Нові надходження за січень 2018

0
0
0
s2sdefault

Архів

01

Авраменко, В. С. Проектування інформаційних систем : навч. посіб. / В. С. Авраменко, А. С. Авраменко ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - 434 с.

 

У посібнику детально описані методи аналізу та проектування інформаційних систем з використання мови UML.

02

Управління системою економічної безпеки суб'єктів господарювання: обліково-аналітичне забезпечення : кол. монографія / МОН України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; за ред.: О. В. Черевка, Л. В. Гнилицької, І. П. Мігус. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. - 196 с.

 

У монографії розкрито теоретичні та методологічні підходи до управління економічною безпекою суб'єктів господарювання. Приділено увагу вивченю економічної безпеки як практичного напряму діяльності, так і актуального курсу викладання. Запропоновано грунтові пропозиції щодо обліково-аналітичного та обліково-контрольного забезпечення управління економічною безпекою суб'єктів господарювання.

03

Емерджентні методи для емерджентної економіки : монографія / МОН України, Одеський нац. екон. ун-т, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; за заг. ред.: В. М. Соловйова, Л. О. Кібальник. - Одеса ; Черкаси : Вовчок О. Ю., 2017. - 324 с.

 

Ця монографія є колективною науковою працею вітчизняних та зарубіжних авторів у контексті висвітлення найактуальніших проблем розвитку емерджентної економіки, розробки найсучасніших методів її аналізу та прогнозування, а також забезпечення інноваційних факторів економічного зростання на мікро- та макрорівні.

 04

Авраменко, А. С. Тестування програмного забезпечення : навч. посіб. / А. С. Авраменко, В. С. Авраменко, Г. В. Косенюк ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - 284 с.

 

У посібнику розглядаються основні поняття в області тестування програмного забезпечення, критерії вибору тестів, оцінки відтестованості проекту. Значна увага приділяється модульному та інгтеграційному тестуванню, інтеграційному тестуванню для об'єктно-орієнтованого програмування. Розглядаються питання автоматизації тестування тощо.

 05

Біотопи Гірського Криму = Biotopes of the Crimean Mountains : [монографія] / Я. П. Дідух, Ю. І. Мала, Н. А. Пашкевич [та ін.] ; ред. Я. П. Дідух ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - Київ : Інтерсервіс, 2016. - 292 с.

 

Монографія є продовженням серії "Біотопи України". У томі представлено продовження обгрунтування біотопічної концепції, висвітлено еколого-географічні особливості Гірського Криму. Наводиться ієрархічна схема класифікації 126 типів біотопів, їх характеристика (співідношення з європейськими класифікаціями, характерні та діагностичні види, структура, екологічні умови, поширення, значення та охорона). Біотопи ілюстровано кольоровими знімками, що дозволяє їх візуально ідентифікувати. Подана екологічна оцінка біотопів на основі методики синфітоіндикації, розраховано показники созологічної значимості, ступеню стійкості та ризиків втрат біотопів та їх відповідна категоризація, що є основою для підготовки "Червогого списку".

 06

Мала, Ю. І. Межа між лісостепом і степом: еколого-ценотична оцінка (на прикладі Правобережної України) = The boundary between forest-steppe and steppe zones: eco-coenotic assessment (case study of the Right-Bank Ukraine) : [монографія] / Ю. І. Мала ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - Київ : Наукова думка, 2016. - 167 с.

 

У монографії викладено наукові основи і алгоритм дослідження геоботанічних меж з використанням сучасних методів і принципів вивчення флористичних, фітоценотичних та екологічних аспектів рослинного покриву. Детально розглянуто розвиток основних теорій, пов'язаних з формуванням контакту між рослинними угрупованнями, зокрема теорію континуальності-дискретності, теорію екотонів і меж. На основі фізико-географічних ознак показано формування перехідної смуги між зонами.

 07

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр., Вип. 16 / М-во юстиції України, Харківський НДІ інститут судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса [та ін.] ; редкол.: О. М. Клюєв, В. Ю. Шепітько (співголови) [та ін.]. - Харків : Право, 2016. - 495 с.

 

У збірнику подано матеріали щодо висвітлення сучасних проблем криміналістики, вирішення загальних питань теорії судової експертизи, організації та нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності, а також розділи, що формувалися із праць, у яких розкрито теоретичні й практичні проблеми за окремими класами, родами, видами та підвидами судових експертиз. Питання експертної практики виділено у відповідних підрозділах основних рубрик.

 08 Дослідницьким полем війни, без ідеологічних окопів : матеріали наук.-практ. семінару "Нацистська окупація України (1941-1944 рр.): проблеми та перспективи дослідження", 18 квітня 2008 р., Вип. 2 / ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Каф. історії та етнології України ; редкол.: В. В. Масненко (голов. ред.), Ю. П. Присяжнюк (наук. ред.) [та ін.]. - Черкаси : Вертикаль, 2010. - 184 с.
 09

Образ Білорусі в історіографії та історичній пам'яті українців : кол. монографія / К. Івангородський, В. Масненко, Ю. Михайлюк [та ін.] ; наук. ред. В. Масненко ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 200 с.

 

У книзі з позицій компаративної історіографії розглянуті особливості відображення спільного минулого в українській і білоруській історичній науці та колективній пам'яті. Звернута увага на концептуальні аспекти формування білоруської та української історіографії у модерний час та рецепцію провідних дослідників (М. Грушевського та М. Довнар-Запольського).

 10

Чабан, А. Ю. Щедрий стіл Середньої Наддніпрянщини : монографія / А. Ю. Чабан. - Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2017. - 320 с.


У запропонованій монографії, на основі грунтовного дослідження джерел, дослідницького та художньої літератури, аналізу польових досліджень, висвітлено систему харчування населення Середньої Наддніпрянщини в історічній ретроспективі, становлення традицій приготування страв та етикету споживання. Проаналізовано як із чого готували страви, кухню і кухонний інвентар, систему обрядових, традиційних та призабутих страв та напоїв.

 11

Горєлов, М. Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі) : [монографія] / М. Горєлов, О. Моця, О. Рафальський ; наук. ред. М. Михальченко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2017. - 256 с.

 

У 2014 р. виповнилося 360 років з часу укладання в Переяславі (нині Переяслав-Хмельницький) угоди між царським і козацьким урядами, що стало поворотним пунктом у подальших історичних процесах, які впродовж тривалого часу спостерігалися у взаємовідносинах двох народів. Ця подія також вплинула на геополітичну ситуацію як у східноєвропейському регіоні, так і всієї Європи. Нині можна вибудувати різні моделі щодо варіантів, якби склалися подальші долі України та Росії у разі зміни політики Богдана Хмельницького та його спадкоємців після згаданої акції. Але історія не знає умовного способу, і все сталося як сталося. Перипетії у взаємовідносинах, які розпочалися ще у 1654 р., знайшли відображення і у подіях, останнім часом досить трагічних, на початку ХХІ ст.

 12

Майборода, О. М. Етнічність у міжнародній системі / О. М. Майборода ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - 2-е вид., випр. і допов. - Київ : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2017. - 448 с.

 

У книзі на основі аналізу різноманітних фактів з історії міжнародних відносин, у яких політичним чинником їхньої еволюції виступала етнічніть, пропонується теоретико-концептуальне наближення до наукового підходу, який полягає у застосуванні положень загальної теорії систем до суспільних явищ.

 13

Тимошик, М. С. "Українець я є, і ніщо українське не сміє бути мені чужим": націоналістична ідея в житті й діяльності Євгена Онацького / М. С. Тимошик. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. - 60 с.

 

Вперше в Україну повертається постать відомого досі більше на Заході Євгена Онацького - талановитого журналіста, редактора, видавця, дипломата, одного з провідних діячів Організації Українських Націоналістів у період її становлення, соратника, і побратима засновника ОУН Євгена Коновальця. Рідкісний фактаж, драматичні колізії життя й діяльності героя, сюжетний розвиток подій, викладені у властивій авторові захопливій манері розповіді, не залишить байдужим будь-якого читача цієї книги.

 14

Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні : [монографія] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: О. Рафальський (голова), В. Войналович, Л. Нагорна. - Київ : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2017. - 512 с.

 

Книгу підготовлено за результатами науково-дослідної роботи "Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні", що виконувалася співробітниками відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України в 2014 - 2016 роках. У тексті викладено результати дослідження етнополітичних аспектів динаміки сутність змін соціокультурних трансформацій у сучасній Україні у контексті причин і чинників суспільної кризи. Сформульовано та обґрунтовано пропозиції щодо оптимізації напрямів та механізмів етнополітики в Україні, національної та суспільної консолідації українського соціуму.

 15

Савельєв, Ю. Б. Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку : монографія / Ю. Б. Савельєв ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2017. - 448 с.

 

Висвітлено сутнісні характеристики суспільства модерну, процесу модернізації й методологічні підходи до оцінки і порівняння розвитку різних країн. Проаналізовано соціокультурні виміри модернізації українського суспільства в загальноєвропейському контексті. Розроблено теоретичну модель соціального включення як виміру суспільного розвитку і соціальної якості. Монографія має на меті вдосконалити теорію модернізації, методологію та методи досліджень соціальних змін.

 16

Конверський, А. Є. Сучасна логіка : підручник : [у 2 ч.], Ч. 1. Класична логіка / А. Є. Конверський ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 191 с.

 

Пропонований читачеві підручник написано на основі досвіду читання курсу "Сучасної логіки" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". В підручнику розкриті історичні та теоретичні передумови виникнення сучасної логіки. В частині «Класична логіка» проаналізовано специфіку та особливості алгебраїчної системи і числень. На конкретному матеріалі показано єдність логіки висловлювань та логіки предикатів. Особлива увага приділяється природі некласичної логіки й шляхам застосування її засобів для потреб пізнавального процесу.

 17

Івановська, О. П. Звичаєве право в Україні. Етнотворчий аспект : навч. посіб. / О. П. Івановська, П. О. Івановський ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 384 с.

 

Звичаєве право представлено в Україні як джерело правової культури народу та продукт етнотворчості. Послідовно аналізуються основні етапи кодифікації звичаєвих норм у законодавчих збірниках. Уперше зроблено спробу простежити розвиток традицій звичаєвого права в різних галузях права. Правне значення українського аграрного календаря визначається в контексті класичного розподілу обрядового фольклору на цикли. Хрестоматійні додатки унаочнюють інкорпорацію усного права українців у народно-поетичному тексті та його паралельне функціонування із законами. Посібник задовольнить навчальні потреби студентів філологічних факультетів університетів спеціальності "Фольклористика", а також стане в нагоді всім, кого цікавлять проблеми становлення та розвитку звичаєвої культури українського народу.

 18

Івашків, Г. Декор української народної кераміки ХVI - першої половини ХХ століть = The Decor of Ukrainian Folk Ceramics of the 16-th - First Half of the 20-th Centuries : [монографія] / Г. Івашків ; відп. ред. С. Павлюк ; наук. ред. М. Станкевич. - Львів : Видавництво Інституту народознавства НАН України, 2007. - 544 с.

 

У монографії розглядаються питання декору української народної кераміки як цілісної мистецької та семантичної системи. Проаналізовані основні техніки декорування глиняних виробів, зокрема акцентується на визначальних та рідкісних мотивах і елементах, простежується їх трансформація, досліджуються основні типи композицій орнаменту, іконографія сюжетних зображень, вводитьсяв науковий обіг низка глиняних пам'яток.

 19

Феномен інновації: освіта, суспільство, культура : [монографія] / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, С. В. Пролеєв [та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя ; Акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. - Київ : Педагогічна думка, 2008. - 472 с.

 

У монографії досліджується проблема інновації - актуалітету сучасної соціополітичної теорії і суспільної практики. Автори розкривають сутність інновації в її концептуальному, історичному та методологічному вимірах, розглядають вплив інноваційного мислення на розвиток економіки, політики, міжнародного права, культури, людини. Особливе місце в роботі займає аналіз інноваційного розвитку освіти в контексті творчості.

 20

Кононенко, В. І. Українська лінгвокультурологія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. І. Кононенко. - Київ : Вища школа, 2008. - 328 с.

 

Лінгвокультурологія - одна з нових галузей знань, що посідає проміжне місце в системі таких наук, як мовознавство, культурологія, фольклористика, психологія, етнологія, міфологія. У центрі уваги лінгвокультурологічних студій - вивчення взаємозв'язків мови й культури, з'ясування ролі мови у створенні й розвитку культурних надбань. Посібник висвітлює теоретичні засади й практичні вияви національно-культурної та мовної взаємодії на матеріалі українського ментального простору.

 21

Корольова, В. В. Комунікативно-прагматична організація сучасної української драми : монографія / В. В. Корольова ; МОН України, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : Ліра, 2016. - 384 с.

 

У монографії досліджено комунікативно-прагматичну організацію сучасного українського драматургійного дискурсу. Виявлено специфіку внутрішньої й зовнішньої драматургійної комунікації; визначено стратегічний потенціал учасників драматургійної комунікації. Подано типологію мовних особистостей персонажів та засоби індивідуалізації їхнього мовлення, з'ясовано прагматику авторської позиції в сучасних драматургійних текстах.

 22

Кошова, І. За словом колір: інтерпретації художніх текстів / [навч. посіб.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. - 182 с.

 

Навчальний посібник пропонує варіантм інтерпретацій художніх текстів Тараса Шевченка, Івана Нечуя-Левицького, Михайла Драй-Хмари, Василя Симоненка, Михайла Старицького, Миколи Гоголя, Семена Гулака-Артемовського. Аналіз особливостей поетики одного твору, декодування ключових образів, дослідження символічного значення звуків і кольорів дає можливість осягнути прихований, серцевинний зміст текстів, відкрити заховані в них смисли, зрозуміти особливості стильової манери письменників, збагнути складні перипетії долі митців, потрапити в незбагнений світ художнього слова. Підрахунок звукокольорових домінант поетичних творів допомагає показати, що звукова тканина тексту сама створює відповідну мелодію, яка підтримує загальний емоційний тон вірша, підкреслює його зміст, а кольорові картини супроводжуються відповідним звукокольоровим акомпанементом голосних.

 23

Носке, Г. Журналістика: що треба знати та вміти = Journalismus: Was man Wissen und Konnen Muss : кн. для читання та підручник / Г. Носке ; пер. з нім. В. Климченка ; Посольство Федеративної Республіки Німеччина (Київ). - пер. 2-го, перероб. та допов. вид. 2015 р. - Київ : Академія української преси : Центр вільної преси, 2017. - 312 с.

 

Всі права застережені. Жодна частина цього твору не може бути відтворена у будь-якій формі (через фотографію, мікрофільм чи в інший спосіб) або оброблена, розмножена чи розповсюджена із застосуванням електронних систем без письмового дозволу видавництва.

 24

Лілієнталь, Ф. Розслідування / Ф. Лілієнталь ; пер. з нім. В. Климченко. - Київ : Центр Вільної Преси, 2016. - 135 с.

 

У книзі використовуються назви професій тільки у формі чоловічого роду. Безумовно у конкретних випадках йдеться відповідно і про жіночі варіанти.

 25

Арібжанова, І. М. Сучасна українська мова. Базові поняття синтаксису : навч. посіб. / І. М. Арібжанова ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 160 с.

 

 

Розглянуті базові поняття синтаксису сучасної української мови: предмет і об'єкт синтаксичної науки, семантико-синтаксичні відношення та синтаксичні зв'єязки між словами. Висвітлено основні напрями й аспекти вивчення синтаксису. Докладно описано різні погляди на словосполучення; основну увагу зосереджено на функційні природі словосполучень у структурі речення. До кожного розділу подано завдання, які сприятимуть закріпленню теоретичного матеріалу.

 26

 

Пахаренко, В. І. Українська література. 9 кл. : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Пахаренко. - Київ : Грамота, 2017. - 272 с.

 

Підручник містить оглядові розділи, стислі нариси життя та творчості письменників, коментарі до художніх творів, систему запитань і завдань різних рівнів складності, які допоможуть глибоко й різногранно осмислити літературні зразки. Репродукції творів класиків візуального мистецтва (живопису, скульптури, архітектури), а також звернення до музичних шедеврів, спектаклів, кінофільмів допоможуть учням осягнути природу художньої творчості, ознайомитися з багатствами вітчизняної культури.

 27

Кукурудза, І. І. Наказано вистояти і... вижити : роман у віршах / І. І. Кукурудза. - Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2017. - 156 с.

 

Героям Радянського Союзу присвячується...

28 Кукурудза, І. І. Народжений в сорочці : роман у віршах / І. І. Кукурудза. - Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2015. - 144 с.

 

Героям Радянського Союзу присвячується…