Нові надходження за жовтень 2015р.

0
0
0
s2sdefault

Архів

 

   Ілляшенко, Н. Г.    Алгебра (Спрощення алгебраїчних виразів, рівняння, нерівності) : навч.-метод. посіб. / Н. Г. Ілляшенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 152 с.

 

 Матеріал, викладений у посібнику, відповідає нормативним документам: навчальній програмі з математики для середніх загальноосвітніх навчальних закладів та програмовим вимогам до зовнішнього незалежного оцінювання. В кожному розділі посібника подано короткий довідковий теоретичний матеріал та детальний розв'язок завдань різного рівня складності.

  

 

    

 

 

 

 

 

   Збірник задач з математики для вступників до вищих навчальних закладів  / В. К. Єгерев, В. В. Зайцев, Б. А. Кордемський [та ін.] ; за ред. М. І. Сканаві. - К. : Арій, 2014. - 608 с.

 

   Зміст збірникіа укладено відповідно до програми  з математики для вступників до втузів. Він складається з двох частин: "Арифметика, алгебра, геометрія" (частина І) і "Алгебра, геометрія (додаткові задачі). Початки аналізу. Координати і вектори" (частина ІІ). Усі задачі частини І розбито на три групи за рівнем їх складності.

   

   

  

   Скрипник, Т. В.     Математика для 9-11 класів : довідник школяра і студента / Т. В. Скрипник. - Донецьк : БАО, 2010. - 318 с.

 

   Довідник охоплює усі матеріали навчального курсу з алгебри та геометрії для 9-11 класів. Матеріал у виданні викладенний чітко і послідовно. Подаються основні математичні поняття, формулювання теорем, приклади розв'язання задач і рівнянь тощо. Теоретичний матеріал доповнено графіками, формудами, таблицями.

 

 

 

   

  

   Антонов, А. Г.        Основи домедичної допомоги  : підручник / А. Г. Антонов, А. М. Колесніков, Н. О. Коміссарова ; М-во внутрішніх справ України, Донецький юридичний ін-т МВС України. - 2-е вид., допов. і перероб. - К. : КНТ, 2014. - 337 с.

 

   У підручнику на сучасному науковому та педагогічному рівні викладено повний курс домедичної допомоги. Надана інформація, яка дозволить провести діагностику ушкодження безпосередньо на місті події та надати невідкладну домедичну допомогу.

  

  

 

 

  

   Молодь України: від освіти до праці  [монографія] / С. Оксамитна, О. Виноградов, Л. Малиш, Т. Марценюк ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К. : Видавництво НаУКМА, 2010. - 204 с.

 

   У монографії аналізуються результати дослідження процесу переходу української молоді від освіти до праці, зокрема, розглянуто основні характеристики системи освіти, поширеність здобутих молодими людьми освітніх кваліфікацій, особливості реалізації освітнього потенціалу на ринку праці, визначено класовий статус молоді на ринку праці на ранніх етапах трудової кар’єри та його соціальні детермінанти, розглянуто низку питань, пов’язаних з нерівністю у сфері освіти та міжгенераційною освітньою мобільністю української молоді. Текст монографії ґрунтується на емпіричних даних опитувань української молоді "Перехід від освіти до праці", проведених Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Європейської освітньої фундації та Світового банку за методологією міжнародного проекту "Порівняльний аналіз переходу від освіти до праці в Європі"(Comparative Analysis of Transitions from Education to Work in Europe, CATEWE). Монографія розрахована на науковців, викладачів, студентів, які опановують соціологію, а також на усіх, зацікавлених проблематикою процесів здобуття освіти та виходу молоді на ринок праці

   

   Шматко, О. А. Україна і світ у ХІІІ - ХV століттях] / О. А. Шматко. - К. : Академпрес, 2015. - 920 с.

 

   Період XIII - XV століть в історії України припадає на часи, коли після занепаду Київської держави постає Галицько-Волинське королівство, а по ньому - Київське князівство Олельковичів, як складова частина Великого князівства Русько-Литовського. З-за різних, зокрема ідеологічних, причин цей період і понині вельми мало відомий пересічному українському читачеві, що аматорськи цікавиться вітчизняною історією. Пропоновану книжку саме й присвячено оповідям у персоналіях про політичних, культурних, наукових діячів України і Світу XIII - XV століть. З понад 1100 історичних персон, презентованих у книжці, 400 належать безпосередньо історії України.

 

   Черкащина в контексті історії України  : матеріали Сьомої наук.-краєзн. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка та 60-річчю утворення Черкаської обл.; [м. Черкаси, 28 листопада 2013 р.], Ч. 2. Черкаська область: шлях завдовжки в 60 років / Український ін-т нац. пам'яті, Черкаська обл. орг. нац. спілки краєзнавців України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; ред.-упоряд. В. М. Мельниченко. - Черкаси : Вертикаль, 2014. - 308 с.

 

   Пропонований збірник науково-краєзнавчих праць складають матеріали Сьомої науково-краєзнавчої конференції "Черкащина в контексті історії України", присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка та 60-річчя утворення Черкаської області, яка відбулася 28 листопада 2013 р. Складається з двох частин. Розрахований на науковців, викладачів, учителів, краєзнавців, аспірантів, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться минулим свого рідного краю, життям і творчістю Т. Г. Шевченка.

   Парамонова, О. С.   Кримінологія : навч.-метод. посіб. для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавра" напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" галузі знань 0304 "Право" / О. С. Парамонова ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького, ННІ економіки і права. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 124 с.

 

    У навчально-методичному посібнику викладені: програма курсу, плани семінарських занять для денної та заочної форми навчання і контролю знань, словник криміналогічних термінів.

  

   Парамонова, О. С.  Адвокатура України  : навч.-метод. посіб. для студ. освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напрямку підготовки 6.030401 "Правознавство" галузі знань 0304 "Право" / О. С. Парамонова ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького, ННІ економіки і права. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 132 с.

 

   Запропонований навчально-методичний посібник має своїм завданням домогти студентам сформувати сучасний погляд на професію адвоката, місце адвокатури у забезпеченні прав та охоронюваних законом інтересів громадян і юридичних осіб, її значення та роль у побудові демократичної і правової держави, а також засвоїти принципи, організаційні форми діяльності адвокатури та гарантії адвокатської діяльності. У посібнику викладені: програма курсу, плани семінарських занять для денної та заочної форми навчання, методичні рекомендації та рекомендована література до кожної теми курсу, завдання для модульного контролю, перелік питань для підсумкового контролю знань, стислий словник юридичних термінів.

    

  

   Блакова, О. А. Інформаційні технології в юридичній діяльності  : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студ. 1 курсу напрямку підготовки 6.030401 - Правознавство / О. А. Блакова ; М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Ф-т обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 120 с.

 

   Навчально-методичний посібник містить зміст дисципліни, теоретичний матеріал, методичні рекомендвції щодо виконання завдань, які складаються з написанням доповідей, рефератів, індивідуальних практичних завдань. Наведені у довіднику практичні завдання сприяють самостійній роботі над вивченням тем дисципліни, розвитку навичок творчого мислення та підвищують практичну підготовку володіння комп'ютером. , перелік питань для підсумкового контролю знань, стислий словник юридичних термінів.

 

 

   Кримінальна відповідальність за контрабанду: національний та міжнародний досвід  : монографія / А. А. Музика, А. В. Савченко, О. В. Процюк [та ін.] ; Держ. наук.-дослід. ін-т митної справи. - К. : Паливода А. В., 2011. - 276 с.

 

   У монографії викладені результати комплексного та системного дослідження проблем кримінальної відповідальності за контрабанду з урахуванням національного та міжнародного досвіду. Досліджено історичний розвиток норм про кримінальну відповідальність за контрабанду в Україні та зарубіжних державах. Здійснено юридичний аналіз складу контрабанди у контексті порівняльно-правового пізнання. Поряд з цим досліджено кваліфікуючі ознаки та покарання за цей злочин. Спеціальна увага приділена питанням про відповідальність за контрабанду наркотичних засобів. Сформульовано теоретичні висновки та запропоновано низку змін і доповнень до кримінального законодавства України. Для спеціалістів які ведуть боротьбу з контрабандою і незаконним обігом наркотичних засобів, а також наукових працівників, студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних юридичних закладів.

 

 

    Державне управління та місцеве самоврядування  : зб. наук. пр., Вип. 3 (22) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетровський регіональний ін-т держ. упр. ; голов. ред. С. М. Серьогін. - Д. : Видавництво ДРІДУ НАДУ, 2014. - 303 с.

 

 

 

 

 

 

  

   Бриль, К. І. Правозастосовний акт як особливий вид індивідуальних правових актів монографія / К. І. Бриль ; за ред. А. М. Подоляки ; Міжрегіональна Акад. упр. персоналом. - К. : МП Леся, 2012. - 192 с.

 

   У монографії висвітлюються проблеми дослідження правозастосовного акта як особливого виду правових актів. Сформульовано визначення правозастосовного акта, розкрито його юридичну природу, сутність і функції, особливості композиції, юридичної техніки, термінології та стилістики. Визначено шляхи оптимізації змісту та форми правозастосовних актів з урахуванням зарубіжного досвіду та вимог міжнародних стандартів, внесено пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства.

 

 

   Романюк, А. С.      Політичні інститути країн Центрально-Східної Європи: порівняльний аналіз : навч. посіб. / А. С. Романюк, В. С. Литвин, Н. В. Панчак-Бялоблоцка ; за заг. ред. А. С. Романюка ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 462 с.

 

   Проаналізовано особливості та тенденції розвитку політичних інститутів у країнах Центрально-Східної Європи після падіння Берлінського муру. Напрацьовано механізми адекватної оцінки національних політичних інститутів (глави держави, парламенту, уряду, виборів, партій тощо) у форматі порівняльного аналізу. Розглянуто особливості переходу країн Центрально-Східної Європи від авторитаризму до демократії. Проаналізовано еволюцію основних соціополітичних поділів у країнах Центрально-Східної Європи. З'ясовано головні особливості інтеграції країн регіону до Європейського Союзу.

 

   Прокопчук, В. С.   Шкільне краєзнавство  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Прокопчук ; наук. ред. П. Т. Тронько ; МОН України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - К. : Кондор, 2011. - 336 с.

 

   Навчальний посібник містить навчально-методичний матеріал, який відповідає навчальній програмі курсу "Шкільне краєзнавство" для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів і розрахований на їх грунтовну теоретичну й практичну підготовку до майбутньої роботи в навчальному закладі в ролі учителя-організатора шкільної учнівської краєзнавчої діяльності.

Розглянуто особливості переходу країн Центрально-Східної Європи від авторитаризму до демократії. Проаналізовано еволюцію основних соціополітичних поділів у країнах Центрально-Східної Європи. З'ясовано головні особливості інтеграції країн регіону до Європейського Союзу.

 

   

  

   Усатенко, Т. П.      Епістемологія українознавства: педагогічний контекст : монографія / Т. П. Усатенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 128 с.

 

   Дослідження, вводячи у світ українознавчого знання, ознайомлює з непідвласними часу роздумами над гносеологією та епістемологією, в суголоссі з якими здійснюється становлення українознавства; з інтерпретаціями епітемології українознавства постнекласичного типу науки на тлі науково-освітніх змін, когнітивних процесів, моделювання концептосфери. Розриваючи традиції та інновації, наголошується на багатомірності української педагогічної думки в контексті епістемологічної парадигми гуманітаристики.

 

 

 

   

 

 

 

Синергетика і освіта  : [монографія] / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, Ф. П. Власенко ; за ред. В. Г. Кременя ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. - К. : Видавництво Інституту обдарованої дитини, 2014. - 348 с.

 

У монографії розглянуто сучасні освітні, соціокультурні процеси в якості цілісної, динамічної самоорганізованої системи, здатної до перманентної трансформації та оновлення. Досліджено, що крізь призму синергетики освіта перетворює з можливості в дійсність формування творчої, високоінтелектуальної особистості, здатної орієнтуватися у колосальних потоках інформації, вільно існувати у відкритій, складній системі відносин людини та сучасної цивілізації.

   

   

   Аніщенко, Н. В.     Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів : монографія / Н. В. Аніщенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. - К. : Видавництво Інституту обдарованої дитини, 2014. - 186 с.

 

   У монографії висвітлено історичні, теоретичні та практичні аспекти використання музики в прооцесі підготовки майбутнього вчителя. Розкрито вплив музичної освіти на розвиток педагогічної культури. Викладено методологічні основи та обгрунтовано педагогічну ефективність музичного впливу в процесі навчання і виховання учнівської молоді. Для педагогів і студентів педагогічних спеціальностей закладів освіти та культури; аспірантів, докторантів, а також усіх, хто цікавиться пробелемами музичної освіти.

 

 

 

 


  

   

 

   

   Євтух, М. Б.            Культура взаємин  : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Б. Євтух, Т. В. Черкашина. - 3-є вид., перероб. і допов. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2012. - 340 с.

 

   Підручник присвячений проблемам свідомого існування індивіда в умовах зміни світоглядних орієнтирів, його здатності до самопізнання, самодосконалення, самореалізації. Представлена система самопізнання, як унікальна можливість щодо формування ментального імунітету, створює умови до безконфліктного існування в сучасному соціокультурному просторі. 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

  

   Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти  : посібник / [Є. В. Єгорова, О. М. Ігнатович, В. В. Кобченко [та ін.] ; за ред. О. М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 228 с.

 

   У посібнику висвітлено особливості роботи з психодіагностичним матеріалом, розкрито основне призначення, зміст і структуру психодіагностичних та корекційно-розвивальних методик, а також представлено методичні рекомендації щодо їх використання.

 

 

   

   

  Хомич, Л. О.  Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку особистості педагога  : монографія / Л. О. Хомич, Л. Ю. Султанова, Т. О. Шахрай ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 212 с.

 

   У монографії висвітлено концептуальні засади функціонування полікультурної освіти в епоху глобалізації, проаналізовано тенденції загальнокультурного розвитку особистості педагога в історичному та сучасному аспектах. Особливу увагу приділено загальнокультурному розвитку особистості педагога у процесі професійної підготовки.

 

 

 

 

  

 

 

   

 

   Романько, В. І.      Література донецького краю  : посіб. для вчителя / В. І. Романько ; відп. ред. І. М. Казаков ; МОН України, Донбаський держ. пед. ун-т. - 2-е вид., змін. та допов. - Слов'янськ : Друкарський двір, 2013. - 269 с.

 

   До книги увійшли розробки уроків літератури рідного краю, які розкривають особливості літературного процесу на Донеччині.

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   Степаненко, М. І. Мовознавча Полтавщина  : довідник / М. І. Степаненко. - Полтава : Шевченко Р. В., 2014. - 568 с.

 

 До енциклопедичного видання увійшли об'єднані в тематичні групи статті, які висвітлюють найважливіші моменти історії розвитку української мови, лінгвістичної думки на Полтавщині.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Гундорова, Т.  Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм : [монографія] / Т. Гундорова. - 2-е вид., випр. і допов. - К. : Критика, 2013. - 344 с.

 

 

   Монографія відомої дослідниці сучасної та модерної української літератури, тендерної проблематики, культури постмодернізму професора Тамари Гундорової виходить у світ другим виданням, істотно переглянутим і збільшеним майже вдвічі порівняно з виданням 2005 року - одним із найуспішніших інтелектуальних бестселерів на вітчизняному книжковому ринку. У книжці, жанр якої сама авторка визначає як розвідку з коментарем із "кінця постмодерну", літературу українського постмодернізму осмислено як простір мовних, тілесних, психологічних і геокультурних трансформацій, здійснюваних в ігровий спосіб, а його метафорою служить "післячорнобильська бібліотека" - набір текстів, топосів, цитат, дискурсів, сюжетів, імен, канонів, розгорнених на зламі ХХ-ХХІ століть. Післячорнобильський текст українського постмодернізму витлумачено як карнавалізований і постапокаліптич-ний, а Чорнобиль - як слово-символ, що позначає стан присутносте після травми. Оригінальну концепцію постмодернізму у дослідженні зіперто на методології нуклеарної критики, адже для самої постмодер-ністської філософії постмодерн недвозначно асоціюється з ядерною епохою. Зрештою, обравши за оптику ситуацію «кінця постмодерну», авторка дістає змогу розгорнути, а почасти і скорегувати, власне бачення постмодернізму в українській літературі.

   

 

 

   

  

 

   Гольник, О. О.        Міф у художньому світі Євгена Маланюка  : [монографія] / О. О. Гольник. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 218 с.

 

    Книга присвячена дослідженню міфопоетики Є. Маланюка, яка обсервується шляхом художньої трансформації міфологічних мотивів та образів у творчості митця. У центрі наукових роздумів знаходиться авторська картина світу, котра представлена у варіантах космогонічного та есхатологічного мотивів, утілених через систему міфопоетичних знаків і символів. Студія містить цінні спостереженнями за інтертекстуальними перегуками лірики Є. Маланюка і творчості представників російської поезії "срібного віку", французьких символістів, чеських і польських часників "імператора залізних строф". Також уперше здійснено системне осмислення так званих "творчих діалогів", "творчох полемік" Є. Маланюка із М. Гоголем, М. Хвильовим, П. Тичиною, що були реалізовані не тільки у площині есеїстичних і публіцистичних роздумів автора, але й мали художнє "відлуння" у поетиці його творів.

 

  

 

   

   

   Блакитне небо Михайла Петренка  / упоряд., авт. проекту М. П. Фень (Петренко). - Слов'янськ : Друкарський двір, 2012. - 220 с.

 

   Збірка хронікально-документальних розповідей про життя і творчість видатного українського поета, першого в історії міста Слов'янська поета-романтика Михайла Петренка (1817 - 1862) - автора слів всесвітньо відомих пісень "Дивлюся я на небо...", "Взяв би я бандуру..." та хвилюючих поезій про наш край. У 2012 році виповнюється і 195 років з дня народження поета, і 150 років з дня його смерті.

   

    

 

   

  

  

   Винниченко, В.     Щоденник  / В. Винниченко ; ред. Г. Костюк ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Канадський ін-т українських студій. - К. ; Едмонтон ; Нью-Йорк : Смолоскип, 2012

            Т. 4 : 1929 - 1931.

 

   Четвертий том щоденникових записів видатного українського політичного діяча, прозаїка, драматурга і художника Володимира  Виниченка охоплює період французької еміграції 1929-1931 рр. Це продовження трьох попередніх книг: перші дві виходили друком в Едмонтоні - Нью-Йорку 1980 р. і 1983 р. й містили записи 1911 - 1920 і 1921 -  1925 рр., а третя - вже у київському видавництві "Смолоскип" 2010 р. й була присвячена 1926 - 1928 рр.

 

 

 

 

 

 

  

   

  

   Тарас Шевченко і Галичина  : статті та матеріали / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т українозн. ім. І. Крип'якевича НАН України ; упоряд., ред., авт. передм. Ф. Стеблій ; редкол.: В. Мельник (голова) [та ін.]. - Л. : [б. и.], 2014. - 424 с.

 

   У збірнику публікуються матеріали (статті, доповіді, інформації) галицьких громадсько-культурних діячів та письменників, зокрема Івана Франка, Михайла Грушевського, Кирила Студинського, Василя Щурата, Івана Крип'якевича, Михайла Возняка, Богдана Лепкого, Ярослава Ісаєвича та інших про подвижницьку місію Шевченка щодо відстоювання національної самобутності української спільноти та соборності українських земель.

 

   

 

 

   

  

            Володимир Винниченко: "Бо я - українець"  : дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень Володимира Панченка, Кн. 1 / авт. проекту: С. О. Колісник, Т. С. Яровенко. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. - 504 с.

 

  Спектр проблемних питань, порушених науковцями Кіровоградщини і представлений в даній оригінальній формі, справді величезний. Не нав'язуючи певної позиції щодо оцінки запропонованих матеріалів, автори проекту створюють тим самим умови для аналітичного аналізу їх читачем.

 

 

  

 

 

 

 

  

   

   

 

   Розумний, Я.   Батьківщина в поезії Яра Славутича  : [монографія] / Я. Розумний. - К. : Києво-Могилянська академія, 2009. - 180 с.

 

   Монографія, щовиходить до 90 - річчя від дня народження українського письменника-емігранта Яра Славутича, є дослідженням його творчости, центральною темою якої є роль батьківщини (України) у пошуках ідентичности та свого місця в житті людини, яка себевлаштовує на "новій землі". Хронологічно поданий аналіз усього літературного доробку Славутича розкриває еволюцію поетового "я" та світовідчуття, стрижнем якого залишається туга за рідним краєм, навіть при віднайденні та прийнятті нової домівки - прерійної Канади.

  

  

 

      Романова, О. В.    Образ Середньовіччя. Нариси про французький історичний роман : монографія / О. В. Романова ; відп. ред. М. М. Сулима ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 114 с.

 

   Монографію присвячено деяким особливостям французького історичного роману XIX - XX століття. Розглядається питання створення та функціонування естетико-філософської моделі Середньовіччя у романах Ж. Мішлє, Ж-К. Гюїсмана та П. Клоссовські.

 

   

 

   Якубський, Б. В.   Творчий шлях Лесі Українки  : біогр. матеріали : [зб. ст.] / Б. В. Якубський ; упорядкув. та  комент. А. В. Радько ; вступ. сл. Л. І. Скупейко ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, НДІ Лесі Українки. - Луцьк : Видавництво Волинського національного університету ім. Л. Українки, 2012. - 472 с.

 

    Книжка знайомить читачів із матеріалами з життя і наукової спадщини Бориса Володимировича Якуського - класика нашого літературознавства, одного із основоположників наукового вивчення життя і творчості Лесі Українки, видавця й упорядника її перших багатотомних видань.

   

   Боронь, О.   Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури: рецепція та інтертекстуальні зв'язки  : [монографія] / О. Боронь ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Критика, 2014. - 160 с.

 

    У книжці київського науковця, старшого наукового співробітника Іституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відповідального секретаря проекту "Шевченківська енциклопедія" кандидата філологічних наук Олександра Бороня досліджено контактно-генетичні зв'язки повістей Шевченка з творами англійського і французького письменства, розглянуто численні інтертестуальні відсилання у Шевченковій прозі до знакових явищ згаданих літератур, обгрунтовано деякі типологічні паралелі.

   

   Літературна компаративістика  : [наук. зб.], Вип. 4. Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми, Ч. 1 / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: Д. С. Наливайко (відп. ред.) [та ін.]. - К. : Стилос, 2011. - 296 с.

 

   Випуск збірника присвячений проблемам імагології - міждисциплінарної галузі гуманітарних наук, яка вивчає сприйняття літературою інших народів і культур, уявлення про чужий національний характер тощо. Використовуючи досягнення сучасної антропології, герменевтики, психології , соціології, автори статей аналізують специфіку створення літературних етнообразів різних народів. Формулюються нові концепти й поняття досліджуваної проблеми, запропоновано інтердисциплінарний погляд при вивченні Іншого в літературознавстві. Досліджуються імагологічні аспекти різних явищ української й зарубіжних літератур - творчості В. Винниченка, М. Куліша. В. Стуса, М. Цвєтаєвої, Г. Джеймса, А. Мельничука, європейських романтиків, українського соцреалізму та ін. 

  

  

   

   Савченко, І. С.  Фонетика, орфоепія і графіка сучасної української мови  : навч. посіб. для студ. напряму підгот. 6.020303 - Філологія (українська мова і література : (до 90-річного ювілею Г. Р. Передрій) / І. С. Савченко ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - 2-е вид., випр. і допов. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 188 с.

 

   У посібнику висвітлено найважливіші питання фонетики, орфоепії та графіки сучасної української літературної мови. Фонетику представлено широко: до неї включено власне фонетику (антикуляційний і акустичний аспекти), фонологію (функціональний аспект), акцентологію, морфонологію. Велику увагу приділено характеристиці фонетичних явищ - акомодації, консонантній асиміляції, дисиміляції приголосних, консонантному подовженню, спрощенню в групах приголосних.


  

   

   Поети Празької школи: Срібні сурми  : антологія / упоряд., авт. передм. М. Ільницький. - К. : Смолоскип, 2009. - 916 с.

 

    В антології зібрано твори поетів української еміграції 1920-30-х років XX століття з угрупування, яке в літературознавстві здобуло назву - Празька школа. Учасники визвольних змагань українського народу та представники покоління, що сформувалося "під чужим небом", вони несли в поезії "срібні сурми" недавніх походів, історіософські роздуми про майбутнє рідної землі, а також розвивали традицію вільної української поезії, обірвану комуністичним режимом. Це одна з перших спроб розкрити творчість еміграційних поетів міжвоєнного періоду в повноті їхньої творчої індивідуальності. Видання також має теоретичну частину, до якої увійшли літературно-критичні статті, спогади, рецепції, листування та інтерв'ю. Книга для всіх, хто має Україну в серці, незалежно від того, де живе.

 

  

   Становських, З. Л.  Мотиваційно-смислові детермінанти саморегуляції професійної діяльності педагогів  : посібник / З. Л. Становських ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 168 с.

 

    У посібнику висвітлено теоретико-методологічні основи та методичні підходи до вивчення та розвитку мотиваційно-смислових детермінант професійної саморегуляції педагогічних працівниіків Особливу увагу при цьому приділено аксіологічним, духовним та культурологічним аспектам. Окрема увага приділена проблемам психологічної діагностики мотиваційно-смислової сфери педагогічного персоналу, зокрема, презентовано конкретний дослідницький інструментарій. Наведено гакож результати експериментальної роботи за цимнапрямком і описані особливості мотивації та смислів професійної діяльності сучасних педагогів. В останньому розділі посібника розкрита специфіка розвитку мотиваційно-смислової саморегуляції дорослих, засоби психологічної допомоги у випадках утрудненняреаліізації професійної діяльності, обгрунтовано доцільність використання різних психотехнік, наведена авторська програма для саморозвитку педагогів. Книга може бути корисною вчителям, соціальним педагогам, шкільним психологам, науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам вищої школи, студентам, а також широкому загалу дорослих, які зацікавлені у власному самопізнанні, саморозвитку та професійній самореалізації.

   

 

   Меньших, О. Е.      Особливості психофізіологічних функцій учнів старшого шкільного віку[монографія] / О. Е. Меньших, Ю. О. Петренко ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 176 с.

 

 

   Монографію присвячено проблемі комплексного дослідження та оцінювання психофізіологічного та фізичного розвитку учнів старшого шкільного віку. Окреслені та чітко сформульовані особливості психофізіологічного й фізичного розвитку старшокласників дозволяють визначити перспективні напрями подальшого вдосконалення знань із психофізіологічної галузі, а також можуть бути використані для оптимізації навчально-виховного процесу, корегування розвитку підлітків і налагодження профорієнтаційної роботи.

   

   

   Бочелюк, В. Й.      Геронтопсихологія  : навч. посіб для студ. спец. 7.03010201 - психологія / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2014. - 436 с.

 

   Проаналізовано сучасний стан геронтопсихології в системі наукових знань, окреслено її об’єкт, предмет, завдання, методи дослідження й методологію, також розглянута історія її розвитку. Визначено психологічні особливості похилого віку, специфіку прояву психічних процесів на етапі геронтогенезу. Розкриваються проблеми геронтопсихології у вченнях класиків та сучасників психологічної науки. Значна увага приділяється психологічним проблемам осіб літнього віку, пов’язаних із відходом на пенсію, ейджизмом тощо. Розглянуто гендерні аспекти старіння, визначено наукові основи подовження активного довголіття особистості. Значна увага приділяється патології й психопатології осіб похилого віку. Логічним завершенням посібника є розгляд соціально-психологічних проблем людей похилого віку на сучасному етапі розвитку України. Навчальний посібник укладено на основі аналізу досвіду викладання дисципліни авторами. Концепцію посібника реалізовано в поєднанні основних термінологічних одиниць дисципліни: «психології» й «геронтології». Посібник містить тлумачення основних дефініцій, що розкривають зміст курсу; знайомить з уявленнями про похилий вік, старість сучасних психологів та класиків психологічної науки. Для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів зі спеціальності «психологія», фахівців з геронтології, геріатрії, медиків, лікарів, психологів, соціальних працівників та всіх, хто цікавиться проблемами профілактики передчасного старіння та подовження активного довголіття, широкого кола читачів.

  

 

   

 

   Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі  : монографія / А. І. Лучинкіна, К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина ; за заг. ред.: А. І. Лучинкіної, Т. А. Яншиної ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. - К. : Видавництво Інституту обдарованої дитини, 2014. - 252 с.

 

   У монографії йдеться про психологічні закономірності соціалізації обдарованої особистості в Інтернет-просторі, розкривається погляд на соціалізацію обдарованої особистості в Інтернеті як процес розширення власного досвіду, звертається увага на те, що соціалізація в Інтернет-середовищі є вагомою складовою соціалізації особистості. Автори розглядають складові, структуру та етапи Інтернет-соціалізації. Важливою частиною монографії є розроблена система психологічного супроводу процесу Інтернет-соціалізації та профілактики девіантного розвитку обдарованих підлітків.

   

 

   

   

   Професійна орієнтація  : підручник [для студентів] / [Є. В. Єгорова, О. М. Ігнатович, В. В. Кобченко [та ін.] ; за ред. О. М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 240 с.

 

   У підручнику викладено базові професіографії, психодіагностики, проінформації, профконсультації, профвідбору та профадаптації як складових професійної орієнтації особистості, що необхідні для оволодіння системою теоретичних знань та формування практичних умінь проведення профорієнтаційної роботи. До підручника включено завдання для самостійної роботи, що дозволяють орієнтувати студентів на активну пізнавальну діяльність, самостійне творче вивчення основ професійної орієнтації, а також забезпечити більш ефективне оволодіння навчальним матеріалом та практичними навичками, зокрема: умінями визначати особливості готовності молоді до вибору професії; складати професіограму, виявляти мотиви вибору професії в різні вікові періоди, визначати професійні інтереси та здібності.

 

   

 

   

   Постова, К. Г.         Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів  : монографія / К. Г. Постова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. - К. : Видавництво Інституту обдарованої дитини, 2014. - 96 с.

 

   Роботу присвячено проблемі розвитку дослідницьких здібностей учнів, особлива увага звертається на встановлення психологічних умов, що впливають на їх розвиток. Проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблеми обдарованості та психології здібностей, здійснено аналіз відомих концепцій дослідницьких здібностей, на основі якого встановлено загальні підходи до розвитку спеціальних здібностей. Запропоновано та теоретично й експериментально обгрунтовано модель психологічних умов розвитку дослідницьких здібностей підлітків.

   

   Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату  : монографія / Л. В. Кунгурцева, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. - К. : Видавництво Інституту обдарованої дитини, 2014. - 242 с.

 

   У монографії представлено погляди на природу обдарованості у вітчизняних та зарубіжних психологічних теоріях. Розглянуто особливості дослідження обдарованих дітей-сиріт. Представлено методи психодіагностики феномену обдарованості, у тому числі оригінальні авторські методи, які друкуються вперше. Описано тренінгові технології для актуалізації потенційної обдарованості дітей-сиріт, які можуть бути успішно використані у шкільних групах.   

  Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги  : монографія / А. В. Мітлош, В. О. Моляко, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. - К. : Видавництво Інституту обдарованої дитини, 2014. - 290 с.

 

   У монографії представлено погляди на природу лідерської обдарованості у вітчизняних та зарубіжних психологічних теоріях. Пропонуються особливості дослідження лідерської обдарованості молодіжних громадських організацій. Представлено методи психодіагностики феномена лідерства, в тому числі оригінальні авторські, що друкуються вперше. Описано тренінгові технології для формування лідерських якостей, що можуть бути успішно використані в шкільних та студентських групах.

   

   Синявський, В. В.   Професіограми і психограми професій педагогічного спрямування : метод. посіб. / В. В. Синявський ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. - 84 с.

 

 До методичного посібника включено професіограми і психограми професій педагогічного спрямування, короткий словник найуживаніших понять.   

   Рибалка, В. В.        Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованості дитини до майстерності дорослого  : посібник / В. В. Рибалка ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. - К. : Видавництво Інституту обдарованої дитини, 2014. - 220 с.

 

   У посібнику подано характеристику здатності особистості до трудвої діяльності як родової властивості людини та її розвитку у дитини в процесі гри, навчання і трудової підготовки на рівні обдарованості і у дорослого - шляхом самоздійснення на рівні професійної майстерності і таланту працівника.   

   Городянська, Л. В.  Відтворювані економічні ресурси: теорія та методологія обліку і аналізу  : монографія / Л. В. Городянська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К. : Видавництво КНЕУ, 2013. - 260 с.

 

   У монографії вперше досліджено новий напрям в економіці - облік та аналіз відтворювальних економічних ресурсів. Автором проаналізовані категорії "ресурси", "економічні ресурси", уточнюється їх структура й сутність, а також виокремлюються - відтворювальні економічні ресурси. Запропоновано об'єднати в системі прогнозного аналізу економічну інформацію про бо'єкти відтворювальних економічних ресурсів, які утворюють ідентифіковані необоротні матеріальні і нематеріальні ресурси (активи) та неідентифіковані інтелектуальні ресурси. Уперше обгрунтовано та розкрито напрями дослідження відтворюваних економічних ресурсів, теоретичний опис, алгоритм прогнозного аналізу та модель системи прогнозного аналізу яких може стати передумовою побудови інформаційної моделі обліку і аналізу цих видів ресурсів. При проектуванні такої моделі враховано можливості оптимізації розрахунків і прийняття управлінських рішень з використанням динамічних моделей оновлення структури матеріальних видів відтворюваних економічних ресурсів на підприємствах України.

 

   

   Гладкий, О. В.        Менеджмент розміщення продуктивних сил і регіональної економіки  : навч. посіб. / О. В. Гладкий ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2014. - 255 с.

 

    Розглянуто суть менеджменту регіонального розвитку та основні вітчизняні концепції, сформульовано його теоретико-методологічні основи, досліджено особливості теорії і практики менеджменту регіонального розвитку в зарубіжних країнах. Обгрунтовується суть економічної ефективності регіонального розвитку та розміщення підприємтсва, методика й методи її оцінки та картографічної інтерпретації. Розкриваються основні передумови та фактори формування регіональної економічної ефективності, дається оцінка ринкових механізмів підвищення економічної ефективності підприємства в системі менеджменту регіонального розвитку та особливості наукового прогнозування трансформаційних змін економічної ефективності підприємства.

 

   

   Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні  : монографія / [І. І. Огороднікова, Д. М. Серебрянський, О. М. Смірнова [та ін.] ; за заг. ред. Д. М. Серебрянського] ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, ННІ фінансового права. - К. : Алерта, 2013. - 366 с.

 

 

   Досліджено теоретичні аспекти обліку фінансових результатів діяльності підприємствау системі бухгалтерського обліку та для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств. Проаналізовано фіскально-адміністративні аспекти щодо податку на прибуток підприємств в Україні. На основі практичних прикладів систематизовано основні відмінності увизначенні податкового та облікового прибутку відповідно до норм Податкового кодексуУкраїни та Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, в т. ч. в частині нарахуванняамортизації. Розраховано відстрочений податок на прибуток. Здійснено аналіз зарубіжногодосвіду моделей співвідношення бухгалтерського та податкового обліку з податку наприбуток з акцентом на Німеччині та США. Визначено напрями гармонізації податкового табухгалтерського обліку з податку на прибуток підприємств в Україні та оцінено вплив новаційна доходи бюджету країни (у частині амортизації) та на норми, що закріплюють відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування. Видання розраховане на науковців, практиків, викладачів, студентів, магістрантів, аспірантів, працівників міністерств та відомств, які цікавляться питанням обліку податку наприбуток та фінансових результатів діяльності у площині бухгалтерії.
   

Палеха, Ю. І.           Маркетинг інформаційних продуктів і послуг  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Ліра-К, 2013. - 480 с.

 

Мета навчального посібника - розкрити суть основних категорій маркетингу інформаційних продуктів і послуг, розглянути роботу з їх створення як системи і пояснити кожну її складову. Викладений тут матеріал допоможе студентам детальніше з'ясувати особливості сучасного маркетингу інформаційних продуктів і послуг, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації.

   

   Онікієнко, С. В.      Регулювання інвестиційної діяльності банку  : монографія / С. В. Онікієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К. : Видавництво КНЕУ, 2013. - 218 с.

 

   Метою наукового дослідження є вивчення вітчизняного і світового досвіду регулювання інвестиційної діяльності банку і її впливу на ефективність реалізації кредитно-інвестиційної політики банку та надання рекомендацій щодо удосконалення методології і організації процесу регулювання інвестиційної діяльності комерційного банку. Основними аспектами дослідження є: економічний аналіз регулювання банківського сектору і фінансових ринків, теоретико-методологічні засади інвестиційної діяльності банку, управління ризиками, як основний елемент системи регулювання інвестиційної діяльності банку і використання портфельної концепції у процесі регулювання інвестиційної діяльності банку.

   

   Практикум з мікроекономіки до підручника "Мікроекономіка"  / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; за наук. ред. А. П. Наливайка. - К. : Видавництво КНЕУ, 2013. - 523 с.

 

    В практикум вміщено тести, задачі та ситуації до всіх розділів підручника. Завдання, подані у практикумі, апробовано під час практичних занять з курсу "Мікроекноміка" викладачами кафедри стратегії підприємств Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". Практикум також містить змістовні схеми кожної теми, орієнтовані теми практичних занять, теми рефератів і доповідей, рекомендовані списки першоджерел для поглибленого вивчення окремих аспектів теми. Поряд із завданнями нормативного характеру запропоновано проблемні ситуації із практики діяльності вітчизняних і зарубіжних підприємств.

   

   Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації  : навч. посіб. / В. З. Потій, А. П. Куліш, С. В. Онищенко [та ін.] ; за наук. ред. В. З. Потій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - 2-е вид., перероб. та допов. - К. : Видавництво КНЕУ, 2013. - 238 с.

 

   Навчальний посібник складається з двох частин. У першій - на базі чинного фінансового законодавства розглядається комплекс питань, пов'язаних із господарською діяльностю підприємств усіх організаційно-правових форм і форм власності; подано перелік питань для перевірки знань за кожною темою, тести для самоконтролю, а також комплекс задач. Друга частина - це методичні вказівки до вивчення дисципліни та розв'язання задач. У посібнику розкриваються концепція й особливості фінансів підприємств різних організаційно-правових форм і об'єктивні умови їх функціонування. До кожної теми дисципліни подані структурно-логічні схеми, теоретичні положення, що полегшить засовєння теоретичного матеріалу.

   

   Стадник, В. В.        Стратегія диверсифікації в управлінні міжнародною конкурентоспроможністю підприємства  : [монографія] / В. В. Стадник, М. А. Йохна, Г. О. Соколюк. - Хмельницький : Гонта А. С., 2013. - 200 с.

 

 

    Монографія присвячена розвитку теоретичних основ і методичного забезпечення вибору та реалізації стратегії диверсифікації машинобудівного підприємства в контексті управління його міжнародною конкурентоспроможністю. Розроблено авторський підхід до оцінки здатності інноваційного потенціалу підприємства забезпечити реалізацію стратегії диверсифікованого зростання. Для управління реалізацією конкурентної стратегії підприємства на основі диверсифікації адаптовано збалансовану систему показників (BSC)

 

   

   Омельяненко, Т. В.  Виробнича стратегія підприємства  : монографія / Т. В. Омельяненко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К. : Видавництво КНЕУ, 2013. - 278 с.

 

   У монографії викладено результати теоретико-методологічного аналізу виробничої стратегії підприємства. Подано ретроспективний огляд досліджень виробничої стратегії від моменту їх започаткування в 70-х роках XX ст., до наших днів; узагальнено сучасні трактування ролі виробництва у забезпеченні конкурентного успіху підприємства; ідентифіковано парадигмальні положення теорії виробничої стратегії; визначено контекст, чинники та принципи формування виробничої стратегії. Запропоновано три види типологізації виробничих стратегій: перша здійснена на засадах цільового підходу; друга - на засадах концепції часових періодів функціонування виробництва; третя - на засадах мікроекономічної концепції факторів виробництва. Охарактеризовано стратегічні напрями розвитку сучасного виробництва та індентифіковано характер новітніх виробничих стратегій.

   

   Буряк, Л. Д. Управління фінансами суб'єктів малого підприємства  : монографія / Л. Д. Буряк, А. М. Павліковський, Н. Л. Кремпова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. - К. : Видавництво КНЕУ, 2013. - 335 с.

 

   У монографії досліджено фінансові відносини суб'єктів малого підприємництва в процесі організації господарської діяльності. Розглянуто теоретико-методичні аспекти, пов'язані з формуванням та використанням фінансових ресурсів суб'єктів малого підприємництва. Розкрито сутність фінансового механізму в системі управління фінансами суб'єктів малого підприємництва. Проведено аналіз складу та структури активів на прикладі досліджувальних суб'єктів малого підприємництва, охарактеризовано особливості організації кредитування вітчизняними комерційними банками та за спеціальними програмами мікрокредитування. Висвітлені проблеми оподаткування доходів суб'єктів малого підприємництва та внесені пропозиції щодо удосконалення спрощеної системи оподаткування малих підприємств. Наведені джерела фінансування господарської діяльності суб'єктів малого підприємництва. Обгрунтована необхідність складання бюджетів суб'єктів малого підприємництва та роль бюджетування в системі опреативного фінансового планування.