Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Шаблоны Joomla здесь

Нові надходження за листопад 2019 року

001

Кондратюк, К. К. Новітня історія України 1914-1945 рр. : навч. посіб. / К. К. Кондратюк ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Вид. 2-е, допов.002 - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. - 340 с.

 

Подано систематичний виклад подій початку Першої до закінчення Другої світових воєн. Значну увагу зосереджено на питаннях визвольних змагань українського народу і його державотворчої діяльності, трагічної долі України в умовах тоталітарного режиму, її боротьби з фашитською окупацією у роки Другої світової війни.

 

 

  

002

 Буйських, Ю. Колись русалки по землі ходили... Жіночі образи української міфології / Ю. Буйських. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 320 с.

 

Ця книжка - поєднання наукової інтерпретації міфологічних вірувань і уявлень українців та "живих" усних текстів, записаних авторкою від носіїв традиції в різних регіонах України. Традиційні жіночі постаті української міфології проаналізовані разом із такими явищима культури, як народна релігійність і народна медицина.

 

  

003

Сергійчук, В. Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства / В. Сергійчук. - Вид. 5-е, допов. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2018. - 432 с.

 

У пропонованій книзі на основі архівних документів і спогадів очевидців обгрунтовується закономірність визначення Голодомору 1932 - 1933 років в Україні геноцидом українства відповідно до Конвенції ООН щодо запобігання злочинів проти людства.

 

 

 

004

 

Правознавство : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Г. А. Волошкевич [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Третяков О. М., 2019. - 686 с.

 

Підручник з дисципліни "Правознавство" є системним викладенням структурованого навчального матеріалу з основних галузей права. Питання та завдання у підручнику дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи з додатковим використанням нормативної та довідкової літератури.

 

                                                                    

005

Гуржій, О.   Нариси з історії розвитку виробничих відносин і торгівлі в Україні (друга половина ХVII - початок ХХ ст.) / О. Гуржій, О. Реєнт, Н. Шапошнікова ; Ін-т історії України НАН України. - Київ : Інститут історії України НАН України, 2018. - 365 с.

 

В книзі оповідається, як змінювались виробничі відносини в країні від "застійного" середньовіччя до "бурхливого" буржуазного суспільства, як виникали, юридично оформлялись і "тихо" зникли цілі соціальні групи населення: козацтво, чумацтво, кріпосні селяни та ін. Яскраво і поетапно змальовано розвиток внутрішньої торгівлі і як саме в конкурентній боротьбі України виходила на зовнішні ринки збуту товарів. Наводяться великий фактичний (документальний) і статистичний матеріал.

 

 

 

006Війни і мир, або "Українці - поляки: брати/вороги, сусіди..." / за заг. ред. Л. Івшиної. - Київ : Українська прес-група, 2004. - 560 с.

 

Образ козака-провидця Мусія Вернигори вперше з'являється в українській народній творчості в першій половині XVIII ст. За народними переказами, козак-провісник переконував українців у тому, що після років нещасть обов'язково настануть кращі часи в Україні. Із середини XVIII ст. побутує польська версія образу Вернигори, авторство якої приписують сполонізованим українським шляхтичам. Її появу дослідники пов'язують із троями тривожного очікування, що запанували в Речі Посполитій напередодній жахливих внутрішніх і зовнішніх змін. У польській версії Вернигора передбачає як жорстокі україно-польські кривополиття (що таки сталися в часи Коліївщини 1768 р.), так і воскрисіння Польщі. Врешті козак-віщун став одним із найулюбленіших польських літературних героїв. На картині Яна Матейка "Вернигора" динамічна й натхненна постать Вернигори розділяє дві групи персонажів - поляків та українців. Утім, на передньому плані Матейко зобразив дитя в білому - символ обов'язкового єднання обох народів у щасливому майбутньому.

 

 

007

Боєчко, В. Ф. Друга Річпосполита 1914-1921 рр.: становлення державності : монографія / В. Ф. Боєчко ; наук. конс. С. В. Корновенко ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 410 с.

 

Монографію присвячено аналізу суспільно-політичних процесів, пов'язаних зі становленням польської державності в 1914 - 1921 рр.

 

 

 

  

008

Тактико-спеціальна підготовка (тактика професійної діяльності) : навч. посіб. / МОН України, М-во внутрішніх справ України, Харківський нац. ун-т внутрішніх справ ; під заг. ред. В. П. Пєткова. - 2-е вид., змін. та допов. - Київ : КНТ, 2015. - 352 с. 

 

Навчальний посібник містить в собі загальні положення тактико-спеціальної підготовки, структуру та основні завдання органів внутрішніх справ під час організації охорони громадського порядку у різних умовах оперативної обстановки. Розрахований на слухачів та курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України, а також магістрів, викладачів та практичних працівників органів внутрішніх справ, слухачів заочного відділення та курсів початкової підготовки кандидатів на службу в ОВС на посади рядового та молодшого начальницького складу підрозділів патрульної служби.

 

 

009

 Онищук, Я. І. Населення Західної Волині та Західного Поділля у першій половині І тис. н. е.: культурно-історичний аспект : монографія / Я. І. Онищук ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. - 568 с.

 

У монографії розглянуто культурно-історичні процеси на території західних районів Волині та Поділля у першій половині I тис. н. е. Визначені основні напрямки міграцій і шляхи розселення слов'янської, гето-дакійської та германської людності, контактні зони, що сформувалися на цих теренах унаслідок тривалої комунікації різноетнічних племен. Через призму розвитку матеріальної та духовної культури пшеворського, липицького, зубрицького, Вельбарського та черняхівського населення розглянуто особливості проживання, побуту, господарства, поховальної обрядованості, а також взаємовідносини цих спільнот з провінційно-римським світом.

 

 

010

Коваленко, Б. На межі двох світів : [спогади й думки] / Б. Коваленко. - К. : Ярославів Вал, 2011. - 208 с.

 

Це - гранично правдива історія одного роду, змушеного жити й виживати в умовах, далеких від сприятливих. У цій сазі віддзеркалюються умови мешканця українського люду, кращі представники якого змушені були виїхати з Батьківщини, але берегли Україну в серці й чимало робили для неї й поза її межами.

 

 

 

 

011

Поліщук, О. В. Організаційно-правові засади перевірки відомостей про кримінальні правопорушення до початку досудового розслідування : монографія / О. В. Поліщук ; М-во внутрішніх справ України, Одеський держ. ун-т внутрішніх справ. - Одеса : Букаєв В. В., 2019. - 214 с.

 

У монографії викладено результати комплексного дослідження теоретичних та правових основ перевірки відомостей про кримінальні правопорушення. Грунтуючись на наукових узагальненнях, автор пропонує власне бачення розв'язання низки проблем, які виникають до початку досудового розслідування при проведенні огляду, обшуку, затриманні.

 

  

012

Медведенко, Н. В. Правові та організаційні засади дисциплінарного провадження в органах національної поліції України : монографія / Н. В. Медведенко, С. В. Медведенко, О. В. Ковальова ; М-во внутрішніх справ України, Одеський держ. ун-т внутрішніх справ. - Одеса : Букаєв В. В., 2019. - 264 с.

 

У монографії розглядаються питання пов'язані з дисциплінарним провадженням, яке є важливою складовою регулювання суспільних відносин у сфері адміністративного, трудового права та публічного управління. Здійснено комплексне дослідження правових та організаційних засад дисциплінарного провадження в органах Національної поліції України.

  

013Історія та культура України : навч. посіб. для студентів неісторичних спец. / М-во освіти і науки України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; уклад.: Т. В. Кузнець , О. В. Лісовська, О. В. Скус ; рец. А. Г. Морозов. - Умань : Жовтий О. О., 2016. - 176 с.

 

 

Це навчально-методичний комплекс, що включає програму даної навчальної дисципліни, орієнтовну структуру курсу, матеріали до тем з пропонованою літературою для самостійного їх вивчення, тематику ІНДЗ (рефератів), хронологічні схеми, тести підсумкового контролю по модулях для самоконтролю, питання для повторення курсу, рекомендовану літературу та електронні ресурси до курсу, історичні персоналії, коротку характеристику історико-культурних пам'яток архітектури та образотворчого мистецтва. У межах кожної теми виділено основну хронологію, що є обов'язковою для запам'ятовування, а також - опорний понятійно-термінологічний супровід.

 

  

014

Черкащина: історія краю та його людності / С. Горошко [та ін.] ; ред.: В. Масненко, В. Поліщук. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. - 698 с.

 

Ця книга э першим системним науково-популярним викладом історії Черкащини, здійсненим на концептуальних засадах історичної регіоналістики. Історію краю розглянуто від часів творіння земної тверді до сьогодення в контекстах різночасових державних утворень, але крізь призму прагнення до власного політичного самовизначення (україноцентризму). Стверджується, що територіальна локалізація й регіональна специфіка були зумовлені не тільки приролдно-ландшафтним середовищем Середньої Наддніпрянщини, а й спільно історичною долею. Простежено зміну гіополітичного та ментального статусу регіону, його антропологічного виміру. Описано політичну, адміністративно-територіальну приналежність краю, господарську структуру, культурний розвиток його людності. Звернуто увагу на відображення регіональних особливостей у масовій колективній пам'ті та на трансформацію регіональної ідентичності.

 

Перегляди: 1116

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua