідеал  : [іст. нариси, діалоги] / О. Ф. Коновець ; вступ. сл. П. Мовчана ; ред. В. Клічак. - К. : Просвіта, 2003. - 196 с.

 

   У книзі розкриваються ідеали, традиції і сучасні реалії українськогопросвітницва. Особлива увага приділена висвітленню діяльності "Просвіти", її визначних провідників, історичної місії товариства у культурно-національному відродженні нації, поширенні знань, формованні національної самосвідомості, ідентичності українців, націє- і державотворенні. Показано постаті визначних діячів "Просвіти", їх внесок у духовний потенціал народу.

    

 Изображение 063

 

 

   Гірка правда остарбайтерів  / уклад. Т. М. Горідько ; редкол.: Т. М. Горідько, В. Г. Чос, М. М. Щербина [та ін.]. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2015. - 136 с.

   В книзі зібрано свідчення остарбайтерів, в'язнів концтаборів - жителів Горидищини, які доносять читачам істині реалії їхніх вистражданих доль на чужині. Изображение 062

 

   Тарковская-Гассанов, Н. С.      Династия Тарковских  : ист. хроника / Н. С. Тарковская-Гассанова. - К. : Україна, 2014. - 400 с.

   Автор книги исследует жизненный путь своих близких по крови родственников, которые родились в разное время, жили в разных странах, занимались каждый своим делом, но составляли одну большую фамильную династию польско-украинско-российский клан Тарковских, который соединил в себе восемь поколений неординарных талантливых людей.

 

 

 Изображение 061

 

  

 

   Горошко, С. І.   Тріумф сучих синів. Трагедія українського селянства в контексті усної історії  : [монографія] / С. І. Горошко. - Жашків : Горошко С. І., 2015. - 336 с.

 

   У монографії подаються результати дослідження трагічних подій із життя українських селян, що відбувалися впродовж 1929 - 1933 років. Аналіз нововиявлених архівних документів і матеріалів тісно пов'язаний із студіями спогадів і свідчень очевидців голодоморів 1932 і 1933 років. Уточнюються як хронологічні рамки, так і причини трагічних подій. З'ясовується їхнє місце у загальноісторичному цивілізаційному процесі.

 

 

 Изображение 060

   

 

   

   Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті  : зб. наук. пр., Вип. 10 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С. І. Світленко (відп. ред.), А. Г. Болебрух, О. М. Бут [та ін.]. - Д. : Видавництво ДНУ ім. О. Гончара, 2012. - 336 с.

    У збірнику розміщено матеріали, що стосуються маловивчених аспектів етносоціокультурної, соціальної, інтелектуальної, повсякденної, духовно-культурної історії Наддніпрянської України від козацьких часів до сьогодення. Значна частина статей видання розкриває актуальні питання історії освіти та науки Наддніпрянщини.  

  

  

 Изображение 059

  

  Бальцерович, Л.              800 дней: краткая история великих перемен, 1989-1991 / Л. Бальцерович ; пер. с пол. М. Манова ; записал Е. Бачинский в сотрудничестве с Е. Козьминским. - Х. : Золотые страницы, 2014. - 204 с.

   Книга состоит из двух частей. Первая -"800 дней" - это более-менее хронологический отчет о важнейших событиях двух лет. Часть вторая, названная "В увеличении", подобно освещает несколько отдельных вопросов - от приватизации и экономических афер до предварительной попытки оценить успехи и поражения плана Бальцерович

 

 Изображение 057

   

 

   Бальцерович, Л.              Надо бороться  / Л. Бальцерович ; пер.с пол. М. Манова ; беседует М. Стремецкая. - Варшава : [б. и.], 2014. - 288 с.

   В этой книге - много наблюдений и личных замечаний по поводу устройства государства, его политики, правосудия, экономики, а также о некоторых странах, в т. ч. Соединенных Штатов, Китая, Германии, России, Франции, Италии и т. д.

 Изображение 058

    Чувпило, О. О. Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805-2015 рр.)  / О. О. Чувпило, Л. О. Чувпило ; МОН України, Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : Щедра садиба плюс, 2015. - 532 с.

   У даному виданні вміщені кращі твори, написані в останні роки, доктора історичних наук, професора кафедри нової та новітньої історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Олександра Олександровича Чувпила - видатного харківського індолога, фундатора української національної індеології, який увійшов до десяти провідних індологів світу, та визначної дослідниці історії харківського та українського сходознавства, завідувачки кафедри міжнародних відносин Інституту сходознавства та міжнародних відносин "Харківський колегіум", кандидата історичних наук, доцента Лідії Олександрівни Чувпило.

 

   

 Изображение 056

  

   

   Тагліна, Ю. С.      Михайло Грушевський / Ю. С. Тагліна. - К. : Укрвидавполіграфія, 2014. - 128 с.

 

   Михайло Грушевський є однією з головних постатей українського національного самоствердження в новітній історії України. Видатний вчений і суспільно-політичний діяч, він створив 10-томну "історію України-Руси" першу повну історію України, таким чином перевершивши навіть таких своїх видатних попередників як Костомаров, Куліш, Драгоманов, Антонович. Але Грушевський не тільки писав історичні праці, але й сам творив історію: 1917 року він став на чолі нової Української держави - його було обрано головою Центральної Ради (1917 - 1918), яка в 1918 році проголосила Українську Народну Республіку (УНР). Завдяки цьому світ дізнався, що на землі існує Українська держава, президентом якої і був М. С. Грушевський.

 

 

 

 Изображение 055

  

   Нельга, О. В.      Українська етносоціологія  : навч. посіб., Ч. 1 / О. В. Нельга. - К. : Персонал, 2015. - 544 с.

   Висвітлено питання етнічної соціології як науки і навчальної дисципліни. Викладено ірраціональний зміст та ірраціональні засади етнічного й національного, а саме: теоретичний і практично-ціннісний рівні етнонаціональної свідомості; етнонаціональні самосвідомість і самоідентифікація. Розглянуто історичні механізми самозбереження та усталені ознаки функціонування української ментальності, а також питання українства як носія колективного підсвідомого.

 

 Изображение 054

  

   Коломоєць, Т. О.             Апеляція в адміністративно-юрисдикційному процесі: питання теорії та практики  : монографія / Т. О. Коломоєць, Р. О. Кукурудз ; М-во освіти і науки України, Запорізький нац. ун-т. - Запоріжжя : Видавництво Запорізького національного університету, 2010. - 254 с.

 Монографія присвячена висвітленню феномена апеляції в адміністративно-юрисдикційному процесі. Детально проаналізовано історіографію дослідження відповідного питання у вітчизняній адміністративно-правовій науці, зосереджено увагу на аналізі категорії "апеляція", її співвідношенні із суміжними правовими поняттями, а також проаналізовано потенціал особливостей апеляції увсіх складових адміністративно-юрисдикційного процесу, охарактеризовано адміністративно-юрисдикційний процес як сферу об'єктивізації апеляції, а також систематизовано зарубіжний досвід врегулювання чинного законодавства у відповідній сфері.

 Изображение 053

  

 Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство  : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Запорізький нац. ун-т ; за заг. ред.: Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулєвської. - К. : Істина, 2007. - 152 с.

 У навчальному посібнику подається у систематизованому вигляді матеріал з навчальної дисципліни "Адмістративна юстиція. Адміністративне судочинство". Поряд з теоретичним матеріалом також подаються тестові завдання для перевірки знань студентів, терміни та категорії, теми рефератів, доповідей та повідомлень, перелік рекомендованої літератури до кожної теми.

 

 Изображение 052  

  Кармазіна, М. С.              Між історією і політикою  : [зб. наук. ст.] / М. С. Кармазіна ; НАН України, Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2015. - 560 с.

   До збірника увійшли наукові розвідки, публіцистичні статті, присвячені минулому і сучасності України, які в різний час публікувалися на сторінках різноманітних наукових видань і на шпальтах газет. Низка есе публікуються вперше. У центрі уваги автора - історія України кінця XIX - початку XX ст. через призму ідей представників українського інтелектуального середовища, процес українського етногенезу, а також - особливості політичного процесу та становлення політичної науки в Україні на зламі XX - XXI століть.

 

 Изображение 051

 

   Вахудова, М. А.                Нерозділена Європа: демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму  / М. А. Вахудова ; пер. з англ.: Т. В. Цимбала. - К. : Києво-Могилянська академія, 2009. - 380 с.

У книзі досліджено механізм впливу ЄС на посткомуністичні країни Центрально-Східної Європи - важелі, які перекладали зовнішній чинник на внутрішньополітичну зміну цілого спектра розмаїтих політичних режимів, котра призвела їх кінець кінцем до конвергенції на ґрунті ліберальної демократії та вступу до ЄС.

 Изображение 050  

 Коломоєць, Т. О.             Виправні роботи як вид адміністративного стягнення за законодавством України: теорія, досвід та практика застосування  : монографія / Т. О. Коломоєць, І. О. Сквірський ; МОН України, Запорізький нац. ун-т. - К. : Істина, 2008. - 184 с.

  Монографія присвячена виправним роботам як виду адміністративного- стягнення. Визначено поняття, матеріально-правові та процесуально-правові властивості відповідного різновиду адміністративного стягнення, звернуто увагу на підстави його застосування, виділено проблемні питання процедури розгляду справу про адміністративні правопорушення, за вчинення яких передбачено застосування виправних робіт, а також окреслено проблеми практичного виконання постанов про застосування відповідного різновиду адміністративного стягнення. У монографії міститься систематизований аналіз зарубіжного досвіду доктринального дослідження та нормативного закріплення засад застосування виправних робіт, а також окреслюються основні пріоритети подальшого дослідження потенціалу виправних робіт як виду адміністративного стягнення та нормативного закріплення засад використання їх ресурсу. 

 Изображение 049

  

 Коломоєць, Т. О.           Експерт у провадженні у справах про адміністративні правопорушення  : монографія / Т. О. Коломоєць, А. В. Іванов ; МОН України, Запорізький нац. ун-т. - К. : Істина, 2009. - 184 с.

 Монографія присвячена висвітленню процесуального статусу захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Розглянуто спеціальні знання як фактор, що обумовлює можливість участі їх носіїв в юрисдикційному провадженні, виділено особливості експертизи в адміністративно-делікатному провадженні як форми використання спеціальних знань, простежено генезу дослідження засад участі відповідного суб'єкта у провадженні  у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині та нормативного закріплення у вітчизняному законодавстві. У монографії детально висвітлюються роль і місце експерта у провадженні у справах про адміністративні правопорушення в цілому та на кожній окремій стадії, у порівнянні з іншими суб'єктами. Аналізується зарубіжний досвід нормативного визначення засад участі експерта у провадженні у правах про адміністративні правопорушення, а також окреслюються основні напрями подальшого формування нормативного підгрунтя участі експерта у відповідному різновиді юрисдикційного адміністративного провадження.

 Изображение 047

  

 Коломоєць, Т. О.             Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення  : монографія / Т. О. Коломоєць, Р. В. Сінєльнік ; МОН України, Запорізький нац. ун-т. - К. : Істина, 2008. - 184 с.

 Монографія присвячена висвітлено процесуальний статус захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Визначено юридичну природу правової допомоги у даному виді провадження. Розглянуто генезу дослідження засад участі відповідного суб'єкта у провадженні у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині та його нормативного закріплення в українському законодавстві. Висвітлено роль і місце захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення взагалі та на кожній окремій стадії у порівнянні з іншими суб'єктами. Проаналізовано зарубіжний досвід нормативного визначення засад участі захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Окреслено основні напрями подальшого формування нормативної бази участі захисника у даному різновиді юрисдикційного адміністративного провадження.

 Изображение 046

 

   Ліпкан, В. А.     Національна безпека України : навч. посіб. / В. А. Ліпкан ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид. - К. : КНТ, 2009. - 576 с.

   У навчальному посібнику розкривається сутність та зміст національної безпеки її складових. Розроблено науковий підхід до вивчення складових національної безпеки, що дало змогу підійти з позицій уніфікованої методології до дослідження феномену національної безпеки. Новаторським є розгляд питань недержавного управління національною безпекою, формування системи управління нею, а також розгляд інноваційних технологій забезпечення національної безпеки, зокрема бенчмаркінгу. Положення даного навчального посібника апробовані при читанні автором курсу лекцій "Національна безпека України" в Національній академії внутрішніх справ України.

 

 Изображение 045  

 Куян, І. А.           Суверенітет: проблеми теорії і практики : конституційно-правовий аспект  : монографія / І. А. Куян ; наук. ред. В. Ф. Сіренко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Академія, 2013. - 560 с.

   Монографію присвячено суверенітету - одній із ключових, найактуальніших і дискусійних проблем сучасного державотворення і конституційного права. Досліджено місце та роль ідеї суверенітету у функціонуванні держави і суспільства. Визначено родове і видові поняття суверенітету держави, народу і нації. Висвітлено питання конституційно-правових гарантій суверенітету України. Особливу увагу приділено з'ясуванню сутності і співвідношення державного, народного і національного суверенітету під кутом зору конституційного правва України.

 

 Изображение 044

  Сегеда, С. П.      Створення та розвиток української військової преси (ХХ - початок ХХІ століття)  : монографія / С. П. Сегеда ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України. - Рівне : Овід, 2012. - 504 с.

   У монографії автор, спираючись на значну документальну базу та фактичний матеріал, комплексно, у взаємозв'язках та порівнянні розкрив і проанлізував цілісний процес розвитку військової преси XX - початку XXI століття, подав його періодизацію та обгрунтував шляхи подальшого розвитку військової періодики як важливого складника інформаційно-пропагандистського забезпечення військових формувань України.

 Изображение 043  

  Мельничук, О. С.            Міська правова система: теоретичні та нормативні засади  : монографія / О. С. Мельничук ; М-во освіти і науки України, Одеська юридична акад. - О. : Фенікс, 2015. - 408 с.

   Монографія присвячена загальнотеоретичним основам формування міської правової системи у сучасному правовому житті. Розкриваються основи урбаністичного підходу до права, на основі якого пропонується розглядати міське право як особливий феномен, який отримує свою інституціоналізацію в міській правовій системі. Розкриваються концептуальні та структурні особливості міської правової системи, зокрема, виявляються характерні риси міського правового простору, обгрунтовується статусний вимір міської правової комунікації та міська правосвідомість.

 

 

 

 Изображение 042  

   Піцикевич, В. В.              Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України  : монографія / В. В. Піцикевич ; Львівський ун-т бізнесу та права. - Л. : Ліга-Прес, 2015. - 204 с.

    Досліджено історію ліцензованої діяльнгсті у сфері паливно-енергетичного комплексу України. Розкрито загальну характеристику паливно-енергетичного комплексу України. Обгрунтовано доцільність використання поняття "ліцензована діяльність" у правовій системі України. Проаналізовано ліцензування та ліцензію у сфері паливно-енергетичного комплексу України. Охарактеризовано механізм, визначено коло суб'єктів та запропоновано шляхи вдосконалення адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України.

 Изображение 041

 

   Шувальська, Л. Р.          Суб'єкт насильницького злочину проти життя та здоров'я: психологічні та правові засади  : [монографія] / Л. Р. Шувальська ; МОН України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Технодрук, 2015. - 244 с.

   У монографії на основі чинного законодавства та здобутків юридичної психології, кримінального, кримінального процесуального права і криміналістики досліджується комплекс "насильство", "насильницький злочин", співвідношення поняття "суб'єкт насильницького злочину проти життя та здоров'я" з позиції кримінального права та юридичної психології; розкривається поняття та індивідуально-психологічні особливості суб'єкта насильницького злочину проти життя та здоров'я у парадигмі суб'єктності; висвітлюється та обгрунтовуються питання психологічного характеру, які має вирішувати суд при встановленні особливостей суб'єкта насильницького злочину проти життя та здоров'я; проаналізовано теоретичні й практичні проблеми інституту судово-психологічної експертизи, як ефективного способу встановлення особливостей суб'єкта насильницького злочину проти життя та здоров'я, з метою його вдосконалення.

 Изображение 040

 

   Фоменко, Д.       Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII-XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського  : [каталог] / Д. Фоменко, І. Цинковська, Г. Юхимець ; редкол.: О. Онищенко (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Академперіодика, 2014. - 359 с.

До наукового каталогу увійшли мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII - XIX ст. із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що є рідкісними і цінними пам'ятками української культури та мистецтва, які ще ніколи не були опубліковані.

 Изображение 039

   Єрмановська, Г. Е.  Релігії народів світу  : [енциклопедія] / Г. Е. Єрмановська. - К. : Укрвидавполіграфія, 2014. - 320 с.

   Наша енциклопедія присвячена одній з найважливіших складових людського світосприйняття - релігії. Вона в доступній формі розповідає про релігії народів світу, починаючи з первісних - тих, що склалися у прадавній період існування людства, - й закінчуючи сучасними релігійними рухами. Дуже цікаву інформацію містить розділ, в якому йдеться про національні релігії - індуїзм, іудаїзм тощо. Особливу увагу приділено світовим релігіям, що на сьогодні мають найбільшу кількість прибічників - буддизму, християнству та ісламу.

Изображение 038

   

  Литвинов, В. Д.                Станіслав Оріховський: історико-філософський портрет  / В. Д. Литвинов ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - К. : Академперіодика, 2014. - 352 с.

   Станіслав Оріховський (1513-1566) - видатний українсько-польський мислитель пан’європейського рівня. Писав твори переважно латинською мовою. У своїх творах розглядав і накреслював шляхи розв’язання важливих політичних проблем: війни і миру, форм державного правління, міжконфесійних взаємин. Уведення в науковий обіг латиномовної спадщини українських мислителів XV- першої половини XVI ст. посприяло відкриттю цілком нового напряму в історії української філософії - ренесансного гуманізму. Чільним його представником був Оріховський. Нині ця тема посіла належне місце в підручниках з історії української філософії для вищої школи.

 

 

 

 Изображение 037  

   Вимір раціональності як чинник європейської інтеграції України / М. Попович, А. Васильченко, В. Омельянчик [та ін.] ; відп. ред. М. В. Попович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - К. : Наукова думка, 2014. - 295 с.

   Ось уже більше ста років міжнародна філософська думка активно працює над проблемами логіки, методології і філософії науки; регулярно збираються багатолюдні міжнародні конгреси та невеликі спеціальні семінари, публікуються численні книги, видаються журнали на теми, що можуть здатися вкрай абстрактними і загальними. Авторитет аналітичних філософських досліджень зростає почасти завдяки їхньому зв’язку з комп’ютерною наукою. Продовживши традицію аналізу мови, укорінену в англосаксонських країнах, аналітична філософія об’єднала її з дослідженнями основ математики засобами сучасної логіки. Хоча результати багаторічної праці вчених різних країн і нерідко протилежних світоглядних орієнтацій лише частково виправдали сподівання ентузіастів піонерського періоду, внаслідок копіткої роботи вдалося об’єднати широке коло проблем, уточнити вихідні поняття, сформулювати загальні підходи в таких віддалених на перший погляд галузях, як логіка і лінгвістика, психологія та антропологія, теорія множин і теоретична фізика тощо. Зростає інтерес дослідників до соціальної та гуманітарної сфери.

 Изображение 036  

  Антропокультурні чинники європейського вибору України  : [монографія] / Є. І. Андрос, Г. І. Шалашенко, В. П. Загороднюк [та ін.] ; відп. ред. Є. І. Андрос ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. - К. : Наукова думка, 2014. - 303 с.

  У монографії представлено дослідження антропокультурних чинників європейського вибору України, зокрема проблеми облаштування внутрішньоукраїнського буття згідно із засадничими європейськими цінностями, нормами і стандартами. Визначено шляхи розв’язання проблем буття української людини у світі – від подолання бідності та ствердження цінностей європейської демократії на українській землі і до поліпшення суспільного самопочування та саморефлексії пересічного українця на основі розвитку високотехнологічного виробництва та подолання штучного соціокультурного розколу суспільства. Проаналізовано трансцендентний вимір сучасних ціннісних сподівань, альтернативні моделі розвитку України в контексті європейських цінностей, проблеми плюральності європейської людини як екзистенційно-антропологічного типу, гуманізм в його класичному та посткласичному прочитаннях, антропокультурні труднощі на шляху європейської інтеграції, роль етосу толерантності, способи виявлення життєвого світу людини та феномен європейськості.

 Изображение 035  

 Бейлин, М. В.    Нанотехнология как прорыв в постнеклассической науке  : монография / М. В. Бейлин. - Х. : Обериг, 2014. - 480 с.

  В монографии подается философский анализ концепции нанотехнологии как сверхсложной технико-технологической системы, обусловленной рядом факторов мировоззренческого, методологического и познавательного характера. Обосновывается методологическая необходимость и перспективность способов создания нанотехнологии методами "снизу-вверх" и "сверху-вниз" и выясняется их место в современной научной картине мира. Систематизированы основные понятия и подходы к нанонауки и нанотехнологии и обосновывается мнение, что интенсивное развитие постнеоклассической парадигмы требует построения фундаментальной теории самоорганизации. Показано, что в отличие от проблемно-ориентированных исследований предмет нанотехнонауки цельный, а принципы ее организации - это предметно-ориентированные исследования, направленные на решение лишь отдельных вопросов, важных в чисто технологическом плане, но и экономических, социально-политических, культурных проблем жизни современного человечества. Для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений, интересующихся философскими аспектами нанотехнонауки.

 

   

   

   

   Кідрук, М. І.   Небратні. Україна - Росія: енциклопедія протистояння  / М. І. Кідрук ; передм. А. Любки. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 302 с.

 

    Щоб зрозуміти події, які нині розбурхують нашу країну, треба перш за все усвідомити їхні причини. Макс Кіндрук провів власне публіцистичне дослідження щодо відносин двох держав - України і Росії, аналізуючи, чи насправді були такими безхмарними стосунки "братерських" країн, розвінчуючи сталі міфи та даючи прогнози щодо конфлікту між країнами.

   

   Лис, В. С.     Країна гіркої ніжності  : роман / В. С. Лис. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 366 с.

 

   Три жінки, три нелегкі долі, три шляхи до кохання... У неї було дивне ім`я і дивовижна доля. Даза, дочка радянського чиновника, у 30-х роках пройде пекло дитбудинку, а після війни опиниться у вирі повстанської боротьби. Її донька Віталія, витончена естетка, покохає кримінального авторитета. Онуці Олесі в наш буремний час теж доведеться боротися за кохання...

   

   Лис, В. С.     Соло для Соломії  : роман / В. С. Лис ; передм. Т. Прохаська. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 366 с.

 

    "Соло для Соломії" - це роман про долю жінки. От "Століття Якова" – це була доля чоловіка на тлі ХХ століття, а це доля жінки на тлі цього ж століття. Але ще я взяв на себе таке нахабство показати всі перипетії того часу очима жінки. Як вона сприймала воєнні та повоєнні події, як долала ті випробування, які давала доля, як часом протистояла, а часом пристосовувалась до цього життя.

   

   Дочинець, М. І.      Многії літа. Благії літа. Заповіти 104-річного Андрія Ворона - як жити довго в здоров'ї, щасті і радості  / М. І. Дочинець. - Мукачеве : Карпатська Вежа, 2013. - 148 с.

 

 

   "Маємо унікальний, осмислений і пронизаний істинною духовністю устрій життя однієї людини. Людини звичайної і водночас незвичайної. Це не просто безцінні крихти набутих знань і вмінь мудрого старця, це Система. Вибудована на тонкій інтуїції і вивірена 100-літнім досвідом, вона з користю прислужиться кожному, в тому числі великою мірою і нам медикам. Спадщину А. Ворона розцінюю як свіжий струмінь у сучасні дієтологію, валеологію, соціальну психологію і людинознавство. Уважно і вдумливо це слід читати і перечитувати, дрібними ковтками неначе п’єш живу воду.".

   

   Дочинець, М. І.      Вічник. Сповідь на перевалі духу / М. І. Дочинець. - Мукачево : Карпатська вежа, 2013. - 280 с.

 

   Це - сповідь великої душі, документ мудрого серця. Це не просто опис виняткової долі незвичної людини. Це - подарунок долі для того, хто запитує себе: "Хто я, звідки я, для чого я? І куди я йду?" Це письмо допоможе віднайти себе й укріпить у великому Переході з нічого у щось.

 


 

   

   Дерманський, С.              Чудове Чудовисько  : [повість-трилогія], [Ч. 1] / С. Дерманський. - 7-е вид. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 272 с.

 

   У новій захоплюючій повісті Сашка Дерманського розповідається про незвичайне знайомство дівчинки Соні з чудовиськом Чу. За кілька місяців Чу мусить заробити сім подяк від людей, бо інакше його закинуть у Країну Жаховськ. Безліч пригод і небезпек спіткає героїв, але справжня дружба творить дива... Це четверта дитяча книжка одного з найталановитіших молодих українських письменників.

 

 

   Дерманський, С.              Чудове Чудовисько в Країні Жаховиськ  : [повість-трилогія], [Ч. 2] / С. Дерманський ; іл. М. Паленка. - 4-е вид. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 288 с.

 

    Це друга книжка майбутньої трилогії "Чудове Чудовисько". Щиро вважаю, що цією повістю Сашко Дерманський починає справджувати найсміливіші надії на успіх нової української дитячої літератури... Після прочитання рукопису мене від радості аж розпирало. Засмучувало одне: я не мав з ким поділитися нею, адже на той час ніхто ще книжки не читав. Я зателефонував авторові і не менше двадцяти хвилин "оспівував" його нову повість. Тоді примчав додому і запропонував рукопис синові. Далі не спав до третьої ночі, вдоволено наслухаючи, як він нестримно сам до себе гигоче, і вгадував, про що саме він у цю мить читає. Я мало не пурхав, коли син, дочитавши, забіг до мене і ми напівпошепки - бо ж усі давно сплять! - смакували найефектніші епізоди і мріяли про український Голлівуд, адже "Чудове Чудовисько в Країні Жаховиськ" ще й надзвичайно кінематографічна річ... А тепер ось не можу дочекатися, коли цю книжку нарешті надрукують, щоб і ви, любі читачі, змогли втішно порозкошувати..."

   

   Дерманський , С.    Чудове Чудовисько і погане Поганисько  : [повість-трилогія], [Ч. 3] / С. Дерманський . - 2-е вид. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 288 с.

 

   Пригоди Чудового Чудовиська і дівчинки Соні тривають! Улюблений дитячий письменник Сашко Дерманський зумів і Майдан відстояти, і третю частину трилогії дописати! Та ще й яку!. Блискучі діалоги, живописні характери, природна й багата художня мова яскраво засвідчують, що Сашко Дерманський гідно продовжує літературні традиції наших веселих класиків - від Котляревського й Гоголя до Остапа Вишні і Всеволода Нестайка...??Нова порція смішних, моторошних і захопливих пригод чекає на  тебе. Погане Поганисько готове звоювати усіх нас, але в сучасній Україні так багато відважних малих і  великих героїв, що навіть абсолютне зло не завжди має шанс на перемогу...

   

   Кралюк, П. М.         Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні  : монографія / П. М. Кралюк. - К. : КНТ, 2015. - 135 с.

 

   Монографія присвячена питання поширення християнства на українських землях, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи Володимировим хрещення. Окремо звертається увага на "вибір віри" князем Володимиром. Також йдеться про сприйняття християнства в творах давньоруських книжників.

   

   Ковалев, С. И.       История античного общества. Греция  / С. И. Ковалев. - К. : Аграр Медиа Групп, 2012. - 340 с.

 

   Настоящая книга представляет собою курс лекций, прочитанных проф. С. И. Ковалевым в 1934 - 1935  учебном году. В ней дается обширное историографическое введение к истории античного общества и история древней Греции, начиная с критомикенского периода и кончая смертью Александра Македонского.

   

   Юрій, М. Ф. Політична антропологія  : навч. посіб. / М. Ф. Юрій, В. І. Павлюк. - К. : Дакор, 2008. - 408 с/

 

   Теорія іhomo politicus інтерпретує соціологічний , культурологічний, аксіологічний підходи в сучасній політичній думці. Цінності, пріоритети політичної антропології концентруються в принципі "не людина для суспільства, а суспільство для людини". На матеріалі вітчизняної реальності висвітлюються важливі питання гуманізації політики; самодостатності пересічної людини на тлі індустрії влади, досягнення консенсусу у виробленні, прийнятті, проведенні політичних рішень, здійснення гуманітарної експертизи владнодержавних дій.

   

    Уривалкін, О. М.    Історичне краєзнавство  : навч. посіб. / О. М. Уривалкін. - 2-е вид., стер. - К. : КНТ, 2008. - 296 с.

 

    Історія краю, або краєзнавство, один з найцікавіших напрямів сучасної науки. В книзі читач дізнається про розвиток історичного краєзнавства на території України, про джерела вивчення минулого, ознайомиться з основними етапами історії Чернігово-Сіверської землі.

   

   Перевозчиков, В. І.  Історія економіки українських земель (кінець ІХ - початок ХХ ст.)  : курс лекцій / В. І. Перевозчиков ; за ред. В. О. Огнев'юка ; МОН України, Київський ун-т ім. Б. Грінченка. - К. : КНТ, 2011. - 472 с.

 

   У навчальному посібнику розглядаються характерні особливості історії економіки українських земель, фактори виробництва, спеціалізація господарства в різні історичні періоди, аналізуються структуроутворюючі складові, які розкривають сутність економічного розвитку українських земель. Курс лекцій згрупований по темам, що відображають найважливіші етапи розвитку економіки у різних історичних умовах та часових періодах.

   

   Лобазов, П. К.  Мусульманская мораль  : путеводитель по Корану / П. К. Лобазов, А. М. Невшупа ; МОН Украины, Одесский нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Философский ф-т. - Х. : Бурун и К, 2011. - 160 с.

 

   В настоящее время светская мораль подвергается серьезному негативному влиянию, ее привлекательность заметно падает, особенно у подрастающего поколения. Религиозная мораль, обладающая рядом положительных черт, могла бы способствовать нравственному оздоровлению общества. Это относится и к морали ислама, который увеличивает свою численность в мире и расширяет географическое пространство. Он пришел на Украину. ??Знакомство с религиозной моралью полезно. Следовать или не следовать ее принципам - решать каждому человеку в отдельности, руководствуясь конституционным правом свободы совести. Концентрированное изложение морали ислама, основанное на Коране, несомненно, поможет читателю легче определиться в восприятии или отрицании ее утверждений на своем жизненном пути.

   

   Пасічник, І. Д.         Український месіанізм  : монографія / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. - К. : КНТ, 2015. - 218 с.

 

 

   У монографічному дослідженні розглядається осмислення місця Укра- їни у світі та її місія в історії української суспільно-філософської думки, починаючи із давньоруських часів до кінця ХХ століття. Зокрема, увага звернута на погляди Іларіона Київського, Нестора-літописця, панегіристів князів Острозьких, козацьких літописців XVII – XVIII стст., кирило-ме- фодіївців, В’ячеслава Липинського, Арсена Річинського, Миколи Хвильо- вого, ідеологів українського націоналізму, шістедястників тощо. В остан- ньому розділі, де мова йде про часи незалежності України, розглядається трактування місії України її Президентами. Робота розрахована на науковців, які вивчають історію української суспільно-філософської думки, студентів, а також на широке коло читачів.

   

   Лобазов, П. К.        Христианская мораль  : путеводитель по Библии / П. К. Лобазов, А. М. Невшупа ; Одесский нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Философский ф-т. - Х. : Бурун Книга, 2009. - 176 с.

 

   В условиях современной цивилизации основные моральные принципы подвергаются значительному отрицательному воздействию. Поэтому их сохранение и укрепление - веление времени. Религиозная мораль, в данном случае христианская, обладает большим положительным потенциалом сохранения и оздоровления нравственных основ общества. Авторы данного издания предлагают всем читателям концентрированную выборку (путеводитель) христианской морали из Библии. Руководствоваться ею или нет, решать каждому человеку, а иметь о ней представление полезно всем слоям и категориям населения.


 

   

   Лисий, В. П.   Діалектика  : навч. посіб. / В. П. Лисий ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 480 с.

 

   Мета посібника - на основі спадщини німецьких мислителів Й. Фіхте, Ф. Шеллінга, а особливо Г. Гегеля долучити студентів до свідомого опанування філософської діалекти як вищої форми теоретичного мислення. На рівні фундаментальних принципів (переходу, рефлексії, розвитку) розкрито логічну структуру та зміст діалектики як філософської науки. З огляду на теоретичний характер філософської діалектики, акцентовано на інтелектуальних можливостях її осягнення й "механізмах", застосованих у філософському і науковому пізнанні. Визначено місце та з'ясована роль діалектики в системі наукового світогляду, проаналізовано її специфіку стосовно інших сучасних методів філософування. Звернено особливу увагу на людиновимірний потенціал діалектики, її "людське обличчя", у тім числі актуальні для сьогодення проблеми вияву всебічно розвиненої духовної особистості.


 

   

   Кралюк, П. М.         "Тренос" Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки  / П. М. Кралюк, В. В. Щепанський, М. М. Якубович. - К. : КНТ, 2015. - 220 с.

 

   Пропоноване видання, спроба першого в українській історико-філософській думці спеціального дослідження теологічно-філософської спадщини Мелетія Смотрицького. Здобувши освіту в Острозькій академії та Віленському колегіумі, Смотрицький продовжував своє навчання у західних університетах. У монографії відзначається вплив окцидентальної філософської думки (західної патристики, схоластики та ренесансного гуманізму) на «Тренос» М. Смотрицького (1610). Як додаток до книги подано перший український переклад найбільшої частини «Треноса» («Трактат про сходження Святого Духа»). Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться здобутками країнської філософської думки ранньомодерного періоду.

   

   Кралюк, П. М.  Історія філософії України [Текст] : підручник / П. М. Кралюк ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2015. - 652 с.

 

   У підручнику дається комплексний аналіз усіх етапів формування історії філософії України, починаючи з античних часів і завершаючи кінцем XX ст. Системно досліджено розвиток української та іноетнічних традицій філосування на українських землях. При цьому було залучено широкий спектр знань як з філософії, так і етики, естетики, богослов'я, літератури, етнології та інших дисциплін.


 


 

   

   Кирилюк, Є. М.      Мікроекономічний аналіз державної політики  : навч.-метод. посіб. / Є. М. Кирилюк. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 316 с.

 

    Перпший в Україні навчально-методичний посібник, який комплексно розкриває проблеми мікроекономічного аналізу державної політики (оцінювання підстав для державного втручання у функціонування ринків, основні принципи та механізми аналізу вигід і витрат державної політики, аспекти сучаної конкурентної політики, регулювання природних монополій, постачання суспільних благ, інтерналізації зовнішніх ефектів, визначення суспільного вибору і досягнення добробуту), методику здійснення такого аналізу та ефективного засвоєння його основних положень. У навчально-методичному посібнику подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, вміщено плани лекцій і семінарських (практичних) занять, викладено сучасний теоретичний та методологічний матеріал для вивчення навчальної дисципліни, набуття та закріплення знань (самостійна робота, контрольні запитання, індивідуально-дослідні завдання), методичні рекомендації до оцінювання знань студентів.

   

   Корягін, М. В.         Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик ; Укоопспілка, Львівська комерційна акад. - К. : Інтерсервіс, 2016. - 276 с.

 

    У монографії досліджено існуючі проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності та запропоновано напрями розвитку бухгалтерської звітності як одного із основополозних елементів облікової системи, аналіз її наріжних проблем та узагальнено шляхи їх вирішення,  метою формування тенденції подальшого удосконалення та розвитку бухгалтерської звітності. Наведені в дослідженні рекомендації і пропозиції дозволяють сформувати нові напрями подальших наукових досліджень в сфері теорії та методології бухгалтерського обліку, сприяють підвищенню ефектиновності організації бухгалтерського обліку на підприємствах та дозволяють виявити ключові тенденції розвитку бухгалтерської звітності, що виступає базисом для прогнозування можливих змін облікової практики. Призначена для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових працівників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, які використовують бухгалтерську звітність для прийняття рішень.

   

П   олітика енергоефективного розвитку і зміни клімату  : [монографія] / В. Я. Шевчук, Н. Р. Малишева, Т. Т. Ковальчук [та ін.] ; за ред. В. Я. Шевчука. - К. : Компринт, 2014. - 218 с.

 

   У книжці продіагностовано сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобальних змін клімату, проаналізовано державні стратегічні документи, згідно з якими мала б розвиватися національна економіка. Основна увага приділена базовим галузям і секторам – промисловості, енергетиці, транспорту, житлово-комунальному господарству, аграрно-промисловому комплексу. Розкрито проблеми формування і реалізації державної стратегії розвитку, обґрунтовано напрями державного регулювання енергоефективного розвитку економіки України в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.??Розрахована на урядовців, парламентарів, управлінців, професійних експертів, науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів.

   

   Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу  / С. О. Довгий, І. В. Сергієнко, М. Ю. Авксєнтьєв [та ін.]; за ред.: С. О. Довгого, І. В. Сергієнка ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - К. : Інформаційні системи, 2013. - 420 с.

 

   Головною складовою системи управління державними фінансами є бюджетний процес, реалізація якого в Україні наразі не відповідає сучасним світовим вимогам і потребує модернізації. У монографії розглянуто питання розробки математичних моделей та відповідних інформаційних технологій для вдосконалення як бюджетної системи, так і низки процесів та явищ, що відбуваються в економіці України на пізніх стадіях ринкових реформ та мають виняткове значення для формування відповідальних рішень щодо шляхів подальшого розвитку адачів, аспірантів, магістрів, студентів.

 

 

   Фінанси інституційних секторів економіки України  : [монографія] / Т. І. Єфименко, М. М. Єрмошенко, В. Д. Базилевич [та ін.] ; за ред.: Т. І. Єфименко, М. М. Єрмошенка ; Акад. фін. управління. - К. : Видавництво Академії фінансового управління, 2014. - 584 с.

 

   У монографії розглянуто проблеми фінансового забезпечення інституційних секторів економіки України: нефінансових корпорацій, фінансових корпорацій, загальнодержавного управління, домогосподарства та некомерційних організацій, що їх обслуговують. Запропоновано заходи щодо поліпшення фінансового забезпечення інституційних секторів національної економіки, розроблено сценарні імітаційні моделі їх розвитку. Означено стратегічні пріоритети ефективного управління фінансовими потоками інституційних секторів економіки України.


 


 
   

   Рацул, А. Б.  Педагогіка: інформативний виклад  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Б. Рацул, Т. Я. Довга, А. В. Рацул ; МОН України. - К. : КНТ, 2015. - 319 с.

 

   Пропонований посібник розроблено з урахуванням програмових вимог до викладання курсу педагогіки в вищих навчальних закладах. Матеріал посібника подано у вигляді стислої текстової інформації (словникових тлумачень педагогічних понять і термінів, структурно-логічних схем і таблиць), що допоможе оперативно засвоїти та систематизувати знання з основних розділів педагогіки.

 


 

 

   

   Манько, Н. В.  Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку  : наук.-метод. посіб. / Н. В. Манько. - К. : КНТ, 2008. - 256 с.

 

   У посібнику розкрито історичний аспект дослідження проблеми розвитку мовлення дітей раннього віку в системі дошкільної освіти, здійснено аналіз стану проблеми на сучасному етапі становлення корекційної педагогіки та спеціальної психології, з'ясовано закономірності формування мовленевої функції в дітей раннього віку в процесі нормального онтогенезу. Подано авторську методику логопедичного обстеження дітей перших років життя, описано діагностичні завдання для виявлення рівня мовленнєвого розвитку малюків другого і третього років життя та критерії оцінки імпресивного та експресивного мовлення дітей. Представлено науково-теоретичне обгрунтування методики корекційно-розвивального навчання дітей раннього віку з відхиленнями мовленнєвого розвитку, окреслено принципи логопедичної роботи з дітьми перших років життя, описано організацію логопедичної роботи з дітьми раннього віку; розроблено зміст методики корекційно-розвивального навчання, спрямованого на подолання затримки мовленнєвого розвитку в зазначеної категорії малюків в умовах дошкільного навчання закладу.

   

   Попович, А. С.       Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс  : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук ; МОН України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. - К. : КНТ, 2015. - 299 с.

 

   У посібнику вміщено навчальну і робочу навчальну програми дисципліни "Українська мова в засобах масової комунікації", конспект лекцій, методичні рекомендації до практичних, семінарських і лабораторних занять та самостійної роботи, схеми лінгвістичних аналізів, а також рекомендовану літературу.   

   Подшивалкіна, В. І.         Соціально-психологічний практикум  / В. І. Подшивалкіна, К. Г. Дементьєва ; МОН України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. - К. : КНТ, 2015. - 104 с.

 

    "Соціально-психологічний практикум" пропонує варіанти лабораторних робіт для студентів психологів. Лабораторні заняття передбачають попередню теоретичну підготовку студента з проблеми дослідження, йому надається можливість самостійно провести експеримент і побувати в ролі випробуваного. Лабораторні заняття з соціальної психології є важливим і необхідним етапом підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності.

 


 

   

   Методика викладання у вищій школі  : навч. посіб. / О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова ; МОН України. - К. : КНТ, 2014. - 261 с.

 

   У навчальному посібнику представлено досвід навчальної та методичної роботи викладачів вищого навчального закладу. Розглянуто питання становлення професійної культури викладачів; методику проведення лекційних, семінарських, лабораторних і практичних занять, контролю засвоєння знань студентами; види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі; досвід здійснення навчального процесу розвинутих країн. Особливу увагу надано питанням удосконалення навчального процесу на підставі використання активних методів, активізації науково-дослідної роботи студентів і магістрантів.

   

   Енциклопедія батьківства  : посіб. з сімейного виховання / за заг. ред.: Є. І. Коваленка, С. В. Кириленка. - К. : КНТ, 2008. - 592 с.

 

 Книга містить понад 500 статей, в яких розкриваються основи виховання дітей в сім'ї, роль сім'ї і особистого прикладу батьків у становленні в молодого покоління загальнольдських цінностей, національної самосвідомості та громадських якостей, висвітлюються питання зміцнення здоров'я дітей та учнівської молоді і формування у них здорового способу життя, проблеми взаємодії сім'ї зі школою, психології сімейного життя. У книзі розглядаються проблеми, пов'язані зі зміцненням сім'ї, створенням у ній морально-психологічного комфорту для виховання дітей, говориться про причини сімейних конфліктів і способи їх вирішення, про причини появи "важких" підлітків та шляхи їх попередження. ганізацію логопедичної роботи з дітьми раннього віку; розроблено зміст методики корекційно-розвивального навчання, спрямованого на подолання затримки мовленнєвого розвитку в зазначеної категорії малюків в умовах дошкільного навчання закладу.
   

   Кондратенко, В.   Комплексний підхід до подолання заїкання у підлітків  : навч. посіб. для студ. дефектолог. ф-тів вищ. пед. навч. закл. / В. Кондратенко, В. Ломоносов ; МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки і психології. - К. : КНТ, 2014. - 146 с.

 

   У посібнику систематизовано сучасні погляди щодо питань реабілітації хворих на заїкання у психофізіологічній, психологічній галузях та корекційній педагогіці. Інтегративно представлені сучасні методики та технології подолання заїкання. Запропонований комплексний підхід до подолання заїкання у підлітків, який включає аутогенне тренування, парадоксальну дихальну гімнастику, вправи на формування мовленнєвого дихання, логопедичний масаж з використанням акупунктури, методику поєднання рухів руки і мовлення та україномовний дидактичний матеріал, який може використовуватись як для роботи разом із логопедом, так і для самостійної роботи заїкуватого хворого. Для студентів педагогічних вищих навчальних закладів, логопедів, дефектологів, психологів, методистів, вихователів, вчителів, а також хворим на заїкання.

   

   Кралюк, П. М.         Тарас Шевченко: незауважене / П. М. Кралюк. - К. : КНТ, 2015. - 231 с.

 

   У книзі звернута увага на маловідомі аспекти життя й творчості Тараса Шевченка. Зокрема, на його подільсько-волинську подорож, соціально-філософські погляди, ставлення до Пересопницького Єванглія та деяких відомих культурних діячів. 

   

   Білоус, О. М.           Регіональне телебачення для дітей: принципи, функції, тематика [Текст] : навч. посіб. / О. М. Білоус ; наук. конс. І. В. Крупський ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Львівська школа журналістики. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 254 с.

 

   У навчальному посібнику  вперше в Україні системно викладено концептуально-теоретичні засади функціонування регіонального телебачення. Осмислено роль і місце регіонального телебачення в контексті формування в дітей, підлітків, юнацтва морально-духовної, національно-патріотичної свідомості. Розглянуто форми і методи органічного поєднання у телепередачах регіональних (локальних), всеукраїнських і загальнолюдських цінностей - головної передумови ефективного впливу регіонального телебачення на формування у дітей національно-патріотичних переконань. Подано тексти учнівських і студентських письмових робіт.