Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

Конституції України - правова основа демократії України

Борденюк В. І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії [Текст]: монографія / В. І. Борденюк. - К.: Парламентське видавництво, 2007. - 573 с.

У монографії розглядаються актуальні теоретичні та практичні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування у його співвідношенні з державним управлінням. Зокрема, в роботі досліджуються місце місцевого самоврядування в системі соціального управління, поняття та основні форми децентралізації державної влади (місцевого самоврядування), місце місцевого самоврядування в механізмі держави, системні взаємозв'язки органів місцевого самоврядування функцій держави та функцій місцевого самоврядування, форм та методів управлінської діяльності органів місцевого самоврядування з формами та методами діяльності органів державного управління.

Лисенков С. Л. Основи конституційного процесуального права [Текст]: навч. посіб. / С. Л. Лисенков; М-во освіти і науки України. - К.: Юрисконсульт: КНТ, 2007. - 270 с.

Книга підготовлена на основі лекцій з ряду провідних тем курсу "Конституційне процесуальне право України", що протягом кількох останніх років читались автором студентам Академії адвокатури України та слухачам Національної академії внутрішніх справ України. Матеріал подається відповідно до чинного законодавства за станом на 1 вересня 2006 року.

Батанов, О. В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні [Текст]: монографія / О. В. Батанов; за заг. ред. В. Ф. Погорілка; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К.: Ін-Юре, 2003. - 512 с.

У книзі висвітлено теоретичні основи конституційно-правового статусу територіальних громад в Україні. Аналізуються основні теорії походження місцевого самоврядування, висвітлюються процес становлення наукових уявлень про територіальну громаду як у вітчизняній, так і в світовій політико-правовій думці. Розкриваються поняття та ознаки територіальних громад, проводиться класифікація цих соціальних спільностей, подано характеристику їх функцій і повноважень, основних об'єктів та форм діяльності. Висвітлюються концептуальні проблеми статутної нормотворчості територіальних громад в Україні. Значну увагу приділено проблемам розвитку місцевого самоврядування у столиці України - місті-герої Києві. Розглядаються концептуальні проблеми відповідальності в механізмі функціонування територіальних громад. Сформульовані основні тенденції становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні.

Бабенко, К. А. Конституційні засади розвитку і регулювання політико-правових відносин в Україні [Текст]: монографія / К. А. Бабенко; наук. ред. О. В. Скрипнюк. - К.: Ін Юре, 2008. - 480 с.

Монографія присвячена дослідженню ролі Конституції України і сформованої на її основі системи конституційного права в процесі оформлення та розвитку політико-правових відносин як необхідного складового елементу загального комплексу суспільних відносин. Автор висвітлює теоретико-методологічні основи дослідження коституційного регулювання політико-правових відносин, аналізує конституційне регулювання політико-правових відносин як самостійну форму коституційного впливу на суспільні відносини, досліджує актуальні проблеми сучасного етапу розвитку системи конституційного регулювання політико-правових відносин в Україні. Також подається комплексна концепція розвитку Конституції України як важливого фактора, який визначає специфіку побудови та функціонування політико-правових відносин, закладає основні правові параметри її генези й удосконалення в напрямі реалізації цілей побудови демократичної та правової держави.

Верховна Рада України [Текст]: інформ. довідник, Вип. 2 / упоряд.: М. Ярош (відп. ред.), А. Пивовар, А. Погорєлова. - К.: Парламентське видавництво, 2002. - 160 с.

Інформаційний довідник містить порівняльні дані про роботу Верховної Ради України першого, другого та третього скликань, інформацію щодо розвитку українського парламентаризму, основних форм реалізації конституційних повноважень парламенту, передумов та напрямів підвищення ефективності діяльності єдиного законодавчого органу держави.

Джерела конституційного права України [Текст]: монографія / Ю. С. Шемшученко, Н. М. Пархоменко, О. В. Скрипню [та ін.]; відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К.: Наукова думка, 2010. - 710 с.

У монографії досліджуються теоретичні основи визначення джерел конституційного права з урахуванням положень загальної теорії права та специфіки цієї галузі права, наведена порівняльно-правова характеристика джерел конституційного права України та зарубіжних країн. Як джерела конституційного права України розглядаються закони й підзаконні акти парламенту, глави держави, уряду, а також рішення Конституційного Суду, судовий прецедент, практика державних установ. Висвітлюються проблеми вдосконалення всіх цих джерел, зокрема, питання юридичної техніки їх вироблення.

Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні [Текст]: монографія / А. Єзеров; М-во освіти і науки України, Одеська нац. юридична акад. - О.: Юридична література, 2008. - 238 с.

Постійне зростання конфліктності конституційно-правових відносин, необхідність удосконалення конституційного законодавства у відповідальності до світових стандартів конституціоналізму зумовлюють актуальність дослідження конституційних конфліктів в Україні. Саме тому комплексний аналіз існуючих у сучасній Україні конституційних конфліктів та конституційних конфліктів, що політично та юридично вичерпані, а також практичних результатів впливу, який здійснюється конституційним правом як фундаментальним нормативним інституційним регулятором, на детермінацію та динаміку конституційних конфліктів, на мінімізацію їх негативних наслідків, має не тільки актуальне, але й концептуальне значення для теорії та практики українського конституціоналізму. Вперше в рамках науки конституційного права України на основі системного підходу здійснено комплексне монографічне дослідження особливостей та закономірностей конституційного конфлікту як феномена і процесу політико-правової реальності сучасного державотворення в Україні та зумовлених цим актуальних теоретичних і практичних питань. У такий спосіб вирішено важливе наукове завдання - завдання розвитку цілісної концепції конституційного конфлікту на підставі синтезу всіх аспектів теоретичного бачення даної проблеми у конституційно-правовому вимірі.

Державний гімн України [Текст]: популярний історичний нарис / упоряд.: М. П. Линник, В. М. Пономаренко; авт. тексту : М. П. Загайкевич; ред.: Т. І. Моргун. - К.: Музична Україна, 2006. - 56 с.


Законодавча діяльність в Україні: стан, пріоритети, шляхи вдосконалення (за матеріалами Верховної Ради України четвертого і п'ятого скликань) [Текст]: наук.-практ. вид. / О. В. Богачова, В. С. Журавський, О. В. Зайчук [та ін.]; за заг. ред. В. М. Литвина; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К. : Фенікс, 2007. - 736 с.

У науково-практичному виданні досліджені та системно висвітлені сучасний стан та пріоритети законодавчої діяльності в Україні, шляхи її подальшого вдосконалення.

Перегляди: 3786

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua