Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Бесплатные шаблоны Joomla

«Я син свого народу»

З нагоди 214-річниці від дня народження видатного українського вченого-енциклопедиста, історика, етнографа, фольклориста, філолога, поета, ботаніка, першого ректора університету ім. Св. Володимира

МИХАЙЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧА МАКСИМОВИЧА

Maksimovi66666ch

Народився на хуторі Тимківщина (тепер у складі села Богуславець,Черкаська область, Україна) у сім'ї Олександра Івановича Максимовича (1782 – 1851) сільського судді та Гликерії Федорівни Максимович, у дівоцтві Тимківської (1788 – 1834).

У 1819 році закінчив Новгород-Сіверську гімназію. 1823 року закінчив Московський університет (словесний і природничий відділи філософського факультету, згодом ще й медичний). Залишився при університеті для науково-академічної праці, викладав ботаніку. 1833 року одержав учений ступінь доктора й був іменований ординарнимпрофесором на кафедрі ботаніки Московського університету. 1834 року у відкритому тоді університеті Св. Володимира Максимович дістав професуру російської словесності й був обраний його першим ректором.

Через поганий стан здоров'я 1845 року пішов у відставку й решту життя присвятив винятково науково-літературній діяльності, яку провадив на своєму хуторі Михайлова Гора біля села Прохорівки Золотоніського повіту, де й помер.


2018 09 07 15 37 14 01


Максимович М. О. У пошуках омріяної України: вибр. українозн. твори / М. О. Максимович; упоряд., вступ. ст. В. Короткий. - Київ: Либідь, 2003. - 360 с.

У книзі вміщено ключові українознавчі праці видатного вченого-енциклопедиста М. О. Максимовича, що стояв біля витоків становлення української ідеї. У дослідженнях, більшість із яких востаннє друкувалися в 70 - 80-х роках XIX ст., віддзеркалюється цілий етап розвитку українознавства та формування новітньої самосвідомості. Видання, що здійснюється з нагоди 200-річчя від дня народження вченого, знайомить із поглядами М. О. Максимовича стосовно найголовніших віх української історії. Багатий ілюстративний матеріал допомагає відтворити колорит тих епох, які він досліджував.


2018 09 07 15 43 34 01


Бойко, Н. М. Максимович: "Не покину, - поки згину, - мою Україну...
" [Текст]: історіографічний нарис життя і творчості М. О. Максимовича / Н. Бойко; наук. ред. А. Ю. Чабан, передм. В. В. Гоцуляк. - Сміла: Тясмин, 2002. - 175 с.

У запропонованій праці вперше аналізуєтьсядослідження вітчизняних та діаспорних вчених, які присвячені творчій біографії М. О. Максимовича як історика, що стояв біля витоків укрвїнської історичної науки. На основі вивчення джерел та літератури вченого подається об'єктивна оцінка його наукової історичної спадщини та історіософських поглядів. Зазначене дозволило відтворити концепцію української історії М. О. Максимовича в контексті розвитку вітчизняного історіографічного процесу.


2018 09 07 15 44 33 01


Дробний, І. С. На світанковій землі Михайла Максимовича: (кол. публіц.-художній нарис про рідне село) / І. С. Дробний, О. А. Кононенко. - Черкаси: ІнтролігаТОР, 2014. - 608 с.

Ця книга непомітно творилася багатьма випускниками Богуславської школи упродовж багатьох років. Матеріали писалися з різних приводів і в різний час, а згадані автори написали спогади про себе і свій час майже за все 20 століття. Трагічним воно виявилося для тих, "хто в ньому народжувався – жив – виживав – переживав – мучився – помирав". Перед читачем розкривається сумна картина передвоєнних і воєнних років, роки голодомору, тяжкі десятиліття відбудови, які випали на долю кількох поколінь. Книга відкривається історичною довідкою про село Богуславець в контексті Золотоніщини. Читач зверне увагу на імена М.О. Максимовича, його дядьків Тимківських та роду Тулубів. Видання має фотоматеріали, що розкривають життя сільської громади Богуславця, віршові та прозові твори сільських письменників. Книга зацікавить читачів, які хочуть глибше вивчити історію рідного раю.


2018 09 07 15 45 14 01


М.Максимович про українське козацтво: материалы временных коллективов / Н.І. Бойко //
Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку: Матеріали Всеукраїнських історичних читань / Ін-т Історії України, Всеукр. Спілка краєзнавців. - Черкаси, 2001. - С. 47-50.


2018 09 07 15 45 49 01


Рясна, О. О. Альманах М. Максимовича Киевлянин: історія видання, проблематика: збірник наукових праць
/ О.О. Рясна // Київський держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. Ін-т журналістики. Наукові записки Інституту журналістики. - К., 2001. - Т.4: липень-вересень 2001 р. - С. 64-72.


2018 09 07 15 46 22 01


Рясна О. О. Грішний янгол Михайла Максимовича (місце альманаху "Денница" у видавничій спадщині М. Максимовича)
[Текст]: збірник наукових праць / О.О. Рясна // Київський держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. Ін-т журналістики. Наукові записки Інституту журналістики - К., 2001. - Т.5: жовтень -грудень 2001. - С. 62-69.


2018 09 07 15 47 40 01


Максимович М.: Біографічний нарис: учебное пособие
// Видавнича справа та редагування в Україні: Постаті і джерела (ХІХ - перша третина XX ст.): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Авт.-упор. Н. Зелінська, Н. Черниш, Е. Огар та ін.; За ред. Н. Зелінської. - Л.: Світ, 2003. - С. 25-31.


2018 09 07 15 48 09 01


Грицик, М. Письменники "Руської Трійці" та Михайло Максимович: сборник
/ М Грицик // Шашкевичіана: Зб. наук. праць. Вип3. "Руська Трійця" і Прикарпаття. Вип. 4. "Руська трійця" і культура слов'янського світу / Редкол. Я. Ісаєвич, М. Ільницький (відп. ред.) та ін.; . - Л.; Вінніпег, 2000. - С. 580-582


2018 09 07 15 48 40 01


Корпанюк, М. Дзвін предківської слави: "Слово про Ігорів похід" в опрацюванні М. Максимовича: до 200-річчя від дня народження великого сина України
/ М. Корпанюк. - К.: [б. и.], 2003. - 160 с.


2018 09 07 15 53 54 01


Збірник праць всеукраїнських максимовичівських читань
/ М-во освіти і науки України; ЧНУ ім. Б. Хмельницького та ін; редкол.: С. Китова, М. П. Корпанюк, В. В. Масненко, та ін. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. - 240 с.


2018 09 07 15 43 59 01


Бойко, Н. І. Михайло Максимович - навіки з рідним краєм / Н. І. Бойко; наук. ред. А. І. Кузьмінський. - Черкаси: БРАМА, 2004. - 248 с.

У книзі досліджується процес становлення вітчизняного історичного краєзнавства крізь призму життєвого шляху та наукового доробку одного з перших українських краєзнаців ХІХ ст. Михайла Олександровича Максимовича. Висвітлено теоретичні й методологічні аспекти вивчення вченим історичного минулого Києва і його околиць, Волині та Середнього Подніпров'я. Значне місце відведено дослідженню маловідомих сторінок з історії Черкащини - батьківщини Михайла Максимовича.


2018 09 07 15 54 59 01


Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 200-літтю з дня народження видатного вченого-енциклопедиста Михайла Максимовича (1804-1873) та дню міста Канева: 1 жовтня 2004 року

М-во культури і мистецтв України, Канівська міська рада, Шевченківський нац. заповідник, Канівське училище культури і мистецтв ; редкол.: В. І. Тулін (гол.) та ін., відп. ред. О. В. Білокінь. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. - 156 с.


2018 09 07 15 56 07 01


Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.:
(До 200-річчя з дня народження вченого) /редкол.: В. П. Коцур, В. В. Німчук, І. П. Стогній [та ін.]; упоряд. Г. Л. Токмань. - К.: Просвіта, 2006. - 412 с.


2018 09 07 15 58 22 01


Райківський, І. Я. Михайло Максимович і Галичина
/ І. Я. Райківський // Вісник Черкаського університету: наук. журн. / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - № 9 (342): Серія Історичні науки. - С. 58-64.


2018 09 07 15 57 09 01


Михайло Максимович: бібліографіч. покажч.: до 200-річчя з дня народження
/ упоряд. І. П. Краскова та ін.; М-во освіти і науки України; ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2004. - 29 с.


2018 09 07 16 02 00 01


Максимович М. Листи: письма
/ М. Максимович; упоряд. тексту та ілюстр., авт. вступ. ст. В. Короткий. - К.: Либідь, 2004. - 312 с. - (Пам'ятки історичної думки України)

Книга епістолярію-своєріднитй життєпис ученого-енциклопедиста, першого ректора Київського університету Михайла Максимовича-видається вперше до 200-ліття від дня його народження.Вміщені у виданні листи відображають життєву позицію вченого,його наукові та громадські погляди.Водночас у них висвітлюються актуальні проблеми історіїї України, формування культурного середовища тощо.

Ушанування пам’яті

  • у Києві існує вулиця Михайла Максимовича
  • у Дніпрі існує вулиця Михайла Максимовича
  • вулиця Михайла Максимовича існує також у Черкасах, Чернівцях та інших населених пунктах України

Починаючи від 1994 року на Черкащині за досягнення в галузі вивчення й популяризації історії й культури Черкаського краю присуджується обласна краєзнавча премія імені Михайла Максимовича.

  • Coin_of_Ukraine_Maksymovych_R
  • Maksumovich
  • Stamp_of_Ukraine_s602
Перегляди: 2897

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua