Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Шаблоны Joomla здесь

Праці науковців Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

2021 05 13 12 22 52 01

Івангородський, К. В. Етнічна історія східних слов'ян у сучасній історіографії (український, білоруський і російський дискурси) : монографія / К. В. Івангородський ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 422 с.

У монографії розглядається наукове осмислення генези та етнічної історії спільнот східних слов’ян домонгольської доби у сучасних українській, російській і білоруській історіографіях. Здійснено комплексний компаративний аналіз історіографічної рефлексії сучасними дослідниками розвитку історичної науки пострадянського періоду. На основі застосування полідисциплінарної теоретично-методологічної бази, з’ясовано джерельний потенціал етноісторичних реконструкцій щодо східнослов’янських спільнот, їхню когнітивну притомність і концептуальну евристичність. Особлива увага звертається на новітні історично-етнологічні концепції відносно східнослов’янської минувшини, запропоновані в останні десятиліття українськими, російськими та білоруськими істориками. З ними порівнюються також етноісторичні гіпотези, сконструйовані представниками суміжних дисциплін (лінгвістів, антропологів, генетиків).

 2021 05 13 12 23 43 01

Сухушина, О. В. Світові доцентрові та інтеграційні процеси другої половини XX - початку XXI ст. : навч.-метод. посіб. / О. В. Сухушина ; рецензент О. І. Овчаренко ; М-во науки і освіти України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, ННІ міжнародних відносин, історії і філософії. - Черкаси : Вертикаль, 2021. - 136 с.


Навчальний посібник включає програму курсу "Світові доцентрові та інтеграційні процеси другої половини XX - початку XXI ст. ", питання для обговорення тем семінарських занять, джерела і наукову літературу, контрольні завдання, методичні рекомендації до кожного семінарського заняття, теми рефераторів, запитання підсумкового контролю студентів. Окремими розділами автор подає головні поняття і терміни, словник скорочень, а також хронологію основних подій.

2021 05 13 12 25 14 01

Земзюліна, Н. І. Теорія міжнародних відносин : навч.-метод. посіб. / Н. І. Земзюліна, О. О. Тітіка ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Каф. всесвіт. історії та міжнарод. відносин. - Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. - 108 с.

У посібнику розкрито предмет і об'єкт теорії міжнародних відносин, методологію досліджень міжнародних відносин, їх закономірності. Зміст відповідає основним вимогам програми дисципліни "Теорія міжнародних відносин". Містить питання для контролю знань і самостійної роботи, тематику семінарських занять, перелік рекомендованих джерел і літератури.

2021 05 13 12 25 42 01

Тітіка, О. О. Історія Стародавніх Греції та Риму : навч.-метод. посіб. / О. О. Тітіка ; наук. ред. О. Г. Перехрест ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018. - 88 с.


Навчально-методичний посібник підготовлений згідно основних вимог програми дисципліни "Історія Стародавніх Греції та Риму". Матеріали посібника спрямовані на допомогу студентам у вивченні й розумінні процесу зародження, розвитку і занепаду античної цивілізації.

2021 05 13 12 26 05 01

     Селянське республікотворення періоду української революції 1917 - 1921 рр. : монографія / С. В. Корновенко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. - 220 с. 


У монографії розкрито, що активним учасником національного державотворення періоду Української революції 1917-1921 рр. стало селянство. Зумовлено було це тим, що українське суспільство на початку ХХ ст. носило аграрний за своїм змістом характер. Селянство у роки Української революції мало власну "політичну програму", запропонувало власний варіант соціально-економічної та суспільно-політичної моделі, прийнятої для нього. Одним із виявів селянської революційності було становлення селянських республік.

2021 05 13 12 24 52 01 Тітіка, О. О. Історія міжнародних відносин (ІІІ тис. до н. е. - V ст. н. е.) : навч.-метод. посіб. / О. О. Тітіка ; наук. ред. Н. І. Земзюліна ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Гордієнко Є. І., 2019. - 68 с.

Навчально-методичний посібник підготовлений згідно основних вимог програми дисципліни "Історія міжнародних відносин (III тис. до н. е. - V ст. н. е.)". Матеріали посібника спрямовані на допомогу студентам у вивченні міжнародних відносин та зовнішньої політики держав Стародавнього Сходу й Стародавніх Греції та Риму.

2021 05 13 12 26 36 01

    Водяники 650 / А. Чабан [та ін.] ; керівник авт. кол. О. Черевко. - Черкаси ; Київ : Паперовий змій - ОПТ, 2009. - 144 с. : фото.


Історія села водяники -- водяницький родовід -- совин яр -- миколаївський храм

2021 05 13 12 27 17 01

Голиш, Г. М. Дмитро Лисун: від Гірників до Плешканів : документальна повість : спогади / Г. М. Голиш. - Черкаси : Вертикаль, 2020. - 270 с.

На підставі архівних документів та спогадів у книзі подано життєпис відомого аграрія й громадсько-політичного діяча, заслуженого працівника сільського господарства України Дмитра Олександровича Лисуна. Окремим блоком уміщено добірку спогадів колег, друзів, рідних, близьких героя книги.

2021 05 13 12 27 50 01 Голиш, Г. М. Подорож Златокраєм. Нарис історії Золотоніщини та її поселень від давнини до сьогодення / Г. М. Голиш, Л. Г. Лисиця. - 2-е вид. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 580 с.

На підставі архівних документів та спогадів у книзі подано життєпис відомого аграрія й громадсько-політичного діяча, заслуженого працівника сільського господарства України Дмитра Олександровича Лисуна. Окремим блоком уміщено добірку спогадів колег, друзів, рідних, близьких героя книги.

2021 05 13 12 28 16 01

Голиш, Г. М. Пером публіциста : вибрані нариси, статті, інтерв'ю / Г. М. Голиш ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова б-ка ім. М. Максимовича ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Черкаська обласна орг. Нац. Спілки журналістів України. - Черкаси : Вертикаль, 2019. - 388 с.

Запропонована книга є збірником публіцистики: вибраних нарисів, статей та інтерв'ю, які написані автором упродовж кількох десятиліть. Вони присвячені визначним постатям нашого краю (освітянам, науковцям, діячам мистецтва та літератури), маловідомим сторінкам регіональної історії, а також життєвим долям земляків.

2021 05 13 12 38 39 01

Мартинова, Г. І. Словник середньонаддніпрянських говірок / Г. І. Мартинова, Т. В. Щербина ; відп. ред. П. Ю. Гриценко ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2020. - 491 с.

У словнику представлено лексичний склад середньонаддніпрянських говірок, що стали основою української літературної мови. Його укладено за матеріалами автентичних діалектних текстів, записаних наприкінці XX - на початку XXI ст. упорядниками праці. До її реєстру увійшли не тільки одиниці сучасного лексикону носіїв середньонаддніпрянських говірок, а й призабуті слова, словосполученн, фразеологізми. Кожну словникову статтю ілюстровано мінітекстами, що відображають різні сторони матеріального й духовного житя діалектоносіїв.


001

Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека: [навч. посіб.] / В. І. Шарий, О. В. Черевко, В. М. Мойсієнко, Л. Я. Самойленко ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2017. - 278 с.

У навчальному посібнику висвітлено процеси європейської та міжнародної інтеграції, особливості здійснення міжнародного публічного управління, специфіку міжнародного публічного управління в сфері безпеки, моделі державної (публічної, цивільної) служби в провідних країнах Західної Європи, а також США, системи публічної влади та управління Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина та Великобританії.


002

Шарий, В. І. Cистеми місцевого самоврядування зарубіжних країн: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Шарий; Київський ун-т культури і мистецтва. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2011. - 269 с.

У навчальному посібнику "Системи місцевого самоврядування зарубіжних країн" узагальнюються теоретичні та практичні знання і положення, накопичені світовою наукою, а також практикою у галузі організації та функціонування місцевого самоврядування (муніципального управління). Автор приділив увагу особливостям управління надвеликими агломераціями та мегалополісами у зарубіжних країнах.


003

Чабан, А. Ю. Щедрий стіл Середньої Наддніпрянщини: монографія / А. Ю. Чабан. - Черкаси: Вертикаль: Кандич С. Г., 2017. - 320 с.

У запропонованій монографії, на основі грунтовного дослідження джерел, дослідницького та художньої літератури, аналізу польових досліджень, висвітлено систему харчування населення Середньої Наддніпрянщини в історічній ретроспективі, становлення традицій приготування страв та етикету споживання. Проаналізовано як із чого готували страви, кухню і кухонний інвентар, систему обрядових, традиційних та призабутих страв та напоїв.


004

Мельниченко, В. М. Черкащина в добу української революції, 1917-1921 рр.: навч. посіб. / В. М. Мельниченко; ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Черкаська обл. орг. нац. спілки краєзнавців України. - Черкаси: Вертикаль, 2016.

У навчальному посібнику на основі проблемно-хронологічного методу висвітлюються події Української революції 1917 - 1921 років, які відбувалися на Черкащені в контексті історії України цього періоду, висвітлюється участь черкащан у боротьбі за незалежність і соборність України. Зміст посібника доповнюють вміщені в ньому документи, хронологічна таблиця подій, перелік історичних місць доби революції, ілюстративний матеріал.


005

2300 вибраних мудрих думок про книгу і читання / ЧНУ ім. Б. Хмельницького, НБ ім. М. Максимовича; упоряд. Г. М. Голиш. - Черкаси: Вертикаль, 2018. - 296 с.

Збірник містить 2300 афоризмів та мудрих думок про книгу, читання, читача, бібліотеку. Подана й стисла інформація про авторів наведених сентенцій. Додатки містять усілякі цікавиники та деякі гумористичні матеріали з книжкового всесвіту.


006

Пахаренко, В. І. Українська література. 9 кл.: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Пахаренко. - Київ: Грамота, 2017. - 272 с.

Підручник містить оглядові розділи, стислі нариси життя та творчості письменників, коментарі до художніх творів, систему запитань і завдань різних рівнів складності, які допоможуть глибоко й різногранно осмислити літературні зразки. Репродукції творів класиків візуального мистецтва (живопису, скульптури, архітектури), а також звернення до музичних шедеврів, спектаклів, кінофільмів допоможуть учням осягнути природу художньої творчості, ознайомитися з багатствами вітчизняної культури.


007

Авраменко, А. С. Тестування програмного забезпечення [Текст]: навч. посіб. / А. С. Авраменко, В. С. Авраменко, Г. В. Косенюк; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - 284 с.

У посібнику розглядаються основні поняття в області тестування програмного забезпечення, критерії вибору тестів, оцінки відтестованості проекту. Значна увага приділяється модульному та інгтеграційному тестуванню, інтеграційному тестуванню для об'єктно-орієнтованого програмування. Розглядаються питання автоматизації тестування тощо.


008

Авраменко, В. С. Проектування інформаційних систем: навч. посіб. / В. С. Авраменко, А. С. Авраменко; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2017. - 434 с.

У посібнику детально описані методи аналізу та проектування інформаційних систем з використання мови UML.


009

Силка, О. З. Бандури пісня недоспівана... або суспільний виклик Михайла Злобинця [Текст] / О. З. Силка, Л. І. Синявська; наук. ред. О. П. Реєнт; ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Нац. ун-т харч. технологій, Наук. т-во істориків-аграрників. - Черкаси: Гордієнко Є. І., 2017. - 246 с.

У виданні на основі архівних документів, спогадів та історіографії представлено життєвий шлях та культурно-громадську діяльність українського бандуриста, педагога, просвітника, свідомого українця - Михайла Олександровича Злобинця (псевд. Домонтович) (1883-1937рр.). У дослідженні запропоновано систематизований виклад основних життєвих подій М. Злобинця, представлено бібліографію та часткорву антологію його робіт.


010

Реклама в пам'яті культур: [монографія], Кн. 2. Рекламні феномени Античності / П. Ю. Саух, В. В. Чуприна, Н. М. Левицька [та ін.]. - Черкаси: Гордієнко Є. І., 2017. - 485 с.

Греко-римська Античність сформувала багату духовність, піднесла культуру й мистецтво. У її аурі визріла креативна та яскрава реклама як засіб утвердження суспільних цінностей і пріоритетів та їх змістовна презентація.


011

Овчаренко, А. О. Політологія: навч. посіб. для студентів негуманітарних спец. / А. О. Овчаренко, В. А. Звірковська; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Гордієнко Є. І., 2017. - 242 с.

Навчальний посібник охоплює політологічну проблематику та містить аналіз основних понять (категорій) і найбільш суттєвих складових політичної науки, що відповідають змісту навчального курсу "Політологія".

Посібник призначений для активного використання у процесі здобуття знань, самостійного аналізу сучасного політичного життя та успішного складання іспиту чи заліку. З метою активізації самостійної роботи передбачені завдання для діагностики знань.


012

Гусак, А. М. Фізика наноматеріалів: навч. посіб. для магістрантів спец. "фізика та астрономія", Ч. 1. Теорія фазових перетворень, напруг і дефектів у матеріалах / А. М. Гусак, Т. В. Запорожець, Н. В. Сторожук; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Гордієнко Є. І., 2017. - 132 с.

Посібник містить основні теоретичні відомості про фізику сплавів, які далі будуть необхідні для вивчення наноматеріалів. Найбільш детально висвітлено питання фазових перетворень у матеріалах, зокрема всіх стадій розпаду (від зародкоутворення до коалесценції), спінодального розпаду, впорядкування сплавів. Більш конспективно аналізуються основи теорії пружності та дефектів у твердих тілах.


013

Turlo, V. Molecular dynamic study of reactions in multilayered nano-foils Ni-Al = Молекулярно-динамічне вивчення реакцій у мультишарових нано-фольгах NI-AL: [monograph] / V. Turlo; Ministry of education and science of Ukraine, Bohdan Khmelnytsky National University at Cherkasy. - Cherkasy: Gordienko E. I., 2017. - 208 p.

В монографії представлений огляд сучасного стану розуміння і моделювання реакцій Самопоширюваного  Високотемпературного Синтезу (СВС) у мильтишарових фольгах, а також власні результати автора в цій галузі.


014

Безпальчук, В. М. Моделі твердофазних реакцій - від молекулярної динаміки до середньопольового кінетичного методу: монографія / В. М. Безпальчук, О. О. Богатирьов, А. М. Гусак; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Гордієнко Є. І., 2017. - 148 с.

Побудова наносистеми - метод молекулярної динаміки - метод монте-карло - модель напилення - модель зануреного атому в мд - метод моделювання атомної міграції - адіабатичний ріст однієї фази - програмний продукт розрахунку теплових полів.


001

Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір [Текст]: кол. монографія / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького; за ред. О. В. Черевка. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2014. - 442 с.

У монографії розкривається сутність тіньової економіки, досліджено теоретичні та методологічні підходи до аналізу негативних проявів тінізації на безпеку держави, фінансові установи та суб'єктів господарювання. Приділено увагу вивченню зовнішніх та внутрішніх механізмів детінізації економічних процесів на мікро рівні через систему бухгалторського обліку, контролю та економічної безпеки. Запропоновано грунтовні пропозиції детінізації економіки України, які стосуються пріоритетної стратегії економічної безпеки держави та її суб'єктів міро рівня. Розраховано на політиків, державних службовців, науковців, фахівців з питань тіньової економіки у системі економічної безпеки.


002

Корновенко С. В. Діяльність закладів культури в українському селі в 90-х роках ХХ - на початку ХХІ століття (за матеріалами Черкаської області): монографія / С. В. Корновенко, С. В. Чмільова; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, НДІ українознавства. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2015. - 264 с.

Монографія є першим комплексним історичним дослідженням, що розкриває особливості функціонування сільських закладів культури в українському селі в 90-х роках XX - на початку XXI ст. У праці простежено історію формування нової нормативно-правової бази незалежної України щодо сфери культури населі, висвітлено основні тенденції, притаманні сучасному стану роботи сільських закладів культури Черкащини. Значну увагу приділено аналізу культурно-дозвіллєвих запитів і потреб жителів села та на основі цього сформульовано пропозиції щодо вдосконалення діяльності сільських закладів культури з урахуванням досвіду Черкаської області.


003

Гоцуляк В. В. Історія, її методологія і історіографія як наукові та навчальні дисципліни / В. В. Гоцуляк; Міністерство освіти і науки України, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Третяков О. М., 2016. - 732 с.

Навчальний посібник містить інтелектуальне та дидактичне осягнення історії, її методології та історіографії у світовому та українському вимірі. Увага також звернута на сучасну світову та українську історіографію. Наведені основи курсів, навчальні програми та література до них.


004

Міжнародні відносини напередодні й у період Першої світової війни 1914-1918 рр. (у документах і спогадах сучасників): [хрестоматія] / авт.-уклад.: О. І. Овчаренко, О. В. Сухушина. - Черкаси: Вертикаль, 2016. - 708 с.


005

Голиш Л. Г. Генеалогія та основи соціального етикету: навч.-метод. посіб. / Л. Г. Голиш; конс. Г. М. Голиш ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Каф. архівозн., новітньої історії та спец. істор. дисциплін. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 68 с.

Посібник містить навчально-методичні матеріали з університетського курсу "Генеологія та основи соціального етикету": Програму, матеріали лекцій, семінарів, самостійної роботи, запитання для різних видів контролю, критерії оцінювання, списки рекомендованої літератури тощо.


006

Голиш Г. М. Основи нумізматики: навч. посіб. / Г. М. Голиш; М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - 2-е вид., [допов. і випр.]. - Черкаси: ЦНТЕІ, 2006. - 314 с.

Відповідно до програми зі спеціальних історичних дисциплін у посібнику розкриваються закономірності виникнення монет як провідних суб'єктів товарно-грошових відносин, аналізуються основні етапи історії монетного обігу України та сусідніх з нею держав від давнини до сьогодення, подаються тлумачення найважливіших термінів і понять з нумізматики, окремі рекомендації щодо використання нумізматичного матеріалу.


007

Голиш Г. М. Покликані високим і вічним. Викладачі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького - члени національних творчих спілок / Г. М. Голиш, Л. Г. Голиш; ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 170 с.

У книзі розповідається про викладачів Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, які є членами національних творчих спілок України. Окрім стислих життєписів та інформації про творчу діяльність подано й вибрану бібліографію їхніх найвагоміших праць.


008

Видриган М. В. Філософія: навч.-метод. посіб. для допом. студ. в орг. самостійної роботи під час вивчення навч. дисципліни "Філософія" / М. В. Видриган; М-во освіти і науки України, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 168 с.

Посібник містить методичні рекомендації для допомоги студентам в організації самостійної роботи під час вивчення навчальної дисципліни "Філософія". Головна увага зосереджена на засвоєнні методології й методики філософського пізнання з метою навчити студентів самостійно здобувати філософські знання. У посібнику містяться також навчальна та робоча програма, перелік питань до екзамену, література.


009

Марченко О. В. Богошукання як шлях людського самоздійснення: аналіз вітчизняної релігійно-філософської традиції [Текст]: монографія / О. В. Марченко; наук. ред.: В. І. Лубський. - Черкаси: Брама, 2004. - 264 с.

У монографії на основі осмислення вітчизняної релігійно-філософської традиції, творчості та життєвого досвіду її провідних представників, здійснюється аналіз богошукання як важливого шляху самовизначення та самореалізації особистості, коли пошук Бога для людини стає насамперед пошуком себе, своєї людяності, істинної форми власного існування, актуалізацією нових духовних і моральних вимірів свого буття, перетворюється на процес морального зростання особистості, її духовного преображення. Проблематика даного дослідження є співзвучною запитам сучасної людини, яка, сподіваючись вийти із стану духовної кризи, шукає таких шляхів до Бога, які б відповідали її духовним потребам, повноті її власного досвіду.

<
010

Іщенко М. П. Філософія науки: питання теорії і методології: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Іщенко, І. І. Руденко; за ред. д-ра філос. наук, проф. М. П. Іщенка; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банківської справи. - К.: УБС НБУ, 2010. - 444 с.

У навчальному посібнику нановій концептуальній основі філософіїї науки висвітлено епохальні досягнення наук - природничих, суспільних і технічних, - що кардинально змінювали хід історії і забезпечували поступ людства до сучасних інноваційних технологій. Розкрито особливості філософії науки, проблеми етики, естетики і соціально-політичної відповідальності у науковій творчості. Показано логіку і прагматику розвитку наукових знань та їх відображення в способі життя техногенної цивілізації.


011

Іщенко М. П. Вища освіта України і Болонський процес: навч.-метод. посіб. / М. П. Іщенко, А. О. Овчаренко, В. П. Ткаченко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 358 с.

Цей посібник створено з метою його спеціальної адаптації до особливостей навчання магістрантів зі спеціальностей "Державна служба", "Адміністративний менеджмент" і "Публічне адміністрування". У ньому передбачені професійно-кваліфікаційні особливості функціонування систем державного управління, адміністративного менеджменту в Україні та їх адаптації до європейських стандартів. Посібник містить навчальні програми, вказівки до проведення семінарських занять, рекомендації  до самостійної роботи, тести для самоконтролю, питання до модульного контролю, до заліку.


012

Десятов Т. М.Вища педагогічна освіта України в контексті світових глобалізаційних процесів: порівняльний аналіз [Текст]: монографія / Т. М. Десятов, І. Т. Лещенко; за ред. А. І. Кузьмінського. - К.: Арт Економі, 2014. - 152 с.

У книзі висвітлюється міжнародний досвід підготовки майбутніх учителів. Проаналізовано специфічні внутрішні національні, зовнішні загальноєвропейські та світові напрями розвитку вищої педагогічної освіти. Проаналізовано концептуальні основи реалізації компетентнісного підходу в національній вищій освіті в умовах формування глобального інформаційного суспільства. Виявлено тенденції впливу інтернаціоналізації та транснаціоналізації на механізм забезпечення якості вищої освіти. Визначено особливості розроблення модульних програм, заснованих на діяльнісно-орієнтованих технологіях, методика оцінювання компетентності за модульним принципом. Обгрунтовано можливі шляхи творчого використання прогресивних ідей зарубіжного досвіду в Україні. Адресується керівникам, практичним працівникам освіти та студентам.


013

Блакова О. А. Різні способи візуалізації функціональних залежностей засобами ІКТ: для студ. напрямку підгот. 6.040101 "Хімія", Ч. 1 / О. А. Блакова; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. - 72 с.

Навчально-методичний посібник місмтить програму, теоретичний матеріал до глави "Побудова графіків в середовищах: електронні таблиці, системі математичних розрахунків MathCad та Аdvanced Grapher для проходження навчальної комп'ютерної практики з дисципліни "Інформатика та інформаційні технології", студентами Навчально-наукового інституту природничих наук, напрямку підготовки 6.040101 "Хімія". Вклад матеріалу збагачено прикладами, і завданнями для успішного виконання розрахунково-графічних робіт.

Історія, її методологія і історіографія як наукові та навчальні дисципліни / В. В. Гоцуляк; Міністерство освіти і науки України, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Третяков О. М., 2016. - 732 с.

Навчальний посібник містить інтелектуальне та дидактичне осягнення історії, її методології та історіографії у світовому та українському вимірі. Увага також звернута на сучасну світову та українську історіографію. Наведені основи курсів, навчальні програми та література до них.


014

Калько М. І. Аспектуальність: категоризація, класифікація і репрезентація в сучасній українській літературній мові: монографія / М. І. Калько; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2013. - 488 с.


У монографії визначено філософський та лінгвістичний статус категорії аспектуальності. На широкому українському мовному матеріалі схарактеризовано універсально об'єктивну сутність відображуваного феномена, особливисть його ідіоетичної категоризації, класифікації та репрезентації. Уперше в лінгвоукраїністиці досліджено систему аспектуальних класів, яка об'єднує термінативи активітиви, стативи, евентиви та релятиви, з'ясовано їхню визначальну роль у прогнозуванні аспектуальної поведінки дієслова. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.


015

Література рідного краю (Літературна Черкащина): підручник: біобібліогр. додотки / В. Т. Поліщук, М. П. Поліщук. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2013. - 512 с.

У підручнику панорамно висвітлюється багатюща історія літератури Черкащини - Шевченкового краю. Викладачі, вчителі можуть використати матеріали підручника, адаптувавши їх до потреб, запитів і вікових особливостей учнівської та студентської молоді.


фото3 001

Поліщук В. Т. Про класиків, неокласиків і сучасників / В. Т. Поліщук. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2007. - 358 с.

До книги включені статті, розвідки, передмови, рецензії, написані переважно в останнє п'ятиріччя й розпорошені по різних виданнях, або ще й не друковані. Практично кожна стаття так чи інакше стосується духовного й територіального осердя України - Черкащини. Але це не літературне краєзнавство. Це скоріше погляд на загальноукраїнський літературний (чи тільки літературний?) процес у його "регіоналізованому" вияві. В різні часи й епохи.


фото3 002

Коваленко В. М. До щирця поетичного слова: Психологія письменницької праці. Ппсихоаналітичні інтерпретації художніх текстів: [зб. праць] / В. М. Коваленко. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2012. - 354 с.

Авторка збірника праць - відома педагог, письменниця, літературознавець Валентина Коваленко - пропонує варіанти дослідження секретів творчої праці Т. Шевченка, М. Старицького, І. Нечуя-Левицького, Т. Осьмачки, З. Тулуб, М. Драй-Хмари, О. Влизька, В. Доманицького, Івана Виргана, В. Симоненка, В. Захарченка та інших митців слова; дає зразки інтерпретацій їхніх художніх текстів.Осягнення особливостей народження творчих задумів, природи натхнення допомагає заглибитися у щирцевий, джерельний зміст слова, відкрити заховані у ньому смисли.


фото3 013

Не підлягає забуттю: нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941-1944) [Текст]: зб. наук. ст., документів, матеріалів та спогадів / Черкас. осередок Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність", Черкаська обл. орг. нац. спілки краєзнавців України [та ін.]; упоряд.: В. М. Мельниченко, Т. А. Клименко, Г. М. Голиш; кер. проекту О. А. Воронкіна. - Черкаси : Вертикаль, 2013. - 366 с.

Наукові статті, документи, матеріали та спогади очевидців, що складають основу збірника "Не підлягає забуттю: нацистський окупаційний режим на Черкащині (1941 - 1944)" розповідають читачам про нацистський окупаційний режим на території сучасної Черкаської області, який тривав з липня 1941 року по березень 1944 року. На конкретних фактах, значна частина яких оприлюднюється вперше, показується жорстокістю окупантів, страждання і муки, які довелося пережити населенню краю в роки воєнного лихоліття. В книзі розкривається справжня суть "нового порядку", який гітлерівці та їх прихвостні запроваджували в Україні, відводячи їй роль невичерпного постачальника продовольства, енергоносіїв, сировини та дешевої і безправної робочої сили.


фото3 005

Мельниченко В. М. Шевченкіана Черкащини: вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка на Черкащині / В. М. Мельниченко. - Черкас: Брама-Україна, 2013. - 208 с.

В книзі на сонові залучення широкого комплексу джерел (архівних документів, наукової літератури, матеріалів періодичної преси і творів мистецтва) висвітлюється історія творення всенародної шевченкіани на батьківщині великого Кобзаря, розкривається самобутність шевченківських традицій в містах і селах краю. Видання складається із самостійних тематичних частин, в яких характеризуються форми і художньо-мистецькі засоби вшануцвання та увічнення пам'яті Т. Г. Шевченка на Черкащині. Публіцистично-документальні нариси супроводжуються ілюстраціями.


фото3 011

Гусак А. М. Фізика твердого тіла: білінгвальний курс  навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., Ч. 1 / А. М. Гусак, А. М. Ковальчук, І. С. Дорошенко; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 84 с.

Посібник містить першу частину лекційного білінгвального курсу фізики твердого тіла. Запропоновані завдання і вправи можуть застосуватись на практичних заняттях із вказаної дисципліни, зокрема при білінгвальній системі навчання.


фото3 006

Присяжнюк Ю. П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ-початку ХХ ст.: монографія / Ю. П. Присяжнюк. - Черкаси: Вертикаль, 2007. - 638 с.

Уперше в українській історіографії автохтонне селянство Наддніпрянщини (підросійської України) від передодня "великих" реформ 1860-х років до Першої світової війни включно досліджено крізь призму його соціокультурної цілісності, з притаманним йому стійким ментальним осереддям.


фото3 016

Михайлюк Ю. М. Південна київщина в 60-х рр. XIV- 60-х рр. XVI ст.: державне управління та громадське самоврядування: монографія / Ю. Михайлюк. - Черкаси: Вертикаль, 2011. - 346 с.

Монографію присвячено дослідженню окремих сфер суспільного розвитку Південної Київщини в 60-х рр. XIV - 60-х рр. XVІ ст. На основі грунтовного аналізу широкого кола джерел та наукової літератури здійснено комплексне дослідження військової, дипломатичної, судово-адмістративної та господарсько-фіскальної сфер діяльності черкаських канівських урядовців. Також у роботі розкрито розвій сільського та міського громадського самоврядування в регіоні з урахуванням впливу на його еволюцію державної влади.


фото3 018

Чабан А. Ю. Історія середньої Наддніпрянщини (з найдавніших часів до кінцяXVII ст.: навч. посіб. / А. Ю. Чабан. - Черкаси: Вертикаль, 2011. - 639 с.

У запропонованому посібнику докладно і всебічно досліджується роль і значення Середньої Наддніпрянщини в історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст., прослідковуються етносоціальні процеси, їх впливи на цій території. Все це постає на основі глибокого та критичного аналізу джерельної бази, результатів архелогічних досліджень, значного масиву історичних праць.


фото3 007

Черевко, О. В. Стратегія соціально-економічного розвитку регіонів України: монографія / О. В. Черевко. - Черкаси: Брама-Україна, 2006. - 424 с.

В монографії розроблені методологічні засади стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах трансформації національної економіки. Значна увага приділена розробці та реалізації комплексного і системного підходів до стратигічного планування як функції управління регіональним соціально-економічним розвитком, інструментарію програмно-прогнозного забезпечення, політиці сталого економічного розвитку регіону, регіональній стратегії управління інноваційно-інноваційною діяльністю, сформовано модель програмної реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіону. Для науковців та спеціалістів, що займаються питанням соціально-економічного розвитку регіонів, а також аспірантів та студентів вищих економічних закладів освіти.


Біологія: Ботаніка. Зоологія. Біологія людини. Загальна біологія: довідник для абітурієнтів та школярів: навч.-метод. посіб.: тестові завдання / О. А. Біда, С. І. Дерій, Л. М. Ілюха [та ін.]. - 2-ге вид. - К.: Літера, 2008. - 652 с.

Матеріал посібника-довідника викладено згідно з навчальною програмою загальноосвітньої середньої школи та програмою з біології для вступників до вищих навчальних закладів, рекомендованої Міністерством освіти і науки України (2004 р.).


Орлова Н. В. Англійська мова в контексті психології [Текст] = English in the Context o Psychology: навч.-метод. посіб. з англ. мови для студ. психол. спец. заочного від-ня вищ. навч. закл. / Н. В. Орлова; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 328 с.

Посібник представляє собою комплекс навчальних матеріалів для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. У посібнику врахована специфіка заочного відділення вищих навчальних закладів, де здебільшого передбачена самостійна робота студентів.


Стеценко А. І. Пауерліфтинг: теорія і методика викладання: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Стеценко. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. - 460 с.

У посібнику викладено сучасні погляди на різні складові підготовки пауерліфтерів. Докладно представлена історія виникнення і становлення пауерліфтингуяк окремого виду спорту. Детально розглянуто фізіологічні аспекти прояву силових якостей. Значне місце посідає опис побудови тренувального процесу атлетів.


Перехрест О. Г. Українське село в 1941-1945 рр.: економічне та соціальне становище [Текст]: [монографія] / О. Г. Перехрест; наук. консульт. О. Є. Лисенко; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 668 с.

У монографії автор, спираючись на попередній доробок вітчизняних і зарубіжних істориків, критично переосмислюючи раніше оприлюднені джерельні дані та залучаючи нові документальні матеріали, аналізує економічне та соціальне становище українського села в 1941 - 1945 рр.Розглядаються особливості функціонування сільськогосподарської галузі та соціальної інфраструктури села на початку війни та в період окупації, комплекс факторів, що зумовили не лише позитивні результати, а й негативно позначалися на процесі їх відбудови.


Масненко В. В. Українська хата / В. В. Масненко, В. Ракшанов; ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Осередок наук. т-ва Шевченка в Черкасах. - Черкаси: Брама-Україна, 2012. - 190 с.

Науково-популярне етнографічне видання "Українська хата" висвітлює народне житло як смобутнє явище в історії архітектури в естетичному й побутовому аспектах, як тісно пов'язані з українськими традиціями, символами, звичаями й обрядами. У дослідженні розповідається про виникнення, становлення та складний генезис житла в різних історико-етнографічних регіонах, а також визначено основні риси української хати, її різновиди, подано ретроспективний огляд її розвитку від найдавніших часів до наших днів.


Драч О. О. Вища жіноча освіта в Російській імперії другої половини ХІХ - початку ХХ століття: монографія / О. О. Драч; наук. ред. : В. В. Калініченко; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Вертикаль, 2011. - 532 с.

Монографія є першим комплексним історичним дослідженням, що розкриває процес зародження та становлення вищої жіночої освіти на теренах Російської імперії в другій половині ХІХ - почвтку ХХ ст. У праці висвітлено становлення суспільства до інноваційних прагнень жінок до вищої школи, розглядається політика державної влади у сфері вищої жіночої освіти. Значну увагу приділено з'ясуванню чисельності та соціально-демографічних характеристик курсисток вищої школи, обставин їхнього повсякденного життя.


фото3 017

Холодна війна (1946-1991 рр.): документи і матеріали: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького; [упоряд. О. І. Овчаренко]. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. - 536 с.

Цей посібник, що пропонується студентам, аспірантам, викладачам і всім, хто цікавиться вказаною проблемою, містить офіційні міжнародні документи, витяги із них, фрагменти мемуарів і праць державних діячі, дипломатів, досліджень істориків та політологів, підібрані так, щоб ознайомлення з ними дало змогу зіставити різні точки зору на генезу, хід і результати "холодної війни".


Кононенко Ю. С. Вступ до інтелектуальної власності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. С. Кононенко, С. В. Корновенко; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2010. - 177 с.

У посібнику викладено основні питання, що стосуються поняття та системи інтелектуальної власності, становлення міжнародної та національної систем правового регулювання у сфері інтелектуальної власності, заснування і діяльності міжнародних організацій інтелектуальної власності, системи органів державного управління у сфері інтелектуальної власності в Україні.


Кукурудза І. І. Соціально-економічний механізм державного регулювання: монографія / І. І. Кукурудза, О. В. Сотула; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 155 с.

У монографії досліджено особливості формування соціально-економічного механізму державного регулювання економіки в умовах ринкової трансформації та його роль у становленні соціально орієнтованого суспільства. Визначено шляхи підвищення ефективності соціально-економічного механізму державного регулювання економіки в Україні.Мінаєва В. О. Аналітична хімія. Титриметричний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. О. Мінаєва, Т. С. Нінова, Ю. А. Шафорост; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. - 455 с.

Посібник включає лекційний матеріал, запитання для самоконтролю, значну кількість задач з титриметричного аналізу та їх розв'язування.


Шитик Л. В. Синхронна перехідність синтаксичних одиниць в українській літературній мові: монографія / Л. В. Шитик; відп. ред. К. Г. Городенська; МОН України, НАН України, Ін-т української мови. - Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2014.

Монографія є цілісним дослідженням синхронної перехідності синтаксичних одиниць в українській мові. Обгрунтовано концептуальні засади вивчення явищ синхронної перехідності; уточнено й уніфіковано поняттєво-термінологічний апарат для номінації перехідних лінгвоутворень; розроблено методику лінгвістичного аналізу синкретичних одиниць; проаналізовано перехідні утворення - репрезентувати внутрішньорангового спільнокатегорійного синкретизму в сфері складного речення: синкретичні складнопідрядні, складносурядні, безсполучникові речення та складні речення із взаємозалежними частинами; представлено типологію явищ внутрішньорангової різнокатегорійної перехідності: складні речення, перехідні між сурядністю і підрядністю, та синкретичні безсполучниково-сполучникові речення; обгрунтовано синкретизм конструкцій з однорідною супідрядністю; окреслено структурно-семантичні та функційні особливості різнорангових синкретичних одиниць - перехідних утворень між простим і складним реченнями; витлумачено синкретичний статус способів передавання чужої мови.Голиш Г. М. Історія історичної науки від найдавніших часів до кінця XIX століття: підруч. для студ. вищ. навч. закл. зі спец. "Історія" / Г. М. Голиш; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, ННІ історії і філософії. - Черкаси: Вертикаль : Кандич С. Г., 2015. - 260 с.

У запропонованому навчальному виданні на основі авторської програми викладено історію історичного пізнання від його першоджерел до кінця XIX ст. Стисло проаналізовано творчий доробок найпомітніших суб'єктів історієписання зарубіжних країн, з'ясовано специфічні особливості різних історіографічних етапів, напрямів та шкіл.

Перегляди: 4858

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua