Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Статьи и обзоры nachodki.ru

Нові надходження за грудень 2017 р.

Архів

01

   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. пр., Вип. 1 (33) / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії та картографії, Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. І. С. Тревого. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 190 с.


У цьому випуску збірника опубліковано нові результати з розвитку теорії та методів дослідження фігури Землі та зовнішнього гравітаційного поля, а також дослідження у галузі використання GNSS- і GIS-технологій, у галузі інженерної геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру.

 02

Семеріков, С. О. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій школі : монографія / С. О. Семеріков ; наук. ред. М. І. Жалдак. - Київ : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - 340 с.

 

У монографії викладено теоретико-методичні основи фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін у вищих навчальних закладах. Виділяються напрямки фундаменталізації інформатичної освіти, аналізуються мобільні технології навчання інформатичних дисциплін. Формулюються вимоги та практичні рекомендації щодо фундаменталізації змісту навчання інформатичних дисциплін.

 03

Амброзяк, О. В. Евристичне навчання математики: геометричні поняття : метод. посіб. для вчителів / О. В. Амброзяк. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2014. - 424 с.

 

Посібник містить загальну характеристику процесу формування геометричних понять в школі. Структура посібника охоплює основні поняття, по відношенню до яких, на наш погляд, доцільно використовувати систему евристичного навчання. До кожного поняття наведено загальну характеристику процесу його формування та виділені етапи і види вправ, які доцільно використовувати з цією метою. Всі завдання мають орієнтовані еврестичні підказки, які вчитель може використовувати на уроці під час роботи з поняттям, та методичні рекомендації з детальним обгрунтуванням вибору завдання, його доцільності та основні висновки, які можуть бути отримані учнями. Працюючи з вказаним посібником, учитель може обирати завдання і використовувати їх у комплексі з підручником.

 04

Рудишин, С. Д. Основи біогеохімії : навч. посіб. / С. Д. Рудишин. - Київ : Академія, 2013. - 248 с. 

 

Перехід суспільства XXI ст. до збалансованого розвитку потребує наукового забезпечення з позицій біогеохімії, яка методологічно формує вектор усіх сучасних екологічних та природоохоронних заходів - збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. У пропонованому навчальному посібнику розглянуто теоретичні і прикладні аспекти цієї науки, хімічний склад живих організмів, участь живої речовини і продуктів її розкладу в процесах міграції, розподілу, розсіювання та накопичення хімічних елементів у біосфері, основні біогеохімічні закони, принципи, теорії і категорії, біогеохімічні колообіги біогенних елементів, закономірності міграції радіонуклідів та пестицидів, принципи біогеохімічного районування ландшафтів, причини деградаційних процесів екосистем України, особливості біогеохімічних процесів в умовах техногенезу, методологію подолання екологічної кризи.

 

 05

Василик, П. В. Модельные волны и взаимодействие: теоретические и прикладные аспекты : монография / П. В. Василик, А. И. Провотар ; за ред. О. А. Микитенка ; МОН Украины, Междунар. науч.-учеб. центр информ. технологий и систем НАН Украины, Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченко. - Киев : Наукова думка, 2014. - 296 с.

 

Монография посвящена рассмотрению влияния космических факторов на различные особенности функционирования биосферы. В первом разделе рассматриваются особенности волновых взаимодействий в Солнечной системе. Второй раздел охватывает рассмотрение вопросов влияния на водные системы. Третий раздел монографии посвящен циклам в биосфере, навязываемым внешними факторами. Четвертый раздел посвящен различным аспектам моделирования отдельных аспектов рассматриваемых процессов.

 06

Шульга, Н. В. Стохастика для економістів : практикум / Н. В. Шульга ; МОН України, Харківський ін-т фінансів Українського держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі. - Харків : Іванченко І. С., 2014. - 202 с.

 

У посібнику вміщено задачі, спрямовані на формування вмінь застосувати правила та методи стохастики, необхідні для подальшого вивчення дисциплін природничо-наукового та професійного спрямування студентами економічних спеціальностей, а також для використання отриманих знань у фаховій діяльності. Перший розділ практикуму включає задачі, тематика яких стосується аналізу випадкових подій та елементарних наслідків статистичних експериментів. Задачі другого розділу спрямовані на формування вмінь застосувати стохастичні методи аналізу випадкових величин, статистисного опрацювання даних та статистичної перевірки статистичних гіпотез. В третьому розділі представлено задачі з теорії випадкових процесів, теорії регресії та кореляції, теорії масового обслуговування та дисперсійного аналізу.

 07

  Облік у бюджетних установах : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, З. М. Левченко, Ю. О. Романченко ; МОН України, Полтавська держ. аграр. акад. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 368 с.

 

У навчальному посібнику висвітлено організацію та методологію бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Змістовно викладено методику обліку доходів, видатків і виробничих витрат бюджетних установ, фінансово-розрахункових операцій, розрахунків із заробітної плати та страхування, необоротних активів, запасів, власного капіталу, а також висвітлено вимоги щодо інвентаризації активів і зобов'язань установ.

 08

  Аграрна економіка : [навч. посіб.] / В. Я. Білоножко, І. І. Мостов'як, В. П. Карпенко [та ін.] ; за ред. В. Я. Білоножка. - Умань : Сочінський М. М., 2016. - 418 с.

 

Посібник “Аграрна економіка” призначений для підготовки фахівців неекономічних спеціальностей. У посібнику викладено теоретичні, історичні та науково-практичні питання економіки сільського господарства. Детально висвітлені економічні засади формування та ефективного використання земельних, трудових і матеріально-технічних ресурсів у сільському господарстві. Особлива увага приділяється розвитку ринкових відносин в аграрному секторі, інвестиційної та інноваційної діяльності сільськогосподарських організацій, еколого-економічної ефективності використання природних ресурсів у сільському господарстві. Всебічно розглянуті питання економічної ефективності виробництва продукції рослинництва і тваринництва, витрати виробництва і ціни реалізації продукції в ринкових умовах. Особлива увага приділяється виявленню факторів, що стримують нарощування виробництва та підвищення економічної ефективності сільського господарства. Посібник призначений для підготовки фахівців неекономічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” у вищих навчальних закладах III—IV рівнів акредитації. Розрахований на аспірантів, викладачів, керівників (менеджерів) та спеціалістів аграрних формувань, працівників науково-дослідних установ в аграрному секторі.

 09

Кричковська, Т. Д. Психологія аномального розвитку : навч. посіб. / Т. Д. Кричковська ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Київ : КНТ, 2016. - 165 с.

 

У навчальному посібнику представлені основні теоретичні положення психології аномального розвитку, розкриті проблеми класифікації психічного дизонтогенезу та охарактеризовано його варіанти, проаналізовані проблеми порушень психічного розвитку дітей на різних вікових етапах, а також розкриті питання психологічної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку.

 10

Яценко, Т. С. Методологія професійної підготовки практичного психолога / Т. С. Яценко, О. В. Глузман, О. М. Усатенко. - Дніпропетровськ : Інновація, 2014. - 192 с.

 

У книзі вперше розкрито глибинний формат розв'язання заявленої проблеми шляхом наукового висвітлення таких аспектів: методологічного (єднання майстерності психолога з його особистісною гармонійністю); теоретичного (обгрунтування провідних механізмів психокорекції, введення принципу "із іншого" та принципу додатковості); феноменологічного (доведення необхідності слідування за законами природи психічного); функціонального (розкриття універсальності законів внутрішньої динаміки психіки); експериментально-прикладного (впровадження в начальний процес Галузевого стандарту з практичної психології та апробація корекції зі старшими підлітками).

 11

Шевців, М. В. Зоопсихологія з основами етології : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / М. В. Шевців, М. М. Філоненко. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 241 с.

 

Підручник є систематизованим виданням нових відомостей із зоопсихології та етології, у якому викладені проблеми елементарного мислення та розумовій діяльності тварин, як найбільш складної форми поведінки, індивідуального научіння та міжвидових, внутрішньовидових і внутрішньогуртових взаємин серед тварин.

 12

Шевельов, Ю. Вибрані праці : у 2 кн. / Ю. Шевельов. - 2-е вид. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2009.
Кн. 2 : Літературознавство / упоряд. І. Дзюба. - 2009. - 1152 с.

 

У другій книзі "Вибраних праць" Юрія Шевельова, однієї з найвидатніших постатей української науки і культури XX століття, вміщено історико-літературні розвідки та есеї, що дають уявлення про діапазон його інтересів та глибину інтерпретації явищ української літератури, живопису, театру. Змушений залишити батьківщину в роки Другої світової війни, Ю. Шевельов зробив блискучу наукову кар'єру мовознавця-славіста в престижних університетах Заходу, але ніколи не полишав своєю думкою Украну. І тільки зі здобуттям незалежності в Україні з'являються видання його праць і потреба в них зростає.

 13

Кралюк, П. М. Таємний агент Микола Гоголь, або Про що розповідає "Тарас Бульба" : [нарис] / П. М. Кралюк. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2016. - 170 с.

 

Нова праця Петра Кралюка – спроба авторського дослідження контроверсійної гоголівської повісті «Тарас Бульба» з погляду ролі цього тексту в культурно-політичному дискурсі як у ХІХ столітті, у добу романтизму, так і в нинішні часи. Дослідник розглядає місце "Тараса Бульби" в різних системах координат: імперській російській, провінційній малоросійській, польській, єврейській тощо. Висловлено сміливі припущення щодо біографії самого Гоголя. Ставиться ціла низка питань про внутрішні інтенції автора повісті; прискіпливий текстуальний аналіз подекуди наштовхує на суперечливі висновки – втім, саме в цій непрямолінійності можна добачати глибину і життєздатність гоголівського твору.

 14

Никоненко, Ю. П. Клінічна психологія : навч. посіб. / Ю. П. Никоненко. - К. : КНТ, 2016. - 370 с.

 

Посібник становить собою стислий виклад основних питань клінічної психології. Складається з наступних розділів: "Теоретико-методологічні основи клінічної психології", "Психологія хворої людини"; "Роль клініко-психологічної інтервенції в реабілітації хворих"; "Психологія лікувально-діагностичного процесу" та "Психологічні особливості хворих із різними соматичними захворюваннями".

 15

Сергієнко, І. М. Психодрама як метод групового психологічного консультування : навч.-метод. посіб. / І. М. Сергієнко, І. М. Ревякіна ; М-во освіти і науки України. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. - 116 с.

 

Навчально-методичний посібник спрямовано на ознайомлення майбутніх та практикуючих психологів з методами психодрами, особливостями застосування психодраматичної роботи в практиці групового вікового та сімейного консультування. Представлено інформацію щодо історії становлення психодрами, основних понять та технік, які використовуються в груповому процесі.

 16

Сергиенко, И. М. Фантомы души: заметки психодраматерапевта : [учеб. пособие к дисциплине "Супервизорская практика: психодрама"] / И. М. Сергиенко. - 2-е изд. - Энергодар : Hippografia, 2017. - 192 с.

 

В пособии представлены теоретические и практические материалы, которые могут быть использованы в работе практического психолога для оказания психологической помощи людям, перенесшим психологическую травму. Пособие заинтересует психотерапевтов, практикующих психологов, психодрама-практиков и психодраматерапевтов, поможет им применить положения теории фантомной реальности к решению конкретных психологических и психотерапевтических задач. Материалы данного пособия могут быть использованы для самостоятельной работы студентами - будущими психологами, изучающими дисциплины "Супервизорская практика: психодрама", "Психология самовоспитания", "Психологическая помощь в экстремальных ситуациях".

 17

Сергиенко, И. М. Фантомы души: заметки психодраматерапевта : [учеб. пособие] / И. М. Сергиенко. - Черкассы ; Киев : ІнтролігаТОР, 2014. - 192 с.

 

В пособии представлены теоретические и практические материалы, которые могут быть использованы в работе практического психолога для оказания психологической помощи людям, перенесшим психологическую травму. Пособие заинтересует психотерапевтов, практикующих психологов, психодрама-практиков и психодрама-терапевтов, поможет им применить положения теории фантомной реальности к решению конкретных психологических и психотерапевтических задач.

 18

   Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія / О. А. Кучерук, О. М. Голуб, О. М. Горошкіна [та ін.] ; відп. ред. О. А. Кучерук ; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. - Київ : КНТ, 2016. - 258 с.

 

Монографію присвячено педагогічній риториці, інтерес до якої стрімко зростає з боку сучасних учених і освітян. У книзі виділено історичні аспекти риторики крізь призму розвивального педагогічного впливу, розглянуто найбільш актуальні теоретичні та практичні питання риторизації діяльності педагога, зокрема вчителя-словесника.

 19

  Література. Теорія. Методологія / упоряд., наук. ред. Д. Уліцької, пер. з пол. С. Яковенка. - 2-е вид. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. - 544 с.

 

Книга становить добірку статей сучасних польських літературознавців, присвячених найбільш помітним теоріям, концепціям і школам світового літературознавства XX ст. Хронологічно вони охоплюють період від антипозитивістського зламу наприкінці XIX ст. до постструктуралізму і деконструкції. Читачам будуть цікавими також статті про риторику і компаративістику. Кваліфікований аналіз ключових теоретико-літературних тенденцій приверне увагу філологів, філософів, культурологів, студентів-гуманітаріїв.

 20

Мозговий, В. І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. І. Мозговий ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 592 с.


Навчальний посібник складається з двох частин: перша частина (лекцій ний курс) передбачає теоретичне викладення матеріалу за модульним принципом; друга (практичний курс) містить коротке викладення курсу в таблицях, вправи і завдання, методичні поради щодо перекладу професійних текстів, а також контрольні тести для кожного модуля. У додатках надані зразки оформлення документів, граматичні форми словозміни і короткий словник труднощів перекладу слів і словосполучень. Видання розраховане передусім на студентів вищих навчальних закладів економічних і управлінських спеціальностей. Проте воно буде корисним також для службовців, керівників і менеджерів виробництв і організацій, що спілкуються українською і російською мовами одночасно.

 21

Глазова, О. П. Українська мова. 9 кл. : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов ; наук. ред. І. Вихованець. - Київ : Освіта, 2013. - 224 с.

 

Ця навчальна книга є концептуальним продовженням системи підручників нового покоління, в основі якої - спеціальна розробка педагогічних функцій усіх елементів, спрямованих на формування стійких компетенцій мовної особистості, розвиток творчих навичок, відповідно до чинної програми.

Перегляди: 1711

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua