Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Нові надходження за грудень 2021 року

 

Суспільно-гуманітарні дисципліни

Третяк, Т. О. Добросусідство в земельному праві України : монографія / Т. О. Третяк. - Київ : Правова єдність : Алерта, 2019. - 368 с. 2022 01 06 10 50 56 01


Монографію присвячено правовим проблемам добросусідства в Україні. У роботі досліджені критерії прийнятності впливу діяльності, що здійснюється на одній земельній ділянці, на іншу земельну ділянку (критерії добросусідства), співвідношення правил добросусідства із сервітутами, теоретичні проблеми захисту права власності та інших речевих прав, порушених у результаті недотримання правил добросусідства, значення окремих дозвільних процедур (процедури оцінки впливу на довкілля та процедури видачі дозволу на викиди забруднювальних речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами) як процедури у ході яких встановлюються правила добросусідства. У монографії також досліджено досвід інших країн у регулюванні питань добросусідства.

Поліщук, Ю. А. Мирон Кордуба як історіограф, археограф і джерелознавець : монографія / Ю. А. Поліщук ; наук. ред. С. Корновенко ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2019. - 274 с.2022 01 06 10 51 30 01

У монографії здійснено комплексне вивчення історіографічної, джерелознавчої та археографічної діяльності Мирона Кордуби у контексті розвитку історичної науки в Україні наприкінці XIX - в першій половині XX ст. Відтворено вплив інтелектуального доробку вченого на українську історіографію XX ст.

 

Калініченко, Б. М. Інформаційна війна: чинники ескалації і засоби протидії / Б. М. Калініченко. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2020. - 349 с.

2022 01 06 10 51 56 01

Досліджено основні параметри теоретичного осмислення феномена й поняття «"нформаційна війна". Проаналізовано дуалістичну природу засобів масової інформації – орієнтацію на ескалацію політичного протистояння і розширення комунікаційного простору. Визначено методологічні аспекти пізнання соціальної реальності в епоху інформаційної експансії. Виявлено специфіку інформаційного протиборства в загальноцивілізаційному та національному контекстах. Прослідковано процеси удосконалення методів і засобів інформаційного протиборства та передачі інформації на тлі сучасного суспільнополітичного розвитку. Показано вплив на процес формування громадської думки як умову досягнення успіху в інформаційній війні. Розглянуто досвід застосування маніпулятивних технологій, інформаційної складової, пропаганди і контрпропаганди в конфліктно-кризових ситуаціях. Осмислено гібридні версії інформаційної війни і формування стратегії інформаційної безпеки на початку ХХІ століття.

Володимир-Юрій Данилів / В. Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2021. - 216 с.

2022 01 06 10 52 40 01

У книзі розповідається про життя і діяльність відомого правника і громадсько-політичного діяча української еміграції Володимира-Юрія Даниліва, уродженця Львівщини, який був ініціатором створення Міжнародної комісії юристів, що визнала в 1988 році Голодомор 1932- 1933 років злочином проти українського народу.

 

Мельниченко, В. М. Військово-політичні проблеми у міжнародних відносинах : навч. посіб.для студентів спец. "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" / В. М. Мельниченко ; рецензент: А. Ю. Чабан, О. І. Овчаренко. - Черкаси : Вертикаль, 2020. - 128 с.

2022 01 06 10 53 02 01


У навчальному посібнику розкриваютьс місце і роль військових чинників у вирішенні міжнародних проблем, трактуються поняття миру, війни, міжнародної і національної безпеки, принципи формування стійкого, безпечного і стабільного світу. Посібник містить основні відомості про сутність, зміст, джерела та причини війни, їх типологію, зміст сучасних військово-політичних процесів, правову регламентацію війни і конфліктів, діяльність дипломатичних служб та міжнародних організацій із забезпечення миру.

 

Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави : зб. матеріалів IV Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., Черкаси, 21 травня 2021р. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права ; редкол.: С. В. Джолос (відп. ред.) ; В. М. Мойсієнко, Ю. С. Кононенко. - Черкаси : Вовчок О. Ю., 2021. - 184 с.2022 01 06 10 53 22 01

У збірнику наведено матеріали доповідей та повідомлень, які були представлені на IV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції "Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави". Висвітлюються актуальні питання загально-теоретичної юриспруденції, публічного та приватного права.

Кожевніков, В. П. Українці. нас знищують... : публіцистика / В. П. Кожевніков. - Вид. 2-е, допов. - Київ : Талком, 2020. - 94 с.

2022 01 06 10 53 45 01

Втративши свій інформаційний простір, український народ став легкою здобиччю спочатку польських, а потім московитських шовиністів. Московити нав'язали нам думку, що ми не лише єдиновірці, а й рідні брати. Хоч вони насправді є спадкоємцями Батиєвої орди й ніколи не були слов'янами. Після 1917 р. леніни, бухаріни, троцькі, зінов'єви навіяли нам мрію побудувати разом із московитами комуністичний рай під їхнім керівництвом і так загнали нас колгоспне та фабрично-заводське кріпацтво з його голодоморами, постійними репресіями, війнами... А після 1991 р. нас переконали, що ми не здатні збудувати свою державу й мусимо обирати представників нацменшин і жити під їхньою владою. Так ми стали найбіднішим і найбезправнішим народом Європи.

Настільна книга громадянина / С. С. Чернявський [та ін.]. - Харків : Фоліо, 2019. - 32 с.

2022 01 06 10 54 06 01

У час швидких суспільних змін сучасній людині стало все важче орієнтуватися в інтенсивному потоці інформації. Це видання покликане доступно розповісти про суспільно-політичний устрій нашої країни, про те, як формуються і діють різні гілки влади, за якими правилами ми обираємо Президента та Верховну Раду, про їх права та обов’язки, а також про права та обов’язки кожного громадянина України незалежно від його віку, статі, соціального стану та професії. В книжці надаються практичні поради, які допоможуть захистити кожному свої права, розглянуто основні положення освітньої та пенсійної реформ.

Смовський, К. Моя служба Батьківщині / К. Смовський. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2020. - 348 с.2022 01 06 10 54 32 01

У споминах відомого учасника національно-визвольної боротьби за відродження й утворення Української державності в 1917-1921 роках Костянтина Смовського подається широка картина історичних подій вказаного періоду, зокрема, українізації російської армії в Московському й Петроградському округах, процес творення перших боєздатних відділів власного війська, підготовка його старшинських кадрів, взаємини з тимчасовими союзниками поляками тощо.

Литвин, М. Лінія розмежування / М. Литвин. - Київ : Гамазин, 2019. - 396 с. 

2022 01 06 11 04 26 01

Лінія розмежування - це документальна розповідь про новітній етап історії нашої країни, пов'язаний із питаннями оборони й безпеки. Спираючись на багатий досвід і глибоке розуміння сучасного характеру військових конфліктів, тактики, оперативного мистецтва, стратегії, а також воєнної політики й воєнного будівництва, сутності процесів розбудови держави, автор висвітлює концептуальні підходи до розвитку внутрішньої й зовнішньої безпеки, специфічних питань прикордонної політики й діяльності прикордонного відомства. Ґрунтуючись на документах і маловідомих фактах, він правдиво описує драматичні події національного масштабу під час гібридної війни у 2014 році й безпосередньо участь у них українських прикордонників.

Український табір ДП в Авгсбурзі : спомини, документи, світлини. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2020. - 404 с.

2022 01 06 11 04 51 01У книзі простежується історія українського табору переміщених осіб "Сомме Касерне" в західнонімецькому місті Авгсбурзі у повоєнні роки. Друкуються спомини колишніх мешканців, які розповідають про створення цього осередку українського життя на чужині, організацію різних заходів щодо збереження національної ідентичності в умовах політичної невизначеності.

 

 

Геноцид українців 1932-1933 за матеріалами досудових розслідувань : [збірник] / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Нац. музей Голодомору-геноциду ; авт.-упоряд.: О. Петришин, М. Герасименко, О. Стасюк. - Київ : Мельник М. Ю., 2021. - 520 с.

2022 01 06 11 05 14 01

У науковому збірнику друкуються укази та розпорядження президентів України щодо вшанування пам'яті українців, знищених комуністичним тоталітарним режимом у 1932-1933 роках. Основу джерельної бази видання формує вибірка з матеріалів архівної кримінальної справи №475 (судовий №33/2010), яка складається із 331 тому та зберігається в архіві Київського апеляційного суду. До наукового збірника також увійшли окремі матеріали кримінального провадження №22019000000000309 та деякі інші документи.

 

"Чорні дошки" України. Чернігівська область : зб. документів і матеріалів / М-во культури та інформац. політики України, Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору ; авт.-упоряд.: К. Ю. Лук'янець [та ін.] ; редкол.: О. О. Стасюк (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : Мельник М. Ю., 2021. - 944 с. 

2022 01 06 11 05 44 01

Пропоноване видання містить систематизований тематичний комплекс архівних та опублікованих джерел про використання "чорних дощок" на території Черніговської області УСРР у 1931-1934 рр. Їх введення до наукового обігу дозволить глибше дослідити процес запроводження режиму "чорних дощок" та осмислити його використання як одного з інструментів репресивного механізму Голодомору-генециду, вчиненого комуністичним тоталітарним режимом в УСРР.

 

 Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду : зб. матеріалів IV Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 19 листопада 2020 р. / М-во культури та інформац. політики України, Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору [та ін.] ; редкол.: О. О. Стасюк (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за вип.: С. В. Маркова, Д. Д. Білий, І. М Шугальова. - Житомир : Полісся, 2021. - 208 с.

2022 01 06 11 07 09 01

У збірці матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції "Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду" розкрито міждисциплінарний обмін результатами досліджень з тематики Голодомору-геноциду науковців у галузі історії, політології, права, медицини, статистики, соціології, криміналістики, педагогіки, антропології, історичної демографії, соціальної психології, історичної географії тощо.

 

Голодомор 1932-1933 років - геноцид української нації : навч. посіб. для вчителів / Д. Білий [та ін.] ; за заг. ред. О. Стасюк ; М-во культури та інформац. політики України, Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. - Київ : Мельник М. Ю., 2021. - 336 с.

2022 01 06 11 07 32 01Навчальний посібник є одним із перших навчальних видань, яке повною мірою висвітлює передумови, обставини та наслідки Голодомору 1932 - 1933 рр. - геноциду української нації - та масових штучних голодів 1921 - 1923 рр., 1946 - 1947 рр., в широкому історичному контексті як української, так і всесвітньої історії. Автори подають грунтовний фактологічний матеріал, поєднаний з аналітимчним осмисленням різних аспектів злочинів комуністичного тоталітарного режиму.

 

Стасюк, О. Нариси про Голодомор / О. Стасюк. - Київ : Мельник М. Ю., 2019. - 216 с.

2022 01 06 11 07 54 01

Безумовно, Голодомор-геноцид 1932–1933 років – це лише один епізод у набагато довшій та складнішій історії примусу, придушення та насильства проти українців з боку комуністичного режиму, але оскільки предметом розгляду є саме він, то хотілося б почати з розуміння суті цього злочину.

 

Сергійчук, В. "Голодні, босі і роздіті"... Українські діти в 1932-1933 роках / В. Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2020. - 98 с.

2022 01 06 11 08 42 01

У книзі розповідається про ттрагедію українсмьких дітей у 1932-1933 роках, коли мільйони наших співвітчизників загинули голодною смертю з волі кремлівського диктатора.

 

Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноциду : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., Київ, 20 листопада 2019 р. / Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд.: І. Батирєва, Ю. Коцур ; редкол.: І. Батирєва [та ін.]. - Київ : Мельник М. Ю., 2020. - 312 с.

2022 01 06 11 08 20 01

У збірці матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Проблема екзистенційного вибору під час Голодомору-геноноциду" проаналізовано, в яких умовах українцям довелося робити екзистенційний вибір, як деформувався внутрішній світ людини, втягненої у щоденну й щохвилинну боротьбу за елементарне виживання, людини яка бачила навкруг себе муки й смерть найдорожчих їй людей і була нездатною хоч щось вдіяти.

Марочко, В. І. Йосип Сталін - фельдмаршал Голодомору / В. І. Марочко ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. - Київ : Мельник М. Ю., 2020. - 104 с. 2022 01 06 11 09 00 01

У брошурі висвітлено тактико-стратигічний задум сталінської політики хлібозаготівлі, особисту участь Сталіна у "розверстанні" обсягів примусового вилучення селянського хліба, республіканських та обласних планів заготівлі, ініціювання кремлівським володарем судових репресій проти так званих "ухильників" і "соботажників".

 

Нераденко, Т. М. Етнологія України : навч. програма та ілюстр. слов.-довід. для секції "Етнологія" МАН України : дослідн.-експерим. напрям / Т. М. Нераденко ; Упр. освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської облради, Черкаське обласне територ. від-ня МАН України. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2020. - 652 с.

2022 01 06 11 10 32 01

У навчально-методичному виданні подано авторську експериментальну навчальну програму діяльності секції етнології, яка розроблена на основі багаторічного досвіду автора з керівництва секцією етнології та, на відміну від інших програм позашкільної освіти, розрахована на один навчальний рік та ілюстрований довідник з етнології України. Програма призначена для педагогів, які займаються науковими дослідженнями зі школярами в системі МАН України в секції етнології, а довідник підготовлено, насамперед, для учнів-членів МАН України. Сподіваємося, що він стане у нагоді широкому колу спеціалістів, які займаються методичними і практичними питаннями організації, впровадження та підвищення статусу позашкільної освіти в Україні.

Лазуренко, В. М. Богдан Хмельницький і навпротистояння церков Суботова / В. М. Лазуренко. - Харків : Новий курс, 2021. - 234 с.

2022 01 06 11 10 59 01

Видання присвячене дослідженню питання можливої локалізації поховань гетьмана України Богдана Хмельницького та його старшого сина Тимоша у дерев'яній Михайлівській церкві в Суботові на Чигиринщині. Розглядаються версії щодо двох суботівських церков- Михайліської та Ілліанської - у вигляді своєрідного протистояння - "навпротистоянння".

 

Чигиринщина в історії України : матеріали Восьмої міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції "Чигиринщина в історії України", Черкаси, 30 квітня 2020 р. 3б. 8. Культурна спадщина Чигиринщини / Департамент освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, Черкаський держ. технолог. ун-т, Нац. іст.-культур. заповідник "Чигирин" ; відп. ред. В. М. Лазуренко. - Черкаси : Гордієнко Є. І., 2020. - 392 с.

2022 01 06 11 11 22 01

Збірник складають матеріали Восьмої міжрегіональної історико-краєзнавчої конференції "Чигиринщина в історії України", присвяченої культурній спадщині Чигиринщини.

 

Данилевська, О. М. Українська мова в українській школі на початку XXI століття: соціолінгвістичні нариси: монографія / О. М. Данилевська ; відп. ред. С. О. Соколова. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. - 363 с.

2022 01 06 11 12 38 01

У монографії здійснено комплексний аналіз мовної ситуації в сучасній українській школі, конфігурацію якої визначає формальна та фактична взаємодія української мови як державної з російською та іншими мовами національних меншин, а також мовами, які вивчають як іноземні.

 

Ачкан, В. В. Підготовка майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності : монографія / В. В. Ачкан. - Київ : Освіта України, 2018. - 308 с.

2022 01 06 11 12 58 01

У монографії висвітлено теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності.

 

Мозолев, О. М. Управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту в Польщі: упровадження передового досвіду в Україні : монографія / О. М. Мозолев ; Хмельницька гуманітар.-педаг. акад. - Хмельницький : Цюпак А. А., 2017. - 504 с.

2022 01 06 11 13 20 01

 

Монографію присвячено дослідженню проблем управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту в Польщі та творчого використання її досвіду на шляху до євроінтеграції України.

 

 

Шульга, Н. В. Реалізація синергетичного підходу в навчанні стохастики студентів економічних спеціальностей : монографія / Н. В. Шульга ; М-во освіти і науки України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Харків : Іванченко І. С., 2016. - 464 с.

2022 01 06 11 13 43 01

У монографії досліджуються теоретико-методичні особливості реалізації синергетичного підходу в навчанні стохастики студентів економічних спеціальностей. Проаналізовано досвід стохастичної підготовки майбутніх фахівців економічної галузі в Україні та за кордоном. Розкрито філософсько-методологічні засади реалізації синергетичного підходу в освітьньому процесі. Подано наукове обгрунтування психолого-педагогічних основ побудови синергетично зорієнтованої системи навчання стохастики студентів економічних факультетів університетів та висвітлено методичні особливості її практичного застосування.

 

Шевченко, Л. І. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник. Ч. 2 / Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов ; відп. ред. Л. І. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2019. - 120 с.

2022 01 06 11 14 05 01


Друга частина інноваційного словника об'єднує неолексику та неофразеологію сучасного вербального простору України, що представлена в медійних джерелах - газетах і журналах, на радіо та телебеченні, в інтернеті, рекламі за 2018 р. У словнику вміщено близько 350 мовних одиниць, що репрезентують сучасмний український медіапростір.

 

 

Поліщук, В. Літературна історія Черкаського університету : документ.-біобібліогр. нарис : до 100-річчя Черкаського нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького / В. Поліщук ; рецензенти: В. І. Пахаренко, Г. М. Голиш. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2021. - 234 с.

2022 01 06 11 14 25 01

Столітня історія Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (педкурсів, інституту соціального виховання, педінституту, держуніверситету) ввібрала в себе численні й різномістові події, долі десятків і десятків тисяч людей - викладачів, студентів, технічних працівників ... Природно, одною зі сфер "загальної" історії вишу стала його літературна історія, тим паче, що словесність, мова та література, стали тими небагатьма спеціальностями, які в університеті були від самого його народження.

 

Задорожна, Л. М. "І все то, все то в Україні!.": картини української природи в поезії Т. Шевченка періоду заслання : монографія / Л. М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-е вид., допов. - Київ : Київський університет, 2020. - 260 с.

2022 01 06 11 14 46 01

Розглянуто особливості поетичної творчості Т. Шевченка періоду заслання, що виявляють у його баченні світу одночасно поета і художника. Визначено, як у зображенні картин української природи поет являє свою нерозривну єдність із Україною та новий рівень української поезії.

 

Сидоренко, Н. М. Вступ до університетських студій : навч. посіб. / Н. М. Сидоренко, Ю. В. Латиш ; наук. ред. В. В. Різун ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2020. - 368 с.

2022 01 06 11 15 06 01

Розглянуто традиції університетської освіти у світі та в Україні; висвітлено процес інтеграції українських ЗВО до Європейського простору вищої освіти; проаналізовано обставини заснування, історію реорганізацій, зміни правового статусу, особливості навчального процесу, матеріального становища й побуту професорсько-викладацької та студентської корпорацій, здобутки наукових шкіл Київського університету; розкрито особливості професійної підготовки журналістів, історію їхньої підготовки в Київському університеті.

 

Економічні дисципліни

Гайдуцький, П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні / П. І. Гайдуцький. - Київ : ДКС-центр, 2020. - 544 с.

2022 01 06 11 16 47 01

У книзі висвітлено передумови, ідеологічні засади, організаційні аспекти та практичні результати аграрної реформи в Україні, здійсненої за президенства Л. Д. Кучми (1994-2005 рр.). Грунтовно розкрито організацію та технологію здійснення земельної, господарської, фінансової та соціальної реформи, а також формування аграрного ринку на селі. У виданні, яке присвячено 25-річчю початку аграрної реформи в Україні, розкрито роль Президента Л. Д. Кучми у здійсненні аграрних перетворень.

 

Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів : монографія / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій ; за наук. ред. Л. В. Шірінян. - Київ : Ліра-К, 2020. - 404 с.

2022 01 06 11 17 11 01

У виданні знайшло відображення розв'язання комплексної проблеми, пов'язаної з конкурентоспроможністю, ключовими показниками ефективності та новими інструментами фінансового регулювання страхового ринку України, викладено наукове обгрунтування гіпотез і запропоновано практичні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності страхового ринку в умовах активізації глобалізаційних процесів.

 

Ринкова економіка: основні терміни, поняття і визначення : навч. екон. слов.-довід. / М-во освіти і науки України. - Львів : Новий Світ-2000, 2020. - (Вища освіта в Україні)

Т. 1 : А - Н / авт.-уклад.: Є. Я. Агєєв, С. В. Піча, В. В. Кулішов. - 2020. - 507 с.

2022 01 06 11 17 33 01

Білоскурський, Р. Еколого-економічні актуалітети в системі розвитку інституціонального середовища України : монографія / Р. Білоскурський ; Нац. акад. упр. - Київ : Наш формат, 2017. - 324 с.

2022 01 06 11 18 12 01

У монографії сформульовано теоретико-методологічні основи дослідження еколого-економічного розвитку як актуального об'єкта державного регулювання. Розкрито механізми та інституціональну основу державного регулювання еколого-економічного розвитку України. Здійснено аналіз різних аспектів забезпечення еколого-економічного розвитку України та її регіонів, зокрема з погляду ефективності використання природно-ресурсного потенціалу, стрктурних змін економіки, фінансування заходів еколого-економічного характеру. Обгрунтовано актуальність використання балансів як способу еколого-економічного розвитку країни, а також моделювання як основи створення еколого-економічних систем. У рамках практичних рекомендацій визначено роль стратигічного планування в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України.

Чугаєв, О. А. Європейське бізнес-середовище [Текст] : навч. посіб. / О. А. Чугаєв ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2020. - 184 с.

2022 01 06 11 18 34 01

Книга спрямована на вивчення регулювання заснування і функціонування бізнесу в країнах ЄС та низки складових єдиного ринку ЄС, включаючи захист прав споживачів, технічне регулювання, особливості регулювання виробництва і торгівлі продуктами харчування, промисловими продуктами, послугами.

 

 

Туризм і природно-рекреаційний потенціал : слов.-довід. / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. аграр. ун-т ; уклад.: В. Г. Грановська [та ін.]. - Херсон : Олді-плюс, 2019. - 108 с.

2022 01 06 11 17 53 01

Словник-довідник рекомендовано для використання фахівцям у сфері туристичних послуг при плануванні розвитку туристично-куротного бізнесу, оцінюванні природних, кліматичних і культурно-історичних ресурсів рекреаційної галузі.

Перегляди: 234

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com, biblioteka.cnu@ukr.net, biblioteka@cdu.edu.ua