Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Менеджмент-необхідність управління організаціями

Менеджмент

Кобилін, А. М. Інформаційний менеджмент : навч. посіб. / А. М. Кобилін, Б. В. Самородов. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 216 с.

2022 01 13 12 33 20 01

В навчальному посібнику розглядаються питання, пов'язані з основними засобами інформаційного менеджменту, технологією прийняття і ухвалення рішення, з можливостями використання технології "хмарних" обчислень, з методами розв'язання задач прогнозування, використанням математично-статистичних методів при фінансовому плануванні, з інтелектуальними системами прийняття рішень, навчання студентів технології використання відповідних програмних засобів на основі державних і міжнародних стандартів, сформувати вміння їх практичного використання в фінансово-економічній сфері. Посібник спрямований на безпосереднє застосування в навчальному процесі для спеціальностей: банківська справа, фінанси, облік і аудит і включає практичні завдання, лабораторні роботи, контрольні запитання і самостійні роботи по прийняттю рішень. Рекомендований для студентів і викладачів навчальних закладів та користувачів, менеджерів по вирішенню задач для забезпечення ефективного керування інформаційними ресурсами й інформаційними системами.

Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : зб. наук. пр., 24-26 травня 2017 р., Одеса-Черкаси / МОН України, Одеський нац. екон. ун-т, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; редкол.: В. М. Соловйов, Л. О. Кібальник (відп. за вип.) [та ін.]. - Черкаси : Вовчок О. Ю., 2017. - 357 с.

2022 01 13 12 33 55 01

 

Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : зб. наук. пр. / МОН України, Одеський нац. екон. ун-т, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.] ; редкол.: Л. О. Кібальник, В. М. Соловйов (відп. за вип.) [та ін.]. - Черкаси ; Одеса : Вовчок О. Ю., 2018. - 282 с.

2022 01 13 12 34 19 01

 

 

Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 березня 2016 р., Черкаси / МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2016. - 283 с.

2022 01 13 12 34 39 01

Матеріали конференції висвітлюють актуальні проблеми управління економічною політикою держави та суб'єктів господарської діяльності в контексті економічної безпеки. 

 

 Кирилюк, І. М. Управління стандартизацією та сертифікацією : навч.-метод. посіб. / І. М. Кирилюк ; рец. Н. А. Єфіменко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 438 с.

2022 01 13 12 35 00 01

У навчально-методичному посібнику подано тематичний план навчальної дисципліни та зміст за модулями й темами, вміщено плани лекцій і семінарських (практичних) занять, викладено сучасний теоретичний і методологічний матеріал для вивчення навчальної дисципліни, набуття та закріплення знань (самостійна, індивідуальна робота, контрольні запитання, методичні рекомендації до оцінювання знань студентів.

 

 

Управління системою економічної безпеки суб'єктів господарювання: обліково-аналітичне забезпечення : кол. монографія / МОН України, Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; за ред.: О. В. Черевка, Л. В. Гнилицької, І. П. Мігус. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. - 196 с.

2022 01 13 12 35 19 01

У монографії розкрито теоретичні та методологічні підходи до управління економічною безпекою суб'єктів господарювання. Приділено увагу вивченю економічної безпеки як практичного напряму діяльності, так і актуального курсу викладання. Запропоновано грунтові пропозиції щодо обліково-аналітичного та обліково-контрольного забезпечення управління економічною безпекою суб'єктів господарювання.

2022 01 13 12 35 39 01

Занора, В. О. Управління підприємствами: планування технологічних витрат, ризик-менеджмент, мотивування, прийняття управлінських рішень : монографія / В. О. Занора, С. В. Войтко ; МОН України, Нац. техн. ун-т "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського". - Київ : Видавництво КПІ ім. І. Сікорського, 2017. - 224 с.


Розглянуто теоретико-методичні основи управління підприємствами, зокрема з таких аспектів, як планування технологічних витрат, ризик-менеджмент, мотивування, прийняття управлінських рішень. Запропоновано науково-методичні положення управління витратами підприємств. Досліджено виробничо-комерційну діяльність машинобудування підприємств та оцінено ризики у цій діяльності промислових підприємств. Розроблено економіко-математичний інструментарій прийняття управлінських рішень щодо управління витратами з урахуванням ризику. Сформовано засади забезпечення сталого економічного зростання підприємств в умовах ризику.

Тюріна, Н. М. Антикризове управління : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка, І. В. Грабовська. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 447 с.

2022 01 13 12 35 58 01

У навчальному посібнику висвітлюються питання теорії та практики управління кризовими ситуаціями на підприємствах, методичні підходи до розробки системи заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства і підвищення його конкурентних переваг на основі діагностики причин виникнення кризової ситуації й аналізу фінансово-економічного стану.

 

Стратегічне управління : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. Л. Дикань, В. О. Зубенко, О. В. Маковоз [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 272 с.

2022 01 13 12 36 21 01

Сучасним інструментом управління розвитком організації в умовах постійних змін зовнішнього оточення і пов’язаною з цим невизначеністю є стратегічне управління. В навчальному посібнику комплексно охоплено становлення концепції стратегічного управління, сутність стратегічного управління, стратегічний аналіз середовища підприємства, формування господарського портфелю підприємства, система стратегій підприємства, альтернативність у стратегічному виборі, стратегічне планування в системі керування підприємством, реалізація стратегії підприємства, інформаційне забезпечення реалізації стратегії та стратегічний контроль. Вивчення кожного розділу підручника супроводжується переліком питань для самоконтролю, тестами та практичними завданнями.

Крупка, М. І. Фінансова безпека суб'єктів господарювання : підручник / М. І. Крупка, Л. С. Яструбецька ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. - 320 с.

2022 01 13 12 36 45 01

 

Розкрито теоретико-методологічні та практичні аспекти гарантування фінансової безпеки підприємницьких структур. Висвітлено економічний зміст та роль фінансової безпеки суб'єктів господарювання в гарантованні їхнього успішного функціонування. Схарактеризовано внутрішні та зовнішні загрози фінансовій безпеці підприємств, зокрема, протиправні поглинання, нелегальне банкрутство, зловживання конфіденційною фінансовою інформацією, конфлікти інтересів у фінансовій сфері. Розглянуто особливості управління фінансовою безпекою суб'єктів господарювання на рівні держави, ділових одиниць.

Останкова, Л. А. Аналіз моделювання та управління економічними ризиками : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 253 с.

2022 01 13 12 37 04 01


Посібник містить основні теоретичні аспекти дисципліни "Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками", основні методи прийняття рішень в умовах конкуренції й невизначеності,особливості управління ризиками в економічній ефері. Наводяться приклади вирішення прикладних економічних задач.

 

Чернега, О. Б. Міжнародні стратегії економічного розвитку : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. Б. Чернега, А. А. Семенов, В. С. Білозубенко ; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - 2-е вид., оновлене і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 348 с.

2022 01 13 12 38 37 01

У навчальному посібнику розглянуто питання, пов'язані з особливостями формування і реалізації стратегій розвитку окремих держав, міжнародних організацій і регіональних утворень у сучасних умовах зростання значущості зовнішніх факторів, посилення волатильності економічних процесів, скорочення можливостей національного регулювання і координації економічної діяльності. Розглянуто питання, що стосуються впливу зовнішнього економічного середовища і цивілізаційних факторів економічного розвитку на ефективність і конкурентоспроможність стратегій держав і динаміку їх розвитку. Виявлені основні особливості стратегій держав-лідерів, країн з перехідною економікою і регіональних інтеграційних об'єднань. Розглянуті особливості сучасної системи координації економічної політики та її складових.

Носань, Н. С. Теоретико-методологічні та прикладні аспекти забезпечення фінансової безпеки України : монографія / Н. С. Носань ; рецензент Н. В. Зачосова ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Пономаренко Р. В., 2019. - 350 с.

2022 01 13 12 38 56 01У монографії запропоновано концептуальні основи та прикладні засади забезпечення фінансової безпеки України на основі аналізу і врахування тенденцій зарубіжного та вітчизняного досвіду у царині безпекознавства, діагностики стану фінансової складової економічної безпеки національної економіки, а також ідентифікації загроз, що супроводжують функціонування системи економічної безпеки держави у сучасних економічних умовах та заходів, що вживаються для їх уникнення та мінімізації негативного впливу органами державної влади та публічного управління та адміністрування.

 

Войтко, С. В. Управління проектами та стартапами в Індустрії 4.0 : підруч. / С. В. Войтко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т ім. І. Сікорського". - Київ : Політехніка, 2019. - 200 с.

2022 01 13 12 39 23 01

Розкрито еволюцію теорій управління. Наведено особливості управління інноваціями та реалізації стартапів в Індустрії 4.0; оцінено ринкове середовище в Індустрії 4.0; надано характеристику ринків Індустрії 4.0; проаналізовано особливості планування та організації діяльності підприємств в Індустрії 4.0; розглянуто питання управління персоналом та оплати праці; наведено засади реалізації проектів і програм в Індучтрії 4.0; описано цикл реалізації стартапів; розкрито засади успішної діяльності підприємств.

Управлінський аспект забезпечення фінансової безпеки України: кол. монографія / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; за ред. О. В. Черевка. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 312 с.

2022 01 13 12 39 45 01


У монографії розкривається забезпечення фінансової безпеки України, конкретизуються теоретичні основи та проблемні питання цього процесу на макро та мікрорівнях. Пропонуються управлінські підходи для відновлення рівня державної фінансової безпеки через модернізацію механізмів менеджменту різних складових системи економічної макробезпеки. Виявлено проблеми оцінювання та резерви стабілізації стану фінансової безпеки України. Уточнено можливості формування механізмів контролю та моніторингу рівня фінансової безпеки держави.

 

Управління конкурентоспроможністю підприємств : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Г. Т. П'ятницька [та ін.] ; за заг. ред. Г. Т. П'ятницької ; М-во освіти і науки України. - Київ : Кондор, 2017. - 700 с.

2022 01 13 12 40 08 01

У підручнику розкрито сутність конкуренції і конкурентоспроможності, представлено методики оцінки конкурентоспроможності продукції, послуг, персоналу, підприємства, галузі, національної економіки; систематизовано наукові підходи та принципи управління конкурентоспроможністю підприємств на ринку товарів та послуг на різних рівнях управління: оперативному, тактичному, стратегічному, глобальному. Показано шляхи виходу на міжнародні ринки та узагальнено рекомендації щодо їх застосування. Представлено основні положення щодо конкурентної політики та фінансової підтримки конкурентоспроможності на мікро-, мезо-, макро- і глобальному рівнях, правового забезпечення конкуренції в Україні. Основне місце у підручнику займає характеристика та аналіз конкуренції, конкурентоспроможності у галузях/видах економічної діяльності, що надають різні послуги: туризмі, готельному і ресторанному господарстві, торгівлі, банківській справі, виставковій діяльності.

Березін, О. В. Управління проектами : навч. посіб. / О. В. Березін, М. Г. Безпарточний. - Суми : Університетська книга, 2018. - 272 с.

2022 01 13 12 40 30 01


Розглядаються актуальні питання теорії і практики управління проектами в умовах конкурентного середовища. Викладено аспекти структуризації, планування витрат і бюджету проектів, вибору форм їх організаційної структури, приділено увагу стратегії і практиці управління ризиками та якістю у проектах.

2022 01 13 12 40 51 01

 

Глобальна економіка : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / П. П. Мазурок [та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Одягайла ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 206 с.

У навчальному посібнику викладено основні питання, категорії та проблеми глобальної економіки. Розкриваються тенденції процесу розвитку світогосподарських зв'язків, форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем. Посібник носить системний характер і складний у відповідності до програми курсу "Глобальна економіка", що викладається студентами економічних спеціальностей.

2022 01 13 12 41 12 01

Гринів, Л. С. Національна економіка : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Л. С. Гринів, М. В. Кічурчак. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 462 с.

У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. На основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних статистичних даних та інших матеріалів авторами з'ясовано предмет, метедологію та теорії національної економіки, проаналізовано розвиток української економіки до проголошення незалежності, розглянуто стратегію національної безпеки та структурні зміни у вітчизняній економіці, визначено особливості формування конкурентного середовища, найважливіші механізми державного регулювання та перспективи моделі розвитку національної економіки України, досліджено її зовнішньоекономічну стратегію.

Бондар-Підгурська, О. ВДілове адміністрування (корпоративне управління) : навч. посіб. / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова ; Полтавський ун-т економіки і торгівлі. - Київ : Ліра-К, 2018. - 487 с.

2022 01 13 12 41 32 01

Навчальний посібник характеризується комплексним висвітленням матеріалу, ґрунтується на оновленій нормативно-законодавчій базі та системному підході, містить випробувані практикою стратегії, механізми, принципи та моделі корпоративного управління. Для поглибленого засвоєння матеріалу та здобуття практичних навичок до книги додається електронний практикум. Посібник розроблено для опанування студентами дисципліни "Ділове адміністрування (Корпоративне управління)".

 

Актуальні проблеми фінансового управління: глобальні тенденції і національна практика : [кол. монографія] / О. Г. Білорус [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко ; Держ. навч.-наук. установа Акад. фінансового упр. - Київ : ДННУ Академія фінансового управління, 2018. - 496 с.

2022 01 13 13 16 52 01

У колективній монографії розкрито нагальні проблеми фінансового управління в контексті світових тенденцій і розвитку національної економіки. Розглянуто напрями постіндустріальної фінансової глобалізації, посилання ризиків в умовах інтернаціоналізації, досвід застосування фіскальних правил у межах Європейського Союзу, напрями використання фінансово-кредитного інструментарію міжнародних інституцій, діяльність державних банків, спрямовану на сприяння розвитку реального сектору, тощо. Наголос зроблено на науково-методичних засадах порівняльного аналізу системи показників досліджень і розробок (ДіР) в Україні та за кордоном, теоретико-методологічних підходах до нормування науково-дослідної праці. Окрему увагу приділено удосконаленню складання фінансової та нефінансової звітності в контексті наближення національного законодавства до вимог ЄС.

Фінансове забезпечення сталого розвитку економіки України : колективна монографія / М-во освіти і науки України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; за ред. М. А. Слатвінського. - Умань : Жовтий О. О., 2016. - 180 с. 

2022 01 13 13 15 18 01


У монографії представлені результати досліджень щодо проблемних аспектів фінансового забезпечення сталого розвитку економіки України, які здійснили фахівці провідних наукових установ і освітніх закладів як в Україні так і за кордоном. У монографії розкриваються сучасні проблеми сталого розвитку економічної та фінансової системи України, інноваційних процесів мікро- і макрорівня, фінансового забезпечення організації та функціонування бізнесу, фінансових та інвестиційних аспектів економічного зростання у державі, а також наголошується на необхідності ефективних регуляційних дій органів державного управління та місцевого самоврядування. Наведені основні результати наукових досліджень щодо значення інноваційної спрямованості для економічного розвитку України, розроблені науково-методичні засади обліково-аналітичного та фінансового забезпечння сталого розвитку суб'єктів господарювання; визначено необхідність державних заходів забезпечення економічної безпеки за стадіями інвестиційного розвитку галузей економіки.

2022 01 13 13 15 55 01
Кравченко, Т. В. Вартісно-орієнтоване управління підприємством : практикум / Т. В. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2018. - 139 с.


Розглянуто прикладні питання оцінювання вартості підприємства. Проаналізовано концепцію вартісно-орієнтованого управління підприємством і подано її основні теорії. Розроблено кейсові й розрахункові завдання для закріплення вивченого на лекційних заняттях теоретичного матеріалу.

2022 01 13 13 16 26 01

Черкасова, С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. В. Черкасова. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 493 с.


Посібник включає теоретичний виклад тем курсу, завдання для самостійної роботи, тестові завдання, питання підсумкового контролю знань, словник основних термінів, список літератури. До тем практичного спрямування додаються навчальні завдання.

 

 

Черкасова, С. В. Фінансовий ринок : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. В. Черкасова. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 336 с.

2022 01 13 13 17 13 01
В навчальному посібнику містяться викладення теоретичних основ курсу, практичні та тестові завдання, завдання для самостійної роботи, питання для контролю знань студентів, словник термінів фінансового ринку та перелік рекомендованих літературних джерел.

 

 

Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і розвитку підприємництва : колективна монографія / Полтавська держ. аграрна акад. ; ред.: О. В. Калашник, Х. З. Махмудова, І. О. Яснолоб. - Полтава : Астрая, 2019. - 371 с.

2022 01 13 13 17 38 01

У колективній монографії з позицій міждисциплінарного підходу викладено результати досліджень економічного, організаційного та правового механізму підтримки і розвитку підприємництва. Наведено особливості вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку підприємництва. Розглянуто організаційно-економічні та фінансові аспекти розвитку підприємництва. Визначено особливості сучасного правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання. Досліджено сучасні аспекти управління підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання. Означено особливості формування асортименту товарів як інструмент підприємницької діяльності суб’єктів господарювання. Розкрито деякі питання щодо якості та безпечності товарів як складової підприємницької діяльності суб’єктів господарювання. Розглянуто інноваційні технології розвитку у сфері економіки, підприємництва. Виявлені економічні, соціальні та правові аспекти розвитку сільських територій. Наведені проблеми розвитку бізнес-освіти та управління знаннями.

Копич, І. М. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу : навч. посіб. / І. М. Копич, В. М. Сороківський, В. І. Стефаняк. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 376 с.

2022 01 13 13 18 00 01

У навчальному посібнику розглядаються концептуальні засади моделювання та математичні модулі із застосуванями в галузях менеджменту та маркетингу.

Ватаманюк, О. З. Бізнес-економіка : навч. посіб. / О. З. Ватаманюк ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. - 324 с.

2022 01 13 13 19 41 01


У навчальному посібнику послідовно розглянуто найважливіші запитання, що постають перед людиною, яка хотіла б розпочати власну справу. З'ясовано характерні риси процесу ухвалення індивідами економічних рішень у ролі підприємців та покупців, ключові особливості процесу виробництва благ і встановлення оптимальної ціни вироблених фірмою товарів і послуг тощо. Виклад базується на поєднанні традиційного неокласичного аналізу та альтернативних підходів, зокрема неоінституційної та еволюційної теорії і поведінкової економіки.

Семикіна, М. В. Сучасна теорія соціально-трудових відносин : курс лекцій : навч. посіб. / М. В. Семикіна, З. В. Смутчак, С. Р. Пасєка ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2020. - 236 с.

2022 01 13 13 20 07 01

Навчальний посібник містить курс лекцій, що відображає сучасний погляд на розвиток теорії соціально-трудових та методів їх регулювання. Визначено чинники та механізми розвитку соціально-трудових відносин, передумови їх гармонізації. Висвітлено результати оцінки стану соціально-трудових відносин на різних економічних рівнях. Особливу увагу приділено дослідженню взаємодії профспілок і роботодавців за участю держави, проблемам активізації соціального діалогу в Україні. Запропоновано напрями регулювання соціально-трудових відносин в Україні.

 

Криворучко, С. В. Успіх в бізнесі. Від нуля до мільйонів : монографія / С. В. Криворучко. - Київ : ЛАТ&К, 2018. - 464 с.

2022 01 13 13 20 33 01


У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти створення та реалізації бізнесу. Аналізуються різні фази підприємницької діяльності, методологічні та філософські принципи організації та вдосконалення бізнесу. Досліджуються основні аксіоми, писані та неписані правила ведення бізнесу. Автор на основі особистого досвіду створення успішного бізнесу викладає в книзі покроково всі основні складові успішного бізнесу. Для студентів, науково-педагогічних працівників, аналітиків, бізнесменів – всіх, хто цікавиться питаннями успіху у підприємницькій діяльності.

 

Оліскевич, М. О. Економетричне моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці України : монографія / М. О. Оліскевич ; МОН України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 400 с.

2022 01 13 13 21 28 01

Проведено аналіз розвитку трудової сфери в Україні. Розроблено методологію й економетричний інструментарій моделювання динамічних процесів розвитку ринку праці. Побудовано комплекс економетричних моделей, який охоплює системи симультативних рівнянь, моделі панельних даних, моделі коригування похибок, порогові авторегресії, нелінійні й асиметричні моделі часових рядів, структурні векторні авторегресійні моделі, які використано для аналізу динамічних взаємозв'язків, альтернативних сценаріїв розвитку та прогнозування динаміки основних показників ринку праці України.

  

HR-менеджмент у публічному управлінні : навч. посіб. / О. М. Руденко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернігівський нац. технол. ун-т. - Київ : Кондор, 2017. - 124 с.

2022 01 13 13 22 09 01У навчальному посібнику розглядаються питання, що мають ключове значення для фахівців системи управління організацією та управління персоналом: теорія управління людськими ресурсами, методологія управління персоналом і формування системи управління персоналом, стратегічне управління персоналом і планування кадрової роботи в організації, технологія управління персоналом і його розвитком, а також питання управління поведінкою персоналу організації та оцінки результатів його діяльності.

 

Петренко, Н. О. Управління проектами : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк ; МОН України, Уманський нац. ун-т садівництва. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 244 с.

2022 01 13 13 23 08 01


У навчальному посібнику авторами висвітлено технологію процесу управління та економічного обгрунтування проектів за умов невизначеності ризику. Детально розкрито основні складові управління проектами: планування проекту, техніко-економічне обгрунтування проектів, сутність та інструментарій оцінки, контролю та ресурсного забезпечення, особливості планування проектного бюджету. Розглянуто підходи до забезпечення вимог з якості, управління торгами, проектними ризиками, ресурсами. Приділено увагу питанням побудови та функціонування проектної команди.

 

Стройко, Т. В. Міжнародні організації: навч. посібник/ Т.В.Стройко. – К.: Кондор-Видавництво, 2020. – 250с.

2022 01 13 13 30 09 01
Навчальний посібник містить інформацію про сутність, завдання та принципи діяльності міжнародних організацій, механізми їх функціонування. Особливу увагу приділено дослідженню участі України в міжнародних організаціях.

2022 01 13 13 30 42 01

 

 

Рибчук, А. В. Економічний аналіз: теорія і практика: навчально-методичний посібник [для бакалаврів та аспірантів напряму підготовки 051 «Економіка»] / А. В. Рибчук, О. А. Ковенська, Н. М. Антофій, В. І. Покотилова. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2020 с.

 Навчально-методичний посібник написано відповідно до програми навчальної дисципліни «Економічний аналіз» напряму підготовки 051 «Економіка». Дане видання містить тексти лекцій, семінарських занять, методичні поради для підготовки практичних занять, термінологічний словник.

 

Кукуленко-Лук'янець, І. В. Психологія управління : навч.-метод. посіб. / І. В. Кукуленко-Лук'янець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 140 с.

 

2022 01 13 13 32 39 01У навчально-методичному посібнику розкриті теоретичні засади психології управління, є завдання і запитання для самостійної роботи студентів, практичні тестові методики для визначення індивідуально-психологічних особливостей, рис та якостей особистості необхідних в управлінській діяльності.

 

  

 

Ходаківський, Є. І. Психологія управління : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. Є. І. Ходаківського. - 3-тє вид., допов. і переробл. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 663 с. 

2022 01 13 13 32 56 01

Підручник підготовлено колективом науковців вищих навчальних закладів. У праці представлено принципи формування трудових колективів, соціоінтеграційні аспекти формування особистості високопрофесійного менеджера, синергійні концепції психології управління, методику управління конфліктною ситуацією. Викладено прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, пракселогічні кластери. Запропоновано психоінформативні засади менеджменту, проанавлізовано зміст соціально-психологічної роботи сучасного управління з урахуванням тенденцій до групової самоорганізації та психологічних особливостей управління.

 

Психологія управління : практикум / Д. І. Дзвінчук, Н. Г. Діденко, О. К. Любчук, В. І. Малімон ; за заг. ред. Д. І. Дзвінчука ; МОН України, Нац. агентство України з питань держ. служби [та ін.]. - К. : СІК ГРУП Україна, 2013. – 256 с.

2022 01 13 13 33 16 01

Практикум містить методичні вказівки і розробки для проведення практичних занять з дисципліни "Психологія управління". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Державна служба".

Перегляди: 167

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua