Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Нові надходження за листопад 2017 р.

Архів

00

 

   Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека [Текст] : [навч. посіб.] / В. І. Шарий, О. В. Черевко, В. М. Мойсієнко, Л. Я. Самойленко ; ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. - 278 с.

 

  У навчальному посібнику висвітлено процеси європейської та міжнародної інтеграції, особливості здійснення міжнародного публічного управління, специфіку міжнародного публічного управління в сфері безпеки, моделі державної (публічної, цивільної) служби в провідних країнах Західної Європи, а також США, системи публічної влади та управління Французької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина та Великобританії.

01

  У пошуках омріяної України : вибр. українозн. твори / М. О. Максимович ; упоряд., вступ. ст. В. Короткий. - Київ : Либідь, 2003. - 360 с.

 

  У книзі вміщено ключові українознавчі праці видатного вченого-енциклопедиста М. О. Максимовича, що стояв біля витоків становлення української ідеї. У дослідженнях, більшість із яких востаннє друкувалися в 70 - 80-х роках XIX ст., віддзеркалюється цілий етап розвитку українознавства та формування новітньої самосвідомості. Видання, що здійснюється з нагоди 200-річчя від дня народження вченого, знайомить із поглядами М. О. Максимовича стосовно найголовніших віх української історії. Багатий ілюстративний матеріал допомагає відтворити колорит тих епох, які він досліджував.

02

Крушинський, В. Ю. Зовнішня політика Великої Британії (1997-2007) : монографія / В. Ю. Крушинський ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 176 с.

 

  Присвячено пріоритетним напрямам зовнішньої політики Великої Британії в період уряду лейбористів на чолі з Е. Блером (1997-2007). Проаналізовано відносини Великої Британії зі Сполученими Штатами, досліджено особливості формування і реалізації політики щодо європейської інтеграції. Розглянуто участь Великої Британії в урегулюванні конфліктів на Близькому Сході, у колишній Югославії, Африці.

 03

Шляхтун, П. П. Політологічний термінологічний словник / П. П. Шляхтун ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 544 с.

 

  Словник містить визначення та описання близько 9000 термінів і понять політології. Відповідно до предмета та структури політології визначаються та описуються терміни й поняття історії політичних учень, теорії політики, прикладної політології, різних галузей політологічних знань: електоральної політології, етнополітології, порівняльної політології, а також безпосередньо пов'язаної з політологією політико-правової термінології конституційного і міжнародного права.

 04

Звонська, Л. Л. Грецька епіграфіка і палеографія : підручник / Л. Л. Звонська ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 311 с.

 

  У книзі описується історія грецької рукописної справи від доалфавітної доби до книжного письма. Представлені типи грецького письма й оформлення тексту в різні історичні періоди (крито-мікенський, архаїчний, класичний, елліністичний, візантійський) та на різних видах писемного матеріалу: камінь, кераміка, метал, вощені таблички, папірус, пергамент, папір. Викладаються основи критики і герменевтики написів, розглядаються діалектні особливості написів та алфавітів; палеографічна частина знайомить з історією та теорією текстології, папірології, кодикології. Книга ілюстрована відомими й показовими в навчальному плані епіграфічними та палеографічними джерелами, таблицями графіки грецького унціалу і мінускула різних періодів.

 05

Крушинський, В. Ю. Ялтинсько-потсдамська система міжнародних відносин: факти, події, коментарі: навч. посіб. / В. Ю. Крушинський, В. А. Манжола ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-е вид., випр. - Київ : Київський університет, 2015. - 196 с.

 

  В оригінальній формі викладено основні міжнародні події, конфлікти, доктрини, угоди післявоєнного періоду (1945-1991). Побудований за хронологічним принципом, навчальний посібник дає можливість прослідкувати розвиток тієї чи іншої події, її наслідки.

 06

    Міжнародні організації : підручник / В. В. Копійка, Ю. С. Скороход, В. М. Матвієнко [та ін.] ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-е вид., перероб. і допов. - Київ : Київський університет, 2015. - 784 с.

 

   Розкрито основні поняття, терміни та категорії, що становлять суть теорії міжнародних організацій, розглянуто їх принципи та механізми функціонування. Подано інформацію про історію створення, структуру й основні напрями діяльності міжнародних організацій системи ООН, провідних міжнародних міжурядових багатоцільових і функціональних регіональних організацій, а також регіональних організацій союзного типу.

 07

Зайчикова, В. В. Теоретико-методологічні засади та суперечності реалізації фінансової політики регіонального розвитку : монографія / В. В. Зайчикова ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 424 с.

 

  Здійснено комплексне дослідження теоретичних, методологічних і практичних засад формування та реалізації фінансової політики у сфері регіонального розвитку. Розглянуто інституційне та нормативне правове забезпечення фінансової політики держави та органів місцевого самоврядування, спрямованої на стійкий розвиток територій. Визначено фінансові інструменти та складові фінансової політики у мультирівневих суспільних фінансах. Запропоновано шляхи та напрями реалізації концепції фінансування збалансованого регіонального розвиитку в Україні.

 08

Дронова, О. Л. Геоурбаністика [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Дронова ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 420 с.


   Матеріал посібника викладено відповідно до новітніх поглядів на геоурбаністику як на інтегральну дисципліну, що поєднує знання багатьох наук, але базується на географічному аналізі еволюції міських поселень. Висвітлено теоретико-методологічні засади вивчення урбанізаційних утворень, розкрито передумови й закономірності просторової еволюції міських систем розселення та процесів урбанізації у світі й Україні, охарактеризовано новітні тенденції глобального значення міст як фокусів зростання національних економік і розвитку світового господарства, проаналізовано передовий досвід здійснення міської політики. Детально розглянуто проблеми, що існують у міському середовищі, підкреслено важливість переосмислення сучасної загальносвітової політекономічної практики, що впливає на розвиток міст і необхідність переходу до збалансованого розвитку.

 09

Філіпенко, А. С. Міжнародні економічні відносини: політика : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. С. Філіпенко ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 432 с.

 

   Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти міжнародної економічної політики. Головну увагу приділено моделям і стратегіям міжнародної торговельної політики, політики міжнародних інвестицій, міграції робочої сили. Розкрито особливості вияву економічної політики на рівні фірми (ТНК), держави, регіональних інтеграційних об'єднань та глобальному рівні.

 10

Боринець, С. Я. Теорія та практика світових фінансів : підручник / С. Я. Боринець ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 432 с.

 

  Розглянуто сутність світових фінансів, розвиток і сучасний стан світової фінансової системи, діяльність світових ринків золота, валюти, цінних паперів, сучасні міжнародні кредитні відносини, систему міжнародного оподаткування, економічні передумови та наслідки інтеграції України в систему світових фінансів. Значну увагу приділено висвітленню актуальних питань світових фінансів у систематизованому вигляді відповідно до сучасної системи оцінок. Поряд із теоретичними питаннями узагальнено новітній практичний матеріал. Після кожного розділу подано контрольні запитання і завдання, у кінці підручника-тексти на глосарій.

 11

   Економічна асоціація України з Європейським Союзом : монографія / О. І. Шнирков, В. І. Муравйов, Р. О. Заблоцька [та ін.] ; за ред.: О. І. Шниркова, В. І. Муравйова ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 416 с.

 

   Розглянуто економічні механізми асоціації України з ЄС, інструменти лібералізації взаємної торгівлі, основні напрями регулярної конвергенції із правилами Європейського Союзу. Проаналізовано економічні ефекти поглибленої та розширеної зони вільної торгівлі.

 12

Асадчих, О. В. Навчання японської мови у вищій школі: інтегративна система формування і розвитку академічної грамотності : [монографія] / О. В. Асадчих ; наук. ред. В. М. Шовковий ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. - 356 с.

 

   Монографія є описом результатів багаторічного дослідження автора у галузі навчання японського академічного мовлення. Здобутком дослідження є обгрунтована концепція інтегровної за змістом і методами системи навчання японського академічного мовлення у вищій школі.

 13-

Асадчих, О. В. Методика формування мовленнєвих компетентностей: теорія та практика (на матеріалі східних мов) : посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. В. Асадчих, Л. Г. Смовженко ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Каф. китайської, корейської та японської філології. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 192.

 

  Посібник адресовано студентам-філологам та викладачам східних мов. Його мета – розкрити питання теорії та практики викладання східних мов у вищих навчальних закладах України, ознайомити з головними компонентами теорії сучасного навчання східних мов і на цій основі навчити використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань викладання та навчання східних мов, розкрити сучасні тенденції в навчанні японської, китайської та корейської мов як у нашій країні, так і за її межами, допомогти зрозуміти специфіку формування мовленнєвих умінь в процесі навчання японської, китайської та корейської мов. Посібник відповідає змісту курсу методики викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах.

 14

Букрієнко, А. О. Стилістика японської мови : [підручник] / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. - 318 с.

 

  У підручнику розглядаються ключові поняття та загальні питання стилістики: культура мовлення, поняття норми у стилістиці, індивідуальний стиль, текст як категорія лінгвостилістики, стилістична семасіологія. Подаються загальні відомості про японську стилістичну традицію. У розділі "Стилістика мовних рівнів" аналізуються особливості функціонування засобів стилістики на різних стратумах японської мови: фонетичному, лексичному, синтаксичному; детально описано роль, що її відіграють для стилістики графічні засоби та засоби словотвору. У розділі, присвяченому функціональній стилістиці, здійснюється розгляд концепції функціонального стилю та її значущості для японської мови; своє висвітлення тут знаходять офіційно-діловий, науково-технічний, публіцистичний, художній, епістолярний та розмовний стилі. Червоною ниткою крізь увесь текст пропонованого підручника проходить тема шанобливості, ввічливості, етикетності спілкування, що завжди була і залишається однією з головних характерних рис японської лінгвокультури.

 15

Букрієнко, А. О. Теорія і практика перекладу. Японська мова : [підручник], Т. 2 / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. - 288 с.

 

  Пропонований підручник допоможе майбутнім фахівця з японської лінгвістики та перекладу дізнатися про ключові поняття перекладознавства, лінгвістичні методи дослідження перекладу, різні основи перекладознавства, окремі актуальні питання лексикограматичного і стилістичного плану, головні віхи в історії розвитку перекладознавства та визначені досягнення у цій галузі на сьогоднішній день. У другому томі підручника розглядаються питання, присвячені методиці навчання перекладу з урахуванням потреб сучасності, що відбувається у підрозділах про типи мовленнєвих дій у контексті дослідження сучасного японського мовлення та перекладу, а також про переклад у контексті глобалізації.

 16

    Енциклопедія батьківства : посіб. з сімейного виховання / за заг. ред.: Є. І. Коваленка, С. В. Кириленка. - К. : КНТ, 2008. - 592 с.

 

  Книга містить понад 500 статей, в яких розкриваються основи виховання дітей в сім'ї, роль сім'ї і особистого прикладу батьків у становленні в молодого покоління загальнолюдських цінностей, національної самосвідомості та громадських якостей, висвітлюються питання зміцнення здоров'я дітей та учнівської молоді і формування у них здорового способу життя, проблеми взаємодії сім'ї зі школою, психології сімейного життя. У книзі розглядаються проблеми, пов'язані зі зміцненням сім'ї, створенням у ній морально-психологічного комфорту для виховання дітей, говориться про причини сімейних конфліктів і способи їх вирішення, про причини появи "важких" підлітків та шляхи їх попередження.

 17

   Педагогіка вищої школи : хрестоматія / МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд.: В. А. Бугров, А. А. Марушкевич, Є. С. Спіцин. - Київ : Київський університет, 2016. - 544 с.

 

  Видання "Педагогіка вищої школи. Хрестоматія" містить важливу інформацію для опанування студентами навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи", засвоєння основних положень рекомендованої в підручнику основної й додаткової літератури. Матеріал хрестоматії структуровано відповідно до тем підручника А. А. Марушкевич та Є. С. Спіцина "Педагогіка вищої школи".

 18

  Університет Святого Володимира: студентське життя, 1834-1917 : [зб. док.] / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, НБ ім. М. Максимовича, Центр. держ. іст. архів України у м. Києві ; за ред. Л. В. Губерського ; упоряд. В. А. Короткого. - Київ : Київський університет, 2014. - 416 с.

 

  Збірник документів висвітлює становлення і розвиток акедемічного статусу студентів Університету Святого Володимира впродовж 1834 - 1917 років.

 19

Букрієнко, А. О. Японсько-український переклад: практичний курс [Текст] : [підручник], Т. 1 / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. - 242 с.

 

  Підручник адресований, насамперед, студентам, які володіють японською мовою на середньому та вищому рівні, достатньою мірою обізнані із засадничими питаннями загальної теорії перекладу й мають необхідні теоретичні знання, що стосуються особливостей перекладу текстів різних типів, а також навички теоретичного осмислення перекладацького процесу взагалі та його окремих ланок, украй необхідних для кваліфікованого перекладача з японської мови. Матеріал підручника розташований за принципом "від простого до складного": тексти, що пропонуються у перших уроках, є значно простішими - і з мовної, і з перекладацької точки зору - ніж тексти, розташовані ближче до кінця. При цьому автори намагалися зробити якомога більш гнучким процес користування підручником, залишаючи за викладачем право вибору як навчального матеріалу, так і послідовності, в якій його подавати. Тобто, за винятком декількох статей, в основному у першій половині підручника, всі уроки можна опрацьовувати у будь-якому порядку, в залежності від рівня та потреб групи. Крім письмового, значна увага приділяється усному перекладу: в кожному уроці після опрацювання основного тексту пропонується матеріал, який треба перекласти усно. У самому кінці більшості уроків розташований ще один текст, тісно пов’язаний з темою уроку. До кожного уроку передбачено глосарій, що містить транскрипцію слів, які можуть виявитися новими для студента, їх переклад українською мовою, а також деякі коментарі.

 20

Бондаренко, І. П. Японська література : курс лекцій, Ч. 3. Література новітнього часу / І. П. Бондаренко, Ю. В. Осадча Феррейра ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут філології. - Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2016. - 488 с.

 

  Заключний том курсу лекцій з історії японської літератури присвячено японському письменству нової доби кіндай як періоду закладення теоретичних основ сучасного літературного дискурсу, зародження модерної літературної критики і літературознавства. Увагу авторів головним чином зосереджено на ключових моментах становлення нового інформативного, культурно-освітнього, художньо-літературного та критичного простору в Японії кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., оформленню провідних літературних течій і шкіл у поезії та прозі, представлених тут окремими персоналіями.

 21

Букрієнко, А. О. Теорія і практика перекладу. Японська мова : [підручник], Т. 1 / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. - 316 с.

 

  Пропонований підручник допоможе майбутнім фахівця з японської лінгвістики та перекладу дізнатися про ключові поняття перекладознавства, лінгвістичні методи дослідження перекладу, різні основи перекладознавства, окремі актуальні питання лексикограматичного і стилістичного плану, головні віхи в історії розвитку перекладознавства та визначені досягнення у цій галузі на сьогоднішній день. Перший том підручника охоплює, переважно, теоретичну частину перекладознавства, закладаючи підвалини для подальшого вивчення теоретичних і практичних дисциплін курсу підготовки філолога-японіста у вищій школі, що так чи інакше пов'язані з перекладацьким процесом.

22

Предко, О. І. Психологія релігії : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. І. Предко ; МОН України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2014. - 480 с.

 

  Розглянуто предметне поле психології релігії, її історичну генезу, досліджено такі духовно-психологічні феномени, як релігійні почуття, релігійна віра, молитва в богословському та філософському вимірах, розкрито особливості осмислення психології релігії багатьма філософами, психологами, богословами. Актуалізації і поглибленню положень, викладених у підручнику, сприятимуть запитання, завдання, фрагменти праць вітчизняних та зарубіжних мислителів.

 

 

 

 

Перегляди: 2167

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua