Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Галерея благодійників

Шляхетна справа благодійників підтримується і в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького. Науково-педагогічні працівники нашої alma mater – справжні доброчинці наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, адже постійно поповнюють фонди книгозбірні монографіями, підручниками, навчальними посібниками та іншою літературою.

У нашій бібліотеці засновано товариство дарувальників. У номінації «Благодійники-бібліофіли» хотілося б відзначити:

Бондаренко Тетяну Григорівну — завідувача кафедри журналістики, реклами та РR-технологій, доцента за працю:


01


Носке Г. Журналістика: що треба знати та вміти = Journalismus Wasman Wissenund Konnen Muss: кн. для читання та підручник / Г. Носке; пер. з нім. В. Климченка; Посольство Федеративної Республіки Німеччина (Київ). пер. 2-го, перероб. та допов. вид. 2015 р. Київ: Академія української преси: Центр вільної преси, 2017.

Гаврилюк Галину Миколаївну — проректора з виховної роботи та іміджевої діяльності за праці:


02


Енциклопедія освіти
/ Акад. пед. наук України; голов. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1038 с.


03


Кочерган М. П.
Вступ до мовознавства: підручник для студ. філолог. спец. вузів / М. П. Кочерган. Київ: Академія, 2001. 368 с.


04


Дудик П. С.
Стилістика української мови: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / П. С. Дудик. – Київ: Академія, 2005. 368 с.


05


Горпинич В. О.
Морфологія української мови: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. О. Горпинич. Київ: Академія, 2004. 336 с.


06


Феномен інновації:
освіта, суспільство, культура: [монографія] / В. Г. Кремень, В. В. Ільїн, С. В. Пролеєв [та ін.]; за ред. В. Г. Кременя; Акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. Київ: Педагогічна думка, 2008. 472 с.


07


Кононенко В. І.
Українська лінгвокультурологія: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. І. Кононенко. Київ: Вища школа, 2008. 328 с.

 

Корновенка Сергія Валерійовича — проректора з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності, доктора історичних наук, професора за праці:


08


Іващенко В. А.
Податкова політика національних урядів в українському селі періоду революції (1917-1920 рр.): монографія / В. А. Іващенко, С. В. Корновенко; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наук. т-во істориків-аграрників. Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. 160 с.


09


Абразумова О. М.
Суспільно-політична активність селянства УСРР у роки НЕПу: монографія / О. М. Абразумова, С. В. Корновенко; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наукове т-во істориків-аграрників. Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. 190 с.

 

Кукурудзу Івана Івановича — завідувача кафедри економічної теорії, інноватики та міжнародної економіки, доктора економічних наук, професора за праці:


10


Кукурудза І. І.
Наказано вистояти і... вижити: роман у віршах / І. І. Кукурудза. Черкаси: Вертикаль: Кандич С. Г., 2017. 156 с.


11


Кукурудза І. І.
Народжений в сорочці: роман у віршах / І. І. Кукурудза. Черкаси: Вертикаль: Кандич С. Г., 2015. 144 с.

 

Лодатка Євгена Олександровича — доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту за працю:


12


Лодатко Є. О.
Вчитель початкової школи у соціокультурному вимірі суспільства: навчальний посібник / Є. О. Лодатко, Л. В.Кондрашова. Київ: Слово, 2015. 232 с.


Мартинову Ганну Іванівну — завідувача кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики, доктора філологічних наук, професора за праці:


13


Балабан Г.
Динамічні процеси у прийменниковій системі української літературної мови кінця ХХ - початку ХХІ сторіч: [монографія] / Г. Балабан. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. 322 с.


14


Корольова В. В.
Комунікативно-прагматична організація сучасної української драми: монографія / В. В. Корольова; МОН України, Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. Дніпро: Ліра, 2016. 384 с.


Масненка Віталія Васильовича — завідувача кафедри історії України, доктора історичних наук, професора за праці:


15


Масненко В. В.
Українська хата / В. В. Масненко, В. Ракшанов; ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Осередок наук. т-ва Шевченка в Черкасах. Черкаси: Брама-Україна, 2012. 190 с.


16


Дослідницьким полем війни, без ідеологічних окопів:
матеріали наук.-практ. семінару "Нацистська окупація України (1941-1944 рр.): проблеми та перспективи дослідження", 18 квітня 2008 р., Вип. 2 / ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Каф. історії та етнології України; редкол.: В. В. Масненко (голов. ред.), Ю. П. Присяжнюк (наук. ред.) [та ін.]. Черкаси: Вертикаль, 2010. 184 с.


17


Образ Білорусі в історіографії та історичній пам'яті українців:
кол. монографія / К. Івангородський, В. Масненко, Ю. Михайлюк [та ін.]; наук. ред. В. Масненко; ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Черкаси: Вид - во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. 200 с.


Мельниченка Василя Миколайовича — кандидата історичних наук, професора кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки за праці:


18


Мельниченко В. М.
Шевченкіана Черкащини: вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка на Черкащині / В. М. Мельниченко. Черкаси: Брама-Україна, 2013. 208 с.


19


Мельниченко В. М.
Черкащина в добу української революції, 1917-1921 рр.: навч. посіб. / В. М. Мельниченко; ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Черкаська обл. орг. нац. спілки краєзнавців України. Черкаси: Вертикаль, 2016. 200 с.


Пахаренка Василя Івановича — доктора філологічних наук, професора кафедри української літератури та компаративістики за праці:


20 


Пахаренко В. І.
Українська література. 9 кл.: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Пахаренко. Київ: Грамота, 2017. 272 с.


21


Пахаренко В. І.
Шевченко як геній. Природа, своєрідність і стратегії інтерпретації геніяльности поета: [монографія] / В. І. Пахаренко; відп. ред. В. Т. Поліщук. Черкаси: Брама-Україна, 2013. 840 с.


Поліщука Володимира Трохимовича — завідувача кафедри української літератури та компаративістики, доктора філологічних наук, професора за праці:


22


Петров В.
Розвідки: у 3 т. / В. Петров; упоряд., передм., прим. В. Брюховецький. Київ: Темпора, 2013. 3 т.


25


Омельчук О.
Літературні ідеали українського вістниківства (1922-1939): монографія / О. Омельчук; наук. ред. Т. Гундорова ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Київ: Смолоскип, 2011. 336 с.


26


Івашків Г.
Декор української народної кераміки ХVI - першої половини ХХ століть = The Decor of Ukrainian Folk Ceramics of the 16-th - First Half of the 20-th Centuries: [монографія] / Г. Івашків ; відп. ред. С. Павлюк; наук. ред. М. Станкевич. Львів: Вид-во Інституту народознавства НАН України, 2007. 544 с.


27


Мацько В.
Українська література: людина - світ - час: [літературозн. студії] / В. Мацько. Хмельницький: Цюпак А. А., 2017. 228 с.


Синявську Ларису Іванівну — доктора історичних наук, професора кафедри історії України за праці:


28


Синявська Л. І.
Важка промисловість Сходу і Півдня України під час Першої світової війни: монографія / Л. І. Синявська; наук. ред. О. П. Реєнт; Ін-т історії України НАН України. Київ; Ніжин: Лисенко М. М., 2014. 478 с.


29


Силка О. З.
, Синявська Л. І. Бандури пісня недоспівана… або суспільний виклик Михайла Злобинця: наукове видання / О. З. Силка, Л. І. Синявська. Черкаси: Гордієнко Є. І., 2017. 246 с.


30


Реклама в пам’яті культур.
Книга ІІ. Рекламні феномени Античності: монографія / П. Ю. Саух, В. В. Чуприна. Н. М. Левицька та ін. Черкаси: Гордієнко Є. І., 2017. 486 с.


Сухушину Олену Вікторівну — доцента кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки, кандидата історичних наук та Овчаренка Олександра Ілліча — доцента кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, кандидата історичних наук за праці:


31


Овчаренко О. І.
Історія міжнародних відносин (1918 р. – початок ХХІ ст.): навч.-метод. посіб. для студентів ННІ історії та філософії (напрям підгот."Історія") / О. І. Овчаренко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Черкаси: АММО, 2014. 333 с.


32


Міжнародні відносини
напередодні й у період Першої світової війни 1914-1918 рр. (у документах і спогадах сучасників): [хрестоматія] / авт.-уклад.: О. І. Овчаренко, О. В. Сухушина. Черкаси: Вертикаль, 2016. 708 с.


Чабана Анатолія Юзефовича — доктора історичних наук, професора кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки за працю:


33


Чабан А. Ю.
Щедрий стіл Середньої Наддніпрянщини: монографія / А. Ю. Чабан. – Черкаси: Вертикаль: Кандич С. Г., 2017. 320 с.


Черевка Олександра Володимировича — ректора ЧНУ ім. Б. Хмельницького, доктора економічних наук, професора за праці:


34


Черевко О. В.
Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України: монографія / О. В. Черевко. Черкаси: Брама-Україна, 2006. 424 с.


35


Стратегічні пріоритети
детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір: кол. монографія / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; за ред. О. В. Черевка. Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2014. 442 с.


36


Управління системою
економічної безпеки суб'єктів господарювання: обліково-аналітичне забезпечення: кол. монографія / МОН України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, ЧНУ ім. Б. Хмельницького; за ред.: О. В. Черевка, Л. В. Гнилицької, І. П. Мігус. Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2015.196 с.


Шарого В’ячеслава Івановича — завідувача кафедри державної служби публічного адміністрування та політології, доктора наук з державного управління, професора за праці:


37


Основи державного управління.
: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Шарий; Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту. Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2009. 516 с.


38


Шарий В. І.
Державне управління: антикризові технології: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Шарий; Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту. Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2009. 379 с.


39


Теорії, технології та особливості
реалізації адміністративних реформ у стрижневих країнах світу: монографія / В. І. Шарий, О. В. Черевко, В. М. Мойсієнко; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2017. 316 с.


40


Шарий В. І.
Системи місцевого самоврядування зарубіжних країн: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Шарий; Київський ун-т культури і мистецтва. Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2011. 269 с.


41

Реалізація антикризової державної політики стрижневими країнами світу в умовах ризиків: монографія / В. І. Шарий, О. В. Черевко, В. М. Мойсієнко [та ін.]; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2017.; 300 с.


Колектив наукової бібліотеки ім. М. Максимовича висловлює щиру вдячність науково-педагогічним працівникам за безкорисливий внесок у формування фондів нашої книгозбірні.

Переможцями конкурсу «Найактивніший читач 2017 року» серед викладачів університету визнано завідувача кафедри української літератури та компаративістики, професора Поліщука В.Т. та доцента кафедри хімії та наноматеріалознавства, кандидат педагогічних наук Грабовий А.К.

Серед студентського загалу перемогли студентка 3 курсу ННІ природничих наук Богінська Леся та студентка 2 курсу ННІ іноземних мов Берліменко Анна.

Перегляди: 4175

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua