Нові надходження за лютий 2017 р.

0
0
0
s2sdefault

Архів

 

 001

Токмань, Г. Майдан: сторінка живої історії [Текст] / Г. Токмань. - 2-е вид., випр. і допов. - Ніжин : Лисенко М. М., 2015. - 104 с.

У книзі спогадів однієї з рядових учасниць революційних подій кінця XX - початку XXI ст. в Україні передано особисті враження, роздуми, емоції оповідачки. В есеїстичній формі висвітлено суб'єктивний погляд на протестні суспільні процеси в Україні. У центрі розповіді - ніч штурму київського Майдану 18-19 лютого 2014 р. Окреслено психологічні портрети людей, з якими авторка була поруч. Зроблено спробу сстворення узагальненого образу т. зв. "масовки" як одного з феноменів Майдану.

 

 

 002

Гоцуляк, В. В. Історія, її методологія і історіографія як наукові та навчальні дисципліни / В. В. Гоцуляк ; Міністерство освіти і науки України, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Третяков О. М., 2016. - 732 с.

Навчальний посібник містить інтелектуальне та дидактичне осягнення історії, її методології та історіографії у світовому та українському вимірі. Увага також звернута на сучасну світову та українську історіографію. Наведені основи курсів, навчальні програми та література до них.

 

 

 003

Науковий інструментарій українознавця : [довідник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії ; наук. ред. Л. Токар. - Київ : ННДІУВІ, 2012.

У довіднику подається визначення сутності та змісту основних термінів і понять науки українознавства, які є неодмінною умовою вироблення її теоретико-методологічних підстав розвитку та формування світоглядних засад українства, його готовності й вміння діяти відповідно з потребами розбудови незалежної України.

 

   

  

 004

Міжнародні відносини напередодні й у період Першої світової війни 1914-1918 рр. (у документах і спогадах сучасників) : [хрестоматія] / авт.-уклад.: О. І. Овчаренко, О. В. Сухушина. - Черкаси : Вертикаль, 2016. - 708 с.  

  

 

 005

Институциональные и технологические изменения в странах с рыночной и переходной экономикой / П. И. Стецюк, Г. Бортис, Ж. -Ф. Эмменеггер [и др.] ; под общ. ред. П. И. Стецюка ; науч. ред. Л. И. Воротина. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - 336 с.

В книге рассмотрены важнейшие положения классико-кейнсианской теории общественного производства, стоимости, распределения, цены в контексте развития стран с рыночной и переходной экономикой; вопросы оптимизации межотраслевого планирования структурно-технологических преобразований, математические модели, методы и программное обеспечение, обработки и анализ информации.

 

 

 006

Альтернативні механізми соціально-економічного розвитку України / авт. кол.: А. Гладун, В. Дудін, О. Дутчак [та ін.]. - Київ : Центр соціальних і трудових досліджень, 2016. - 205 с.

Роботу присвячено дослідженню соціально-економічних процесів, які відбуваються в Україні, та виробленню альтернативних механізмів державного управління ними. Основна увага авторів приділяється пошуку ресурсів для такого розвитку. Для цього пропонуються зміни у державній податковій і борговій політиці, методи боротьби із виведенням українських капіталів за кордон. Розглянуто також передумови для підвищення продуктивності праці та управління зайнятістю населення. Доводиться необхідність пріоритетного фінансування наукових досліджень.

 

  

   

 007

Грінько, І. М. Мотивація праці персоналу підприємств машинобудування : монографія / І. М. Грінько ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". - Київ : НТУУ "КПІ", 2016. - 240 с.

Досліджено сутність економічної категорії "мотивація", систематизовано методи мотивації праці та диференційовано мотиваційні механізми. Уточнено класифікацію інструментів мотивації праці персоналу. Проаналізовано стан матеріального стимулювання працівників на підприємствах. Обгрунтовано взаємозв'язок між мотивацією праці персоналу машинобудівних підприємств. Розроблено матрицю вибору стратегії регулювання рівня мотивації праці на підприємствах машинобудування. Визначено вплив ефективності використання методів мотивації праці персоналу на показники еконгомічної діяльності машинобудівного підприємтсва.

 

 008  

Козарезенко, Л. В. Фінансова політика розвитку людського потенціалу : монографія / Л. В. Козарезенко ; М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 412 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади державного фінансового регулювання розвитку людського потенціалу. Узагальнено теоретичні підходи щодо сутності поняття людський потенціал та запропоновано його авторське бачення. Вивчено сутність механізму державного фінансового регулювання розвитку людського потенціалу. Розглянуто можливості непрямого оподаткування як інструменту впливу на розвиток людського потенціалу (на прикладі взаємозалежності між ставками акцизного податку на тютюнові вироби та рівнем тютюнопаління в Україні). Обгрунтовано синергетичний взаємозв'язок бюджетних інструментів та оподаткування в контексті впливу на розвиток людського потенціалу (на прикладі можливості формування фінансового ресурсу для надання соціальної адресної грошової допомоги за рахунок вдосконалення оподаткування ПДВ). Доведено соціальну ефективність використання пільгових ставок податку на додану вартість для соціальних товарів і послуг. Розкрито роль державно-приватного партнерства як інструмента державного фінансового регулювання для забезпечення розвитку людського потенціалу в Україні.

 

009

Розвиток заради порятунку / В. Я. Шевчук, В. К. Черняк, Т. Т. Ковальчук [та ін.]. - Київ : Геопринт, 2016. - 184 с.

У книзі, яка складається з 10 розділів, обґрунтовано нову концептуальну модель розвитку країни та шляхи переформатування національної економіки, виходячи з наявної матеріально-технічної бази, природно-географічних і кліматичних умов, знань, інтелекту та ментальності головної продуктивної сили – населення, за якої основним критерієм дієвості влади буде динаміка зростання індексу людського розвитку.

010

Борисенко, П. А. Управління витратами : навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / П. А. Борисенко. - Запоріжжя : Кругозір, 2015. - 240 с.

У пропонованому навчально-методичному посібнику викладено курс дисципліни "Управління витратами" для студентів-економістів. Матеріал курсу складається із семи тем з розбивкою кожної на дві частини - теоретичну та практичну. В межах кожної теми подано теоретико-методичні вказівки із контрольними питаннями та приклади розв'язування практичних завдань із завданнями для самостійного розв'язування. Для забезпечення ефективного освоєння дисципліни наприкінці посібника подано відповіді до контрольних питань та практичних завдань, значну увагу також приділено ілюстративним прикладам зі сфери бізнесу, які відображають практику управління витратами.

011

Хумаров, О. А. Формування внутрішнього вуглецевого ринку в Україні : монографія / О. А. Хумаров, А. І. Мартієнко, Н. І. Хумарова ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2016. - 244 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні та прикладні аспекти застосування ринкових відносин в економіці природокористування для формування внутрішнього цивілізованого вуглецевого ринку. Обгрунтовано доцільність впровадження ринкових механізмів для економічної мотивації суб'єктів господарювання до стабільного та постійного скорочення викидів парникових газів. Авторами пропонується використання економіко-екологічних підходів до нормування викидів за принципом "пузира". Розглянуто та визначено сутність поняття "внутрішній вуглецевий ринок" з точки зору товарно-грошових відносин, як сфери вільного товарно-грошового обігу вуглицевих одиниць та їх скорочень всередині держави.

012

Методологічні проблеми метрологічного аналізу економічних систем. Наукова школа доктора економічних наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України Г. І. Башнянина / О. І. Ковтун, О. С. Вербова, П. Й. Мисловський [та ін.]. - Львів : Ліга-Прес, 2016. - 1096 с.

Дається загальна характеристика наукової школи Г. І. Башнянина. Визначається програмна концепція школи, її мета та головні завдання. Аналізуються основні результати роботи школи за останні 25 років її становлення. Міститься перелік захищених докторських і канадських дисертацій, основних праць опублікованих по проблематиці школи, а також наводиться коротка наукова характеристика із зазначенням наукових досягнень найактивніших членів школи. Визначаються основні досягнення наукової школи у сфері становлення та формування таких новітніх версій економічної науки, як "Економічна метаметодологія", "Метаекономія", "Економічна метрологія" та "Метрологічна економія".

013

Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України / А. М. Соколовська, Р. Л. Балакін, В. Й. Башко [та ін.] ; за ед. Т. І. Єфименко ; Акад. фін. управління. - Київ : Видавництво Академії фінансового управління, 2015. - 446 с.

Розкритио найбільш проблемні аспекти удосконалення управління державними фінансами - бюджетними видатками, державними інвестиціями, державним боргом, підприємствами державного сектору економіки. Запропоновано напрями забезпечення стабілізації державних фінансів в Україні з урахуванням досвіду країн ЄС. Сформульовано теоретичні принципи управління податковими реформами та особливості їх реалізації в Україні. Обгрунтовано шляхи подальшого реформування податкової системи України.

014

Рогач, О. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії : монографія / О. Рогач, В. Косьміна ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 256 с.

У монографії досліджується вплив прямих іноземних інвестицій міжнародних корпорацій на експортний потенціал країн-реципієнтів капіталу. Аналізується еволюція теорій транснаціональних фірм, розкриваються методологічні аспекти дослідження експортної діяльності ТНК. На матеріалах нових індустріальних країн Азії розкрито прямий та непрямий вплив ТНК на динаміку, товарну структуру та регіональні напрями експорту. Показано еволюцію експортної спеціалізації країн Азії за останні десятиріччя та їх роль у сучасній міжнародній торгівлі.

015

Словник-довідник з педагогіки і психології вищої школи / Н. Є. Герасимова, Н. В. Касярум, В. М. Король, О. П. Савченко. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 212 с.

У пропонованому словнику подано тлумачення основних термінів з педагогіки і психології вищої школи.

016

Семенова, А. В. Парадигмальне моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів : монографія / А. В. Семенова ; М-во освіти і науки України, Одеська нац. юридична акад. - О. : Юридична література, 2009. - 503 с.

У монографії висвітлюються науково-методологічно обгрунтовані шляхи вирішення актуальних проблем теорії і методики професійної підготовки майбутніх учителів з урахуванням досягнень сучасної педагогіки; в узагальненому вигялді викладається матеріал щодо питань організаційно-педагогічної діяльності викладача вищої школи з позицій синергетичної парадигми, застосування парадигмального моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів в освітньому просторі педагогічного навчального закладу, реалізація відповідних моделей-концептів, моделювання образу ідеалізованої особистісно-професійної парадигми, проектування й розробки освітніх маршрутів, подолання пізнавально-психологічних бар'єрів.

017

Семенов, А. Л. Основные положения общей теории перевода : учеб. пособ. / А. Л. Семенов. - М. : Издательство Российского университета дружбы народов, 2005. - 100 с.

В пособии изложены основные теоретические положения переводоведения в соответствии с наиболее популярными учебными программами по курсу перевода для высших учебных заведений, где специальность переводчика является дополнительной к основной специальности.

018

Громик, Ю. В. Український правопис : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. В. Громик. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 140 с.

Подано основні орфографічні та пунктуаційні правила, зауваження щодо словозміни іменних частин мови та дієслова, а також систему вправ відповідно до розділів навчального курсу "Український правопис". Послідовно акцентовано увагу на складних орфограмах і пунктограмах. Робота з посібником оптимізує вивчення студентами курсу "Український правопис", підвищить рівень культури їхнього писемного мовлення. Для студентів напрямів підготовки "Видавнича справа та редагування" і "Журналістика", а також усіх, хто бажає вдосконалити свої правописні навички.

019

Різниченко, О. Одноримки : словник омонімів та схожословів / О. Різниченко. - О. : Друк, 2002. - 407 с.

Ця книжка - словник омонімів та омонімічних форм - схожих слів, слів-близнят, слів "обоє рябоє" за вимовою та написанням, але відмінних за значенням. Проілюстровано схожослови одноримками - віршиками-мініатюрами з омонімічними римами. Лексичні омоніми, здебільшого, взяті з 11-томного Словника української мови, складають чи не менше половини поданих тут схожословів. Решта є слова, які стають схожими, омонімічними, при словозмінах, власне омофонами, омоформами... Охоплено максимум схожих слів, вживаних в українській мові. Амплітуда змісту одноримок обмежена омонімічною римою, але досить широка - серйозне, поважне, жартівливе, смішне, каламбури, гра слів, а то й просто ілюстрація схожословів.

020

Колесников, А. О. Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і динаміка : [монографія] / А. О. Колесников ; відп. ред. П. Ю. Гриценко ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Ізмаїл : СМИЛ, 2015. - 676 с.

У монографії дескриптивно та лінгвогеографічно з орієнтацією на повноту і системність представлено морфологію українських новожитніх говірок полімовного і полідіалектного межиріччя Дністра і Дунаю, зокрема їх генетичні і динамічні характеристики; створено класифікацію цих говірок; визначено особливості поведінки мовних систем літературного ареалу в умовах інтенсивних міжмовних і міждіалективних контактів. Опис морфологічної структури говірок поєднано із з'ясуванням їх функційних, соціолінгвістичних, комунікативних і когнітивно-дискурсивних особливостей.

021

Михида, С. П. Володимир Винниченко: психопортрет у дзеркалах і задзеркаллі : [монографія] : 135-ій річниці В. К. Винниченка присвяч. / С. П. Михида. - 2-е допов. і перероб. - Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2015. - 168 с.

Монографія С. Михиди "Володимир Винниченко: психопотрет у дзеркалах і дзеркаллі" - одна з останніх у "Винниченківському циклі" науоково-популярного краєзнавчого проекту "Стилет і стилос трьох степовиків". Книга репрезентує погляд на життєпис і творчість В. Винниченка крізь призму відображених у мегатексті слідів його особистості. Послугування психопоетикальним інструментарієм сприяє реконструкції психопортрета митця, що, у свою чергу, оприявнює секрети художності його творів. Використання здобутків психопоетики не обмежується залученням психоаналітичних концепцій, а зорієнтоване на "системний еклетизм", взаємодію здобутків класичної, гуманістичної та егопсихології.

022

Чернецька, В. М. Володимир Винниченко: нотатник епохи : [монографія] / В. М. Чернецька. - Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2015. - 208 с.

Читачам книги пропонується познайомитися з дослідженням, яке стосується мемуарів знаного в Україні та за її межами українського письменника - В. Винниченка. У розвідці на матеріалі щоденникових записів 1911 - 1951 рр. означені основні площини вияву авторських інтенцій усуспільно-політичному, літературознавчому та психоавтобіографічному дискурсах, визначивши пріоритетні для В. Винниченка позиції як письменника, художника, політика, публіциста, видавця, філософа - непересічної особистості загалом з амбівалентними поглядами на мистецтво, літературу, політику, людську сутність тощо. Широта матеріалу надає підстави для осягнення усього спектру Винниченкових виражень.

023

Іванишин, П. Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти) : монографія / П. Іванишин ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - Дрогобич : Відродження, 2005. - 308 с.

Нова книжка Петра Іванишина присвячена вивченню основних теоретичних та прагматичних аспектів національно-екзистенціальної методології. Авторові передусім ідеться про витлумачення літературознавчого її різновиду- національно-екзистенціальної інтерпретації. У межах аналізу різноманітних методологічних, теоретико-літературних, історико-літературних, метакритичних питань обгрунтовується розгляд окресленої інтерпретації як власне притаманної українській культурній традиції системи регулятивних принципів осмислення художньо-літературних явищ та закономірностей. Крім того, автором доводиться базовість та ефективність національно-екзистеніальної інтерпретації для культивування нормального (не спотвореного імперськими ідеями) наукового мислення, мислення у національних категоріях.

024

Ковалів, Ю. І. Історія української літератури: кінець ХІХ - поч. ХХІ ст. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 10 т. / Ю. І. Ковалів. - К. : Академія, 2013 - . - (Альма-матер)

Т. 4 : У сподіваннях і трагічних зламах. - 2015. - 576 с.

Десятитомне видання історії української літератури покликане розкрити панораму її розвитку від останніх десятиліть XIX ст. до сьогодення. Четвертий том висвітлює літературний процес в Україні під час ноціонально-визвольних змагань і драму "розстріляного відродження" в культурно-соціальному контексті 20-х років.

025

Шумило, Н. М. Під знаком національної самобутності : укр. худ. проза і літ. критика кінця ХІХ - поч. ХХ ст.проза ; [монографія] / Н. М. Шумило ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Задруга, 2003. - 354 с.

У книжці висвітлюється процес самосвідомлення українськими письменниками самобутності національного літературного процесу на історично вирішальному етапі вибору шляхів дальшого художнього розвитку, розкриваються причини опозиційності західноєвропейському модернізмові не лише митців позитивістського світогляду, а й тих, хто був свідомий потреби інтеграції в мистецькій світ Заходу. Українська проза кінця XIX - поч. XX століття як комплексна проблема розглядається в аспекті пошуку національно притаманних закономірностей художнього оновлення.

026

Мельниченко, В. Ю. Гоголівська Москва : авт. енцикл.-хроноскоп / В. Ю. Мельниченко. - М. : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 832 с.

Масштабна авторська енциклопедія - хроноскоп "Гоголівська Москва" розповідає про українського генія з непозбутньою українською душею Миколу Гоголя у живому московському контексті його часів. Автор досліджує життя письменника у Першопрестольній, розкриває його дружбу з великими московськими українцями Михайлом Щепкіним, Михайлом Максимовичем, Осипом Бодянським. Створено повну картину гоголівських пам'ятних адрес і місць у Москві. Значна їх частина представлена в люстраціях.

027

Щоденник. Літературно-мистецький проект . - К. : Видавництво Європейського університету, 2010. - 144 с.

Літературно-мистецкий проект "Щоденник" - трилогія з тематично незалежних блоків, об'єднаних однією концепцією. Проект створений з рефлексій студенства, викладачів, письменників-початкеівців та текстів визнаних майстрів слова. Кожен автор продовжує думку, виходячи лише із попередньої роботи, або її частини. Фактично проект є експериментом з інтуїтивного конструювання сюжетної лінії та спробою здійснення ідеї колективного текстотворення. "Щоденник" можна віднести до молодіжної літератури, сучасної есеїстики.

028

Гусейнов, Г. Між часом і морем : колекція невигаданих історій / Г. Гусейнов ; вид. рада: В. Баранов, М. Ватуляк, С. Гальченко. - К. : Ярославів Вал, 2013. - 720 с.

Книжку лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, українського письменника Григорія Гусейнова можна витлумачити як спробу з’ясувати, чи насправді час всемірний, а вчора, сьогодні та завтра лише чергуються у безкінечному повторі, засвідчуючи плинність сущого, його випадковість та невизначеність. Варто змінити незначну деталь чи потрапити в неочікувану ситуацію, розкрити текст на хтозна-ким визначеній сторінці чи випадково зустріти невідому людину й раптом побачити себе або в далекому минулому, де ти не міг жити, або в майбутньому, ще більш загадковому.

029

Українка, Л Я любила вік лицарства...: вибрані твори / Л. Українка. - К. : Країна Мрій, 2008. - 366 с.

До видання включено вибрані вірші, поеми та драматичні твори видатної літераторки, без яких палітра української літератури втратила б свої найяскравіші барви.

030

Подорога, В. Абетка подорожнього / В. Подорога. - Черкаси : Брама-Україна, 2006. - 132 с.

Одні винаходять велосипеди з вертикальним злетом, інші знаходять життя на Марсі, а Віктор Подорога утнув власну абетку! Захалявна книжечка гумору, цитатник для веселого гурту став наступним виданням невтомного юриста-гумориста. Зухвалий замах на абетку, очевидно, передує планам на щось більше, наприклад, винайдення власної писемності чи мови. Що тут правда? Та все! Видання незамінне у компаніях, де цінують дотепний український гумор, легко відрадить душу у далекій путі.

031

Лойко, С. Аеропорт. Головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали : роман / С. Лойко. - Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. - 344 с.

"Аеропорт" - це не хроніка, не розслідування, не літопис. Це художній вимисел, заснований на реальних фактах. У книзі багато персонажів, багато переплетених драматичнимх сюжетних ліній. Роман не тільки і не стільки про війну. Він і про любов, про зраду, пристрасть, ненависть, лють ніжність, відвагу, біль і смерть. Іншими словами, про наше сьогоднішнє й учорашнє життя.

032

Михед, О. Астра : роман / О. Михед. - Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2015. - 212 с.

"Астра" - це захоплива історія життя Віктора Варецького, розказана ним самим. Історія пошуку відповідей на запитання, які краще не ставити.??Пошук правди, на шляху до якої губиш усіх, кого любив. І розумієш: усе вигадка, все ілюзія. Мандрівка дорогою, що веде в серце темряви, в основу світобудови.

033

Забужко, О. Музей покинутих секретів : [роман] / О. Забужко. - 6-е вид. - Київ : КОМОРА, 2015. - 832 с.

Цей роман визнано українською та зарубіжною критикою не тільки за найвидатніший твір української літератури доби незалежності, а й за один із найважливіших у всій літературі Східної Європи після падіння комунізму. Нагороджений Центральноєвропейською літературною премією «Анґелус» (2013), перекладений англійською, німецькою, польською, чеською, російською мовами, неодноразово відзначуваний як "книжка року" (в Україні, Німеччині, Швейцарії, Польщі), "Музей покинутих секретів", "роман нобелівського класу" (Newsweek Polska); по праву став візитною карткою нової української літератури. Це - сучасний епос сучасної України: родинна сага трьох поколінь, події якої охоплюють період від 1940-х років до весни 2004-го. Велика література і жорстока правда - про владу минулого над майбутнім, про кохання, зраду і смерть, про споконвічну війну людини за право бути собою.

034

Положій, Є. Іловайськ: розповіді про справжніх людей / Є. Положій. - Харків : Фоліо, 2016. - 380 с.

Роман "Іловайськ" Євгена Положія, українського письменника, журналіста, громадського діяча та головного редактора газети «Панорама», – розповідь про війну без купюр та сантиментів. Текст побудовано на реальних подіях – свої історії авторові розповіли близько 100 очевидців жахливих подій – бійці добровольчих батальйонів "Донбас", "Дніпро-1", "Херсон", "Миротворець", 39-го ("Дніпро-2"), 40-го ("Кривбас"), 42-го батальйонів територіальної оборони, солдати та офіцери 17-ї танкової бригади, 51-ї, 92-ї, 93-ї бригад ЗСУ, прикордонники Сумського пересувного загону. Деякі з цих розповідей увійшли до книги. Поміж героїв, що мають реальних прототипів, – вигадані персонажі. Усі вони є жертвами війни та її героями. В їхніх історіях – цинізм війни поряд із людяністю, що між життям і смертю стає порятунком та прихистком.

035

Прохасько, Т. НепрОсті / Т. Прохасько. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. - 160 с.

"...Читаючи Прохаська, можна згадувати Августина Блаженного і Вітгенштайна, Гусерля і Гайдеггера, Пруста і Джойса, Гарсія Маркеса і французький «новий роман». Але можна й не згадувати, бо власний голос є - і цього досить: у ньому розчиняються всі чужі слова. Цим голосом Прохасько розповідає про долю і про речі, важливіші за долю: про місце (а значить історію), про історію (а значить війну), про війну (а значить смерть), про смерть (а значить спадковість) , про спадковість (а значить рід) , про рід (а значить культуру), про культуру (а значить спосіб говорити), про спосіб говорити - а значить все-таки знову про долю..."

036

Михед, О. Понтиїзм. Казки кінця світу (недитяча книга) : [оповідання] / О. Михед. - Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2015. - 216 с.

"ПОНТИЇЗМ" – це 25 історій про черговий кінець світу в країні, життя в якій уже давно є безкінечним апокаліпсисом. Оповіді про прірву, що ховається за кожним полотном – хоч асфальтом, хоч картиною. Казки про любов, зраду, кров, ненависть, м’ясо і шлюб. Хроніки віртуальної війни під проводом віртуальних генералів невіртуальної держави. Проповіді жорстокого вірування в понти, яким поклоняється більшість країни.??

037

Андрухович, Ю. Два романи / С. Андрухович. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2014. - 480 с.

До збірки увійшли одні з найвідоміших прозових творів автора – "Московіада" і "Перверзія". "Я прожив у Москві майже два роки, і то було чи не найщасливіші мої часи. Мабуть, саме з цієї причини в моєму романі стільки злості й чорної невдячності. Я досі не знаю, що в ньому більше важіть: втрачені можливості чи здобуті примари.»-пише автор у "Московіаді" А про "Перверзію" -Я хотів написати книгу, гірку й солодку, я хотів би, щоб це було схоже на сон, на іншу планету, на тріллер, на поезію в прозі, на оперу. Я запрошую читачів до Венеції -тієї, по якій вічно нишпорять цілі дивізії найманих убивць і ревнивих месників, екіпованих плащами, шпагами і масками, у пошуках своїх потенційних жертв з єдиним прагненням - раз і назавжди спустити їхні веселі карнавальні тіла на дно дещо смердючих і романтичних каналів.

038

Андрухович, Ю. Лексикон інтимних міст : довільний посіб. з геопоетики та космополітики / Ю. Андрухович ; відп. ред. Д. Клочко. - 2-е вид. - Кам'янець-Подільський : Meridian Czernowitz, 2012. - 424 с.

039

Пагутяк, Г. Писар Західних Воріт Притулку. Писар Східних Воріт Притулку : романи / Г. Пагутяк. - Львів : Піраміда, 2011. - 135+139 с.

Місце, де можна знайти абсолютний захист, чи існує воно? Писар Східних Воріт відчиняє двері кожному, хто потребує його, Писар Західних Воріт зачиняє двері за кожним, хто віднайшов у собі силу повернутись знову у світ людей: Антон і Яків, як перша і остання літери абетки, з якої складається мова віри, надії й любові. Вона зрозуміла тим, хто мешкає у Притулку, вона може стати зрозумілою і тобі. Формула порятунку, метафора освіченого серця – тобі є над чим замислитись, якщо ти ще не розучився цього робити. Втім, два романи-утопії Галини Пагутяк можна просто читати й так, адже ми всі вміємо читати, хіба ні? Роман лауреата Національної пермії України ім.Т.Шевченка Галини Пагутяк „Писар Західних Воріт Притулку“ видається вперше. Тепер ти, чительнику, можеш не тільки увійти в Притулок, але й вийти з нього.

040

Пагутяк, Г. Слуга з Добромиля : роман / Г. Пагутяк. - Львів : Піраміда, 2012. - 200 с.

В окрузі старовинного галицького містечка Добромиль в часи середньовіччя у вдови, яку вважають відьмою, народжується син. "Байстрюк!" - зневажливо називають хлопчика односельці поміж себе, однак насправді він є дхампіром (сином мертвого опиря і відьми), істотою іншої раси з особливими магічними властивостями. Саме йому протягом 800 років в різні історичні епохи доведеться стати для добромильської землі опікуном і захисником.