Нові надходження за квітень 2014 р.

0
0
0
s2sdefault

Архів

   

Майовець, Є. Й.    Маркетингові комунікації : [навч. посіб.] / Є. Й. Майовець, О. В. Кузик ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 192 с.

 

Навчальний посібник написаний у відповідності із програмою курсу "Маркетингові комунікації" для студентів вищих навчальних закладів. ВІн містить 13 тем.

   

Психологічні засади розвитку духовної культури педагогічного персоналу : посібник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих ; за ред.: Е. О. Помиткіна, З. Л. Становських. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 172 с.

 

У посібнику подано результати науково-дослідної роботи колективу наукових співробітників відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України з проблеми розвитку духовної культури педагогічного персоналу в сучасних соціально-психологічних умовах.

   

Горблянський, Ю. П.      Миттєвості: Опівнічні роздуми  : статті : есе : полеміка / Ю. П. Горблянський ; наук. ред.: М. О. Кульчицька. - Л. : Папуга, 2013. - 256 с.

 

 У книзі зібрано літературно-критичні статті, полемічні есе, принагідні нариси, рецензії, роздуми, в яких автор намагається осягати розмаїття проявів людяності і професіоналізму у житті, літературі, науці.

   

Баришполець, О. Т.  Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації  : монографія / О. Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 648 с.

 

 У монографії на базі широкого емпіричного матеріалу досліджується феномен брехні в його різних проявах: як соціального явища, методу масової та міжособової комунікації, різновиду соціальної інформації.

 

   

Соломаха, С. О.    Розвиток педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури : посібник / С. О. Соломаха ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 160 с.

 

У посібнику висвітлено сутність, природу і складники педагогічної майстерності викладачів музичного мистецтва та світової художньої культури. Розкрито шляхи опинування її секретами. 

   

Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне забезпечення  : монографія / О. І. Огієнко, Т. Г. Калюжна, Ю. С. Красильник ; ред.: О. І. Огієнко ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 224 с.

 

У колективній монографії обгрунтовуються теоретичні і методичні засади інформаційно-технологічного забезпечення підготовки вчителів, окреслюються організаційно-методичні умови його впровадження.

 

 

   

Забіяка, І. М.  Епістолярна спадщина Василя Горленка  : монографія / І. М. Забіяка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. - 2-е вид., допов. і переробл. - К. : [б. и.], 2013. - 400 с.

 

Ця книжка не лише про епістолярну спадщину В. П. Горленка (1853 - 1907) як відомого українського літературного критика, мистецтвознавця, фольклориста, етнографа, знавця і збирача національних старожитностей, вишуканого есеїста, в цілому прекрасного журналіста.

 

   

Шугар-Благодарна, Т. В.  Щоб залишитись вітром на Землі  : зб. поезій : вибране / Т. В. Шугар-Благодарна. - Сміла : Вовчок О. Ю., 2013. - 108 с.

 

Перша збірка талановитої смілянської поетеси Тетяни Шугар-Благородної. До збірки увійшли вибрані вірші, які вражають глибинним філософським підгрунтям, ритмікою, художньою образністю, різноаспектним життєвим досвідом, ліричним авторським "Я", адекватним віддзеркаленням реалій буття.


 

   

Сніжко, М. С.  Симоненкова хода  / М. С. Сніжко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 214 с.

 

Ти знаєш, що ти - людина?" Таким питанням колись озадачив своїх читачів український поет-шістдесятник Василь Симоненко. А якщо людиною був він сам? Про це і пише у своїх спогадах журналіст і письменник Микола Семенович Сніжко, який у 1961 - 1963 роках працював з Поетом у редакції газети "Молодь Черкащини", і добре знав його, як Людину, Журналіста, Поета, Творця.

   

Богма, І.       Віхи життя  / І. Богма. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 236 с.

 

Пропонована книга Івана Богми "Віхи життя" об'єднала в собі видані раніше "Оповідки сільські", "Оповідки карпатські", "Оповідки шкільні", "Оповідки пластунські". У книгу увійшли також вірші автора та розділ "Думки вголос", у якому автор розмірковує над останіми політичними поджіями нашої держави.

 

   

Білоус, М.    У хащах Черкаського бору  / М. Білоус. - Л. : Свічадо, 2011. - 192 с.

 

До книжки увійшли дві повісті - "У хащах Черкаського бору" та "Не вбивай". Автор фотомисливець, зворушливо і з любов'ю описує життя лісових мешканців.

 

 

 

 
   

Білоус, М.    Свято дикої груші  / М. Білоус. - Л. : Свічадо, 2011. - 176 с.

 

  До книжки "Свято дикої груші" українського письменника-натураліста Миколи Білоуса увійшли, як і в попередні книги "Острівець серед лісу" та "У хащах Черкаського бору", цікаві нариси та оповідання про природу, з яких читач і довідується багато невідомого, незвичайного, кумедного про "братів наших менших".   

Кочан, І.   Українське термінознавство в іменах : [довідник] / І. Кочан. - Л. : Літопис, 2012. - 292 с.

 

У довіднику зібрано короткі відомості про українських термінологів минулого і сучасності, як своїми науковими працями, лексикографічними виданнями торували підгрунтя сучасного українського термінозавства, удосконалюють його сьогодні та прокладають шлях у майбутнє української науки. 

 

   

Сучасні технології освіти дорослих  : посібник / О. В. Аніщенко, Л. Б. Лук'янова, Л. Є. Сігаєва [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих, Від. андрагогіки. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 182 с.

 

У посібнику висвітлено сучасні технології освіти дорослих. Викладено структуру, процедуру конструювання та практичну реалізацію технологій навчання соціально-психологічні аспекти технологій освіти дорослих. 

   

Історіографічні та методологічні координати теорій соціальної психології  : монографія / [М. М. Слюсаревський, В. В. Жовтянська, М. М. Скорик [та ін.]] ; за наук. ред. М. М. Слюсаревського ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 360 с.

 

У колективній монографії відтворено загальну картину історіогенезу соціально-психологічного знання, реконструйовано і співвіднесено в хронологічних межах від XVI до ХХ ст. основні тракторії його розвитку на зарубіжних та вітчизняних теренах.

   

Соціокультурне середовище як джерело, умова та засіб виховання у педагогічній спадщині О. А. Захаренка  : [посібник] / Голов. упр. освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, Черкаський обл. ін-т післядипломної освіти пед. працівників ; авт.-уклад. О. В. Крутенко ; рец.: Н. М. Чепурная, В. С. Кудін. - Черкаси : Видавництво Черкаського обл. ін-ту післядипломної освіти пед. працівників, 2012. - 48 с.

 

У посібнику обгрунтовано принципи побудови соціокультурного виховуючого середовища авторської школи О. Захаренка. 

   

Мільто, Л. О.  Теорія і технологія розв'язання педагогічних задач : посібник / Л. О. Мільто ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 156 с.

 

У посібнику обгрунтовуються теоретичні і технологічні засади підготовки вчителя до розв'язання педагогічних задач з позицій сучасної педагогічної науки і накопиченого досвіду практичної роботи.

 

   

Татенко, В. О.  Психологія інтимного життя  : [монографія] / В. О. Татенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політичної психології. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 300 с.

 

У монографії представлено результати психологічного дослідження сфери інтимного життя людини, його природи та якісної своєрідності. На теоретичному й емпіричному рівнях визначено особливості індивідуальної інтимності, спеціальна увага приділена розгляду тілесного, душевного та духовного планів її становлення та функціонування.

 

   

Прилуцький, О. І.  Здрастуй, моя Басю  : [повість : для мол. шк. віку] / О. І. Прилуцький. - Черкаси : Відлуння-Плюс, 2011. - 48 с.

 

Книга "Здраствуй, моя Басю" Олександра Прилуцького - повість, що складається з семи пов'язаних сюжетами та героями оповідань.

    

Гальчинський, А. С.  Нотатки радника Президента. Десять років з Президентом Леонідом Кучмою  / А. С. Гальчинський ; голов. ред. С. Головко. - К. : Либідь, 2013. - 584 с.

 

Книга відомого українського вченого-економіста є спробою підбити підсумки розвиткові нашої країни в дуже складний для неї історичний період - 1994 - 2004 рр., розкрити основні засади внутрішньої й зовнішньої політики Президента України Л. Кучми, роль окремих керівників владних інституцій у її реалізації

   

Коновець, С. В.     Естетичні та етичні засади оптимізації професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів  : посібник / С. В. Коновець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. - К. ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 148 с.

 

У посібнику розглядаються естетичні та етичні засади професійної діяльності викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів.

 

   

Головін, А. С.   Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України  / А. С. Головін. - К. : Логос, 2012. - 370 с.

 

До наукового видання увійшли роботи автора з питань, пов'язаних з інтерпретаційною діяльністю Конституційного Суду України .

 

 

 

   

Лук'яненко, О. В. Освячена школа чи освічена паства?  (світоглядні засади навчання у Великобританії ХІХ століття)  / О. В. Лук'яненко ; МОН України, Полтавський нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава : Друкарська майстерня, 2010. - 96 с.

 

Читачеві пропонується короткий аналіз формування світоглядних засад викладання у школах Британської імперії ХІХ століття. 

   

Історія України: новітня доба  : навч. посіб. / [В. М. Литвин, В. Ф. Колесник, А. Г. Слюсаренко [та ін.]] ; за ред. В. М. Литвина. - К. : Академвидав, 2012. - 480 с.

 

Навчальний посібник написаний колективом кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка на основі багаторічного досвіду наукових досліджень проблем української історії та викладання курсу "Новітня історія України".

 

 

   

Інтелектуальна власність: погляд з XXI століття [Текст] : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.; Черкаси, (29-30 верес. 2011 р.) / Нац. акад. правових наук України, НДІ  інтелектуальної власності, М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.] ; редкол. : А. І. Кузьмінський, О. П. Орлюк, С. В. Корновенко [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 176 с.

 

У збірнику наукових праць опубліковано матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття", що відбулася 29-30 вересня 2011 р. на базі Черкаського національного університету імні Б. Хмельницького.

 

   

Життя в окупації  : альбом дитячих малюнків та док.-публіц. творів / Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність" ; уклад. О. А. Воронкіна. - Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2013. - 56 с.

 

 До книги "Життя в окупації" увійшли письмові роботи переможців конкурсу документально-публіцистичних творів серед учнівської та студентської молоді"Черкащина в період нацистської окупації 1941 - 1944 рр.", який було проведено Черкаським місцевим осередком Міжнародної громадської організації "Міжнародний фонд" "Взаєрозуміння і толерантність".

   

Приліпко, М. В.      Чорнобаївщина. Нариси історії населених пунктів (від найдавніших часів до сьогодення): 60-річчю Черкаської обл. та 90-річчю Чорнобаївського р-ну присвяч. : [краєзнавче іст.-докум. дослідж.], Кн. 1 / М. В. Приліпко ; редкол.: О. І. Боровик [та ін.] ; Чорнобаївська райдержадміністрація, Чорнобаївська райрада, Черкаська обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2013. - 652 с.

 

Краєзнавче історико-документальне дослідження "Чорнобаївщина. Нариси історії населених пунктів" є продовженням праці автора книги "Чорнобаївщина.