Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Нові надходження літератури за червень 2020 року


2020 07 02 15 34 38 01


Мовна екологія академічного повсякдення : словник-довідник / уклад. : М. Калько, В. Калько, І. Погрібний ; рецензент О. Селіванова. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. - 356 с.

Пропоноване видання - це комплексна праця, що поєднує низку словників та довідників, мета яких-протидія трьом основним лінгвоекологічним загрозам, які нависають над сучасним та писемним мовленням членів академічної спільноти (професерсько-викладацького та адміністративного складу вишів, аспірантів та студентів), кому передовсім і адресована ця книжка. Найглобальнішими небезпеками для порушення екологічної чистоти сучасної української літературної мови автори визнають академсуржик, академжаргон та анормативікон у їхніх виявах на всіх мовних рівнях: фонетико-фонологічному, морфологічному, морфемно-морфологічному, дериватологічному, лексико-сематичному, фразеологічному, синтаксичному, текстовому.


2020 07 02 15 32 56 01


Сучасна освіта: глосарій ключових понять / уклад. : Т. Десятов, Ю. Тимошенко ; за заг. ред. Т. Десятова. - Київ : Арт Економі, 2019. - 308 с.

Глосарій охоплює ключові поняття й терміни сучасної освіти, зміст яких розкрито в понад 580 словникових статтях.


2020 07 02 15 34 23 01


Сіренко, Р. Р. Удосконалення державного регулювання фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої освіти України : монографія / Р. Р. Сіренко ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. - 308 с.

У монографії розкрито сутність та зміст фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої освіти з погляду державного регулювання цих процесів. Монографія окреслює та обгрунтовує механізми державного регулювання галузі в межах реалізації соціально-гуманітарної політики держави на сучасному етапі. Запропоновано комплексний підхід за участі органів державної влади, місцевого самоврядування, адміністрацій закладів вищої освіти, громадських організацій і об'єднань щодо фізкультурно-виховної роботи серед студентської молоді та пропаганди здорового життя в соціумі.


2020 07 02 15 34 07 01


Голуб, Н. Б. Українська мова (рівень стандарту). 11 клас : підруч. для закл. заг. серед. освіти / Н. Б. Голуб, О. М. Горошкіна, В. І. Новосьолова ; Ін-т педагогіки НАПН України. - Київ : Конві Прінт, 2019. - 232 с.

Підручник відповідає чинній навчальній програмі з української мови для 11 класу, побудований на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого й діяльнісного підходів, що робить його актуальним, запитаним у сучасному суспільстві. Дібрані вправи, завдання й запитання утворюють цілісну дидактичну систему, спрямовану на досягнення кінцевих результатів, передбачених навчальною програмою.


2020 07 02 15 33 50 01


Селянство Черкащини в добу Української революції 1917-1921 рр. : зб. документів і матеріалів / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Держ. архів Черкаської обл., Черкаська обласна орг. нац. спілки краєзнавців України ; упоряд.: В. М. Мельниченко [та ін.] ; відп. ред.С. В. Корновенко. - Черкаси : Вертикаль, 2018. - 168 с.

У збірнику вміщено документи й матеріали, що висвітлюють участь селянства - найчисельнішої верстви людності Черкащини, в революційних процесах 1917 - 1921 рр., розкривають особливості аграрної політики тогочасних урядів та ставлення до неї сільського населення краю. Опубліковані документи відображають опір селян політиці "воєнного комунізму", їх участь у повстанському русі та боротьбі за українську державність.


2020 07 02 15 33 31 01


 Плахтій, П. Д. Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту : тести і завдання для самостійної підгот. : навч. посіб. / П. Д. Плахтій, О. О. Безкопильний ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, ННІ фіз. культури, спорту та здоров'я, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. - 176 с.

У посібнику висвітлені основні положення сучасної фізіологічної науки з питань фізіології м'язів, фізичного виховання та спорту в тестах і завданнях для самостійної підготовки. Особлива увага приділена характеристиці станів організму, що виникають при м'язовій діяльності, аналізу фізіологічних механізмів, що лежать в основі формування рухових навичок та розвитку рухових здібностей учнівської та студентської молоді. Представлені в посібнику ситуаційні задачі і матеріал для комп'ютерного контролю знань з окремих тем дисципліни рекомендуються студентам для підготовки до складання іспиту з даної дисципліни; вони можуть бути використані ними і підготовки до участі у внутрішньовузівських, всеукраїнських та міжнародних олімпіад з фізіології людини, фізіології фізичного виховання та спорту.


2020 07 02 15 33 15 01

Корнелюк, Н. М. Польовий практикум : навч.-метод. посіб. для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" зі спец. 101 "Екологія" / Н. М. Корнелюк, С. М. Конякін ; наук. ред. Н. В. Мірошник ; М-во освіти і науки України, Черкаський держ. технол. ун-т, Ін-т еволюційної екології НАН України . - Київ ; Черкаси ; Чернігів : Десна Поліграф, 2018. - 140 с.

Навчально-методичний посібник допоможе студентам у рамках польової практики з основ загальної екології та неоекології ознайомитись з основними фізико-географічними особливостями ландшафтів, різноманіттям рослинного і тваринного світу.

Перегляди: 824

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua