Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Нові надходження з економічних та природничих дисциплін

 2019 12 16 15 12 37 01  

Платонов, В. Н.   Подготовка национальных команд к  Олимпийским играм: история и современность / В. Н. Платонов, Ю. А. Павленко, В. В. Томашевский. - Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. - 256 с.

В книге рассмотрены история и современное состояние систем олимпийской подготовки в странах с наиболее развитым олимпийским спортом, анализируются основные факторы, определяющие общекомандный успех на Олимпийских играх, в том числе спортивное законодательство, общие основы управления, а также вопросы кадрового, материально-технического, методического, научного и медицинского характера, имеющие прямое отношение к тренировочному процессу.

 

Спорт у вищих навчальних закладах : навч. посіб. / Б. В. Семен [та ін.] ; за заг. ред. Р. Р. Сіренко ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2019. - 420 с.

Розглянуто проблематику організації та фнкціонування спортивного відділення кафедр фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Подано історію студентського спорту, структуру підготовки у різних видах спорту: теоретичні та практичні відомості про техніку й тактику, методичні прийоми оволодіння технікою, особливості спеціальної фізичної підготовки тощо.

 2019 12 16 15 10 00 01
 2019 12 16 15 09 03 01  

Олімпійська освіта: 25 років разом  / С. Н. Бубка [та ін.] ; за заг. ред. С. Н. Бубки, М. М. Булатової. - Київ : Олімпійська література, 2017. - 128 с.

 У книзі викладено історію створення і розвитку олімпійської освіти в Україні. Представлено концепцію, структуру та дидактичне забезпечення системи олімпійської освіти. Висвітлено активну діяльність ентузіастів олімпійського руху.

 

Бубка, С. Н.          Київ - 1913. Перша Російська Олімпіада / С. Н. Бубка, М. М. Булатова. - Київ: Олімпійська література, 2013. - 232 с. 

У цій книжці глибоко і всебічно висвітлені дві знакові події вітчизняної історії, які відбулися 100 років назад, - проведення в місті Києві 1913 року потужної Всеросійської виставки і приуроченої до неї Першої Російської Олімпіади (яка не втратила при цьому своєї самостійної ролі). Розкрито, як Всеросійська виставка -1913 в Києві відображала численні досягнення тих часів у різних галузях економіки. у науці, техніці. освіті, культурі країни, і те. як Перша Російська Олімпіада сприяла розвиткові вітчизняного спорту і олімпійського спорту.

 2019 12 16 15 07 13 01
 2019 12 16 15 17 59 01  

Очеретенко, Л. Ю. Світоглядний потенціал хіміко-біологічних дисциплін : монографія / Л. Ю. Очеретенко ; М-во освіти і науки України, Уманський нац. ун-т садівництва. - Умань : Сочінський М. М., 2012. - 175 с.

В монографії розглянуто шляхи і можливості хіміко-біологічних дисциплін в формуванні наукових засад світоглядів майбутніх фахівців з вищою освітою. Показано, як методологічний потенціал нових досягнень природознавства, нанотехнологій, біотехнологій перевести на мову методичних порад та настанов, втілити в навчальний процес.

 

Природничі науки в системі освіти : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф., Умань, 23 лютого 2017 р. /М-во освіти і науки України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Природничо-географічний ф-т ; редкол.: І. В. Красноштан(голов. ред.) [та ін.]. - Умань : Жовтий О. О., 2017. - 133 с.


У збірнику висвітлені питання новітніх здобутків біологічної науки, екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища та методологічні аспекти викладання дисциплін природничого циклу в середній та вищій школі.

 2019 12 16 15 14 22 01
 2019 12 16 15 20 34 01  

Індик, В. І.  Стаціонарний і Динамічний Всесвіт (нова космологічна теорія) / В. І. Індик ; пер. з рос.: Л. І. Індик. - Харків : Майдан, 2014. - 252 с.

У книзі викладена нова космологічна теорія або, як часто говорять, модель Всесвіту, яку автор назвав "Стаціонарний і Динамічний Всесвіт" (СДВ). Вона покликана замінити нині прийняту модель, що іменується гіпотезою Великого Вибуху (ГВВ). Сьогодні ГВВ зазнає кризи: вона не може пояснити багатьох явищ, що відбуваються в космосі.

 

Митна справа : підручник / М. І. Крупка [та ін.] ; за ред. М. І. Крупки ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 572 с.

У підручнику розглянуто головні положення і принципи ведення митної справи, особливості формування митної політики, митного оподаткування, нетарифного регулювання зовнішньоекономічних відносин, проведення процедур митного оформлення і митного контролю, забезпечення економічних інтересів держави за умов глобалізації. Книга є теоретичним і практичним виданням, у якому розкрито сучасні тенденції розвитку митної справи в Україні.

 2019 12 16 15 10 28 01
 2019 12 16 15 13 37 01  

Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської конвенції (Резолюція 6) . Т. 1 / наук. ред. А. А. Куземко. - Київ ; Чернівці : Друк Арт, 2019. - 496 с.

У збірнику наведені відомості про знахідки у 2009 - 2018 роках рослин і грибів, занесених до третього видання Червоної книги України. Також представлені обгрунтування для включення нових видів або видалення їх з Червоної книги України. У публікації наведена інформація, яку зібрали більше 115 фахівців-біологів. Загалом подано дані про 10 000 зустрічей червонокнижних видів рослин і грибів із 15 000 локалітетів.

 

Охорона праці : навч. посіб. / З. М. Яремко [та ін.] ; за ред. З. М. Яремка ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2018. - 430 с.

У першій частині навчального посібника розглянуто головні питання охорони праці, які розкривають суть управління охороною праці та забезпечення безпечних та здорових умов праці під час господарської діяльності. У другій частині посібника приведено практичні роботи, виконання яких забезпечує закріплення теоретичних знань та формування вмінь з питань гарантування безпечних та здорових умов праці шляхом розв'язання різноманітних задач. У третій частині посібника подано тестові завдання для контролю знань студентів.

 2019 12 16 15 14 51 01
 2019 12 16 15 15 33 01  

Зеленко, В. А. Економіка у європейській інтеграції : навч. посіб. / В. А. Зеленко, О. Г. Гупало, А. В. Стасишин ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. - 464 с.

Навчальний посібник знайомить читача зі становленням та розвитком інтеграційного процесу в межах Європейського Союзу. В ньому визначено суть, форми, організаційні засади та напрями діяльності Європейського Союзу. Розкрито економічний зміст спільних політик ЄС. В окремому розділі висвітлено питання економічної співпраці ЄС і України з акцентом на виконання Угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі з ЄС. Зрозуміти практичний зміст новітніх економічних тенденцій, що відбуваються в Україні на шляху європейської інтеграції, допоможе аналіз функціонування програм та проектів, які фінансуються коштами ЄС. Загальний зміст посібника свідчить про необхідність побудови в Україні злагодженої соціально-економічної моделі співпраці між владою, бізнесом та громадянським суспільством за кращими європейськими практиками.

 

Стратегія участі України у процесах економічної глобалізації  : монографія / І. І. Кукурудза [та ін.] ; за ред. І. І. Кукурудзи ; рец. Н. А. Єфіменко ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. - 168 с.

Досліджено основні напрями стратегії участі України у процесах економічної глобалізації, зокрема і частині підходу до розуміння сутності процесів економічної глобалізації, взаємозалежності національного та всесвітнього ринків товарів і послуг, економічного розвитку і сталого продовольчого забезпечення країн в умовах глобалізізації, місця України на глобалізованих ринках технологій та інформації, адаптації України до глобальних зрушень в економіці. Розглянуто широке коло чинників, які роблять як позитивний, так і негативний вплив на соціально-економічний розвиток країни.

 2019 12 16 15 16 54 01
 2019 12 16 15 17 24 01  

Очеретенко, Л. Ю.  Природничонаукові основи формування світогляду студентів : монографія / Л. Ю. Очеретенко, Ю. Є. Очеретенко ; М-во освіти і науки України, Уманський нац. ун-т садівництва. - Умань : Візаві, 2015. - 282 с.

В монографії на прикладі хіміко-біологічних дисциплін розглядаються сучасні підходи до формування природничонаукових основ світогляду студентів. Підкреслюється важливість інтегративних тенденцій, міждисциплінарних тапроблемно-орієнтованих форм дослідження, які необхідно втілювати в навчальний процес. Крізь призму природничонаукових дисциплін пояснюються явища навколишнього світу. Розглядаються поняття про природне і надприродне. Акцентується увага на питаннях діалогу різних світоглядів.

 

Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / М. І. Крупка [та ін.] ; за ред. М. І. Крупки ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 526 с.

Висвітлено сутність, функції й операції Національного банку України в економічній системі держави. Відображено зміст та інструменти грошово-кредитного регулювання НБУ. Розглянуто роль і методи впливу центральних банків та міжнародних фінансових організацій на фінансовий сектор в умовах глобалізації.

 2019 12 16 15 13 05 01
Перегляди: 888

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua