Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Шаблоны для Joomla 3 здесь

Нові надходження за січень 2019

2019 01 21 12 54 56 01

 

Сергійчук, В.            Що дала Україна світові / В. Сергійчук. - Вид. 3-є, допов. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2015. - 516 с.

 

           У пропонованій книзі вперше комплексно оцінено внесок видатних українців у розвиток світової науки, техніки,освіти і культури.

 

 

 

 

 

 

2019 01 21 12 55 16 01 

 

Дахній, А. Й.             Мартін Гайдеггер та екзистенційна філософія : монографія / А. Й. Дахній ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2018. - 251 с.

 

У монографії розглянуто філософію Мартіна Гайдеґґера в контексті екзистенцій¬ного мислення. Предмет історико-філософського дослідження – це витоки екзистенціалізму, специфіка його ідей і особливості розвитку, починаючи від раннього Модерну і завершуючи кінцем ХІХ століття (головно на прикладі спроб Б. Паскаля, С. К’єркеґора і Ф. Достоєвского), Наведено способи, завдяки яким "ранній" Гайдеґґер, "секуляризуючи" чимало ідей названих християнських попередників екзистенціалізму, запропонував власне, детерміноване передовсім фактично-історичним і "негативістсько-динамічним" розумінням, тлумачення проблем людської ідентичності.

 

 

 

2019 01 21 13 04 52 01Петровський, В. В.             Історія України: неупереджений погляд : факти, міфи, коментарі / В. В. Петровський, Л. О. Радченко, В. І. Семененко. - Х. : Школа, 2007. - 591 с.

 

Книга обіймає весь період появи та розвитку людських спільнот на території сучасної України. Автори відтворили складний, неоднозначно трактовний шлях народу України до незалежності, не оминувши трагічних сторінок у його життєписів.

 

 

 

 

 

 

 

2019 01 21 13 06 11 01Тимошик, М. С.             Село : докум.-публіцист. оповідь : у 2 т., Т. 1. Зійти з безпам'ятства / М. С. Тимошик ; авт. передм. С. Колесник. - Київ : Ярославів Вал, 2017. - 420 с.

 

У першому томі подано широку панораму життя хліборобів та сільської інтелігенції від козацьких часів до жовтневого перевороту 1917 року.

 

 

 

 

 

 

2019 01 21 13 06 30 01 

 

Тимошик, М. С.             Село : докум.-публіцист. оповідь : у 2 т., Т. 2. Трудний шлях відмосковлення / М. С. Тимошик. - Київ : Ярославів Вал, 2017. - 580 с.

 

У другому томі, що хронологічно охопляє період від 1917-го до початку 70-х років XX ст., переосмислюється низка сфальшованих сторінок спочатку збільшовиченого, а згодом околгоспленого українського села. Фактологічна канва оповіді, що побудована винятково на закритих донедавна архівних матеріалах та спогадах очевидців, тут особливо вражаюча за силою правди.

 

 

2019 01 21 13 06 47 01

Снітинський, В. В.             Діловий етикет у міжнародному бізнесі : навч. посіб. / В. В. Снітинський, Н. Б. Завальницька, О. О. Брух ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 288 с.

 

Систематизовано знання і практичний досвід функціонування дипломатичного протоколу та ділового етикету, які висвітлені в сучасних віт чизняних і зарубіжних виданнях з міжнародного бізнесу. Розглянуто стандарти, норми, принципи та вимоги до організації та ведення ділової кореспонденції, зустрічей, переговорів, бізнес-гостини, протоколу дарування, формування іміджу ділової людини, які допоможуть взаєморозумінню та розвитку партнерських стосунків між представниками різних країн. Акцентовано увагу на моральних цінностях ділової людини, психологічних та емоційних аспектах підготовки до зустрічі з іноземними партнерами, невербальних засобах комунікації. Окремий розділ описує особливості ділового протоколу та етикету у різних країнах світу.

 

 

2019 01 21 13 07 54 01

Пенсійне забезпечення : підручник / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. О. М. Ярошенка ; упоряд.: О. М. Ярошенко, С. М. Пилипко, А. М. Слюсар [та ін.]. - 2-е вид., перероб. і допов. - Харків : Право, 2017. - 308 с.

 

Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Викладено основні положення пенсійного забезпечення в Україні, розглянуто актуальні питання застосування законодавства у цій сфері.

 

 

 

 

2019 01 21 13 08 27 01

 

 

Піча, В. М.             Політологія : підруч. для студентів вищ. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома ; за заг. ред. В. М. Пічі. - 5-е вид., випр. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 304 с.

 

У навчальному посібнику з урахуванням вимог державного стандарту ( програми) нормативної дисципліни "Політологія", розробляної Міністерством освіти і науки України, в систематизованому вигляді, під кутом зору новітніх методологічних підходів і власних аналітичних висновків автори концептуально розглядають процес становлення політології як науки, основні сучасні політичні доктрини і теорії, а також актуальні питання теоретичної і прикладної політології.


 

2019 01 21 13 08 44 01

Лісовський, П. М.             Міжнародні відносини: ментальність, геополітика, глобалізація : навч. посіб. / П. М. Лісовський. - Київ : Кондор, 2017. - 156 с.

 

У навчальному посібнику висвітлено сучасні проблеми міжнародних відносин у контексті ментальності, геополітичних та економічних інтересів, а також системного аналізу глобалізаційних процесів. Це розглядається в їх критеріальному вимірі, серед, яких означено сутність сучасних тенденцій в освіті, науці та виховання. Особливе місце у посібнику займають проблеми кібербезпеки як запоруки якості виховання підростаючого покоління, спрямованих на розвиток інноваційного типу особистості.

 

 

 

2019 01 21 13 09 03 01 

Місцеве самоврядування : словник-довідник / М-во освіти та науки України, Чернігівський нац. технологічний ун-т ; уклад.: О. М. Руденко [та ін.]. - Київ : Кондор, 2017. - 182 с.

 

Словник-довідник містить базові поняття про найбільш загальні і фундаментальні властивості, відношення зв'язки у сфері теорії та практики місцевого самоврядування. В основу формування данного словника покладено концепцію визначення категоріального апарату та виділення системних складових місцевого самоврядування та відповідних морфологічних моделей.

 

 

 

 

2019 01 21 13 09 24 01

Місцеве самоврядування та суспільні комунікації : навч. посіб. / О. М. Руденко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернігівський нац. технологічний ун-т. - Київ : Кондор, 2016. - 130 с.

 

У навчальному посібнику розглядаються основні теоретичні та практичні аспекти функціонування комунікативного процесу в місцевому самоврядуванні України, досліджується історичний розвиток комунікації в громаді, аналізується особливість комунікативного процесу у формах безпосередньої участі громадян, визначаються перспективні напрями розвитку комунікації в місцевому самоврядуванні.

 

 

 

 

2019 01 21 13 09 58 01

Герасимчук, Т. Ф.             Загальна теорія політики : навч. посіб. / Т. Ф. Герасимчук, А. М. Киридон, С. С. Троян ; М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т. - Київ : Кондор, 2017. - 226 с.

 

Навчальний посібниу висвітлює вузлові проблеми загальної теорії політики. У ньому відображено концептуальне розуміння суті теорії у загальному контексті політичної науки, висвітлено основні аспекти теорії політичної влади, теорії політичної системи суспільства та теорії міжнародних відносин.

 

 

 

 

 

 

2019 01 21 13 10 12 01 

Борисова, О. В.             Зовнішня політика України: історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова ; М-во освіти і науки України, Луганський нац. аграр. ун-т. - Київ : Кондор, 2017. - 344 с.

 

У навчальному виданнні розкриваються вузлові проблеми зовнішньої політики України від давніх часів до сьогодення. Основна увага зосереджується на аналізі історичних фактів, подій, змісті найважливіших для зовнішньої політики документів, діяльності українських державних діячів. До розв'язання низки питань запропоновано авторський підхід. Кожній темі лекції передає набір ключових понять, а в кінці вміщується короткий словник термінів і понять та список рекомендованої літератури.

 

 

 

2019 01 21 13 40 55 01

Петрушенко, Ю. М.             Мікроекономіка: теорія та приклади розв'язування задач : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-проф. програмою бакалавра галузі знань "Економіка і підприємництво" / Ю. М. Петрушенко. - Суми : Університетська книга, 2017. - 320 с.

 

Пропонований посібник має системний характер та укладений відповідно змістових вимог освітньо-професійних програм бакалавра економічних напрямів підготовки. Містить виклад базових теоретичних засад, приклади розв'язання задач, запитання і тести для самоперевірки та контролю знань. Наведені алгоритми розв'язання типових задач до кожної теми дисципліни, що дозволяє краще зрозуміти висвітлені теоретичні положення та розкрити основні методичні підходи сучасного мікроекономічного аналізу.

 

 

 

2019 01 21 13 41 55 01 

 

Основи економіко-математичного моделювання : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Н. М. Лавріненко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 540 с.

 

У посібнику викладено теоретичні основи лінійного програмування, основи теорії двоїстості, теорії цілочислового, дробово-лінійного, параметричного та динамічного програмування. Розглянуто теорію парного, багатофакторного регресійного аналізу, теорію систем економетричних рівнянь, теорію загальних економетричних моделей. До кожного розділу додається навчальний тренінг, у якому запропоновано контрольні запитання і завдання для самостійної роботи.

 

 

 

2019 01 21 13 42 10 01

Глобальна економіка : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / П. П. Мазурок [та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Одягайла ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 206 с.

 

      У навчальному посібнику викладено основні питання, категорії та проблеми глобальної економіки. Розкриваються тенденції процесу розвитку світогосподарських зв'язків, форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем. Посібник носить системний характер і складний у відповідності до програми курсу "Глобальна економіка", що викладається студентами економічних спеціальностей.

 

 

 

 

2019 01 21 13 42 40 01

Облік зовнішньоекономічної діяьності [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. С. Рудницький [та ін.]. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 280 с.

 

Підручник складається із восьми розділів,в яких розглянуто порядок здійснення, документальне оформлення, оподаткування та відображення в системі рахунку бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій підприємства. Наведено відомості про зовнішньоекономічні контракти, відображення в бухгалтерському обліку валютно-фінансових, експортно-імпортних,бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною у сфері ЗЕД. Розглянуто питання порядку здійснення та обліку іноземних інвестицій та методику формування основних показників звітності суб'єкта ЗЕД.

 

 

 

2019 01 21 13 43 05 01

Останкова, Л. А.             Аналіз моделювання та управління економічними ризиками : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 253 с.

 

Посібник містить основні теоретичні аспекти дисципліни "Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками", основні методи прийняття рішень в умовах конкуренції й невизначеності,особливості управління ризиками в економічній ефері. Наводяться приклади вирішення прикладних економічних задач.

 

 

 

 

 

 

2019 01 21 13 43 34 01Торгова, Л. В.             Основи зовнішньоекономічної діяльності : практикум / Л. В. Торгова, О. В. Хитра. - Львів : Новий Світ-2000, 2017. - 220 с.

 

Розглянуто практичні аспекти здійснення основних видів зовнішньоекономічних операцій: методику визначення митної вартості товарів і розрахунку митних платежів, особливості розрахунку демпінгової маржі і шкоди від демпінгу; альтернативні методики ціноутворення при укладанні зовнішньоторгових угод, порядок здійснення аналізу виконання контрактних зобов'язень та динаміки експорту; методику розрахунку показників валютної ефективності експорту-імпорту товарів, ефективності зустрічної торгівлі та обгрунтування доцільності залучення посередників; методичні засади обгрунтування економічної доцільності ліцензійних та франчайзингових угод, а також створення спільних підприємств за участю іноземних інвесторів.

 

 

 

2019 01 21 13 44 09 01

Кузьменко, О. В.             Економіко-математичне забезпечення функціонування перестрахового ринку : монографія / О. В. Кузьменко ; голов. ред. В. І. Кочубей. - Суми : Університетська книга, 2017. - 430 с.

 

Монографія присвячена висвітленню теоретичних і практичних аспектів моделювання та прогнозування розвитку перестрахового ринку. Значну увагу приділено актуальності та розкриттю суті економіко-математичних методів аналізу й оцінювання ринку як об'єкта моделювання (ймовірнісний підхід, теорія часових рядів,таксонометричний метод, нелінійне програмування, математичний аналіз, цілочислова оптимізація та теорія нечіткої логіки).

Перегляди: 1851

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua