Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Интернет-магазин nachodki.ru

Сьогодення

Наукова бібліотека – важливий підрозділ ЧНУ ім. Б. Хмельницького

Одним із найважливіших підрозділів університету є наукова бібліотека – помітний духовний і культурно–просвітницький центр Шевченкового краю. Бібліотека виконує важливі функції, забезпечуючи насамперед методичну та джерельно–наукову базу для реалізації наукових навчально–виховних та дослідницьких програм і проектів у нашому навчальному закладі.

Сьогодні наукова бібліотека є розгалуженим і багатофункціональним науково–методичним комплексом. У структурі бібліотеки нині налічується 4 відділи. Фонди бібліотеки становлять понад 806 тис. примірників книг та періодичних видань. Лише навчальної літератури налічується 272 тис. примірників.

Кожного року бібліотека поповнюється різноманітною навчальною та науковою літературою з різних джерел. Після відкриття у 2004 р. на базі університету спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій бібліотечні фонди періодично збагачуються обов’язковим примірником рукопису тексту дисертацій. Бібліотека співпрацює з видавництвами «Знання», «Вища школа», «Академвидав», «Кондор», з видавничо – торговельними компаніями: «Центр навчальної літератури», «Ліра–К» та з місцевими видавництвами «Брама», «Відлуння–Плюс», «Черкаський ЦНТЕІ, обмінним фондом Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національної парламенської бібліотеки, Наукової бібліотеки ЛНУ ім. І. Франка, КНУ ім. Т. Шевченка, Національним університетом «Києво–Могилянська Академія», галузевими НДІ НАН України, Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України, Інститутом історії НАН України, Головним управлінням освіти і науки Черкаської ОДА та ін.;

Систематичне поповнення фонду, редагування довідкового апарату бібліотеки – один з найважливіших напрямків роботи відділу комплектування та наукової обробки документів (завідувачка – Барановська Марина Миколаївна), який здійснює технічну та наукову обробку літератури, формує та веде каталоги, у тому числі й електронний. У цьому відділі систематизуються усі надходження, складаються анотації, що сприяє більш якісному відображенню інформації. Електронний каталог відкрив необмежені можливості для розкриття змісту документів та розширення пошукового списку інформації.

Особливістю роботи інформаційно–бібліографічного відділу, який очолює Надія Василівна Демченко, є надання допомоги викладачам та студентам у цілеспрямованому пошуку потрібної інформації, в опануванні раціональних методів роботи над книгою і текстом. Упродовж року відділ надає інформаційну допомогу не тільки читачам ВНЗ, а й віртуальним користувачам. Уведення змістового модуля «Інформаційна культура студента» до навчальної програми з дисципліни «Вступ до університетських студій» для перших курсів дало змогу проводити заняття з основ бібліотечно–інформаційної грамотності (як теоретичних, так і практичних). Досить об’ємна робота ведеться з індивідуального інформування користувачів в системі ВРІ (вибіркове розповсюдження інформації) та ДОК (диференційне обслуговування керівництва). Автоматизація бібліотеки прискорила появу нових форм інформування користувачів. Для передачі інформації науковцям про нові надходження літератури відповідно до кола наукових інтересів активно використовується електронна доставка інформації на кафедри, що дає змогу економити час.

В умовах сучасної інформаційної революції велике майбутнє належить відділу інформаційних технологій та автоматизованих систем. У 2002 р. був складений перспективний план (до 2015 р.) щодо впровадження нової системи автоматизації роботи бібліотеки (САБ). До поетапного впровадження САБ належить: створення та удосконалення системи електронного каталогу (ЕК), підтримка автоматизованих робочих місць (АРМів), створення віртуальної бібліотеки, здійснення макетування власної Web–сторінки та представлення бібліотеки на сайті університету. Доступ до ЕК здійснюється через локальну мережу в межах навчальних корпусів ЧНУ, яка дозволяє здійснювати електронний пошук необхідної літератури не лише в основному приміщенні бібліотеки, але й у навчальних комп’ютерних класах інститутів та факультетів. Нині обсяг власних електронних БД (баз даних) становить 225 тис. записів. Бібліотека підключена до всесвітньої мережі Інтернет. На сьогодні її комп’ютерна мережа нараховує 45 автоматизованих робочих місць. З них 31 – для працівників бібліотеки, 14 для користувачів. У завершальній стадії знаходиться створення електронної бібліотеки.

Ключовим підрозділом наукової бібліотеки є відділ обслуговування, який безпосередньо і найбільше працює з користувачами. Його роботою керує Любов Миколаївна Мальована. Студентів та викладачів, окрім центрального абонементу навчальної і наукової літератури обслуговують абонементи філологічного, фізико–математичного профілів, художньої літератури, а також система читальних залів – періодичних видань, природничої, економічної, історичної, філологічної та психолого–педагогічної літератури, авторефератів дисертацій. Через систему абонементів та галузевих читальних залів працівники відділу здійснюють книговидачу та необхідне консультування викладачів і студентів. Поряд з навчально–методичною та науковою літературою новітнього походження до послуг читачів також колекція рідкісної літератури ХVІІІ – першої половини ХХ ст. (понад 1300 примірників), яка є предметом гордості бібліотеки. З метою забезпечення науковців та студентів університету необхідною інформацією використовуються фонди провідних бібліотек України через систему міжбібліотечного абонементу (МБА).

У бібліотеці систематично проводяться культурно–просвітницькі заходи та практикуються інноваційні форми популяризації її фондів. Більшість з них приурочена до важливих світових та вітчизняних подій у різних галузях науки, ювілейних дат. Робота з талановитою молоддю університету дає змогу реалізувати їх творчий потенціал. Цьому сприяє поетична студія "Крила", Клуб К. Паустовського, Клуб цікавих зустрічей та культурно-просвітницькі заходи, які підвищують соціокультурну обізнаність наших читачів. Організовуються книжкові виставки, відкриті перегляди літератури, презентації нових видань, літературні вечори, читацькі конференції, тематичні заходи.

Бібліотека має власні видання: інформаційні бюлетені "Книжкова скарбниця", "E-Library", "Відгомін". З 2006 р. науковою бібліотекою було започатковано серію біобібліографічних покажчиків – „Бібліографія праць вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького”. Ініціатором їх видання та укладачем стала вчений секретар бібліотеки, кандидат історичних наук Оксана Захарівна Медалієва. У їх виданні взяли також участь й інші працівники бібліотеки та вчені університету. Згодом побачать світ нові видання бібліотеки: тематичні, бібліографічні покажчики до знаменних подій в літературному та культурному житті, науково-популярні видання, тощо.

Важливе місце в роботі бібліотеки належить відділу книгозбереження, його очолює Ірина Петрівна Краскова. Цей важливий підрозділ забезпечує збереження цінної маловикористовуваної літератури. Відділ забезпечує й ведення топографічного каталогу. Поповненню бібліотеки потрібною літературою сприятиме також і створений нещодавно при цьому відділі обмінний фонд бібліотеки.

У 2007 р. було створено відділ науково–методичної роботи ним завідує Наталія Григорівна Конджарян, основним завданням якого є акумуляція бібліотечних інновацій та їх оперативне впровадження в практику роботи, кваліфіковане консультування працівників, сприяння їхньому фаховому росту, вироблення науково обгрунтованих рекомендацій удосконалення технологічних процесів, розробка методичних та регулятивних документів тощо. Найважливіші питання удосконалення роботи стають предметом розгляду на засіданнях методичної ради наукової бібліотеки. Працівники бібліотеки беруть активну участь у наукових нарадах, конференціях, симпозіумах різного рівня (університетського, міського, обласного, всеукраїнського, міжнародного).

Запорукою успішної роботи наукової бібліотеки є професіоналізм та високий ступінь відповідальності за доручену справу працівників бібліотеки. Нині кадровий штат бібліотеки становить 53 працівники, при цьому, 43 з них мають вищу освіту, 10 – середню спеціальну, 50% працівників працюють більше 20 років. З жовтня 2008 р. трудовий колектив очолює кандидат історичних наук, доцент, член Національної спілки журналістів Григорій Михайлович Голиш. Його заступником з наукової роботи є Вікторія Володимирівна Пономаренко.

Працівники наукової бібліотеки з оптимізмом дивляться в майбутнє. Головні пріорітети своєї діяльності вони вбачають у тому, щоб іти в ногу з швидкоплинним, інформаційно стрімким життям та в постійному поліпшенні рівня обслуговування викладачів та студентів задля подальшого поступу університету на європейських освітніх обширах. Перспективи розвитку наукової бібліотеки університету пов’язані із забезпеченням широкого доступу користувачів до світових інформаційних ресурсів, удосконалення інформаційного забезпечення науково–педагогічних працівників та студентів, впровадження автоматизованої видачі літератури та інноваційних комп’ютерних технологій, корпоративної взаємодії з бібліотечними закладами університетів України, а також далекого та близького зарубіжжя.

Директор наукової бібліотеки, доцент

Г. М. Голиш

Перегляди: 10653

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua