Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Здесь нашел интересный обзор

Нові надходження за травень - червень 2019 року

001

 

Гриценко, В. Г. Організаційно-педагогічні засади створення і впровадження web-орієнтованої інформаційно-аналітичної системи управління університетом [Текст] : монографія / В. Г. Гриценко ; наук. ред. Ю. В. Триус. - Київ ; Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 362 с.


У монографії викладено організаційно-педагогічні засади створення та впровадження в освітній процес університету інформаційно-аналітичної системи управління його діяльністю. Проведено аналіз сучасного стану використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні університетом. Визначено організаційні засади іформатизації вищої освіти. Запропоновано концепцію створення освітньо-наукового інформаційного середовища університету. Побудовано модель інформаційно-аналітичної системи управління університетои. Сформульовано вимоги і подано практичні рекомендації щодо створення та використання складових інформаційно-аналітичної системи управління університетом.

 

002Сазонова, А. В. Загальнотеоретичні основи природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку : навч. посіб. для студентів вищ. навч. пед. закл. / А. В. Сазонова. - 2-е вид. - Київ : Слово, 2014. - 248 с.


У навчальному посібнику висвітлюються особливості організації природничо-математичної освіти дітей дошкільного віку, подається характеристика комплексних та інтегрованих занять, цікавий матеріал для розвитку логічного мислення дітей: палички Кюізенера, блоки Дьєнеша, ігри Воскобича, геометричні головоломки тощо.

 

003

Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колективна монографія / М. І. Олійник [та ін.] ; за ред. Н. І. Мачинської ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. - 352 с.

 

Монографію присвячено теоретико-практичному аналізу актуальних проблем педагогічної освіти. Висвітлено особливості підготовки фахівця освіти в умовах класичного університету, описано практичні аспекти професійного становлення фахівця освіти у соціокультурному просторі.

 

 

 

004

 Кобченко, Н. В. Система подвійних синтаксичних зв'язків у граматичному ладі сучасної української мови : [монографія] / Н. В. Кобченко ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. - Київ : Освіта України, 2018. - 516 с.
 

Монографія є комплексним дослідженням подвійних синтаксичних зв'язків, що функціюють лише на рівні речення в межах тричленних конструкцій - синтаксичних трійок - та віддзеркалюють на мовному рівні паралельні відношення кожної з трьох реалій позамовної дійсності з двома іншими. Обгрунтовано концептуальні засади вивчення явищ подвійності на синтаксичному рівні мовної системи, запропоновано теоретичну схему аналізу й опису подвійних синтаксичних зв'язків, критерії відмежування їх від суми двох одиничних синтаксичних зв'язків, визначено принципи їх класифікації та вписано їх як підсистему в загальну матрицю синтаксичних зв'язків, показано їхню взаємодію з іншими синтаксичними зв'язками в процесі організації та трансформації центральної синтаксичної одиниці - речення. Схарактеризовано механізми реалізації кожного з типів подвійного синтаксичного зв'язку та сфери їхнього поширення, а також висвітлено зони розпаду подвійного синтаксичного зв'язку та його переходу до одиничного.

 

 

005Формування конкурентоспроможного фахівця в галузі дошкільної та початкової освіти : монографія / Н. М. Андросова [та ін.]. - Харків : Мачулін, 2018. - 256 с.


У колективній монографії викладачів кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка представлено різнопланові праці, зміст яких у своїй сукупоності сприятиме удосконаленню професійних компетенцій працівників дошкільних та початкових закладів освіти.

 

 

 

006Мовчан, В. І. Основи організації проектно-художньої діяльності у початковій школі : навч.-метод. посіб. / В. І. Мовчан ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2015. - 132 с.


Навчально-методичний посібник дозволить майбутнім учителям початкових класів ознайомитися з теоретичними основами підготовки до організації проектно-художньої діяльності учнів. У навчально-методичному посібнику розкривається суть понять "проектна діяльність", "проектно-художня діяльність", "проектно-художня діяльність учнів початкових класів". 

007

Набитович, І. Дерево життя літературного роду: Іван Федорович, Володислав Федорович, Дарія Віконська  / І. Набитович. - Київ : Дух і літера, 2018. - 560 с.

 

Історія трьох поколінь письменників роду Федоровичів тісно переплітається із світовідчуттям, світоуявленням трьох епох: творчість і чин Івана Федоровича закорінені у Романтизм, Володислава Федоровича – у Позитивізм, в "органічну працю", Ліни Федорович-Малицької (Дарії Віконської) – у Модернізм. Відтак кожному з них присвячена тут окрема книга життя – книга творчості і праці на тлі їхніх епох. Мовою творчості Івана та Володислава Федоровичів була польська. Їхня онучка та донька, письменниця й мистецтвознавиця Дарія Віконська творила вже українською. Доля цього письменницького роду – це й історія Галичини ХІХ – першої половини ХХ століття та народження тут двох модерних націй – українців та поляків.

 

 

 

008Гринькевич, О. С. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в Україні: інституційний аналіз і моніторинг : монографія / О. С. Гринькевич ; наук. ред. С. М. Панчишин ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Видавництво ЛНУ ім. І. Франка, 2018. - 462 с.

 

Розроблено новий теоретико-методологічний напрям дослідження вищої освіти та управління підвищенням її конкурентоспроможності на національному рівні. Запропоновано концептуальну модель аналізу системи вищої освіти, яка ґрунтується на врахуванні інтересів різних груп стейкхолдерів, критеріях якості, соціальної відповідальності та економічної ефективності в управлінні конкурентоспроможністю. Розроблено методику моніторингу у конкурентоспроможності національної системи вищої освіти в Україні. Проаналізовано особливості розвитку вищої освіти в Україні та її регіонах у контексті цілей сталого розвитку, інтеграції у глобальний освітній простір, формування нового технологічного укладу. Окреслено стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти в Україні та її регіонах, які можуть бути враховані у розробці загальнонаціональної та регіональних стратегій підвищення конкурентоспроможності.

 

 

009

Голуб, Н. Б.   Навчання синтаксису на уроках української мови у 8-9 класах : метод. посіб. / Н. Б. Голуб, Л. В. Галаєвська ; Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України. - Київ : Конві Прінт, 2018. - 128 с.

 

У посібнику розглянуто теоретико-практичні дослідження проблеми методики навчання синтаксису української мови учнів 8 - 9 класів на засадах особистісно орієнтованого, діяльнісного й компетентнісного підходів. Значну увагу приділено характеристиці методів, прийомів, форм і засобів навчання синтаксису української мови учнів 8 - 9 класів. Особливу увагу приділено текстовій роботі на уроках української мови в умовах компетентнісного підходу. Представлено авторську методику навчання синтаксису української мови учнів 8 - 9 класів.

 

 

010

Бабенко, Е. А.           Система психических защит / Е. А. Бабенко, Т. В. Горобец, Н. В. Шавровская. - Черкассы : Чабаненко Ю. А., 2019. - 274 с.

 

Данное пособие состоит из трех глав: первая посвящена рассмотрению истории изучения феномена бессознательного (материалы диссертации К. А. Бабенко), во второй представлена история исследований феномена психической защиты, в третьей описаны последствия действия защитной системы субъекта (материалы диссертации Т. В. Горобец, Н. В. Шавровской). В конце пособия представлена стенограмма работы с клиентом, которая включает сопроводительные научные комментарии.

 

 

011

Говорушко, Т. А.           Страхування  : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк ; за ред. Т. А. Говорушко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 328 с.

 

У навчальному посібнику розкривається теорія і практика страхування. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни "Страхування" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності страхування, його функцій, ролі в економічному житті суспільства, страхового ринку і його структури, страхових ризиків та їх оцінки, галузей страхування, основ фінансової надійності страховика та оподаткування страхового підприємництва в Україні.

 

 

012

Воронко, Р. М.Міжнародні системи обліку і звітності та аудиту [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Р. М. Воронко, К. І. Редченко, І. Г. Благун. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 528 с.

 

У навчальному посібнику розкрито концептуальні основи фінансового обліку і звітності в зарубіжних країнах. розглянуто вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності, які забезпечують однозначне розуміння фінансової звітності та зростання довіри до її показників у всьому світі. Висвітлено сутність аудиту і аудиторської діяльності у зарубіжних країнах, питання стандартизації принципів аудиту на міжнародному рівні, зміст аудиторського процесу та особливості обліку й аудиту окремих видів активів, зобов'язань, капіталу і господарських операцій. Розглянуто і систематизовано методологічні засади побудови обліку та особливості організації й проведення аудиту в різних країнах світк. У навчальний посібник включено програму дисципліни, тестові завдання, питання для самоконтролю, навчальні завдання для самостійної роботи, термінологічний словник основних категорій і понять, перелік рекомендованих джерел для вивчення дисципліни.

 

 

013Управлінський аспект забезпечення фінансової безпеки України : кол. монографія / М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; за ред. О. В. Черевка. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 312 с.


У монографії розкривається забезпечення фінансової безпеки України, конкретизуються теоретичні основи та проблемні питання цього процесу на макро та мікрорівнях. Пропонуються управлінські підходи для відновлення рівня державної фінансової безпеки через модернізацію механізмів менеджменту різних складових системи економічної макробезпеки. Виявлено проблеми оцінювання та резерви стабілізації стану фінансової безпеки України. Уточнено можливості формування механізмів контролю та моніторингу рівня фінансової безпеки держави.

 

 

014Політична економія : навч. посіб. / за ред. Г. І. Башнянин, Є. С. Шевчук. - 4-е вид., перероб. і випр. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 312 с.

 

У посібнику розглядаються основи економічного розвитку. Політекономія трактується як вступна частина до економічної теорії і як загальна теорія економічних систем. Загальні закономірності функціонування та розвитку економічних систем аналізуються в контексті формування ринкової економіки в суспільствах трансформаційного типу.

 

 

015Позняковська, Н. М. Фінансовий облік : навч. посіб., Ч. 1 / Н. М. Позняковська, Ю. В. Довгалець ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - Київ : Кондор, 2017. - 274 с.


Навчальний посібник містить програму, вказівки щодо вивчення тем, плани практичних занять, вправи, задачі, тести, тематики самостійної та індивідуальної роботи, список рекомендованої літератури, які можуть бути корисними при самостійному вивченні дисципліни.

 

016Здрок, В. В. Моделювання економічної динаміки : практикум / В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький, І. М. Паславська ; за ред. В. В. Здрока ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 256 с.


У книзі подано короткі теоретичні відомості по кожній темі, методичні рекомендаці по застосуванню методів економічної динаміки для розв'язування конкретних економічних задач, наведені різноманітні вправи, запитання і завдання для самоконтролю.

 

 

 

 

017

Кравцова, О. М. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / О. М. Кравцова, К. С. Мащенко ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 224 с.


Навчальний посібник містить теоретичний матеріал, викладеній у структурно-логічній послідовності згідно з навчальним планом, приклади вирішених задач та ситуацій, завдання для самопідготовки та самоконтролю, навчальні завдання, індивідуальне комплексне завдання та предметний покажчик.

 

 

 

018Горбач, Л. М. Міжнародні економічні відносини : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. - Київ : Кондор, 2017. - 432 с.


У підручнику розглядаються особливості сучасних міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації. Акцентується увага на проблемах інтеграційних процесів і міжнародного бізнесу, торгівлі, руху капіталу, розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин, досягненні Україною гідного місця в світових економічних процесах.

 

 

 

019

Роговий, А. В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки : монографія / А. В. Роговий ; М-во освіти і науки України, Чернігівський нац. технол. ун-т. - Київ : Кондор, 2017. - 376 с.


Монографія присвячена дослідженню теоретико-методологічних та прикладних засад забезпечення економічної безпеки національної економіки в умовах циклічності економічної динаміки. Процес забезпечення економічної безпеки держави розглядається як необхідна умова функціонування національної економіки та життєдіяльності суспільства, що дозволило сформувати теоретико-методологічне підґрунтя узагальнення передумов забезпечення економічної безпеки держави та гарантування належного її рівня з позиції системно-структурного підходу. Основна увага приділена механізму забезпечення економічної безпеки держави в умовах циклічності економіки, як цілісної впорядкованої сукупності підсистем, взаємопов’язаних методів і інструментів економічного, науково-технічного та організаційного характеру, спрямованого на формування умов стійкого розвитку національної економіки незалежно від фази економічного циклу. Дається оцінка сучасного стану функціонування та можливостей розвитку національної економіки, здійснюється моніторинг впливу рівня економічної безпеки держави на вектор руху траєкторії економічного циклу. Узагальнено зарубіжний досвід забезпечення економічної безпеки держави в умовах циклічності економіки та виокремлено його основні переваги.

 

020Глушко, С. В. Управлінські інформаційні системи : навч. посіб. для студентів вищ. закл. освіти / С. В. Глушко, А. В. Шайкан. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 320 с.


Серед найбільш важливих і масових сфер, в яких інформаційні системи відіграють вирішальну роль, особливе місце займає сфера управління. Досвід господарювання зарубіжних промислових компаній в умовах ринкової економіки довів, що найбільш надійним способом поліпшення стану обліку і управління є впровадження сучасних управлінських інформаційних систем. Посібник систематизований і складений за нормативною програмою курсу “Управлінські інформаційні системи”. Це дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал або самостійно опанувати його.

 

 

021Манів, З. О. Регіональна економіка : навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський ун-т права ім. короля Д. Галицького. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 640 с.


У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та прикладні аспекти формування продуктивних сил України в умовах становлення і розвитку ринкової економіки.

 

 

 

 

022

Щурик, М. В. Статистика : навч. посіб. / М. В. Щурик ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид., оновлене і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 552 с.


Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної програми дисципліни "Статистика", яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва. У ньому висвітлені теоретичні, методологічні і методичні засади теорії статистики, що використовуються під час досліджень явищ і процесів суспільного життя з урахуванням вимог міжнародних стандартів статистики та обліку. Друга частина навчального посібника розкриває механізм організації фінансової статистики у відповідних інституціях з урахуванням вимог ринкової економіки.

 

 

023

Васильченко, І. П. Вища математика для економістів (основні розділи) : підручник / І. П. Васильченко. - 2-е вид. - Київ : Кондор, 2012. - 608 с.


Це особливий підручник: він містить не тільки теоретичні відомості з усіх традиційних розділів вищої математики, рекомендованих типовою навчальною програмою Міністерства освіти і науки України для економічних спеціальностей, а й методичні рекомендації та розв'язки багатьох типових задач, у тому числі й економічного змісту, а також задачі для самостійного розв’язку. Там, де необхідно, розкривається економічний зміст математичних понять, наводяться приклади застосування вищої математики в економіці.

 

 

024

Шиян, А. А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. А. Шиян. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 232 с.


Книга є навчальним посібником для початкового ознайомлення студентів з фундаментальними основами моделювання соціальних і економічних систем - усього того,що може бути об'єднане під єдиною назвою "Економічна кібернетика".

 

 

 

 

025Бондар-Підгурська, О. В. Ділове адміністрування (корпоративне управління) : навч. посіб. / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова ; Полтавський ун-т економіки і торгівлі. - Київ : Ліра-К, 2018. - 487 с.


Навчальний посібник характеризується комплексним висвітленням матеріалу, ґрунтується на оновленій нормативно-законодавчій базі та системному підході, містить випробувані практикою стратегії, механізми, принципи та моделі корпоративного управління. Для поглибленого засвоєння матеріалу та здобуття практичних навичок до книги додається електронний практикум. Посібник розроблено для опанування студентами дисципліни "Ділове адміністрування (Корпоративне управління)".

 

 

 

026

Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. / Л. Б. Янковська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львівський ун-т бізнесу та права. - Львів : Магнолія 2006, 2017. - 384 с.


У навчальному посібнику розкриваються основні положення щодо організації бухгалтерського обліку, складання та аналізу фінансової звітності у зарубіжних країнах. Наведено приклади оцінки та відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, їх визнання та розкриття у фінансовій звітності згідно з Міжнародними стандартами. Завдання для самостійного розв’язування узагальнюють теоретичні знання студентів з обліку у зарубіжних країнах та методологічні підходи до організації фінансового та управлінського обліку.

 

 

027

Балабанова, Л. В. Логістика : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова, А. М. Германчук ; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 368 с.


У підручнику розкрито концептуальні основи логістики та логістичного менеджменту, визначено категоріальний апарат логістики; розглянуто особливості логістичного підходу до управління матеріальними потоками в сфері постачання, виробництва і розподілу; висвітлено специфіку управління запасами в логістиці, визначено місце складу і транспорту в логістиці, а також висвітлено економічне забезпечення логістики та її значення у підвищенні фінансової стійкості і конкурентоспроможності підприємств.

 

 

028

Рогач, О. Теорії міжнародного бізнесу : підруч. для студентів екон. спец. вищ. навч. закл. / О. Рогач ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2018. - 687 с.


Вперше в Україні висвітлюються фундаментальні теорії міжнародного бізнесу.

 

 

 

 

029

Воронко, Р. М. Облік у зарубіжних країнах : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Р. М. Воронко. - 3-є вид., стер. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 744 с.


У навчальному посібнику розкрито теоретичні і практичні засади фінансового обліку та звітності в країнах з розвинутою інфраструктурою ринкових відносин; розглянуто вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності, які забезпечують однозначне розуміння фінансової звітності та зростання довіри до її показників у всьому світі. Розкрито основні концепції та основи організації управлінського обліку у зарубіжних країнах, який надає інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень. У навчальний посібник включено програму дисципліни, теоретичну частину, питання для самостійного вивчення дисципліни, тестові завдання, питання для самоконтролю, навчальні завдання для самостійної робота, термінологічний словник основних категорій і поняті,, перелік рекомендованих джерел для вивчення дисципліни.

 

030

Управління конкурентоспроможністю підприємств : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Г. Т. П'ятницька [та ін.] ; за заг. ред. Г. Т. П'ятницької ; М-во освіти і науки України. - Київ : Кондор, 2017. - 700 с.


У підручнику розкрито сутність конкуренції і конкурентоспроможності, представлено методики оцінки конкурентоспроможності продукції, послуг, персоналу, підприємства, галузі, національної економіки; систематизовано наукові підходи та принципи управління конкурентоспроможністю підприємств на ринку товарів та послуг на різних рівнях управління: оперативному, тактичному, стратегічному, глобальному. Показано шляхи виходу на міжнародні ринки та узагальнено рекомендації щодо їх застосування. Представлено основні положення щодо конкурентної політики та фінансової підтримки конкурентоспроможності на мікро-, мезо-, макро- і глобальному рівнях, правового забезпечення конкуренції в Україні. Основне місце у підручнику займає характеристика та аналіз конкуренції, конкурентоспроможності у галузях/видах економічної діяльності, що надають різні послуги: туризмі, готельному і ресторанному господарстві, торгівлі, банківській справі, виставковій діяльності.

 

 

031

Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції" / В. С. Ковальський [та ін.]. - Київ : Юрінком Інтер, 2018. - 380 с.


У даній книзі чинний Закон України "Про запобігання корупції" підданий системному юридичному коментуванню. Всім його нормам, заборонам, обмеженням і умовам застосування надано робочого стану, який є зручним для розуміння та застосування.

 

 

 

 

032

Лактіонова, А. В. Філософія дії : монографія / А. В. Лактіонова ; ред. Л. Магда ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 368 с.

 

Досліджено сучасну філософію дії, активності (практичну філософію). Розглянуто вибрані історико-філософські підвалини для запропонованої інтерпретації та певні проекти практичної філософії XX століття різних філософських традицій та дисциплін задля плідного їх переосмислення. Особливу увагу приділено аналітичній(англо-американській) традиції сучасної філософії.

 

 

 

 

033

Тукаленко, І. А. Гендерні політики : навч. посіб. / І. А. Тукаленко ; ред. Н. В. Казанцева ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2018. - 200 с.


Визначено, як співвідносяться поняття "стать" і "гендер", "гендерні політики" і "гендерна політика", "фемінніть" і "маскулінність" "гендерна роль" і "гендерна ідентифікація", "гендерні стереотипи" і "гендерна стратифікація", "приватна" та "суспільна" сфери тощо, як вони позначаються на суспільно-політичних процесах. Розглянуто соціопсихологічні механізми формування гендерної ідентичності, а також політико-правові шляхи регулювання гендерних відносин та інші складові гендерної теорії.

 

 

 

034

З лабораторії творення "Енциклопедії українознавства" : [монографія] / НАН України, Ін-т енциклопед. дослідж. ; редкол.: А. Жуковський (голов. ред.), М. Железняк (відп. ред.), О. Іщенко (відп. секр.) [та ін.]. - Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН Україна, 2018. - 352 с.


Дослідження присвячено вивченню досвіду підготовки"Енциклопедії українознавства" - фундаментальної праці української енциклопедистики й водночас важливої складової національної культурної спадщини. У книзі представлено архівні матеріали, що свідчать про організацію роботи редакції "Енциклопедію українознавства" як окрему віху в українській енциклопедистиці; окреслено її як об'єкт наукових досліджень і джерельну базу для студій.

 

 

 

035

Мицик, В. Ф. Полковник Петро Дерещук: "Всю Душу За Волю України" : оповідь про боротьбу за самостійну Україну на терені історичної Уманщини у 1920-х роках, про отаманів, повстанців та настрої людей / В. Ф. Мицик, В. П. Мовчан ; за заг. ред. В. Ф. Мицика. - Київ : КВІЦ, 2017. - 260 с.


Найбільше спаплюженою, перебріханою російсько-більшовицьким режимом є боротьба українців за свою державну незалежність у 1917-1920 роках. Самовіддані патріоти оголошувалися "ворогами народу", обзивалися "українськими буржуазними націоналістами", "петлюрівцями", а на Тальнівщині, особливо у селі Вишнополі, ще й "дерещуківцями", "дерещуками". За цим ішло виключення із суспільного життя: переслідування, цькування, тюрми, концтабори, знищення, замовчування. Вперше найповніше про боротьбу за самостійну Україну на історичній Уманщині, Тальнівщині, Звенигородщині, про повстанців й отаманів, про рухи й настрої людей того часу на конкретних фактичних даних й оповідається у даній книзі.

 

Світленко, С. І. Українське XIX століття: етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. пр. / С. І. Світленко. - Дніпро : ЛІРА, 2018. - 480 с. 036

 

У збірнику вміщено вибрані наукові статті автора за оствннє десятиріччя з історії українського національного руху, інтелектуальної історії та історіософської думки українського XIX ст. В центрі уваги історія суспільних ідей та діяльність непересічених українських діячів - борців за національно-культурне відродження України.

 

 

 

 

 

 

037

 

Верховцева, І. Г. Між корпоративністю і бюрократизмом: самоврядування селян у Російській імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) : монографія / І. Г. Верховцева ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 397 с.


У монографії на основ репрезентативних історичних джерел, грунтуючись на сучасних підхїодах у вивченні історії селянства, з'ясовано ідейно-теоретичні та організаційні засади становлення селянського самоврядування в Російській імперії в другій половині XIX - на початку XX ст., роль цього інституту в соціокультурній розбудові імперського села, господарському і соціально-політичному оновленні країни загалом. Особливу увагу приділено політизації селянського самоврядування під час аграрних виступів 1902 - 1907 рр., його впливу на розгортання в імперії Романових селянської революції.

 

 

038

Корновенко, С. В. Аграрна політика тимчасового уряду : монографія / С. В. Корновенко, Ю. Г. Пасічна ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Н.-д. ін-т селянства, Наук. товариство істориків-аграрників. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2018. - 236 с.


У монографії на основі критичного аналізу широкого кола історичних джерел та здобутків історіографії, застосування сучасної методології вивчено сутність і зміст аграрної політики Тимчасового уряду. Розкрито вплив суспільно-політичної активності селянства на аграрну політику Тимчасового уряду. З'ясовано етапи реалізації Тимчасовим урядом аграрної політики, особливості кожного з них. Проаналізовано аграрний складник тогочасних політичних партій, еволюцію партійних підходів стосовно вирішення аграного питання навесні-восени 1917 р.

 

 

039

Тактико-спеціальна підготовка працівників національної поліції : навч. посіб. / Одеський держ. ун-т внутрішніх справ, Львівський держ. ун-т внутрішніх справ ; уклад.: О. І. Тьорло [та ін.]. - Одеса : ОДУВС ; Львів : ЛьвДУВС, 2018. - 480 с.


Вміщено грунтовну інформацію з тактико-спеціальної підготовки за оновленою тематикою. Викладено матеріал, який повністю відповідає нормативній базі Національної поліції України, що дає змогу використовувати його у навчальному процесі закладів вищої освіти МВС України та в системі службової підготовки підрозділів поліції. Подано теми, які дають можливість якісно провести заняття, а також самостійно підготуватися. 

 

 

040

 

Сидорчук, О. Г. Соціальна безпека: державне регулювання та організаційно-економічне забезпечення : монографія / О. Г. Сидорчук ; Львівський регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. - 492 с.


Наведено результати наукових досліджень щодо проблем державного регулювання соціальної безпеки. Розроблено теоретико-методологічні основи формування та забезпечення соціальної безпеки. Розкрито трансформацію моделей соціальної безпеки в системах управління та правовому полі національної безпеки. Обґрунтовано чинники формування та механізми взаємодії багаторівневої системи соціальної безпеки: людини, суспільства, держави. Оцінено стан і проблеми забезпечення соціальної безпеки України. Розроблено науково-методологічні засади вимірювання соціальних ризиків і резервів соціальної безпеки. Розкрито зміст сучасних стратегій соціальної та національної безпеки розвинутих і пострадянських країн. Визначено особливості інституційного та організаційно-економічного забезпечення соціальної безпеки. Обґрунтовано можливості перетворення громадянського суспільства на суб'єкт управління соціальною безпекою. Розроблено і представлено проект Концепції забезпечення соціальної безпеки України.

 

041

Рафальський, О. Цивілізаційні перехрестя сучасного суспільства : монографія / О. Рафальський, З. Самчук ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2018. - 688 с.


Сучасному суспільству притаманна амбівалентність і суперечливість функціональних основ: дійсного та належного, маніфестованої мети та засобів її досягнення, безмежність інформаційних можливостей та безпрецедентна маніпульованість масовою свідомістю, усвідомлення особистісного розвитку як основного ресурсу поступального суспільного розвитку та повсюдне й повсякчасне нехтування потребами особистості на догоду всюдисущим вимогам кон’юнктури. Додатковий проблемний тиск на теперішній стан речей чинять фактори глобалізму й споживацтва: вони мимоволі змушують індивіда звикатися з думкою, що найкраща життєва стратегія – плисти за течією, тому зусилля варто витрачати лише на виявлення течії та її підводних рифів. Така спрощена світоглядна демаркація позначається буквально на всьому – починаючи від життєвої невибагливості пересічного індивіда й закінчуючи згубною інфантильністю політиків і управлінців під час прийняття доленосних суспільних рішень. Надія на порятунок жевріє завдяки накопиченому впродовж тисячоліть культурно-цивілізаційному капіталу, який завжди допомагає коректно визначити азимути життєдіяльності пріоритетів.

 

 

042

Онищук, Я. І. Населення Західної Волині та Західного Поділля у першій половині І тис. н. е.: культурно-історичний аспект : монографія / Я. І. Онищук ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. - 568 с.


У монографії розглянуто культурно-історичні процеси на території західних районів Волині та Поділля у першій половині I тис. н. е. Визначені основні напрямки міграцій і шляхи розселення слов'янської, гето-дакійської та германської людності, контактні зони, що сформувалися на цих теренах унаслідок тривалої комунікації різноетнічних племен. Через призму розвитку матеріальної та духовної культури пшеворського, липицького, зубрицького, Вельбарського та черняхівського населення розглянуто особливості проживання, побуту, господарства, поховальної обрядованості, а також взаємовідносини цих спільнот з провінційно-римським світом.

 

043

Україна: шлях до консолідації суспільства : нац. доповідь / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; редкол.: С. І. Пирожков [та ін.]. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2017. - 336 с.


У доповіді розглянуто проблемні питання консолідації українського суспільства у ситуації соціально-економічної, внутрішньо- та зовнішньополітичної кризи, оцінено стан національної згуртованості, розкрито причини та фактори конфронтаційних явищ у суспільних відносинах, розгорнуто модель національної єдності та стратегію її досягнення.

 

 

 

044

Човган, В. О. Обмеження прав в'язнів: правова природа та обгрунтування [Текст] : монографія / В. О. Човган. - Харків : Права людини, 2017. - 608 с.

 

У монографії пропонується авторське розуміння правової природи обмежень прав в’язнів та започатковується багатоаспектна теоретична дискусія з цього приводу. Проаналізовано та критично оцінено відповідні міжнародні стандарти: практику ЄСПЛ, стандарти Європейського комітету з запобігання катуванням, м’яке право ООН та Ради Європи. Розглянуто та прокоментовано існуючі стандарти обмежень прав в’язнів Франції, США, Канади, Великобританії, Бельгії та Нідерландів. Висвітлено процес та проблеми впровадження стандартів обмежень прав в’язнів у нормативно-правовій базі України. У роботі пропонуються та захищаються декілька тез автора стосовно підстав та порядку обґрунтування правообмежень, які застосовуються до засуджених.

 

 

045

Нераденко, Т. Правобережна Черкащина: туристично-краєзнавчий потенціал / Т. Нераденко ; Упр. освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, Черкаське територіальне відділення Малої акад. наук України, Черкаська обласна орг. Нац. спілки краєзнавців України. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. - 498 с.


Видання знайомить з істрією, культурою і природою Правобережної Черкащини через відвідання пам'яток і визначних місць, музеїв і заповідників, мистецьких закладів та культових споруд. Воно репрезентує туристично-краєзнавчий потенціал усіх районів Правобережної Черкащини: Кам'янського, Чигиринського, Канівського, Черкаського, Корсунь-Шевченківського, Звенигородського, Тальнівського, Уманського, Городищенського, Шполянського, Катеринопольського, Лисянського, Маньківського, Монастрищенського, Смільнського, Христинівського, Шполянського районів, міста Черкас.

 

 

046

Кармазіна, М. Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації : монографія / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар ; Ін-т політичних і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2018. - 248 с.

 


Дослідження присвячене вивченню новітнього явища в умовах функціонування унітарної української державності - формуванню й трансформаціям регіональних політичних режимів, які є одним із найнебезпечніших загроз і викладів для України у найближчому майбутньому. Аналіз проведено з урахуванням і різноманітних чинників - географічних, геополітичних, історико-культурних, соціально-економічних, правових та ін. - на прикладі дослідження загальноукраїнських тенденцій та тенденцій на Дніпропетровщині та у Черновецькому регіоні. Із залученням значного масиву емпіричних даних проаналізовано ресурсну базу, суб'єктів політики на регіональних рівнях, особливості їхніх стратегій у розбудові горизонтальних та вертикальних комунікацій у регіонах та державі.

 

 

047

Кармазіна, М.  Політичні партії в Україні. 2014-2017 рр. / М. Кармазіна ; Ін-т політичних і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2018. - 168 с.

У дослідженні аналізуються особливості розвитку партій в Україні у період 2014 - 2017 рр. Зокрема -характеризуються механізми їх створення в умовах сьогодення; висвітлюється процес багаторазових перейменувань; досліджується специфіка функціонування політичних сил поза межами правового поля. Окрему увагу приділено аналізу феномену "власних/привласнених", "іменних", регіональних та ін. партій, фінансово-майновому їх стану та особливостям стнруктури.

 

 

048

Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень : підручник / М-во внутрішніх справ України, Одеський держ. ун-т внутрішніх справ ; за заг. ред. О. М. Цільмак. - Одеса : ОДУВС, 2017. - 352 с.

 

У підручнику "Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень" послідовно викладено: суть того чи іншого методу, головну мету методу, правила та умови застосування методу, переваги та недоліки застосування методу, очікувані результати від процесу застосууання методу, необхідні матеріали для застосування методу, термін застосування методу; алогоритм застосуування методу на етапах його реалізації (підготовчому, основному та заключному).

 

 

049

     

Нікілєв, О. Ф. Українське село часів пізнього сталінізму та хрущовської "відлиги"  : монографія / О. Ф. Нікілєв ; М-во освіти і науки України, Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : ЛІРА, 2018. - 352 с.

 

 У монографії висвітлюється процес організаційно-виробничих, господарських та соціально-структурних трансформацій, що відбувалися в українському селі періоду пізнього сталінізму та хрущовської "відлиги". На основі оригінальних вітчизняних та закордонних джерел, більшість з яких вперше введені до обігу, широкого кола усних свідчень учасників та сучасників подій проаналізовано тогочасну економічну і соціально-побутову ситуацію на селі, особливості його повсякденного буття, стану соціально-культурної і духовної сфери, умов праці колгоспників різного віку і статі, роль і місце колгоспів республіки в системі відносин з державою, заходи партійно-державних та сільськогосподарських органів по підвищенню продуктивності виробничої сфери села та їх результати.

 

 

050

Тарасенко, В. Є. Правові засади діяльності кримінальної поліції в інтересах кримінального судочинства  : монографія / В. Є. Тарасенко, Р. В. Тарасенко ; М-во внутрішніх справ України, Одеський держ. ун-т внутрішніх справ. - Одеса : Видавництво ОДУВС, 2018. - 236 с.

 

У монографії розглянуті загальні положення та сучасний стан праових засад діяльності кримінальної поліції в інтересах кримінального судочинства, їхня історична ретроспектива. Викладені питання правового регулювання окремих напрямів діяльності кримінальної поліції, зокрема, негласної роботи, оперативного супроводження кримінальних проваджень, використання кримінальної поліції автоматизованих інформаційних систем. Виділяються шляхи удосконалення правових засад діяльность кримінальної поліції та доводиться необхідність внесення змін та доповнень до діяючого кримінального процесуального і оперативно-розшукового законодавства.

 

 

051

 

Кубрак, Р. М. Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк  : монографія / Р. М. Кубрак, В. В. Лень ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро : Біла К. О., 2018. - 272 с.

 

У монографії комплексно досліджено кримінально-виконавчу характеристику засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний срок, встановлено особливості виконання покарання та визначено особливості організації соціально-виховної роботи щодо цієї категорії.

 

 

 

052

Свято-Покровский Кросногорский женский монастырь / сост. монахиня Еликонида (Яценко). - Киев : Украинская Православная Церковь, 2018. - 200 с.

 

Книга знакомит читателя с основными вехами истории Красногорского монастыря - от его основания по сегодняшний день, Интересны и поучительны рассказы о насельниках и насельницах монастыря, некоторые из которых прославлены в сонме святых, а также известных и малоизвестных подвижницах, каждая из которых была незаурядной личностью и посвятила свою жизнь служению Богу и родной обители.

 

 

  

 

053

Українські прикраси : альбом / упоряд.: О. М. Самков, В. В. Лепський ; пер.: Ю. Макаренко, О. Підлубний. - Черкаси : Андрощук П. С., 2018. - 244 с.

 

Альбом у доступній формі подає українські прикраси в усій їх різноманітності та неповторності. Автори приділили значну увагу прадавнім символам,що донесли до нас ці витвори народного мистецтва. Перебування території України у складі різних держав зумовило чисельні впливи на її культуру. У виданні показано, як народне мистецтво органічно використало їх для власного розвитку. Достатньо уваги приділено творцям цих прикрас- українським золотарям. Збираючи по крихитці знання про цю рідкісну галузь народного мистецтва, автори прагнули донести до шанованих читачів сучасні набутки у цієї справи.

 

 

054

Нераденко, Т. М. Молюхів Бугор  : монографія / Т. М. Нераденко ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, ННІ історії та філософії, Черкаське обл. територ. від-ня Малої акад. наук України, Черкаська обл. орг. Нац. спілки краєзнаців України. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2017. - 506 с.

 

У монографії вперше в археологічній літературі здійснюється комплексна публікація результатів археологічних розкопок відомого поселення доби неоліту та енеліту Молюхів Бугор, яке розташоване у південній частині правобережного Лісостепу біля села Новоселиця Чигиринського району Черкаської області. Висвітлюється історія відкриття та дослідження пам'ятки протягом 1950 - 2013 років, подається всебічна характеристика та систематизація археологічних та остеологічних матеріалів, знайдених автором у ході розкопок поселення у 1992 - 2013 роках. Обгрунтовується абсолютне датування Молюхового Бугра та його внутрішня хронологія у зіставленні з відповідними неолітичними та енеолітичними культурами України. Доводиться велике наукове значення археологічного комплексу Молюхового Бугра не лише для вивчення матеріальної і духовної культури Потясминня та Середнього Подніпров'я доби неоліту, а й для відтворення давньої історії та культури України і Східної Європи.

 

 

055

Рудько, Г. І.         Соляні ресурси Передкарпаття та перспективи їх використання [Текст] / Г. І. Рудько, В. Ю. Петришин ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. - 472 с.

 

Схарактеризовано сучасний стан мінеральної бази і ступінь опошукованості Передкарпатського соленосного басейну. Викладено історію геологічного розвитку, особливості галогенезу й соленосність Передкарпатського прогину, розглянуто закономірності розміщення родовищ кам’яної та калійних солей, виконано прогнозну оцінку їх ресурсів. На прикладі Калуського гірничопромислового району розкрито сучасний стан, інженерно-геологічні умови, проведено моделювання екологічної небезпеки, запропоновано методологію вирішення проблем стабілізації екологічної ситуації цього району. Проаналізовано методику пошуків і розвідки солей в Передкарпатському регіоні, дано геолого-економічну оцінку соляних родовищ.

 

 

 

056Комп'ютерні мережі : навч. посіб. для техн. спец. вищ. навч. закл., Кн. 1 / А. Г. Микитишин [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 256 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

061Комп'ютерні мережі : навч. посіб. для техн. спец. вищ. навч. закл., Кн. 2 / А. Г. Микитишин [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 328 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

057

 

Математика. 5 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Н. А. Тарасенкова [та ін.]. - Вид. 2-е, доопрац. - Київ : Освіта, 2018. - 240 с.

 

 

 

 

 

 

058

 

 

Гайдін, А. М.    Гірничо-хімічний потенціал України  / А. М. Гайдін, Г. І. Рудько, І. В. Чікова ; Держ. комісія України по запасах корисних копалин. - Київ : Букрек, 2017. - 192 с.

 

Наведено дані про родовища гірничо-хімічної сировини - калійних і кам'яної солей, самородної сірки, апатиту, фосфориту, а також про вторинні ресурси - відходи збагачення корисних копалин, шахтні розсоли та ін. Схариактеризовано нові способи видобутку й переробки зазначених корисних копалин і відходів, які є основою відродження гірничо-хімічної промисловості України.

 

 

  

059

Білий, О. В.  Хімія: визначення, поняття, терміни [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. В. Білий, В. І. Бойко, Л. М. Біла. - Черкаси : Третяков О. М., 2018. - 507 с.

Навчальний посібник присвячений розгляду та аналізу теоретичних та експериментальних методів дослідження, а також опису речовини, як одного із основних об'єктів хімічної науки. В посібнику наведено термінологічний огляд основних класифікаційних систем для хімічних речовин та хімічних реакцій. Показано, що основним у вивчені понятійного апарату хімії є усвідомлення прояву фундаментальних закономірностей фізичних, хімічних та фізико-хімічних процесів.

 

  

060

Попель, П. П. Хімія. 9 клас [Текст] : підруч. для  загальноосвіт. навч. закл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. - Київ : Академія, 2017. - 240 с.

Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7- 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить матеріал із розділів "Вода. Розчини", "Хімічні реакції", "Найважливіші органічні сполуки", "Узагальнення знань з хімії", практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, задачі, додатковий матеріал для допитливих, словник термінів, предметний покажчик, список літератури та інтрнет-сайтів.

 

  

062

Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / О. М. Томашевський [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 296 с.

У навчальному посібнику проведено аналіз інформаційної технології, що представляється як сукупність процесів, які оперують первинною інформацією для отримання інформаційного продукту. Розглянуті експертні технології дозволяють з більшою ефективністю отримати знання та прийняти оптимальне у певній ситуації рішення. Досліджено галузь математичного моделювання бізнес-процесів та методів прийняття рішення з оптимізацією за заданим критерієм. Стисло викладено відомості про базові мережні технології, протоколи та сервіси, механізми пошуку, електронні платіжні системи, розглянуто види інформаційних та програмних продуктів і можливі загрози для них. Досліджено питання захисту персональної інформації і протидії програмним продуктам шкідливого характеру.

 

 

063

Чисельні методи комп'ютерного аналізу : навч. посіб. для студентів напрямку підгот. "Телекомунікації" / В. Я. Воропаєва [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Турупалова ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 224 с.

 

Викладено основи використання чисельних методів комп’ютерного аналізу в телекомунікаційних системах та мережах, розглянуто основні питання теорії похибок; проаналізовані підходи до вирішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь; приведені наближені методи вирішення нелінійних алгебраїчних та звичайних диференційних рівнянь. Особлива увага зосереджена на питаннях інтерполяції та апроксимації складних функцій, зокрема з використанням сучасних програмних засобів.

 

 

 

064

 

Нерубайський, І. А. Глибочок над Гірським Тікичем: Історія українського села на тлі історії України [Текст] : науково-документальний, історико-краєзнавчий, художньо-публіцистичний монументальний твір / І. А. Нерубайський. - Київ : КВІЦ, 2017. - 688 с.

У виданні на основі історичних досліджень, архівних документів висвітлено трьохсотлітню славну історію села Глибочок Тальнівського району Черкаської області. Вміщено понад 1250 фотографій, карт, схем, плакатів.

 

 

Перегляди: 2226

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua