Нові надходження за грудень 2015р.

0
0
0
s2sdefault

Архів

 

 

   Клизовский, А. И.             Основы миропонимания Новой Эпохи  / А. И. Клизовский. - М. : ФАИР, 2010. - 813 с.

 

   А. И. Клизовский - ученик и последователь Е. И. Рерих и Н, К. Рериха. Его книга "Основы миропонимания Новой Эпохи" - первый опыт масштабного философского осмысления космической эволюции человечества и единых законов жизни на основе Учения Живой Этики и Теософии. Автор, беззаветно преданный светлым идеям Учения, пробуждает мысль, вводит в область высшего знания, дарит радость приобщения к велим идеям Посвященных, готовит дух человечества к встрече Новой Эры, призывающей Нового Человека.

 

 

 

 

    

 

   Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна  : зб. наук. ст. до 75-річного ювілею д. ю. н., професора Козюбри Миколи Івановича / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Ф-т правничих наук, Центр європейських гуманітарних досліджень. - К. : Дух і літера, 2013. - 608 с.

 

 

   Збірник розкриває широке коло наукових інтересів професора М. І. Козюбри, свідчить про генерацію ним інноваційних ідей та його потужний внесок у розвиток загальнотеоретичного правознавства і верховенства права в Україні    

 

   Рафальський, І. О.           Феномен українського національного самовизначення  : [монографія] / І. О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : Видавництво ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2014. - 240 с.

 

   У книзі розглядаються історичні, теоретичні та політичні питання українського національного самовизначення. Розрахована на науковців, викладачів, студентів та усіх тих, хто цікавиться питаннями етнополітології. 

 

 

   Книш, М. М. Політико-географічна глобалістика  : навч. посіб. / М. М. Книш, Л. І. Котик ; наук. ред. О. І. Шаблій ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 484 с.

 

   Навчальний посібник призначений для надання студентам методичної допомоги при вивченні курсу, виконанні практичних та самостійних завдань, підготовки до змістових модулів, іспиту та мотивації наукової діяльності.

 


  

 

   Карпатика , Вип. 41 / МОН України, Ужгородський нац. ун-т, Ін-т Карпатознавства ; відп. ред. В. Г. Котигорошко. - Ужгород : Говерла, 2012. - 252 с.

 

   У черговому випуску збірника представлені статті, публікації та повідомлення, які висвітлюють історію Карпатського ареалу від латино-римського часу до пізнього середньовіччя. При реконструкції окремих етапів розвитку економіки місцевого населення використані природничо-наукові методи дослідження речового матеріалу, а також дані нумізматики.

 

 

 

 

   Ніколаєнко, С. М.  Законодавча база управління навчальними закладами  : [навч. посіб.] / С. М. Ніколаєнко ; МОН України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Видавництво НУБіП України, 2015. - 226 с.

 

   У посібнику розглядаються теоретико-методологічні основи законодавчого забезпечення управління навчальними закладами в Україні, правове регулювання фінансово-господарської діяльності навчальних закладів та зарубіжний досвід функціонування і законодавчого забезпечення діяльності навчальних закладів.


 

 

 

 

   Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості : [аналіт. порівняльний огляд європ. та укр.  законодавства та рек. щодо впровадження європ. стандартів в Україні] / Є. Єндрошка, Є. Алексєєва, Д. Скрильніков ; наук. ред.: Д. Скрильніков, Є. Алексєєва ; пер.: Є. Алексєєва, Г. Хомечко. - Л. : ЕПЛ, 2013. - 96 с.

 

   Посібник присвячений питанню впровадження в Україні інституту оцінки впливу на навколишнє середовище європейського зразка. Автори посібника аналізують існуюче законодавство України, міжнародні багатосторонні угоди та директиви Європейського союзу у цій сфері. На основі такого аналізу автори детально формулюють перелік мінімальних вимог відповідних міжнародних інструментів, яким повинна відповідати національна правова база. Автори описують історію тривалої неспроможності України врегулювати процедуру оцінки впливу та участі громадськості у цьому процесі на рівні європейських стандартів, а також акцентують на необхідності вдосконалення законодавства України у цій сфері для виконання відповідних міжнародних зобов’язань та підтримання авторитету держави на міжнародному рівні. Посібник розрахований на державних службовців, які залучені до процесу реформування національної системи оцінки впливу, а також інших осіб, які цікавляться питанням апроксимації екологічного законодавства України до вимог ЄС.

   

   Поліщук, Р. В.        Про здорове тіло і здоровий дух. Фізичне здоров'я як педагогічна проблема та основа гармонійного розвитку особистості: світовий досвід  : монографія / Р. В. Поліщук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 94 с.

 

   У монографічному дослідженні аналізується нагромаджений світовою педагогічною думкою досвід збереження, зміцнення  і розвитку фізичного здоров'я як основи та невід'ємної складової всебічного й гармонічного розвитку особистості. Акцентується увага на важливості народної педагогіки для гартування здоров'я дитини, на різноманітних мотиваційних чинниках, які обумовлювали та обумовлюють увагу до проблеми фізичного здоров'я.

 

    

   Поліщук, Р. В.        Здоров'я. Гармонія. Особистість. Фізичне здоров'я як чинник формування особистості у спадщині видатних українських педагогів XX століття : монографія / Р. В. Поліщук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. - 220 с.

 

   У монографії системно досліджується проблема фізичного здоров'я як педагогічна категорія від найдавніших часів і до сьогодення, а також теоретична і практична її реалізація у спадщині видатних українських педагогів XX століття - Григорія Ващенка, Антона Макаренка та Василя Сухомлинського. Аналізується реалізація педагогами проблеми фізичного здоров'я як чинника виховання в непростих обставинах часу, коли вони жили, працювали, творили. Книга адресується науковцям, учителям, студентам.

 

  

   Вища освіта  України  : теорет. та наук.-метод. часопис, 3 (46). Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології, Т. 3 / Ін-т вищої освіти НАПН України ; голов. ред. В. Андрущенко ; відп. ред.: М. М. Левшин, Г. В. Луценко, К. В. Касярум. - К. : Вища освіта України : Педагогічна преса, 2012. - 618 с.

 

   У тематичному випуску часопису вміщені наукові статті фахівців з питань методології, теорії і технології педагогіки вищої школи. Співвідношення філософії освіти та педагогіки вищої школи, напрямки уточнення предмету, обгрунтування змісту, умов здійснення компетентнісного підходу, виокремлення інноваційних чинників її розвитку; конструювання моделей "ідеального випускника" та "ідеального викладача" вищих навчальних закладів; результати досліджень по реалізації технологічного підходу у вищій освіті та надання їй особистісно зорієнтованої спрямованості, концептуально-методологічні основи проектування методів і засобів діагностування (оцінювання) освітніх результатів у ВНЗ - ось далеко не повний спектр проблем та питань, до висвітлення та спроби розвязання яких звертаються автори випуску. Особлива увага приділяється обгрунтуванню філософії освіти як духовній парадигмі модернізації ВНЗ, методологічній основі педагогіки вищої школи.

 

 

   Кошелева, Н. Г.     Педагогічні основи інноваційної фахової підготовки майбутніх економістів у ВНЗ  : монографія / Н. Г. Кошелева ; МОН України, Українська інженерно-пед. академія, Навчально-наук. професійно-пед. ін-т. - Артемівськ : Видавництво ННППІ УІПА, 2014. - 136 с.

 

   У монографії, присвяченій актуальній проблемі підвищення ефективності вищої економічної освіти, доведено необхідність формування в майбутніх економістів готовності до інноваційної фахової діяльності і важливу роль спеціальної організації їхньої відповідної підготовки. Обгрунтовано педагогічну систему підгтовки майбутніх економістів до інноваційної фахової діяльності, що забезпечує виконання вимог соціального замовлення; представлено авторську концепцію визначення цілей, змісту, структури, організаційно-педагогічних умов та особливостей реалізації систем.

 

 

 

   

 

   

   Бублейник, Л. В.   Вибрані праці : зб. наук. ст. / Л. В. Бублейник ; упоряд., авт. передм.: К. Л. Оляндер, Л. К. Муляр. - Луцьк : Твердиня, 2013. - 707 с.

 

   У збірник увійшли статті доктора філологічних наук, професора Людмили Василівни Бублейник (1934-2013), присвячені широкій мовній проблематиці, зокрема семантичним відносинам за ознакою внутрішньої форми в лексиці східнослов'янських мов, лексико-стилістичним відповідностям польської та української мов та перекладам близькоспоріднених мов.

 

 

 

  

   Манифест гуманной педагогики / [Всеукр. культ.-образовательная ассоц. Гуманной педагогики, Артемовский Центр Гуманной педагогики]. - Донецк : Ноулидж, 2011. - 44 с.

 

 

   Манифест содержит анализ современного кризисного положения в образовательном пространстве, порожденного бездуховностью и авторитаризмом, в нем предлагаются пути выхода из кризиса через принятие классических педагогических ценностей с их основополагающими понятиями духовности и гуманизма, любви и добра мира и блага. Идеи Манифеста служат целям духовно-нравственного становления подрастающего поколения в атмосфере гуманности и личностного подхода к Ребенку.

 

 

 

 

   

 

   Фурман, А. В.         Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі  : монографія / А. В. Фурман, С. К. Шандрук. - Т. : Видавництво ТНЕУ, 2014. - 272 с.

 

 В міждисциплінарному дослідженні здійснене обгрунтування теоретичних і проектно-технічних засад постання організаційно-діяльнісних ігор, принципів, засобів та інструментів їх проведення як форми, методу та інтегральної умови розвитку методологічного мислення, професійної компетентності і творчих здібностей студентів сучасного ВНЗ.

 

 

 

 

   

   Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту  : навч. посіб. / за ред.: Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової [та ін.]. - Л. : Манускрипт, 2014. - 571 с.

 

   У посібнику відображено результати діяльності консорціуму Темпус - проекту "Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти", спрямованого на побудову загальної, інноваційної, політично нейтральної системи забезпечення якості освіти, створення Національного порталу із забезпечення якості для підтримки неупередженої і відкритої широкому суспільству системи, розробку нових практик щодо забезпечення якості та запровадження схем підготовки ключового персоналу ВНЗ,  міністерства і законодавчих організацій у галузі освіти. У посібнику проаналізовано досвід європейських країн та вітчизняну освітню практику щодо забезпечення якості освіти, а також виклики на шляху інтеграції України в Європейський простір вищої освіти.

 

 

В   ід контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в укранській вищій школі : практ. посіб. / за ред.: С. Гришко, Т. Добка, О. Кайкової [та ін.]. - Л. : Манускрипт, 2014. - 167 с.

 

   Посібник містить методичні результати діяльності консорціуму Темпус-проекту "Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)", які спрямовані на розробку та впровадження процедур забезпечення якості вищої освіти в Україні на основі принципу "об'єднання через довіру". Учасники консорціуму довели, що необхідною умовою забезпечення якості вищої освіти в Україні є створення прозорості, неупередженості та достовірності всіх процедур у цій сфері. Запропоноване консорціумом рішення базується на зхастосуванні сучасного інтернет-ресурсу - Порталу забезпечення якості вищої освіти. У посібнику зібрані методичні рекомендації щодо побудови та проведення прозорих, неупереджених і достовірних процедур забезпечення якості освіти через Портал, що має стати підгрунтям для створення довіри суспільства та академічної спільноти до прийняття рішень у сфері вищої освіти.

 

   

   Ревак, Н. Г. Латинська мова та основи біологічної термінології  : підручник / Н. Г. Ревак, В. Т. Сулим, О. Ю. Назаренко ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 406 с.

 

 Стисло викладено основи фонетики, морфології, синтаксису і словотвору латинської мови. Подано таблиці відмінкових закінчень іменників та особових закінчень дієслів. Для закріплення граматики вміщено навчальні адаптовані тексти і вправи, які розвивають та поглиблюють теоретичні знання. Наведено латинські прислів'я і крилаті вислови, які мають відповідники у сучасних європейських мовах, а також латинсько-український та українсько-латинський словники.

 

 

 

   Ценности современного образования  : международный сб. науч. тр. / Российская акад. естествознания, М-во образования Ульяновской обл., ЧНУ им. Б. Хмельницкого ; под общ ред.: М. И. Лукьяновой, Е. А. Лодатко. - Черкассы ; Ульяновск : Издательство УИПКПРО, 2011. - 392 с.

 

   Международный сборник научных трудов издается в рамках Украино-Российского проекта "Ценностные ориентиры современного образования", инициированного Донецким областным благотворительным фондом содействия образовательным интнллектуальным инвестициям и Ульяновским институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования. Авторы статей - представители педагогической науки России, Украины и других стран (Японии, Америки), работники системы образования - раскрывают методологические, теоретические и прикладные подходы к знаниям о ценностях, об их природе, механизмах развития и способах функционирования в образовательной среде.  


 

   

 

   Караванський, С.   Практичний словник синонімів української мови  бл. 20 000 синонім. рядів / С. Караванський. - 4-е вид., опрацьоване і значно допов. - Л. : БаК, 2012. - 524 с.

 

   Практичний словник синонімів української мови - це лексикографічний довідник для підшукування синонімів, тобто слів зоднаковим чи приблизно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі сфери людської діяльности, надаючи користувачам широкий вибір можливих синонімів та варіянтних форм. Крім твердо запроваджених у практику лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни й вирази української мови. Подекуди цитовано й оказіоналізми: новотвори та слова-пропозиції. Словник послуговується правописом 1928 р., але наводить і форми усталені колоніяльним правописом.

 

 

   

 

   Томіленко, Л. М.   Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови  : монографія / Л. М. Томіленко ; наук. ред. А. П. Загнітко ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. - Івано-Франків. : Фоліант, 2015. - 160 с.

 

   У пропонованій монографії представлено результати комплексного дослідження термінологічної лексики, зафіксованої в академічних Словниках української мови в 11-ти й 20-ти томах (СУМ-11 і СУМ-20). Аналіз відібраної термінології проведено в лексико-семантичному й словотвірному аспектах. Зокрема виокремлено тематичні групи найбільших терміносистем у СУМ-11 і простежено їх поповнення новими терміноодиницями у двадцятитомному словнику. Здійснено словотвірний аналіз термінів, доданих у Сум-20. Для вчених-мовознавців, лексикогррафів, викладачів, аспірантів, студентів та широкого кола читачів.

 

 

 

 

 

   Жаботинская, С. А.  Язык как оружие в войне мировоззрений  ; Майдан - Антимайдан: словарь-тезаурус лексических инноваций / С. А. Жаботинская. - Черкассы : [б. и.], 2015. - 90 с.

 

 

 

 

 

 

   Нахлік, Є. К. Перелицьований світ Івана Котляревського: текс-інтертекст-контекст  / Є. К. Нахлік ; наук. ред. В. Панченко ; НАН України, Ін-т Івана Франка. - Л. : [б. и.], 2015. - 544 с.

 

    У комплексній синтетичній монографії переосмислено, узагальнено й підсумовано основні дотеперішні ( двохсотлітні) здобутки й дискусійні питання в освоєнні та дослідженні літературної спадщини Івана Котляревського. Систематизацію набутків попередників Євген Нахлік поєднує із критичним підходом до їхніх спостережень та висновків, принагідними уточненнями та власними новаторськими інтерпретаціями, скурпульозну фактографію - з осмисленням та переосмисленням фактів і явищ, занурення у деталі - з концептуальними узагальненнями. У центрі дослідницької уваги - художній світ Котляревського, перелицьований з інших літературних явищ. Розгляд творчості письменника поставлено в широкий західно-, центрально- і східноєвропейський контекст. Більшу увагу, ніж доти, звернуто на національну проблематику творів, їх політично-історичне тло. Книжка слугуватиме надійним і цікавим путівником по творах І. Котляревського.

   

   

   

   Нахлік, Є. К.            "І мертвим, і живим, і ненародженним", і самому собі: Шевченкове ословлення минулого, сучасного й майбутнього та власної екзистенції  / Є. К. Нахлік ; НАН України, Ін-т Івана Франка. - Л. : [б. и.], 2014. - 472 с.

 

   Книжка складається з розвідок, у яких на основі сучасних наукових підходів осмислюються актуальні проблеми дослідження літературної творчості Тараса Шевченка (романтизм, реалізм, революціонізм, художній історизм, міфомислення, профетизм, поетична футурологія, христологія, маріологія та антропологія, екзистенціали буття), розкривається поетове осмислення власної долі, художній світ окремих віршів і поем ("Перебендя", "Гайдамаки", "Великий льох", "Сичі", "Хіба самому написать", "Марія" та ін.) По-новому розглянуто Шевченкову рецепцію І. Котляревського та сприйняття й освоєння Шевченкового слова в Галичині (Н. Устіянович, К. Ценглевич, Д. Танячкевич, Т. Ревакович, Г. Рожанський, І. Франко, В. Щурат, В. Пачовський) та на еміграції (Е. Маланюк). Додано докладний реальний коментар до поеми "Марія". Введено в науковій обіг забутий польський прижиттєвий переклад Шевченкової автобіографії.

 

   Волощук, Є. В.      Доба "ізмів": модернізм та авангардизм у західноєвропейській літературі першої половини ХХ століття  / Є. В. Волощук, Б. Я. Бігун ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Академперіодика, 2014. - 324 с.

 

   У книжці Є. В. Волощук та Б. Я. Бігуна "Доба "ізмів": модернізм та авангардизм у західноєвропейській літературі першої половини XX століття" вияскравлюються засадничі теоретико- та історико-літературні питання сучасного модернознавства, а також подається низка літературних портретів класиків модернізму та авангардизму. Огляди художньої практики митців доповнено аналізом окремих їхніх творів, що увійшли до літературного канону XX ст.

 

 

   

  

   Пашук, А. І.              І. Франко про марксизм і соціал-демократизм  : монографія / А. І. Пашук ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2013. - 176 с.

 

   Проаналізовано погляди Івана Франка на ідеї марксизму, соціал-демократизму та різні вчення суспільного розвитку, які впливали на життя українського народу.

 

 

 

   

 

   Оберемок, В. К.     Сердечний рай : [зб. оповідань] / В. К. Оберемок. - Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2014. - 210 с.

 

    У 2014 році побачила світ книжка Віри Оберемок "Скринька Віри", де все було про добро, добролюбів, добровольців і добродіїв. А ця книжка ніби продовжує філософію попередньої, бо - про віру, надію і любов, без яких життя людей немислиме, а ще - коли воно підкріплене легендністю, казковістю, справжньою романтикою і фантастичнстю. Ця збірка про те, як думати, мріяти і жити красиво, як у Сердечному Раї.

 

 

 

 

 

   Сніжко, М. С.          Любіть Україну! Думайте красиво! : афоризми і діалоги про красу, яка врятує Україну / М. С. Сніжко ; мал. А. Василенка. - Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2015. - 194 с.

 

   У цій книжці автор зібрав цитати і афоризми про красу, яка врятує Україну, філософські коментарі залишив читачеві. 

 

   Від ювілею до ювілею. Шевченкознавчі студії викладачів ЧНУ ім. Б. Хмельницького (1964 - 2014р.)  : анотований бібліогр. покажч. / ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; уклад. О. М. Абразумова ; наук. ред. Г. М. Голиш. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 128 с.

 

   У покажчику наведено публікації викладачів та аспірантів, які працювали у вузі в окреслений період, тож відомості відображають останні відомі посади та наукові ступені. Також представлена інформація про співробітників інших наукових установ, які є співавторами викладачів черкаського університету.

 

 

 

   

Лис, В. С.    Століття Якова : роман / В. С. Лис. - 2-е вид., стер. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 240 с.

 

Найкращий роман десятиріччя - короноване слово, яке вразило літературну Україну! У житті старого Якова Меха на короткий час, мов той метелик, з'являється дівча-приблуда. Вона питає, чи любив він колись, - і виринає десь із глибини пам'яті його кохання, і біль втрати, і круговерть війн та режимів, і радощі та горе в родині, і гріхи й каяття...


 


  
 

   Корній, Д.    Крила кольору хмар  : роман / Д. Корній, Т. Владмирова. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 317 с.

 

   День і ніч, світло і темрява, життя і смерть... Мабуть, світ взагалі існує завдяки тонкій рівновазі між двома боками - темним і світлим. Та в зламні моменти цей баланс може порушитися, і тоді світу завмирає на шальках терезів... Зеленоока львів'янка Ада - з роду сірих янголів, які існують на межі між добром і злом. Та настає час, коли потрібно зробити вибір. Вона може урівноважити темні і світлі сили або схилити ваги на чийсь бік... Усе залежить від того, який колір крил вона обере.

   

   Жадан, С. В.  Месопотамія  : [зб. оповідань і віршів] / С. В. Жадан. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 366 с.

 

   "Месопотамія" за змістовним наповненням - це дев'ять прозових історій і тридцять віршів-уточнень. Усі тексти цієї книги - про одне середовище, герої переходять з історії в історію, а потім у вірші. Філософські відступи, фантастичні образи, вишукані метафори й специфічний гумор - тут є все, що так приваблює у творах Сергія Жадана.

 

   Ролінг, Дж. К.         Гаррі Поттер і смертельні реліквії  / Дж. К. Ролінг ; пер. з англ. В. Морозов ; за ред.: О. Негребецького, І. Малковича. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2007. - 637 с.

 

    Гаррі звалив на свої плечі таємниче, небезпечне і майже нездійсненне завдання: знайти і знищити решту Волдемортових горокраксів. Ще ніколи Гаррі не почувався таким самотнім, а його майбутнє ще ніколи не здавалося йому таким похмурим... У цій заключній і чи не найяскравішій зі всієї "поттеріани" книзі Дж. К. Ролінг дає довгоочікувані відповіді на багато запитань. Її захоплююча манера оповіді з чмсленними несподіваними сюжетним поворотами дарує неймовірну насолоду мільйонам читачів - тим, які трималися з Гаррі аж до самого кінця.

 

   

   Левченко, С.          Завтра починається вранці  : романи, повісті, новели / С. Левченко. - Черкаси : Вертикаль : Кандич С. Г., 2012. - 408 с.

 

 

   Ця книжка складається з 5-и романів, повістей та новел. Усі вони написані протягом останніх 2-х років. У них є одна особливість - "наскрізний" головний герой - він схожий на автора і не намагається сховатися за спинами інших героїв. Та намагається автор збагнути сам, і допомогти це зробити читачу, де місце людини в світі людей, так і за його межами. Деякі твори мають історичну підкладку, деякі філософську, фантастичну і навіть детективну. І щось є заховане за підкладкою. Так, у всякому разі, вважає автор.

 

 

 

   

   Левченко, С. П.     Усе любов...  : обрані та нові твори : поезія, переклади, п'єси, проза / С. П. Левченко. - Черкаси : ІнтролігаТОР, 2010. - 300 с.

 

    Ця книжка не для масового читача й не для суто елітарного. Вона для, хто ще читає літературу, цікавиться нею. Ця книжка - це, якоюсь мірою творчий підсумок автора за 35 років, це обрані твори (далеко не всі) за цей період: поезія, перекладами, п'єси, проза. Ця книжка має і нові твори, які перегукуються з тими, давніми, й читач може порівняти їх. Поетична мова, як водяні знаки, проявляється тільки при певних умовах: коли автор і читач, хоч на мить, дихають в унісон. Автор тільки мріє з допомогою творчості відгорнути теж, хоч на мить, завісу буття, щоб побачити те, що він тільки уявляє, - сакральне.

   

   Яновський, Ю. І.  Чотири шаблі  : оповідання : есеї : романи / Ю. І. Яновський ; передм. та комент. Г. І. Хоменко. - Х. : Фоліо, 2012. - 574 с.

 

   Юрій Яновський (1902 - 1954) - один з найвизначніших романтиків в українській літературі першої половини XX століття. При згадці цього імені постає перед очима "світ спекотний і шалений, бачиться степ у переблискуванні шабель, охоплений курявою битви". Романи письменника "Вершники" і "Чотири шаблі" належать до кращих творів про героїку Громадянської війни. До видання включено оповідання ("Роман Ма", "Байгород", "В листопаді" та ін.), есеї ("Голлівуд на березі Чорного моря"), романи ("Майстер корабля", "Чотири шаблі", "Вершники"), в яких розкривається яскравий талант Юрія Яновського.

   

   Голдинг, В.    Володар мух  : роман / В. Голдинг ; пер.: С. Павличко. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 303 с.

 

    Внаслідок авіакатастрофи кілька дітей потрапляють на безлюдний острів,дуже схожий на райський куточок. Безмежний океан, тропічні пальми, кришталеве джерело, таємнича печера... Тут є все, крім дорослих. У маленькій громаді відразу визначаються два лідери. Починається боротьба за владу. І надто скоро діти забувають не тільки про дружбу й порядність, а навіть про людську подобу... Межа, яка відділяє людину від тварини, дуже тонка. І боятися треба не того звіра, що десь зовні. Набагато страшніший той, що всередині в кожного...

   

   Корній,  Д.               Щоденник Мавки : роман /  Д. Корній. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 302 с.

 

 Наче грім серед ясного неба була для Магди зрада чоловіка. Все її життя миттєво розпалося, як картковий будиночок, мало не розчавивши її. Проте втрата себе колишньої стала для Магди водночас її новим народженням...  Відтепер вона — Мавка, чарівна й нещадна, жінка, яка підкорює чоловіків і розбиває їхні серця, міцно зачинивши двері у власне...  Але, мабуть, сама доля вела Магду-Мавку крізь життєві перешкоди та пекло випаленої душі, щоб одного разу спекотними вулицями Києва привести до Нього...

   

   Кідрук, М. І.   Небратні. Україна - Росія: енциклопедія протистояння  / М. І. Кідрук ; передм. А. Любки. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 302 с.

 

    Щоб зрозуміти події, які нині розбурхують нашу країну, треба перш за все усвідомити їхні причини. Макс Кіндрук провів власне публіцистичне дослідження щодо відносин двох держав - України і Росії, аналізуючи, чи насправді були такими безхмарними стосунки "братерських" країн, розвінчуючи сталі міфи та даючи прогнози щодо конфлікту між країнами.

   

   Лис, В. С.     Країна гіркої ніжності  : роман / В. С. Лис. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 366 с.

 

   Три жінки, три нелегкі долі, три шляхи до кохання... У неї було дивне ім`я і дивовижна доля. Даза, дочка радянського чиновника, у 30-х роках пройде пекло дитбудинку, а після війни опиниться у вирі повстанської боротьби. Її донька Віталія, витончена естетка, покохає кримінального авторитета. Онуці Олесі в наш буремний час теж доведеться боротися за кохання...

   

   Лис, В. С.     Соло для Соломії  : роман / В. С. Лис ; передм. Т. Прохаська. - Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. - 366 с.

 

    "Соло для Соломії" - це роман про долю жінки. От "Століття Якова" – це була доля чоловіка на тлі ХХ століття, а це доля жінки на тлі цього ж століття. Але ще я взяв на себе таке нахабство показати всі перипетії того часу очима жінки. Як вона сприймала воєнні та повоєнні події, як долала ті випробування, які давала доля, як часом протистояла, а часом пристосовувалась до цього життя.

   

   Дочинець, М. І.      Многії літа. Благії літа. Заповіти 104-річного Андрія Ворона - як жити довго в здоров'ї, щасті і радості  / М. І. Дочинець. - Мукачеве : Карпатська Вежа, 2013. - 148 с.

 

 

   "Маємо унікальний, осмислений і пронизаний істинною духовністю устрій життя однієї людини. Людини звичайної і водночас незвичайної. Це не просто безцінні крихти набутих знань і вмінь мудрого старця, це Система. Вибудована на тонкій інтуїції і вивірена 100-літнім досвідом, вона з користю прислужиться кожному, в тому числі великою мірою і нам медикам. Спадщину А. Ворона розцінюю як свіжий струмінь у сучасні дієтологію, валеологію, соціальну психологію і людинознавство. Уважно і вдумливо це слід читати і перечитувати, дрібними ковтками неначе п’єш живу воду.".

   

   Дочинець, М. І.      Вічник. Сповідь на перевалі духу / М. І. Дочинець. - Мукачево : Карпатська вежа, 2013. - 280 с.

 

   Це - сповідь великої душі, документ мудрого серця. Це не просто опис виняткової долі незвичної людини. Це - подарунок долі для того, хто запитує себе: "Хто я, звідки я, для чого я? І куди я йду?" Це письмо допоможе віднайти себе й укріпить у великому Переході з нічого у щось.

 


 

   

   Дерманський, С.              Чудове Чудовисько  : [повість-трилогія], [Ч. 1] / С. Дерманський. - 7-е вид. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 272 с.

 

   У новій захоплюючій повісті Сашка Дерманського розповідається про незвичайне знайомство дівчинки Соні з чудовиськом Чу. За кілька місяців Чу мусить заробити сім подяк від людей, бо інакше його закинуть у Країну Жаховськ. Безліч пригод і небезпек спіткає героїв, але справжня дружба творить дива... Це четверта дитяча книжка одного з найталановитіших молодих українських письменників.

 

 

   Дерманський, С.              Чудове Чудовисько в Країні Жаховиськ  : [повість-трилогія], [Ч. 2] / С. Дерманський ; іл. М. Паленка. - 4-е вид. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. - 288 с.

 

    Це друга книжка майбутньої трилогії "Чудове Чудовисько". Щиро вважаю, що цією повістю Сашко Дерманський починає справджувати найсміливіші надії на успіх нової української дитячої літератури... Після прочитання рукопису мене від радості аж розпирало. Засмучувало одне: я не мав з ким поділитися нею, адже на той час ніхто ще книжки не читав. Я зателефонував авторові і не менше двадцяти хвилин "оспівував" його нову повість. Тоді примчав додому і запропонував рукопис синові. Далі не спав до третьої ночі, вдоволено наслухаючи, як він нестримно сам до себе гигоче, і вгадував, про що саме він у цю мить читає. Я мало не пурхав, коли син, дочитавши, забіг до мене і ми напівпошепки - бо ж усі давно сплять! - смакували найефектніші епізоди і мріяли про український Голлівуд, адже "Чудове Чудовисько в Країні Жаховиськ" ще й надзвичайно кінематографічна річ... А тепер ось не можу дочекатися, коли цю книжку нарешті надрукують, щоб і ви, любі читачі, змогли втішно порозкошувати..."

   

   Дерманський , С.    Чудове Чудовисько і погане Поганисько  : [повість-трилогія], [Ч. 3] / С. Дерманський . - 2-е вид. - К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 288 с.

 

   Пригоди Чудового Чудовиська і дівчинки Соні тривають! Улюблений дитячий письменник Сашко Дерманський зумів і Майдан відстояти, і третю частину трилогії дописати! Та ще й яку!. Блискучі діалоги, живописні характери, природна й багата художня мова яскраво засвідчують, що Сашко Дерманський гідно продовжує літературні традиції наших веселих класиків - від Котляревського й Гоголя до Остапа Вишні і Всеволода Нестайка...??Нова порція смішних, моторошних і захопливих пригод чекає на  тебе. Погане Поганисько готове звоювати усіх нас, але в сучасній Україні так багато відважних малих і  великих героїв, що навіть абсолютне зло не завжди має шанс на перемогу...

   

   Кралюк, П. М.         Прийняття і сприйняття християнства в Русі-Україні  : монографія / П. М. Кралюк. - К. : КНТ, 2015. - 135 с.

 

   Монографія присвячена питання поширення християнства на українських землях, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи Володимировим хрещення. Окремо звертається увага на "вибір віри" князем Володимиром. Також йдеться про сприйняття християнства в творах давньоруських книжників.

   

   Ковалев, С. И.       История античного общества. Греция  / С. И. Ковалев. - К. : Аграр Медиа Групп, 2012. - 340 с.

 

   Настоящая книга представляет собою курс лекций, прочитанных проф. С. И. Ковалевым в 1934 - 1935  учебном году. В ней дается обширное историографическое введение к истории античного общества и история древней Греции, начиная с критомикенского периода и кончая смертью Александра Македонского.

   

   Юрій, М. Ф. Політична антропологія  : навч. посіб. / М. Ф. Юрій, В. І. Павлюк. - К. : Дакор, 2008. - 408 с/

 

   Теорія іhomo politicus інтерпретує соціологічний , культурологічний, аксіологічний підходи в сучасній політичній думці. Цінності, пріоритети політичної антропології концентруються в принципі "не людина для суспільства, а суспільство для людини". На матеріалі вітчизняної реальності висвітлюються важливі питання гуманізації політики; самодостатності пересічної людини на тлі індустрії влади, досягнення консенсусу у виробленні, прийнятті, проведенні політичних рішень, здійснення гуманітарної експертизи владнодержавних дій.

   

    Уривалкін, О. М.    Історичне краєзнавство  : навч. посіб. / О. М. Уривалкін. - 2-е вид., стер. - К. : КНТ, 2008. - 296 с.

 

    Історія краю, або краєзнавство, один з найцікавіших напрямів сучасної науки. В книзі читач дізнається про розвиток історичного краєзнавства на території України, про джерела вивчення минулого, ознайомиться з основними етапами історії Чернігово-Сіверської землі.

   

   Перевозчиков, В. І.  Історія економіки українських земель (кінець ІХ - початок ХХ ст.)  : курс лекцій / В. І. Перевозчиков ; за ред. В. О. Огнев'юка ; МОН України, Київський ун-т ім. Б. Грінченка. - К. : КНТ, 2011. - 472 с.

 

   У навчальному посібнику розглядаються характерні особливості історії економіки українських земель, фактори виробництва, спеціалізація господарства в різні історичні періоди, аналізуються структуроутворюючі складові, які розкривають сутність економічного розвитку українських земель. Курс лекцій згрупований по темам, що відображають найважливіші етапи розвитку економіки у різних історичних умовах та часових періодах.

   

   Лобазов, П. К.  Мусульманская мораль  : путеводитель по Корану / П. К. Лобазов, А. М. Невшупа ; МОН Украины, Одесский нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Философский ф-т. - Х. : Бурун и К, 2011. - 160 с.

 

   В настоящее время светская мораль подвергается серьезному негативному влиянию, ее привлекательность заметно падает, особенно у подрастающего поколения. Религиозная мораль, обладающая рядом положительных черт, могла бы способствовать нравственному оздоровлению общества. Это относится и к морали ислама, который увеличивает свою численность в мире и расширяет географическое пространство. Он пришел на Украину. ??Знакомство с религиозной моралью полезно. Следовать или не следовать ее принципам - решать каждому человеку в отдельности, руководствуясь конституционным правом свободы совести. Концентрированное изложение морали ислама, основанное на Коране, несомненно, поможет читателю легче определиться в восприятии или отрицании ее утверждений на своем жизненном пути.

   

   Пасічник, І. Д.         Український месіанізм  : монографія / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. - К. : КНТ, 2015. - 218 с.

 

 

   У монографічному дослідженні розглядається осмислення місця Укра- їни у світі та її місія в історії української суспільно-філософської думки, починаючи із давньоруських часів до кінця ХХ століття. Зокрема, увага звернута на погляди Іларіона Київського, Нестора-літописця, панегіристів князів Острозьких, козацьких літописців XVII – XVIII стст., кирило-ме- фодіївців, В’ячеслава Липинського, Арсена Річинського, Миколи Хвильо- вого, ідеологів українського націоналізму, шістедястників тощо. В остан- ньому розділі, де мова йде про часи незалежності України, розглядається трактування місії України її Президентами. Робота розрахована на науковців, які вивчають історію української суспільно-філософської думки, студентів, а також на широке коло читачів.

   

   Лобазов, П. К.        Христианская мораль  : путеводитель по Библии / П. К. Лобазов, А. М. Невшупа ; Одесский нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Философский ф-т. - Х. : Бурун Книга, 2009. - 176 с.

 

   В условиях современной цивилизации основные моральные принципы подвергаются значительному отрицательному воздействию. Поэтому их сохранение и укрепление - веление времени. Религиозная мораль, в данном случае христианская, обладает большим положительным потенциалом сохранения и оздоровления нравственных основ общества. Авторы данного издания предлагают всем читателям концентрированную выборку (путеводитель) христианской морали из Библии. Руководствоваться ею или нет, решать каждому человеку, а иметь о ней представление полезно всем слоям и категориям населения.


 

   

   Лисий, В. П.   Діалектика  : навч. посіб. / В. П. Лисий ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 480 с.

 

   Мета посібника - на основі спадщини німецьких мислителів Й. Фіхте, Ф. Шеллінга, а особливо Г. Гегеля долучити студентів до свідомого опанування філософської діалекти як вищої форми теоретичного мислення. На рівні фундаментальних принципів (переходу, рефлексії, розвитку) розкрито логічну структуру та зміст діалектики як філософської науки. З огляду на теоретичний характер філософської діалектики, акцентовано на інтелектуальних можливостях її осягнення й "механізмах", застосованих у філософському і науковому пізнанні. Визначено місце та з'ясована роль діалектики в системі наукового світогляду, проаналізовано її специфіку стосовно інших сучасних методів філософування. Звернено особливу увагу на людиновимірний потенціал діалектики, її "людське обличчя", у тім числі актуальні для сьогодення проблеми вияву всебічно розвиненої духовної особистості.


 

   

   Кралюк, П. М.         "Тренос" Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки  / П. М. Кралюк, В. В. Щепанський, М. М. Якубович. - К. : КНТ, 2015. - 220 с.

 

   Пропоноване видання, спроба першого в українській історико-філософській думці спеціального дослідження теологічно-філософської спадщини Мелетія Смотрицького. Здобувши освіту в Острозькій академії та Віленському колегіумі, Смотрицький продовжував своє навчання у західних університетах. У монографії відзначається вплив окцидентальної філософської думки (західної патристики, схоластики та ренесансного гуманізму) на «Тренос» М. Смотрицького (1610). Як додаток до книги подано перший український переклад найбільшої частини «Треноса» («Трактат про сходження Святого Духа»). Видання орієнтоване на науковців, богословів, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться здобутками країнської філософської думки ранньомодерного періоду.

   

   Кралюк, П. М.  Історія філософії України [Текст] : підручник / П. М. Кралюк ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2015. - 652 с.

 

   У підручнику дається комплексний аналіз усіх етапів формування історії філософії України, починаючи з античних часів і завершаючи кінцем XX ст. Системно досліджено розвиток української та іноетнічних традицій філосування на українських землях. При цьому було залучено широкий спектр знань як з філософії, так і етики, естетики, богослов'я, літератури, етнології та інших дисциплін.


 


 

   

   Кирилюк, Є. М.      Мікроекономічний аналіз державної політики  : навч.-метод. посіб. / Є. М. Кирилюк. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 316 с.

 

    Перпший в Україні навчально-методичний посібник, який комплексно розкриває проблеми мікроекономічного аналізу державної політики (оцінювання підстав для державного втручання у функціонування ринків, основні принципи та механізми аналізу вигід і витрат державної політики, аспекти сучаної конкурентної політики, регулювання природних монополій, постачання суспільних благ, інтерналізації зовнішніх ефектів, визначення суспільного вибору і досягнення добробуту), методику здійснення такого аналізу та ефективного засвоєння його основних положень. У навчально-методичному посібнику подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, вміщено плани лекцій і семінарських (практичних) занять, викладено сучасний теоретичний та методологічний матеріал для вивчення навчальної дисципліни, набуття та закріплення знань (самостійна робота, контрольні запитання, індивідуально-дослідні завдання), методичні рекомендації до оцінювання знань студентів.

   

   Корягін, М. В.         Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : монографія / М. В. Корягін, П. О. Куцик ; Укоопспілка, Львівська комерційна акад. - К. : Інтерсервіс, 2016. - 276 с.

 

    У монографії досліджено існуючі проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності та запропоновано напрями розвитку бухгалтерської звітності як одного із основополозних елементів облікової системи, аналіз її наріжних проблем та узагальнено шляхи їх вирішення,  метою формування тенденції подальшого удосконалення та розвитку бухгалтерської звітності. Наведені в дослідженні рекомендації і пропозиції дозволяють сформувати нові напрями подальших наукових досліджень в сфері теорії та методології бухгалтерського обліку, сприяють підвищенню ефектиновності організації бухгалтерського обліку на підприємствах та дозволяють виявити ключові тенденції розвитку бухгалтерської звітності, що виступає базисом для прогнозування можливих змін облікової практики. Призначена для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових працівників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, які використовують бухгалтерську звітність для прийняття рішень.

   

П   олітика енергоефективного розвитку і зміни клімату  : [монографія] / В. Я. Шевчук, Н. Р. Малишева, Т. Т. Ковальчук [та ін.] ; за ред. В. Я. Шевчука. - К. : Компринт, 2014. - 218 с.

 

   У книжці продіагностовано сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобальних змін клімату, проаналізовано державні стратегічні документи, згідно з якими мала б розвиватися національна економіка. Основна увага приділена базовим галузям і секторам – промисловості, енергетиці, транспорту, житлово-комунальному господарству, аграрно-промисловому комплексу. Розкрито проблеми формування і реалізації державної стратегії розвитку, обґрунтовано напрями державного регулювання енергоефективного розвитку економіки України в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.??Розрахована на урядовців, парламентарів, управлінців, професійних експертів, науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів.

   

   Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу  / С. О. Довгий, І. В. Сергієнко, М. Ю. Авксєнтьєв [та ін.]; за ред.: С. О. Довгого, І. В. Сергієнка ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - К. : Інформаційні системи, 2013. - 420 с.

 

   Головною складовою системи управління державними фінансами є бюджетний процес, реалізація якого в Україні наразі не відповідає сучасним світовим вимогам і потребує модернізації. У монографії розглянуто питання розробки математичних моделей та відповідних інформаційних технологій для вдосконалення як бюджетної системи, так і низки процесів та явищ, що відбуваються в економіці України на пізніх стадіях ринкових реформ та мають виняткове значення для формування відповідальних рішень щодо шляхів подальшого розвитку адачів, аспірантів, магістрів, студентів.

 

 

   Фінанси інституційних секторів економіки України  : [монографія] / Т. І. Єфименко, М. М. Єрмошенко, В. Д. Базилевич [та ін.] ; за ред.: Т. І. Єфименко, М. М. Єрмошенка ; Акад. фін. управління. - К. : Видавництво Академії фінансового управління, 2014. - 584 с.

 

   У монографії розглянуто проблеми фінансового забезпечення інституційних секторів економіки України: нефінансових корпорацій, фінансових корпорацій, загальнодержавного управління, домогосподарства та некомерційних організацій, що їх обслуговують. Запропоновано заходи щодо поліпшення фінансового забезпечення інституційних секторів національної економіки, розроблено сценарні імітаційні моделі їх розвитку. Означено стратегічні пріоритети ефективного управління фінансовими потоками інституційних секторів економіки України.


 


 
   

   Рацул, А. Б.  Педагогіка: інформативний виклад  : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. Б. Рацул, Т. Я. Довга, А. В. Рацул ; МОН України. - К. : КНТ, 2015. - 319 с.

 

   Пропонований посібник розроблено з урахуванням програмових вимог до викладання курсу педагогіки в вищих навчальних закладах. Матеріал посібника подано у вигляді стислої текстової інформації (словникових тлумачень педагогічних понять і термінів, структурно-логічних схем і таблиць), що допоможе оперативно засвоїти та систематизувати знання з основних розділів педагогіки.

 


 

 

   

   Манько, Н. В.  Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку  : наук.-метод. посіб. / Н. В. Манько. - К. : КНТ, 2008. - 256 с.

 

   У посібнику розкрито історичний аспект дослідження проблеми розвитку мовлення дітей раннього віку в системі дошкільної освіти, здійснено аналіз стану проблеми на сучасному етапі становлення корекційної педагогіки та спеціальної психології, з'ясовано закономірності формування мовленевої функції в дітей раннього віку в процесі нормального онтогенезу. Подано авторську методику логопедичного обстеження дітей перших років життя, описано діагностичні завдання для виявлення рівня мовленнєвого розвитку малюків другого і третього років життя та критерії оцінки імпресивного та експресивного мовлення дітей. Представлено науково-теоретичне обгрунтування методики корекційно-розвивального навчання дітей раннього віку з відхиленнями мовленнєвого розвитку, окреслено принципи логопедичної роботи з дітьми перших років життя, описано організацію логопедичної роботи з дітьми раннього віку; розроблено зміст методики корекційно-розвивального навчання, спрямованого на подолання затримки мовленнєвого розвитку в зазначеної категорії малюків в умовах дошкільного навчання закладу.

   

   Попович, А. С.       Українська мова в засобах масової комунікації. Навчально-методичний комплекс  : навч. посіб. / А. С. Попович, Л. М. Марчук ; МОН України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. - К. : КНТ, 2015. - 299 с.

 

   У посібнику вміщено навчальну і робочу навчальну програми дисципліни "Українська мова в засобах масової комунікації", конспект лекцій, методичні рекомендації до практичних, семінарських і лабораторних занять та самостійної роботи, схеми лінгвістичних аналізів, а також рекомендовану літературу.   

   Подшивалкіна, В. І.         Соціально-психологічний практикум  / В. І. Подшивалкіна, К. Г. Дементьєва ; МОН України, Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. - К. : КНТ, 2015. - 104 с.

 

    "Соціально-психологічний практикум" пропонує варіанти лабораторних робіт для студентів психологів. Лабораторні заняття передбачають попередню теоретичну підготовку студента з проблеми дослідження, йому надається можливість самостійно провести експеримент і побувати в ролі випробуваного. Лабораторні заняття з соціальної психології є важливим і необхідним етапом підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності.

 


 

   

   Методика викладання у вищій школі  : навч. посіб. / О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова ; МОН України. - К. : КНТ, 2014. - 261 с.

 

   У навчальному посібнику представлено досвід навчальної та методичної роботи викладачів вищого навчального закладу. Розглянуто питання становлення професійної культури викладачів; методику проведення лекційних, семінарських, лабораторних і практичних занять, контролю засвоєння знань студентами; види та прийоми активізації процесу навчання у вищій школі; досвід здійснення навчального процесу розвинутих країн. Особливу увагу надано питанням удосконалення навчального процесу на підставі використання активних методів, активізації науково-дослідної роботи студентів і магістрантів.

   

   Енциклопедія батьківства  : посіб. з сімейного виховання / за заг. ред.: Є. І. Коваленка, С. В. Кириленка. - К. : КНТ, 2008. - 592 с.

 

 Книга містить понад 500 статей, в яких розкриваються основи виховання дітей в сім'ї, роль сім'ї і особистого прикладу батьків у становленні в молодого покоління загальнольдських цінностей, національної самосвідомості та громадських якостей, висвітлюються питання зміцнення здоров'я дітей та учнівської молоді і формування у них здорового способу життя, проблеми взаємодії сім'ї зі школою, психології сімейного життя. У книзі розглядаються проблеми, пов'язані зі зміцненням сім'ї, створенням у ній морально-психологічного комфорту для виховання дітей, говориться про причини сімейних конфліктів і способи їх вирішення, про причини появи "важких" підлітків та шляхи їх попередження. ганізацію логопедичної роботи з дітьми раннього віку; розроблено зміст методики корекційно-розвивального навчання, спрямованого на подолання затримки мовленнєвого розвитку в зазначеної категорії малюків в умовах дошкільного навчання закладу.
   

   Кондратенко, В.   Комплексний підхід до подолання заїкання у підлітків  : навч. посіб. для студ. дефектолог. ф-тів вищ. пед. навч. закл. / В. Кондратенко, В. Ломоносов ; МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т корекційної педагогіки і психології. - К. : КНТ, 2014. - 146 с.

 

   У посібнику систематизовано сучасні погляди щодо питань реабілітації хворих на заїкання у психофізіологічній, психологічній галузях та корекційній педагогіці. Інтегративно представлені сучасні методики та технології подолання заїкання. Запропонований комплексний підхід до подолання заїкання у підлітків, який включає аутогенне тренування, парадоксальну дихальну гімнастику, вправи на формування мовленнєвого дихання, логопедичний масаж з використанням акупунктури, методику поєднання рухів руки і мовлення та україномовний дидактичний матеріал, який може використовуватись як для роботи разом із логопедом, так і для самостійної роботи заїкуватого хворого. Для студентів педагогічних вищих навчальних закладів, логопедів, дефектологів, психологів, методистів, вихователів, вчителів, а також хворим на заїкання.

   

   Кралюк, П. М.         Тарас Шевченко: незауважене / П. М. Кралюк. - К. : КНТ, 2015. - 231 с.

 

   У книзі звернута увага на маловідомі аспекти життя й творчості Тараса Шевченка. Зокрема, на його подільсько-волинську подорож, соціально-філософські погляди, ставлення до Пересопницького Єванглія та деяких відомих культурних діячів. 

   

   Білоус, О. М.           Регіональне телебачення для дітей: принципи, функції, тематика [Текст] : навч. посіб. / О. М. Білоус ; наук. конс. І. В. Крупський ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Львівська школа журналістики. - Л. : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2014. - 254 с.

 

   У навчальному посібнику  вперше в Україні системно викладено концептуально-теоретичні засади функціонування регіонального телебачення. Осмислено роль і місце регіонального телебачення в контексті формування в дітей, підлітків, юнацтва морально-духовної, національно-патріотичної свідомості. Розглянуто форми і методи органічного поєднання у телепередачах регіональних (локальних), всеукраїнських і загальнолюдських цінностей - головної передумови ефективного впливу регіонального телебачення на формування у дітей національно-патріотичних переконань. Подано тексти учнівських і студентських письмових робіт.